J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Pap János bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Pankucsi János könyvvizsgáló Dr. Kiss Gyula csoportvezető Dr. Gulyás György jogász Dr. Komán Ágnes csoportvezető Sztankó Ilona PIU vezető Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Márton László vagyonkezelő Marik Tibor csoportvezető Vass Csaba beruházási ügyintéző Túriné Kovács Márta osztályvezető Szigeti Csaba csoportvezető Csiaki Tamás osztályvezető Kiss Gabriella városüzemeltető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Uhrin Nándorné szociális szakreferens Baloghné Bagó Gabriella csoportvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Soczóné Dömény Edit osztályvezető-helyettes Uhrin Nándor pénzügyi szakértő Távol: Kovács Sándor külső bizottsági tag (jelen bizottsági ülésre szóló eseti képviseleti megbízást adott Fodor Lajos bizottsági elnök részére /mellékelve/) Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Bejelentette, hogy Kovács Sándor bizottsági tag távollétére a mai bizottsági ülésre szóló eseti képviseleti megbízást adott át számára, így a szavazásban 7 fő bizottsági tag vesz részt. Az eseti képviseleti megbízás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Javasolta a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal a módosítással, hogy A diáksporttal kapcsolatos pénzeszközök átcsoportosítása előterjesztés 37. napirendként, a helyben kiosztott Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére előterjesztés pedig 42. napirendként kerüljön megtárgyalásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés:

2 2 1. A Csaba TV közszolgálati műsorainak támogatása 2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény változásának lekövetése 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekt régészeti és lőszer-mentesítési feladatokra kötendő szerződés 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eredménye 5. Parkolóház építése (helyszíni kiosztás) 6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotása (CD melléklet) 7. Békéscsaba Kalandpark II. ütem 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások felújítása 9. ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL: Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása 10. Telek tulajdonjogának átruházása az Élővíz-csatorna mellett 11. A volt TAPPE telephely bérbeadása 12. Építési telkek értékesítése a Franklin Báthori utcák mögött 13. A Festő-Omaszta utca sarkán található hrsz-ú ingatlan szennyvíz-beruházási ügye 14. A Trófea utcai 0391/53. hrsz-ú ingatlan kisajátításáról szóló 638/2007. (XII. 13.) közgyűlési határozat módosítása 15. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése tárgyú pályázat - előzetes támogató döntés elfogadása 16. Pályázat benyújtása az Északi Iparterület fejlesztésére; Pályázat kódszáma: DAOP /A. 17. Pályázat benyújtása Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása projektek támogatására Pályázat kódszáma: KEOP Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása 19. A Dél-alföldi Regionális Ivóvíz-minőségjavító Program megvalósítása 20. Extrém sportpálya fejlesztésére rendelkezésre álló forrás átadása (helyszíni kiosztás) 21. Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújításra 22. A Békéscsabai Előre NK Kft. végelszámolása utáni vagyonfelosztásból származó pénzmaradvány felhasználása 23. Az általános iskolák első évfolyamán indítható osztályok száma a 2009/2010-es tanévben 24. Jankay képek árusítása, árverése 25. Földgáz energia szabadpiaci beszerzése 26. Földutak karbantartása 27. Beszámoló az egészségügyi ágazat részére a évben gép-műszer támogatásra nyújtott fenntartói támogatás felhasználásáról 28. Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában álló telkek közül a kedvezményes telekvásárlási programba bevonható telkek meghatározása 29. Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakhatását segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 33/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 30. "Vasút-tisztaság" közmunkaprogram önrészének biztosítása 31. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása 32. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve (CD melléklet)

3 3 33. Szociális alapszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartók támogatása 34. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására 35. A évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés (CD-n megküldve) 36. A évről szóló költségvetési beszámoló (CD-n megküldve) 37. A diáksporttal kapcsolatos pénzeszközök átcsoportosítása 38. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására 39. Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról (CD melléklet) 40. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés 41. A évi központi hozzájárulások vizsgálatához kapcsolódó befizetés 42. Javaslat hibaelhárítási tartalék felosztására 1. napirendi pont Tárgy: A Csaba TV közszolgálati műsorainak támogatása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Csaba TV közszolgálati műsorainak támogatására tett javaslat. Baji Lajos: A Csaba Televízió közszolgálati feladatot lát el, ezen feladat ellátásáért a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad-e önkormányzati támogatás nyújtására, vagy célszerűbb műsorszolgáltatás vásárlása. Pap János: Az előterjesztést azzal a feltétellel tudja támogatni, ha Csaba TV Kft.-vel megkötendő támogatási szerződésben rögzítésre kerül a közgyűlési ellenzéket alkotó képviselőknek is a nyilvánosság biztosítása. Az önkormányzat évi költségvetése 20 millió forint médiakapcsolat előirányzatot tartalmazott, a jelenlegi támogatási javaslat 20 %- os emelést jelent a jelenlegi gazdasági válság ellenére. Tarné Stuber Éva osztályvezető: A Csaba TV Kft-vel ez évre megkötendő szerződéstervezet tartalma még nem ismert számára, az elmúlt évben számla ellenében, szolgáltatás teljesítéséért fizetett az önkormányzat. A évi költségvetésben is 24 millió forint előirányzat szerepelt a média támogatására, így 20 %-os emelés nem történt. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás folyósítására számla ellenében kerüljön sor. A Bizottság 4 igen, 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati műsortartalom arányának növelésére, valamint a helyi közérdekű hírműsorok gyártására és sugárzására Ft, azaz huszonnégymillió forint támogatást nyújt a Csaba TV Első Csabai Televíziós Kft. részére, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

4 4 Az elszámolás határideje: június 30. A támogatás folyósítására negyedévente, négy egyenlő részletben számla ellenében kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Forrás: médiakapcsolatok. Határidő: április napirendi pont Tárgy: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény változásának lekövetése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény változásáról szóló előterjesztés. Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Dr. Komán Ágnes csoportvezető tájékoztatta a Bizottságot, hogy az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság már véleményezte, a határozati javaslatot 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jogszabályváltozásokra tekintettel az egészségügyi és szociális ágazatban jelenleg hatályban lévő magasabb vezetői megbízásokról szóló közgyűlési határozatok határozott idejű kereset-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseit visszavonja, míg a vezetői pótlékok összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteivel összhangban kerülnek megállapításra. Határidő: április napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekt régészeti és lőszer-mentesítési feladatokra kötendő szerződés (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekt régészeti és lőszer-mentesítési feladatokra kötendő szerződés-tervezete. Sztankó Ilona a PIU Szervezet vezetője szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 59/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 5 H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt régészeti és lőszer-mentesítési munkálataira vonatkozó szerződés főbb tartalmi elemeit, azokat elfogadja és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy ezen szempontok szerint a Kulturális és Örökségvédelmi Szakszolgálattal az Önkormányzat nevében szerződést kössön. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Sztankó Ilona PIU vezető Határidő: április napirendi pont Tárgy Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eredménye (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eredményét bemutató előterjesztés. Sztankó Ilona a PIU Szervezet vezetője szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A város szennyvíztisztításának fejlesztésére vonatkozó, a mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása új közbeszerzési eljárás indítását vonja maga után, ez mennyi időbeni csúszást fog jelenteni? Sztankó Ilona a PIU Szervezet vezetője: Az új közbeszerzési eljárás lefolytatása kb. 4 hónap csúszást fog jelenteni, de bízik abban, hogy emiatt a projekt pénzügyi támogatása nem lesz veszélyben. A projekt érdekében el kell érni, hogy ez év őszére az önkormányzat aláírt szerződésekkel rendelkezzen. Baji Lajos: A mérnöki feladatok ellátására benyújtott ajánlatok lényegében apró, pótolható hiányosságok miatt nem feleltek meg a közbeszerzési törvény egyes bekezdéseinek, a hiánypótlásra való nem kellő odafigyelés miatt lettek az ajánlatok érvénytelenné nyilvánítva. Fodor Lajos a bizottság elnöke javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T

6 6 Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárásban résztvevő Ister Mérnökiroda Kft ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja, Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja, valamint a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárásban résztvevő FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. vezette konzorcium ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárásban résztvevő Grontmij Canor Beruházó, Tervező és Szolgáltató Kft ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) és g) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárásban résztvevő Csaba 2009 Mérnöki Konzorcium ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja tekintettel, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési törvény szabályai szerinti, új nyílt közbeszerzési eljárást indít. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Sztankó Ilona PIU vezető Határidő: április napirendi pont Tárgy: Parkolóház építése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Előterjesztés került beterjesztésre, mely szerint az UNIVERZÁL Kereskedelmi Zrt., az ÉLÉSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint ifj. Varsányi Sándor és id. Varsányi Sándor természetes személyek közös beruházásában parkolóház létesüljön a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem projekt keretén belül. A helyben kiosztott parkolóház beruházás megvalósítására, a létrehozandó projektcégre vonatkozó előterjesztésben foglaltakat dr.kiss Gyula csoportvezető szóban is ismertette. Baji Lajos: Az előterjesztés 2. oldal 5. bekezdésében írtak szerint a tervezett parkolóház megépítésének várható költsége 500 millió forint, amelyhez az önkormányzat 225 millió forint pályázati forrást bocsát a projektcég rendelkezésére, valamint az állami támogatáson

7 7 felüli rész minimum 50%-át biztosítja az önkormányzat, ugyanakkor az előterjesztés 1. oldal 2. bekezdése szerint a projektcégben az önkormányzat legfeljebb 25 %-os tulajdoni aránnyal vehet részt. Pontos, ellentmondás-mentes anyag előterjesztését kéri. Észrevételezte továbbá, hogy a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem projektjavaslat nem tartalmazta az Univerzál Áruház gazdasági udvarán, illetve a Széchenyi István Szakközépiskola udvarát is érintő területen parkolóház megvalósítását. Dr.Kiss Gyula csoportvezető: A parkolóház megvalósításának helyszínéül három területrész került szóba: a rendőrség melletti Munkácsy utcai területet az önkormányzat nem tudta megszerezni, a Kinizsi utcai terület nem alkalmas a tervezett célra, egy belvárosi parkolóház megépítésére az Univerzál Áruház mögötti terület reális helyszín. Gondot okoz, hogy a létesítmény megvalósítására létrehozandó projektcégben az önkormányzat legfeljebb 25 %-os tulajdoni aránnyal vehet részt, az 500 millió forintos beruházáshoz viszont 225 millió forint pályázati pénzeszközt bocsátana. Pap János: A terület beépítésére vonatkozó terveket a Bizottság nem látta, nem ismert a létrehozandó projektcég alapítói között megkötendő szindikátusi szerződés tartalma, amely a tulajdont, a szavazati arányt, a nyereség felosztását stb. tartalmazza. Baji Lajos: A beépítésre vonatkozó tervek megismerése nélkülözhetetlen, tudomása szerint a parkolóház két szinten van tervezve, azonban a kamionok igénybevételének megakadályozása, a parkolóhelyek számának növelése érdekében három szintes beruházás célszerűbb lenne. Dr.Kiss Gyula csoportvezető: A beruházás megvalósításában érintett két áruház gazdasági vezetőivel folytatott előzetes egyeztetésen jelezték az árubeszállításokat végző kamionok bejárásának biztosítása számukra nélkülözhetetlen, kétszintes parkolóház építésében gondolkodnak. Pap János: Javasolta, hogy a parkolóház építésének témájára a Bizottság a következő, májusi ülésén térjen vissza a beépítésre vonatkozó tervek, a szindikátusi szerződés-tervezet bemutatásával. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a részletes terveket, a szindikátusi szerződést a Bizottság a májusi ülésén véleményezni kívánja. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 3903 hrsz. és 3899/4 hrsz. alatt felvett ingatlanokon Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, az UNIVERZÁL Kereskedelmi Zrt., az ÉLÉSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint ifj. Varsányi Sándor és id. Varsányi Sándor természetes személyek közös beruházásában

8 8 parkolóház létesüljön a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem projekt keretén belül. Határidő: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott parkolóház megépítésére létrehozandó Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 25 %-os tulajdoni arányú alapítója legyen. A 25 %-os tulajdoni arányt megtestesítő ,- Ft-os törzsbetét amely teljes egészében pénzbeli betétből áll forrása a évi költségvetésben meghatározott pályázatok és egyéb fejlesztések előirányzata. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének aláírására, illetve arra, hogy intézkedjen az ,- Ft-os pénzbeli betétnek a társaság számlájára történő befizetéséről. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói között külön megállapodás szindikátusi szerződés- jöjjön létre, amely rendezi a felek viszonyát a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem pályázat pozitív elbírálása és a parkolóház-beruházás tényleges megvalósítása esetére. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szindikátusi szerződésben a felek a beruházás megvalósulása esetén a projektcég társasági szerződését akként vállalják módosítani, hogy vagyoni hozzájárulásuk változtatása nélkül a szavazati arányuk, valamint a nyereség felosztásának módosítására oly módon kerül sor, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szavazatok 51 %-ával lesz jogosult rendelkezni, továbbá jogosult lesz a nyereség 51 %-ára. A fennmaradó további 49 %-ot mind a szavazati arányok, mint a nyereség felosztása szempontjából a társaság többi tagja törzstőkéjének egymás közötti arányában osztja fel maga között. Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban meghatározott parkolóház megépítésére szolgáló telek-ingatlan kialakításáról a parkolóház részletes terveinek, a szindikátusi szerződés-tervezet ismeretében, az érintett bizottságok előzetes véleményezése után, legkésőbb a június 25-ei ülésén dönt. Határidő: június napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására tett javaslat. Dr. Kiss Gyula csoportvezető szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat. - Baji Lajos és Pap János bizottsági tagok az üléstermet elhagyták. Fodor Lajos a bizottság elnöke javasolta az előterjesztett rendelet-tervezet közgyűlés általi elfogadását.

9 9 A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásával alkossa meg. Felelős: Dr.Szvercsák Szilvia aljegyző Határidő: 2009.április napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Kalandpark II. ütem (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kalandpark II. üteméről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy támogatja a Kalandpark további fejlesztését, jóváhagyja, hogy a II. ütem megvalósítását célzó előkészítő munkálatok, illetve a projektdokumentáció elkészítésének munkálatai elkezdődjenek. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a projekt előkészítéséhez szükséges önerőt (legfeljebb 15 millió Ft), a pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzat terhére biztosítja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az engedélyes tervek megszerzését célzó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását, és egyben felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötésére. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások felújítása

10 10 Beterjesztésre került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások felújítására tett javaslat. Fodor Lajos a bizottság elnöke szóban is ismertette az előterjesztésben szereplő négy önkormányzati lakás felújításának szükségességét és költségkeretét, majd javasolta egy szavazás keretében a határozati javaslatok elfogadását. Pénzügyi Bizottsága a 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 39. -a alapján, átruházott hatáskörében eljárva 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út 2. III.15. szám alatti lakás elavult gázkészülékeinek kicserélését. A kivitelezést a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartó dolgozói végezzék el. A kivitelezéshez szükséges legfeljebb bruttó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u A. III. 33. számú lakásban a karbantartási munkák elvégzését. A kivitelezést a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartói végezzék el. A kivitelezéshez szükséges legfeljebb bruttó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az eltávozott bérlő felkutatásához és a felmerült bruttó ,- Ft költség behajtásához a szükséges jogi lépéseket tegye meg. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Vécsey u. 32. fsz.2. szám alatti lakás felújítását. A kivitelezést a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartó dolgozói végezzék el. A kivitelezéshez szükséges legfeljebb bruttó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Mikszáth u. 21/2. szám alatti lakás felújítását. A kivitelezéshez szükséges vakolóanyagot a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartó dolgozói vásárolják meg. A vásárláshoz szükséges legfeljebb bruttó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője

11 Határidő: április napirendi pont Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL: Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására tett javaslat. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítását a Szabadság tér szám alatti irodaházban megvalósított egyablakos ügyintézés beruházásához kapcsolódó, a februári közgyűlésen jóváhagyott alaptőke emelés indokolja. Javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága támogatja és javasolja a Közgyűlésnek a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával. 10. napirendi pont Tárgy: Telek tulajdonjogának átruházása az Élővíz-csatorna mellett (Közgyűlési előterjesztés véleményezése Beterjesztésre került a telek tulajdonjogának átruházása az Élővíz-csatorna mellett tárgyú előterjesztés. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogszabályi előírások, illetve a pályázat támogatási szerződésének teljesítése, a támogatás folyósítása miatt, közérdekű feladatvállalás jogcímén a Békéscsaba belterület hrsz.: 6111/2, 43 m 2 terület tulajdonjogát ingyenesen átruházza a Magyar Állam tulajdonába és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖR-KÖVIZIG, Gyula, Városház u. 26.) vagyonkezelésébe az ÖKOVÍZ projekt kapcsán megvalósult vízi létesítmények állományba vétele érdekében. Határidő: július 30.

12 napirendi pont Tárgy: A volt TAPPE telephely bérbeadása Beterjesztésre került a volt TAPPE telephely bérbeadására tett javaslat. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta a volt TAPPE telephely bérbeadására vonatkozó előterjesztés napirendről való levételét és megtárgyalását egy hónap múlva, mivel a telephely másik részének bérbevételére is van érdeklődő. Márton László: A Mazán László u. 18. szám alatti, volt TAPPE telephely árverésen történő értékesítésében döntött a közgyűlés a 625/2008. (XI.20) határozatával. A megtartott árverések érdeklődő hiánya miatt meghiúsult. Az ingatlan műszaki állaga folyamatosan romlik, őrzése nem megoldott. A benyújtott bérleti ajánlat alapján a bérlő a 6679/40 hrsz-ú ingatlan hasznosítása mellett vállalná az egész ingatlan tisztántartását, őrzését. A határozati javaslat 3. pontjában a bérleti szerződés felmondási határidejére vonatkozóan azért szerepel két határidő, mivel a telephely értékesítésére vonatkozó közgyűlési határozat végrehajtási határideje július 31. Fodor Lajos a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 67/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) számú önkormányzati rendelet 12.. (2) bekezdésében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja a békéscsabai 6679/40 hrsz-ú, 1ha 9325 m 2 területű, telephely művelési ágú ingatlant a Békés Vass Kft. (5600. Békéscsaba, Fövenyes u. 42. fsz. 2.) számára. 2. A bérleti díj ,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + ÁFA/hó. A bérlő köteles saját költségén az ingatlan teljes egészét karbantartani, tisztántartani és az őrzéséről gondoskodni. 3. A bérleti szerződést határozatlan időre kell megkötni, július 31-ig 30 napos, július 31. után 90 napos felmondási idővel. A bérlőt a szerződésben tájékoztatni kell arról, hogy az ingatlan értékesítés alatt áll. 4. Amennyiben a 6679/40 hrsz-ú ingatlan értékesítése évben nem történik meg, és a bérleti szerződés továbbra is hatályban marad, az önkormányzat az ingatlan használatáért járó bérleti díjat felülvizsgálja. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: július napirendi pont

13 13 Tárgy: Építési telkek értékesítése a Franklin Báthori utcák mögött (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint árverésen kerüljenek értékesítésre önkormányzati ingatlanok. A telkek kikiáltási ára bruttó 3.700,- Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: a 20552/65, 20552/66, 20552/67 és 20552/68 hrsz-ú, 633 m 2 területű telkeket a 20552/81, 20552/82, 20552/84 hrsz-ú, 646 m 2 területű telkeket a 20552/83 hrsz-ú, 647 m 2 területű telket a 20552/85 hrsz-ú, 1029 m 2 területű telket a 20552/69 hrsz-ú, 774 m 2 területű telket a 20552/71 hrsz-ú, 776 m 2 területű telket a 20552/72 hrsz-ú, 632 m 2 területű telket a 20552/73 hrsz-ú, 626 m 2 területű telket a 20552/74 hrsz-ú, 619 m 2 területű telket a 20552/75 hrsz-ú, 612 m 2 területű telket. 2. A telkek kikiáltási ára bruttó 3.700,- Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 3. A telkek kikiáltási ára tartalmazza a közmű csatlakozási lehetőségek kiépítését, ezért a vevőknek közműfejlesztési hozzájárulásokat megfizetni nem kell. 4. Az értékesítésre felkínált telkek közül egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg, az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. 5. A közgyűlés a telkek értékesítése során, az árverésen kialakult legmagasabb áron elővételi jogot biztosít az önkormányzati bérlakásból kiköltözők számára. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: április napirendi pont Tárgy: A Festő-Omaszta utca sarkán található hrsz-ú ingatlan szennyvíz-beruházási ügye Beterjesztésre a Festő-Omaszta utca sarkán található hrsz-ú ingatlan szennyvízberuházási ügyét bemutató előterjesztés. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14 14 69/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a kétoldali utcaszélesítés miatt bruttó ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint kártérítést fizet a békéscsabai hrsz-ú ingatlan tulajdonosának. A kártérítés összegének megállapításánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítéshez szükséges összterület 50 %-a ingyen kerül az önkormányzat tulajdonába. 2. A hrsz-ú ingatlan kerítésének azonos műszaki paraméterrel történő átépítése, az utcaszélesítés területébe eső közműszerelvények áthelyezése az önkormányzat feladata és költsége. 3. A területleadás ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésével kapcsolatban felmerülő költségek (változási vázrajz, szerződés készíttetése, jelzálog jogosult nyilatkozatának költségei) az önkormányzatot terhelik. 4. Az 1-3. pontban írt kiadások fedezete a évi költségvetésben a szennyvízberuházás miatti ingatlanvásárlásokra elkülönített összeg. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A Trófea utcai 0391/53. hrsz-ú ingatlan kisajátításáról szóló 638/2007. (XII. 13.) közgyűlési határozat módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Trófea utcai 0391/53. hrsz-ú ingatlan kisajátításáról szóló 638/2007. (XII. 13.) közgyűlési határozat módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 70/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az általa hozott 638/2007. (XII.13.) közgy. határozatot hatályon kívül helyezi. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 523/2007. (X.18.) közgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 1. pontjában írtak helyébe az alábbi fogalmazás lép: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szennyvízcsatornahálózat kiépítéséhez szükséges utcaszélesítés miatt a kisajátítási eljárás megelőzése érdekében vételi ajánlatot tesz a békéscsabai 0391/53 hrsz alatt felvett, a természetben Békéscsaba, Trófea utcában található, szántó megnevezésű,

15 m 2 alapterületű ingatlanból leválasztásra kerülő 4922 m 2 területre az ingatlan tulajdonosa számára. A felajánlott vételár bruttó ,- Ft, azaz ötmillió forint. 2. Az 1. pontban írt módosításnak megfelelően egyezségi ajánlatot kell tenni a 0391/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára. 3. A kisajátítási eljárás megszüntetésének feltétele, hogy a 0391/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az 1. pontban írt kártérítési összeget elfogadja, továbbá a szennyvízberuházás időben történő megvalósításához szükséges tulajdonosi beleegyező nyilatkozatot kiadja. 4. Az egyezségi tárgyalás eredményes lezárásának további feltétele, hogy a településrendezési terv módosításához a városi főépítész előzetesen hozzájáruljon. Az út áthelyezéséhez szükséges rendezési terv módosításának költsége az önkormányzatot terheli. A településrendezési terv módosítását a legközelebbi városi szintű módosításokkal együtt kell előkészíteni. Az önkormányzat a 0391/53 hrsz-ú földrészletre vonatkozó településrendezési terv módosításának határidejére kötelezettséget nem vállal. 5. Az 523/2007. (X.18.) közgy. határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 6. Amennyiben a 0391/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a jelen határozatban foglaltakat a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül nem fogadja el, a hatályon kívül helyezésről intézkedni kell és a kisajátítási eljárást be kell fejezni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: április napirendi pont Tárgy: Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése tárgyú pályázat - előzetes támogató döntés elfogadása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése tárgyú pályázat - előzetes támogató döntés elfogadására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP / regisztrációs számú, Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése című első fordulós csökkentett összegű előzetes támogatási döntésben részesült pályázatot a ,- Ft csökkentett támogatási összeggel is fenntartja.

16 16 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a csökkentett összegű előzetes támogatás esetében a pályázat fenntartásáról szóló nyilatkozat aláírására. Határidő: április napirendi pont Tárgy:. Pályázat benyújtása az Északi Iparterület fejlesztésére; Pályázat kódszáma: DAOP /A. (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az önkormányzat nyújtson be pályázatot az Északi Iparterület fejlesztésére vonatkozóan. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 72/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program keretében Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése című, DAOP /A kódszámú pályázati felhívására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton az Északi ipartelep infrastruktúra fejlesztése és 3000 m 2 -es ipari üzemcsarnok építésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges önerőt, legfeljebb 348 millió Ft, azaz háromszáznegyvennyolcmillió forint erejéig a és a évi költségvetésben biztosítja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével megbízza a Cashfund Zrt.-t (1188. Budapest, Damjanich u. 15.). 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: május napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása projektek támogatására Pályázat kódszáma: KEOP (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az önkormányzat nyújtson be pályázatot Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása projektek támogatására megnevezésű pályázatra.

17 17 Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Marik Tibor csoportvezető tájékoztatta a Bizottságot, hogy az elmúlt évben hasonló pályázati felhívásra már pályázott az önkormányzat, de elutasításra került. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 73/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP pályázati felhívásra a Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című kétfordulós pályázatos konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges nyilatkozatokat megtegye, továbbá a Körös Klub Természet-, Környezetvédő és Természetbarát Társadalmi Szervezettel az együttműködési megállapodást megkösse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségét, Ft + áfa, azaz négymillió-nyolcszázezer forint + áfa, a évi költségvetésben a pályázati célelőirányzatból biztosítja. Kifizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázat befogadásra került és annak 2. fordulóba jutásáról a pályázatkezelő írásbeli értesítést küldött a Megbízó részére. Határidő: május napirendi pont Tárgy: Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az önkormányzat nyújtson be pályázatot a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet felhívására. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 74/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet felhívására.

18 18 2. A Bizottsága támogatja, hogy a pályázaton Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi 9 intézmény infrastrukturális fejlesztésére igényeljen támogatást, a műszaki tartalom fontossági sorrend szerinti rangsorba állítása mellett. Intézménye neve, címe, műszaki tartalom 8. Sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Pásztor u. 66.) - 2 db gyermekmosdó, WC felújítása - Belső terek festése, 40 m 2 parketta felújítása - Főzőkonyha felújítása (épületgépészet, csempe, járólap) - 3 gondozási egység akadálymentesítése - Homlokzat felújítása - Játszóudvar tereprendezése, szabványosítás - Csoportszobai eszközbeszerzés - Főzőkonyhai gép, gázzsámoly, eszközbeszerzés 6. Sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Szigligeti u. 1.) - Nyílászárók teljes cseréje - Játszóterasz és játszóudvar felújítása - Akadálymentesítés - 3 csoportszoba elavult (35 éves) bútorainak cseréje - Homlokzat felújítása 3. Sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) - Fűtésrendszer korszerűsítése - 2 db ipari villanytűzhely (konyhai berend.) - 1 db ipari villanysütő (konyhai berend.) Fejlesztés összköltsége (Ft) Támogatási igény (Ft) Sajáterő (Ft) Napsugár Integrált Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 70.) - Két épületet akadálymentesen összekötő folyosó építése Lencsési Lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u ) - Nyílászárók cseréje - Homlokzat felújítása Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) - 7 db vizesblokk (gyermekmosdó, WC) teljes felújítása Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon (Békéscsaba, Thurzó u. 33.) - Tetőtér beépítéssel szükségtantermek kiváltása 10. Sz. Általános Iskola (Békéscsaba, Kazinczy u. 8.) - Vizesblokkok felújítása - Lépcsők csúszásmentesítése - Folyosókon, zsibongókban lámpák cseréje - Zsibongók padlóburkolatának cseréje Erzsébethelyi Általános Iskola (Békéscsaba, Rózsa u telephely) - Nyílászárók cseréje - Tantermekben, folyosón burkolat csere Összesen: A Bizottság egyetért azzal, hogy a Közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást, legfeljebb összesen ,- Ft-ot a évi költségvetésben a felhalmozási céltartalék előirányzat terhére biztosítsa.

19 19 4. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: április napirendi pont Tárgy: A Dél-alföldi Regionális Ivóvíz-minőségjavító Program megvalósítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Közép-békési Regionális Ivóvízrendszer tulajdonnal rendelkező tagjaként fogadja el az előterjesztés mellékleteként csatolt nyilatkozatot a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program és romániai vízátvezetés megvalósításával kapcsolatosan. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, hogy a Közép-békési Regionális Ivóvízrendszer tulajdonnal rendelkező tagjaként fogadja el a mellékletben csatolt nyilatkozatot a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program és romániai vízátvezetés megvalósításával kapcsolatosan. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, hogy hatalmazza fel Vantara Gyula polgármestert, hogy a Közép-békési Térség Ivóvízminőség-javító Rendszert Megvalósító és Működtető Önkormányzati Társulás megalakításához szükséges tárgyalásokat folytassa le az alábbi elvek figyelembe vételével: az önkormányzati saját erőt a közös célú beruházások esetében a távlati vízfogyasztás arányában biztosítják a résztvevők, az egy település vagy két, három település kizárólagos érdekében létrejövő beruházások önerejét pedig az érintettek adják, a tulajdonviszonyok a saját erő arányában alakulnak, a társulásban minden település részére egy szavazat jár, továbbá lakosság arányában minden megkezdett lakosként plusz egy szavazat jár, a társulás székhelye Békéscsaba, a társulás elnökét Békéscsaba adja, a társulás gesztor települése Békéscsaba, a pályázat és a beruházás lebonyolítását a DARFŰ Kht. munkaszervezete végzi (PIU szervezet). Határidő: május napirendi pont

20 20 Tárgy: Extrém sportpálya fejlesztésére rendelkezésre álló forrás átadása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az extrém sportpálya fejlesztésére rendelkezésre álló forrás átadására tett javaslat. Az előterjesztő javasolja, hogy a közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények évi költségvetésben a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésére, ifjúsági parkok létrehozására rendelkezésre álló forrásból ,- Ft-ot fejlesztési támogatásként való átadását a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére, abból a célból, hogy a Zrt. az extrém sportpálya évi aktuális fejlesztéseit megvalósítsa. A helyben kiosztott előterjesztésben foglaltakat Szigeti Csaba csoportvezető szóban is ismertette. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Pénzügyi Bizottsága a közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények évi költségvetésben a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésére, ifjúsági parkok létrehozására rendelkezésre álló forrásból ,- Ft-ot fejlesztési támogatásként való átadását javasolja Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére, abból a célból, hogy a Zrt. az extrém sportpálya évi aktuális fejlesztéseit megvalósítsa. Felelős: Köles István alpolgármester Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Határidő: 2009.április napirendi pont Tárgy:Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújításra (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az önkormányzat nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendeletben foglaltak szerint. Az előterjesztő öt pályázat benyújtását javasolja az alábbi rangsor szerint: I. A Vandháti úti atlétikai centrum korszerűsítése; II. A Baross utcai sportlétesítmény felújítása; III. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola két aszfalt pályájának felújítása; IV. A Kórház utca 6. szám alatti székház öltözőinek, fürdőinek felújítása; V. A Kórház utca 6. szám külső homlokzatának rendbehozatala, belső festése, valamint a Tornacsarnok öltözőinek felújítása. Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2009. (III.30.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/15/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 250 /2006. Előadó: Mell.: db szervezeti és létszámadatok táblázat db rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai A Képviselő-testület 2010. évi határozatai Január 13-ai rendkívüli nyílt ülés 1/2009. (I. 13.)Kt.hat.: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 122-18/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2015. július 3-án a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben