Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott."

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola Az ülés kezdete: 16:00 óra Jelen vannak: 10 fő képviselő jelenléti ív alapján Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél jegyző Balzó Edina jegyzőkönyvvezető Bencsik Mónika polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a testület 11 fővel határozatképes. Dr. Lovas András és Horváth Endre képviselők jelezték, hogy szabadságukat töltik. Mielőtt a napirendekre térnénk kérem a megjelent Intézményvezetőket, hogy néhány szóban tájékoztassák a testületet a nyári munkálatokról. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Először a Kispatak Óvodavezető Asszony, ezt követően az Általános Iskola Igazgató Asszony nyújtott tájékoztatást a nyári felújítási munkálatokról, majd a Könyvtár és Faluház Igazgató Asszonya számolt be a könyvtár átköltözéséről. Bencsik Mónika polgármester: Napirend előtt Jegyző úr kért szót néhány témában. Dr. Könye Kornél jegyző: Tájékoztatást ad a forgalomtechnikai terv elkészültéről, az áram szabad piaci voltáról, valamint kérte a Képviselőket, hogy a következő testületi ülés szeptember 25-e helyett szeptember 27-én kerüljön megtartásra, a munkatervtől eltérően. A Képviselő-testület hozzájárulását adja az időpont módosításához. Bencsik Mónika polgármester: A kiküldött meghívó szerint sorrendben felteszem szavazásra a napirendi pontok tárgyalását. Kérem képviselő társaimat, hogy ha megérkezik Dr. Schmidt Géza belső ellenőr az I. féléves gazdálkodásról készített beszámolót vegyük előre a napirendi pontok tárgyalásakor. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint. 1. Döntés a háziorvosi körzetekről szóló 21/2006. (XI.14.) számú Kt. rendelet módosításáról E-125 Előadó: Dr. Major Mónika igazgatási ügyintéző ÜB 2. Döntés a 95/2007. (VI.19) számú Kt. határozat visszavonásáról E- 123 Előadó: Dr. Major Mónika igazgatási ügyintéző 1

2 3. Döntés a Nagykovácsi, Kolozsvár tér 2. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadásáról E-127 Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens ÜB + PVB 4. A Könyvtár és Faluház Alapító Okiratának módosítása E-126 Előterjesztő: Maier Jenő alpolgármester Előadó: Dr. Major Mónika igazgatási ügyintéző ÜB 5. Házasságkötő terem kijelölése az Öregiskolában E-121 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Fábos Lajosné anyakönyvvezető 6. Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról E-122 Előadó: Dr. Major Mónika igazgatási ügyintéző ÜB 7. Döntés iskolai terembérlet bevételi többletének felhasználásáról E-128 Előterjesztő: Dér Zsuzsanna mb. igazgató Előadó: Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető PVB évi I. félévében született határozatok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató E-124 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző 9. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről E-130 Előadó: Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető PVB 11. Döntés a Nagykovácsi, Hrsz: 939/3. ingatlan érétkesítéséről E-129 Előadó: Györgyi Zoltán főépítész PVB 12. Indítványok, javaslatok: - szóban: iskola pályázat, forgalom technika, stb. Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót a Jegyző úrnak néhány témában tájékoztassa a Képviselő-testületet. 1. napirendi pont: Döntés a háziorvosi körzetekről szóló 21/2006. (XI.14.) számú Kt. rendelet módosításáról Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Dékány Angéla tanácsnok asszonynak. Dékány Angéla képviselő: Kicsit bővebben szeretném kiegészíteni az előterjesztést szóban, mert több beteg érdeklődött, hogy a szabad orvosválasztás ellenére, miért kell körzetesíteni a települést. Az önkormányzatnak az alapvető egészségügyi ellátást biztosítania kell a törvény szerint, amelyet vállalkozó házi orvosok látnak el Nagykovácsiban. A területi ellátási kötelezettség, ami egy sürgősségi ellátást jelent, valamennyi lakos ellátását jelenti, függetlenül attól, hogy az 2

3 itteni házi orvoshoz van bejelentve, vagy sem. Képviselőként szeretnék köszönetet mondani a házi orvosoknak. Nagykovácsi és Remeteszőlős önkormányzatai között született megállapodás szerint Remeteszőlős egészségügyi ellátását is vállalja Nagykovácsi, így ezt a települést is fel kell osztani körzetek szerint, a módosítás oka ez volt. A fogorvosi ellátás második körzetének kialakítása is ezért vált szükségessé. Véleményem szerint a legpraktikusabb megoldás lenne a másik fogorvos személyeként Dr. Zsigmond Lívia lányát megbízni, hiszen a rendelő műszerezettsége, mind a Doktornő tulajdona, rezidens orvosként két évig dolgozott itt Dr. Jani Ágnes, sokan ismerik a faluban. Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm a kimerítő tájékoztatását Képviselő Asszonynak. Kérem az Ügyrendi Bizottság döntést, mondja el Gerlóczyné Furulyás Katalin, bizottsági tag. Gerlóczyné Furulyás Katalin képviselő: A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja, mind a rendelet-tervezet, mind a határozati javaslatot. Bencsik Mónika polgármester: Van-e kérdés a testület tagjai részéről a témához kapcsolódóan? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra először a rendelettervezetet, kihirdetés napjának szeptember 4-ét beírva. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a 20/2007. (VIII. 30.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről szóló 21/2006. (XI.14.) számú rendeletének módosítását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képzi. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a kialakítandó fogorvosi körzetben az ellátást nyújtó fogorvos személye vonatkozó határozati javaslatot. 116/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés a kialakítandó fogorvosi körzetben az ellátást nyújtó fogorvos személyéről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a rendelet módosítással kialakított fogorvosi körzetben a szakellátást dr. Jani Ágnes fogorvos vállalkozás keretében végezze. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges okiratok aláírására. Határidő: szeptember 7. Felelős: Polgármester, Jegyző 2. napirendi pont: Döntés a 95/2007. (VI.19) számú Kt. határozat visszavonásáról Bencsik Mónika polgármester: A 95/2007. (VI. 19) számú határozat visszavonása azért vált szükségessé, mert visszavonta kérelmét az ortopéd 3

4 szakorvos, mert rendelési ideje ütközött volna más szakorvos rendelésével. Kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 117/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés a 95/2007. (VI. 19.) számú Kt. határozat visszavonásáról 95/2007. (VI. 19.) számú határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző 3. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi, Kolozsvár tér 2. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadásáról Bencsik Mónika polgármester: Tuza Jánosné (Nagykovácsi, Arany J. u. 43. szám alatti lakos) levélben kérelmezte, hogy a jelenleg üresen álló Nagykovácsi, Kolozsvár tér 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú, 12 m2 alapterületű épületet korábban Szelence-bolt bérbe venné, és Olcsó áruk boltja - ként üzemeltetné. Az épületben az elektromos hálózaton kívül más közmű nincs kiépítve. Belső felújítása, úgy mint vakolat javítás, festés, szükséges, ezen munkákat a lelendő bérlő a bérbeadást követően elvégezné. Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 8/ (II. 20.) Kt. rendelet 2. számú mellékletétéből korábban a felsorolásból ez a helyiségünk kimaradt, így a rendeletet is módosítanunk kell. Átadom a szót Gerlóczyné Furulyás Katalinnak, mondja el a bizottság állásfoglalását. Gerlóczyné Furulyás Katalin képviselő: A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot. Kérjük, hogy a szerződésben az üzemeltetés célja és a bérlet időtartama legyen belefoglalva. Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Dr. Balogh László bizottsági elnök úrnak, mondja el a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság álláspontját. Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 12 e Ft bérleti díjat javasol megállapítani, valamint szükséges felújítás a bérleti díj 50%-ában lelakható legyen az előzetes költségvetés jóváhagyása alapján. A bizottság javasolja felhatalmazni a Polgármestert és a Jegyző a szerződés aláírására. Bencsik Mónika polgármester: Kérdés van-e a témával kapcsolatban? Beliczai István képviselő: Javaslom, hogy határidő a felújításra legyen rögzítve. 4

5 Bencsik Mónika polgármester: Úgy gondolom október 1-től kezdődhet a bérleti díj fizetés, szeptemberi hónapban megtörténhet a felújítás. Más egyéb hozzászólás? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra először a rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 12 igen szavazatával elfogadta a 21/2007. (VIII.30.) sz. KT. rendeletet a tulajdonában lévő önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 8/2007 (III.20) rendelet módosítását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képzi. Becsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a kiegészített határozati javaslatot. 118/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés a Nagykovácsi, Kolozsvár tér 2. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadásáról tulajdonában lévő Nagykovácsi, Kolozsvár tér 2. szám alatt található, 12 m2 alapterületű helyiségét, Tuza Jánosné (Nagykovácsi, Arany J. u. 43.) részére határozatlan időre bérbe adja. A bérleti díj mértéke: bruttó Ft/hó, amely a Polgármesteri Hivatal műszaki szakértője által elfogadott felújítási költség 50%-ának erejéig a bérleti díjban kompenzálható. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a bérleti szerződés aláírására. Határidő: október 1. Felelős: Polgármester, Jegyző 4. napirendi pont: A Könyvtár és Faluház Alapító Okiratának módosítása Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Maier Jenő alpolgármester úrnak a napirend előterjesztőjének. Maier Jenő alpolgármester: A Képviselő-testület januárban elfogadta az intézmény koncepcióját, amelyben megfogalmazott célok nagy része megvalósult, most az alapító okirat módosítása a feladat. Intézményvezető kinevezése megtörténtével a személyi állomány teljes. Bencsik Mónika polgármester: Bocsánat a közbeszólásért, de el szeretném mondani, hogy a gondnoki feladatok ellátását más intézményben dolgozó kollegákkal megosztva kívánjuk megoldani külön megbízással. Maier Jenő - alpolgármester: Az alapító okirat módosítását Intézményvezető Asszony készítettem, melyet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalt, kérem mondják el felvetéseiket. 5

6 Gerlóczyné Furulyás Katalin - Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagja: A bizottság alaposan megtárgyalta a módosítást. Az alábbiakban felvetett észrevételekkel javasoljuk elfogadásra az alapító okirat módosítását: Az intézmény neve: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár; Lábjegyzetbe kerüljön bele a régi elnevezés: Könyvtár és Faluház; Helyrajzi számok helyesen: 406. Öregiskola, 405. Faluház; TEAOR számok, és szak feladatszámok ne legyenek megadva; 12. pontként: A munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Ezen kívül az intézmény tekintetében legyünk figyelemmel az SzMSz és a használati szabályzat kidolgozására is. Maier Jenő alpolgármester: 14. pont d.) bekezdésben javaslom a sorrend megcserélését. Bencsik Mónika polgármester: Más módosító indítvány van-e? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a módosításokkal együtt a határozati javaslatot. 119/2007. (VIII. 30.) Tárgy: A Könyvtár és a Faluház Alapító Okiratának módosítása Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. szám alatti épületében kialakított közművelődési intézményt Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárként nevezi el, és a jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratot elfogadja. Felkéri a Polgármestert, és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 17. Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 5. napirendi pont: Házasságkötő terem kijelölése az Öregiskolában Bencsik Mónika polgármester: A polgármesteri szobában történő esketések nem túl méltó helyszínnek bizonyultak, és a hely is nagyon kicsi ezért készült ez az előterjesztés, de átadom a szót az előterjesztőnek. Dr. Könye Kornél jegyző: Úgy gondoltuk, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kisterme lenne az általános esküvői helyszín, valamint nagyobb létszám esetén az FVM külön terme szolgálna. Bencsik Mónika polgármester: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 6

7 120/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Házasságkötő terem kijelölése az Öregiskolában Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Nagykovácsiban házasságkötésre az Öregiskolában lévő első termet, és az FVM Szakképző Intézetétől bérelt termet jelöli ki. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, Jegyző Bencsik Mónika polgármester: Megérkezett Dr. Schmidt Géza úr kérem, hogy az I. féléves beszámolót vegyük most napirendre az ülésen megbeszéltek szerint. A Képviselő-testület 12 igen szavazatával elfogadta a napirendi pont cserére vonatkozó javaslatot. 6. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről Bencsik Mónika polgármester: Át is adnám a szót Dr. Schmidt Géza belső ellenőrnek mondja el a beszámoló kapcsán tett észrevételeit. Dr. Schmidt Géza belső ellenőr néhány szóban elmondja előterjesztés mellékletét képző írásban már megtett észrevételeit a gazdálkodással kapcsolatosan. Kiegészítve azzal, hogy a hitelfelvétel bruttó módon helyesen szerepel a könyvelésben. Összességében a jogszabályoknak megfelelő a beszámoló elfogadásra javasolja. Bencsik Mónika polgármester: A költségvetés 3. számú módosítása informatívabb lesz, melyben a nyári beruházásokat meglehet jeleníteni, az adó korrekciót is szintén, a BKV számlák rendszeresen érkeznek, amit teljesíteni kell. Az enyhe tél nyomán a hókotrásra nem kellett fizetni. Adóellenőrzésre vonatkozó közös polgármesteri és jegyzői utasítás következtében öt évre visszamenőleg kiküldésre kerültek a felszólítások az eddigi nem adózók részére. Néhány fejlesztési kiadást a működésből kell teljesíteni, az ELMŰ osztalékot javaslom, hogy most a vagyonalap számlára tegyük át, ami több mint 2 M Ft. Gazdasági Vezető Asszony kíván hozzászólni. Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető: A belső ellenőrzést során tett észrevételeknek megfelelően a működési hitelt leosztottuk, módosítottuk a táblázatokat a szakértői észrevételek alapján, ezzel javaslom kiegészíteni a határozati javaslatot. 7

8 Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének. Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Örömmel állapítottuk meg, hogy a pénzügyi munka tovább javult, a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Megjegyzem, hogy a kritikus recessziós helyzetben nem megy az ingatlan piac. Vagyonműveletekkel kell biztosítani a fejlesztéseket. Terveket kell készíteni a mozgósítható források bevonására, ezeket szembe kell állítani a prioritásokkal, amihez együttgondolkodás szükséges. A bizottság II. féléves munkatervét ezért nem terjesztettük a testület elé, mert pontosításokra van szükség. A sportközpont kapcsán véleményem szerint a felhasználási cél nem tette lehetővé az érdemi javaslattételt a bérleti díj tekintetében. Bencsik Mónika polgármester: Meg szeretném köszönni az intézményvezetőknek a pontos gazdálkodást. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 121/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés a évi költségvetési gazdálkodás I. félévi beszámolójáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja Dr. Schmidt Géza belsőellenőrzési szakértő észrevételei alapján számú táblákkal módosított - mellékelt 1-6. számú mellékletekkel. 7. napirendi pont: Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Gerlóczyné Furulyás Katalin - Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának, mondja el bizottság álláspontját. Gerlóczyné Furulyás Katalin - Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagja: A bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Bencsik Mónika polgármester: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 8

9 122/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Kispatak Óvoda Alapító okiratát az Oktatási Hivatal engedélyének megfelelően módosítja, és a felvehető maximális gyermeklétszámot 224 főben határozza meg. Az alapító okirat ellátandó alapfeladat elnevezésű pontját akként módosítja, hogy utolsó bekezdését kiegészíti az enyhén értelmi fogyatékos kifejezéssel. Határidő: szeptember 4. Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 8. napirendi pont: Döntés iskolai terembérlet bevételi többletének felhasználásáról Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Intézményvezető Asszonynak. Dér Zsuzsanna iskolaigazgató képviselő: A levelemben a testület hozzájárulását kérem, hogy Általános Iskola évi terembérletből származó bevételi előirányzatát bruttó 500 ezer Ft-tal emelje meg a bérlők szándéknyilatkozatára tekintettel. Ebből az összegből a szeptemberi hónap során informatikai eszközök beszerzését tervezzük. Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöknek. Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a kérelmet. Bencsik Mónika polgármester: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 123/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Döntés iskolai terembérlet bevételi többletének felhasználásáról Nagykovácsi Általános Iskola évi terembérletből származó bevételi előirányzatát bruttó 500 ezer Ft-tal megnöveli. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Általános Iskola kiadási előirányzata ugyancsak bruttó 500 ezer Ft-tal informatikai eszközök beszerzése érdekében megnövekedjen. A fenti összeg kiemelt 9

10 előirányzatok dologi vagy felhalmozási- szerinti megosztását a költségvetés soron következő módosításáig tisztázni szükséges. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a változások átvezetésére a költségvetési rendeletben. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 9. napirendi pont: évi I. félévében született határozatok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Jegyző úrnak, adjon tájékoztatást a testületnek az I. félévben született határozatokról. Alaki határozat nélküli döntés, tudomásul vétel szükséges a napirendi pont elfogadásához. Dr. Könye Kornél jegyző: Tájékoztatást ad az I. félévben született határozatok végrehajtásáról. Bencsik Mónika polgármester: Kérdezem a Képviselőket tudomásul veszik-e a tájékoztatást. A Képviselő-testület 12 igen szavazatával tudomásul vette a tájékoztatást. 10. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi, Hrsz: 939/3. ingatlan érétkesítéséről Bencsik Mónika polgármester: Először átadnám a szót Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének a napirenddel kapcsolatban. Dr. Balogh László - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A kérelmező elmondása alapján nem kapott megfelelő tájékoztatást, ezért felhívjuk a Jegyző úr figyelmét, hogy a jövőben másként kezeljék a tájékoztatásokat. Az értékesítést objektív okok akadályozzák, ezért a bizottság javaslata, hogy ne kerüljön sor értékesítésre. Bencsik Mónika polgármester: A szóban forgó terület helyzete jelenleg jogilag rendezetlen. A területen Bánóczi Erzsébet fizeti a bérleti díjat, de tevékenységet nem folytat, a többi vállalkozó tevékenységet folytat, de nem nekünk fizet. Murvai László és Csejk Imre urakkal több tárgyalást folytattunk, szeptemberi ülésen kerül a testület elé terület jogi rendezésére vonatkozó előterjesztés. Jelenleg nincs meg a jogi feltétele az értékesítésnek. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Bánóczi Margit képviselő: óta bizonyos lehetőségekről tudomásunk van, ezért tartottuk fenn a bérletet. Szeretném bejelenteni, hogy szeptember 1-től felmondjuk a terület bérletét. A faház rajta van a kúton, méltányos áron az önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk ezt a faházat. Bejelentem érintettségemet és nem kívánok szavazni a napirend kapcsán. Bencsik Mónika polgármester: A közművek kiépítése és a felépítmény beszámítására vonatkozóan készítünk egy előterjesztést a következő ülésre, 10

11 amennyiben erre szükség lesz. Van-e egyéb hozzászólás? Nincs. Köszönöm. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 124/2007. (VIII. 30.) Tárgy: Nagykovácsi, 939/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kérelem tulajdonát képező és Bánóczi Erzsébet által bérelt Nagykovácsi 939/3 helyrajzi számú, közút besorolású, 437 m2-es földrészletet a bérlő számára nem értékesíti. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész A Képviselő-testület fenti határozatát 11 igen szavazatával hozta meg. Bánóczi Margit képviselő nem vett részt a szavazásban. 11. napirendi pont: Indítványok, javaslatok Bencsik Mónika polgármester: Van-e egyéb indítvány, javaslat? Nincs. Köszönöm. A Polgármester az ülést berekeszti. Jegyzőkönyv lezárva 18:00 órakor. K. m. f. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél jegyző 11

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. július 27.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-76/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/32/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. április 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 9. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben