J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, Csiszár István, Ördögné Gárgyán Mária, Fazekas K. Imre, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Varga Ferenc képviselők, Szűcsné dr. Fehér Éva, Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Némethné dr. Engi Etelka Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Szekeres Mária Gondozási Központ mb. vezetője - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter - Örményi István BM Miniszteri Kabinet főtanácsosa - Dr. Orbán Péter r.altábornagy, Országos Rendőr-főkapitány - Dr. Lukács János r.ezredes, megyei rendőrfőkapitány - Dr. Balog Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető - Dr. Ozvald Imre r.ezredes, gazdasági igazgató - Gachályi Béla r.őrnagy CSMRFK Hivatalvezetője - Dr. Vas Márton Zsolt Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 13 képviselő, igazoltan van távol 1 képviselő. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr látogatására tekintettel, javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az 1.-es és a 2-es főnapirendi pont felcserélésére irányuló javaslatát fogadja el. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester napirendi pontok módosítására tett javaslatát. Nógrádi Zoltán polgármester:

2 Röviden ismerteti Mórahalom város fejlődését kialakulásától napjainkig. Ezt követően köszönőoklevelet ad át, azon személyeknek, akik elhelyezték névjegyüket Mórahalom történelmében azzal, hogy támogatták a város törekvéseit és céljait. Bízva abban, hogy ezen alkalom emlékét ők is emlékezetükben tartják, úgy ahogy ezt az eseményt Mórahalom is megőrzi a későbbi krónikák számára. Elmondja, hogy a ma elhelyezett új rendőrőrs alapköve mellet van még mit megköszönni a belügyminiszter úrnak, hiszen az elmúlt négy évben a városi fejlődés, a polgári gyarapodás alapvető aspektusai és az ehhez kapcsolódó fejlesztési források nagy része a Belügyminisztériumhoz kötődik. A Minisztérium több mint 600 mft-al támogatta városunk beruházásait. Címzett támogatás keretében került felépítésre az új iskolaépület, valamint a város történetének legnagyobb beruházására fog sor kerülni a közeljövőben a Térségi Rendezvényház és Közösségi ház formájában. Ezen kívül számos infrastrukturális fejlesztéshez nyújtott még támogatást a Belügyminisztérium. Ugyancsak a Belügyminisztérium nevéhez kötődik az Okmányiroda létrehozása - mely a térség települései számára hatalmas jelentőséggel bír-, továbbá mindazoknak a körzetközponti feladatoknak a letelepítése, amely mind a városi működés alapvető feltételeit képezik, illetve a környező települések és azok tanyavilágában élő lakosságnak a könnyebb elérhetőséget biztosítják a közigazgatási, hatósági feladatok ellátása terén. Miniszter úr az elmúlt időszakban munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Mórahalom város fejlődése kiteljesedjék, célkitűzéseit megvalósíthassa, hosszutávú elképzeléseit meg tudja alapozni a polgári gyarapodás jegyében. Nógrádi Zoltán polgármester köszönőoklevelet ad át Pintér Sándor Belügyminiszter úrnak, továbbá azoknak a személyeknek, akik döntéseik végrehajtásával a város törekvéseinek megvalósításában segítséget nyújtottak. I. NAPIREND - A Riasztási Központ bővítése, az új rendőrőrs kialakításával kapcsolatos ajándékozási szerződés jóváhagyása Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a város önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új rendőrőrs épület megvalósításához a telek ingyenes biztosításával járult hozzá. Az önkormányzat ezen stratégiai beruházásához már korábban a tulajdonába vette azt a telket, amely az új rendőrőrsnek is helyet fog adni. Tekintettel arra, hogy ezen telek a város egyéb közintézményeinek is helyet biztosít, ezért ezt egy használati telekmegosztással és egy eszmei hányad ajándékozása útján történő átruházással valósítja meg az önkormányzat. A Belügyminisztérium illetékes osztályával történt előzetes egyeztetést követően összeállításra került az ajándékozási szerződés-tervezet, illetve a hozzákapcsolódó használatiszerződés-tervezet. A Képviselő-testület döntése előtt az adott tárgykörben illetékes bizottság megvitatta az előterjesztést.

3 Felkéri a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság örömmel veszi tudomásul, hogy Mórahalom egy új impozáns épülettel fog gazdagodni, így a szeged felőli városkapu az idelátogatókat megszépülve fogadja. Ennek az új rendőrőrsnek nem csak a szépsége, hanem a funkciója is nagyon fontos. Ezáltal javul a város és az egész homokhátság közbiztonsága, közérzete is. Mint ahogy az elmúlt 4 év országunkban is bebizonyította, hogy a jobb közbiztonság alapja a gazdasági fellendülésnek, úgy véli, hogy Mórahalmon is az új rendőrőrs az ittélők gazdaságát és nyugalmát fogja szolgálni. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. K é r d é s: Oltványi Gyula képviselő: Szeretné megtudni, hogy az ajándékozási szerződés mennyire korlátozza a telek önkormányzati tulajdonban maradó részének további hasznosítását, továbbá hogy a megvalósítandó épület mennyire fog harmonizálni a már meglévő építményekkel. Bubori Károly képviselő: Kérdése az, hogy miért rendőrőrsről beszélnek, amikor korábban a rendőrkapitányság létrehozásáról döntött a testület. Nógrádi Zoltán polgármester Oltványi képviselő úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a hasznosítási szerződésben igyekeztek minden olyan feltételt megteremteni, amely a telken már meglévő intézmények működését nem akadályozza. A hasznosítási szerződés mögött lévő elvi telekmegosztás igyekszik megteremteni a feltételeket annak érdekében, hogy egyrészt a rendőrség és a hozzátartozó egyéb funkciók megfelelő módon működhessenek, másrészt helyet kapjanak mindazok a funkciók is, amelyek a többi intézmény kiszolgálására alkalmasak. Nem lát akadályt arra vonatkozóan, hogy ez a jövőben teljes mértékben teljesüljön. A beruházás lebonyolítása kapcsán pedig reméli azt, hogy a megépülő rendőrőrshöz kapcsolódó egyéb épületek homlokzatát, - melyek szerényebb kivitelűek a megépülő új rendőrőrs homlokzatának igen impozáns terveinél igyekezni fognak egyéb források megteremtésével, ill. a beruházás kapcsán kialakult feltételek biztosításával hozzáigazítani a megépülendő ingatlanhoz. Bubori képviselő úr észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy a belügyminiszter úr a következő időszak fejlesztési tervét úgy határozta meg, hogy először egy kibővített rendőrőrs épüljön meg. Amikor a térség bűnügyi helyzete, illetve a térség nagysága ezt indokolttá teszi, akkor a második lépcsőfokban lehetőség nyílna arra, hogy újabb döntéssel, újabb fejlesztési programmal a rendőrőrs rendőrkapitánysággá alakuljon át. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 58/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat:

4 Tárgy: A Riasztási Központ bővítése, az új rendőrőrs kialakításával kapcsolatos ajándékozási szerződés jóváhagyása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mórahalom, Kölcsey u. 2/a. sz. alatti riasztási központ bővítése érdekében ezen az ingatlanon új rendőrőrs épüljön. A beruházást a Belügyminisztérium bonyolítja le a 32/2001. /II. 15./ Kt. sz. határozat alapján. A beruházási költségek csökkentése érdekében a képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződést, hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletet képező ajándékozási szerződés alapján a Mórahalom, Kölcsey u. 2/a sz. alatti ingatlan térítésmentesen a Belügyminisztérium tulajdonába kerüljön. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező ajándékozási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Belügyminisztérium 2. Nógrádi Zoltán polgármester - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy Mórahalom város Képviselő-testülete az elmúlt év végén elfogadta a évre vonatkozó költségvetési rendeletét, amelyben a működési bevételek és a működési kiadások között differencia mutatkozott. Ezt a jogszabályi előírások figyelembevételével hitelfelvétel beállításával egyenlegezte az önkormányzat. Lehetőség van a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös pályázati felhívása kapcsán arra, hogy azon települések, amelyeknél ezen eset áll fenn külön támogatási igénnyel forduljon e két tárcához, az un. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések többlettámogatására. Erre vonatkozóan a Képviselő-testületnek külön határozati javaslatban meghatározott feltételeket kell megteremteni, illetve nyilatkozni a különböző, mellékletekben található formában. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén és szakmai szempontból jónak tartják az előterjesztést. A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. K é r d é s: Csányi László alpolgármester úr: A mutatószámok csökkenése miatt normatív állami támogatást kell visszafizetnie az önkormányzatnak, ez jelen pillanatban 6.494eFt. Kiemeli, hogy az Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskolában például 53 gyermek létszám kiesett, illetve a napközis gyermekeknél sok szülő visszamondta a napközis ellátását. Ez a két tétel kb. 4 mft-ot tesz ki. Ennek az összege érvényesíthető-e az ÖNHIKI keretén belül?

5 Nógrádi Zoltán polgármester: Csányi alpolgármester úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a Pénzügyminisztériummal folytatott tárgyalások értelmében sajnos nem érvényesíthető a normatíva lemondás miatti összeg. A korábbi évekhez hasonlóan a változás az, hogy most már az év több időpontjában lehet lemondani normatíváról, ha azt a mutatószámok indokolttá teszik. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést. 59/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele I. Mórahalom város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló évi CXXXIII. törvény 20.. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. II. Mórahalom város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Az Önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3. Az Önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70%-ot eléri. (70%, vagy e feletti). 4. Az Önkormányzat 3 hónapra lekötött tartós bankbetéttel-intézményeit is beleértverendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6.sz. melléklete pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat. 5. Az Önkormányzat építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez. A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 20. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatal (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.) - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

6 Nógrádi Zoltán polgármester: A Polgármesteri Hivatal beszámolójával kapcsolatban szeretné kiemelni, az ügyek, az ügyfélforgalmi, illetve a különböző felmerülő problémás esetek számának növekedését, amelyeket az anyagban szereplő grafikonok adatai egyértelműen mutatnak. Ez a tény felveti a köztisztviselői munka felelősségét, jelentőségét és összefüggésben áll a számunkra is fontos városi funkciók kiteljesedésével. Ezzel együtt természetesen fejlesztési szempontból is komoly következményekkel jár a város elkövetkezendő időszakában. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, melyet tartalmasnak ítélt meg. A beszámolóban szerepel, hogy a köztisztviselőknek egyidejűleg több ezer jogszabályt kell ismerniük széleskörű feladat- és hatáskörük miatt. A bizottság javasolja, hogy a törvényes és eredményes hatósági munka érdekében a térségi hatósági feladatok tekintetében a jegyző a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg tréingek, esetmegbeszélések tartásának lehetőségét a hivatal, illetve a társtelepülések hivatala dolgozóinak részére, folyamatos határidővel. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint a Polgármesteri Hivatal munkáját jó színvonalúnak ítélték meg. A beszámoló a hivatal minden önkormányzati és térségi feladatairól pontos tájékoztatást ad. A határozati javaslatban megfogalmazott feladatokat és a körzetközponti szerep betöltésére irányuló polgárbarát ügyintézés színvonalára tett intézkedési pontokat jónak és fontosnak tartják. A beszámolóban szerepel egy térségi behajtási társulás létrehozásának gondolata. A bizottság fontosnak tartja, hogy a kintlévőségek (adó- és közműtartozások) behajtásra kerüljenek, ezért javasolja a Jegyzőnek, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a társulás mielőbbi létrejötte érdekében. Elfogadásra javasolják a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatala munkája nap mint nap a szemük előtt zajlik. Mindannyian érzékelhetik azt a nagyszerű háttérmunkát, ami a város működése és intenzív fejlődése mögött van. Azt, hogy ez mennyire megalapozott, azt a gyakori ellenőrzések is bizonyítják, melyek szinte minden ágazatot érintettek az utóbbi években. Többek között az Állami Számvevőszék, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal és különböző országos hatáskörű szervek folyatattak vizsgálatot önkormányzatunknál, melyek pozitív eredménnyel zárultak. Az Képviselő-testület októberében beszámolót fogadott el az okmányiroda tevékenységéről. Már akkor is felmerült, hogy milyen hatalmas ügyfélforgalmat bonyolít az okmányiroda a Polgármesteri Hivatal épületén belül, ezáltal az előtér rendkívül túlzsúfolttá vált. Javasolják, hogy az önkormányzat keressen lehetőséget az ügyfélforgalom oly módon történő lebonyolítására, hogy az ne akadályozza a Hivatal mindennapi tevékenységét. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, különös tekintettel a szociális igazgatás feladatáról szóló részt.

7 Elmondja továbbá, hogy mint az köztudott Mórahalom városának igen kiterjedt tanyavilága van, a lakosság közel 30%-a tanyán él, mindez jelentős többletfeladatot ró az önkormányzatra. A költségvetési számadatokat tekintve éves szinten kb. 20mFt-ot jelent. A problémák megoldására, a tanyai lakosok életterének kiegyenlítettségére létrejött egy tanyagondnoki modell, melynek továbbfejlesztése a napokban került útjára. A bizottság javasolja, hogy a Gondozási Központ ill. a Polgármesteri Hivatal kiemelten kezelje ennek a programnak a végrehajtását, dolgozza ki a tanyagondnoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit, kísérje figyelemmel eredményes és sikeres megvalósulását. Nyújtson segítséget a tevékenység szabályozásához, és az esetleges központi normatívával való lefedéséhez. Úgy véli nagy szükség van erre a programra és a lakosság részéről a visszajelzések is nagyon kedvezőek ezzel kapcsolatban. A tanyagondnoki modell jelentősen megkönnyíti és gördülékennyé teszi a tanyai életből adódó hátrányok leküzdése során a lakosság életét. Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetértettek a beszámolóban foglaltakkal és azt elfogadásra javasolják. A közművelődési tevékenységet a polgármesteri kabineten belül közművelődési referens koordinálta az önkormányzat részéről. A tevékenységet eddig végző személy iskolai elfoglaltsága mellett nehezen tudja ellátni feladatát. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat foglalkoztasson humánpolitikai referenst, aki ellátja a közművelődési feladatokat, koordinálja az intézményekkel való kapcsolattartást. K é r d é s: Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy utalás történt a beszámolóban a Polgármesteri Hivatalt érintő ellenőrzésekről. Erről szeretne rövid összegzést hallani: milyen gyakorisággal, mely szervek végeztek ellenőrzést, milyen megállapítások születtek az ellenőrző szervek részéről? Dr. Szántó Mária jegyző: A Képviselő-testület decemberi ülésén fogadott el beszámolót a belső ellenőrzésről, amely az önkormányzat és intézményei ellenőrzését taglalta. A beszámolási időszakban - amely ig terjedő időtartam számos szerv végzett ellenőrzést. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal folytatott a legtöbb esetben vizsgálatot körzeti hatósági feladatokra vonatkozóan. A Belügyminisztérium az Okmányirodában tartott közvetlen ellenőrzést az elhelyezési feltételek, valamint a szakmai munka tekintetében. A Gyámhivatalt minden évben többször ellenőrizték. A Szegedi Városi Ügyészség több ízben, számos ágazatot érintve folytatott vizsgálatot (pl.: építéshatóság, szabálysértés, működési engedélyek, telepengedélyezési stb.) Fontosnak tartja elmondani, hogy a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal februárjában az egész hivatalt átfogó ellenőrzést végzett. Erről még nem kapta meg az önkormányzat a hivatal jelentését. Az önkormányzat, illetve a Képviselő-testület pályázati és fejlesztési tevékenységeinek következtében a beruházások vizsgálata is nagyon-nagy mértékben zajlik a hivatalnál. A Megyei Területfejlesztési Tanács átlagban minden második pályázatot ellenőrzi, a Magyar Államkincstár minden negyedik pályázatunkat felülvizsgálja. Az Állami Számvevőszék a beszámolási időszakban egyszer végzett átfogó vizsgálatot a hivatalban és minden címzett támogatást többször ellenőrzött.

8 Ezek az ellenőrzési intenzitások összhangban állnak az Európai Unió által támasztott követelményekkel, mely szerint az ellenőrzési rendszert szigorítani és gyakoribbá kell tenni, elsősorban az állami pénzeszközök felhasználása tekintetében. Összességében minden vizsgálati eredményre elmondható, hogy nem volt felelősségre vonást javasló megállapítás, sőt több vizsgálatnál nem került sor számottevő hiba megállapítására. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Van-e olyan elképzelés az önkormányzat részéről, illetve van-e egyáltalán pályázati lehetőség, amelynek segítségével lehetővé válna a Polgármesteri Hivatal épületének bővítése, korszerűsítése, esetlegesen egy ügyfélszolgálati iroda kialakítása a megnövekedett ügyfélforgalom könnyebb kezelése érdekében? Nógrádi Zoltán polgármester: Vass képviselő úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal bővítésére a közeljövőben sajnos nincs lehetőség. A hivatal még a kisvárosi funkciókra sem volt felkészülve, hiszen egykor nagyközségi hivatali feladatokat látott el. A térségi feladatok megnövekedésével, valamint az okmányiroda bővülésével valóban nagyon szűkössé vált a Polgármesteri Hivatal, azonban anyagi lehetőségek nem állnak rendelkezésre a bővítésre vonatkozóan. Erre a célra pályázati lehetőség egyáltalán nem adódott az utóbbi időben. Varga Ferenc Gazdasági Bizottság elnöke: Az anyag mellékleteként csatolva van egy összegzés a hivatali irodaautomatizálásról. Milyen ütemben valósult meg az önkormányzat informatikai fejlesztése és várhatóak-e további fejlesztések? Nógrádi Zoltán polgármester: Varga képviselő úr kérdésére vonatkozóan elmondja, hogy az informatikai fejlesztés az elmúlt időszakban jelentős volt ban 4 mft, 1999-ben 2 mft, 2000-ben 5mFt, 2001-ben pedig 2 millió Ft-ot költött az önkormányzat informatikai eszközök bővítésére ban történt fejlesztések sorából kiemeli a háziorvosi ellátás informatizálását, 1999-ben a védőnői szolgálat kapott számítógépet ben a bűnmegelőzési programba kapcsolódott be a hivatal, az ipari parkban kerültek elhelyezésre számítástechnikai eszközök, valamint ebben az évben a tourinform iroda is számítógépet kapott. Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr: Szeretne gratulálni az elmúlt időszak munkájához, mind az elvégzett munka, mind pedig a lobbizás tükrében. Készíttetett egy rövid összefoglalót, arra vonatkozóan, hogy az elmúlt négy évben Mórahalom város milyen állami támogatást kapott. Elmondja, hogy az állami támogatás Mórahalmon és térségében 17.2%-os volt, amely magasabb mint az országos átlag. A normatív állami támogatás területén 1998-ban 108 mft, 2002-ben pedig 150 mft-ot kapott a város, mely külön elismerést jelent. Az összes bevételt tekintve a személyi jövedelemadót is nézve 336mFt. Megtekintette, hogy a különböző területeken milyen többleteszközt sikerült a normativ állami támogatáson kívül megszerezni. A céltámogatási keretből 40 mft-ot kapott az önkormányzat ez 10 beruházás megvalósítására adott lehetőséget, mely közel 100 mft összértékű. A címzett támogatásokat nézve Mórahalom város Önkormányzata összesen 608 mft-ot kapott a

9 különböző beruházások megvalósítására. A megyei Területfejlesztéstől 13 létesítmény létrehozására volt lehetősége az önkormányzatnak, melyhez 166 mft támogatást kapott. Elmondja, hogy országos szinten dobogós helyezést érünk el a támogatások odaítélése szempontjából, ehhez gratulál a Képviselő-testületnek, polgármester úrnak, és Balogh László képviselő úrnak is, hogy sikerült ezt a nagyszerű eredményt elérni. Érdeklődéssel hallgatta a hivatal munkájáról szóló beszámolót, mellyel kapcsolatban elismerését fejezi ki, de egyben úgy véli, hogy sok feladat vár még megoldásra. Támogatja azt a javaslatot, miszerint az önkormányzat és Közigazgatási Hivatal között esetmegbeszélésre legyen lehetőség. Több okból is támogatja ezt a kezdeményezést, ugyanis a szakembereknek a közeljövőben több mint 77 ezer önkormányzati rendeletet kell áttekinteni, hogy azok a magyar törvényeknek is és az uniós elvárásoknak is megfeleljenek. Nagy előrelépés lesz, ha a rendszeres kapcsolattartás alapján az új rendeleteket a Képviselőtestület már az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően hozza létre, ezzel segítve a Közigazgatási Hivatal munkáját is. Kéri a Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy adjon erre lehetőséget. Örömmel fogadta az a javaslatot is, mely szerint a kintlévőségek beszedésére gondolnak, mivel egy jó gazdálkodónak nem csak arra figyelnie hogy mit ad ki, hanem arra is hogy mi az amit bevétel lehet. Azonban figyelmeztet arra, hogy ne kerüljön többe a kiadások beszedése, mint amennyi annak értéke. Elhangzott, hogy Hivatalon belül az Okmányiroda működtetése korlátozza az elhelyezési lehetőségeket, főleg az előtér bizonyul szűkösnek. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a rendőrőrs átkerül jövőbeni helyére, a jelenlegi épületet a Belügyminisztérium jutányosan eladja, amennyiben az önkormányzat igényt tart erre vonatkozóan. Arra a felvetésre, hogy őrs vagy kapitányság lesz Mórahalmon elmondja, hogy támogatja rendőrkapitányság létrejöttét, azonban ehhez nagyobb lélekszámra lenne szükség. Reméli, hogy a lakosság létszáma lesz a meghatározó a rendőrkapitányság létrejötte szempontjából, nem pedig a bűnelkövetések számának növekedése. Az Önhikis előterjesztés kapcsán felmerült a zeneiskola és a napköziellátás kérdése. Elmondja, hogy ez egy felülről nyitott előirányzat. Az intézmény fenntartásának kérdése merül fel elsősorban: az, hogy csak az adott település vállalja-e az intézmény fenntartásának terheit, vagy azok a környező települések is, ahol a gyermekek igénybe veszik ezt a lehetőséget. A humánpolitikai terület léátszámfejlesztésével kapcsolatban tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ehhez központi támogatást sajnos nem tud nyújtani a minisztérium. A kormányzati célkitűzések folyamatosan arra mutattak, hogy mind az önkormányzatok, mind pedig a minisztérium terén létszámcsökkentő tevékenységet honorált, mely az európai uniós elvárásoknak felel meg. A felesleges munkaerőt le kell építeni, melyhez támogatást nyújt a kormányzat is. Megköszöni a meghívást és további jó munkát kíván a testületnek. - Az Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a törvényes és eredményes hatósági munka érdekében a térségi hatósági feladatok tekintetében a jegyző a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg tréningek, esetmegbeszélések tartásának lehetőségét a hivatal, illetve a társtelepülések hivatala dolgozóinak részére, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a kintlévőségek behajtása érdekében a jegyző tegye meg a szükséges lépéseket a társulás mielőbbi létrejötte érdekében, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat keressen lehetőséget a térségi ügyfélforgalom oly módon történő

10 lebonyolítására, hogy ne akadályozza a Hivatal mindennapi tevékenységét, a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadja. - Egészségügyi és Szociális Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat dolgozza ki a tanyagondoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit, kísérje figyelemmel a program megvalósulását, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. - A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat foglalkoztasson humánpolitikai referenst, aki ellátja a közművelődési feladatokat, koordinálja az intézményekkel való kapcsolattartást, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület a módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadja a beszámolót és a határozati javaslatot. 60/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése és a további feladatok meghatározása tárgyú beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak voltak. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 2./ A hivatali tevékenység működési feltételeinek javítása és korszerűbbé tétele érdekében a Képviselő-testület továbbra is szükségesnek tartja a számítástechnikai és irodaautomatizálás fejlesztését, hosszútávon egységes ügyfélszolgálat, a polgármesteri hivatal egységes arculata kialakítását. A hivatal szolgáltató jellegét és a polgárbarát hivatali ügyintézést erősíteni szükséges. 3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban megerősödött Mórahalom körzetközponti pozíciója. Ennek továbbfejlesztése érdekében szükségesnek tartja a körzetközponti hatósági ügyintézés színvonalának emelését, a körzetközponthoz tartozó települések önkormányzataival és lakosaival való kapcsolatrendszer szélesítését. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közeledő európai unios csatlakozás érdekében helyezze előtérbe a köztisztviselők európai unios ismereteinek bővítését, képzéseken való részvételének biztosítását. 5./ a) A Képviselő-testület a hivatal tevékenységét elismerve szükségesnek tartja a jövőben is, hogy a Polgármesteri Hivatal segítse, támogassa és szakmai munkájával kiszolgálja az önkormányzat önként vállalt feladatai végrehajtását. b) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kabinet létrehozásával a Képviselő-testület céljai és stratégiája hatékonyabban valósulhat meg. A Kabinet rugalmas, gyors és hatékony működése során bebizonyította, hogy eredményesen alkalmazkodik a gyorsan változó településpolitikai feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához. c) A Képviselő-testület jónak ítéli a Polgármesteri Hivatal kiterjedt kapcsolatrendszerét és együttműködését a város gazdálkodó-, intézményi- és civil szervezeteivel, melynek - a

11 szolgáltató jelleg további erősítése és a lakosság minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében további fejlesztését tartja indokoltnak. Felkéri a jegyzőt hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 6./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az állami és önkormányzati feladatok végrehajtása során tanúsított odaadó, áldozatos, lelkiismeretes és segítőkész közszolgálati munkájáért. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy ez évtől kezdődően szervezze meg a Köztisztviselők Napjának méltó megünneplését. 7./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg a térségi hatósági feladatok jó színvonalának megtartása, illetve továbbfejlesztése érdekében, tréningek esetmegbeszélések tartásának lehetőségét. 8./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri hivatal zavartalan működése érdekében vizsgálja meg a megnövekedett ügyfélforgalom lebonyolításának zökkenőmentesebbé tételének lehetőségét. 9./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg egy térségi behajtási társulás létrehozásának lehetőségét, a kintlevőségek beszedése, a bevételek növelése, az adó-és díjbefizetési morál javítása érdekében. 10./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja felül a humánpolitikai referens foglalkoztatásának szükségességét valamint a foglalkoztatás fedezetének biztosítását. 11./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy dolgozza ki a már meglévő tanyagondnoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségét, kísérje figyelemmel a program megvalósulását. Határidő: 2-11./pontra: Folyamatos Felelős: 1./ 2-9./ pontra: Dr. Szántó Mária jegyző 2./ / pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző II. Napirendi Pont Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzőkönyv. sz. mellékletét képezi. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal, Varga Ferenc és Bubori Károly képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.

12 Hozzászólás : nincs - A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 61/2002. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester III. NAPIRENDI PONT - Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, a törvényben előírt követelményeknek megfelel, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a beszámolót. A beszámoló tartalmazza azokat az indoklásokat, melyek szükségesek a évi zárszámadásához. A bizottság pénzügyi szakmai szempontból elfogadásra javasolja a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A évi pénzügyi terv végrehajtását elemezve, megállapítható, hogy az önkormányzat szigorú gazdálkodása révén a es költségvetési évet terv szerint tudta finanszírozni. A bizottság a fejlesztés, a vagyongazdálkodás szemszögéből vizsgálta elsősorban a zárszámadási rendeletet. A fejlesztés az I. félévében a források felkutatásával, tervezéssel telt. Az anyagból jól látható, hogy terv szerint 19 beruházás került átadásra a településen. A vagyon 2001-ben 35,4%-al nőtt, mely a fejlesztési stratégiának és a nagyon sikeres pályázati munkának köszönhető. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt forgassák vissza az önkormányzati vagyonba. Ezzel együtt elfogadásra javasolják a testületnek a beszámolót. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Szeretné megtudni, hogy a január 1-jén beindult Móravital Kht. működése az egészségügyi szakellátások terén mennyire befolyásolja a tulajdonos önkormányzat költségvetési stabilitását. A bizottság elfogadja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:

13 Elmondja, hogy tárgyalta a bizottság az előterjesztést, különös tekintettel a normatívák visszafizetésére. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nógrádi Zoltán polgármester: A Móravital Kht.-val elmúlt évi működésének mérlegével kapcsolatosan pontos számadatokat nem ismernek. Igazgató úr következő testületi ülésre ígérte egyrészt a Móravital Kht. elmúltéves mérlegét, melyet a tulajdonos önkormányzatnak elfogadni szükséges mielőtt a Cégbírósághoz eljuttatják, másrészt a működés negyedéves tapasztalatairól szóló beszámolót. Kérdés: nincs - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a bérleti díj bevételeket az önkormányzati bérlemények felújítására forgassák vissza, és ezt rendeletben is szerepeltessék, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogad. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót, a módosítással együtt. 60/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1./ A Képviselőtestület felhívja valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a normatív állami támogatás igénylését megalapozó ellátotti létszám alakulását folyamatosan kísérjék figyelemmel és ha szükséges, jelezzék a lemondás vagy az esetleges pótigénylés szükségességét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt határidőig. A lemondás benyújtásának határideje: április 30, július 31, október 15. A pótlólagos igénylés határideje: július 31. Határidő: április 1, július 1, október 1, a Polgármesteri Hivatalhoz történő jelzésre. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője 2./ A Képviselőtestület felhívja az intézményvezetők figyelmét a január 01-tól bevezetésre került városi kiskincstár finanszírozási ütemtervének betartására, és az esetleg felmerülő problémák időben történő jelzésére. Határidő: folyamatos Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője. 3./ A Képviselőtestület ismételten felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét a tervezett előirányzatok folyamatos nyomon követésére, valamint arra, hogy negyedévenként terjesszék Képviselő-testület elé rendeletmódosító javaslatukkal együtt a pénzforgalmi jelentésüket szöveges indoklással együtt.. Határidő: évi költségvetési rendeletet módosító Képviselőtestületi ülések. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője.

14 4./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a cél-és címzett támogatással kapcsolatos, a Pénzügyi Bizottság által meghatározott feladat és ütemterv végrehajtására a szakmai ellenőrzési pontok fokozott figyelemmel kísérésére. A munkafolyamatba épített ellenőrzések gyakoriságát növelni kell. Határidő: A Pénzügyi Bizottság által meghatározott feladat és ütemterv szerint Felelős: Pénzügyi Bizottság, Jegyző. 5./ A Képviselőtestület felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét az Állami Számvevőszék által év december hónap folyamán végzett ellenőrzés megállapítására, miszerint a közhasznú, közcélú foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása kapcsán a munkaügyi dokumentumok maradéktalan elkészítésére, a jogszabályi előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartás vezetésére. Határidő: folyamatos. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője. 6./ A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy az önkormányzati bérleményekből származó bevételeket az önkormányzati vagyonba forgassák vissza és rendeletben is ennek megfelelően szerepeltessék, illetve elfogadásra a fentiek szerint terjesszék elő. Határidő: folyamatos Felelős: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója 4. Napközi Otthonos Óvoda Vezetője 5. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 6. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója 7. Gondozási Központ Vezetője Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az önkormányzat évi zárszámadására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 5/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az önkormányzat évi zárszámadásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Ellenőrzési ütemterv a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások végrehajtása

15 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság örül annak, hogy a nagyobb beruházások elkezdése előtt elkészítésre kerül ez az ellenőrzési ütemterv. Ezzel együtt elfogadásra javasolja ez előterjesztést. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést. 63/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Ellenőrzési ütemterv a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások végrehajtása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, mely az Állami Számvevőszék által a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola beruházásához nyújtott évi címzett támogatás igénybevételéről és felhasználásáról készült. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki azért, hogy az iskola beruházásához nyújtott évi támogatás felhasználásának ellenőrzése során, intézkedésre okot adó megállapítások nem szerepelnek az ellenőrzési jegyzőkönyvben. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság által meghatározott ütemtervet, mellyel a bizottság a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások megvalósulásának törvényességét kívánja ellenőrizni. Ø A beruházási célok kijelölése, szakmai előkészítése illeszkedjen a településre vonatkozó több évre előretekintő beruházási programhoz illetve fejlesztési koncepcióhoz. Ø A közbeszerzési eljárás abban az esetben indítható meg, ha az önkormányzat rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ø Amennyiben szükséges közbeszerzési eljárásokat folytasson le az önkormányzat, mely minden tekintetben feleljen meg a közbeszerzésekről szóló XL. törvény előírásainak. Ø Fokozottan figyelmet fordít arra, hogy a beruházások belső ellenőrzésére a beruházás során legalább egyszer sor kerüljön. Ø Vezetői ellenőrzés kísérje figyelemmel a beruházások műszaki megvalósítását, a műszaki és a pénzügyi teljesítések összhangját. Ø Valósuljon meg a munkafolyamatba épített pénzügyi ellenőrzés. Ø A Képviselő-testület a beruházás egyes szakaszaiban folyamatosan tájékoztatást kapjon. Ø A beruházás üzembe helyezését követően készüljön el egy elemzés, értékelés a beruházás eredményességéről Határidő: a címzett támogatás során: folyamatos Felelős: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester

16 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy ülésükön megtárgyalták a Gondozási Központ 284/2001. /XI.29./ Kt. sz., valamint a 6/2002. /I.31./ Kt. sz. határozatra adott jelentést, melyet elfogadásra javasolnak, azzal, hogy a 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra a jelentést az áprilisi ülésre kéri kiegészíteni. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag egyetértenek a Gondozási Központ 284/2001. /IX.29./ Kt. sz., valamint a 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra adott jelentésével, és támogatják ennek elfogadását. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda 87/2001. /IV.26./ Kt. határozat 4-5. pontjára, valamint a 282/2001. /XI.29./ Kt. sz. határozat 5. pontjára adott jelentését, melyet elfogadásra javasol. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. Hozzászólás : nincs - A Pénzügyi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Gondozási Központ 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra adott jelentését az áprilisi Kt. ülésre egészítse ki, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 64/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentéseket. Mórahalom város Képviselő-testülete a 87/2001. /IV. 26./ Kt pontjaira, 167/2001. /VI. 27./, 229/2001. /X. ll./ Kt. 5. pontjára, 240/2001. /X. ll./, 254/2001. /X. ll./, 263/2001. /X. 30./, 265/2001. /X. 30./, 227/2001./X. ll./ Kt. 5. pontjára, 282/2001. /XI. 29./, 284/2001. /XI. 29./ Kt pontjára, 53/2002. /II. 28./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. Mórahalom város Képviselő-testülete a 85/2000. /IV. 27./, 286/2001. /XI. 29./ Kt. l-2. pontjának, 8/2002. /I. 3l./ II. l., 45/2002. /II. 28./, 273/2001. /X. 30./ Kt. sz., 6/2002. /I. 3l./ Kt pontjának végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.

17 Mórahalom város Képviselő-testülete a 158/2001. /VI. 27./, 185/2001. /VIII. 30./ Kt pontjainak 271/2001. /X. 30./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 252/2000. /X. 27./ Kt. 7. pontjának, 233/2001. /X. ll./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 186/2001. /VIII. 30./ Kt. 5. pontjának, 35/2002. /II. 28./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 76/2001. /III. 29./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi kt. ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Gyuris Péterné igazgató 4./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető 5./ Szekeres Mária Gond. Közp. vez. - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 65/2002. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

18 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet 5. sz. mellékletének módosítása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Kérdés: nincsű Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 6/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból egyhangúlag elfogadásra javasol. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 7/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló Varga Ferenc Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke: A Móranet Kht. működését a bizottság megfelelőnek ítélte. A Kht. fő feladata tartalmas és korrekt tájékoztatás a város életéről. A Kht. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy figyelembe veszik a lakossági igényeket, ebben nagy segítség volt az a felmérés, amely a kábeltelevízióval rendelkező lakosok körében történt. Elmondta továbbá, hogy a Móranet Kht. berendezései megfelelőek, alkalmasak egy jó színvonalú műsor készítésére, pályázati úton

19 szeretnék bővíteni műszaki felszereltségüket. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. H o z z á s z ó l á s : Ördögné Gárgyán Mária képviselő: Úgy véli, hogy ez az elmúlt időszak, amióta működik a Móraép Kht. bebizonyította létjogosultságát. Egyre változatosabbak a műsorok, egyre jobban kiszolgálják azokat az elképzeléseket, amit a lakosság elvár, tehát mindenképpen fontos hogy a továbbiakban is működhessen a Kht. Elmondja, hogy érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, egy-két ember főállásban végezné a munkát, vagy valamilyen módon meg kellene osztani a feladatköröket, leterheltek a dolgozók. Elismerését fejezi, ki a Móranet Kht. dolgozóinak a műsorszerkezet jó kialakításáért, valamint a nagyszerű és lelkiismeretes munkájukért. Nógrádi Zoltán polgármester: Ördögné Gárgyán Mária képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ez valóban jogos felvetés. Az elmúlt időszakban a Móranet Kht. működésének legfontosabb feladata az volt, hogy kialakítsa azokat a gyakorlati tapasztalatokat, melyek mentén működtethető. A következő időszak feladata az lesz, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amellyel valamilyen piacosított tevékenységet rábízva be tud segíteni a saját fenntartásába. Úgy véli, hogy ha a későbbiekben megvalósul az, hogy a Móranet Kht. fogja az újonnan megépülő Rendezvényházat üzemeltetni, működtetni, akkor erre többek között lehetőség nyílik a bérleti díjakból és egyéb bevételekből. Jelentős pénzeszköz állománya van a Kht.-nak, melynek a kamatai nagyon sokat segítenek a társaság fenntartásában. A hirdetési és reklámbevételek arányban vannak a jelenlegi működési költségvetéssel. Új emberek alkalmazása duplájára növelné a költségvetést, amely most alacsony bázison van. Emellé kell rendelni egyéb tevékenységet, amellyel fenntartható lesz a költségvetés egyensúlya. Példa erre a Móraép Kht., Móravitál Kht. A közeljövőben állami pályázatok is megnyílnak a tv társaságok működtetését illetően. Már benyújtottak egy nonprofit módon működő közműsorszolgáltató társaságként való minősítésére szóló pályázatot a Móranet Kht vezetői ez állami forrás bevonását is jelentheti sikeres pályázat esetén. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 66/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló 1/A Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság megalapítása óta tartalmas és a település fejlesztése szempontjából igen fontos munkát végzett. 1/B A Képviselő-testület a MÓRANET Kht évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja: az eszközök és források e Ft-os egyező végösszegével a mérleg szerinti eredmény 468 e Ft nyereséggel.

20 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 19. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület határozatával együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 3./ A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratában foglalt célok elérése érdekében a jövőben fordítson fokozott figyelmet a helyi politikai, gazdasági, kulturális valamint egyéb eseményekre a lakosság minél szélesebb körű és pontos tájékoztatása érdekében. Törekedjék a veszteség elkerülésére a nyereséges gazdálkodásra, a MÓRA-NET TV működéséhez szükséges személyzeti és technikai feltételeinek folyamatos biztosítására, a évi költségvetés betartása mellett. 4./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati lehetőségekbe, ezzel is törekedve minél szélesebb körű műsorkészítésre. Felelős: 3-4./ pont: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató Határidő: 3-4./ pont: folyamatos 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szécsi Gábor ügyvezető igazgató - Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a Felügyelő Bizottság nagymértékben segíti és alátámasztja a Móranet Kht. működését. Köszönetét fejezi ki a bizottság, - mint ahogyan az előterjesztésben is megemlítésre kerül - hogy a Felügyelő Bizottság technikai eszközökkel valamint szakmai tanácsokkal segíti a Móranet Kht. működését. Elfogadásra javasolják az előterjesztést. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 67/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Móranet Kht Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja a Polgármestert, hogy az május 2-tól az FB tagjainak megválasztására vonatkozóan tegyen előterjesztést. Határidő: 2. pont esetén április kt.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 8 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Bizottsága 2009. szeptember 7-én 14 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 113 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 9-én Nagyszentjánoson, a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17. 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: A Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3.) SZOC-AP-15 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásáról Előadó: Búza Zsolt polgármester

Jegyzőkönyv. 3.) SZOC-AP-15 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásáról Előadó: Búza Zsolt polgármester Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. április 22. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.január 27-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben