J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, Csiszár István, Ördögné Gárgyán Mária, Fazekas K. Imre, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Varga Ferenc képviselők, Szűcsné dr. Fehér Éva, Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Némethné dr. Engi Etelka Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Szekeres Mária Gondozási Központ mb. vezetője - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter - Örményi István BM Miniszteri Kabinet főtanácsosa - Dr. Orbán Péter r.altábornagy, Országos Rendőr-főkapitány - Dr. Lukács János r.ezredes, megyei rendőrfőkapitány - Dr. Balog Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető - Dr. Ozvald Imre r.ezredes, gazdasági igazgató - Gachályi Béla r.őrnagy CSMRFK Hivatalvezetője - Dr. Vas Márton Zsolt Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 13 képviselő, igazoltan van távol 1 képviselő. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr látogatására tekintettel, javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az 1.-es és a 2-es főnapirendi pont felcserélésére irányuló javaslatát fogadja el. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester napirendi pontok módosítására tett javaslatát. Nógrádi Zoltán polgármester:

2 Röviden ismerteti Mórahalom város fejlődését kialakulásától napjainkig. Ezt követően köszönőoklevelet ad át, azon személyeknek, akik elhelyezték névjegyüket Mórahalom történelmében azzal, hogy támogatták a város törekvéseit és céljait. Bízva abban, hogy ezen alkalom emlékét ők is emlékezetükben tartják, úgy ahogy ezt az eseményt Mórahalom is megőrzi a későbbi krónikák számára. Elmondja, hogy a ma elhelyezett új rendőrőrs alapköve mellet van még mit megköszönni a belügyminiszter úrnak, hiszen az elmúlt négy évben a városi fejlődés, a polgári gyarapodás alapvető aspektusai és az ehhez kapcsolódó fejlesztési források nagy része a Belügyminisztériumhoz kötődik. A Minisztérium több mint 600 mft-al támogatta városunk beruházásait. Címzett támogatás keretében került felépítésre az új iskolaépület, valamint a város történetének legnagyobb beruházására fog sor kerülni a közeljövőben a Térségi Rendezvényház és Közösségi ház formájában. Ezen kívül számos infrastrukturális fejlesztéshez nyújtott még támogatást a Belügyminisztérium. Ugyancsak a Belügyminisztérium nevéhez kötődik az Okmányiroda létrehozása - mely a térség települései számára hatalmas jelentőséggel bír-, továbbá mindazoknak a körzetközponti feladatoknak a letelepítése, amely mind a városi működés alapvető feltételeit képezik, illetve a környező települések és azok tanyavilágában élő lakosságnak a könnyebb elérhetőséget biztosítják a közigazgatási, hatósági feladatok ellátása terén. Miniszter úr az elmúlt időszakban munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Mórahalom város fejlődése kiteljesedjék, célkitűzéseit megvalósíthassa, hosszutávú elképzeléseit meg tudja alapozni a polgári gyarapodás jegyében. Nógrádi Zoltán polgármester köszönőoklevelet ad át Pintér Sándor Belügyminiszter úrnak, továbbá azoknak a személyeknek, akik döntéseik végrehajtásával a város törekvéseinek megvalósításában segítséget nyújtottak. I. NAPIREND - A Riasztási Központ bővítése, az új rendőrőrs kialakításával kapcsolatos ajándékozási szerződés jóváhagyása Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a város önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új rendőrőrs épület megvalósításához a telek ingyenes biztosításával járult hozzá. Az önkormányzat ezen stratégiai beruházásához már korábban a tulajdonába vette azt a telket, amely az új rendőrőrsnek is helyet fog adni. Tekintettel arra, hogy ezen telek a város egyéb közintézményeinek is helyet biztosít, ezért ezt egy használati telekmegosztással és egy eszmei hányad ajándékozása útján történő átruházással valósítja meg az önkormányzat. A Belügyminisztérium illetékes osztályával történt előzetes egyeztetést követően összeállításra került az ajándékozási szerződés-tervezet, illetve a hozzákapcsolódó használatiszerződés-tervezet. A Képviselő-testület döntése előtt az adott tárgykörben illetékes bizottság megvitatta az előterjesztést.

3 Felkéri a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság örömmel veszi tudomásul, hogy Mórahalom egy új impozáns épülettel fog gazdagodni, így a szeged felőli városkapu az idelátogatókat megszépülve fogadja. Ennek az új rendőrőrsnek nem csak a szépsége, hanem a funkciója is nagyon fontos. Ezáltal javul a város és az egész homokhátság közbiztonsága, közérzete is. Mint ahogy az elmúlt 4 év országunkban is bebizonyította, hogy a jobb közbiztonság alapja a gazdasági fellendülésnek, úgy véli, hogy Mórahalmon is az új rendőrőrs az ittélők gazdaságát és nyugalmát fogja szolgálni. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. K é r d é s: Oltványi Gyula képviselő: Szeretné megtudni, hogy az ajándékozási szerződés mennyire korlátozza a telek önkormányzati tulajdonban maradó részének további hasznosítását, továbbá hogy a megvalósítandó épület mennyire fog harmonizálni a már meglévő építményekkel. Bubori Károly képviselő: Kérdése az, hogy miért rendőrőrsről beszélnek, amikor korábban a rendőrkapitányság létrehozásáról döntött a testület. Nógrádi Zoltán polgármester Oltványi képviselő úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a hasznosítási szerződésben igyekeztek minden olyan feltételt megteremteni, amely a telken már meglévő intézmények működését nem akadályozza. A hasznosítási szerződés mögött lévő elvi telekmegosztás igyekszik megteremteni a feltételeket annak érdekében, hogy egyrészt a rendőrség és a hozzátartozó egyéb funkciók megfelelő módon működhessenek, másrészt helyet kapjanak mindazok a funkciók is, amelyek a többi intézmény kiszolgálására alkalmasak. Nem lát akadályt arra vonatkozóan, hogy ez a jövőben teljes mértékben teljesüljön. A beruházás lebonyolítása kapcsán pedig reméli azt, hogy a megépülő rendőrőrshöz kapcsolódó egyéb épületek homlokzatát, - melyek szerényebb kivitelűek a megépülő új rendőrőrs homlokzatának igen impozáns terveinél igyekezni fognak egyéb források megteremtésével, ill. a beruházás kapcsán kialakult feltételek biztosításával hozzáigazítani a megépülendő ingatlanhoz. Bubori képviselő úr észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy a belügyminiszter úr a következő időszak fejlesztési tervét úgy határozta meg, hogy először egy kibővített rendőrőrs épüljön meg. Amikor a térség bűnügyi helyzete, illetve a térség nagysága ezt indokolttá teszi, akkor a második lépcsőfokban lehetőség nyílna arra, hogy újabb döntéssel, újabb fejlesztési programmal a rendőrőrs rendőrkapitánysággá alakuljon át. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 58/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat:

4 Tárgy: A Riasztási Központ bővítése, az új rendőrőrs kialakításával kapcsolatos ajándékozási szerződés jóváhagyása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mórahalom, Kölcsey u. 2/a. sz. alatti riasztási központ bővítése érdekében ezen az ingatlanon új rendőrőrs épüljön. A beruházást a Belügyminisztérium bonyolítja le a 32/2001. /II. 15./ Kt. sz. határozat alapján. A beruházási költségek csökkentése érdekében a képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződést, hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletet képező ajándékozási szerződés alapján a Mórahalom, Kölcsey u. 2/a sz. alatti ingatlan térítésmentesen a Belügyminisztérium tulajdonába kerüljön. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező ajándékozási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Belügyminisztérium 2. Nógrádi Zoltán polgármester - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy Mórahalom város Képviselő-testülete az elmúlt év végén elfogadta a évre vonatkozó költségvetési rendeletét, amelyben a működési bevételek és a működési kiadások között differencia mutatkozott. Ezt a jogszabályi előírások figyelembevételével hitelfelvétel beállításával egyenlegezte az önkormányzat. Lehetőség van a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös pályázati felhívása kapcsán arra, hogy azon települések, amelyeknél ezen eset áll fenn külön támogatási igénnyel forduljon e két tárcához, az un. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések többlettámogatására. Erre vonatkozóan a Képviselő-testületnek külön határozati javaslatban meghatározott feltételeket kell megteremteni, illetve nyilatkozni a különböző, mellékletekben található formában. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén és szakmai szempontból jónak tartják az előterjesztést. A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. K é r d é s: Csányi László alpolgármester úr: A mutatószámok csökkenése miatt normatív állami támogatást kell visszafizetnie az önkormányzatnak, ez jelen pillanatban 6.494eFt. Kiemeli, hogy az Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskolában például 53 gyermek létszám kiesett, illetve a napközis gyermekeknél sok szülő visszamondta a napközis ellátását. Ez a két tétel kb. 4 mft-ot tesz ki. Ennek az összege érvényesíthető-e az ÖNHIKI keretén belül?

5 Nógrádi Zoltán polgármester: Csányi alpolgármester úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a Pénzügyminisztériummal folytatott tárgyalások értelmében sajnos nem érvényesíthető a normatíva lemondás miatti összeg. A korábbi évekhez hasonlóan a változás az, hogy most már az év több időpontjában lehet lemondani normatíváról, ha azt a mutatószámok indokolttá teszik. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést. 59/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele I. Mórahalom város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló évi CXXXIII. törvény 20.. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. II. Mórahalom város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Az Önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3. Az Önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70%-ot eléri. (70%, vagy e feletti). 4. Az Önkormányzat 3 hónapra lekötött tartós bankbetéttel-intézményeit is beleértverendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6.sz. melléklete pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat. 5. Az Önkormányzat építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez. A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 20. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatal (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.) - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

6 Nógrádi Zoltán polgármester: A Polgármesteri Hivatal beszámolójával kapcsolatban szeretné kiemelni, az ügyek, az ügyfélforgalmi, illetve a különböző felmerülő problémás esetek számának növekedését, amelyeket az anyagban szereplő grafikonok adatai egyértelműen mutatnak. Ez a tény felveti a köztisztviselői munka felelősségét, jelentőségét és összefüggésben áll a számunkra is fontos városi funkciók kiteljesedésével. Ezzel együtt természetesen fejlesztési szempontból is komoly következményekkel jár a város elkövetkezendő időszakában. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, melyet tartalmasnak ítélt meg. A beszámolóban szerepel, hogy a köztisztviselőknek egyidejűleg több ezer jogszabályt kell ismerniük széleskörű feladat- és hatáskörük miatt. A bizottság javasolja, hogy a törvényes és eredményes hatósági munka érdekében a térségi hatósági feladatok tekintetében a jegyző a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg tréingek, esetmegbeszélések tartásának lehetőségét a hivatal, illetve a társtelepülések hivatala dolgozóinak részére, folyamatos határidővel. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint a Polgármesteri Hivatal munkáját jó színvonalúnak ítélték meg. A beszámoló a hivatal minden önkormányzati és térségi feladatairól pontos tájékoztatást ad. A határozati javaslatban megfogalmazott feladatokat és a körzetközponti szerep betöltésére irányuló polgárbarát ügyintézés színvonalára tett intézkedési pontokat jónak és fontosnak tartják. A beszámolóban szerepel egy térségi behajtási társulás létrehozásának gondolata. A bizottság fontosnak tartja, hogy a kintlévőségek (adó- és közműtartozások) behajtásra kerüljenek, ezért javasolja a Jegyzőnek, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a társulás mielőbbi létrejötte érdekében. Elfogadásra javasolják a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatala munkája nap mint nap a szemük előtt zajlik. Mindannyian érzékelhetik azt a nagyszerű háttérmunkát, ami a város működése és intenzív fejlődése mögött van. Azt, hogy ez mennyire megalapozott, azt a gyakori ellenőrzések is bizonyítják, melyek szinte minden ágazatot érintettek az utóbbi években. Többek között az Állami Számvevőszék, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal és különböző országos hatáskörű szervek folyatattak vizsgálatot önkormányzatunknál, melyek pozitív eredménnyel zárultak. Az Képviselő-testület októberében beszámolót fogadott el az okmányiroda tevékenységéről. Már akkor is felmerült, hogy milyen hatalmas ügyfélforgalmat bonyolít az okmányiroda a Polgármesteri Hivatal épületén belül, ezáltal az előtér rendkívül túlzsúfolttá vált. Javasolják, hogy az önkormányzat keressen lehetőséget az ügyfélforgalom oly módon történő lebonyolítására, hogy az ne akadályozza a Hivatal mindennapi tevékenységét. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, különös tekintettel a szociális igazgatás feladatáról szóló részt.

7 Elmondja továbbá, hogy mint az köztudott Mórahalom városának igen kiterjedt tanyavilága van, a lakosság közel 30%-a tanyán él, mindez jelentős többletfeladatot ró az önkormányzatra. A költségvetési számadatokat tekintve éves szinten kb. 20mFt-ot jelent. A problémák megoldására, a tanyai lakosok életterének kiegyenlítettségére létrejött egy tanyagondnoki modell, melynek továbbfejlesztése a napokban került útjára. A bizottság javasolja, hogy a Gondozási Központ ill. a Polgármesteri Hivatal kiemelten kezelje ennek a programnak a végrehajtását, dolgozza ki a tanyagondnoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit, kísérje figyelemmel eredményes és sikeres megvalósulását. Nyújtson segítséget a tevékenység szabályozásához, és az esetleges központi normatívával való lefedéséhez. Úgy véli nagy szükség van erre a programra és a lakosság részéről a visszajelzések is nagyon kedvezőek ezzel kapcsolatban. A tanyagondnoki modell jelentősen megkönnyíti és gördülékennyé teszi a tanyai életből adódó hátrányok leküzdése során a lakosság életét. Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetértettek a beszámolóban foglaltakkal és azt elfogadásra javasolják. A közművelődési tevékenységet a polgármesteri kabineten belül közművelődési referens koordinálta az önkormányzat részéről. A tevékenységet eddig végző személy iskolai elfoglaltsága mellett nehezen tudja ellátni feladatát. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat foglalkoztasson humánpolitikai referenst, aki ellátja a közművelődési feladatokat, koordinálja az intézményekkel való kapcsolattartást. K é r d é s: Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy utalás történt a beszámolóban a Polgármesteri Hivatalt érintő ellenőrzésekről. Erről szeretne rövid összegzést hallani: milyen gyakorisággal, mely szervek végeztek ellenőrzést, milyen megállapítások születtek az ellenőrző szervek részéről? Dr. Szántó Mária jegyző: A Képviselő-testület decemberi ülésén fogadott el beszámolót a belső ellenőrzésről, amely az önkormányzat és intézményei ellenőrzését taglalta. A beszámolási időszakban - amely ig terjedő időtartam számos szerv végzett ellenőrzést. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal folytatott a legtöbb esetben vizsgálatot körzeti hatósági feladatokra vonatkozóan. A Belügyminisztérium az Okmányirodában tartott közvetlen ellenőrzést az elhelyezési feltételek, valamint a szakmai munka tekintetében. A Gyámhivatalt minden évben többször ellenőrizték. A Szegedi Városi Ügyészség több ízben, számos ágazatot érintve folytatott vizsgálatot (pl.: építéshatóság, szabálysértés, működési engedélyek, telepengedélyezési stb.) Fontosnak tartja elmondani, hogy a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal februárjában az egész hivatalt átfogó ellenőrzést végzett. Erről még nem kapta meg az önkormányzat a hivatal jelentését. Az önkormányzat, illetve a Képviselő-testület pályázati és fejlesztési tevékenységeinek következtében a beruházások vizsgálata is nagyon-nagy mértékben zajlik a hivatalnál. A Megyei Területfejlesztési Tanács átlagban minden második pályázatot ellenőrzi, a Magyar Államkincstár minden negyedik pályázatunkat felülvizsgálja. Az Állami Számvevőszék a beszámolási időszakban egyszer végzett átfogó vizsgálatot a hivatalban és minden címzett támogatást többször ellenőrzött.

8 Ezek az ellenőrzési intenzitások összhangban állnak az Európai Unió által támasztott követelményekkel, mely szerint az ellenőrzési rendszert szigorítani és gyakoribbá kell tenni, elsősorban az állami pénzeszközök felhasználása tekintetében. Összességében minden vizsgálati eredményre elmondható, hogy nem volt felelősségre vonást javasló megállapítás, sőt több vizsgálatnál nem került sor számottevő hiba megállapítására. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Van-e olyan elképzelés az önkormányzat részéről, illetve van-e egyáltalán pályázati lehetőség, amelynek segítségével lehetővé válna a Polgármesteri Hivatal épületének bővítése, korszerűsítése, esetlegesen egy ügyfélszolgálati iroda kialakítása a megnövekedett ügyfélforgalom könnyebb kezelése érdekében? Nógrádi Zoltán polgármester: Vass képviselő úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal bővítésére a közeljövőben sajnos nincs lehetőség. A hivatal még a kisvárosi funkciókra sem volt felkészülve, hiszen egykor nagyközségi hivatali feladatokat látott el. A térségi feladatok megnövekedésével, valamint az okmányiroda bővülésével valóban nagyon szűkössé vált a Polgármesteri Hivatal, azonban anyagi lehetőségek nem állnak rendelkezésre a bővítésre vonatkozóan. Erre a célra pályázati lehetőség egyáltalán nem adódott az utóbbi időben. Varga Ferenc Gazdasági Bizottság elnöke: Az anyag mellékleteként csatolva van egy összegzés a hivatali irodaautomatizálásról. Milyen ütemben valósult meg az önkormányzat informatikai fejlesztése és várhatóak-e további fejlesztések? Nógrádi Zoltán polgármester: Varga képviselő úr kérdésére vonatkozóan elmondja, hogy az informatikai fejlesztés az elmúlt időszakban jelentős volt ban 4 mft, 1999-ben 2 mft, 2000-ben 5mFt, 2001-ben pedig 2 millió Ft-ot költött az önkormányzat informatikai eszközök bővítésére ban történt fejlesztések sorából kiemeli a háziorvosi ellátás informatizálását, 1999-ben a védőnői szolgálat kapott számítógépet ben a bűnmegelőzési programba kapcsolódott be a hivatal, az ipari parkban kerültek elhelyezésre számítástechnikai eszközök, valamint ebben az évben a tourinform iroda is számítógépet kapott. Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr: Szeretne gratulálni az elmúlt időszak munkájához, mind az elvégzett munka, mind pedig a lobbizás tükrében. Készíttetett egy rövid összefoglalót, arra vonatkozóan, hogy az elmúlt négy évben Mórahalom város milyen állami támogatást kapott. Elmondja, hogy az állami támogatás Mórahalmon és térségében 17.2%-os volt, amely magasabb mint az országos átlag. A normatív állami támogatás területén 1998-ban 108 mft, 2002-ben pedig 150 mft-ot kapott a város, mely külön elismerést jelent. Az összes bevételt tekintve a személyi jövedelemadót is nézve 336mFt. Megtekintette, hogy a különböző területeken milyen többleteszközt sikerült a normativ állami támogatáson kívül megszerezni. A céltámogatási keretből 40 mft-ot kapott az önkormányzat ez 10 beruházás megvalósítására adott lehetőséget, mely közel 100 mft összértékű. A címzett támogatásokat nézve Mórahalom város Önkormányzata összesen 608 mft-ot kapott a

9 különböző beruházások megvalósítására. A megyei Területfejlesztéstől 13 létesítmény létrehozására volt lehetősége az önkormányzatnak, melyhez 166 mft támogatást kapott. Elmondja, hogy országos szinten dobogós helyezést érünk el a támogatások odaítélése szempontjából, ehhez gratulál a Képviselő-testületnek, polgármester úrnak, és Balogh László képviselő úrnak is, hogy sikerült ezt a nagyszerű eredményt elérni. Érdeklődéssel hallgatta a hivatal munkájáról szóló beszámolót, mellyel kapcsolatban elismerését fejezi ki, de egyben úgy véli, hogy sok feladat vár még megoldásra. Támogatja azt a javaslatot, miszerint az önkormányzat és Közigazgatási Hivatal között esetmegbeszélésre legyen lehetőség. Több okból is támogatja ezt a kezdeményezést, ugyanis a szakembereknek a közeljövőben több mint 77 ezer önkormányzati rendeletet kell áttekinteni, hogy azok a magyar törvényeknek is és az uniós elvárásoknak is megfeleljenek. Nagy előrelépés lesz, ha a rendszeres kapcsolattartás alapján az új rendeleteket a Képviselőtestület már az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően hozza létre, ezzel segítve a Közigazgatási Hivatal munkáját is. Kéri a Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy adjon erre lehetőséget. Örömmel fogadta az a javaslatot is, mely szerint a kintlévőségek beszedésére gondolnak, mivel egy jó gazdálkodónak nem csak arra figyelnie hogy mit ad ki, hanem arra is hogy mi az amit bevétel lehet. Azonban figyelmeztet arra, hogy ne kerüljön többe a kiadások beszedése, mint amennyi annak értéke. Elhangzott, hogy Hivatalon belül az Okmányiroda működtetése korlátozza az elhelyezési lehetőségeket, főleg az előtér bizonyul szűkösnek. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a rendőrőrs átkerül jövőbeni helyére, a jelenlegi épületet a Belügyminisztérium jutányosan eladja, amennyiben az önkormányzat igényt tart erre vonatkozóan. Arra a felvetésre, hogy őrs vagy kapitányság lesz Mórahalmon elmondja, hogy támogatja rendőrkapitányság létrejöttét, azonban ehhez nagyobb lélekszámra lenne szükség. Reméli, hogy a lakosság létszáma lesz a meghatározó a rendőrkapitányság létrejötte szempontjából, nem pedig a bűnelkövetések számának növekedése. Az Önhikis előterjesztés kapcsán felmerült a zeneiskola és a napköziellátás kérdése. Elmondja, hogy ez egy felülről nyitott előirányzat. Az intézmény fenntartásának kérdése merül fel elsősorban: az, hogy csak az adott település vállalja-e az intézmény fenntartásának terheit, vagy azok a környező települések is, ahol a gyermekek igénybe veszik ezt a lehetőséget. A humánpolitikai terület léátszámfejlesztésével kapcsolatban tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ehhez központi támogatást sajnos nem tud nyújtani a minisztérium. A kormányzati célkitűzések folyamatosan arra mutattak, hogy mind az önkormányzatok, mind pedig a minisztérium terén létszámcsökkentő tevékenységet honorált, mely az európai uniós elvárásoknak felel meg. A felesleges munkaerőt le kell építeni, melyhez támogatást nyújt a kormányzat is. Megköszöni a meghívást és további jó munkát kíván a testületnek. - Az Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a törvényes és eredményes hatósági munka érdekében a térségi hatósági feladatok tekintetében a jegyző a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg tréningek, esetmegbeszélések tartásának lehetőségét a hivatal, illetve a társtelepülések hivatala dolgozóinak részére, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a kintlévőségek behajtása érdekében a jegyző tegye meg a szükséges lépéseket a társulás mielőbbi létrejötte érdekében, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat keressen lehetőséget a térségi ügyfélforgalom oly módon történő

10 lebonyolítására, hogy ne akadályozza a Hivatal mindennapi tevékenységét, a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadja. - Egészségügyi és Szociális Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat dolgozza ki a tanyagondoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit, kísérje figyelemmel a program megvalósulását, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. - A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat foglalkoztasson humánpolitikai referenst, aki ellátja a közművelődési feladatokat, koordinálja az intézményekkel való kapcsolattartást, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület a módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadja a beszámolót és a határozati javaslatot. 60/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése és a további feladatok meghatározása tárgyú beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak voltak. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 2./ A hivatali tevékenység működési feltételeinek javítása és korszerűbbé tétele érdekében a Képviselő-testület továbbra is szükségesnek tartja a számítástechnikai és irodaautomatizálás fejlesztését, hosszútávon egységes ügyfélszolgálat, a polgármesteri hivatal egységes arculata kialakítását. A hivatal szolgáltató jellegét és a polgárbarát hivatali ügyintézést erősíteni szükséges. 3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban megerősödött Mórahalom körzetközponti pozíciója. Ennek továbbfejlesztése érdekében szükségesnek tartja a körzetközponti hatósági ügyintézés színvonalának emelését, a körzetközponthoz tartozó települések önkormányzataival és lakosaival való kapcsolatrendszer szélesítését. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közeledő európai unios csatlakozás érdekében helyezze előtérbe a köztisztviselők európai unios ismereteinek bővítését, képzéseken való részvételének biztosítását. 5./ a) A Képviselő-testület a hivatal tevékenységét elismerve szükségesnek tartja a jövőben is, hogy a Polgármesteri Hivatal segítse, támogassa és szakmai munkájával kiszolgálja az önkormányzat önként vállalt feladatai végrehajtását. b) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kabinet létrehozásával a Képviselő-testület céljai és stratégiája hatékonyabban valósulhat meg. A Kabinet rugalmas, gyors és hatékony működése során bebizonyította, hogy eredményesen alkalmazkodik a gyorsan változó településpolitikai feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához. c) A Képviselő-testület jónak ítéli a Polgármesteri Hivatal kiterjedt kapcsolatrendszerét és együttműködését a város gazdálkodó-, intézményi- és civil szervezeteivel, melynek - a

11 szolgáltató jelleg további erősítése és a lakosság minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében további fejlesztését tartja indokoltnak. Felkéri a jegyzőt hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 6./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az állami és önkormányzati feladatok végrehajtása során tanúsított odaadó, áldozatos, lelkiismeretes és segítőkész közszolgálati munkájáért. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy ez évtől kezdődően szervezze meg a Köztisztviselők Napjának méltó megünneplését. 7./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közigazgatási Hivatal bevonásával vizsgálja meg a térségi hatósági feladatok jó színvonalának megtartása, illetve továbbfejlesztése érdekében, tréningek esetmegbeszélések tartásának lehetőségét. 8./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri hivatal zavartalan működése érdekében vizsgálja meg a megnövekedett ügyfélforgalom lebonyolításának zökkenőmentesebbé tételének lehetőségét. 9./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg egy térségi behajtási társulás létrehozásának lehetőségét, a kintlevőségek beszedése, a bevételek növelése, az adó-és díjbefizetési morál javítása érdekében. 10./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja felül a humánpolitikai referens foglalkoztatásának szükségességét valamint a foglalkoztatás fedezetének biztosítását. 11./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy dolgozza ki a már meglévő tanyagondnoki modellprogram továbbfejlesztésének lehetőségét, kísérje figyelemmel a program megvalósulását. Határidő: 2-11./pontra: Folyamatos Felelős: 1./ 2-9./ pontra: Dr. Szántó Mária jegyző 2./ / pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző II. Napirendi Pont Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzőkönyv. sz. mellékletét képezi. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal, Varga Ferenc és Bubori Károly képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.

12 Hozzászólás : nincs - A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 61/2002. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester III. NAPIRENDI PONT - Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, a törvényben előírt követelményeknek megfelel, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a beszámolót. A beszámoló tartalmazza azokat az indoklásokat, melyek szükségesek a évi zárszámadásához. A bizottság pénzügyi szakmai szempontból elfogadásra javasolja a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A évi pénzügyi terv végrehajtását elemezve, megállapítható, hogy az önkormányzat szigorú gazdálkodása révén a es költségvetési évet terv szerint tudta finanszírozni. A bizottság a fejlesztés, a vagyongazdálkodás szemszögéből vizsgálta elsősorban a zárszámadási rendeletet. A fejlesztés az I. félévében a források felkutatásával, tervezéssel telt. Az anyagból jól látható, hogy terv szerint 19 beruházás került átadásra a településen. A vagyon 2001-ben 35,4%-al nőtt, mely a fejlesztési stratégiának és a nagyon sikeres pályázati munkának köszönhető. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt forgassák vissza az önkormányzati vagyonba. Ezzel együtt elfogadásra javasolják a testületnek a beszámolót. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Szeretné megtudni, hogy a január 1-jén beindult Móravital Kht. működése az egészségügyi szakellátások terén mennyire befolyásolja a tulajdonos önkormányzat költségvetési stabilitását. A bizottság elfogadja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:

13 Elmondja, hogy tárgyalta a bizottság az előterjesztést, különös tekintettel a normatívák visszafizetésére. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nógrádi Zoltán polgármester: A Móravital Kht.-val elmúlt évi működésének mérlegével kapcsolatosan pontos számadatokat nem ismernek. Igazgató úr következő testületi ülésre ígérte egyrészt a Móravital Kht. elmúltéves mérlegét, melyet a tulajdonos önkormányzatnak elfogadni szükséges mielőtt a Cégbírósághoz eljuttatják, másrészt a működés negyedéves tapasztalatairól szóló beszámolót. Kérdés: nincs - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a bérleti díj bevételeket az önkormányzati bérlemények felújítására forgassák vissza, és ezt rendeletben is szerepeltessék, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogad. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót, a módosítással együtt. 60/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1./ A Képviselőtestület felhívja valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a normatív állami támogatás igénylését megalapozó ellátotti létszám alakulását folyamatosan kísérjék figyelemmel és ha szükséges, jelezzék a lemondás vagy az esetleges pótigénylés szükségességét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt határidőig. A lemondás benyújtásának határideje: április 30, július 31, október 15. A pótlólagos igénylés határideje: július 31. Határidő: április 1, július 1, október 1, a Polgármesteri Hivatalhoz történő jelzésre. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője 2./ A Képviselőtestület felhívja az intézményvezetők figyelmét a január 01-tól bevezetésre került városi kiskincstár finanszírozási ütemtervének betartására, és az esetleg felmerülő problémák időben történő jelzésére. Határidő: folyamatos Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője. 3./ A Képviselőtestület ismételten felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét a tervezett előirányzatok folyamatos nyomon követésére, valamint arra, hogy negyedévenként terjesszék Képviselő-testület elé rendeletmódosító javaslatukkal együtt a pénzforgalmi jelentésüket szöveges indoklással együtt.. Határidő: évi költségvetési rendeletet módosító Képviselőtestületi ülések. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője.

14 4./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a cél-és címzett támogatással kapcsolatos, a Pénzügyi Bizottság által meghatározott feladat és ütemterv végrehajtására a szakmai ellenőrzési pontok fokozott figyelemmel kísérésére. A munkafolyamatba épített ellenőrzések gyakoriságát növelni kell. Határidő: A Pénzügyi Bizottság által meghatározott feladat és ütemterv szerint Felelős: Pénzügyi Bizottság, Jegyző. 5./ A Képviselőtestület felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét az Állami Számvevőszék által év december hónap folyamán végzett ellenőrzés megállapítására, miszerint a közhasznú, közcélú foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása kapcsán a munkaügyi dokumentumok maradéktalan elkészítésére, a jogszabályi előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartás vezetésére. Határidő: folyamatos. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője. 6./ A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy az önkormányzati bérleményekből származó bevételeket az önkormányzati vagyonba forgassák vissza és rendeletben is ennek megfelelően szerepeltessék, illetve elfogadásra a fentiek szerint terjesszék elő. Határidő: folyamatos Felelős: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója 4. Napközi Otthonos Óvoda Vezetője 5. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 6. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója 7. Gondozási Központ Vezetője Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az önkormányzat évi zárszámadására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 5/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az önkormányzat évi zárszámadásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Ellenőrzési ütemterv a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások végrehajtása

15 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság örül annak, hogy a nagyobb beruházások elkezdése előtt elkészítésre kerül ez az ellenőrzési ütemterv. Ezzel együtt elfogadásra javasolja ez előterjesztést. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést. 63/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Ellenőrzési ütemterv a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások végrehajtása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, mely az Állami Számvevőszék által a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola beruházásához nyújtott évi címzett támogatás igénybevételéről és felhasználásáról készült. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki azért, hogy az iskola beruházásához nyújtott évi támogatás felhasználásának ellenőrzése során, intézkedésre okot adó megállapítások nem szerepelnek az ellenőrzési jegyzőkönyvben. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság által meghatározott ütemtervet, mellyel a bizottság a évtől kezdődő cél, illetve címzett támogatással megvalósuló beruházások megvalósulásának törvényességét kívánja ellenőrizni. Ø A beruházási célok kijelölése, szakmai előkészítése illeszkedjen a településre vonatkozó több évre előretekintő beruházási programhoz illetve fejlesztési koncepcióhoz. Ø A közbeszerzési eljárás abban az esetben indítható meg, ha az önkormányzat rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ø Amennyiben szükséges közbeszerzési eljárásokat folytasson le az önkormányzat, mely minden tekintetben feleljen meg a közbeszerzésekről szóló XL. törvény előírásainak. Ø Fokozottan figyelmet fordít arra, hogy a beruházások belső ellenőrzésére a beruházás során legalább egyszer sor kerüljön. Ø Vezetői ellenőrzés kísérje figyelemmel a beruházások műszaki megvalósítását, a műszaki és a pénzügyi teljesítések összhangját. Ø Valósuljon meg a munkafolyamatba épített pénzügyi ellenőrzés. Ø A Képviselő-testület a beruházás egyes szakaszaiban folyamatosan tájékoztatást kapjon. Ø A beruházás üzembe helyezését követően készüljön el egy elemzés, értékelés a beruházás eredményességéről Határidő: a címzett támogatás során: folyamatos Felelős: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester

16 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy ülésükön megtárgyalták a Gondozási Központ 284/2001. /XI.29./ Kt. sz., valamint a 6/2002. /I.31./ Kt. sz. határozatra adott jelentést, melyet elfogadásra javasolnak, azzal, hogy a 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra a jelentést az áprilisi ülésre kéri kiegészíteni. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag egyetértenek a Gondozási Központ 284/2001. /IX.29./ Kt. sz., valamint a 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra adott jelentésével, és támogatják ennek elfogadását. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda 87/2001. /IV.26./ Kt. határozat 4-5. pontjára, valamint a 282/2001. /XI.29./ Kt. sz. határozat 5. pontjára adott jelentését, melyet elfogadásra javasol. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. Hozzászólás : nincs - A Pénzügyi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Gondozási Központ 6/2002. (I.31.) Kt. sz. határozatra adott jelentését az áprilisi Kt. ülésre egészítse ki, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 64/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentéseket. Mórahalom város Képviselő-testülete a 87/2001. /IV. 26./ Kt pontjaira, 167/2001. /VI. 27./, 229/2001. /X. ll./ Kt. 5. pontjára, 240/2001. /X. ll./, 254/2001. /X. ll./, 263/2001. /X. 30./, 265/2001. /X. 30./, 227/2001./X. ll./ Kt. 5. pontjára, 282/2001. /XI. 29./, 284/2001. /XI. 29./ Kt pontjára, 53/2002. /II. 28./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. Mórahalom város Képviselő-testülete a 85/2000. /IV. 27./, 286/2001. /XI. 29./ Kt. l-2. pontjának, 8/2002. /I. 3l./ II. l., 45/2002. /II. 28./, 273/2001. /X. 30./ Kt. sz., 6/2002. /I. 3l./ Kt pontjának végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.

17 Mórahalom város Képviselő-testülete a 158/2001. /VI. 27./, 185/2001. /VIII. 30./ Kt pontjainak 271/2001. /X. 30./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 252/2000. /X. 27./ Kt. 7. pontjának, 233/2001. /X. ll./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 186/2001. /VIII. 30./ Kt. 5. pontjának, 35/2002. /II. 28./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 76/2001. /III. 29./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi kt. ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Gyuris Péterné igazgató 4./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető 5./ Szekeres Mária Gond. Közp. vez. - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 65/2002. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

18 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet 5. sz. mellékletének módosítása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Kérdés: nincsű Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 6/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) Kt. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból egyhangúlag elfogadásra javasol. Kérdés: nincs Hozzászólás : nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 7/2002. (III. 28.) KT. sz. rendeletét Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló Varga Ferenc Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke: A Móranet Kht. működését a bizottság megfelelőnek ítélte. A Kht. fő feladata tartalmas és korrekt tájékoztatás a város életéről. A Kht. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy figyelembe veszik a lakossági igényeket, ebben nagy segítség volt az a felmérés, amely a kábeltelevízióval rendelkező lakosok körében történt. Elmondta továbbá, hogy a Móranet Kht. berendezései megfelelőek, alkalmasak egy jó színvonalú műsor készítésére, pályázati úton

19 szeretnék bővíteni műszaki felszereltségüket. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. H o z z á s z ó l á s : Ördögné Gárgyán Mária képviselő: Úgy véli, hogy ez az elmúlt időszak, amióta működik a Móraép Kht. bebizonyította létjogosultságát. Egyre változatosabbak a műsorok, egyre jobban kiszolgálják azokat az elképzeléseket, amit a lakosság elvár, tehát mindenképpen fontos hogy a továbbiakban is működhessen a Kht. Elmondja, hogy érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, egy-két ember főállásban végezné a munkát, vagy valamilyen módon meg kellene osztani a feladatköröket, leterheltek a dolgozók. Elismerését fejezi, ki a Móranet Kht. dolgozóinak a műsorszerkezet jó kialakításáért, valamint a nagyszerű és lelkiismeretes munkájukért. Nógrádi Zoltán polgármester: Ördögné Gárgyán Mária képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ez valóban jogos felvetés. Az elmúlt időszakban a Móranet Kht. működésének legfontosabb feladata az volt, hogy kialakítsa azokat a gyakorlati tapasztalatokat, melyek mentén működtethető. A következő időszak feladata az lesz, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amellyel valamilyen piacosított tevékenységet rábízva be tud segíteni a saját fenntartásába. Úgy véli, hogy ha a későbbiekben megvalósul az, hogy a Móranet Kht. fogja az újonnan megépülő Rendezvényházat üzemeltetni, működtetni, akkor erre többek között lehetőség nyílik a bérleti díjakból és egyéb bevételekből. Jelentős pénzeszköz állománya van a Kht.-nak, melynek a kamatai nagyon sokat segítenek a társaság fenntartásában. A hirdetési és reklámbevételek arányban vannak a jelenlegi működési költségvetéssel. Új emberek alkalmazása duplájára növelné a költségvetést, amely most alacsony bázison van. Emellé kell rendelni egyéb tevékenységet, amellyel fenntartható lesz a költségvetés egyensúlya. Példa erre a Móraép Kht., Móravitál Kht. A közeljövőben állami pályázatok is megnyílnak a tv társaságok működtetését illetően. Már benyújtottak egy nonprofit módon működő közműsorszolgáltató társaságként való minősítésére szóló pályázatot a Móranet Kht vezetői ez állami forrás bevonását is jelentheti sikeres pályázat esetén. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 66/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló 1/A Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság megalapítása óta tartalmas és a település fejlesztése szempontjából igen fontos munkát végzett. 1/B A Képviselő-testület a MÓRANET Kht évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja: az eszközök és források e Ft-os egyező végösszegével a mérleg szerinti eredmény 468 e Ft nyereséggel.

20 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 19. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület határozatával együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 3./ A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratában foglalt célok elérése érdekében a jövőben fordítson fokozott figyelmet a helyi politikai, gazdasági, kulturális valamint egyéb eseményekre a lakosság minél szélesebb körű és pontos tájékoztatása érdekében. Törekedjék a veszteség elkerülésére a nyereséges gazdálkodásra, a MÓRA-NET TV működéséhez szükséges személyzeti és technikai feltételeinek folyamatos biztosítására, a évi költségvetés betartása mellett. 4./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati lehetőségekbe, ezzel is törekedve minél szélesebb körű műsorkészítésre. Felelős: 3-4./ pont: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató Határidő: 3-4./ pont: folyamatos 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szécsi Gábor ügyvezető igazgató - Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a Felügyelő Bizottság nagymértékben segíti és alátámasztja a Móranet Kht. működését. Köszönetét fejezi ki a bizottság, - mint ahogyan az előterjesztésben is megemlítésre kerül - hogy a Felügyelő Bizottság technikai eszközökkel valamint szakmai tanácsokkal segíti a Móranet Kht. működését. Elfogadásra javasolják az előterjesztést. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 67/2002. /III. 28. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Móranet Kht Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja a Polgármestert, hogy az május 2-tól az FB tagjainak megválasztására vonatkozóan tegyen előterjesztést. Határidő: 2. pont esetén április kt.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária,

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. február 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. április 26-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. április 26-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. április 26-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi Gyula,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. július 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. augusztus 30-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola tantermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. március 22.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. március 22-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. március 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. március 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. március 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zebegény Község Polgármesteri Hivatalában, a helyi Önkormányzat 2013. június 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. december 30-án tartott. r e n d k í v ü l i. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. december 30-án tartott. r e n d k í v ü l i. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 30-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Babarczi János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. augusztus 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Aulájában Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 17-én tartott nyílt üléséről. 72/2014.(IV.17) sz. kt. határozat 73/2014.(IV.17)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2015 (VI.18.) számú Bkt. 59/2015 (VI.18.) számú Bkt. 60/2015 (VI.18.) számú Bkt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én tartott nyílt üléséről. 142/2014.(IX.17.) sz. határozat 143/2014.(IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Az előterjesztés száma: 210/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről. Helyszín: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben