Siófok, 2010,.. aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok, 2010,.. aláírás"

Átírás

1 Tel.: Fax: Siófok, Fő u URL: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Supra Kábeltelevízió Kft. Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitva tartása: H: 8:30-20:00, K-Cs: 8:30-16:30, P: 8:30-13:00 Szolgáltató székhelye, ügyfélszolgálat: 8600, Siófok, Fő utca / , 40/ Hibabejelentő szolgálat elérhetősége: 84/ , 40/ Előfizető adatai: (Kiskorú előfizetőnél a törvényes képviselő adatai is) Név (születési név) Születési hely,idő / Cégjegyzék szám Anyja neve / Képviselő neve (1) Lakóhely, tartózkodási hely / Székhely Szolgáltatás helye (ahol a szolgáltatást igénybe veszi) Azonosító okmány típus, szám (1) /Adószám Számlázási cím Telefonszám (1) / Telefonszám (1) / Bankszámlaszám (2) - - Előfizető jellege egyéni nem egyéni nyaraló Igénybevétel jogcíme tulajdonos bérlő, egyéb Díjfizetés módja csekken ügyfélszolgálat csoportos beszedés átutalás Szolgáltatás indításának év hó nap kért időpontja 1/ Kitöltése nem kötelező, kitöltésével az előfizető hozzájárul az adatkezeléshez! 2/ A banki adatokat nem természetes személy előfizetőnek, valamint átutalással vagy csoportos beszedési megbízással fizető előfizetőnek kötelező kitölteni. Siófok, 2010,.. aláírás Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 1.oldal

2 3. A Szolgáltatás tárgya: Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatása (az árak forintban értendők és tartalmazzák a forgalmi adót) Igényelt mobilnet csomag 1GB 3GB 8GB Vállalt hűségidő 1 év 2 év hűségidő nélkül Aktiválási díj (egyszeri) Előfizetési díj / hó (szerződés megkötésekor) Szolgáltatás időtartama Hűségidő vállalása.... forint.... forint határozatlan -ig határozott -ig Egyéb (pl. akciós) feltételek: 4. Az Előfizető tulajdonába kerülő mobileszköz/modem adatai (Amennyiben a mobileszközt a Szolgáltató biztosítja) Készülék típusa Huawei 1550 Huawei 1750 Gyári szám SIM kártya száma Siófok, 2010,.. előfizető aláírása szolgáltató képviselőjének aláírása Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 2.oldal

3 3.) Az Előfizetői Szerződés Az Előfizetői Szerződés áll jelen, a Felek által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződésből (továbbiakban: Szerződés), és a Szolgáltató Mobil Internet Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a Szolgáltató által előre meghatározott azon feltételrendszer, amely tartalmazza a jelen Szerződésben nem részletezett, de annak tartalmát képező előfizetői jogviszony tartalmi elemeit, különösen az előfizetői jogviszony létrejöttét, megszűnését, módosulását, valamint a Szerződés alapján igénybe szolgáltatások típusait, igénybevételük módját és feltételeit. Az ÁSZF mindenkor hatályos példánya és az annak részét képező Díjszabás a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Pontjain és internetes honlapján tekinthető meg. A Szolgáltató a Szerződés alapján mobilinternet szolgáltatást ( Szolgáltatás ) nyújt az Előfizető részére a jelen Szerződés 5.) pontjában részletezett tartalommal. A Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják az Előfizető jogosultságát a szerződés megkötésére, az Előfizető köteles a Szerződés aláírt példányához csatolni. A szerződéskötéshez szükséges iratok egyéni előfizető esetén: személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, üzleti előfizető esetén: lehetőleg 30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégbizonyítvány, alapító okirat, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványa, más vállalkozás egyéb, az arra irányadó szabályok szerinti irata, és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya (bemutatásra), valamint Meghatalmazás,ha az Előfizető nevében más írja alá a Szerződést. 4.) Az Előfizetői Szerződés létrejötte, időtartama A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásával/cégszerű aláírásával egyidejűleg jön létre, a hatályba lépés időpontja a Szolgáltatás aktiválásának dátuma. A Szolgáltatás aktiválásának feltétele az egyszeri belépési díj megfizetése. Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig Igénybejelentésnek minősül. A Szerződés határozott időtartamra jön létre azzal, hogy a határozott időtartam lejártát követően az Előfizetői Szerződés minden további jognyilatkozat megtétele nélkül határozatlan idejű szerződéssé alakul át, ha a határozott idő lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal az Előfizető az Előfizetői Szerződés megszüntetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elő, illetve ha a határozott idő lejáratát követően az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi. 5.) A Szolgáltatás leírása A Szolgáltató saját márkanév alatt az Előfizető részére Mobil Internet Szolgáltatást nyújt (továbbiakban: Szolgáltatás ), amely esetében a mobil rádiós hálózatot a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt. biztosítja. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a Magyar Köztársaság területén belül kizárólag a Vodafone Zrt. mindenkori besugárzási/lefedettségi területén érhető el. A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Előfizető a Szolgáltatótól a Szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyát megkapja, valamint rendelkezzen modemmel és személyi számítógéppel. Az Előfizető a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy Mobil Internet Szolgáltatást kíván igénybe venni a Szolgáltatótól, és a Szolgáltatásért díjat fizet a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint. Előfizető kijelenti, hogy a jelen Előfizetői Szerződés megkötésekor az igényelt Mobil Internet díjcsomag ÁSZF 2. pontjában foglalt jellemzőit megismerte és azt elfogadta. Előfizető kijlenti, hogy: (i) a Szolgáltatást gazdasági/szakmai tevékenységén kívül kívánja igénybe venni (ii) Szolgáltatást gazdasági/szakmai tevékenységi körén belül kívánja igénybe venni (a megfelelő aláhúzandó) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogcímen nem jogosult a jelen Szerződésből eredően őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni, illetve a Szolgáltatást harmadik személy részére bármely jogcímen továbbértékesíteni. Amennyiben a Szolgáltató biztosítja a Mobil Internet Szolgáltatáshoz az ÁSZF 3. pontja értelmében a szükséges mobileszközt, úgy a mobileszköz vásárlására vonatkozó egyedi feltételeket a jelen Szerződés 3. sz. Melléklete tartalmazza, melyben foglalt kötelezettséget az Előfizető vállalja. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az SMS (rövid szöveges üzenet) küldés és roaming szolgáltatást (külföldi szolgáltató hálózatában történő szélessávú vezeték nélküli internet szolgáltatás) korlátozza. Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Mobil Internet Szolgáltatás illetve a Mobil Internet díjcsomagok nem alkalmasak mobil hálózati hanghívás kezdeményezésére illetve fogadására. Erre tekintettel az Előfizető tudomásul veszi, hogy Vodafone hálózat hiányában a Szolgáltatás nem elérhető, ezért egyes területeken - megfelelő lefedettség hiányában a Szolgáltatás jelenleg nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe. Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése napján a Szolgáltatás igénybevételének területi lefedettségéről szóló tájékoztatást megkapta. A Vodafone Zrt. által biztosított mindenkori GPRS /UMTS (3G)HSDPA besugárzási/lefedettségi térképet az Előfizető a Szolgáltató és a Vodafone Zrt. ( ) honlapján elérheti. A Szolgáltató az általa kínált díjcsomagok Előfizetője vonatkozásában, az adott számlázási ciklusban az alább megfogalmazott adatforgalom elérésétől amely előre meghatározott adatforgalom túllépése túlzott mértékű hálózat használatnak minősül - függően, Szolgáltató rugalmasan, a hálózat aktuális leterheltségétől függően lassíthatja az adatsebességet a többi felhasználó védelmében. A számlázási ciklus lezárulásakor a sebesség lassítása megszűnik. 1G csomag: Forgalmi korlátozások (figyelmeztető SMS 950 MB-nél): 1GB alatt: nincs 1GB 2GB: 64/16 kbit/s 2GB fölött : 9,6/9,6 kbit/s 3G csomag: Forgalmi korlátozások figyelmeztető SMS 2850 MB-nél): 3GB alatt: nincs 3GB fölött : 64/16 kbit/s 8G csomag: Forgalmi korlátozások figyelmeztető SMS 7650 MB-nél): 8GB alatt: nincs 8GB fölött : 128/128 kbit/s A lassítás előtt a Szolgáltató figyelmeztető üzenetet küld az Előfizetőnek a szolgáltatáshoz szükséges szoftver felületére. A Szolgáltató az ÁSZF I. számú mellékletében meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. Különleges szabályok kapcsolódó szolgáltatás esetén Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást más, - valamely társszolgáltató hálózatában új előfizetői hozzáférési pont létesítését igénylő - elektronikus hírközlési szolgáltatással együttesen és azzal egyidejűleg rendeli meg, és a Felek a másik szolgáltatás igénybevételére előfizetői szerződést kötöttek, Szolgáltató az Előfizető egyidejű tájékoztatása mellett a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését (a mobil eszköz átadását) jogosult a jelen szerződés 6. pontjában vállalt időponttól eltérően, a kapcsolódó szolgáltatás műszaki felmérése eredményéhez és ezen másik szolgáltatás létesítési határidejében megkezdeni. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Szerződés rendelkezéseit az általa meghirdetett akcióra vonatkozó speciális szabályok keretei között az ÁSZF-ben szabályozottaktól eltérően állapítsa meg. 6.) A Szolgáltatás aktiválása, igénybe vétele Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 3.oldal

4 Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Szerződés aláírását követő amennyiben az Előfzető erről másképp nem rendelkezik - első munkanapot követő második munkanap óráig kerül sor a Szolgáltatás aktiválására, amennyiben az Előfizető használatába került a Szolgáltatás használatához szükséges mobil eszköz (modem) és SIM kártya. A Szolgáltatás aktiválásának feltétele az egyszeri belépési díj megfizetése. A Szolgáltató az Előfizetőt a Szolgáltatás aktiválásáról - azaz a Szolgáltatás igénybevétele műszaki feltételeinek megteremtéséről - telefonon keresztül ( üdvözlő hívás ) vagy SMS útján ( üdvözlő üzenet ) tájékoztatja. Az üdvözlő hívás illetve üdvözlő üzenet célja az Előfizető tájékoztatása arról, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató megkezdte. A Szolgáltató abban az esetben is megkezdi a Szolgáltatás nyújtását, ha az üdvözlő hívás illetve az üdvözlő üzenet az Előfizetőt nem érte el. Az aktiválás időpontjáról az Előfizető a Szolgáltató Ügyfélszolgálati számán is kaphat információt. A Szolgáltatás hozzáférési pontot a SIM-kártya képezi. Az Internet hozzáférés engedélyezését és vezérlését a Vodafone hálózati elemei biztosítják. Szolgáltató kizárja a felelősségét az aktiválási határidő be nem tartásának azon esetére, ha a fentebb megjelölt határidő betartását az Előfizető hibás adatszolgáltatása, illetve bármely más, az Előfizető érdekkörében felmerülő, jelen Szerződés hatályát vagy érvényességét érintő körülmény lehetetleníti el. A Szolgáltatás igénybevételéhez a minimális műszaki feltételeket a jelen Előfizetői szerződés 3. melléklete tartalmazza. 7.) A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatának minősül annak minden olyan felhasználási módja, melyekre a mobilinternet szolgáltatás az alkalmazott technológiai megoldások alapján általánosságban alkalmas, így például: weboldalak böngészése, kisebb méretű fájlok továbbítása, online internetes kommunikációs eszközök (pl. chatalkalmazások), játékok hálózati futtatása, online vásárlás, banki átutalás, online felületen megjelenő multimédiás tartalom alkalomszerű megtekintése. A Szolgáltatás a fájlcserélő, fájlmegosztó, vagy egyéb, nagy mennyiségű adat továbbítására szolgáló alkalmazás használatára nem alkalmas. Amennyiben az Előfizető a jelen Szerződésben és az ÁSZF 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak szerinti rendeltetésszerű felhasználástól eltérően használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató felszólítja az Előfizetőt a nem rendeltetésszerű használat 24 órán belül történő megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizető egyidejű értesítése mellett haladéktalanul korlátozhatja vagy a Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőit csökkentheti, illetve jogosult a Szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondás útján megszüntetni. A SIM-kártya használata, letiltása Előfizetőnek használatra átadott a Szerződés 2. pontjában nevesített ICC-számú előfizetői (SIM-)kártya a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt. tulajdonát képezi, ezért a tulajdonjoga nem átruházható, a SIM-kártya felett az Előfizető- a saját jelen Előfizetői Szerződés szerinti használatától eltekintve - semmilyen jogcímen nem jogosult rendelkezni.. A SIM-kártya használatának másnak történő időleges átengedése esetén az Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségekért és az időleges átengedésből eredő esetleges kárért a vétkességre tekintet nélkül az Előfizető tartozik helytállni. Az Előfizető köteles az előfizetői (SIM-) kártyát rendeltetésszerűen, kizárólag az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező mobileszközben használni. Ha az Előfizető a részére átadott SIM-kártyán bármilyen beavatkozást végez, és ezzel befolyásolja a szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés megszegésének tekinti, és jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul korlátozni, valamint amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítéstől számított 24 órán belül sem szünteti meg a SIM-kártya rendeltetésellenes használatát az Egyedi Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondással megszüntetni. A Szolgáltató a SIM-kártyát az Előfizetőnek fel nem róható okokból bekövetkezett meghibásodása, használhatatlanná válása esetén vagy amennyiben a SIM-kártya programhibás, díjmentesen kicseréli. A SIM-kártya az Előfizetőnek felróható vagy egyébként az érdekkörében felmerülő okra visszavezethető meghibásodása, megrongálódása, a rendeltetésszerű, illetve üzemképes használatra alkalmatlanná válása esetében a Szolgáltatót javítási, kicserélési kötelezettség nem terheli. Amennyiben magatartásával az Előfizető kárt is okoz, úgy a Szolgáltatónak joga van az Előfizetővel szemben kártérítési igényt érvényesíteni. A SIM-kártya kizárólag a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt hálózatán keresztül nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosít. A SIM-kártya elvesztését és/vagy eltulajdonítását az Előfizető köteles személyesen vagy a telefonos Ügyfélszolgálaton a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és egyben kérni a Szolgáltatás szüneteltetését. A Szolgáltató a SIM-kártyát az Előfizető bejelentését követően haladéktalanul letiltja. Bejelentést követően a Szolgáltatás a bejelentéstől kezdve szünetel a SIM-kártya megkerüléséig illetve az újabb SIM-kártya aktiválásáig. Az Előfizető nem felel azon szolgáltatások igénybevételi díjáért, amelyeket a letiltás kérése után kezdeményeztek. A folyamatban lévő adathívást a SIM-kártya letiltása megszakítja. A mobileszközzel kapcsolatos Előfizetői kötelezettségek, a mobileszköz letiltása Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez kizárólag a részére a jelen Szerződés 3. mellékletében foglalt kedvezményes feltételek szerint értékesített és átadott, a Szerződés 2. pontja szerinti IMEI-számmal, vagy az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti hatósági engedéllyel rendelkező vagy megfelelőségi nyilatkozattal ellátott mobil eszközt használhatja. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot a meghatározott követelményeknek nem megfelelő, illetve a hibás vagy lopott készülékek hálózatból történő kizárására. Amennyiben Előfizető a jelen pontban írtaknak nem tesz eleget, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt a Szerződés megszegésének tekinti, és jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul korlátozni, valamint amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítésétől számított 24 órán belül sem hagy fel fenti kötelezettségének megszegésével az Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondással megszüntetni. Az Előfizető a mobileszköz IMEI számát nem változtathatja meg és egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ennek megtörténte az évi IV. törvény (Btk) 300./C.-a szerint a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, illetőleg a 300/E -a szerint a számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása tényállását valósítja meg. A Szolgáltató az általa biztosított mobileszközt az Előfizetőnek fel nem róható okokból bekövetkezett meghibásodása, használhatatlanná válása esetén díjmentesen kicseréli. A Szolgáltató a mobileszköz cserét az előfizetői igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidővel vállalja. Az Előfizető a mobileszköz cserét személyesen vagy a telefonos Ügyfélszolgálaton kérheti. Az Előfizető kizárólag írásban kérheti Szolgáltatótól a mobileszköz letiltását, ehhez a tulajdonjogot hitelt érdemlően bizonyítania kell, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a mobileszköz letiltásából eredő mindennemű felelősséget vállal. A kérelemhez az Előfizetőnek be kell nyújtania a Szolgáltatóhoz az alábbi iratok másolatát: - vásárlást igazoló számla, - jótállási jegy, - a Mobil Eszköz eltulajdonítása miatt tett rendőrségi feljelentés. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a mobileszköz letiltásának területi hatálya a műszaki lehetőségektől, illetve a bel- és külföldi szolgáltatók közötti egyezményektől függ. 8.) Díjfizetés Az Előfizetőt a Szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli. Az Előfizető díjfizetési kötelezettségét számla alapján teljesíti. Előfizető a határozott időtartam alatt jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott havi előfizetési díjat köteles megfizetni. A havi előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak előre, az egyszeri és az eseti díjak pedig utólag esedékesek. A díjmegállapítás és a számlázás feltételeit az ÁSZF 15. Fejezete tartalmazza. A számlát az Előfizető, az általa választott fizetési mód szerint, a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles megfizetni azzal, hogy a számla mind a postai csekkes befizetés, mind banki Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 4.oldal

5 átutalás esetén akkor minősül határidőben megfizetettnek, ha a számlán feltüntetett esedékesség napjáig a száma összegének jóváírása a Szolgáltató bankszámláján megtörténik. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató az Előfizető részére az ÁSZF pontjában meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítja fel, amely az eredeti esedékesség dátumától számítandó. Amennyiben a határozott időtartam lejártát követően a Szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át, úgy a továbbiakban az Előfizető a Szerződés határozatlan idejűvé alakulásának időpontjában a Szolgáltató hatályos ÁSZF-ében a jelen Szerződés 3.) pontjában meghatározott díjcsomaghoz tartozó aktuális díjat (listaár) köteles megfizetni. 9.) A Szerződés megszűnése Felek megállapodnak abban, hogy határozott időtartamra megkötött Szerződés rendes felmondással a Szerződés hatálya alatt nem mondható fel. A rendkívüli felmondás eseteit, a Szerződés Előfizető és Szolgáltató általi felmondásának feltételeit az ÁSZF 10. pontja tartalmazza. Felek megállapodnak abban, hogy ha a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal az Előfizető nem kéri írásban a szerződés megszüntetését, úgy a Szerződés a Felek között a határozott időtartam elteltével határozatlan időtartamra megkötött szerződéssé alakul át, ahol a felmondási idő az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén a felmondás közlésétől számított 8 (nyolc) nap. A felmondást a Szolgáltató területileg illetékes ügyfélszolgálatához kell eljuttatni. A Szerződés formájában valamint szóban nem mondható fel. Amennyiben a határozott idejű Szerződés a határozott időtartam lejárta előtt az Előfizető érdekkörében felmerült okból - így különösen az Előfizető szerződésszegése miatt - megszűnik, úgy az az Előfizető a jelen Szerződés 3. pontjában írt feltételes kedvezményt elveszti és a kedvezmények mértékével azonos összeget köteles a Szolgáltató részére megfizetni. 10.) A Szolgáltatás szüneteltetése és korlátozása Szüneteltetés: A Szolgáltatás általában az alábbi okok miatt szünetelhet: (i) a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, (ii) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis major) esetén, (iii) az Előfizető kérésére, (iv) a SIM-kártya elvesztése, illetve eltulajdonítása miatt, (v) Eht (4) bekezdése alapján illetve (vi.) közérdekből. A szüneteltetés részletes feltételeit az ÁSZF 8. fejezete tartalmazza. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató az Előfizető által bonyolított adathívás forgalmat szünetelteti. Hűségidő vállalás mellett kötött szerződés esetében szüneteltetésre nincs lehetőség. Előfizető által kért szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető Szünetletetési díjat köteles fizetni. Korlátozás: A Szolgáltatás korlátozására az Előfizető ÁSZF 9. pontjában meghatározott szerződésszegése esetén kerülhet sor. A Szolgáltatás korlátozása során a Szolgáltató az Előfizető által bonyolított adathívás forgalmat korlátozhatja, illetve a Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőit csökkentheti. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani a 9,6/9,6kbit/s forgalmi sebességet. A korlátozás időtartama alatt az Előfizető a Szolgáltatás havi előfizetési díját köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltatás korlátozását - a korlátozás okának vizsgálata nélkül - a Szolgáltató a korlátozás okának bekövetkezését követő maximum 60 napig engedélyezi, utána a Szolgáltatás nyújtását megszünteti. A Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha az Előfizetőnek díjtartozása van, és ez a díjtartozás az ennek rendezésére történő felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően is fennáll. A Szolgáltatás korlátozható abban az esetben is, ha az Internet szolgáltatásokhoz tartozó ide értve a Szolgáltatást is - tartozó szolgáltatás keretén belül a kéretlen levelek (SPAM) okozta akaratlagos vagy akár vétlen hálózati forgalom mind bejövő, mind kimenő irányban veszélyezteti a Szolgáltató Internet szolgáltatását és zavarja a többi Előfizető általi igénybe vételét. A Szolgáltatás korlátozásának speciális feltételeit az ÁSZF 9. fejezete tartalmazza. 11.) A szerződésszegés jogkövetkezményei, a Szolgáltató felelőssége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén A szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 8., 9., 10. pontjai tartalmazzák. A Szolgáltatás minőségére vonatkozó rendelkezések Szolgáltató általi megszegése a Szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése - esetén az Előfizetőt megillető jogokat és kötbért az ÁSZF 13. pontja tartalmazza. A Szolgáltató által hálózati hozzáférésre igénybe vett (Vodafone hálózat) GSM rádiótelefon-rendszer, valamint a mobil rádiótelefonhálózat működési sajátosságaiból következően nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben meghatározott területeken az alapszolgáltatás igénybevétele korlátozottan lehetséges vagy lehetetlen, ideértve azt az esetet is, amikor a Vodafone egyes bázisállomásait megszünteti. A Szolgáltatás minőségében a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt, valamint a hálózat pillanatnyi terheltségétől függően időben és térben változás állhat be, amely jelentheti az adatátviteli sebesség átmeneti csökkenését. A Szolgáltató a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt térben és időben, illetve a rádiófrekvenciáknál bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett károkért felelősséget nem vállal. 12.) Ügyfélszolgálat elérhetősége, hibabejelentés módja, hibaelhárítás és karbantartás Hibabejelentés: Az Előfizető vagy az érdekkörében eljáró más személy az észlelt működési rendellenességet vagy a működésképtelenséget a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, levélben vagy -ben jelezheti. A hibabejelentés részletes szabályait az ÁSZF 9. fejezete tartalmazza. Hibaelhárítás: A hibaelhárításra vállalt minőségi célértékeket az ÁSZF I. sz. melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a hibaelhárítást a Szolgáltatás jellegénél fogva a Vodafone Zrt-vel együttműködésben végzi. Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése: Ha az Előfizetőnek a Szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, az ÁSZF-ben felsorolt ügyfélszolgálati pontokhoz kell fordulnia. A reklamációt nyitvatartási időben telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodá(k)ban vagy írásban, a Szolgáltató címére küldött postai levélben lehet megtenni. A Szolgáltató az ügyfélszolgálathoz érkező, a Szolgáltatás minőségére vonatkozó előfizetői panaszokat kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a panasz benyújtásától számított 30 napon belül írásban vagy elektronikus levélben tájékoztatja az Előfizetőt. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az indokolással ellátott, írásba foglalt választ az Előfizetőnek megküldi. A díjreklamáció kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF pontja tartalmazza. Karbantartási szolgáltatások: Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltatás mobil hálózatát a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt. biztosítja, ezért a Szolgáltató a Vodafone által végzett GSM-rendszer karbantartási munkálatainak elvégzése miatt is jogosult a Szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésére. E munkálatokat 00:00 és 05:00 óra közötti időablakban lehet elvégezni, és Szolgáltató azokról megkezdésüket megelőzően legalább 15 nappal az Előfizetőt értesíteni köteles. Szolgáltató abban az esetben is köteles az előfizetőt 15 nappal korábban értesíteni, ha az előreláthatóan szünetelést eredményező rendszeres karbantartási munkálatokra az itt megadott időablakon kívül kerül sor. A rendszeres karbantartás miatt kiesett időtartamok nem számítanak bele a Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állási időbe. Kizárólag Szolgáltató érdekkörében az általa nyújtott szolgáltatások körében - bekövetkező tervezett karbantartás esetén a Szolgáltató a karbantartás megkezdését megelőzően legalább 15 nappal, nem tervezett karbantartási munkák esetén 24 órával a várható üzemszünet előtt a Szolgáltató az Előfizetőt annak kezdeti időpontjáról értesíteni köteles azzal, hogy ezek a munkák a szolgáltatás szünetelését csak más műszaki megoldás hiányában eredményezhetik. A karbantartási szolgáltatások feltételeit az ÁSZF 8.2. pontja tartalmazza. 13.) A szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai egyoldalú szerződésmódosítás esetén A Szerződés módosításának feltételeit, az Előfizető ezzel kapcsolatos jogait az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. A Szerződés módosítására a Szerződés megkötésére vonatkozó általános szabályok vonatkoznak. Felek közös megállapodással módosítják a Szerződést amennyiben változás áll be az előfizető adataiban, előfizetői jellegében, pl. az Előfizető átírást kér. Az Előfizető a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik személyre a Szerződésből eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét. Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 5.oldal

6 A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításával a Szerződésben foglaltakat módosítani. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítására különösen a szolgáltatókra és az előfizetőkre vonatkozó meglévő jogszabály módosítása, új jogszabály hatályba lépése, a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak megállapításáról szóló jogszabály változása, meglévő szolgáltatások tartalmának változása vagy szolgáltatás megszűnése, a Hírközlési Hatóság, a Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy Versenyhivatal kötelező határozatában foglaltak miatt szükségessé váló módosítás, vagy a Szolgáltató által megállapított díjak változása, vagy a a Szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató és a Vodafone Zrt. közötti együttműködési megállapodás módosítása miatt kerülhet sor. A fent felsorolt esetekben amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a Szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Ugyancsak jogosult a Szolgáltató a Szerződés egyoldalú módosítására abban az esetben, ha azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A módosításról szóló értesítést követően az Előfizető jogosult 8 napon belül a Szerződést felmondani. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői Szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt (határozott időtartam, vagy hűségnyilatkozat megléte) igénybe veszi és az Előfizetői Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői Szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a Szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Előfizető tudomásul veszi és az Előfizetői Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak az Eht. 132 (2) bekezdés értelmében az Előfizető minden további külön hozzájárulása nélkül lehetősége van az Előfizetői Szerződést változatlan tartalommal bármilyen jogcímen ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés engedményezését, tartozásátvállalást, a szolgáltató társaság vagy annak üzletága átruházását - a Vodafone Zrt.-re átruházni a Vodafone egyoldalú értesítése alapján. 14.) Adat- és titokvédelem Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatóval közölt adatai és egyéb információk a valóságnak megfelelnek és időszerűek. A Szolgáltató a szolgáltatásai, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. A Szolgáltató az Előfizető adatait az ÁSZF nek megfelelően kezeli. Előfizető jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a SIM-kártya és a mobileszköz letiltása érdekében, valamint hibaelhárítás céljából az Előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatait és a bejelentéssel együtt benyújtott dokumentumokat a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt. részére átadja. A Vodafone Zrt e körben a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések értelmében a Szolgáltató, mint adatkezelő által megbízott adatfeldolgozónak minősül. Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, valamint kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Előfizetői Szerződés hatálya és a jogérvényesítésre nyitva álló határidő alatt a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésből eredő díjkövetelésének érvényesítéséhez, valamint az Eht a alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók által létrehozható közös adatállományban az Előfizető által az Előfizetői Szerződésben megadott valamennyi adatát harmadik személy részére átadja. A Mobil Internet Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés további speciális szabályait az ÁSZF pontja tartalmazza. 15.) Egyéb rendelkezések Díjcsomag-váltás: Az Előfizető jogosult díjcsomag (tarifacsomag) váltására. A Mobil Internet díjcsomag módosítására vonatkozó kérelmet a Szolgáltatóhoz személyesen, telefonon, írásban ( ben) be lehet jelenteni, amelyet a Szolgáltató az érvényes Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő első munkanapot követő második munkanap órára teljesít. Előfizető a Mobil Internet Szolgáltatás aktiválását követő 2 hónapon belül csak nagyobb adatforgalmat biztosító csomagra válthat, továbbá magasabb havi díjú Mobil Internet díjcsomag a Szolgáltatás aktiválását követő 2 hónapon belül nem váltható alacsonyabb havi díjú csomagra (tilalmi idő). A választott díjcsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díjcsomag aktiválásának napjától teljesíti. A díjcsomag módosítást Szolgáltató ráutaló magatartással létrejöttnek tekinti, amennyiben a telefonon választott díjcsomag szerinti díj számlázásának megkezdésétől Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felelőssége: A Szolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az Előfizető rendelkezik az internet-hozzáférést biztosító számítástechnikai eszközökkel, valamint az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti hatósági engedéllyel rendelkező vagy megfelelőségi nyilatkozattal ellátott GSM-rendszerű mobileszközzel. Az Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen a jelen Szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltak szerint használni. Az Előfizető köteles betartani a jelen Szerződés mellékletét képező Etikai Kódexet és hálózathasználati irányelvekben foglaltakat. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Előfizető által az internethálózaton terjesztett anyagokért, azok tartalmáért kizárólag az Előfizető felel. Internet szolgáltatás igénybevétele kapcsán az egyes Internetes oldalakon megjelenő és az Előfizető által esetlegesen aktivált számítógépes vírusok által az Előfizető eszközeiben okozott károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az Előfizető a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogcímen nem jogosult az Előfizetői Szerződésből eredően őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni, illetve a Szolgáltatást harmadik személy részére bármely jogcímen továbbértékesíteni. Jogviták rendezése Jogvita esetén az Előfizető jogosult a vitát a hatóság elé terjeszteni. Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének hogy a Hírközlési Hatóságnak díjvita elbírálására nincs hatásköre, arra az illetékes bíróság jogosult. A hírközlési- és a fogyasztóvédelmi hatóság szerveit és azok elérhetőségét az ÁSZF V. számú melléklete tartalmazza. Az Előfizetői Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a Felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Záró rendelkezések Felek elfogadják, hogy a közöttük létrejött jogviszonyban és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, valamint a végrehajtási szabályai, illetve a mindenkor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 16.) Előfizető nyilatkozatai Előfizető a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek és időszerűek, azoknak a jelen Szerződésben és az ÁSZF-ben írtak szerinti kezeléséhez hozzájárul. Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás teljesítése végett a Szolgáltató a számára átadott előfizetői adatokat a szükséges mértékben és kifejezetten a jelen Szerződésben írtak szerződésszerű teljesítésének céljára az alvállalkozói, illetve a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt részére átadja Előfizető kijelenti, hogy a Szolgáltató által a címen is közzétett Általános Szerződési Feltételeket, valamint a jelen Egyedi Előfizetői Szerződést a Szerződés megkötése előtt elolvasta és megértette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et időről-időre módosíthatja, amelyről az Előfizetőt az ÁSZF-ben foglaltak szerint értesít Előfizető a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen tájékoztatást számára elektronikus formában küldjön meg. Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 6.oldal

7 16.4. Előfizető jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy tételes számlamellékletre nem tart igényt Előfizető képviselője a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy képviseleti jogosultsága, illetve cselekvőképessége nem korlátozott és nem kizárt Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából megbízottjának átadhatja, és az Előfizető személyes adatainak kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes Általános Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el. Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az Eht. 157 (2) bek. foglalt adatokon túl további adatot is nyilvántart az Előfizetőről. Előfizető jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ezen adatok nyilvántartásához. Jelen Szerződés 1. mellékletét képezi az Előfizető adatkezelési nyilatkozata. 17.) Jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg az Előfizetőnek átadásra kerül a Szolgáltató egységes szerkezetű ÁSZF kivonata is. Az alábbi mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: Mellékletek: 1. sz. melléklet Adatkezelési nyilatkozat 2. sz. melléklet Etikai Kódex 3. sz. melléklet - Kedvezményes mobileszköz vásárlásra vonatkozó rendelkezések Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Szerződést és annak mellékleteit azok elolvasása és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kitöltötték, aláírták. Siófok, 2010,.. előfizető aláírása szolgáltató képviselőjének aláírása Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 7.oldal

8 EGYÉNI ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Tájékoztató az adatkezelési nyilatkozathoz 1 sz. melléklet : ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. Számlázás céljából kezelt előfizetői adatok Előfizető neve/cégneve: Előfizető születési neve: Születési hely és idő: Lakóhely/Tartózkodási hely/székhely Előfizető cégjegyzék száma/nyilvántartási száma: Előfizető bankszámlaszáma: 2. Adatkezelési módok: a számlázás és díjbeszedés céljából kezelt előfizetői adatok más célból történő felhasználása 2.1. Adataimat, a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási hozzájárulok tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal összekapcsolja. nem járulok hozzá 2.2. Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes hozzájárulok korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján részemre továbbíthatja nem járulok hozzá a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét A Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. 6. -ának hatálya alá nem tartozó közvetlen hozzájárulok üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját nem járulok hozzá szolgáló küldeményt A Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás hozzájárulok céljára szolgáló közlés továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert nem járulok hozzá vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat Az előfizetői adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, hozzájárulok közvélemény- vagy piackutatás céljából. nem járulok hozzá Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 129. (6) bekezdése alapján az egyedi előfizetői szerződésnek kötelező tartalmi eleme az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat, ezért az adatkezelési nyilatkozatot a szerződéssel együtt szíveskedjen visszaküldeni. Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat. Általános tudnivalók A Szolgáltató az Előfizető adatait a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, illetve az Előfizető nyilatkozatának megfelelően kezeli. Nyilatkozattételre csak az Előfizető jogosult. Az Előfizető felel az általa megadott adatok hitelességéért és pontosságáért. Az Előfizető köteles az adatainak megváltozását 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmaradásából eredő kárért a felelősség az Előfizetőt terheli. Részletes tudnivalók 1. ponthoz: Adatkezelési cél: számlázás. Az adószám megadása KÖTELEZŐ, ha az Előfizető egyben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény értelmében adóalanynak minősül. A számlázás céljából kezelt adatokat a választott adatkezelési módtól függetlenül kérjük kitölteni. Az Előfizető adatai: Üzleti Előfizetők esetében a cégnévként a cégbíróság által bejegyzett (teljes vagy rövidített) cégnév, egyéni előfizető esetén a név rovatban csak a szerződő természetes személy neve szerepelhet. 2. ponthoz: Nyilatkozatkérés jogalapja: Eht (6) bekezdése és a. A kezelt adatok körét az Eht (2) bekezdése határozza meg. A 2.1. pont esetén Ön arra ad felhatalmazást, hogy - a számlázás és díjbeszedés céljából egyébként a Szolgáltató rendelkezésére álló adatokat- a Szolgáltató kizárólag saját maga számára feldolgozza, elemezze, a saját kezelésében lévő más adatállományokkal összekapcsolja, és ezt a szolgáltatásainak fejlesztésére, kedvezőbb ajánlatok kidolgozására fordíthassa, és ajánlatait Önnek címezve eljuttathassa. A 2.2. pont esetén Ön arra ad felhatalmazást, hogy a Szolgáltató a jövőben az Ön részére közvetlen üzletszerzés módszerével, így különösen postai úton vagy címre történő elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján saját gazdasági tevékenységével kapcsolatos reklámot küldjön. Ön egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató kapcsolat-felvételi listájára felvegye, azt kizárólagosan hírközlési szolgálatai körében közvetlen üzletszerzés céljára használja, ebből a célból adatait a közvetlen üzletszerzésben közreműködő harmadik személynek átadja. Ön a 2.2. pont szerinti nyilatkozatát bármikor, indokolás nélkül útján az vagy postai úton (8600, Siófok, Fő utca ) ingyenesen visszavonhatja, amelyben megadott adatain kívül fel kell tüntetnie előfizetői szerződése számát is. Amennyiben Ön nem járul hozzá a reklámküldemények fogadásához, úgy a Szolgáltató ún. tilalmi listára helyezi és a tilalmi listára helyezés időpontjától kezdve ellenkező tartalmú hozzájáruló nyilatkozat megtételéig az Ön részére közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) útján reklámot nem küld. Hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy a reklámküldemények további fogadásának megtiltása iránti igénybejelentése esetében a Szolgáltató tilalmi listára helyezi és a tilalmi listára helyezés időpontjától kezdve ellenkező tartalmú hozzájáruló nyilatkozata megtételéig az Ön részére közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) útján reklámot a jövőben nem küld. A 2.3. pont esetén Ön arra ad felhatalmazást, hogy Szolgáltató továbbíthat az Ön részére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6. -ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt. A 2.4. ponthoz adott felhatalmazás esetén a Szolgáltató saját közléseit fogja automatizált hívással továbbítani. Az automatizált hívások bevezetése esetén az adatvédelmi kockázatok közül kizárható az emberi közreműködéssel okozható hiba. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, a díj megfizetésével kapcsolatos közlése, küldeménye függetlenül annak formájától nem jelenti az előfizetői adatoknak az Eht. szerint céloktól eltérő és a fenti nyilatkozat hatálya alá tartozó felhasználását. A 2.5. pont esetén Ön arra ad felhatalmazást, hogy előfizetői adatait harmadik személynek átadjuk illetve, hogy a harmadik személy az Ön adatait hogyan használhatja fel. Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 8.oldal

9 2. számú melléklet :Etikai Kódex A Csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások - GPRS igénybevételének etikai szabályai A Szolgáltató a GPRS alapú szolgáltatásának fenntartása, minőségének biztosítása, továbbá ügyfeleinek és az Internet társadalom egészének védelme érdekében az alább részletezett módon határozza meg a nem etikus tevékenységeket: 1. Nem megengedett kéretlen, közvetlen üzletszerzési, egyéb reklám célú, stb. elektronikus levél ( ) vagy bármely más elektronikus közlemény továbbítása olyan címzetteknek, akik a feladót tájékoztatták arról, hogy nem kívánnak ilyen jellegű e- mailt vagy elektronikus közleményt kapni. 2. A Szolgáltató távközlő hálózatán nagy mennyiségű (100 db feletti) küldése olyan címekre, amelyeknek tulajdonosaival a küldő nem áll személyes vagy üzleti kapcsolatban (spam). 3. Vírussal fertőzött, vagy bármely olyan (és/vagy -hoz csatolt állomány) küldése, amely a címzett vagy a Szolgáltató rendszereiben a rendszerhasználó érdekeivel és/vagy akaratával ellentétes tevékenységet fejt(het) ki. 4.Nem megengedett szándékosan hamis vagy elfedett feladói adatokkal megadott, vagy olyan küldése, amelyben nem szerepel egy érvényes cím, amelyre a címzett elküldhetné a további ek küldésének megtiltására vonatkozó kérelmét. 5. A Szolgáltató GPRS alapú szolgáltatásainak igénybe vételével olyan , közlemény, adat, információ, stb. küldése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, közzététele, mások számítógépére, szerverére való elhelyezése, amelynek: tartalmát a küldő, illetve a hozzáférést lehetővé tévő fél jogosulatlanul, vagy szerzői jogokat megsértve szerezte meg, tartalma általános társadalmi értékeket, emberi méltóságot sért vagy sérthet (félrevezető, trágár, erőszakos, pornográf, stb. tartalom); az adott módon való küldésével, terjesztésével, nyilvánosságra hozatalával, hozzáférhetővé- illetve közzétételével, jogszabályba ütköző cselekmény (felbujtás, uszítás, gyűlöletkeltés, szerzői jogok megsértése, stb.) valósul vagy valósulhat meg; tartalma értékesítésre kínált termék, szolgáltatás vagy egyéb dolog tulajdonságairól, tartalmáról, áráról bárkit félrevezethet. 6. A Szolgáltató GPRS alapú szolgáltatásainak igénybe vételével más(ok) számítógépe(i) és/vagy az azon tárolt adatok illetéktelen használata, igénybe vétele, más(ok) számítógépe(i) működésének illetéktelen befolyásolása illetve ezek kísérlete, így különösen: mások számítógépein, szerverein tárolt vagy használt, nem nyilvánosságnak szánt (magántitkot, üzleti titkot, szolgálati titkot, államtitkot, stb. képező) és/vagy szerzői jogvédelem alatt álló adatok, állományok illetéktelen megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérlet; mások számítógépein, szerverein tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy erre irányuló kísérlete; mások számítógépére vagy szerverére kompromittáló vagy az adott gép működését hátrányosan befolyásoló adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete; mások tulajdonát képező, vagy mások által használt számítógépek, illetve azok erőforrásainak (pl. proxy, e- mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök, stb.) engedély nélküli felhasználása. 7. A Szolgáltató GPRS hálózatához mobil szolgáltatás-hozzáférési ponton (mobil telefonon, illetve egyéb mobil távközlő berendezésen, stb.) keresztül csatlakoztatott számítógép szerverként, illetve átjáróként való használata (egynél több felhasználó kiszolgálása; hálózat, illetve egynél több számítógép csatlakoztatása, stb.) 8. Tilos a Szolgáltató hálózatának és/vagy hálózati eszközeinek felhasználásával minden olyan információ tárolása, továbbítása és közzététele, amelynek tartalma: mások személyhez fűződő jogát sérti (erkölcstelen, obszcén, rágalmazó, kártékony, erőszakos ) mások szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti, vallási, politikai, faji ellentétet szít, törvénybe ütköző cselekedetre buzdít (jogellenes), vagy egyébként jogszabályba ütközik Az Előfizető felel saját hálózatának biztonságos működéséért. Jogosulatlan hozzáférés Tilos a Szolgáltató hálózatának és/vagy hálózati eszközeinek felhasználásával: más személy számítógépén tárolt adatok, állományok jogosulatlan megszerzése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozása, törlése, más számítógépére adatok, állományok jogosulatlan feltöltése, más számítógépének, illetve erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra, a hálózaton nem a nyilvánosság számára továbbított közlések tartalmának jogosulatlan kifürkészése, közzététele és felhasználása, a fenti magatartások bármelyikének megkísérlése. Jogsértő tartalom közzététele Amennyiben valamely ügyfelünk nem etikus tevékenységet észlel, arról az levelező címre küldött értesítéssel tájékoztathatja Szolgáltatót. A Szolgáltatót fenyegető kár megelőzése és/vagy a Szolgáltatót ért kár enyhítése, továbbá a Szolgáltató többi előfizetőjének és/vagy hálózatának védelme érdekében fenntartja magának a jogot arra, hogy vizsgálatot folytasson, a vizsgálat alapján az érintett ügyfelével szemben eljárjon, továbbá szankcionálás céljából értesítsen bármely más szolgáltatót, ha annak előfizetője folytatja a nem etikus tevékenységet. Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 9.oldal

10 3. sz. számú melléklet Kedvezményes mobil eszköz vásárlásra vonatkozó rendelkezések A Supra Kft (8600, Siófok, Fő utca ) Mobil Internet Szolgáltatásának Előfizetője a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt által biztosított mobil rádiótelefon szolgáltatási rendszeréhez az alábbiakban kifejtésre kerülő feltételhez kötött kedvezmény felhasználásával megvásárolt mobil eszközzel csatlakozik. Az Előfizetői Szerződés 2. A Szolgáltatásra vonatkozó adatok című pontjának Az Előfizető tulajdonába kerülő mobileszköz/modem adatai című alpontja tartalmazza az Előfizető által az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltatótól megvásárolt kedvezményes árú mobil eszköz (a továbbiakban: Mobil Eszköz) típusát és azonosító adatait (IMEI szám). A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a Mobil Internet Szolgáltatáshoz szükséges Mobil Eszközt a következő feltételekkel. 1.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Mobil Internet Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF 4. számú mellékletét képező díjszabásban szereplő vételárhoz képest kedvezményes áron biztosítja az Előfizető részére a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Mobil Eszközt. A kedvezményes ár: 0 Ft Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kedvezményes árú Mobil Eszközt kizárólag a Szolgáltató Mobil Internet Szolgáltatásának igénybevételéhez biztosítja a 2. pontban írt feltételek teljesülése esetén, rögzített hűségidő vállalása mellett. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt Mobil Eszköz kizárólag a Szolgáltatóval együttműködésben álló Vodafone Zrt tulajdonát képező SIM-kártyával használható Előfizető kijelenti és tudomásul veszi, hogy az 1. pontban feltüntetett kedvezmény igénybevételének feltételei a következőek: (i) Az Előfizető által kötött Előfizetői Szerződés hatályba lépésétől számított 12/24 hónapon belül az Előfizető oldalán felmerülő okból a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy korlátozására nem kerül sor: az Előfizető oldalán felmerülő oknak számít a Szolgáltató által a számlatartozás miatt történő korlátozás is. (ii) Az Előfizető a Szerződést a fenti (i) pontban írt határozott időszak alatt nem mondhatja fel. (iii) Az Előfizető bármely szerződésszegése miatt a Szolgáltató a Szerződést a fenti (i) pontban írt határozott időszak alatt nem mondja fel Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, úgy az Előfizető az általa megvásárolt Mobil Eszköz Szolgáltató ÁSZF-ben foglalt listaárhoz viszonyított feltételes kedvezményét melynek bruttó összege mobileszközönként: A Szerződés felmondása 0-12 hónap között: Huawei 1550 : Ft Huawei 1750 : Ft A Szerződés felmondása hónap között: Huawei 1550 : Ft Huawei 1750 : Ft elveszti, s annak teljes összegét a Szolgáltató javára, az erre vonatkozó felszólítást kézhezvételét követő 10 napon belül köteles befizetni. Amennyiben a Szerződésben az Előfizető és a Számlafizető (költségviselő) egymástól elkülönül, úgy jelen mellékletben foglaltak alapján esedékes bármilyen kötelezettségért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen felelős. 3.Az Előfizető kijelenti, hogy a kedvezmény elvesztése esetén az esetleges behajtási eljárás során ezen jelen nyilatkozata tartozáselismerésnek minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható. 4.Amennyiben az Előfizető rendelkezésére bocsátott SIM-kártyát, illetve a Mobil Eszközt ellopják, úgy annak tényét az Előfizető köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni és a lopás tényét a bűnüldöző hatóságnak tett feljelentés másolati példányával igazolni kell. A Szolgáltató lopás/vagy az eszköz elvesztése esetén felelősséget nem vállal. Lopás, valamint a SIM-kártya elvesztése esetén annak Előfizető általi tudomásszerzésétől számított maximum 14 nap áll az Előfizető rendelkezésére a SIM-kártya pótlására és bekapcsolására a kedvezmény elvesztése nélkül. A SIM-kártya pótlás a mindenkori ÁSZF díjszabás alapján történik. 5.A Szolgáltató a Mobil Eszközre 12/24 hónapos cseregaranciát vállal. A Mobil Eszköz rendeltetésszerű használata mellett, az Előfizető érdekkörén kívül eső meghibásodás esetén a Szolgáltató cseréli a készüléket. A garancia érvényesítéséhez az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződést és mellékleteit szükséges bemutatnia. A garancia érvényesítésére a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen van lehetőség. 6.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Mobil Eszköz és a Szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi minimális műszaki feltételek együttesen szükségesek: HSDPA/UMTS 2100 MHz EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz Internet böngésző futtatására alkalmas, USB 1.1/2. felszerelt számítógép; Microsoft Windows XP, Vista, 7; Apple Mac OS X (10.4.+) vagy Linux operációs rendszer; A telepítő CD futtatásához CD-ROM meghajtó (Egyes eszköztípusoknál a szükséges szoftverek telepítése CD használata nélkül, automatikusan megtörténik), Legalább Pentium III kategóriájú számítógép (PC), 100 MB szabad HDD kapacitás és 256MB memória Képernyő felbontás: legalább 800*600 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételét, a Mobil Eszközön található rendszerszoftver telepítését néhány Virusírtó program befolyásolja, amelynek esetleges eltávolítása a Szolgáltatáshoz szükséges szoftver telepítéséig szükséges lehet. 7.Előfizető az Előfizetői Szerződés és jelen Melléklet aláírásával elismeri, hogy a Mobil Eszközt rendeltetésszerű használatra alkalmas, működőképes használatban a vonatkozó felhasználói dokumentációval együtt a Szolgáltatótól átvette (birtokbaadás). Előfizető tudomásul veszi, hogy a Mobil Eszköz átadásával a kárveszély az Előfizetőre átszállt. 8. Szolgáltató a Mobil Eszköz birtokbaadásával együtt a Mobil Eszköz tulajdonjogát az Előfizetőre átruházza. Siófok, 2010, előfizető aláírása szolgáltató képviselőjének aláírása Supra Kft. Egyedi Előfizetői Szerződés 10.oldal

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Dokumentum Készítés dátuma 2010. november 05. Utolsó módosítás 2011. december 1. Hatályba lépés kelte

Részletesebben

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.31. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.31

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. december 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) DOMAI REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY;

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben