J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Balogh Miklós, Vass Antal, Tanács József, Volford Imre képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Mucsi György alpolgármester, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc tanácsosok Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester, Babarczi János tanácsos, Masa Róbert tanácsos Tanácskozási joggal jelen vannak: - Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. munkatársa - Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Dr. Fábricz Károlyné Gond. Közp. vezetı - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsıde és Családi Napközi szakm. vez. - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezetı - Rozsnyainé Hódi Mária Szoc. És Igazgatási O. vez. - Tóth Zoltán Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalom Körzeti Földhivatal hivatalvezetıje - Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társuás munkaszervezet vezetıje - Csala Éva Mórahalom város Önkormányzat Gyámhivatal csoportvezetıje - Csótiné Ördög Edit Homokháti Integrált Szociális Központ intézményvezetıje - honositottak 24 fı - lakossági megjelentés 23 fı Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 8 fı képviselı és a polgármester. Elmondja, hogy a képviselı-testületi ülés elsı részében a képviselıi munka megkezdése elıtt 24 fı honosítására kerül sor.

2 Mucsi György alpolgármester köszöntıje a jegyzıkönyv 1. sz. mellékletét képezi, az abban szereplı eskü szövegét Nógrádi Zoltán polgármester vette ki a honositásra váró személyektıl. HONOSÍTÁS Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról 2./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a Családsegítı Szolgálat mőködésérıl 3./ Tájékoztató a Mórahalmi Körzeti Földhivatal munkájáról Elıadó: Tóth Zoltán hivatalvezetı 4./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 131/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása H a t á r o z a t Mórahalom Város Képviselıtestülete 201l. május 26-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról

3 2./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a Családsegítı Szolgálat mőködésérıl 3./ Tájékoztató a Mórahalmi Körzeti Földhivatal munkájáról Elıadó: Tóth Zoltán hivatalvezetı 4./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı I. napirend - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Nógrádi Zoltán polgármester beszámolója a jegyzıkönyv 2. sz. mellékletét képezi. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 132/ /V. 26./ Képviselı-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl

4 H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Ismerteti a saját hatáskörében hozott döntésekrıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 133/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t

5 Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. napirend - Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a Családsegítı Szolgálat mőködésérıl Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az anyagot és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a testület megvitatta az elıterjesztést. Nem szorosan az anyagban leirtakhoz kapcsolódnak észrevételeik, melyek az alábbiak: - félınek tartják, hogy a bölcsıdés, óvodás és iskolás korú gyermekek létszámnövekedését az intézményi kapacitások nem tudják követni, - az óvoda belsı bejáratánál az esızések következtében megáll a víz, mely nagymértékben megneheziti a közlekedést, - igényként merült fel, hogy az óvoda 6.00 órától legyen nyitva, annak érdekében, hogy a munkába járó szülık biztonsággal elhelyezhessék gyermekeiket az intézményben munkakezdésük elıtt. Az elhangzott észrevételekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: - A számadatok tükrében elmondható, hogy a bölcsıdébe jelentkezık létszáma stagnál. A bölcsıde vonatkozásában további kapacitásbıvitést nem terveznek. Az óvoda épületében még rejlenek lehetıségek a tetıtér beépitésével. Az Móra Ferenc ÁMK kritikus helyhiánnyal küszködik. A településen önkormányzati tulajdonban lévı épitmények funkciója és kihasználása tekintetében hosszú távon több tényezıt kell figyelembe venni: - még nem ismert a szakképzés jövıje /jogszabályi változás várható/ - a szociális városrehabilitációs pályázat által lehetıségek adódnak a hátrányos helyzetü gyermekek ellátására.

6 Ezek a tendenciák a meglévı épületek funkcióváltását, illetve a felépitendı épületek/épületrészek betelepitését nagymértékben befolyásolják. Kéri az intézményvezetık és a lakosság türelmét az elhangzott felvetés megoldásában. - Az óvoda nyitvatartásával kapcsolatban a fent megjelölt igénnyel nem keresték meg. Jelenleg órától várja az intézmény a gyermekeket. Kéri, hogy a konkrét szülıi igényt irásban jelöljék meg és juttassák el számára. A Képviselı-testület nevében köszönetét fejezi ki az elıterjesztés összeállitásában résztvevıknek. Ugy véli, hogy a gyermekvédelem területén dolgozók feladata mindig is nehéz, sokrétő és összetett volt, s az egyre nehezebbé is válik a gazdasági és társadalmi folyamatok tükrében. Igy a jövıben az intézményi ellátás hangsúlyosabb szerephez jut. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 134/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a Családsegítı Szolgálat mőködésérıl H a t á r o z a t 1. Mórahalom város Képviselıtestülete A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. /3/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról - a 149/1997. /IX. 10./ Korm. számú rendelet tartalmi követelményeinek megfelelıen - készített értékelést elfogadja. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy: - a gyermekek társadalmi és szociális helyzete romlott, az esetek/ügyek egyre bonyolultabbak, összetettebbek, a gyermekek érdekeinek leginkább megfelelı megoldás egyre nehezebb feladat elé állítja a szakembereket, ezért továbbra is nagyon fontos a jelzırendszeri tagok közötti szoros és hatékony együttmőködés. - a jelzırendszer hatékony mőködése az alapja, és egyben elengedhetetlen feltétele annak, hogy a családon belüli problémák, a gyermekek veszélyeztetettsége még idıben kiderüljön, megelızve a késıbb esetleg már helyrehozhatatlan károkat okozó problémákat, tetteket. - a fentiek alapján a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok jövıbeni eredményes ellátása érdekében minıségileg tovább kell fejleszteni a gondoskodási formákat, programokat és biztosítani kell a közös projektek kidolgozását és azok komplex végrehajtását. Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: májusi kt. ülés 3./ A Képviselıtestület eredményesnek ítéli a gyermekvédelem, gyermekjólét területén tevékenykedı térségi önkormányzati és civil szervezetek együttmőködését, és továbbra is

7 kiemelt hangsúlyt helyez az ifjúsági korosztály érdekeit szolgáló programok megvalósítására, az eredményesség érdekében az együttmőködésre, a pályázati lehetıségek hatékony kihasználására. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: folyamatos beszámolásra: májusi KT. 4./ a./ A Képviselı-testület a prevencióra helyezve a hangsúlyt az ifjúságvédelemmel kapcsolatos helyi problémák feltárásával, az ifjúsági felvilágosító programok szervezésével, a bőnmegelızési projektek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, ezek fejlesztését a településen és a térségben fontosnak és szükségesnek ítéli meg. Felkéri a közbiztonsági ügyekkel foglalkozó tanácsost, hogy további együttmőködési lehetıségeket kutasson fel Mórahalom és térsége ifjúsági korosztályának, közösségeinek, intézményeinek biztonságát, életminıségük javítását szolgáló bőnmegelızési és közbiztonsági programok kiterjesztésében. Határidı: májusi kt. ülés Felelıs: Heller Szabó Tibor tanácsos Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szeged 4./ Mórahalom város Képviselıtestület Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 5./ Heller Szabó Tibor tanácsos Mórahalom 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ III. napirend: - Tájékoztató a Mórahalmi Körzeti Földhivatal munkájáról Tóth Zoltán hivatalvezetı Tóth Zoltán Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Körzeti Földhivatal hivatalvezetıje: Az anyag kiegészítéseként elmondja, hogy az elmúlt idıszakban jelentıs munkaóraszámot töltöttek az 55-ös út melletti területek kisajátításával, a parlagfő szezon kezdetével pedig sok feladat hárul majd munkatársaira a parlagfü elleni védekezés végrehajtásában. Emellett az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése munkájuknak mindig sarkalatos részét képezik. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság ülését személyesen megtisztelte hivatalvezetı úr is. Az írásos anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészitést tett, s az itt elhangzottakon felül irattározási problémáikról is szólt.

8 Az ügyfelek és a felettes szervek részérıl történı visszacsatolás alapján elmondja, hogy a mórahalmi földhivatalt a legjobban müködı földhivatalként tartják számon. Csongrád megyében gazdálkodása is kiemelkedı, emellett az ügyiratforgalma is magas. Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal is irattár problémákkal küzd, de megvizsgálják a segítségnyújtás lehetséges módozatait. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 135/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a Mórahalmi Körzeti Földhivatal munkájáról H a t á r o z a t l./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Körzeti Földhivatal munkájáról összeállított tájékoztatót, melyet tudomásul vesz. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Körzeti Földhivatal Hivatalvezetıjének és Munkatársainak a földhivatal illetékességi területén nyújtott magas színvonalú szolgáltatásukért. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Körzeti Földhivatal Hivatalvezetıje IV. napirend Aktuális kérdések - Beszámoló az önkormányzati részvétellel müködı társulások munkájáról Koltainé dr. Farkas Gabriella Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetıje: Úgy véli, hogy a Társulás gazdálkodásáról nem szükséges szóbeli kiegészitést tennie, tekintettel arra, hogy a kiadott irásos anyag részletesen bemutatja azt. Elmondja, hogy április l5-én került aláirásra az a szerzıdés, amely alapján a rekultivációs program megkezdıdhet.

9 A kivitelezést mind három terület vonatkozásában ugyanaz a vállalkozás nyerte el. Úgy véli, hogy l hónapon belül a munkálatok kezdetüket veszik. Mórahalom vonatkozásában 50 e m3 hulladék rekultiválására kerül sor az 1,6 milliárdos program keretein belül, melyhez az Európai Unió jelentıs támogatást biztositott. A teljes projekt zárására december 30-án kerül sor. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a testület és a bizottságok eddig is folyamatosan figyelemmel kisérték a társulások munkáját, melyre a jövıben is nagy hangsúlyt forditanak. Az elıterjesztést elfogadásra javasolják. Elmondja, hogy az Önkormányzat régóta küszködik a szeméttelep rendezetlenségével és próbálja megoldani a környék lakóinak problémáját. Örömét fejezi ki a munkálatok megkezdése kapcsán. A projekt keretében összesen 720 e m3 hulladék kerül rekultiválásra, mintegy l8 e m2 területen. Mórahalmon a rekultiváció teljes költsége 70 m Ft-ba kerül. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 136/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel mőködı társulások munkájáról H a t á r o z a t I. Mórahalom Város Képviselı-testülete megvitatta az önkormányzati részvétellel mőködı társulások: - Homokháti Kistérség Többcélú Társulás - Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás - Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás - Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás - Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet elfogad. II. 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy Mórahalom város közremőködésével létrehozott társulások tevékenysége az alapító önkormányzatok céljait eredményesen szolgálták. Mórahalom város kötelezı feladatai, egyes szolgáltatásai a társulási összefogás által magasabb színvonalon valósulhattak meg, és megfelelıen biztosították a homokháti kistérség fejlesztési törekvéseinek megvalósítását. 2./ A Képviselı-testület úgy értékeli, hogy évben a társulási szervezetek révén eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban, az erıforrások ésszerőbb felhasználásával valósult meg az önkormányzati feladatellátás.

10 III. A Képviselı-testület a jövıben is törekszik körzetközponti szerepének erısítésével - a polgároknak nyújtott közszolgáltatásai színvonalának javítására, a térségi kapcsolatok elmélyítésére, a társulások által ellátott tevékenységek tartalmi elmeinek bıvítésére. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása elnöke 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnöke 5./ Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 6./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 7./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - Alapítványi támogatás átvétele és átadása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 137/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: adatok Ft-ban támogatást nyújtó szervezet támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege Polgármesteri Hivatal Széll Kálmán Alapító Okiratában Alapítvány meghatározott mőködési kiadásokra A fenti kiadással járó pénzmozgás a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

11 Errıl értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyzı - Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. /II. 24./ Ör. rendelet módositása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést és a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-módositást. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az elıterjesztést. A testület észrevételeit az alábbiak szerint foglalja össze: - a sport s itt nem feltétlenül a futballra gondolnak kiemelt önkormányzati támogatását tartják fontosnak - a tömegsport nagyobb anyagi támogatottságát szorgalmazzák - teret kell engedni az új szakosztályok térhóditásának - megítélésük szerint a sport infrastruktúra elviselhetetlen Az észrevételekre reagálva elmondja, hogy jelenleg az alábbi támogatások biztositottak a városi sportegyesületek, szakosztályok számára: - Városi Sportegyesület és szakosztályai: ,-Ft - Kistérségi Focisuli ,-Ft - Tömegsport Egyesület ,-Ft - Victoria Sportegyesület ,-Ft. Tájékoztatásként elmondja, hogy irányába uj sport szakosztály alakitásának igényét nem jelezték. Megitélése szerint a mostani infrastruktúra nem elviselhetetlen. Egyedül a sport öltözıt véli szőkösnek. A Szent Jánoshoz tervezett sportcentrum - melynek megvalósitása sajnos még várat magára a kor igényeit kielégitı objektum lesz.

12 Megitélése szerint a képviselı-testület elıtt még három fejesztendı terület áll: a sport, a bentlakásos szociális intézményi ellátás, illetve a kórházi ellátás. Ugy véli, hogy a es ciklusban a sportfejlesztés reális igényként fogalmazódik meg. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. /II. 24./ sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 12 /2011. (V. 26) Ör. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. /II. 24./ sz. önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv akcióprogramja eredményességének felülvizsgálata jelentés a 195/2010. /VIII. l8./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Mucsi György alpolgármester: Elmondja, hogy az anyaghoz nincs kiegészitése és elfogadásra javasolja azt a képviselı-testületnek. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 138/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv akcióprogramja eredményességének felülvizsgálata jelentés a 195/2010. /VIII. l8./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról

13 H a t á r o z a t l./ Mórahalom város Képviselı-testülete a 195/2010. /VIII. l8./ Kt. sz. határozatra adott jelentést megvitatja és elfogadja. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a HH és HHH gyermekek létszáma az elmúlt években megduplázódott. Ezen tényre tekintettel továbbra is fontosnak tartja a halmozottan hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatását, melyben hangsúlyos szerepet kap a Napköziotthonos Óvoda a Móra Ferenc ÁMK testülete. 3./ Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az esélyegyenlıségi intézkedési terv akcióprogramjainak eredményességérıl, a sikerkritériumok megvalósulásáról évente számoljon be. Felelıs: 2./ pontra: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: minden év májusi kt. ülés Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgató 4./ Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi munkájáról jelentés a 121/2010. /V. 27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról Tanács József Szociális Bizottság elnöke: A bizottság úgy véli, hogy sokrétő, nehéz feladat a tanyagondnokoké, melyet lelkiismeretesen, szakszerően látnak el már hosszú évek óta. A bizottság áttekintette az anyagot, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a külterülettel, a külterületi léttel kapcsolatban az alábbi észrevételek hangzottak el: - a testület tagjai kifogásolták, hogy a külterületen nincs hulladékszállitás - a külterületi lakosok számára kedvezményt kérnek biztositani, amennyiben a hulladékudvarba szállitják ki a háztartásukban keletkezett hulladékot - a külterületi utjavitások idıben történı megkezdését szorgalmazzák

14 Válaszában elmondja, hogy a külterületi szemétszállitást továbbra sem támogatja. A beszállitási kedvezmény biztositását megfontolandónak tartja, s a jövı évi dijtételek egyeztetése során szorgalmazza annak áttekintését. Elmondja továbbá, hogy a külterületi utjavitásoknak a költségvetés szab határt. A tavasz folyamán az alábbi útkarbantartások kerültek elvégzésre: Kerület Hrsz. Hossz Munkanem VI. kerület 0220/1 2 km 0256/100 1,5 km 0228/2 2,5 km 0220/31 1,5 km km ,5 km 0407/24 1 km Tárcsa, Gréder, Henger, Tolólap II. kerület 0272/ km Tárcsa, Gréder, Henger, Tolólap Tárcsa, Gréder, Henger, Tolólap, homokhordás, homokrakodás IV. kerület /2 0101/13 5 km Tárcsa, Gréder, Henger, Tolólap VII. kerület 0116/29 1,5 km Tárcsa, Gréder, Henger, Tolólap, homokhordás, homokrakodás A talajvíz csökkenésével egyre több helyen alkalmassá vált a terület a földmunkák elvégzésére. A tanyai lakosok is kivették a munkákból a részüket, volt aki gázolajat, volt aki gépi munkát ajánlott fel. Ezúton is megköszöni a munkájukat. Jelenleg a Tüsök sor földmunkái zajlanak. A munkák elvégzését nagymértékben megkönnyítené, ha pályázati úton sikerülne beszerezni egy gréder munkagépet. Kéri, hogy a tagintézményvezetı tolmácsolja a testület köszönetét a tanyagondnokok felé áldozatos munkájukért. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.

15 139/2011. /V. 26./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi munkájáról jelentés a 121/2010. /V. 27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról H a t á r o z a t I./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta a Tanyagondnoki Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót, melyet elfogad. II.. Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri Dr. Fábricz Károlyné tagintézményvezetıt, hogy évben, 121/2010. /V. 27./ Kt. sz. határozattal elfogadott szakmai program megvalósulásáról a májusi kt. ülésen is adjon tájékoztatást a Képviselı-testületnek. Felelıs: Dr. Fábricz Károlyné tagintézményvezetı Határidı: II.. pont: májusi kt. ülés Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Fábricz Károlyné tagintézményvezetı Nógrádi Zoltán polgármester közérdekü bejelentés nem lévén a nyilvános ülést bezárja és zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS JEGYZİKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 20-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó István alpolgármester Batin József képviselő Kesztler

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben