J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18.-án megtartott nyilvános üléséről

2 - 1 - Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18. napján 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos, Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Rácz Sándor, Dr. Rigó József Zsolt, Tetézi Attila képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását előre jelezte: Frankó Barnabás képviselő Mondok József polgármester Köszöntötte a megjelent képviselőket és az izsáki televízió nézőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta a bejelentések napirendi pont felvételét. Miután további módosító javaslat nem hangzott el, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte meg: N A P I R E N D 1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mondok József polgármester 2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 3.) A hulladékról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok. a.) közszolgáltatási szerződés b.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Mondok József polgármester 4.) Izsák Város rendezési tervének módosítása Előadó: Mondok József polgármester 5.) Izsáki ÁMK Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző (Írásos anyag, e -mailben elküldve) (Írásos anyag, ben elküldve) (Írásos anyag, ben elküldve) (Írásos anyag, ben elküldve) (Írásos anyag, ben elküldve)

3 - 2-6.) Bejelentések 7.) ZÁRT ÜLÉS 8.) KÖZMEGHALLGATÁS - meghirdetett időpont: 15 óra 1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 5 határozat végrehajtása szerepel a jelentésben. A Képviselő testület vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 89/2012.(12.18.) számú: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 88/2012.(11.29.) számú határozat - 95/2011.(12.20.) számú határozat - 96/2011.(12.20.) számú határozat - 87/2012.(11.30.) számú határozat - 88/2012.(11.30.) számú határozat 2.) Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző (Írásos anyag, ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kötelezően be kell számolni a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Kutas Tibor a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő testületnek. Góhér Zoltán képviselő: Észrevételeit közli a tényszámokkal kapcsolatban. A beszámoló szerint nem történt Izsákon születés. Ez valóban így van? A beszámoló alapján 50 haláleset történt, és 430 lakcímbejelentés.

4 - 3 - Vagyis ezek szerint nőtt Izsák lakossága? A szociális feladatokról szóló beszámoló alapján nagyon sok a kiosztott segély. Ezek közt lakásfenntartási támogatás, foglalkozást helyettesítő támogatás, átmeneti segély stb. is szerepel. A helyi iparűzési adó tekintetében a betervezett összegen túl lényegesen magasabb adót sikerült behajtani. A beszedett gépjárműadó viszont sajnos kevesebb, mint a tervezett. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Valóban, a beszámolóban nincs feltüntetve Izsákon született gyermek, mert csak a helyileg itt született gyermekeket kell feltüntetni. Ilyenre nem került sor. De ennek ellenére a más városokban világra hozott, izsáki gyermekek száma 50 fő felett van. A 430 fő lakcímbejelentés a népszámlálás következménye, valamint a fiktív lakcímek megszüntetéséhez kapcsolódik. Sajnos ennek ellenére Izsák város lakosságának száma nem nő, sőt éves szinten 25 fővel csökken. Valóban nagyon sok a kiosztott szociális segély, de ha valaki megfelel a jogszabályi feltételeknek, akkor meg kell adni neki a támogatást. Adóbeszedés tekintetében az éves tervet teljesítették. Szeretnének a következő évben is egy aktív adóbehajtást véghezvinni. A Képviselő testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 90/2012.(12.18.) számú: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Szükségesnek tartja, hogy a Hivatal fokozott figyelmet fordítson a lakosság naprakész tájékoztatására, informatikai rendszere biztosítsa a határidők megtartását és az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását, továbbá kerüljön kialakításra a leghatékonyabb belső szervezeti struktúra. Határidő: azonnal, illetve december 31. Felelős: Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző 3.) Napirend: A hulladékról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok: a.) közszolgáltatási szerződés jóváhagyása b.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) Törvényi módosulás látott napvilágot. A 10 évre szóló hulladékszállítási szerződés lejár december 31.-én a Saubermacher Kft-vel, és ezért az Izsák Kom Kft veszi át a hulladékgazdálkodási feladatot január 1-el. A hulladékról szóló törvényben bevezetett illeték miatt bruttó 3810 Ft-os áremelést kellett volna végrehajtani 2013-tól, de csak 4,2%-os, vagyis 600 Ft-os emelt összeg szerepel a szolgáltatási szerződésben, melyet a gazdasági szervezetben tulajdoni joggal rendelkező önkormányzatok egyhangúlag elfogadtak.

5 - 4 - A hulladékszállítással kapcsolatban lesznek változások. Minden szolgáltatást igénybe vevő lakos tájékoztatást fog kapni a változásokkal kapcsolatban. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság az előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő- testületnek. A változások szerint januártól májusig kéthetente ürítik a kukákat. Egyik héten a szelektív hulladékot ürítik, másik héten a kommunális hulladékot. A nyári időszakban viszont duplán történik az ürítés. Minden héten elszállítják a szelektív és a kommunális hulladékot is. Az árba évi egyszeri lomtalanítás is beletartozik. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Szomorú az a folyamat, miszerint jogszabályi kötelezettségeink szerint a városban néhány működőképes szolgáltatásokról kell lemondani. Így például az önálló víz- és szennyvíz szolgáltatást, a hulladékgazdálkodást, mind mind országos irányítás alá kerül. A változások folyamatosak. A 2013-as évben még jobban a szelektív hulladékgyűjtés felé kell orientálódnia a lakosságnak. Góhér Zoltán képviselő: Az előző években volt lehetőség elektromos hulladék begyűjtésére. Ez idén még nem volt. Van-e rá lehetőség? Bele lehet-e vonni az új szerződésbe? Igen, valóban volt ilyen a városháza udvarában, de ez a hely nem alkalmas. A hulladéklerakónál kell megoldani ezt a jövőben. Meg kell rá teremteni a lehetőséget, de erre külön kell szerződni, mert veszélyes hulladéknak számít az elektromos hulladék. A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 17/2012. (XII.19.) önkormányzati A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. R E N D E L E T A rendelet teljes szövegét jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló /2012. (. ) számú önkormányzati rendeletét. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete, vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2012.(12.18.)számú: Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.

6 - 5 - H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák- Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-vel a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Mondok József polgármester. 4.) Napirend Izsák Város rendezési tervének módosítása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) Kettő évvel ezelőtt indult el a településrendezési terv módosítása lakossági megkeresésre. Időközben 14 pontban változott a rendezési terv. 22 szakhatóság és a környező társtelepülések véleményezték, illetve hagyták jóvá ezt a tervet. Helyi vállalkozások, gazdaságok, és a lakosság érdekeit szolgálja. Jelenleg ez Bács-Kiskun Megye egyik legfrissebb településrendezési terve. Két döntést kell hozni, mivel a településszerkezeti tervet határozattal, míg az építési szabályzatot rendelettel kell elfogadni. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság Izsák Város rendezési tervének módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, miszerint a rendezési terven szereplő kerékpárút mellé, a véglegesen elfogadott kerékpárutat is jelölni kell. A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kiegészítéssel, az alábbi határozatot hozta: 92/2012. (12.18.) számú: Izsák Város településszerkezeti tervének jóváhagyása. H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város településszerkezeti tervét elfogadja azzal a módosítással, miszerint a tervben szereplő kerékpárút mellé, a véglegesen elfogadott kerékpárutat is jelölni kell. Határidő: Felelős: Mondok József polgármester. Izsák Város Önkormányzat vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 18/2012.(XII.19.) önkormányzati. Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009.(II.04) számú rendelet módosításáról.

7 - 6 - R E N D E L E T A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. Megállapította, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009.(II.4.) számú rendelet módosításáról szóló 18/2012.(XII.19.) önkormányzati rendeletét. 5.) Napirend Izsáki ÁMK Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző (Írásos anyag, ben elküldve) Egy törvényi változás miatt január 1.-től az ÁMK-ból kiválik a Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mivel szakmai irányítását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi a továbbiakban. A változás következtében az intézményt vezető igazgató is átkerül a központhoz, helyére pedig meg kell bízni egy vezetőt. Javasolja, hogy ideiglenes vezetőnek az óvoda vezetőjét, Lévai Ferencnét nevezzék ki, hat hónapra. Ez idő alatt a képviselő-testület új pályázatot írhat ki. Kutas Tibor a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A Jogi - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Izsáki ÁMK alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja Lévai Ferencné átmeneti kinevezését az ÁMK vezetésére január 1.-től június 30.-ig. Az iskola átkerül a KIK-hez, de a könyvtárnak, óvodának, művelődési háznak és a sportcsarnoknak kell egy vezető. Bérces Lajos képviselő: Attól függetlenül, hogy az iskola kiválik az ÁMK-ból, a testület hozzájuk való jó viszonya megmarad. Sok sikert kíván nekik az új felállásban is. Szeretné január hónapban egy elköszönő vacsorára meghívni a tantestületet a Képviselő-testület nevében köszönetnyilvánításként. A kapcsolat továbbra is közvetlen marad, mert az épület működtetése marad az önkormányzaté. A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 93/2012.(12.18.) számú: Izsáki ÁMK Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő testülete az Izsáki ÁMK Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja. Az egységes szerkezetben elkészített Alapító Okirat e határozat elválaszthatatlan melléklete. Határidő: december 31. Felelős: Mondok József polgármester.

8 - 7 - A Képviselő-testület vita nélkül,8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 94/2012.(12.18.) számú: Lévai Ferencné megbízása az Izsáki Általános Művelődési Központ vezetésével. 6.) Napirend: BEJELENTÉSEK: H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lévai Ferencnét a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét bízza meg az Izsáki Általános Művelődési Központ vezetésével január 1.-től június 30-ig szóló időtartamra. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: Mondok József polgármester. Az izsáki 2501/30. hrsz-ú ingatlan művelési ágának változása. Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző. (Előterjesztés csatolva!) A Képviselő-testület vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2012.(12.18.) számú: Az izsáki 2501/30. hrsz-ú ingatlan művelési ágának változása. H a t á r o z a t Izsák Város önkormányzat képviselő-testülete hivatkozással a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 28. (1) bekezdésérea kizárólagos saját tulajdonát képező izsáki 2501/30. hrsz-ú 216 m2 területű ingatlan elnevezését közterületről (Vásártér utca) beépítetlen területre módosítja. Az ingatlant Izsák Város Önkormányzata 56/2012.(06.26.)számú határozatával Lévai Ferenc és Lévai Ferencné Izsák Szőlő utca 5.szám alatti lakosok részére értékesítette. Határidő: azonnal. Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző. - Megköszöni a Royalsekt Zrt-nek, hogy a december 8.-án tartott Mikulás nap keretén belül ünnepséget szervezett, melyen a szociális rászorult családokat ajándékozott meg mikulás csomaggal.

9 december 20.-án 18 órakor a Művelődési házban a Tegyünk Izsákért Egyesület tartós élelmiszert, és játékokat ajándékoz a szociálisan rászoruló családoknak, melyben segítséget nyújt nekik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. - Izsák Város Története címmel megjelent Tetézi Lajos könyve. A könyv a napokban került kiadásra ban Izsák P. György Izsák Monográfiája címmel, majd Mesznéder Klára Izsáki Emléklapok és Izsáki Kalendárium címmel, majd Kovács Gyula Hazafias Népfront címmel már adtak ki könyvet Izsák Város történetéről, de városunkat ilyen részletesen bemutató könyv, még nem jelent meg. Köszönetet mond Tetézi Lajosnak a hat éves kitartó munkájáért, hogy ez a nagyszerű könyv megjelenhetett. - Megköszöni a Képviselő-testület évi munkáját. - Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván a Képviselőtestület nevében Izsák város valamennyi lakójának. A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülés után került sor a közmeghallgatásra. 8.) Napirend Közmeghallgatás Köszöntötte a közmeghallgatáson résztvevőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 tagja jelen van és a lakosság részről 1 fő jelent meg. Herczeg Imre izsáki lakos: Nagyon sok mindent megtett a testület, a polgármester úr és a jegyző úr, hogy a lakosság sorsa jobb legyen. A külterületi utak tekintetében nagyon pozitív változás, hogy az Önkormányzat meg tudta vásárolni a grédert. Azonban szükséges lenne a víztelenítésre is megoldást találni, mert utána kevesebb munka lenne a gréderrel. Az Árpád utca Hunyadi utca és a Mező Imre utca közötti része nagyon rossz állapotban van, alig járható. Eddig még minden felújításból kimaradt. Van biztosan másik rossz állapotú utca is a városban, amely felújításra szorulna, és tudja, hogy az önkormányzat költségvetése is véges. De véleménye szerint praktikus lenne egy bejárást végeznie az önkormányzatnak és egy rangsort felállítani az utcák minőségét illetően. A kerékpárút kérdése is nagyon fontos számára. Amit tud, próbál segíteni, mint erdőmérnök. Elmarasztalja azt a tervezőt, aki nem nézi meg, hogy a terve hogy fog kinézni. Nem lehet az, hogy a kerékpárút nekimegy a kerítésnek, vagy az épületnek. Pontosan kell kimérni a nyomvonalat. Nincs a kerékpárút ellen, mert szükség van a biztonságos közlekedésre. A problémás helyeken megoldást kell keresni. A közösség érdekében néha szükség van áldozatokat hozni. A Munkaügyi Központ ír még ki a jövőben pályázatot, aminek keretén belül szeretnének markolót vásárolni a gréder mellé. Így megoldódhatnának a közterületi utak gondjai. Az Árpád utca egyik része valóban nagyon rossz állapotban van. Amikor a másik részét javították, akkor ez a fele még nem volt rossz állapotban. Előírtak azok a feltételek, amik alapján pályázni lehet útkarbantartásra. A kerékpárút egy többszörösen végigjárt és ellenőrzött területű nyomvonal. Várjuk a fellebbezés eredményét. Ha nem a megadott helyre épül a kerékpárút, akkor a pályázatot elveszíthetik. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A projektnek pontos végrehajtási ütemterve van. Ez alapján kell eljárni. Az erdész úr első fokú bejelentését elutasították.

10 - 9 - Fellebbezéssel élt Herczeg Imre úr, ennek az eredményére még várnak. Azoknak, akik hozzájárultak a kerékpárút építéséhez, azoknak megköszöni az együttműködését. Herczeg Imre lakos: Nincsen senkivel személyes problémája, csak vélemények ütköznek. A kerékpárút építése kapcsán kitermelt fának mi lesz a sorsa? Egy része értékesítésre kerül a Solt Út Kft-nek, illetve a kevésbé értékeseket a szociális rászorultaknak és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adják. Az értékesítés szerződés keretén belül történik. A munkaszervezési feltételekbe nem szólhat bele senki. Csak a megadott helyrajzi számon mozoghat az építés. Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok, valamint a televízió nézők figyelmét és az ülést órakor berekesztette. K.m.f (:Mondok József:) polgármester (:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

11 A Képviselő-testület december 18.-i ülése jegyzőkönyvének 1. számú melléklete! Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Kihirdetve: december 19. (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

12 IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésben, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban: Hgt) 88. (4) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja meg: Általános rendelkezések 1. (1) Izsák város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartamát az alábbiak szerint határozza meg: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, kezelése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása és üzemeltetése. (2) A rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára( a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa. (4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: - háztartási hulladék, - közterületen elhagyott hulladék, - háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, - lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. (6) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 2. (1) A települési szilárd hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékkezelési létesítmény fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat az IZSÁK- KOM Kft továbbiakban: közszolgáltató -(6070. Izsák Vadas dűlő hrsz) vel köt közszolgáltatási szerződést. (2) A hulladékkezelési létesítmény: Izsák Vadas dűlő hrsz, mely 100 százalékos önkormányzati tulajdonban van.

13 (3) Az IZSÁK-KOM Kft a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggőjogai és kötelességei, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei. 3. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a közszolgálati szerződés, valamint a Hgt. és a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. (2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint. (3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb írásban ( szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról. (4) Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható ( tanyai lakott helyek stb.), ott a közszolgáltató konténeres gyűjtőedényzetet köteles biztosítani. (5) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a lakosságot a közszolgáltató az éves szállítási naptár, illetve szórólap kiküldésével köteles tájékoztatni. 4. (1) A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a 2.. (2) bekezdésében megjelölt lerakóhelyre beszállítani. (2) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon. (3) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 5. (1) A közszolgáltató a tulajdonos részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével a gyűjtőedényzetet használatba adja. (2) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. (3) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet.

14 (4) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a gyüjtőedényzet tulajdonosától. 6. (1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak az elszállítás napján reggel 6 óráig kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék,a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken. (3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja. (4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja. (5) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa ( bérlet esetén: használója) szükség szerint de legalább kéthavonta gondoskodni köteles. (6) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. (7) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 7. A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe annak engedélye nélkül- hulladékot elhelyezni tilos. 8. A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. 9. (1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

15 (2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé a változást követő 15 napon belül- bejelenteni. (3) Nem teljesített és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással, vagy visszafizetéssel kell elrendezni. 10. A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a szerződő felek megnevezését, b.) a közszolgáltató tulajdoni szerkezetét, a feladatellátási gyűjtőkörzet leírását, c.) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról, d.) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, e.) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, f.) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit, g.) az Izsáki Regionális hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött hulladék ártalmatlanításának szabályait, h.) az Önkormányzat kötelezettségeit, i.) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, j.) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit, k.) záró rendelkezéseket, l.) mellékletként a hatályos díjakat. Díjfizetési kedvezmények 11. (1) A 70 éven felüli egyedülálló, ingatlanán egyedül élő ellátatlan vagy maximum a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ingatlantulajdonos a tárgyévi költségvetésben meghatározott keretösszegig kérelemre- mentesíthető a díjfizetési kötelezettség alól. (2) A Képviselő-testület dönt a kedvezmény időszakáról és költségvetési rendeletében további kedvezményeket állapíthat meg. (4) A kedvezményezettek köréről az önkormányzat évente tájékoztatja a közszolgáltatót. (5) A szolgáltató felé a kedvezmény finanszírozása a segélykeret terhére történik. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 12. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1..(3) bekezdésében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.

16 (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait( név, születési hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni. ( 3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. (4) A közszolgáltatási kötelezettség megszűntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a Közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a Közszolgáltató. (5) A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult(felelős) személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében szabályozni. (6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. (7) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől.. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. Záró rendelkezések 13. E rendelet 2013.január 1-jén lép hatályba, azzal egyidejüleg az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003.(II.19.) Kt. számú rendelet, valamint az azt módosító 10/2003.(XII.24.) Kt. számú, a 19/2004.(XII.29.) számú, a 18/2005.(XII.21.) számú, 14/2008.(XII.29.) számú, a 6/2009.(II.18.) számú, a 11/2009.(XII.30.) számú, és a 10/2012.(VI.6.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. I z s á k, december 18. (: Mondok József:) (: Bagócsi Károly:) polgármester címzetes főjegyző

17 - 16 -

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

26/2013. számú. 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

26/2013. számú. 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 4229-2/2013. 26/2013. számú 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 174-178/2013. (X. 09.)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Izsák Város Képviselő-testülete 3 11 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Ülés helye: Izsák Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. július 1.-től Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. június 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2010.12.16. Alsózsolca Város Képviselő-testületének 31/2002./XII.28./ sz. önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. Határozat számok: 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2014. március 1.-től Algyő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben