MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 1 Ikt. szám: /2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: december 18-án megtartott rendkívüli üléséről

2 2 Készült: december 18-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Hováth Bálint Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán Varga Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Szabó-Schmidt Katalin Meghívottak: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető Bíró László pénzügyi osztályvezető Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezetője Dr. Szabó Tibor: köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 9 fő testületi tag az ülésen megjelent, javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre Szigeti Zoltán személyében. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 207/2012. (XII. 18.) határozata Jegyzőkönyv hitelesítő Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Szigeti Zoltán személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetőre, Provoda Józsefné személyében, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 3 208/2012. (XII. 18.) határozata jegyzőkönyvvezető Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős. Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a napirendi pontokra, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 209/2012. (XII. 18.) határozata Napirendi pontok Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint fogadta el: 1. Javaslat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 2. Javaslat évi átmeneti költségvetési rendeletének megalkotására 3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 4. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet módosítására 5. Beszámoló évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 6. Javaslat évi költségvetési koncepciójának előkészítésére 7. Javaslat az elsőfokú építéshatósági feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás megszüntetésére 8. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására 9. Javaslat a 2012/2013-as tanítási, illetve nevelési évre vonatkozó iskolatej-programban való részvételre 10. Javaslat polgármester jutalmára 11. Javaslat alpolgármester jutalmára 12. Javaslat városfejlesztési koncepció elfogadására, további stratégiai dokumentumok, programok elfogadásának előkészítésére 13. Javaslat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító- és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozandó új gazdasági társasággal kapcsolatos eljárásra 14. Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős. Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

4 4 1. napirendi pont Javaslat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására Dr. Szabó Tibor: a PGB az előterjesztést megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolta. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyv a hozzászólásokat rögzítette. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 36/2012. (XII. 19.) rendelete, évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Törölt: Formázott: Betűtípus: 8 pt Törölt: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 91. (1) felhatalmazása alapján, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. (1) bekezdésének figyelembevételével, Martonvásár Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására alábbiak szerint rendelkezik: évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat és intézményei évi bevételeit E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 2. Az ÖR 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásait E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 3. (1) E rendelet 1-9., 11. mellékletei ÖR azonos mellékletei helyébe lépnek. (2) E rendelet 10. számú mellékletével az ÖR 15. melléklettel bővül. 4. E rendelet a december 20-án lép hatályba, rendelkezéseit július 1-től kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Kihirdetve: december 19. Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Törölt: Aljegyző ( 36/2012. (XII. 19. önk. rendelet táblázatai a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva)

5 5 2. napirendi pont Javaslat évi átmeneti költségvetési rendeletének megalkotására Dr. Szabó Tibor: a pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság az előterjesztés megtárgyalta, az ülésről készült jegyzőkönyv a hozzászólásokat rögzítette. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 37/2012. (XII. 19.) rendelete az önkormányzat évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetés átmeneti végrehajtása érdekében a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya kiterjed Martonvásár Város Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodására. AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 2. (1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy január 1-jétől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje. (2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra folyamatosan megtörténhet. (3) A évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt része a kapcsolódó feladatokhoz használható fel. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szervek, és a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 2. -ban foglalt bevételek teljesülésével arányosan az alábbiak szerint teljesítse: a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a január 1. napjától a soros átsorolások miatt kötelező bérfejlesztéssel

6 6 módosított összegű személyi juttatások és ezek járulékai, időarányos részéig terjedhet, kivéve a jubileumi jutalom kifizetését, mely az esedékesség napján teljes összegben fizethető. b) Az önállóan működő intézmények havonta a évi eredeti dologi előirányzat összegének 10 %-át használhatják fel. c) A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokra az átmeneti időszakban a évi eredeti költségvetés 15%-át használhatja fel, kivéve a szociális ellátásokat, ahol az állami támogatásokkal növelt összeg alapján kerül meghatározásra az időarányos felhasználás. A városüzemeltetéssel összefüggő kiadások esetében a hatályos szerződések szerint történhetnek a kifizetések, de az utófinanszírozás helyett az előfinanszírozásra kell áttérni. d) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások előirányzatai teljesíthetők, kivéve a balesetveszély elhárítás eseteit a sürgős beavatkozást igénylő esetekben. e) A hitel-és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell pénzügyileg teljesíteni. f) A költségvetési rendelet elfogadásáig a cafeteria juttatások nem teljesíthetőek. 4. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában Magyarország évi költségvetéséről szóló törvénynek, az egyéb jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket. (2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, ezért a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a évi költségvetésbe. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Kihirdetve: december 19. Dr. Szabó Schmidt Katalin aljegyző Törölt: Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér

7 7 3. napirendi pont Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Dr. Szabó-Schmidt Katalin: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra javasolták. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 38/2012. (XII. 19.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ercsi Város Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Baracska Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestületének és Tordas Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a) 92. (1) bekezdés a) pont szerinti feladatkörben a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a szociális étkeztetésre, b) 92. (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett Szent László Völgye Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül ba) a házi segítségnyújtásra, bb) a támogató szolgáltatásra, bc) a nappali ellátásra (Idősek Klubja). 2. A rendelet hatálya kiterjed a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43. -a szerinti családi napköziben történő ellátásra. 3. (1) Az szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénybe vevő, havi jövedelme alapján, az 1. melléklet szerinti kedvezményes térítési díjra jogosult. (3) A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és az 1. melléklet szerinti kedvezmények figyelembevételével kell megállapítani. 4. Az Szt ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként étkeztetést nyújtó intézmény (Harmónia-Gondviselés Nonprofit Kft.) intézményi térítési

8 8 díja helyszínen történő elfogyasztás esetén 580.-Ft/ellátási nap. Házhoz szállítás esetén az intézményi térítési díj 644 Ft/ellátási nap. 5. Az Szt ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja 200.-Ft/óra. 6. Az Szt. 65/C. -ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként támogató szolgáltatás ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja a) szociálisan rászoruló személyek esetén aa) személyszállítás: 75.-Ft kilométerenként, ab) személyi segítés: Ft óránként. b) szociálisan nem rászoruló személyek esetén ba) személyszállítás: 150.-Ft kilométerenként, bb) személyi segítés: Ft óránként. 7. Az Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként Idősek Klubja szolgáltatást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja 500.-Ft/nap, 8. A Gyvt a szerinti feltételekkel családi napközi ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja a) rendszeres ellátás keretében: Ft/fő havonta, b) az a) ponttól eltérő esetben: 250.-Ft/fő óránként. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 12/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Kihirdetve: december 19. Dr. Szabó Schmidt Katalin aljegyző

9 9 1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 38/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez Kedvezményes térítési díjak 1.) Támogató Szolgálat: A B C D 1. Jövedelem határok Támogató Szolgálat 2. Jövedelem alsó határa Jövedelem felső határa Szállítás Ft/Km Személyi segítés Ft/óra , , , , , , , , ,- 2.) Idősek Klubja: A B C 1. Jövedelem határok Idősek Klubja 2. Jövedelem alsó határa Jövedelem felső határa Térítési díj Ft/nap ,- 3.) Házi segítségnyújtás: A B C 1. Jövedelem határok Házi segítségnyújtás 2. Jövedelem alsó Jövedelem felső határa határa Ft/óra ) Szociális étkeztetés: A B C D 1. Jövedelem határok Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés 2. Jövedelem alsó Jövedelem felső helyszínen fogyasztás házhoz szállítással határa határa esetén Ft/ellátási nap Ft/ellátási nap

10 10 4. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet módosítására Gucsek István: a bizottságok megtárgyalták, egyhangúan elfogadásra javasolták, a hozzászólásokat, javaslatokat a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmazzák. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 39/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. (2) bekezdésében a megbízott szervezet szövegrész helyébe a megbízott szervezet (a továbbiakban: szolgáltató) szöveg lép. 2. Az Ör. 8. bekezdése a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyi adatokat, a közszolgáltatást igénybe vevő a) nevét, b) lakcímét, c) születési helyét és idejét, d) anyja nevét kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan kezelheti. 3. Az Ör. 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve elszállítása, az ingatlantulajdonos, használó (a továbbiakban: használó) szolgáltató felé benyújtott kérelmében foglalt - választása szerint, szabványosított a) 120 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 16 kg, b) 110 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 15 kg, c) 80 literes edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 11 kg, d) a szolgáltató által biztosított műanyag zsák felhasználásával

11 11 történik, amelyet a használó saját ingatlanán belül köteles tárolni. 4. Az Ör. 8. bekezdése a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) 80 literes edény igénylésre az a legfeljebb 2 fős háztartás jogosult, ahol a háztartásban élők egyike a 70. életévét betöltötte. 5. Az Ör. 8. (5) bekezdésében a szemét szövegrész helyébe a hulladék szöveg lép. 6. Az Ör. 8. (6) bekezdésében az Az ingatlan tulajdonosának szövegrész helyébe az A használó szöveg lép. 7. Az Ör. 8. (8) bekezdésében az az ingatlan tulajdonosa szövegrész helyébe az a használó szöveg lép. 8. Az Ör. 9. (3) bekezdésében az az ingatlan tulajdonosa szövegrész helyébe az a használó szöveg lép. 9. Az Ör. 9. (4) bekezdésében a szemét szövegrész helyébe a hulladék szöveg lép. 10. Az Ör. 9. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A többlet hulladék elszállítására a szolgáltató külön feltételek teljesítése mellett igény szerint lehetőséget biztosít. 11. Az Ör. a következő 9/A. -sal egészül ki: 9/A. (1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani. (2) A szolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Martonvásár város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését. (3) A szelektív begyűjtés történhet a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek, b) házhoz menő begyűjtés, c) hulladékudvarok üzemeltetése, d) intézményekben történő gyűjtés módszerrel. (4) A szolgáltató köteles elszállítani a biohulladékot tartalmazó legfeljebb 110 literes edényzetben vagy zsákban legfeljebb 50 cm átmérőjű, 70 cm hosszú, 15 kg súlyú kötegelt biohulladékot, amennyiben az a szolgáltató által biztosított matricával ellátott. 12. Az Ör. 12. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A háztartási szilárd hulladék összegyűjtésének és ártalmatlanításának díja: a) 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítés díja: 471.-Ft+Áfa/ürítés, b) 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 442.-Ft+Áfa/ürítés, c) 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 357.-Ft+Áfa/ürítés,

12 12 d) a szolgáltató által biztosított műanyag zsák elszállításának díja: 4,01.- Ft+Áfa/liter. e) a (7) bekezdés szerinti esetben Ft + Áfa/év alapdíj. 13. Az Ör a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A (3) bekezdés szerinti díj magában foglalja továbbá a) évi 12 alkalommal az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, továbbá műanyag és alumínium doboz), b) évi 8 alkalommal bio hulladék (zöldhulladék), c) évi 1 alkalommal nagydarabos hulladék (lom) elszállítását. 14. Az Ör a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A használó a háztartási hulladék szemétszállítási díját negyedévente, utólag, a közszolgáltató számlája alapján köteles megfizetni. 15. Az Ör a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Mentesül a használó a szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék nem keletkezik. 16. Az Ör a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az ingatlan használónak távolléte időtartamára, amennyiben azt a szolgáltatónak a távollét kezdete előtti hónapban bejelenti, a távollét időtartamára alapdíjat kell fizetni. 17. Az Ör a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Martonvásár közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladéka tekintetében köteles a közszolgáltatást a szolgáltatóval kötött külön szerződés szerint igénybe venni vagy a hulladékot a hulladékról szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelni. 18. Az Ör a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó. 19. Az Ör. a következő 13/A. -sal egészül ki: 13/A. A nagydarabos hulladék (lom) elszállítása céljából a szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez. 20. Az Ör a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A december 31. napján a) 60 literes edényzet használatára jogosított használó jogosult a 80 literes edényzet használatára, amennyiben a gyűjtőedényt július 1-ig szabványméretű 80 literes edényre cseréli, b) 120 literes edényzettel rendelkező használónak, amennyiben 110 literes edényzet használatát kérelmezi, a birtokában lévő edényzet élettartama alatt nem szükséges a edényzetet 110 literesre cserélnie.

13 (1) Ez a rendelet január 2-án lép hatályba és december 10-én hatályát veszti. (2) A rendelet 15. -a, 16. -a és 21. (3) bekezdés b) pontja február 1- jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti az Ör. a) 10. (1) (3) bekezdése, b) 10. (5) bekezdése, c) 11. (2) bekezdése. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Kihirdetve: december 19. Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző Törölt: 5. Beszámoló évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Formázott: Betűtípus: 8 pt Dr. Szabó Tibor: megerősítette a PGB ülésén elhangzottakat, további kiegészítést nem tett. Varga Ferenc: a PGB az előterjesztést megtárgyalta a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 210/2012. (XII. 18.) számú határozata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetése háromnegyed éves teljesítését: E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel E Ft pénzmaradvány igénybevétellel

14 E Ft személyi juttatással, E Ft munkaadót terhelő járulékkal, E Ft dologi és egyéb folyó kiadással, E Ft támogatás értékű működési kiadással, E Ft működési célú pénzeszközátadással államháztartáson kívülre, E Ft felhalmozási célú kiadással, E Ft társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatással, E Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá, az mellékletek szerinti részletezettséggel. Határozat végrehajtásáért felelős: polgármester jegyző Határozat végrehajtásának határideje: azonnal (210/2012. (XII. 18.) határozat táblázatai 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva) 6. napirendi pont Javaslat évi költségvetési koncepciójának előkészítésére Formázott: Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás Dr. Szabó Tibor: a képviselő-testület bizottságai az előterjesztést megtárgyalták, az ülésekről készült jegyzőkönyvet az elhangzott hozzászólásokat tartalmazzák. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 211/2012. számú határozata évi költségvetési koncepció végleges megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetési koncepciója végleges változatának előkészítését kéri azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alapvetően alkalmazni a évi költségvetés elkészítésénél. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztert a feladatalapú finanszírozás Martonvásár Város Önkormányzatának költségvetésére gyakorolt negatív hatásáról. 3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdése a) pontja figyelembevételével Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a határozat melléklete szerinti ajánlatának elfogadásával az alábbi, évi pályázatok előfinanszírozása érdekében Ft pályázati előfinanszírozási hitel felvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez járul hozzá, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

15 15 Intézmény Cím I. félév II. félév Összesen BBRK TÁMOP A BBRK TÁMOP-3.2.3/ Önkormányzat LEADER Összesen: A Képviselő-testület a évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet rendelkezései szerint március 31-ig fogadja el. 5. A Képviselő-testület kéri a Martongazda Kft. ügyvezetését, hogy januári képviselőtestületi ülésre nyújtsa be a évi üzleti terv koncepcióját. 6. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy e határozat és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján készítse elő a végleges költségvetési koncepciót. A határozat végrehajtásáért felelős : Dr. Szabó Tibor Polgármester Dr. Koltai Gábor Jegyző Osztályvezetők Intézményvezetők A határozat végrehajtásának határideje: január napirendi pont Javaslat az elsőfokú építéshatósági feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás megszüntetésére Varga Ferenc: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a testületnek elfogadásra javasolták. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 212/2012. (XII. 18.) határozata az elsőfokú építéshatósági feladatok ellátására létrejött társulás megszüntetéséről 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátására Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületével, Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületével, Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületével és Kajászó Község

16 16 Önkormányzat Képviselő-testületével létrehozott társulás január 1-gyel történő megszüntetését. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett önkormányzatokat tájékoztassa, és a december 31. napjáig keletkezett fizetési kötelezettségeket a tárulásban részt vevő önkormányzatoktól hajtsa be. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 8. napirendi pont Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalta, a testületnek egyhangúan elfogadásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 213/2012. (XII. 18.) határozata az óvoda alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltak alapján a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát december 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető részében a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésében szövegrész lép. 2.) Az Alapító Okirat 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata megnevezésű pontjában a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben szövegrész lép. 3.) Az Alapító Okirat Szakfeladati rend szerinti tevékenységei megnevezésű alpontjában a alpont a következők szerint módosul: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy

17 17 beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.) II.) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

18 18 213/2012. (XII. 18.) határozat melléklete: Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a december 30. napi hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet félkövér, dőlt betűs szedés jelöl Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett: 1. Az intézmény neve: Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz. Az intézmény telephelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. Az intézmény törzsszáma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993.(II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: székhelye: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport

19 19 tagintézményben: 2 csoport 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 6.3. Az intézmény tagintézménye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet. Elnevezése: Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája. 7. Az intézmény működési területe: és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. Pénzügyi gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 1 Hatályát vesztette: január 1.

20 20 autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.) Óvodai, intézményi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Építményüzemeltetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az óvodavezető képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti, változatlanul fennáll. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő, a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok. A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok - felett, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelések, ingóságok felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot 213/2012. (XII. 18.) számú határozatával módosította és azzal egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, december 19. Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város Önkormányzatának polgármestere Dr. Szabó-Schmidt Katalin Martonvásár Város Önkormányzatának aljegyzője

21 21 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 214/2012. (XII. 18.) határozata az általános iskola alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltak alapján a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát december 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető részében a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésében szövegrész lép. 2.) Az Alapító Okirat 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata megnevezésű pontjában a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben szövegrész lép. 3.) Az Alapító Okirat Szakfeladati rend szerinti tevékenységei megnevezésű alpontjában a alpont a következők szerint módosul: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.) 4.) Az Alapító Okirat Szakfeladati rend szerinti tevékenységei megnevezésű alpontjában a alpont a következők szerint módosul: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy

22 22 magatartásszabályozási zavarral) küzd.) 5.) Az Alapító Okirat Szakfeladati rend szerinti tevékenységei megnevezésű alpontja az alábbiak szerint kiegészül alponttal: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés) II.) A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

23 23 A 214/2012. (XII. 18.) határozat melléklete: Beethoven Általános Iskola Alapító Okirata a december 30. napi hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet félkövér, dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos: 1. Az intézmény neve: Beethoven Általános Iskola 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz Az intézmény telephelye: 2462 Martonvásár, Szent László u. 2. sz A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: székhelye: Képviselőtestülete, 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. 6. Az intézmény típusa: általános iskola 6.1. Általános Iskola évfolyamok száma: 8 (1-8. évfolyamig) 6.2. Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 700 tanuló 7. Az intézmény működési területe: Martonvásár Város és Kajászó Község teljes közigazgatási területe.

24 24 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral Szakfeladat száma Hatályát vesztette: január 1.

25 25 vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása M.n.s. egyéb felnőttoktatás Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés) Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Képviselő-testülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az igazgató képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi igazgató vezetői megbízatását annak lejárati időpontjáig nem érinti. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog illeti meg: A martonvásári 673/1 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. alatt és Szent László u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlanok a bennük lévő berendezések, ingóságok felett rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.

26 26 Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 14. Az Általános Iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 87/2008. (VI. 24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirat módosításáról 214/2012. (XII. 18.) számú határozatával döntött, és az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, december 19 Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyzője Törölt: Koltai Gábor

27 27 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 215/2012. (XII. 18.) határozata a BBK alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (a továbbiakban: BBK) Alapító Okiratát január 15. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 2. pontjában a költségvetési szerv telephelyeinek felsorolása kiegészül 2.4. alponttal az alábbiak szerint: Martonvásár, Kodály Z. u ) Az Alapító Okirat 12. pontjában a feladatellátását szolgáló vagyon felsorolása kiegészül alponttal az alábbiak szerint: megnevezése: Martonvásár, Kodály Zoltán u. 2. tulajdonosa: vagyon feletti rendelkezés joga: a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg II.) A Képviselő-testület a BBK Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a BBK Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

28 28 A 215/2012. (XII. 18.) határozat melléklete: Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár Alapító Okirata a január 15-ei hatályú III. számú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint Alapítói jogot gyakorló irányító szerv a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát július 15-i hatállyal az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár A költségvetési szerv rövid neve: Brunszvik-Beethoven Központ 2. A költségvetési szerv székhelye: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13. A költségvetési szerv telephelyei: Martonvásár Szent László út Martonvásár, Beethoven tér Martonvásár, Brunszvik u Martonvásár, Kodály Z. u Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselő-testülete 67/2011. (V. 10.) számú határozata. Jelen III. számú Alapító Okirat módosítást elfogadó és egységes szerkezetbe foglaló határozat száma:./2012. (XI.27.) számú határozata 4. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó és irányító szerve, székhelye: Képviselő-testülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 5. A költségvetési szerv típusa: szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv. 6. A költségvetési szerv működési területe: Martonvásár Város Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 7. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el.

29 29 A költségvetési szerv önálló adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. 8. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenység, mint szolgáltatási feladatok ellátása. Könyvtári tevékenység ellátása. 9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakágazati besorolása: Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei: Szakfeladat száma Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Megnevezés Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Film-, video-, televízióműsor-gyártás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Sajtófigyelés M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Zeneművészeti tevékenység

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS november 16-án 9:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott soros

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen voltak: Mlinkó István polgármester Bende István Király László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen voltak: Mlinkó István polgármester Bende István Király László Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-38/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. október 21-én 9:30 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. július 1.-től Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! ÓID 8 I l C I t L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. (lll..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

5. számú JEGYZŐKÖNYVE

5. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 5. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. április 02-án megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 2-án megtartott képviselő-testületi üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben