JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Katona László, Masa Róbert, Mucsi György, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója - Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatója - Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetıje - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - Duka Félix Móranet Kht. ügyvezetı igazgatója - Dobó József Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója - Dr. Varga - Nagy Szilvia aljegyzı - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási Osztály vezetıje - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Balog László kabinetvezetı - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsıde - Varga Ferenc Konzultativ Tanácsadó Testület elnöke - Pálfi Ferenc díszpolgár - Vaszkó Elekné díszpolgár Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit, külön köszönti a testület meghívott vendégeit: Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselı-testület tagjai közül jelen van 12 fı, igazoltan van távol 2 fı. Tájékoztatásként elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét Vass Antal elnök úr távollétében Oltványi Gyula képviselı úr, a bizottság tagja tolmácsolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalásait Szücsné dr. Fehér Éva elnök asszony távollétében Tanács József képviselı, bizottsági tag ismerteti. - Javaslat a évi Munkaterv módosítására

2 2 Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság tagjai nevében elmondja, hogy támogatják az elıterjesztés elfogadását. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 303/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módosítására 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete - a polgármester javaslatára évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: A október 22-ére tervezett: Beszámoló a középtávú Városfejlesztési Program végrehajtásáról tárgyú napirend megvitatását leveszi október 22-ei ülésének napirendjérıl és annak megvitatását a júniusi képviselı-testületi ülésére ütemezi át. 2./ A Képviselı-testület felhívja a Jegyzı figyelmét, hogy a Beszámoló a középtávú Városfejlesztési Program végrehajtásáról tárgyú napirendet a Képviselı-testület évi Munkatervébe /június hónap/ építse be. 3./ A Képviselı-testület a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VII. 1.) Ör-t (továbbiakban: HÉSZ) módosító 5/2008. (III. 1.) Ör rendelettel kapcsolatosan tett törvényességi észrevételrıl adott tájékoztatót tudomásul veszi, a törvényességi észrevételben foglaltakat elfogadja, ezzel egyidejőleg felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a továbbiakban a HÉSZ módosításakor az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvényben foglalt eljárási szabályok szerint járjon el. Felelıs: 2. pont: Dr. Szántó Mária jegyzı 3. pont: Nógrádi Zoltán polgármester

3 3 Határidı: 2. pontra: decemberi kt. ülés 3. pontra: júniusi kt. ülés A határozat végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı Nógrádi Zoltán polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról 2./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 304/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása : 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról 2./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı

4 4 - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzıkönyv 2. sz. mellékletét képezi. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula, Mucsi György képviselık, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 305/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl : Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az elıterjesztést, melyet az alábbi módosítással javasol elfogadásra: A testület a 358/2006. /XI. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kérjen ismételt jelentést.

5 5 Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság a 140/2002. /V. 30./ Kt. sz. határozatra adott intézményvezetıi jelentéseket tekintette át. A bizottság megállapítása szerint a karbantartási feladatok menetrend szerint lezajlottak, így elfogadásra javasolják a jelentést. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy szakbizottságként a 274/2008. /IX. l8./ Kt. sz. határozat 3/b pontjának végrehajtásáról adott jelentéseket vitatták meg. A jelentéseket elfogadásra javasolják, de megítélésük szerint a fiatalok kiszolgálása érdekében azok továbbgondolása elengedhetetlen. Úgy vélik, hogy a kisebb tervek megvalósítása biztosítható lesz. Szorgalmazzák, hogy költségkeretet különítsenek el a célok megvalósítására. Erre tekintettel elsı lépésként javasolják, hogy a Cacao Club átalakítása érdekében a novemberi kt. ülésre készüljön részletes költségkalkuláció. - Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselı-testület a 358/2006. /XI. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kérjen jelentést, a testület egyhangúlag elfogadja. - A Mővelıdési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely szerint a Cacao Club átalakítása érdekében a novemberi kt. ülésre készüljön részletes költségkalkuláció. Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja - A Képviselı-testület a módosítással és a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést a határozati javaslattal együtt. 306/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 185/2008. /VI. 4./, 101/2007. /IV. 26./ Kt. 2., 3. pont, 287/2008. /IX. l8./, 288/2008. /IX. l8./, 105/2008. /IV. l7./ Kt. ll. Pont, 144/2008. /IV. l7./, 158/2008. /V. 22./ I.6 pont, 255/2008. /IX. 4./, 259/2008. /IX. 4./, 256/2008. /IX. 4./, 269/2007. /X. l8./, 238/2008. /VIII. 26./, 227/2008. /VII. 31./, 229/2008. /VII. 3l./, 191/2008. /VI. l9./ Kt. 2., 3. pont, 187/2008. /VI. 4./, 158/2008. /V. 22./ Kt. II. 9., III.2., V. 4., 166/2008. /V. 22./, 112/2008. /IV. l7./ Kt. 3., 4. pont, 114/2008. /IV. l7./ Kt. 2., 3., 4. pont, 116/2008. /IV. l7./ Kt pont, 94/2008. /III. 20./, 185/2007. /VII. 25./, 275/2007. /X. l8./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 78/2008. /III. 20./ Kt. 4. pont, 236/2008. /VII. 3l./, 105/2008. /IV. l7./ Kt. 8. pont, 11/2008. /I. 24./, 84/2008. /III. 20./, 358/2006. /XI. 30./ Kt. 2. pontjának végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést

6 6 A 78/2008. /III. 20./ Kt. 3. pont, 148/2008. /IV. l7./, 288/2007. /X. l8./, 358/2006. /XI. 30./ Kt. 3. pont, 183/2008. /VI. 4./, 266/2008. /IX. 4./, 228/2008. /VII. 3l./, 198/2008. /VI. l9./, 78/2008. /III. 20./ Kt. 8. pont, 35/2008. /II. 2l./ Kt. 6. pont, 158/2008. /V. 22./ Kt. IV. 3. pont, 122/2007. /IV. 26./ decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést A 346/2005. /XI. l7./ Kt. sz. 3. pont, 307/2007. /XI. 22./ Kt. II. 4. pont májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 167/2008. /V. 22./, 253/2007. /IX. 20./, januári kt. ülésre kér újabb jelentést A 274/2008. /IX. l8./ Kt. 3.b pont, 127/2008. /IV. l7./, 117/2007. /IV. 26./ Kt. 4. pont, 140/2002. /V. 30./, októberi kt. ülésre kér újabb jelentést II. l. Mórahalom város Képviselı-testülete fontos szerepet tulajdonit a Cacao Club ifjúsági közösségi térként történı mőködtetésének. Annak érdekében, hogy a Club épülete által kínált tér összeegyeztethetı legyen a fiatalok igényeivel és az oda tervezett szolgáltatások igénybevételi lehetıségeivel a testület szükségesnek tartja, hogy a Cacao Club átalakításának részletes költségkalkulációja összeállításra kerüljön. II.2. Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a költségkalkulációt szakemberek bevonásával állítsa össze és terjessze elı a képviselı-testület soron következı ülésére. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Beszámolásra: II.2. pont: novemberi kt. ülés l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ intézményvezetık 4./ Dobó József Móraép Kht. Ügyv. 5./ Dr. Vághy Imre Richárd Móra-vitál Kht. Ügyv. Ig. 6./ Duka Félix Móranet Kht. Ügyv. Ig. - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

7 7 Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseirıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 307/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre és az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Aktuális kérdések - Alapítványi támogatás átvétele és átadása Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 308/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat:

8 Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása 8 Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: támogatást nyújtó szervezet Polgármesteri Hivatal támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege Egészséges Mórahalomért Dohányzás elleni plakát Közalapítvány készítése, és védıoltásokra Móra Ferenc ÁMK dologi kiadásokra Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól TEMPUS Alapítványtól Móra Ferenc ÁMK személyi juttatásokra pály A felsorolt bevétellel és kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyzı 3.) érintett intézményvezetık - Tájékoztató a Homokhát TV egy éves munkájáról Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Az ülésen a bizottság tagjai elismeréssel szóltak a televízió mőködtetésével kapcsolatos lelkiismeretes és becsületes munkáról. Varga Ferenc Konzultativ Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület is áttekintette az anyagot. Szükségesnek vélik, hogy az érintett településeken induljon olyan szakmai képzés, mely lehetıvé teszi az adott település életét, közösségeit jól ismerı munkatársak, helyi szakemberek kiképzését. Úgy vélik, hogy a bıvülı stábbal még gördülékenyebben és könnyebben lehetne megoldani a mősorkészítést. Duka Félix a Móranet Kht. Ügyvezetı igazgatója: A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az anyag részletesen szól a szakmai képzés folyamatáról, annak jövıbeni terveirıl.

9 9 Nógrádi Zoltán polgármester: Úgy véli, hogy a mostani folyamatok, melyek a mórahalmi és a térségi televíziózást jellemzik korszakalkotónak mondhatóak. Tájékoztatásként elmondja, hogy a megyei televízió kiépítése irányába is tettek már lépéseket. Köszöni a stáb munkatársainak azt a fáradhatatlan munkát, melyet egy-egy adás összeállítása során végeznek, hiszen rendszerint a rendezvények, a tudósítások alapját képezı események hétvégén és munkaidın kívül zajlanak. Ugy véli, hogy a gördülékenyebb, kevésbé leterhelı munkavégzés érdekében mindenképpen szükséges lenne, hogy az adott településeken a szakemberek munkáját az infrastrukturális feltételek megteremtésével és fejlesztésével is segítsék. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy ezen célmeghatározást határozati formában is rögzítse. - Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint a Homokhát Tv-hez tartozó településeken a szakemberek munkájának segítése érdekében az infrastrukturális feltételek javítására is törekedjenek, a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 309/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a Homokhát TV egy éves munkájáról 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és tudomásul veszi a Homokhát TV egy éves munkájáról szóló részletes tájékoztatót. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete szükségesnek tartja, hogy a Móranet Kht. Ügyvezetı igazgatója a Homokhát Televízió stábjának, személyi állományának bıvítése és képzése mellett, a televízió mőködési területét érintı településeken a mősorkészítés, szerkesztés, összeállítás helyben történı megoldása érdekében az infrastrukturális feltételek megteremtésére és fejlesztésére is törekedjen pályázati források bevonásával. Felelıs: Duka Félix Móranet Kht. Ügyvezetı igazgatója Beszámolásra: októberi kt. ülés 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı

10 3./ Duka Félix Homokhát TV 10 - Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, üzletrész vásárlás, kötelezettségvállalás a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a határozati javaslatokkal együtt. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést a határozati javaslatokkal együtt. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula képviselı, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 310/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása l./ Mórahalom város képviselı-testülete jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Társulás ügyvezetıjét, hogy a települési önkormányzatok jóváhagyását követıen a Társulási Megállapodás módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét önkormányzatunknak küldje meg.

11 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetıje /2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - üzletrész vásárlás l./ Mórahalom város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Mórahalom város Önkormányzata a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-ben üzletrészt vásároljon. Az üzletrész vásárlást Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 433/2008. /VI. 27./ Kgy. sz. határozata teszi lehetıvé, melynek értelmében a Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Társult befektetni kívánó önkormányzatok eft-os törzsbetétnek megfelelı összegő, összesen ,-Ft-os üzleti értéken vásárolhatnak üzletrészt. 2./ A Képviselı-testület az üzletrész vásárlás fedezetét az önkormányzat évi költségvetésébıl biztosítja. A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy az üzletrész vásárlás fedezetét az önkormányzat költségvetésébe építse be. 3./ Mórahalom város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész vásárlásról szóló szerzıdést az Önkormányzat nevében aláírja, és utasítja, hogy a jogügyletrıl a képviselı-testületnek számoljon be. Mivel a Társult önkormányzatok egy üzletrészt szereznek, melynek valamennyien egyenlı arányban közös tulajdonosai, akik a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselıjük útján gyakorolhatják, a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-ben az üzletrészt vásárló önkormányzatok közös képviseletére vonatkozóan a képviselı-testület nevében eljárjon. Felelıs: 2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyzı 3. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: azonnal Beszámolásra decemberi kt. l./ Nógrádi Zoltán polgármester és általa a Társulás, az érintett önkormányzatok 312/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - kötelezettségvállalás a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban

12 12 l./ Mórahalom város Képviselı-testülete - mint a Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladéklerakó rekultivációban érintett önkormányzata - a KEOP pályázat II. fordulójának beadása, sikeres elbírálása és a támogatásból megvalósuló létesítmények biztonságos üzemelése, a Szeged regionális hulladékkezelési program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt sikeres megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal Mórahalom város közigazgatási területén lévı hulladéklerakónak rekultiválását követıen történı utógondozási feladatai vonatkozásában. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetıje - Az 1000 Mester Szakképzési-Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági Szerzıdésének módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 313/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az 1000 Mester Szakképzési-Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági Szerzıdésének módosítása 1. Mórahalom Város Képviselı testülete megtárgyalta és elfogadja az 1000 Mester Szakképzés- Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági Szerzıdésének 1.4, 7.1 pontjainak és a 7.2 pont elsı mondatának módosítását az alábbiak szerint: { } 1.4. A Társaság telephelyei és fióktelepei: (X) Tagintézmén Intézmény y/ Cím

13 Csonka János Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola telephely Székhely: Szeged, Temesvári krt Szeged, Közép fasor 27. Déri Miksa Ipari Szakközépiskola 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Gábor Dénes Gimnázium, és Mőszaki Szakközépiskola 6724 Szeged, Mars tér 14. József Attila Általános Iskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyőipari Szakképzı Iskola Székhely: Székhely: 6723 Szeged, Gyík u Szeged, Balaton u Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület Szeged, Kodály tér 1. Kırösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 6720 Szeged, Stefánia Szeged, József A. sgt Szeged, Maros u Szeged-Móravárosi Szakközépés Szakiskola 6725 Szeged, Kálvária sgt Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Székhely 6723 Szeged, Felsı Tisza part Szeged, Budai Nagy A. u Tömörkény István Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskola 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Vedres István Építıipari Szakközépiskola 6720 Szeged, Horváth M. u. 2.

14 14 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. KATEDRA Alapítványi Szakképzı Iskola SZINERGIA Üzleti Szakképzı Iskola Székhely: SZINERGIA Üzleti Szakképzı Iskola Szegedi Tagintézménye 6725 Szeged, Bécsi krt Szeged, Kormányos u Szeged, Deák F. u Szeged, Kálvária sgt Hódmezıvásárhely, Andrássy út Szentes, Petıfi u Makó, Posta u Szeged, Berlini krt Szegedi Tudományegyetem SZTE Vántus István Gyakorló Zenemővészeti Szakközépiskola Székhely 6720 Szeged, Dugonics tér Szeged Boldogasszony sgt Szeged, Hattyas sor 10. Székhely: 6722, Szeged, Tisza L. krt Bedı Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola Székhely: Pusztamérgesi Középiskola, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézmény: Tagintézményi Székhely: 6722 Szeged, Szentháromság u Ásotthalom, Kiss F. krt Pusztamérges, Ifjúsági tér Pusztamérges 536 hrsz. 5,4 ha területő tankert 6783 Ásotthalom Tanerdı 6640 Csongrád, Szent György u. 1.

15 és Kollégium Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzı Iskola Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Batsányi János Gimnázium és Szakközépisko la Tagintézmény: Bársony István Mezıgazdasági Szakközépisko la, Szakiskola és Kollégium Tagintézmény Sághy Mihály Szakképzı Iskola, Középiskola és Kollégium Tagintézmény Tagintézményi Tagintézményi Tagintézményi Székhely: Boros Sámuel Szakközépisko la Tagintézmény Tagintézményi Székhely Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekottho n Tagintézmény Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekottho n Csongrádi Tagintézménye Csongrád, Kossuth tér Csongrád, Szentesi út 2/a Csongrád, Gyöngyvirág u Csongrád, Gróf Apponyi Antal u Csongrád, Széchenyi út Csongrád, Tanya /1. hrsz Szentes, Szent Imre herceg u Szentes Ady E. u Szentes, Kiss Bálint u Hódmezıvásárhely, Kutasi út Szentes, Deák F. u Csongrád, Kereszt tér 1.

16 Hódmezıvásárhely,Klauzál u Hódmezıvásárhely, Simonyi u Szentes, Deák F. u Csongrád, Kereszt tér 1. Makói Oktatási Központ, Szakképzı Iskola és Kollégium Székhely: Galamb József Szakképzı Iskola Tagintézmény Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépisko la Tagintézmény 6640 Csongrád, Orgona u Makó, Posta u Makó, Szép u Makó, Posta u Makó, Aradi u Makó, Szent János tér 19/A Makó, Igási út Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Rákosi út (Járandó 2/3.) 0402/ Maroslele, Árpád u. 2. Székhely: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1 3.

17 17 Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktat ási Intézmény, Szakiskola, 6725 Szeged, Bécsi krt. 38. Diákotthon és Egységes Gyógypedagóg iai Módszertani Intézmény Tagintézmény: 6900 Makó, Ráday u Makó, Szent Lırinc u Hódmezıvásárhely, Kutasi u Alapfokú mővészetoktat ási intézmény telephelyei: 6800 Hódmezıvásárhely, Szék u Szentes, Deák F. u Szeged, Sólyom u Szeged, Bécsi krt. 38. Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Hódmezıvásárhelyi Integrált Szakképzı Központ Szakiskola és Szakközépiskola Az intézmény székhelye: Eötvös József Székhelyintézmény Az intézmény tagintézményei: Corvin Mátyás Tagintézmény Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Székhely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2. Pollák Antal Mőszaki Szakközépisko 6600 Szentes, Apponyi tér 1. la, Szakiskola Tagintézmény 6600 Szentes, Tóth J. u Szentes Rákóczi F. u. 98. Székhely: 6800 Hódmezıvásárhely, Szent Antal u Hódmezıvásárhely, Bocskai u Hódmezıvásárhely, Bartók B. u Hódmezıvásárhely, Mária Valéria u Hódmezıvásárhely, Kaszap u Hódmezıvásárhely, Andrássy út Hódmezıvásárhely, Andrássy út , Hódmezıvásárhely, Dr. Imre József u. 2.

18 Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény Ügyviteli Szakképzı Iskola Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Székhely: Székhely: Hódmezıvásárhely, Gorzsa tanya 3076/A Hódmezıvásárhely, Bajcsy Zsilinszky u Mórahalom, Barmos Gy. tér Mórahalom, Szent L. park Mórahalom, Remény u Mórahalom, IV. ker Mórahalom, VII. ker Székhely: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 1. b 5900 Orosháza, Kossuth tér Orosháza, Kossuth tér Orosháza, Kossuth tér Orosháza, Gyopárosi út Orosháza, Hővös köz Orosháza, Bónum alsótanyák 5900 Orosháza, Libapiac tér 5900 Orosháza, Pusztaszentetornya 5900 Orosháza, Székács J. u Orosháza, Táncsics u Orosháza, Táncsics u { } 7.1. A Társaság ügyvezetıje: Solticzky József Anyja neve: Csehovics Klára Lakcím: 6725 Szeged, Galamb u. 16/A. III Az ügyvezetı megbízatása szeptember 25. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra szól. 2. Mórahalom Város Képviselı testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán Polgármester Urat a módosított Társasági Szerzıdés aláírására. 3. Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Társaság ügyvezetıjét, hogy a tagok jóváhagyását követıen a Társulási Megállapodás módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét önkormányzatunknak küldje meg. Határidı: október 31. Beszámolásra: decemberi kt.

19 Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı Mester Kft. Szeged - Kötvény pénzpiaci folyamatairól beszámoló Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság megítélése szerint szép eredményeket ért el az Önkormányzat. Felhívják azonban a figyelmet az árfolyam ingadozások folyamatos figyelemmel kisérésére, illetve arra, hogy a bevételt csak a célmeghatározás szerint használható fel. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott véleményekhez hasonló megállapítások fogalmazódtak meg a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén is. Összességében elmondható, hogy elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület tagjai szerencsésnek vélték a folyamatot, melynek eredményeként plusz bevételre tett szert az önkormányzat. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 314/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Kötvény pénzpiaci folyamatairól beszámoló Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. -ban biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az évi LXV. tv ) d.) bekezdésben foglaltakra valamint a 274/2007. (X.18.) Kt. sz. határozatban foglalt döntés végrehajtására az önkormányzat által kibocsátott ,-Ft-nak megfelelı CHF pénzpiaci folyamatairól szóló beszámolót elfogadja és a következı határozatot hozza:

20 20 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete megállapítja, hogy a kötvénykibocsátást követı idıszakban rendelkezésre álló CHF befektetése, illetve Ft-ra történı átváltása az adott idıpontban hatékonyan kellı gondossággal és odafigyeléssel történt. 2./ Mórahalom város Képviselıtestülete megállapítja, hogy a realizált e Ft kamat és árfolyamnyereség kiemelkedı nagyságrendő, mely bevétellel szemben a háromnegyedév kamatfizetési kötelezettsége e Ft. 3./ Mórahalom város Képviselıtestülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó minden döntést meghozzon, beleértve az árfolyamkockázat kiküszöbölésére és a fizetendı kamat mértékének csökkentésére irányuló valamennyi tranzakcióval kapcsolatos kötelezettségvállalást, lekötést. 4./ Mórahalom város Képviselıtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a évi költségvetési évet, valamint a I. negyedévet követı testületi ülésen adjon a Képviselı-testület számára írásos beszámolót a kötvény kibocsátással kapcsolatos pénzügyi folyamatokról, a kötvény felhasználásáról. Határidı: januári kt., április Kt Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 5./ Mórahalom város Képviselıtestülete felhívja a Jegyzı figyelmét, a kamat és árfolyamnyereségbıl származó többletbevételt a 2008.évi költségvetési rendeletbe építse be. Határidı: decemberi kt Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesülnek: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı - HEFOP és ROP pályázatok végrehajtása Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tudomásul vette a tárgyban megjelölt határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottsági tagok megítélése szerint a pályázati célok teljesültek, igy elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

21 21 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 315/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: HEFOP és ROP pályázatok végrehajtása 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete a lezárt HEFOP /Fogyatékos Otthon megvalósítása / és ROP / Szociális szolgáltatásfejlesztés munkanélküliek képzésével és foglalkoztatásával/ pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 2./ A Képviselıtestület megállapítja, hogy pályázati célkitőzéseink megvalósultak: 24 férıhellyel új, valós szükségleten alapuló igényt kielégítı szolgáltatást nyújtó új intézmény létesült, igazodva a szociális szolgáltatásfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célnak megfelelıen, a fogyatékosok nappali ellátása törvényben szabályozott módon mőködik, tevékenysége normatívával támogatott, amely a pénzügyi fenntarthatóságot biztosítja, szervezeti fenntarthatóságát az önkormányzati és civil szervezetek között létrejött konzorciális együttmőködés megalapozza, amely állandósult együttmőködés további szociális, foglalkoztatási programok végrehajtásának lehetıségét rejti magában, a helyben lebonyolított OKJ-s képzés piacképes tudást biztosított a halmozottan hátrányos helyzető, tartós munkanélküliek számára, segítve ezzel a munka-erıpiaci re-integrációjukat, segítette a szociális-gyermekjóléti tevékenység szakemberszükségletét, a pályázati programok végrehajtásában résztvevık fıpályázó és partnerei közötti eredményes együttmőködés biztosítéka volt a szabályos, határidıre történı végrehajtásnak, a munkamegosztásnak. 1./ Mórahalom város Önkormányzata 2./ MÓRA-VITÁL KHT. 3./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány 4./ MÓRA-FERENC ÁMK 5./ MÓRA-PARTNER KHT 6./ Gondozási Központ Mórahalom évi Közbeszerzési Terv l. sz. módosítás Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

22 Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a Terv elfogadását. 22 Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: A Testület tagjai is szorgalmazzák a közbeszerzési terv módosításárára vonatkozó elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 316/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: évi Közbeszerzési Terv l. sz. módosítás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyja Mórahalom Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítását. 2. A képviselıtestület felhívja a Jegyzı figyelmét, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 5. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: folyamatos Beszámolásra: márciusi kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Polgármesteri Hivatal, Móra Ferenc ÁMK, belsı ellenırzésérıl készült intézkedési terv Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

23 23 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 317/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Polgármesteri Hivatal, Móra Ferenc ÁMK, belsı ellenırzésérıl készült intézkedési terv A Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a évi belsı ellenırzési ütemtervrıl szóló 289/2007. (X.18.) Képviselıtestületi határozatban elıírt,- az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának ellenırzését a civil szervezeteknél, valamint a Móra Ferenc ÁMK belsı ellenırzési ütemtervének 2. pontjában foglalt a leltározás, selejtezés ellenırzésérıl, a 3. pontjában pedig a vagyonnyilvántartás ellenırzésérıl az -ellenırzés végrehajtásáról készült jelentésben foglalt hiányosságokról szóló elıterjesztést, és a következı intézkedési tervet fogadja el a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján I. Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. A támogatások felhasználása és elszámolása a szerzıdésekben foglalt céloknak és feltételeknek megfelelt. Az elszámolások felülvizsgálatát elvégezték a költségvetési csoport részérıl. Helyszíni ellenırzést a belsı ellenır 3 kiválasztott szervezetnél végzett, ahol hiányosságot nem állapított meg. Az ellenırzés megállapította, hogy a jegyzı biztosította az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások esetében az ÁHT elıírásait. II. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1./ Az intézmény a szükséges szabályzatokat elkészítette, aktualizálta. A évi mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek alátámasztása leltárral biztosított. a.) A leltározás vezetıjét kijelölték, ugyanakkor a leltározási utasításban meghatározott, a leltározásban résztvevı személyeket megbízólevéllel nem látták el. Felelıs: Móra Ferenc ÁMK igazgatója Határidı: november 15. b.) A leltározás befejezésével a leltárívek kidolgozásra kerültek, az ellenırzés eltérést nem tapasztalt. A leltározás befejezésérıl záró jegyzıkönyvet készítettek, mely tartalmazza a leltározott egység megnevezését, a leltár fordulónapját, a leltári bizonylatokra történı hivatkozást, de hiányzik a felelıs elszámolók nyilatkozata, melyet pótolni kell. Felelıs: Móra Ferenc ÁMK igazgatója Határidı: november / Az ellenırzés feladata volt annak megállapítása, hogy az intézményi vagyonnyilvántartás az elıírásoknak megfelelı-e. A belsı ellenır az alábbi javaslatokat tette: Fenntartónak: a.) az intézmény költségvetésében biztosítson elıirányzatot a tárgyi eszköz nyilvántartását szolgáló szoftver beszerzésére, megfontolva a megbízhatóság, egységesség és hatékonyság elısegítése érdekében- annak teljes önkormányzati körre történı kiterjesztését.

24 Felelıs: Polgármester Határidı: februári Kt. 24 Intézményvezetınek: b.) a tételes mennyiségi leltározás elıírását a teljes vagyoni körre mind a nagy értékő mind a kis értékő tárgyi eszközök tekintetében. A leltárfelvételi nyomtatványokon rögzítsék a ténylegesen fellelhetı mennyiségeket helyiségenként, dolgozónként. Felelıs: ÁMK igazgatója Határidı: dec. 31. c.) a dolgozók nyomtatványon, írásban vegyék át az általuk használt eszközöket. Felelıs: ÁMK igazgatója Határidı: november / Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ ÁMK igazgatója - Pénzügyi Bizottsági belsı ellenırzésrıl készült intézkedési terv Elıadó: Pénzügyi Bizottság Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 318/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Pénzügyi Bizottsági belsı ellenırzésrıl készült intézkedési terv A Képviselı-testület megtárgyalta a évi belsı ellenırzési ütemtervrıl szóló 289/2007. (X. 18.) Képviselıtestületi határozatban elıírt, Pénzügyi Bizottság részére az önkormányzat intézményei pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem megtartásának ellenırzésére vonatkozó jelentésben foglaltakat és a következı intézkedési tervet fogadja el a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján: I. Városi Fürdı

25 25 1./ A Városi Fürdıben keletkezett valamennyi bevételt a pénztárjelentésben mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, valamint a pénzszállítás nyilvántartásában is fel kell tüntetni. Felelıs: Farkas Gábor fürdıvezetı Határidı: október / Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy figyelemmel kísérje a fürdıvezetı a napi bevételi forgalmat, és ha a bevétel, valamint a forgalom nagysága indokolja, történjen napközbeni zárás és készpénz befizetés a számlavezetı pénzintézetnél vezetett elszámolási számlára. Felelıs: Farkas Gábor fürdıvezetı Határidı: október / A páncélszekrény kulcsait nem szabad kulcsszekrényben elhelyezni. A kétkulcsos páncélszekrényt felelısségvállalási nyilatkozattal rendelkezı személyek közül két fı zárhatja. A kulcsokról, azok átadás-átvételérıl kulcsnyilvántartást kell készíteni és folyamatosan vezetni. Felelıs: Farkas Gábor fürdıvezetı Határidı: október 31. II. Gondozási Központ 1./ A Gondozási Központnál a pénz beszedésére megbízott dolgozók a pénz átvételt a számlán ne csak szignójukkal, hanem teljes név aláírással igazolják. Felelıs: Gondozási Központ vezetıje Határidı: október / Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Gondozási Központ vezetıje 4./ Farkas Gábor Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı vezetıje - Javaslat közmeghallgatási napirendre Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Megjegyzésként elmondja azt is, hogy szükségesnek vélik a lakosságot tájékoztatni a pénzügyi folyamatokról is.

26 26 Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 319/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Javaslat közmeghallgatási napirendre Mórahalom város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ban foglalt kötelezettségének eleget téve közmeghallgatást tart az alábbi idıpontban az alábbi napirendi pontokkal: A közmeghallgatás idıpontja: november óra A közmeghallgatás helye: Aranyszöm Rendezvényház (Mórahalom, Röszkei út 1.) Színházterme N a p i r e n d j e : 1./ Tájékoztató az önkormányzat évi térség- és településfejlesztési tevékenységérıl 2./ Adórendeletek módosítása 2./ évi költségvetési koncepció 4./ Egyéb közérdekő javaslatok, bejelentések A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fórum megszervezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: Azonnal A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Ipari Parki ingatlan bérbeadása az M és Társa Kft. részére

27 27 Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 320/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Ipari Parki ingatlan bérbeadása az M és Társa Kft. részére 1. / Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta Ipari parki ingatlan bérbeadása az M és Társa Kft részére tárgyú elıterjesztést, és szükségesnek tartja az ipari parki kapacitás további bıvítését az ipari park hatékonyabb kihasználása és a helyi munkaerı foglalkoztatás további bıvítése miatt. 2. / Mórahalom Város Képviselı-testülete az M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6795 Bordány, Kossuth utca 40., ügyvezetıje Miksi Péter) részére a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park részét képezı hrsz ingatlan befektetı által bérelni kívánt m 2 fölrészletét bérbe adja október 1-tıl szeptember 30. napjáig határozott idıtartamra tehergépkocsi-parkoló létrehozása céljából. 3. / A Képviselıtestület hozzájárul ahhoz, hogy az M és Társa Kft telephelyeként a Cégbíróságnál bejegyezzék a Mórahalom, Röszkei út 48. sz. alatti Határmenti Kedeskedelmi Kötpontot. 4. / A Képviselıtestület október 1-tıl szeptember 30. napjáig határozott idıtartamra megbízza az M és Társa Kft-t azzal, hogy a Határmenti Kereskedelmi Központ létesítményét üzemeltesse figyelembe véve az Együtt egymásért címő IMTERREG III/A HU-RO-SCG -1/134 számú pályázat szerint vállalt kötelezettséget. 5. / A Képviselıtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz és üzemeltetési megállapodáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: azonnal A Képviselıtestület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

28 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Irattár 28 - Mészáros János bérlıkijelölése a Mórahalom, Millenniumi sétány ll. Szám alatti önkormányzati garázs tekintetében Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 321/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mészáros János bérlıkijelölése a Mórahalom, Millenniumi sétány ll. Szám alatti önkormányzati garázs tekintetében 1./ Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta Mészáros János bérlıkijelölése a Mórahalom, Millenniumi sétány 11. szám alatti önkormányzati garázs tekintetében tárgyú elıterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló, többször módosított 29/1993. (XII. 30.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.. (1) bekezdése alapján közérdekő célból Mészáros János 3574 Bıcs, Rákóczi u szám alatti lakost bérlıként jelöli a Mórahalom, Millenniumi sétány 11. szám alatti, 18 m 2 alapterülető garázsra november 1-tıl október 31-ig terjedı határozott idıtartamra. 3./ A Képviselıtestület felhatalmazza Polgármestert a 2./ pontban meghatározottak szerinti bérleti szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal, beszámolásra: decemberi kt. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Mészáros János (3574 Bıcs, Rákóczi u. 114.)

29 29 - Pályázati önrész vállalás a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmővészeti Szakmai Kollégiumának pályázatához Elıadó: Vastag István Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatója Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 322/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Pályázati önrész vállalás a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmővészeti Szakmai Kollégiumának pályázatához 1./ Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola pályázatát, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmővészeti Szakmai Kollégiumához (1907 es kódszám) nyújt be az alábbiak szerint: A pályázattal a 2009 es évi Mórahalmi Homokháti Sokadalom keretein belül megrendezésre kerülı Nemzetközi Néptánc Fesztivál vendégeinek ellátását, vendéglátását kívánjuk segíteni. A támogatást a rendezvény dologi kiadásainak fedezésére kívánjuk fordítani. 2./ A Képviselıtestület a benyújtott pályázat megvalósításához szükséges teljes összegbıl (1.000 e Ft.) biztosítja az önerıt az alábbiak szerint: program önereje 200 e Ft (az összköltségvetés 20% - a) 3./ A Képviselıtestület felhívja a Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatójának figyelmét a pályázat határidıre történı elkészítésére és benyújtására. 4./ A Képviselıtestület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.

30 30 Határidı: Pályázat benyújtásának határideje: Beszámolási határidı: március testületi ülés Felelıs: Vastag István igazgató 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Vastag István igazgató 4./ Intézményen keresztül a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmővészeti Szakmai Kollégiuma - KÖZOP kerékpárút pályázat /KÖZOP-3.2.0/b / módosítás Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 323/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: KÖZOP kerékpárút pályázat /KÖZOP-3.2.0/b / módosítás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyja a KÖZOP-3.2.0/b kódszámú, turisztikai és közlekedésbiztonsági kerékpárút építésére vonatkozó pályázat módosításának benyújtását. 2. Mórahalom Város Képviselıtestülete a pályázat módosítását az alábbi mőszaki tartalommal nyújtja be: Az 55. sz. fıút km szelvénye közötti szakasz

31 Az 55. sz. fıút km szelvénye közötti szakasz Az 55. sz. fıút km szelvénye közötti szakasz Mórahalom Város Képviselıtestülete a pályázat módosítását az alábbi költségvetéssel nyújtja be: Teljes bruttó költség: Támogatás 90%: Önerı 10%: Ft Ft Ft 4. Felhívja a Polgármestert a pályázat módosításának benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatokat is. 5. Felhívja a Jegyzıt, hogy sikeres pályázat esetén a támogatás összegét a évi költségvetésbe építse be. 6. Mórahalom Város Képviselıtestülete ezen határozat elfogadásával, a 184/2008/VI.4/ Képviselıtestületi határozatot hatályon kívül helyezte. Határidı: október Felelıs: 3. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 4. pont: Dr. Szántó Mária jegyzı Beszámolásra: decemberi kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı - A 313/2007. /XI. 22./ Kt. határozat kiegészítése, DAOP pályázati forrásból ipari parki infrastruktúra-fejlesztés Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 324/2008. /X. 22./ Képviselı-testületi határozat:

32 Tárgy: A 313/2007. /XI. 22./ Kt. határozat kiegészítése, DAOP pályázati forrásból ipari parki infrastruktúra-fejlesztés 32 1./ Mórahalom Város Képviselıtestülete megvitatta és elfogadja a 313/2007. (XI.22.) Kt-hat. kiegészítése, DAOP pályázati forrásból ipari parki infrastruktúra-fejlesztés tárgyú kérelmét. 2./ Mórahalom város Gazdasági Programja, melyet a 74/2007. (III.29.) Kt. hat. számú határozattal fogadott el, kiemelt fontosságú feladatok közé sorolta a település és a kistérség gazdaságának fejlesztését, melynek egyik eszköze a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park extenzív és intenzív fejlesztése (Gazdasági Program Az önkormányzatnak 2007-ben végrehajtandó feladatai, illetve 2010-ig megvalósítandó céljai fejezet I.4., I.6., I.7. pontjai értelmében). 3./ A Képviselıtestület megerısíti, hogy a DAOP-1.1.1/A számú, Ipari parki szolgáltatásfejlesztés Mórahalmon címő pályázat keretében megvalósítandó feladatokat az önkormányzat által teljes egészében önként vállalt helyi közügynek minısíti. A város ipari területeinek fejlesztése, közmővesítése, úthálózat-fejlesztése, a nyújtott ipari parki szolgáltatások hozzájárulnak az ipari parkban lévı vállalkozások fejlıdıséhez, újak betelepüléséhez, ezáltal a város gazdasági fellendüléséhez és munkanélküliség csökkenéséhez. 4./ A Képviselıtestület a fentiek alapján, valamint a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletre hivatkozva kéri, hogy DARFÜ Kht tekintsen el az egyéb fedezetnyújtási kötelezettségtıl. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ DARFÜ KHT. - A Mórahalom, belterület 1719 hrsz-ú építési telek visszavásárlásának jóváhagyása, és újbóli értékesítésre kijelölése Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a határozati javaslatokkal együtt. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést a határozati javaslatokkal együtt.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak:

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak: Jegyzıkönyv Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı testületének 2011. november 30 án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Boros János képviselı

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2010. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületet biztosítja a Tata, Dózsa György

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010.

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. Elıterjesztı: Szakbizottságok elnökei Iktatószám: 43338/2010. Tárgy: Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. március 31-ig) Készítette: Jegyzıi Iroda Mellékletek: 1 pld.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben