I. FEJEZET. A rendelet célja 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. A rendelet célja 1.."

Átírás

1 Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.30./ sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodás helyi rendszeréről /módosításokkal egységes szerkezetben/ Heresznye Község Képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben /a továbbiakban: Gyvt./, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény /a továbbiakban Ötv./ 16../1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a gyermekvédelmi személyes gondoskodást, pénzbeli és természetbeni ellátásokat, azok forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. A rendelet hatálya 2.. /1/* rendelet hatálya megegyezik a Gyvt.- ben megfogalmazottakkal. Módosította a 8/2004. (V.28.) rendelet. Hatályos május 28-án /2/ A rendelet hatálya Heresznye község Önkormányzata által fenntartott intézményekre terjed ki. /3/ A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés keretében biztosított napközi ellátásra, ha az oktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik. II. FEJEZET A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 3.. /1/ A személyes gondoskodás igénybevétele ha a Gyvt.másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője / továbbiakban : kérelmező/ kérelmére történik. /2/ A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tatozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a Körjegyzőségi Hivatalhoz /a továbbiakban: hivatal/, valamint a 4../3/ bekezdésében meghatározott intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

2 A gyermekjóléti alapellátások 4.. /1/ A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. /2/ Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a./ Gyermekjóléti szolgálat b./ Gyermekek átmeneti gondozása c./ Gyermekek napközi ellátása keretében: - óvodai - iskolai napközis foglalkozás /3/ A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján, valamint az önkormányzat által fenntartott óvoda és általános iskola napközi / a továbbiakban: intézmény/ közreműködésével biztosítja. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 5.. /1/ A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt ban meghatározott feladatait a védőnői szolgálat intézményegységeként biztosítja. /2/ A gyermekjóléti szolgálat nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt.-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézménnyel, szervezetekkel és személyekkel. /3/ A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek átmeneti gondozása 6.. /1/A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi,érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal történő ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról / teljes körű ellátás/ kell gondoskodni. /2/ A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

3 A gyermekek napközbeni ellátása 7.. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg. Térítési díjak 8.. /1/ A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. /2/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. /3/ Az intézményi térítési díjat a képviselő testület évente egy alkalommal állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete tartalmazza. /4/ Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. /5/ A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a 9.. szerinti kedvezmények figyelembevételével. /6/ A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. /7/ Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. Normatív kedvezmények 9.. /1/ Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt './5/ bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. /2/ A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe /1/ Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor,de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. /2/ Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni. /3/*A gyermekétkeztetés térítési díjait havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10.napjáig kell befizetni az intézmény gazdasági egységénél. * Módosította a 8/2005. (IX.22.) rendelet Hatályos szeptember 22-én.

4 III. FEJEZET Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátása Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11.. /1/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családban történő ellátásának az elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. /2/ A képviselő testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan a Gyvt ait változatlanul alkalmazza. /3/ A kérelemben, valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt, valamint a már folyósított támogatás felülvizsgálata során környezettanulmány készíthető. Ha az önkormányzat hivatalos tudomása,vagy a környezettanulmány megállapításai alapján, a gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, módosított 149/1997./IX.10./ számú Kormány rendelet / a továbbiakban: Gyer./ 65../5/, illetve /6/ bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. /4/ A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gvvt.19../4/ bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. /5/ Ha a rendszeres támogatás jogerősen megállapításra kerül, azt agyvt.20../3/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell folyósítani /1/ évtől kezdődően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával, 2004.évben Ft. Eljárási szabályok a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához és folyósításához 13.. /1/A rendszeres támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és a nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelem számításnál irányadó időszakra a Gyvt. szabályait kell változatlanul alkalmazni. /2/ Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapították az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy a kérelmet a./ a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,

5 b./ a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás 50 %-át kell kifizetni /1/ A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatásokat a tárgyhónapot követő hónap 5.napjáig kell kifizetni. /2/ A rendszeres támogatásokat a hivatal által készített kimutatás alapján havonta készpénzben kell kifizetni /1/ A rendszeres támogatások megállapításáról, összegének és formájának, jogosultjának megváltoztatásáról, valamint a támogatás éves felülvizsgálatának eredményéről, megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. /2/ A rendszeres támogatást megállapító határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet /1/ A rendszeres támogatást meg kell szüntetni: a./ ha a rendszeres támogatásban részesülő a család jövedelmi és vagyoni viszonya alapján már nem jogosult a támogatásra, / ideértve azt az esetet, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a Gyvt /2/ bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét/ b./ ha a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23.életévét betöltötte c./ ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.életévét betöltötte. /2/Ha a rendszeres támogatást már megkezdett hónapban kell megszüntetni, a megszüntetés a hónap utolsó napjával történik /1/ A Gyvt - ben szabályozott rendszeres támogatás megállapításával, összegének és formájának megváltoztatásával, a támogatás megszüntetésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő testület a polgármesterre ruházza át. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18.. /1/ A gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban / a továbbiakban: rendkívüli támogatás/ részesíti, ha: a./ a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy b./ létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került / pl. betegség, elemi kár,stb./ /2/ Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani:

6 a./ akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve b./ alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak /1/ A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege nem lehet kevesebb Ft-nál. /2/ A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegét nem haladhatja meg. /3/ Rendkívüli támogatás egy naptári éven belül általában legfeljebb évi 4 alkalommal adható, amelynek éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét. /4/ A /3/ bekezdésben meghatározottnál nagyobb összegű egyszeri rendkívüli támogatást összeghatártól függetlenül a képviselő testület állapíthat meg /1/ A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását követően a családnál környezettanulmányt kell készíteni. /2/ A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a 19../4/ bekezdésében foglaltak kivételével a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Természetbeni ellátások 22.. /1/ A rendszeres támogatás megállapítható készpénzben és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. /2/ Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres támogatás, vagy annak egy része az általános iskolás korú: a./ védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj megfizetésére, b./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására c./ tankönyv és tanszerellátásának támogatására d./ egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj /3/ Természetben lehet megállapítani a rendszeres támogatást, vagy annak egy részét, a középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére: a./ tandíj, b./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására, c./ tankönyv és tanszerellátásának támogatására

7 23.. /1/ A rendkívüli támogatás készpénzben és természetbeni ellátás / vásárlási utalvány, az igénylő költségeinek közvetlen átvállalása, stb./ formájában is nyújtható. /2/ Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyermekek számára különösen akkor, ha : a./ az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli rendkívüli támogatást nem a gyermekre fordítja, b./ a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására és c./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására kérték a támogatást /1/ A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmet a hivatalba kell benyújtani. /2/ A támogatások megállapítása iránti kérelmekhez csatolni kell: a./ a normatív és az önkormányzati rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer.65../1/ és /2/ bekezdésében foglalt igazolásokat és nyilatkozatokat. b./ a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer.65../1/ bekezdésében foglalt nyilatkozatokat és igazolásokat. 25..* Módosította a 9/2006. (VIII.10.) rendelet. Hatályos:2006. augusztus 10-én. /1/ A Képviselő testület évi egy alkalommal - anyagi helyzetétől függően a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező óvodásoknak és általános iskolai tanulónak, amennyiben az önkormányzat által fenntartott óvodába és általános iskolába járnak, gyógypedagógiai intézményben tanulóknak, nappali tagozaton tanuló középfokú intézményben tanulónak és felsőfokú intézmény hallgatójának iskolakezdési támogatást nyújt. /2/ A képviselőtestület az önkormányzat által fenntartott óvodába és általános iskolába beiratkozott gyermekek autóbusz bérletének költségét átvállalja /3/ Az /1/ és /2/ bekezdés szerinti támogatás nyújtásának feltétele, hogy a tanuló tanulói jogviszonyát, legkésőbb a tanév megkezdését követő 30. napig iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja. Óvodás esetében az intézménybe be legyen iratva. /4/ A támogatás mértékét a rendelet 1.számú függeléke tartalmazza, amely évente felülvizsgálatra kerül. Hatályba léptető és záró rendelkezések 26.. /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. /2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 4/1998./V.18./ sz. rendelet.

8 /3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Heresznye, április 29. Vida Imre polgármester Kálmánné Putics Zsuzsanna körjegyző

9 Melléklet* *Módosította a 9/2009. (VII.13.) rendelet. Hatályos július 1-től. Intézményi étkezési díj július 1.-től Norma Rezsi ÁFA Térítési díj Óvoda Vízvár Napközi - ebéd - tízórai - uzsonna Ft/fő/nap 73Ft/fő/nap 31Ft/fő/nap Összesen: Ft/fő/nap Munkahelyi vendéglátás

10 1.számú Függelék évben a támogatások: óvodás: 2.000,-Ft/fő általános iskolás és gyógypedagógiai intézmény tanulója - ingyenes tankönyvellátás nappali tagozaton középfokú intézményben tanuló felsőfokú intézményben tanuló : 8.000,- Ft/fő Ft / fő

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004. (V. 1.) számú rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben