J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat a sportlétesítmény karbantartási munkálatainak ellátásáról szóló megállapodásról 24/2014. számú határozat vasszécsenyi 326. hrsz-ú ingatlanon található sportlétesítmény épületének bővítéséről 25/2014. számú határozat a Művelődési Ház tetőterének berendezéséről 26/2014. számú határozat közterületi növények (tuják) kivágásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének március 13-án, órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Horváth József, Kovács Szilveszter és Pintér József képviselők összesen: 7 (hét) fő Jelen van még: Gáspár Tivadar jegyző Pammer István Petőfi SE elnöke Gombkötő Ferenc Vasszécseny, Petőfi u. 39. sz. alatti lakos Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Bertók Tiborné és Ferencz Zsolt képviselőket, akik a jegyzőkönyv hitelesítését vállalják. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében, 2 (kettő) tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés szóban került összehívásra, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület március 13. napjára összehívott ülésének időtartama a 2 órát meghaladta és az az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. -a alapján az ülés elnapolásra, majd egyúttal összehívásra került. A polgármester ismerteti az elmaradt napirendi pontot. Hozzáteszi, az önkormányzat rövid távú feladatainak megvalósításához kéri a képviselő-testület támogatását a napirendi pont tárgyalásánál. Kérdést intéz a képviselő-testülethez, hogy Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a Napirend elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal egyhangúlag a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: N a p i r e n d : 1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 1

3 1. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról Zsolnai Zoltán tájékoztatást ad a tetőtér beépítés pályázatának elszámolásáról, a beruházás lezárásáról. Elmondja, az ünnepélyes átadásra március 30. napján kerül sor, a program összeállítása folyamatban van. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vásároljon Szkok Iván festőművész úrtól egy alkotást, illetve fedezze a díszpolgár Vasszécsenyben tartózkodásának szállásköltségeit. Beszámolóját folytatva a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatás április 30-án befejeződik, a folytatásról nem tud beszámolni. Szót ejt a Lipárt utca felújítása kapcsán a Vasivíz Zrt. vezetőségével folytatott tárgyalásairól. Elmondja, hogy a Vasivíz Zrt Ft-ot tud biztosítani a Lipárt utca felújításához. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak árajánlatokat kell beszereznie a felújítandó útszakaszokra, az Ásványmúzeum előtti, illetve a Lipárt utca érintett szakaszára. Pintér József képviselő véleménye szerint egyben kell kezelni a két útszakaszt. Zsolnai Zoltán elmondja, mindkét szakaszra kiterjedően fogja az árajánlatokat megkérni, majd tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Lipárt utca meghibásodott csatorna bekötéseinek útjavítás előtti helyreállítására tett ígéretet a szolgáltató. A polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Községháza földszintjén kialakításra kerülő háziorvosi-, és védőnői rendelő, valamint gyógyszertár kialakítása ügyében a szakhatósági állásfoglalás megszerzése érdekében tett intézkedéseit. Elmondja, Dr. Jakabovits Adrienn háziorvos Ft összegű díjat tud fizetni az új rendelő bérletéért. Úgy gondolja, hogy az összeg elfogadható, a pozitív tartalmú szakhatósági állásfoglalás megérkezését követően a földszint helyiségeinek átalakításához is hozzá lehet kezdeni. Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lakosság számára felajánlott ágaprítás hatalmas népszerűségnek örvend, ami az önkormányzat számára kisebb gondot is jelent az apríték tárolása szempontjából. Megjegyzi, Zsankó Vilmos úr a TSZ nevében elzárkózott az apríték elhelyezése számára igénybe vehető szabad terület biztosításától. Úgy gondolja, az önkormányzatnak a község külterületén kell keresnie a megfelelő tároló helyet. Szilvás István alpolgármester kérdése, hogy a TSZ szándékozik-e területet eladni a TSZ major mellett? Zsolnai Zoltán nemmel válaszol. Szilvás István megjegyzi, akkor tegye rendbe a TSZ a major környékét, mert véleménye szerint a falu szégyene az a terület. Zsolnai Zoltán egyetért az alpolgármester úrral. Beszámolóját folytatva ismerteti az önkormányzat által szervezett bioenergetikai konferencián történteket, részletesen felsorolva a megjelent vendégeket, előadókat, majd megemlíti a KLIK vezetőjével és koordinátorával folytatott egyeztetését az iskola épület fejlesztésével, felújításával kapcsolatban. A polgármester szót ejt a közcélú foglalkoztatásról. Elmondja, jelenleg 6 fő végzi folyamatosan a közterületek karbantartását. Beszámolója részeként tájékoztatást nyújt az önkormányzat és intézményei előtt nyitva álló pályázati lehetőségekről. Javaslatot tesz a teleház számítógépeinek cseréjére, melyet egy informatikai pályázat tenne lehetővé, illetve a kulturális programok megrendezéséhez forrást biztosító pályázat beadására. Megjegyzi, a kulturális pályázat összeállítására felkérte a művelődésszervezőket. 2

4 Kovács Szilveszter kérdést intéz a polgármesterhez, hány fő művelődésszervezője van az önkormányzatnak? Zsolnai Zoltán a képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy Borosné Ódor Andreát is annak tekinti, mivel kulturális közcélú foglalkoztatottként dolgozik a Művelődési Házban Dévai- Szele Zsuzsanna művelődésszervező mellett. Kovács Szilveszter kérdése, hogy a polgármester úr által említett pályázatok önrész nélküliek-e? Zsolnai Zoltán igennel válaszol, majd mivel több kérdés nem hangzik el, ismételten javaslatot tesz a pályázatok benyújtására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 22/2014. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselte úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány által kiírt Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával. elnevezésű, illetve az Országos Informatikai Programiroda által Informatika a köz szolgálatában 2014 elnevezésű pályázatokra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a pályázatok beadására március 31. Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán beszámolóját folytatva tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Petőfi SE továbbra is ellátja a sportpálya és a sportcentrum karbantartását, az önkormányzat anyagi támogatásával. Hozzáteszi, a támogatás összege ismét esedékes, melyhez a képviselő-testület támogató döntését kéri. Pozitív döntés esetén a támogatás összege utalásának elhalasztását javasolja, tekintettel az önkormányzat kiegészítő támogatás iránt benyújtandó kérelmére. Pintér József cáfolja, hogy a kiegészítő támogatásnak köze lenne a karbantartási megállapodás megkötéséhez. Gáspár Tivadar tájékoztatást nyújt a kiegészítő támogatás részleteiről. Pammer István Petőfi SE elnöke szót kérve elmondja, hogy az egyesület működéséhez, a karbantartási feladatok ellátásához szükség van a támogatás összegére. Hozzáteszi, júliusban újra jelentkezni fog a támogatás összegéért. Szilvás István úgy gondolja, hogy a karbantartási szerződésnek nincs köze a kiegészítő támogatás benyújtásához. Kovács Szilveszter megjegyzi, a tavaly félévi támogatás összegét sem kapta meg a sportkör, ezért idén 1,5 MFt-ot kell a sportkör részére biztosítani. 3

5 Zsolnai Zoltán nem ért egyet a képviselő úr megjegyzésével. Elmondja, a tavalyi évben az önkormányzatnak nem volt lehetősége nagyobb összegű támogatást biztosítani a sportkör részére, az Ft-on felül az önkormányzat tulajdonában lévő busz rendelkezésre bocsátásával tudta csak támogatni az egyesületet. Kovács Szilveszter vitába száll a polgármesterrel, véleménye szerint Ft-ot akar lecsípni a polgármester a sportegyesülettől. Zsolnai Zoltán cáfolja a képviselő úr állítását, visszautasítja az elhangzottakat. Kéri a képviselő-testület támogató döntését a sportegyesület első féléves, Ft összegű támogatására vonatkozóan. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 23/2014. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sportlétesítmény karbantartási munkálatainak ellátására a Vasszécsenyi Petőfi Sportegyesülettel (képviseli: Pammer István elnök) megállapodást köt. A képviselő-testület a karbantartási munkálatok anyagi fedezetére Ft-ot biztosít az önkormányzat költségvetése terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - írja alá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán beszámolóját folytatva, a Sportcentrum bővítésének tervét ismerteti a jelenlévőkkel. Elmondja, Csapody Gábor építészt kérte fel a gazdasági épület és egy fedett, a szomszéd felöl teljesen zárt, rendezvények lebonyolítására is alkalmas épületrész megtervezésére. Úgy gondolja, hogy az iskola udvarán lévő téglát fel tudná használni az önkormányzat az építkezés során, a kivitelezés költségeibe a Petőfi SE is beszállna. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. Pammer István tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy MLSZ keretből 2,5 MFt összeg áll rendelkezésre a projekt megvalósítására. Zsolnai Zoltán javaslatot tesz Csapody Gábor felkérésére, a tervek elkészítésére. Úgy gondolja, hogy minimális önkormányzati önerővel elindítható a beruházás. Kéri a képviselőtestület döntését. Pintér József megjegyzi, arról volt szó, hogy a téglán kívül az önkormányzatnak nem fog pénzébe kerülni az épület. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, a tervezés költségeit megpróbálja támogatás címén átvállalni. Ígéretet tesz Csapody Gáborral való egyeztetésre. Pammer István szót kérve elmondja, hogy a polgármester úr által elmondottakkal ellentétben a beruházást a Petőfi SE pályázná, szervezné és bonyolítaná, nem pedig az önkormányzat. Az önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának csak a hozzájárulása szükséges. 4

6 Zsolnai Zoltán hozzáteszi, az önkormányzat a tégla árával támogatja a sportegyesületet. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Petőfi SE az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon a beruházást megvalósíthassa. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 24/2014. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Petőfi SE az önkormányzat tulajdonát képező, vasszécsenyi 326. hrsz-ú ingatlanon található sportlétesítmény épületét gazdasági, illetve fedett helyiséggel kibővítse. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az építési munkálatokhoz szükséges falazó anyagot az önkormányzat tulajdonában lévő építőanyag készletből a Petőfi SE rendelkezésére bocsátja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kérje fel Csapody Gábor építészmérnököt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán a döntés meghozatala után a sportpálya körül megépített kerítés kibővítésére tesz javaslatot. Elmondja, hogy a játszótér körbekerítését is meg lehetne valósítani önkormányzati önerő felhasználásával. Pammer István ismerteti a sportpálya és a játszótér bekerítésének költségeit. Elmondja, hogy Ft összegű önerő szükséges a két terület bekerítéséhez. Horváth József szót kérve elmondja, hogy a én megtartott képviselő-testületi ülésen a polgármester vállalta a játszótér körbekerítésének költségét. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, nem zárkózik el a nyilatkozatától, megpróbál támogatókat is bevonni a kerítés megvalósításához. Pammer István megjegyzi, a játszótér bekerítése biztonsági szempontból is feltétlenül indokolt. Zsolnai Zoltán beszámolóját folytatva elmondja, hogy a Művelődési Ház tetőterének berendezéséhez Ft-ot, illetve Ft összegű saját bevételt terveztek be. Az összegből bútorok, függönyök kerülnek kárpitozásra, illetve beszerzésre. Megjegyzi, a későbbiek folyamán egy három fázisú mosogató, étkező asztalok, bútorok beszerzése is indokolt a nyári gyermektábor étkeztetésének lebonyolításához. Kovács Szilveszter szeretné tudni hogy, milyen bútorok beszerzését tervezi a polgármester? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a vendéglátáshoz, az eszközök tárolásához szükséges bútorok beszerzéséről lesz szó. Hozzáteszi, a gyakorlati kivitelezéshez a Művelődési Ház hölgy dolgozóit hívta segítségül. Pammer István szót kérve annak a véleményének ad hangot, hogy a vendéglátó hely megtervezését bízza az önkormányzat inkább vendéglátásban járatos szakemberekre. Túl drága és felesleges beruházásnak tarja a három fázisú mosogató gép beszerzését. Példaként 5

7 említi meg, hogy egy mosogatógép, illetve pohármosó berendezés beszerzése sokkal költséghatékonyabb lenne. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a konyha teljes berendezésére nincs az önkormányzatnak forrása, ezért ilyen eszközök beszerzésére gondolni sem tudnak. Pammer István vitába szállva a polgármesterrel, nemtetszésének ad hangot a kiszolgáló pult megvalósításával kapcsolatban. A vendéglátás célját szolgáló bútorzat és felszerelés beszerzéséhez, elhelyezéséhez felajánlja személyes segítségét. Horváth József megjegyzi, a tanakajdi kultúrházban a pult elhelyezkedését meg lehet nézni, azt annak idején ő találta ki. Bertók Tiborné képviselő közbeveti, célszerűtlennek tartja a vendéglátó funkció tetőtérben történő kialakítását. Úgy gondolja, hogy a tánc-, illetve az aerobic foglalkozásoknak is a földszinten kellene helyet biztosítani. Fél, hogy az ugrálásoktól leszakad majd a mennyezet. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy kiváló statikus szakemberek, köztük Csapody Gábor építész tervezték az épületet, az épület használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Kizártnak tartja, hogy az új építésű épületben ilyen történjen. Visszatérve a javaslatára az alap bútorzat beszerzésére kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 25/2014. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ft összeg erejéig a Művelődési Ház tetőterének berendezésére függönyöket, asztalokat, székeket és vendéglátáshoz szükséges bútorzatot szerez be az önkormányzat költségvetése terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az eszközök beszerzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Horváth József arra szeretne választ kapni, hogy az átadó ünnepség vendéglátásának költségeit ki fogja állni? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a szendvicsek, pogácsák költségeit felajánlásból fogják megoldani. Horváth József további kérdése, hogy a pályázat forrásból a faluból elszármazottak összehívása és a monográfia kiadása megvalósul-e? Zsolnai Zoltán elmondja, az önkormányzat hiába nyert a pályázaton Ft-ot a megvalósításra, Tóth Csaba nem hajlandó erkölcsileg támogatni a monográfia kiadását. Úgy gondolja, hogy a rendezvény egy későbbi időpontban fog megvalósulni. Beszámolóját folytatva a polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a Táncsics utcai temető parkolójában végzett gyomirtó permetezésről, illetve a Táncsics utcai ÁFÉSZ bolt, italbolt, és egészségház előtti járda térkő burkolattal való ellátásáról, melyet az ingatlan tulajdonosok finanszíroznának, amennyiben ahhoz az önkormányzat hozzájárulását adja. 6

8 Horváth József megjegyzi, a korábbi ígérete ellenére a polgármester még mindig nem mutatta be a képviselő-testületnek a tulajdonosok nyilatkozatát a járda önkéntes megépítéséről. Hozzáteszi, az ülésen panaszosként megjelent Molnár Istvánnét is meg lehetett volna kérdezni erről. Zsolnai Zoltán ismerteti a járdaépítésével kapcsolatban Molnár Istvánnéval folytatott beszélgetésének tartalmát, melyben a lakó úgy nyilatkozott, hogy a járda kivitelezésének pontos összege ismeretében dönti majd el, hogy saját maga csinálja meg a háza előtti járdaszakaszt vagy nem. Hozzáteszi, kivitelezési szerződést a lakó nem az önkormányzattal, hanem majd egy vállalkozóval fog kötni. Horváth József közbeveti, úgy viszont nincs értelme járdát építeni, ha egy ingatlan előtt kimarad a járdaszakasz felújítása. Zsolnai Zoltán elmondja, mindenki maga döntheti el, hogy az ingatlana előtti járdaszakaszt saját maga megépíti vagy sem. A vitát lezárva megemlíti az iskola parkolója ügyében Pintér képviselő úr hatóságnál tett közbenjárását, mely nyomán megszületett feljegyzést ismertet a képviselő-testület tagjaival. A feljegyzés szerint a közlekedési hatóság az önkormányzat kérelmének helyt adva a parkoló burkolatának végleges kialakítására a május 31. határidőt jelölte meg. Hozzáteszi, az ajánlattételi felhívás 4 cég számára már kiküldésre is került. Horváth József az ajánlattételi felhívásból szeretne egy példányt kapni. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz az ajánlat Horváth képviselő úr részére történő megküldésére, majd hozzáteszi, a következő ülésen dönthet az ajánlatokról a képviselő-testület. Pintér József felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy ne hivatkozzon őrá folyamatosan, intézkedett volna időben az engedély ügyében. Zsolnai Zoltán viszontválaszában elmondja, több alkalommal hívta fel az engedély határidejének lejártára a képviselő-testület figyelmét, de azt sorozatosan leszavazták. Kovács Szilveszter kíván hozzászólni, de a polgármester nem adja meg számára a szót, mondván a végén teheti fel a kérdéseit. A képviselő úr a következetességet kéri számon a polgármesteren. Indokolásként hozzáteszi, eddig mindenki hozzászólhatott a beszámolóhoz, csak ő nem. Zsolnai Zoltán megadja a szót Kovács képviselő úrnak. Kovács Szilveszter hozzászólásában a parkoló tervezési hibáira hívja fel a figyelmet, majd megjegyzi, hogy eddig sem támogatta a parkoló megépítését, ezután sem fogja, mert véleménye szerint számtalan fontosabb probléma van a településen, mint egy térköves parkoló megépítése. Zsolnai Zoltán a közlekedési hatóság szakmai véleményét hozza fel ellenpéldának a Kovács képviselő által említett tervezési hiba kapcsán. Úgy gondolja, hogy a hatóság kompetenciájába tartozik, hogy átveszi-e majd a kiforduló kialakítása nélkül a parkolót vagy sem. A térkőburkolás kapcsán megjegyzi, a faluban alaptalanul terjedt el a hír, hogy a sportöltöző bejáratánál is térkő burkolat készül. Megjegyzi, annak idején valóban készült terv a sportöltöző bejáratának és a lipárti temető parkolójának térköves kialakítására, de azt annak idején a képviselő-testület nem támogatta. Hozzáteszi, erre Horváth képviselő úrnak emlékeznie kellene. 7

9 Horváth József viszont válaszában megjegyzi, ilyen döntést tartalmazó jegyzőkönyvet nem tud mutatni számára a polgármester. Zsolnai Zoltán reméli, hogy megvan róla a jegyzőkönyv. Horváth József megjegyzi, már nem kell megcsinálni a bejáratot a sportöltözőhöz, mert az unokája már saját lábán is be tud menni a védőnői rendelőbe. Hozzáteszi, a szilárd burkolat kialakítása már Szilvás alpolgármester úr gyermekei megszületésekor felmerült, de azóta már ők is iskolába járnak. Zsolnai Zoltán véleménye szerint, amennyiben Horváth képviselő úrnak már meg lett volna az unokája, akkor annak idején a játszóteret is tudta volna támogatni. Horváth József helyesel, majd rögtön hozzáteszi, de nem 38 MFt-ért. Zsolnai Zoltán a vita lezárásaként felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy inkább a védőnői szolgálatnak helyet adó épület hasznosítására tegyenek javaslatot, mert az átköltözés miatt, az hamarosan ki fog ürülni. Gombkötő Ferenc közbeveti, hogy a dózer a megoldás, majd órakor távozik az ülésteremből. Zsolnai Zoltán beszámolója folytatásaként az önkormányzati épületek karbantartásának fontosságára hívja fel a figyelmet, majd felsorolja, mely épületeken végzett karbantartási, felújítási munkálatokat az önkormányzat. Részletesen ismerteti a Művelődési Ház helyiségein végzett javításokat. A Községháza előtti járdaszakasz megjavítása ügyében kapott levelet ismerteti a jelenlévőkkel, majd a képviselő-testület támogatását kéri a játszótéri eszközök felülvizsgálatára vonatkozóan. Kovács Szilveszter arra szeretne választ kapni, hogy a karbantartási felújítási munkálatok milyen összegbe kerültek. Véleménye szerint mielőtt a polgármester bármilyen munkát megrendel, azt jóváhagyásra a képviselő-testület elé kellene hozni. Zsolnai Zoltán a beszámolója zárásaként az önkormányzat pénzügyi helyzetét ismertetve tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az önkormányzat számláján lévő összeg ( Ft) nagyságáról. Megjegyzi, a képviselő-testület soron következő ülésén kell dönteni a beruházásokról. Horváth József kérdést intéz a polgármesterhez, hogy igaz-e a hír miszerint a közcélú munkásoknak április 30-án lejár a szerződése? Zsolnai Zoltán igennel felel. Horváth József a polgármester válasza hallatán, különös tekintettel a faapríték előállítására, aggodalmát fejezi ki az elkezdett munkák befejezése miatt. Véleménye szerint rendezetlenül néz ki a község külterülete a szanaszét hagyott, darálásra váró ágak miatt. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a munkákat folyamatosan, tervszerűen végzik a dolgozók. Megjegyzi, tárolásra alkalmas terület híján a letermelés helyén depózzák fel a kivágott gallyakat. Horváth József kérdése, hogy a bölcsődei tűzifáról gondoskodott-e a polgármester? Zsolnai Zoltán igennel válaszol, majd hozzáteszi a bölcsődében meghibásodott a gázkazán, azt meg kellett javítani. 8

10 Pammer István közbeveti, hogy a sportcentrum egyik kazánja is meghibásodott. Zsolnai Zoltán tud a problémáról, elmondja, hogy az egyik kazánt még saját költségén javítatta meg. Horváth József a Lipárt utcai csatorna nyomvonal helyreállítása kapcsán megjegyzi, a Vasivíz Zrt. korábbi vezetése alatt útjavításra több, mint 2 millió forint állt rendelkezésre, amit az önkormányzat akkor nem használt fel. Kérdése, hova lett az a pénz, ha most csak 1.8 MFt-ot szán a Vasivíz Zrt. a felújításra? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, a Vasivíz Zrt. átalakulása után rengeteg felújítást terheltek rá a Vasszécsenyre eső részre. Példaként említi a Vörösmarty utcai és egy táplánszentkereszti beruházást is. Véleménye szerint többet nem is várhat az önkormányzat a szolgáltatótól, mint az 1,8 MFt-ot. Pintér József megjegyzi, hogyan tudott mégis a Vasivíz Zrt. Szombathely önkormányzata részére 400 MFt-os összeget kifizetni osztalék címén? Zsolnai Zoltán pontosítva Pintér képviselő úr megjegyzését hozzáteszi, osztalékot mindenki kapott. Elmondja, hogy a Vasivíz Zrt. közgyűlésén szóvá is tette azt, hogy a felújításokkal kapcsolatban nem működik jól a rendszer. Példaként említi meg, hogy Szombathely MJV sem tud a rendelkezésére álló felújítási keretéből a csatornahálózat rekonstrukciója után útburkolatot javítani. Horváth József számonkéri a polgármester szeptember 13-ai ülésen tett ígéretét, mely szerint a Községháza földszintjén december 31-ig elkészül az orvosi rendelő. Zsolnai Zoltán felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy a doktornő kérte a tavaszi költözést, ezért nem álltak neki tavaly évvégén az átalakításnak. Az új időpont a Császár Géza szakvéleményétől és a doktornő szándékától függ. Pintér József aggályát fejezi ki az orvosi rendelő mellékhelyiségeinek számát, illetve a váróterem nagyságát illetően. Zsolnai Zoltán részletesen ismerteti a földszinten található WC-k jelenlegi és átalakítás utáni, továbbá a váróteremben elhelyezhető székek számát. Pammer István megjegyzi, az orvosi rendelőben hegyekben állnak az iratok. Kérdése, lesz-e az új helyen irattár? Zsolnai Zoltán elmondja, a földszinten kialakításra kerül egy irattár, de az önkormányzat egyéb épületében is el lehet majd helyezni a régi, nem használt iratokat. Kovács Szilveszter véleménye szerint nem hangzott el, hogy mennyibe fog kerülni a Községháza földszintjének átalakítása. A képviselő-testület tagjai tájékoztatják Kovács képviselőt, a korábban meghatározott összeg nagyságáról. Kovács Szilveszter arra szeretne választ kapni, hogy a nettó 1 MFt kiadás mit tartalmaz? Megjegyzi, nem tudja, hogy milyen előterjesztések vannak ebben az önkormányzatban, mert nem találkozott költségvetési kiírással. Zsolnai Zoltán ismerteti a földszinti helyiségek tervezett átalakításának munkáit. 9

11 Kovács Szilveszter kérdése, hogy a doktornő által fizetett bérleti díj Ft-os összege a rezsit tartalmazza-e? Zsolnai Zoltán elmondja, a doktornő által előzetesen küldött sms-ben szereplő Ft összeget a holnapi napon fogja személyesen pontosítani. Pintér József szót kérve a lipárti temető elhanyagolt állapotára hívja fel a polgármester úr figyelmét. Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő urat a plébános úrral folytatott megbeszéléséről, mely a tuják kivágásáról, a kerítés megjavításáról és a parkoló kialakításáról szólt. Pintér József úgy gondolja, hogy a kerítés megjavítása lenne az első feladat. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a kerítést csak az öreg tuják kivágása után lehet tisztességesen megépíteni. Ehhez kéri a képviselő-testület támogató döntését. Pintér József véleménye szerint nem szükségszerű a tuják kivágása, azokat meg is lehetne nyírni. Zsolnai Zoltán cáfolja a képviselő úr által megfogalmazott véleményt. Úgy gondolja, hogy az öreg tujákat nem lehet szépen visszavágni, azok cserére szorulnának. Megjegyzi, a közelmúltban megjelent újságcikk miatt, melyben őt támadták a Lipártban kivágott tuják miatt, a testület döntése nélkül nem hajlandó a tujákhoz hozzányúlni. Véleménye szerint a szécsenyi temető kerítése melletti tujákat is 2 méter magasságban vissza kellene nyírni, a későbbi probléma elkerülése érdekében. Bertók Tiborné javaslatot tesz az orvosi rendelő melletti tuják kivágására is, mert akadályozza a gyalogos forgalmat. Zsolnai Zoltán kéri a képviselő-testület döntését a tuják kivágására vonatkozóan. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 26/2014. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a az orvosi rendelő melletti járda gyalogos közlekedésének zavartalan biztosítása érdekében a járda mellett lévő két darab 4 méter magas öreg tuját kivágja, a szécsenyi temető kerítése melletti 3-4 méter magasságú tuja sort 2 méter magasságig visszavágja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat az önkormányzat dolgozóival végeztesse el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kovács Szilveszter a döntés meghozatala után javaslatot tesz a közcélú dolgozók bérének minimálbérre történő kiegészítésére. Indokolásként elmondja, méltatlanul kevés az általuk hazavitt fizetés. További javaslatában a térkövezés megkezdése előtt a Táncsics utcai csapadékvíz elvezetés mielőbbi megoldását említi meg, majd kérdést intéz a polgármesterhez biokazán kapacitását illetően. Zsolnai Zoltán válaszol a képviselő úr kérdésére. 10

12 Kovács Szilveszter szkeptikus a biokazán hatékonyságát illetően. Úgy gondolja, hogy az csak olyan helyen érné meg, ahol jellemzően nagyobb a melegvíz felhasználás. Véleménye szerint a hivatal, illetve a leendő orvosi rendelő nem indokolná ezt a fűtési módszert. Számon kéri a polgármestert, hogy nem kapott választ a béremelési javaslatára. Zsolnai Zoltán válaszában kifejti, hogy az önkormányzat költségvetésében nincs meg a béremelés fedezete. Úgy gondolja, hogy a közcélú dolgozókat az állam fizeti, a kétoldalú finanszírozást a maga részéről nem támogatja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy urnafal építés ügyében tárgyalásokat folytatott egy urnafal elemeket gyártó vállalkozóval. Bejelenti, hogy magánszemélyként mindkét temetőben vállalja ezekből az elemekből urnahelyet tartalmazó fal megépítésének költségeit. Hozzáteszi, az önkormányzatnak az alap elkészítéséről kellene csak gondoskodni. Bertók Tiborné és Ferencz Zsolt kérdést intéznek a polgármesternek, a szécsenyi temető melyik részén lenne elhelyezve az urna fal. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy az eredetileg tervezett helyen kerülne felépítésre az urnafal, a parkoló melletti kerítés mellett, a fák alatt. Horváth József szót kérve elmondja, csökkent az urnás temetkezések száma. Példaként a szombathelyi Jáki úti temető üres urnafalát említi meg. Kovács Szilveszter szintén feleslegesnek tartja az urnafal megépítését. Véleménye szerint mindkét temetőben elegendő szabad hely áll még rendelkezésre. Zsolnai Zoltán cáfolja Horváth képviselő úr által elmondottakat. Úgy gondolja, hogy még mindig olcsóbb az urnás temetés, mint a koporsós. Véleménye szerint a temetkezési helyek sem elegendőek hosszútávra. Kovács Szilveszter vitatja a polgármester által utóbb elmondottakat. Megjegyzi, az önkormányzat rendelkezik tartalék területtel is egy új temető nyitásához. Horváth József kérdése, a Lipárti temetőben hova kerülne az urnafal? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy az urnafal helyének kijelölése érdekében a helyi egyház közösséget kérte fel. Kérdése, támogatja-e a képviselő-testület a felajánlását? Kovács Szilveszter megjegyzi, olyan helyre kerüljön az urnafal, ahol, már meg van az alap. Pintér József közbeveti, először járdát építsen a polgármester a faluban. Horváth József Pintér képviselő úr közbevetésére reagálva megjegyzi, ne zárkózzon el a képviselő-testület a polgármester önkéntes felajánlásának elfogadásától. Bertók Tiborné egyetért Horváth képviselő úrral, szerinte is élni kell a felajánlással. Pintér József felhívja Bertók Tiborné figyelmét, ismét nem tudja a képviselő-testület, hogy az mibe fog kerülni. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy felajánlásból fog megépülni a körülbelül 1 MFt-os urnafal. Kovács Szilveszter közbeveti, ismerik már a polgármester úr ezt a fajta felajánlását. Véleménye szerint még jó pár dolgot kell majd az önkormányzatnak hozzátenni. Pintér József egyetért Kovács képviselő úr által elmondottakkal, írásos előterjesztést kér a következő testületi ülésre. Horváth József úgy gondolja, hogy attól még szavazásra bocsátható a felajánlás, ha egy képviselő nem szavaz az urnafal ügyében. 11

13 Vita alakul ki a felajánlás elfogadását, illetve az urnafal lipárti temetőben való elhelyezését illetően. Több napirendi pont nem lévén Zsolnai Zoltán a képviselő-testület ülését órakor bezárja. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő Bertók Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítő 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1 Ikt. sz.: 72-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltán polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek.

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek. Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 02-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én tartott közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv Söpte Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én tartott közmeghallgatásáról Jegyzőkönyv Söpte Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én tartott közmeghallgatásáról Jegyzőkönyv Készült: Söpte község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án, Gelse, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt lévő Weöres Sándor Általános Iskola helyiségében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben