J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről 10/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 77/2015. számú határozat Pintér József képviselő módosító indítványának elutasításáról 78/2015. számú határozat fiókgyógyszertár ügyében meghozott döntések visszavonásáról, helyiségbérleti szerződés jóváhagyásáról 79/2015. számú határozat Complexpert Bt-t ajánlatának elfogadásáról 80/2015. számú határozat Complexpert Bt-t megbízásáról, közbeszerzési feladatok ellátására 81/2015. számú határozat Pintér József képviselő módosító indítványának elutasításáról 82/2015. számú határozat a helyi adók teljesüléséről szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról 83/2015. számú határozat Oláh Miklós vasszécsenyi lakos kérelme tárgyalásának elnapolásáról 84/2015. számú határozat Oláh Miklós vasszécsenyi lakos kérelme tárgyalásának elnapolásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének július 23-án, órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Ferencz Zsolt, Horváth József, Pintér József és Pődör György képviselők összesen: 6 (hat) fő Távol maradt: Bertók Tiborné képviselő összesen: 1 (egy) fő Jelen van még: Gáspár Tivadar jegyző Dr. Németh Ákos gyógyszerész és a község lakói közül 3 fő Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ferencz Zsolt és Szilvás István képviselőket, akik a jegyzőkönyv hitelesítését vállalják. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Ferencz Zsolt személyére tett javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Szilvás István személyére tett javaslatot elfogadja. Zsolnai Zoltán kérdést intéz a képviselő-testülethez, hogy Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Mivel kérdés, hozzászólás a napirend elfogadása előtt nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a Napirend elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntését. 1

3 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: T á r g y: 1) Fiókgyógyszertár helyiségbérleti szerződésének tárgyalása, a szerződés végleges szövegének jóváhagyása 2) Falubusz beszerzésére vonatkozó pályázat tárgyalása, közbeszerző kiválasztása és a közbeszerzés kiírása 3) Háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos döntéshozatal 4) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.) Előadó: Zsolnai Zoltán polgármester Zsolnai Zoltán polgármester Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző 5) Tájékoztató helyi adók tárgyában Gáspár Tivadar jegyző 6) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról Zsolnai Zoltán polgármester 7) Egyebek Zsolnai Zoltán polgármester 5) Kerékpárút pályázat közbeszerzési eljárásának Zsolnai Zoltán eredményhirdetése zárt ülés keretében polgármester 1. Napirendi pont tárgyalása: Fiókgyógyszertár helyiségbérleti szerződésének tárgyalása, a szerződés végleges szövegének jóváhagyása /A napirendhez tartozó dokumentumot a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán szóbeli kiegészítésében röviden ismerteti az előzményeket. Elmondja, hogy az előzetes kiküldött szerződés tervezete egyeztetésre került az önkormányzat jogászával dr. Kovács Lászlóval, illetve az engedélyező hatóság részéről dr. Horváth-Hutás Tamás mb. országos tiszti-főgyógyszerésszel. Megjegyzi, a tiszti-főgyógyszerész véleményét tartalmazó levél is az előzetesen kiküldött dokumentumok között található, a szerződés tervezet végleges változatába a tiszti-főgyógyszerész úr szakmai javaslatai beépítésre kerültek. Elmondja, hogy dr. Németh Ákos kérésére módosításra került a bérleti szerződés időtartama, egy 4 éves határozott időtartamra változtatva a határozatlan időtartamot. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat minden kérdést tisztázott, ezért a szerződés végleges elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. Hozzáteszi, a szerződés példányait a mai ülésen kívánja átnyújtani az ülésen jelenlévő Dr. Németh Ákos számára, akitől annyit kér, hogy augusztus elsejéig juttassa vissza azt az önkormányzat számára. Bízik benne, hogy szeptember elsejétől akár már működhet is a fiókgyógyszertár a Községházában. Kéri a képviselő-testület tagjainak észrevételeit, javaslatait. 2

4 Pintér József képviselő javaslatot tesz a bérleti díj összegének módosítására. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek nincsen olyan hatásköre, mellyel a szerződés 8. pontjában foglalt feltételes kedvezmények feltételeit ellenőrizni tudná, ezért a 3.2 pontban rögzített Ft törlésére tesz javaslatot. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy dr. Horváth-Hutás Tamás tiszti-főgyógyszerész úr és dr. Kovács László ügyvéd úr sem talált kifogásolható elemet a szerződésben. Pintér József véleménye szerint ez a pont azért került be a szerződésbe, hogy dr. Németh Ákos ne tudja aláírni a szerződést. Zsarolásnak tartja a szerződés 8. pontját. Zsolnai Zoltán felkéri a jegyzőt, hogy adja át a szerződés példányait dr. Németh Ákos gyógyszerész úrnak. Dr. Németh Ákos gyógyszerész megtagadja a szerződés példányainak átvételét. Zsolnai Zoltán elfogadja a gyógyszerész úr döntését, majd bejelenti, hogy a holnapi nap folyamán személyesen kézbesíti azokat. Úgy gondolja, hogy a személyes kézbesítéssel több ideje maradt volna a gyógyszerész úrnak, hogy átgondolja a szerződést. Kérdést intéz Pintér József képviselő úrhoz, hogy a javaslatát véleménynek vagy módosító indítványnak gondoltae? Pintér József módosító indítványnak tekintette, az Ft kivételét. Zsolnai Zoltán kéri a képviselő-testület döntését Pintér József képviselő módosító javaslatára vonatkozóan. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 77/2015. számú képviselő-testületi határozat: Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér József képviselő módosító javaslatát - mely szerint a Salvator Gyógyszerészeti Bt-vel kötendő, önkormányzati helyiség gyógyszertár rendszeres bérletére vonatkozó szerződés 3.2 és 8. pontjai törlésre kerüljenek - nem támogatja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Horváth József képviselő arra szeretne választ kapni, hogy ki fogja azt eldönteni, hogy az Ft összegű kedvezmény összege jár-e a gyógyszerésznek vagy sem? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy az önkormányzat képviselője útján, aki szerinte lehet például a jegyző is, fogja ellenőrizni a 8. pontban meghatározott feltételek betartását. Kéri a képviselő-testület döntését az előzetesen kiküldött szerződés jóváhagyására. 3

5 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében az alábbi határozatot hozza: 78/2015. képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fiókgyógyszertár kialakítása ügyében korábban meghozott döntéseit visszavonja, egyben a Vasszécseny, Petőfi u. 11. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú helyiségre a Salvator Gyógyszerészeti Bt-vel gyógyszertár rendszeres bérletére szerződést kíván kötni. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal egyezően írja alá és küldje meg dr. Németh Ákos gyógyszerésznek, a Salvator Gyógyszerészeti Bt. vezetőjének. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán a döntés meghozatala után kéri dr. Németh Ákos pozitív döntését a fiókgyógyszertár mielőbbi megnyitása érdekében, majd felajánlja az önkormányzat további segítségét az ügy érdekében. Dr. Németh Ákos órakor távozik az ülésteremből. 2. Napirendi pont tárgyalása: Falubusz beszerzésére vonatkozó pályázat tárgyalása, közbeszerző kiválasztása és a közbeszerzés kiírása /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat falubusz beszerzésére benyújtott pályázata támogatásban részesült. Elmondja, hogy a busz beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, tekintettel a beszerzés 10 MFt körüli összegére. Ismerteti a közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatokat. Javaslatot tesz a legkedvezőbb ajánlatot adó Complexepert Kft. ajánlatának elfogadására és a szerződés megkötésére. Kéri a képviselő-testület tagjainak kérdéseit, véleményét. Pintér József kérdést intéz Horváth Tibor közbeszerző által adott ajánlathoz. Miért nem tartalmazza az ajánlat a hirdetmény költségeit. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, lehet, hogy Horváth Tibor nem jól értelmezte a kiírást, ezért nem került bele az ajánlatába ez a tétel. Ferencz Zsolt képviselő arra kíváncsi, hogy milyen típusú busz beszerzéséről van szó? 4

6 Zsolnai Zoltán elmondja, hogy Volkswagen Transporter T6 típusú buszokról van szó, a konkrét műszaki tartalom a hivatalban lévő pályázati dokumentációból bárki számára megismerhető. Megjegyzi, a pályázati kiírás olyan pontosan tartalmazta a beszerzendő gépjármű paramétereit, hogy szinte csak a VW busza felel meg a kiírásnak. Pődör György képviselő észrevételezi, hogy a Complexpert Kft. ajánlata közbeszerzési tanácsadásra szól, míg a másik két ajánlattevő a közbeszerzés teljes lebonyolítására tett ajánlatot. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a közbeszerzési tanácsadás is a közbeszerzés teljes lebonyolítására vonatkozik. Szilvás István alpolgármester közbeveti, az ajánlattevők mindegyike közbeszerzési tanácsadó. Pődör György megjegyzi, azt találta furcsának, hogy a másik két ajánlattevő leírta, hogy végig viszi a folyamatot, a Complexpert Kft. pedig nem. Szilvás István megnyugtatja Pődör képviselő urat, hogy a Complexpert Kft. is végig le fogja folytatni a közbeszerzési eljárást. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, Zsolnai Zoltán ismételten javaslatot tesz nyertes ajánlattevőnek a Complexpert Kft. megnevezésére és a vele való szerződéskötésre. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 79/2015. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (IV.17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló kistérségi közlekedést szolgáló gépjármű beszerzésefalugondnoki szolgáltatás ellátásához elnevezésű gépjárműbeszerzés közbeszerzési feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza: 1./ A közbeszerzési feladatok ellátására benyújtott legkedvezőbb ajánlata / Ft+Áfa/ alapján nyertesnek a Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft-t (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) választja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést aláírja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán a döntés meghozatala után javaslatot tesz a Complexpert Kft. megbízására a közbeszerzési eljárás elindítására. Kéri a képviselő-testület döntését. 5

7 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2015. számú képviselő-testületi határozat: 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Complexpert Kft-t (2040 Budaörs, Aradi u. 17.), hogy a 21/2015. (IV.17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló kistérségi közlekedést szolgáló gépjármű beszerzése- falugondnoki szolgáltatás ellátásához elnevezésű gépjárműbeszerzésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárást indítsa el. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Complexpert Kft-vel a szerződést aláírja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. Napirendi pont tárgyalása: Háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos döntéshozatal /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy az ülést megelőző együttes képviselő-testületi ülésen mindent átbeszéltek a társönkormányzatokkal, ezért nem kívánja megismételni az ott elhangzottakat. Javaslatot tesz az előzetesen kiküldött határozati javaslatok jóváhagyására. Gáspár Tivadar jegyző felhívja Zsolnai Zoltán polgármester úr figyelmét a zárt ülésen meghozandó döntésekre. Javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy a nyilvános ülés keretében csak az önkormányzati rendeletet alkossa meg a képviselő-testület. Zsolnai Zoltán megköszöni a jegyző tájékoztatóját, javaslatot tesz a kinevezéseket, megbízásokat tartalmazó döntések zárt ülés keretében történő tárgyalására. Kérdést intéz a jelenlévő képviselőkhöz, kíván-e valaki kérdést feltenni az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez? Mivel, kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz az önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag megalkotja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendeletét /A rendelet hatályos szövege e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 6

8 4. Napirendi pont tárgyalása: Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.) /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az előző képviselő-testületi ülésen felhatalmazást adott a jegyzőnek, hogy terjessze a képviselő-testület elé az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosítással a képviselő-testület korábban egyetértett, kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. Pintér József úgy látja, hogy már minden hatáskör a polgármesternél van, ezért javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a polgármester külön napirendi pont keretében minden ülésen számoljon be a képviselő-testületnek az általa átruházott hatáskörben meghozott döntéseikről. Zsolnai Zoltán megjegyzi, nem tudja, mi értelme van Pintér József képviselő úr javaslatának. Kérdést intéz a képviselő-testület tagjaihoz, elfogadják-e Pintér József képviselő úr módosító javaslatát? Vasszécseny Község Képviselő-testülete 2 (kettő) egyetértő szavazattal, 3 (három) ellenében, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 81/2015. számú képviselő-testületi határozat: Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér József képviselő módosító javaslatát - mely szerint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába kerüljön be a polgármester beszámolási kötelezettsége az átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről - nem támogatja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán megállapítja, hogy a képviselő-testület nem támogatta Pintér József képviselő úr javaslatát, majd az előzetesen kiküldött előterjesztés szerint javaslatot tesz az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) ellenében megalkotja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2015. (VII.31.) önkormányzati rendeletét /A rendelet hatályos szövege e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 7

9 5. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató helyi adók tárgyában /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán a napirendi pont kapcsán megjegyzi, az előzetesen kiküldött előterjesztés részletes. Megkérdezi a jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni hozzá? Gáspár Tivadar nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos előterjesztéshez. Zsolnai Zoltán kéri a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Pintér József választ vár a jegyzőtől arra vonatkozóan, mi az oka annak, hogy a közös önkormányzati hivatal évi beszámolójában és a polgármester úr beszámolójában iparűzési adó bevétel vonatkozásában két különböző összeg szerepel. Gáspár Tivadar írásban ígér tájékoztatást a helyes adatról. Zsolnai Zoltán helyreigazítja Pintér József képviselő úr által mondottakat. Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött előterjesztés nem a polgármester beszámolója, hanem a hivatalé. Pintér József megjegyzi, mindenért a polgármester úr felel. Zsolnai Zoltán megismétli, hogy az előterjesztett beszámolót a hivatal szakemberei készítették. Pintér József elmondja, hogy az első félévben befolyt iparűzési adó több, mint felét visszaigényelték. Arra szeretne választ kapni a jegyzőtől, hogy mekkora összegű iparűzési adóbevétel várható az év végéig? Gáspár Tivadar a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem rendelkezik jóstehetséggel. Úgy gondolja, hogy a beszámoló tárgya az elmúlt időszak munkájának a bemutatása. Megjegyzi, a helyi adók tekintetében szívesen megosztana pár gondolatot miután a napirendi ponthoz kapcsolódóan az összes kérdést feltették a képviselők. Pintér József arra vár választ a polgármester úrtól, hogy a tavalyi évről hogyan keletkezett a pénzmaradvány, mi okozta azt, illetve a évi költségvetésben az hol szerepel? Zsolnai Zoltán Pintér József képviselő úr jegyzőnek feltett kérdésére válaszolva ismerteti, hogyan működik az iparűzési adó beszedésének mechanizmusa. Részletes tájékoztatást nyújt a feltöltési és a befizetési időszakról. Véleménye szerint teljesen felesleges a jegyzőtől megkérdezni az eltérés okát, mert az a rendszer sajátosságából adódik. December 20. és következő év május 31-e közötti időszakról egyetlen önkormányzatnak sincs pontos adata az adózók előző évi valós gazdasági teljesítményein alapuló adóbefizetéseiről. Mindezek megértését kéri Pintér József képviselő úrtól. Ezt követően az adózók számára túlfizetés miatt visszafizetett jelentős nagyságú összegekről tesz említést, melyről rendszeresen tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondja, hogy az adózók által utolsó pillanatokban megtett feltöltések produkálhatták a pénzmaradvány összegét is, hozzátéve, hogy ez csak egy részét jelentette a kimutatott pénzmaradványnak. Hozzáteszi, az állami normatíva decemberben átutalt összege is növelte a pénzmaradvány összegét. Mondandója zárásaként megjegyzi, a pénzmaradvány összege beépült az önkormányzat évi költségvetésébe. Kéri Pintér József képviselőt, válaszának elfogadására. Pintér József köszöni a polgármester úr válaszát, megjegyzi, nem kell őt kioktatni, mert nincs arra rászorulva. Elmondja, hogy már 2006-os adatai is vannak arról, hogy az iparűzési adóval, 8

10 hogyan játszanak helyi cégek és az önkormányzat. Példaként a BIT-Ép Kft-t, a Zsolnai Kft-t és a KIT Kft-t nevezi meg. Zsolnai Zoltán megkéri Pintér József képviselő urat, hogy a vállalkozások gazdasági tevékenységét ne minősítse játéknak, majd emlékezteti a képviselő urat, hogy július 23. napja van. Elmondja, hogy a cégeknek bármikor jogában áll befizetéseket eszközölni az önkormányzat adószámlájára, illetve a túlfizetéseiket visszaigényelni. Pintér József kérdése, hogy a 8,5 MFt összegű pénzmaradványra kap-e választ? Zsolnai Zoltán ismételten elmondja, hogy a pénzmaradvány összege a évi költségvetésben bevételként szerepel. Pintér József írásban kéri az elhangzottakat. Szilvás István közbeveti, benne lesz a jegyzőkönyvben. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, ezt nem kell külön kérni, a jegyzőkönyv nyilvános, bárki számára hozzáférhető. Az elhangzottakat követően megjegyzi, számára úgy tűnik, hogy Pintér József képviselő abban érdekelt, hogy az önkormányzat minél rosszabbul álljon. Pintér József visszautasítja Zsolnai Zoltán által mondottakat. Hozzáteszi, ő éppen a pénzt keresi. Felhívja a képviselő-testület tagjainak a figyelmét az ő felelősségükre is. Óva int mindenkit attól, ne hogy valami probléma legyen ebből. Zsolnai Zoltán elmondja, az önkormányzatnál folyamatos pénzforgalmi szemlélet van, a pénzmaradvány valós összegéről mindenki áprilisban szerez tudomást. Úgy gondolja, hogy Pintér József képviselő úrnak bármikor meg van a joga ahhoz, hogy megkérdezze a hivatalban az önkormányzat számlaegyenlegére. Hozzáteszi, az önkormányzat valós pénzügyi helyzetét az önkormányzat bevételeinek és kötelezettségeinek az egyenlege teszi ki, mely hétről hétre változik. Véleménye szerint a képviselő úr által vitatott év végi pénzmaradvány összege arra jó, hogy a következő évet el tudja kezdeni minden gond nélkül az önkormányzat. Kérdést intéz a jelenlévő képviselőkhöz, kíván-e valaki kérdést feltenni a beszámolóhoz? Horváth József kíváncsi a jegyző által említett gondolatokra. Zsolnai Zoltán megjegyzi, azok nem a beszámolóhoz kapcsolódnak, ezért ismételten várja a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik a beszámolóhoz, a polgármester javaslatot tesz a helyi adók teljesülése tárgyában megtartott beszámoló elfogadására. Kéri a képviselőtestület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) ellenében az alábbi határozatot hozza: 82/2015. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal egyezően elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 9

11 6. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról Zsolnai Zoltán elmondja, hogy az elmúlt időszak munkája java részt az Egészségcentrum kialakítás és átadása, illetve a kerékpárút építésének előkészítése körül zajlott. Hozzáteszi, mindezek mellett sikeres Falunapot tartott az egyesület és az önkormányzat. A rendezvény pontos pénzügyi elszámolását a napokban készítik el. Szót ejt a háziorvosi szolgálat engedélyezéséről. Elmondja, hogy a hivatal dolgozói mellett jutott feladat számára is, példaként a helyettes orvossal, az ÁNTSZ vezetőivel, illetve az asszisztensekkel történő egyeztetéseket említi meg. Megjegyzi, augusztus 3. napján kerül sor az ÁNTSZ részéről a helyiségek bejárására és a minimum feltételek meghatározására. Hozzáteszi, a működéshez szükséges orvosi eszközök beszerzése érdekében folytatott tárgyalásokat és szerzett be árajánlatokat. Reméli, hogy az eszközök beszerzése nem fogja jelentősen megterhelni a vasszécsenyi önkormányzat költségvetését. Ígéretet tesz a beszerzésre kerülő eszközök listájának képviselő-testület előtti bemutatására. A kerékpárút kapcsán tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiviteli tervek elkészültek, a helyszín bejárásra augusztus 21-én került sor. Úgy gondolja, hogy a kerékpárút építésével érintett ingatlantulajdonosoknak is kellő tájékoztatást kell nyújtania az önkormányzatnak, megjegyzi egy pár ingatlan tulajdonossal már megtörténtek az egyeztetések. A jelenlévők tájékoztatást hallhatnak a bölcsőde csoportbővítéséről. Elmondja, hogy az önkormányzat támogatási kérelemmel fordul azokhoz az önkormányzatokhoz, melyek illetékességi területéről írattak gyermeket a bölcsődébe. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatok válaszainak függvényében augusztus hónapban döntenie kell majd az önkormányzatnak a csoportbővítés kérdéséről. Szót ejt a falubusz beszerzésének aktuális helyzetéről. Elmondja, hogy folyamatos egyeztetéseket folytatott a közbeszerzési eljárás elindításáról. Tájékoztatja a képviselő-testületet a nyári tábor sikeres lebonyolításáról, megjegyzi, a táborban aktívan tevékenykedő kulturális közfoglalkoztatott jelenleg megérdemelt szabadságát tölti. Szeder Ildikó korábbi művelődésszervező munkaviszonya a képviselőtestület döntésének megfelelően megszüntetésre, járandóságai kifizetésre kerültek. Kéri a képviselő-testület tagjainak kérdéseit. Pintér József arra szeretne választ kapni a polgármester úrtól, hogy a Bozzai út mellett mikor kerül sor a növényzet, a bokrok levágására? Zsolnai Zoltán a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az említett útszakasz rendben van, elképzelhetőnek tartja, hogy az árok szélén lévő bokrok benőttek az útra. Ígéretet tesz a terület megtekintésére, illetve munkagép bérlésére. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a külterületi ingatlanok tulajdonosai nem megfelelőképpen tartják karban az árkok területét, ezért ezt a jövőben orvosolni kell. Megjegyzi a külterületi árkok karbantartásának Ft összegű költségét az önkormányzat meg tudná takarítani, a tulajdonosok felszólításával. Horváth József vitatja a polgármester úr által elmondottakat. Véleménye szerint az árok karbantartása nem az ingatlan tulajdonosok feladata, hanem az önkormányzaté. Megjegyzi, az út felújításához kapcsolódó pályázatban is az szerepelt, hogy az árok tulajdonosa az önkormányzat. Zsolnai Zoltán közbeveti, a pályázatnak ehhez semmi köze. Horváth József folytatva mondandóját megjegyzi, az árok szélén lévő fák kivágásához is mindig polgármesteri engedély kellett. Kérdése, milyen jogszabály alapján kell eleget tenniük az ingatlantulajdonosoknak a kötelezésnek? 10

12 Zsolnai Zoltán meg fogja majd mutatni Horváth József képviselő úrnak azt a jogszabályt, mely előírja az ingatlan előtti terület karbantartásának kötelezettségét. Kéri beszámolójának elfogadását. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében a polgármester két ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. Pintér József a beszámoló jóváhagyása után kérdést intéz a polgármesterhez, mi lesz a Lipárt utca sorsa? Úgy gondolja, hogy a 40 Celsius fokos nyári hőségben nem aszfaltosodott el az útszakasz felülete. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy augusztus első napjaiban a kivitelező újból be fogja hengerezni az útszakaszt. Ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy a kivitelezőnek és a Magyar Közút Kht. képviselőinek fel fogja ugyanezt a kérdést tenni. Személyes bejárására hivatkozva megjegyzi, közel sincs már olyan rossz állapotban az útszakasz, mint volt előtte. Pintér József arra szeretne választ kapni a polgármestertől, hogy az önkormányzat dolgozója, Szalai Gyula mikor fog tevőlegesen is részt venni a szakmai munkákban. Példaként a járdajavításokat említi meg. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy Szalai Gyula munkájának felét a szociális feladatok ellátása teszi ki, ő nem útépítő szakember. Megjegyzi, amennyiben a kérdés arra irányult, hogy az önkormányzat mikor fog önerőből valamit építeni, elmondja, hogy Szalai Gyulán kívül egy embert tud még mondani, akire rá lehetne bízni a feladatot. Hozzáteszi, ma az önkormányzatnak sem jogosítványa, sem szakmai felkészültsége nincsen mindezek kivitelezésére. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló munkaerejével minden adhoc jellegű feladatot elvégez a településen. Példaként a kátyúk meleg aszfalttal történő befoltozását említi meg. 7. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek Zsolnai Zoltán a napirendi pont keretében javaslatot tesz a leendő Egészségcentrum bejárata és mozgássérült feljárója fölé előtető építésére. Indokolásában elmondja, az előtető védelmet nyújtana a bejárat előtt esetlegesen várakozóknak, illetve megóvná a csapadéktól a feljáró burkolatát is. Kérdése, kérhet-e az önkormányzat nevében árajánlatokat a kivitelezésre vonatkozóan? A képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatják a polgármester javaslatát és felhatalmazzák, hogy az előtető kivitelezésére szerezze be a szükséges árajánlatokat. Szilvás István megjegyzi, szeretné majd látni a konkrét műszaki tartalmat tartalmazó tervet, leírást, ajánlatot. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz az ajánlatok beszerzésére, majd áttér Oláh Miklós vasszécsenyi lakos kérelmeinek tárgyalására. A polgármester ismerteti Oláh Miklós vasszécsenyi lakosnak, a vasszécsenyi 392. hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelmét. Elmondja, hogy a kérelmező a vételi szándék 11

13 bejelentése mellett a terület elhanyagoltságára is felhívta az önkormányzat figyelmét. Az ingatlan vonatkozásában elmondja, hogy az önkormányzat hatályos rendezési terve a területtel, mint gépjármű fordulóval számol a későbbiek folyamán ott megvalósítandó lakóterülethez kapcsolódóan. Véleménye szerint emiatt nem indokolt az ingatlan eladása. Szilvás István hozzáteszi, a rendezési tervet is módosítani kell emiatt. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy az ingatlan értéke sem jelentős. Oláh Miklós vasszécsenyi lakos szeretne egy számadatot hallani a polgármestertől. Zsolnai Zoltán elmondja, az értékesítés előtt fel kell becsültetni az ingatlant. Oláh Miklós arra szeretne választ kapni, mikor döntötték el, hogy azon a területen utcákat alakítanak majd ki? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a 2001-es Rendezési Terv már így tartalmazza a település azon részét. Hozzáteszi, az elvi lehetősége azóta fennáll, hogy ott utcák nyíljanak. Oláh Miklós elviekben felajánlja annak a lehetőségét, hogy amilyen áron megvásárolja az önkormányzattól a területet, a későbbiek folyamán ugyanazon az áron visszavásárolhatja majd azt az önkormányzat. Hozzáteszi, 2009 óta nem történt azon a területen semmi. Zsolnai Zoltán megfontolásra javasolja az ingatlan bérbeadását, amennyiben Oláh Miklós úr hasznosítani kívánná a területet. A tulajdonjog átruházását nem javasolja. Pődör György javaslatot tesz a döntés elnapolására. Elmondja, nézzék meg közösen az ingatlant és csak azután döntsenek a terület hasznosításáról. Oláh Miklós bejelenti, hogy az ingatlan bérlésének lehetőségével nem szeretne élni, a terület ingatlana felöli bemutatásának lehetőségét viszont felajánlja a képviselő-testület tagjai számára. Zsolnai Zoltán Pődör György képviselő úr javaslatát elfogadva, Oláh Miklós kérelme ügyében kéri a képviselő-testület döntését a döntés elnapolására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2015. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Oláh Miklós vasszécsenyi lakos vasszécseny 392. hrsz-ú belterületi ingatlan elidegenítésére vonatkozó kérelmét és úgy dönt, hogy a kérelemről szóló döntés meghozatalát az ingatlan képviselő-testület általi megtekintéséig elnapolja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Oláh Miklós urat. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 12

14 Zsolnai Zoltán ismerteti Oláh Miklós második beadványát, melyben a Oláh Miklós úr az Ady és a Dózsa utcák kereszteződésében elhelyezett buszváró épületének ügyét kéri ismételten napirendre venni. Kérdést intéz a jelenlévő képviselőkhöz, akarják-e a buszváró ügyét ismételten megtárgyalni? Pődör György elmondja, hogy személyesen tájékozódott a helyszínen. Arra szeretne választ kapni Oláh Miklós úrtól, hogy mi lenne az alternatív javaslata a buszváró elhelyezése ügyében? Zsolnai Zoltán közbeveti, először döntse el a képviselő-testület, hogy meg akarja-e tárgyalni az ügyet vagy sem. Úgy gondolja, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy meg akarja tárgyalni, akkor nyitni fognak egy új napirendi pontot. Oláh Miklós szeretné felolvasni az általa, Horváth Gábor úrtól beszerzett állásfoglalást. Szerinte képviselő-testület felelőssége, hogy meghallgassa őt, mert szerinte közügyről van szó. Zsolnai Zoltán közbeveti, először döntsön a képviselő-testület arról, hogy kívánja-e ezt az ügyet napirendre tűzni. A szabályok betartására hívja fel Oláh Miklós úr figyelmét. Oláh Miklós közbeveti, éppen azt szeretné, ha a szabályok be lennének tartva. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a képviselő-testület egyszer már döntött erről, ennek ellenére ismételten kérdést intéz a jelenlévő képviselőkhöz, kívánják-e újra napiredre venni a buszváró ügyét? Ferencz Zsolt úgy gondolja, hogy már lezárták ezt az ügyet. Horváth József szívesen meghallgatná Oláh Miklós urat, mivel elmondása szerint beadványa közügynek minősül. Szilvás István javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy egy soron következő testületi ülésre legyen előkészítve ez az ügy, hogy legalább azt tudják a képviselők, hogy mit kell megvitatni. Oláh Miklós megjegyzi, ezt mondta volna el a mai ülésen. Szilvás István elmondja, ez ügyben egy hivatalos állásfoglalás alapján már döntött a képviselő-testület. Oláh Miklós hozzáteszi, azt a hivatalosnak mondott állásfoglalást most vizsgálják egy belső vizsgálat bevonásával. Szilvás István úgy gondolja, hogy amennyiben a felülvizsgálat lezárul, a hatóság kötelező jelleggel ki fogja majd értesíteni a vizsgálat eredményéről az önkormányzatot is. Hozzáteszi, addig nem tud dönteni. Oláh Miklós megjegyzi, csak jóindulatúlag akart szólni a helyi képviselő-testületnek. Zsolnai Zoltán megjegyzi, korábban ugyanaz a Horváth Gábor adta ki azt az okiratot, akire most Oláh Miklós úr hivatkozik. Oláh Miklós cáfolja ezt. Zsolnai Zoltán megkéri Oláh Miklóst, hogy ne menjen most bele a részletekbe. Arra szeretne választ kapni tőle, hogy a belső eljárás megindításához személy szerint milyen köze van? Oláh Miklós nemmel válaszol, nincs köze az eljárás megindításához. 13

15 Zsolnai Zoltán megjegyzi, neki más információi vannak erről. Javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy a képviselő-testület ne vegye napirendre a buszváró ügyét, mert szerinte Oláh Miklós célja nem más, mint hogy lebontassa a buszváró épületét. Oláh Miklós úgy gondolja, hogy Zsolnai Zoltán polgármester úr félrevezeti a képviselőtestületet. Szerinte a buszváró nem ott van, ahol annak lennie kellene. Véleménye szerint nem kell lebontani az épületet. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy a buszmegállót jelző táblát tegyék le arra a pontra, amit a törvény előír. Megjegyzi, a levelében csak ezt írta le. Szívesen fogad minden képviselőt az otthonában és személyesen fogja bemutatni nekik a probléma lényegét. Úgy gondolja, hogy a jogszabály betartásáért a helyi önkormányzat képviselőtestületet a felelős. Zsolnai Zoltán sikertelenül próbálja felhívni Oláh Miklós figyelmét, hogy nem kapta meg tőle a szót, majd megjegyzi, Oláh Miklós azt is nagyon jól tudja, hogy miért van ott a buszváró, ahol van. Oláh Miklós megjegyzi, 2004 óta tudja, hogy miért oda került a buszváró épülete. Pődör György szót kérve elmondja, szívesen meghallgatja Oláh Miklóst, azonban felhívja a figyelmét arra, hogy a mai ülésen önhatalmúlag többször átvette a szót, amely nem méltó a képviselő-testület üléséhez. Úgy gondolja, hogy az elhangzottak alapján a mai ülésen biztosan nem tud foglalkozni az üggyel. Megkéri Oláh Miklóst, hogy feleslegesen ne idegesítsék fel egymást. Zsolnai Zoltán a személyes indulatok mellőzését kéri Oláh Miklós úrtól. Oláh Miklós közbeveti, a törvényt nem ő találta ki és a törvényt senki nem bírálhatja felül. Zsolnai Zoltán arra szeretne választ kapni, hogy Oláh Miklós jól informáltsága honnan származik? Ismételten felteszi azt a kérdést, hogy közben járt-e az önkormányzat ellen az eljárás megindítása érdekében? Oláh Miklós elmondja, hogy a Közlekedés Hatóság ügyintézője ellen indult eljárás, belső vizsgálat. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, Oláh Miklós azt mondta pár perccel előbb, hogy az önkormányzat kapni fog majd egy levelet. Oláh Miklós igennel válaszol. Hozzáteszi az önkormányzat a vizsgálat eredményéről fog kapni majd egy értesítést. Zsolnai Zoltán elhiszi azt, hogy Oláh Miklós a Közlekedési Hatóságnál dolgozik és részt vesz ebben az ügyben, de a konkrét ügyben ő is kapott információkat a Közlekedési Hatóságtól. Azzal kéréssel fordul Oláh Miklós úrhoz, hogy próbáljon emberi módon felülemelkedni az ügyön, mert úgy gondolja, hogy a vasszécsenyi lakóknak meg kell, hogy egyezzen az érdeke az önkormányzat érdekeivel. Oláh Miklós közbeveti, itt nem az önkormányzat érdekeiről van szó. Ő az emberek érdekeit és nem az önkormányzat érdekeit képviseli. Zsolnai Zoltán ismételten felhívja a figyelmet a személyi indíttatás mellőzésére. Oláh Miklós cáfolja, hogy személyi indíttatásból beszélne. Zsolnai Zoltán újra arra szeretné megkapni a választ, hogy a Közlekedés Hatóságnál bejelentésre indult eljáráshoz van-e köze Oláh Miklós úrnak? 14

16 Oláh Miklós ismételten kijelenti, hogy semmi köze sincs az eljárás megindításához, de amennyiben nem hallgatja meg őt a képviselő-testület, akkor majd lesz. Hozzáteszi, csak egy állásfoglalást kért Horváth Gábortól. Zsolnai Zoltán megköszöni a választ, majd hozzáteszi, csak erre volt kíváncsi. A maga részéről nem óhajt további kérdéseket feltenni. Kérdést intéz a képviselő-testület tagjaihoz, hogy meg kívánják-e tárgyalni az ügyet a mai ülésen? Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 2 (kettő) egyetértő szavazattal, 3 (három) ellenében 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 84/2015. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Oláh Miklós vasszécsenyi lakos kérelmének tárgyalását nem veszi Napirendre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Oláh Miklós urat. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Pintér József a döntés meghozatala után arra szeretne választ kapni a polgármester úrtól, hogy Pődör György képviselő úr miért tájékozottabb ebben az ügyben, mint a többi képviselő? Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy Pődör György képviselő úr azért tájékozottabb ez ügyben, mert miután először tárgyalta a témát a képviselő-testület, akkor Pődör György képviselő úr kiment és tájékozódott a helyszínen. Pődör György megjegyzi, Pintér József képviselő úr nem volt jelen azon a korábbi képviselő-testületi ülésen. Pintér József cáfolja, hogy ne lett volna jelen azon az ülésen. Elmondja, hogy egy rendkívüli képviselő-testületi ülés kivételével minden testületi ülésen jelen volt. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy nem emlékszik jól a képviselő úr. Horváth József az elhangzott vitához megjegyzi, amennyiben valóban csak három métert kell hátrébb vinni a táblát és nem kell elbontani semmit, akkor nem érti, miért kell ellenségeskedni. Zsolnai Zoltán tájékoztatja Horváth József képviselő urat, hogy a képviselő-testület az előre meghirdetett Napirend szerint tárgyalja az ügyeket. Hozzáteszi, a többség úgy döntött, hogy nem kívánja napirendre venni Oláh Miklós levelének megtárgyalását. Megjegyzi, a döntéssel a képviselő-testület nem zárkózott el végérvényesen az ügy megtárgyalásától. Úgy gondolja, hogy Oláh Miklós úr a képviselő-testület tagjait egyenként fel is keresheti ez ügyben. Oláh Miklós a polgármester úr által elmondottakat keverésnek tartja. Véleménye szerint 5 perc számára elegendő lett volna, hogy ismertesse a probléma lényegét. Szerinte itt a jogszabály betartásáról vagy nem betartásáról van szó. 15

17 Pődör György felszólítja Oláh Miklós urat, hogy ne forgassa ki a képviselő-testület szavait. Elmondja, hogy a mai döntéssel csak azt döntötték el, hogy a mai ülésen nem veszik fel Napirendre az ügyet. Oláh Miklós elmondja, hogy amennyiben Szilvás István alpolgármester urat érdekli az ügy, akkor hozzá nagyon szívesen elmegy. Zsolnai Zoltán sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a hatóság egyik dolgozója nyilvánosan megcáfolta a hatóság másik dolgozójának szakmai hozzáértését. Oláh Miklós megjegyzi, a kezében tartott dokumentum a hatóság ügyintézőjének felettese által kiállított szakvélemény, mely inkább felel meg hivatalos szakmai véleménynek, mint a korábban testület elé került dokumentum. Hozzáteszi, ezt nála mindenki megtekintheti, majd Pődör György számára át is adja olvasásra a dokumentumot. Zsolnai Zoltán a maga részéről lezártnak tekinti a továbbiakban a vitát. Mivel további nyilvános ülést érintő kérés, hozzászólás nem érkezik, Zsolnai Zoltán a képviselő-testület nyilvános ülését órakor berekeszti, a hátralévő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendel el. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő Szilvás István jegyzőkönyv-hitelesítő 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 80/2008.(06.26.) Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2007.október 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-5/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben