Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor a Nádasd, Művelődési Házban megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester, Pékó László képviselő, Kovács János képviselő, Mesterházi László képviselő, Póczek Sándor képviselő, Stubics Ferenc képviselő, Vörös István képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL JELEN VAN: 3 FŐ. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Mielőtt a napirendet ismertetné elmondja, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, vagy az azt követő ülésen a képviselő-testület előtt az Mötv-ben meghatározott szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Mivel Kovács János képviselő akadályoztatva volt az alakuló ülésen és nem tudott részt venni, ezért felkéri, hogy tegye le az esküjét. Elmondja, hogy az eskütétel általános gyakorlata szerint az eskü letétele előmondás után történik, ezért ismételje utána az eskü szövegét. Kovács János képviselő letette az esküjét, valamint aláírta az esküokmányt. Karvalits J. Zoltán polgármester Napirendnek a következőket javasolja, amelyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló a választástól eltelt időszak főbb eseményeiről 2./ Nádasd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 3./ évi Belső Ellenőrzési Terv 4./ Jegyzői beszámoló a évi adóztatási tevékenységről 5./ Lakóhely környezeti állapotának értékelése 1

2 6./ Nádasd, Vasúti u. 5/1 fsz.1. és 1.em.4.sz. ingatlanok értékesítése 7./ NKIT által fenntartott konyha további üzemeltetésének megtárgyalása 8./ Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez való csatlakozás megtárgyalása 9./ Türr István Képző és Kutató Intézet felnőttképzési ajánlatának megtárgyalása 10./ Településgazda munkakör pályázati kiírása 11./ Különfélék 1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a választástól eltelt időszak főbb eseményeiről Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a választástól eltelt időszak főbb eseményeit. Kéri a képviselők véleményét. Mivel nem hangzik el kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 97/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: választás óta történt főbb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja a melléklet szerint. 2. Napirendi pont: Nádasd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az alakuló ülésen az Ügyrendi Bizottságot bízta meg a képviselő-testület az önkormányzat SZMSZ-nek felülvizsgálatával, ezért kéri Mesterházi László Ügyrendi Bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság döntését. Mesterházi László elnök ismerteti a bizottság döntését. Elmondja, hogy az önkormányzat SZMSZ módosítása megtörtént a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. Javasolja a bizottság elfogadásra. 2

3 Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni az elnök Úrnak a bizottság döntését és néhány ponton a kiküldött anyagban változtatást javasol, ismerteti azokat. Várja a képviselő-testület tagjainak a hozzászólását, véleményét, kérdéseit. A Képviselő-testület tagjai egyetértenek a módosításokkal, így Karvalits J. Zoltán polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül megalkotta Nádasd Községi Önkormányzata képviselő-testületének 10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 3. Napirendi pont: évi Belső Ellenőrzési Terv Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyagot mindenki megkapta, felteszi a kérdést, kérdés, kiegészítés van-e? Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 98/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: évi Belső Ellenőrzési Tervet elfogadja a melléklet szerint. 4. Napirendi pont: Jegyzői beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról. Továbbiakban várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János képviselő megkérdezi, hogy az ideiglenesen Nádasdon dolgozó, útépítési vállalkozók adófizetése hogy áll? Tájékoztatást vár. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszában tájékoztatja, hogy az adófizetési kötelezettség alapját képező árbevételt pontosan megállapítani nem tudja, lehet akár hat milliárd is. Pontos összeget most még nem tud mondani. 3

4 Pékó László alpolgármester véleménye az, hogy kellene egy konkrét személy, aki felvenné a kapcsolatot a vállalkozásokkal, szerinte ki kell jelöli erre a feladatra egy felelőst. Stubics Ferenc képviselő felteszi a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha minden útépítéses vállalkozás veszteséges lesz? Kovács János képviselő megkérdezi, hogy mennyire biztos ezeknek az úgynevezett alvállalkozóknak a bejelentkezése az adófizetésre? Egyetért Pékó László alpolgármesterrel, hogy erre a feladatra ki kell jelölni egy embert. A határidőket sem tudja pontosan, hogy a vállalkozásoknak meddig is kellene bejelentkezniük. Pékó László alpolgármester szerint biztosan találnának olyan embert, aki segítene, hogy a megfelelő információhoz juthassanak. Karvalits J. Zoltán polgármester véleménye az, hogy abban kell dönteniük ki legyen az, aki ezt megteszi. Pékó László alpolgármester szerint döntsenek erről most. Póczek Sándor képviselő véleménye az, hogy az építkezésen elektronikus építési naplót kell vezetniük és hogy ki dolgozott és mennyit az kiderülhet belőle. Kell egy szakember, aki a pénzügyi feltételekkel és az adó jogszabályi hátterével is tisztában van. Szerinte ezt megfelelő anyagi motivációval el is lehetne érni. Kovács János képviselő megjegyzi még, hogy a táblázatban majd jövőre külön soron lehetne szerepeltetni az adó visszafizetéseket, mert így a teljesülésről nem megfelelő képet ad. Mivel nem hangzik el több kérdés, hozzászólás Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót elfogadásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozza: 99/2014. (XI.27.) számú képviselő- testületi határozat: évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerint. 5. Napirendi pont: Lakóhely környezeti állapotának értékelése Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse a kiküldött anyagot. 4

5 dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző röviden ismerteti a település környezeti állapotáról értékeléséről a jelenlévőket. Kovács János képviselő megjegyzi, hogy a Sárvíz-völgy szerinte nem tartozik szorosan a Nádasdi területekhez. Szerinte ki kellene venni belőle. Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót a települési hirdetőtáblákon elhelyezik, így eleget tesz az önkormányzat a törvényi előírásoknak. Ezt követően várja a kérdéseket, hozzászólásokat és mivel nem érkezik több kérdés, hozzászólás, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Lakóhely környezeti állapotának értékelését az elhangzott módosítással. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 100/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lakóhely környezeti állapotának értékelését a melléklet szerint. 6. Napirendi pont: a.) Nádasd, Vasúti u. 5/1. fsz. 1. sz. ingatlan értékesítése Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a kiküldött előterjesztést mindenki megkapta. Dr. Kőteleky László bérlő ingatlanával kapcsolatban a már augusztusban meghozott döntésük értelmében a konkrét vételár került most meghatározásra az ingatlanértékbecslés alapján. Eszerint a vételár ,- Ft lenne, amelyet 168 hónapon keresztül havi ,- Ft összegben törlesztene le, amely összeg tartalmazza a kamatokat is. Természetesen a tulajdonjogot az önkormányzatok mindaddig fenntartják, amíg a vételár teljes összege nem kerülne visszafizetésre. Nádasd tulajdonrésze 13/26-od ennél az ingatlannál. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel a képviselő-testület tagjai egyetértenek, nem hangzik el kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az ingatlanértékesítés elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 5

6 101/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd 514/5/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 13/26 arányú tulajdonában lévő, természetben a Nádasd, Vasúti u. 5/1. fsz. 1. szám alatti 71,19 m2 nagyságú ingatlan a hozzá tartozó 25/100 tulajdoni arányú közös használatú helyiségekkel együtt dr. Kőteleky László bérlő és házastársa részére ,- Ft vételáron megvételre felkínálja. A bérlő részére - a vételár kamatokkal megnövelten hónapon keresztül, ,- Ft/hónap részletfizetést engedélyez. Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi költségek a vevőt terhelik. Az eladók a tulajdonjogot a vételár teljes megfizetéséig fenntartják és egyben kötelezik a vevőt, hogy elhalálozása esetén a hagyatéki teher részét képezi ezen szerződésből halálakor fennálló kötelezettség rész. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: december 31. b.) Nádasd, Vasúti u. 5/1. 1. em. 4. sz. ingatlan értékesítése Karvalits J. Zoltán polgármester részletesen ismerteti az előterjesztésben szereplő másik ingatlan értékesítését. Elmondja, hogy az ingatlan-értékbecslés ,- Ft-ot állapított meg, melyből a 11/2011.(XI.30.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a lakások elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 16.. (3) bekezdésben foglaltak alapján a vételár egyösszegű megfizetése miatt ,- Ft levonásra kerül. Ezen kívül a megállapodások szerint ,- Ft-ot kell még levonni, így a fennmaradó ,- Ft lenne a vételár. Mivel az ingatlanra vonatkozóan bérlőkijelölési joggal rendelkezik a Szombathelyi Rendőrkapitányság, ezért a személyes megkeresés után írásbeli kérésére a tulajdonos önkormányzatoknak a Belügyminisztérium hozzájárulása is megérkezett azzal a kikötéssel, hogy az értékesítésből származó bevétel 50%- a Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 43.. (3) bekezdése alapján a Vas Megyei Rendőrfőkapitányságot illeti meg. Ezért ezt az összeget át kell utalni a részükre. A tulajdonjogot az önkormányzatok ennél az értékesítésnél is fenntartják amíg a vételár teljes összege nem kerülne visszafizetésre. Nádasd tulajdonrésze 13/26-od. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. A képviselő-testület tagjai egyetértenek az elhangzottakkal, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az ingatlanértékesítés elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 6

7 102/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd 514/5/A/4 hrsz. alatt nyilvántartott 13/26 arányú tulajdonában lévő, természetben a Nádasd, Vasúti u. 5/1. 1. emelet 4-es számú, 71,19 m2 nagyságú ingatlan a hozzá tartozó 25/100 tulajdoni arányú közös használatú helyiségekkel együtt Paál Patrik bérlő és házastársa részére ,- Ft azaz Hárommilliónégyszázharmincháromezerháromszázötven forint - vételáron megvételre felkínálja. Az értékesítésből származó bevétel 50%-a Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 43.. (3) bekezdése alapján a Vas Megyei Rendőrfőkapitányságot, mint a bérlőkijelölési joggal rendelkező szervet illeti, ezért a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételár 50%-nak átutalásáról gondoskodjon. Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi költségek a vevőt terhelik. Az eladók a tulajdonjogot a vételár teljes megfizetéséig fenntartják. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: december Napirendi pont: Nádasdi konyha további üzemeltetésének megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy január 1-től nagy mértékben megváltoznak a jogszabályi feltételei a konyha üzemeltetésének. Pályázati kiírás történt az élelmezés-vezetői munkakör betöltésére, azonban nem jelentkezett olyan, aki a feltételeknek megfelelt volna. Felmerült a lehetősége, hogy a Társulás az üzemeltetést vállalkozásban tudná megoldani a jövőben. A Társulási Tanács döntése alapján január 1-től kezdődhetne meg az üzemeltetés így ebben a formában. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János képviselő a szerződési feltételekre kérdez rá. Vörös István képviselő megkérdezi, hogy január 2-től lesz-e étkeztetés? Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy étkeztetés január 5-től lesz. 7

8 A képviselő-testület tagjai röviden megvitatják az elhangzottakat, ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a konyha üzemeltetés vállalkozásba adásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 103/2014.( XI.27.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás Tanácsa által hozott döntést, a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás konyhájának január 1. napjától vállalkozásba adását tudomásul veszi. Tudomásul veszi ennek érdekében az élelmezésvezetői pályázat eredménytelennek nyilvánítását. Határidő: folyamatosan 8. Napirendi pont: Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez való csatlakozás megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az egyesület anyagát. Elmondja, hogy a településen rengeteg a bejelentés a rossz lámpatestekről. Felújítás biztosan kellene, a kérdés, hogy a jelenlegi szerződés mikor és milyen feltételekkel jár le. Póczek Sándor képviselő elmondja, hogy több településen már jól működik a szervezet. Jók a tapasztalatok. Karvalits J. Zoltán polgármester felveti, hogy az év elején ha úgy gondolja a testület, el lehetne menni megnézni azokon a településeken ahol már működik ez a rendszer, hogy mik a tapasztalatok. Pékó László alpolgármester megjegyzi, hogy meg lehetne azt a kérdést is vizsgálni, hogy ha idő előtt lenne szerződésbontás, akkor az milyen feltételekkel járna, illetve milyen következményekkel. Karvalits J. Zoltán polgármester összegzi az elhangzottakat és elnapolják a döntéshozatalt mindaddig, amíg a jelenlegi szerződési feltételeket nem tisztázták. 9. Napirendi pont: Türr István Képző és Kutató Intézet felnőttképzési ajánlatának megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy kiküldésre került az intézet anyaga, mindenki megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 8

9 Póczek Sándor képviselő megkérdezi, hogy vajon milyen hozadéka lehetne, ha csatlakoznának ehhez a programhoz? Nem látja ezt még világosan. Röviden megbeszélik az ajánlatot és úgy dönt a képviselő-testület, hogy egyelőre nem foglalkozik a programmal. 10. Napirendi pont: Településgazda munkakör pályázati kiírása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az előzményeket. Írásban benyújtja a kérelmet, hogy fizetés nélküli szabadságra megy ig. Mivel a településgazda feladatkör így nem lesz ellátva a településen, ezért pályázati felhívást kell közzétenni, ha be szeretnék töltetni az állást. Ehhez kiküldésre került a felhívás anyaga. Várja a hozzászólásokat és a kérdéseket. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy az ellátandó feladatok közé kerüljön be a települési kisbusz vezetése. Kéri, hogy a pályázati feltételek között ne középiskolai, hanem főiskolai végzettség szerepeljen Póczek Sándor képviselő nem ért egyet az alpolgármesterrel. Az a véleménye, hogy egy főiskolás nem biztos, hogy alkalmas lenne a feladatra. A másik pedig, hogy szerinte az előnyöknél inkább a gyakorlati tapasztalatot kellene előírni. Vörös István képviselő véleménye szerint a bér és a feladat nincs egyensúlyban. Szerinte a napi munka nem a honlap szerkesztése és a pályázatok figyelése lenne, összegezve: sokallja a bért. A fontos szerinte, hogy vállalja-e a hétvégi munkát, és hogy hosszútávon gondolja-e a pályázó. Karvalits J. Zoltán polgármester szerint ha főiskolát végzett szakembert szeretnének, akkor azt meg is kell fizetni, akkor tudnak számon kérni majd tőle. Szerinte sok feladata lenne a településgazdának. A pályázatírás nem kérhető számon csak úgy. Kovács János és Mesterházi László képviselők javasolják próbaidő kikötését. Mivel nem hangzik el több hozzászólás, kérdés Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a településgazda pályázati felhívásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület - 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 104/2014.( XI.27.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet településgazda munkakör betöltésére a mellékletben foglalt pályázat szerint. Határidő: folyamatosan 9

10 11. Napirendi pont: Különfélék a.) Nádasdi Diakóniai Központ bérleti szerződés megszüntetése Karvalits J. Zoltán ismerteti a kérelemben foglaltakat, javasolja a december 31. időponttal történő megszűnés elfogadását. Mivel a képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a bérleti szerződés megszüntetésének elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 105/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ bérleti szerződés felmondását december 31. hatállyal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. b.) Telekom Nyrt. bázis torony létesítéséről tájékoztató Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy megkereste az önkormányzatot a Telekom Nyrt., bázis tornyot szeretne telepíteni. A magassága 30 m lenne. Jelenleg a kérdés az, hogy hol valósulhatna meg a torony telepítése. Bérleti szerződést kötnének a tulajdonossal. Van három-négy variáció a hely tekintetében amiben gondolkodnak. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Röviden megbeszélik az elhangzottakat és úgy dönt a képviselő-testület, hogy addig nem döntenek, amíg konkrét egyeztetés, esetleges személyes találkozó nem történik az ügyben a szolgáltatóval. STUBICS FERENC KÉPVISELŐ ELHAGYTA AZ ÜLÉSTERMET. c.) E-Kataszter elektronikus, ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó rendszer karbantartási szolgáltatással történő beszerzése Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a közös megrendelőt. Kérdés nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az e-kataszter beszerzésének elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 10

11 106/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő Ingatlanvagyon-kataszter programhoz E- Kata elektronikus, ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó rendszert szerez be, karbantartási szolgáltatással együtt. Az alapprogramot üzemeltető E-Szoftverfejlesztő Kft. ProMaker / KATAwin Bt.-től szerzi be a nevezett tételeket. Az E-kata ára bruttó ,- Ft, a karbantartás díja: ,- Ft/félév. A képviselő-testület felhatalmazza Karvalits J. Zoltán polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: jegyző d.) Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás II. sz. módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a kiküldött előterjesztést mindenki megkapta. Felteszi a kérdést, hogy van-e hozzászólás, kérdés? Nem érkezik hozzászólás, kérdés, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 107/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás II. sz. módosítását a melléklet szerint. e.) Laptop vásárlása Pékó László Zsolt alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Karvalits J. Zoltán polgármester egy nagyon régi számítógépet használ. Elmondja, hogy a XXI. században már olyan technikát lenne indokolt használni, amit haza is vihet magával akár, illetve 11

12 bármikor elérhető. Javasolja, hogy a polgármester Úr részére egy hordozható személyi számítógép vásárlásáról döntsenek. Az összeg tekintetében ,- Ft-ot javasol. A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a laptop vásárlásának jóváhagyását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 108/2014. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete laptop hordozható személyi számítógép vásárlásáról dönt ,- Ft - azaz egyszázötvenezer forint összegben, amelyet Karvalits J. Zoltán polgármester használatába ad. f.) Tájékoztatók Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az elmúlt időszakban beérkező tájékoztatásra váró ügyeket: - közvilágítás bővítése miatt ajánlat érkezett a Mise utca és a Táncsics utca vonatkozásában, melyet a képviselő-testület egyelőre nem tárgyal - az Allianz Biztosító megkereste ajánlatával az önkormányzatot, hogy a polgármester tisztségének megszűnése esetére a végkielégítés fedezetére takarékoskodni lehetne. A képviselő-testület tagjai érdekesnek találják a felvetést. - Ismerteti a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány megkeresését, ECHO készülékhez kérnének támogatást. Jelenleg nincs erre fedezete az önkormányzatnak a költségvetésében. Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 21 órakor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Jegyzőkönyvet készítette: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 86/2012. (X.26.) számú határozatot járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben