EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén"

Átírás

1 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely, tartózkodási hely, vagy székhely:... számlaküldési / levelezési cím:... bankszámlaszám:... születési név: Igazolvány típusa: Igazolvány száma: Igazolvány típusa: Igazolvány száma:... diákigazolvány száma:... anyja születési neve:... állampolgárság:... születési dátum és hely:... cégjegyzékszám vagy más nyilvántartási szám:... adószám :... cég nevében eljárók adatai a cég nevében eljáró neve:... a cég nevében eljáró születési neve:... igazolvány típusa:... igazolvány száma:... anyja születési neve:... születési dátum és hely:... használó neve:... a törvényes képviselő adatai a törvényes képviselő neve:... lakóhelye, tartózkodási helye:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye és ideje:... számlaküldési/levelezési cím: Igazolvány típusa: Igazolvány száma: Igazolvány típusa: Igazolvány száma:... kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek cím:... telefonszám:... A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés pontjában meghatározott előfizetői hívószám kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségnek minősül, melyen a Szolgáltató az előfizetésével kapcsolatban tájékoztathatja/értesítheti az Előfizetőt. 2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI Neve: Telenor Magyarország Zrt. Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Postacíme: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Cégjegyzékszáma: Központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége: 1220 vagy +3620/ ; Hibabejelentő elérhetősége: 1220 vagy +3620/ Internetes honlap elérhetősége: és Telenor példánya

2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS 3.1 A Szolgáltatás rövid leírása: hangalapú számlás szolgáltatás hangalapú kártyás szolgáltatás hangalapú új generációs kártyás szolgáltatás adatalapú számlás szolgáltatás adatalapú kártyás szolgáltatás a tarifacsomag neve:... Megrendelt szolgáltatások: Mobil Online Start... Bónusz Programban való részvétel esetén jelen szerződés aláírásával megrendelem a Mobil Online Start szolgáltatást, egyben tudomásul veszem, hogy a későbbiekben jogosult vagyok a Mobil Online Start szolgáltatás helyett más Mobil Online szolgáltatás megrendelésére, illetve a Mobil Online Start szolgáltatás lemondására. 3.2 A Szolgáltatás minőségi követelményeinek célértékeivel kapcsolatosan az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4.1 pontjában (és az ÁSZF 4. mellékletében) található részletes tájékoztatás. 3.3 Forgalomméréssel, irányítással, menedzseléssel kapcsolatban az ÁSZF 4.2 pontjában található részletes tájékoztatás. 3.4 A szolgáltatás megkezdésének határideje: Alapvető díjszabás (tarifacsomag), a díjszámítás alapja A kézi szerződés mellékletében megtalálja a választott tarifacsomagra vonatkozó alapvető díjszámítási információkat. A tarifacsomag részletes díjairól és egyéb kapcsolódó díjakról ÁSZF 7.1 pontjában (és az ÁSZF 1/A. és 1/B. mellékletében) található részletes tájékoztatás. 3.6 Forgalomtól függő díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás (Magas forgalom) esetén a Szolgáltató SMSben küld értesítést. 3.7 Az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatár vagy adatmennyiség túllépése esetére megállapított részletes szabályokat (Magas forgalom) az ÁSZF 5.2 és 7.1 pontja (és az ÁSZF 1/A. és 1/B. melléklete) tartalmazza, azonban az erre vonatkozó lényegi feltételek az alábbiak: A számlás Előfizető minden számlázási ciklusban az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeghatárig (magas forgalom összeghatára) használhatja a szolgáltatást, kivéve, ha a Szolgáltató értesítését követően a jelen pont szerint előleget fizet. A Szolgáltató az előleg megfizetéséig jogosult a szolgáltatást korlátozni. A magas forgalom összeghatárai egyéni (lakossági) számlás Előfizetők esetén amennyiben a Felek eltérően állapodnak meg a következőképpen alakulnak: Vizsgált időszak Magas forgalom összeghatára május 18. előtt aktivált Előfizetők esetén Magas forgalom összeghatára május 18. után aktivált Előfizetők esetén Az első 6 hónapban , Ft , Ft 6 hónapon túl, de 24 hónapon belül az átlag 1,5szerese* az átlag 1,5szerese** 24 hónapon túl az átlag 2szerese* az átlag 2szerese** * de legalább , Ft ** de legalább , Ft Szerződéskötést követő 12 hónapon túl minden esetben az utolsó 12 hónapban kiállított és kiegyenlített számlák átlaga képezi a számítás alapját. Amennyiben az adott számlázási ciklusban az Előfizető túllépi az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabásban) is részletezett, a jelen Szerződés 3.5. pontjában foglalt tarifacsomag kapcsán meghatározott adatmennyiségeket, a fentieken túl a Szolgáltató az ott meghatározottak szerint lassítja a Szolgáltatás elérését. A lassítás (elérési sebesség korlátozása) a megrendelhető szolgáltatáscsomag függvényében a tárgybani számlázási ciklus végéig tart. A kártyás Előfizető a feltöltött egyenleg mértékéig jogosult a szolgáltatás igénybe vételére. 3.8 A díjfizetés módja igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatás igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatás Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a havi keret tekintetében utólag fizető, míg az egyéb költések vonatkozásában előre fizető szolgáltatás Új Generciós Kártyás szolgáltatás esetén: A Felek megállapodnak, hogy Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató a ciklus első napján automatikusan feltölti az Előfizető kártyás egyenlegét, mely összeget (továbbiakban: havi keret) az Előfizető a Szolgáltató által küldött számla alapján egyenlít ki. A havi keret teljes összegben felhasználható és az a következő ciklusra vihető át, az első feltöltéstől eltekintve, amely a következő ciklus során is felhasználható. A feltöltött havi keret MobilVásárlásra használható fel. Amennyiben az Előfizető kártyás havidíjas szolgáltatást rendel meg, valamint a számlában fizetendő egyszeri díjas szolgáltatást vagy adminisztrációs díjjal járó szolgáltatást vesz igénybe, ezek díja a havi keretből, valamint a később feltöltött egyenlegből egyenlíthető ki, és a havi kerettel azonos módon kerülnek megfizetésre. A havi keret minden ciklusban, teljes összegben kerül kiszámlázásra. Az Új Generációs Kártyás Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla megküldésére, kiegyenlítésére, illetőleg a díjfizetés elmaradására az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók akkor is ha az Előfizető egyenlege pozitív. Az Új Generációs Kártyás Előfizető elfogadja, hogy az általa egyéb okból vagy lopás/elvesztés miatt kért szüneteltetés esetén amennyiben ugyanazon ciklusban kéri a visszakapcsolást, illetve a SIMkártya cseréjét, akkor az adott ciklusban fel használt havi kerete elvész. Az Új Generációs Kártyás Előfizető tudomásul veszi, hogy a Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatás közötti váltás esetén a havi keret kivételével mind a Kártyás, mind az Új Generációs Kártyás fennálló egyenleg a szolgáltatásváltástól függetlenül fennmarad. Számlabefizetés típusa postai banki átutalás csoportos beszedés 3.9 A Szolgáltató minden számlázási időszak végén postai úton vagy elektronikusan, a számlás és Új Generációs Kártyás Előfizető által megadott levelezési címre megküldi vagy a Telenor Online/mydjuice internetes ügyfélszolgálati felületeken elérhetővé teszi az Előfizetőnek az adott számlázási időszakra vonatkozó számlát. A Szolgáltató az Új Generációs Kártyás Előfizető részére a nyújtott szolgáltatások havidíjáról, valamint a havi keretről számlát állít ki, melyben a feltöltött havi keret, valamint a számlában fizetendő megrendelt kiegészítő szolgáltatások havi és egyszeri díjának kiszámlázása megtörténik. A számlakibocsátás pontos határidejéről a számlás és Új Generációs Kártyás Előfizető az első számlájában kap tájékoztatást Eszköz/készülék információk Eszköz/készülék típusa:... ICCszám:... IMEIszám:... készülékártámogatás:... készülék kedvezményes ára:... Az Előfizető a jelen határozott időtartamú Előfizetői szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket meghatározott ideig igénybe veszi, így amenynyiben a szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a Szolgáltató általi korlátozásra, felmondásra, felfüggesztésre okot ad illetőleg bizonyos esetekben szolgáltatást mond le vagy tarifacsomagot vált, átírást, áttérést vagy szolgáltatásváltást kezdeményez, úgy a szerződés 4.3 pontjában meghatározott mértékű kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni jogviszonya megszűnésekor Mobiltelefonszám: Határozott idejű szerződésben tarifához/szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény, ingyenesen letölthető adatmennyiség, ingyenesen lebeszélhető percek, ingyenesen küldhető SMSek, MMSek, nyújtott kedvezmény mértéke: Kedvezmény leírása Bónusz Programkedvezmény esetén (a NEM készülékes kedvezmények választása esetén, csak a hűségnyilatkozathoz kapcsolódó kedvezmények): 2

3 A Szolgáltató által zártkörű ajánlatban kínált perc lebeszélhetőséget (kedvezmény) a jelen Szerződés aláírástól kezdődően, a határozott időtartam lejártáig igénybe veszem. Elfogadom, hogy a határozott időtartam alatt az említett kedvezményt az általam mindenkor használt tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehetem igénybe, valamint kizárólag a hálózaton belül kezdeményezett hívásokra használhatom fel. Elfogadom, hogy a kedvezményre a Szolgáltató ÁSZFje vonatkozik, amennyiben az egyedi Előfizetői szerződés valamely kérdést vagy teljes körűen szabályoz. Bónusz Mobil Internet 20 MB esetén: Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a számlás Mobil Internet előfizetésemhez a Szolgáltató által felkínált kedvezményes lehetőséget, azaz a jelen Szerződés aláírástól kezdődően, a határozott időtartam lejártáig hónapon keresztül havidíjmentes 20 MB szolgáltatást (továbbiakban: Bónusz Mobil Internet szolgáltatás), a fenti számlás Mobil Internet előfizetésemmel azonos ügyfélszámon, nevemen lévő, fent megjelölt számlás, hang alapú előfizetésemre igénybe veszem. Bónusz Mobil Internet szolgáltatás Havidíj (bruttó) Havidíjba foglalt forgalmi keret Forgalmi díj (forgalmi kereten kívüli és feletti használat esetén) / MB (bruttó) Számlázási egység belföldi használat esetén 1 Ft 20 MB 32 Ft 0,01 MB MBI forgalmi kedvezmény esetén: Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a Mobil Internet előfizetésemhez a Szolgáltató által felkínált kedvezményes lehetőséget, azaz a jelen Szerződés aláírástól kezdődően, a határozott havi... lebeszélhető perc kedvezményt (továbbiakban: perc kedvezmény), a fenti számlás Mobil Internet előfizetésemmel azonos ügyfélszámon, nevemen lévő, fent megjelölt számlás hang alapú előfizetésemre igénybe veszem. Amennyiben havidíjkedvezményt veszek igénybe, vállalom, hogy a havidíjkedvezmény időtartama alatt más tarifacsomagra történő váltást kezdeményezek. Amennyiben ezt a feltételt teljesítem, elveszítem a havidíjkedvezményt. 4. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 4.1 Az Előfizetői szerződés hatályba lépése: Az Előfizetői szerződés időtartama: határozott idejű 12 hónapos határozott idejű 24 hónapos határozatlan idejű határozott idejű 90 napos határozott idejű hónapos Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a számlás vagy Új Generációs Kártyás határozott idejű előfizetői szerződés tartama alatt rendelkezik határozott idő meghosszabbításáról, úgy előfizetői jogviszonya a határozott időtartam lejártával határozatlanná válik. A határozott idejű jogviszonnyal rendelkező számlás vagy Új Generációs Kártyás előfizető és a Szolgáltató megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a szerződés határozott időtartama újabb határozott időre meghosszabbítható, amennyiben az eredeti lejárat előtt a felek erről megállapodnak. Kártyás (előre fizetett díjú) előfizetés esetén az előfizetői jogviszony határozott időre jön létre. Amennyiben történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. Az Előfizető általi egyenlegfeltöltés új határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül. A határozott idejű szerződés egyenlegfeltöltéskor megszűnik és ezzel egy időben változatlan hívószámmal új előfizetői jogviszony jön létre az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Amennyiben az Előfizető a Meglévő előfizetőnek nyújtott ajánlat keretében újítja meg előfizetését és így a szolgáltatásai megegyeznek a jelen szerződés aláírásakor az előfizetésén megrendelt szolgáltatásokkal, a magasforgalmi értékhatárra pedig a korábbi szerződés szerinti értékhatár az irányadó. 4.3 Megszüntetésre és kedvezményes feltételekre vonatkozó megállapodás Számlás vagy Új Generációs Kártyás határozott idejű szerződéskötés és átvállalás esetén: Vállalom, hogy a fentiekben megjelölt időtartamon belül Előfizetői szerződésemet mondom fel, áttérést kártyás vagy Új Generációs Kártyás szolgáltatásra kezdeményezek. Tudomásul veszem, hogy a SIMkártya és/vagy eszköz elvesztése, a rendeltetésszerű használatot megakadályozó sérülése, illetve jogtalan eltulajdonítása az előfizetői jogviszonyból eredő jogaimat és kötelezettségeimet érinti. Amennyiben a SIMkártyát, illetve az eszközt ellopják, úgy annak tényét a Szolgáltatónál a bűnüldöző szervekhez tett feljelentés másolati példányával igazolnom kell. Hűségvállalás (pl. kedvezményes készülékvásárlás) miatti határozott időtartamú előfizetői jogviszony alatt is lehetséges a SIMkártya eltulajdonítás vagy elvesztés miatti szünetelés kérése, azonban ez esetben az Előfizető köteles a SIMkártyáját 14 napon belül pótolni ebben az esetben a jogviszony időtartama a szünetelés időtartamával hosszabbodik meg.. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt már élt az ÁSZF pontjában meghatározott szünetelési jogával és a SIM kártya pótlását 14 napon belül kéri, köteles pl. kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt a szerződés jelen pontjában rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. Amennyiben határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt még élt az ÁSZF pontjában meghatározott szünetelési jogával, a SIM kártya pótlását 6 hónapon belül kérheti, ebben az esetben az előfizetői szerződés időtartama a SIMkártya eltulajdonítása vagy elvesztése miatt kért szünetelés idejével meghosszabbodik. Amennyiben a SIM kártya pótlását 6 hónapon belül kéri, köteles pl. kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt az Előfizetői szerződés részét képező nyilatkozatban rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. A kötbérösszeg megfizetésével a határozott időtartamú előfizetői jogviszony határozatlanná válik. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés 3.11 pontjában meghatározott mobilszámhoz tartozó Előfizetői szerződés átírásához csak abban az esetben járul hozzá, ha az átírással egy időben a jelen szerződésben rögzített kötbért megfizetem, vagy azt az átvevő előfizető a Szolgáltató által meghatározott feltételek mellett átvállalja. Amennyiben részletvételi megállapodást kötöttem, átírásra a megállapodásban foglaltak szerint van lehetőségem. Tudomásul veszem, hogy az általam vásárolt, a jelen szerződés 3.10 pontjában megjelölt azonosítójú készülék kizárólag Telenor SIMkártyával használható. Amennyiben ezen készüléket más mobilszolgáltató előfizetői kártyájával kívánom használni a jelen határozott időtartamú szerződés lejárata előtt, úgy kérésemre, a jelen szerződésben rögzített kötbér és a mindenkori ÁSZFben rögzített, egyszeri korlátozásfeloldási díj egyidejű megfizetése mellett, a Szolgáltató a mobiltelefonhálózatának kizárólagos igénybevételére irányuló korlátozást feloldja. A jelen határozott időtartamú szerződés lejáratát követően a korlátozás feloldása az egyszeri korlátozásfeloldási díj megfizetése ellenében hajtható végre. Tudomásul veszem, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén a Szolgáltató jogosult a jelen szerződés 3.10 pontjában megjelölt azonosítójú készülék zetközi tiltólistára helyezésére. Jelen Szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában vállalom, hogy a jelen szerződés 3.10 pontjában megjelölt azonosítójú készülék azonosítóját változtatom meg, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az azonosítószám megváltoztatása az évi IV. törvény (Btk.) 300/C. szerinti számítástechnikai rendszer es adatok elleni bűncselekmény, illetőleg a 300/E. szerinti, a számítástechnikai rendszer védelmet biztosító technikai intézkedés kijátszásának tényállásába ütközhet. Amennyiben részletvételi megállapodást kötöttem, úgy a részletvételi megállapodásban foglalt rendelkezések is irányadóak. Telenor hűség Elfogadom, hogy kedvezményes készülék vásárlás miatt a jelen szerződés aláírásától számított határozott időtartam lejártáig a pontban meghatározott hívószámú Előfizetői szerződésemet mondom fel, szüneteltetést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kérhetek, a Szolgáltató részéről történő korlátozásra, illetve megszüntetésre okot adok. Elfogadom, hogy szünetelés kérése esetén a pontban meghatározott hívószámú előfizetői jogviszonyom a szünetelés időtartamával, de legfeljebb a szünetelés kérését megelőző határozott időtartamból hátralévő idővel meghosszabbodik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt már élt az előzőekben meghatározott szünetelési jogával, köteles kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt az Előfizetői szerződés részét képező Nyilatkozatban rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. A szünetelés alatt fizetendő havidíj megtalálható az ÁSZF 7.1. pontjában (az Eszr. 8. (4) bekezdése alapján az ÁSZF 1/A. melléklet, Számlás Díjszabás III.9.4. pontjában). Vállalom továbbá, hogy amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot, a Szolgáltatás visszakapcsolásra kerül a Szolgáltató által. A visszakapcsolást követően az Előfizető a szüneteltetést megelőzően választott tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján díjfizetésre köteles. Tarifahűség Elfogadom, hogy kedvezményes készülék vásárlás miatt a jelen szerződés aláírásától számított határozott időtartam lejártáig tarifacsomagváltást a jelen szerződésben megjelölt tarifacsomagomról más tarifacsomagra csak az alábbi pontban foglaltak szerint kezdeményezek, a pontban meghatározott hívószámú Előfizetői szerződésemet annak hatálya alatt mondom fel, áttérést kártyás vagy Új Generációs Kártyás szolgáltatásra kezdeményezek, szüneteltetést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kérhetek, a Szolgáltató részéről történő korlátozásra, illetve megszüntetésre okot adok. Elfogadom, hogy szünetelés kérése esetén a pontban meghatározott hívószámú előfizetői jogviszonyom a szünetelés időtartamával, de legfeljebb a szünetelés kérését megelőző határozott időtartamból hátralévő idővel meghosszabbodik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt már élt az előzőekben meghatározott szünetelési jogával, köteles kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt az Előfizetői szerződés részét képező Nyilatkozatban rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. A szünetelés alatt fizetendő havidíj megtalálható az ÁSZF 7.1. pontjában (az Eszr. 8. (4) bekezdése alapján az ÁSZF 1/A. melléklet, Számlás Díjszabás III.9.4. pontjában). Vállalom továbbá, hogy amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot, a Szolgáltatás visszakapcsolásra kerül a Szolgáltató által. A visszakapcsolást követően az Előfizető a szüneteltetést megelőzően választott tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján díjfizetésre köteles. A Szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt is biztosítja a tarifacsomagváltás lehetőségét az ÁSZFben található tarifacsomagkategórián belül az előfizetett tarifacsomagomhoz (tarifacsomagkategóriához) képest felfelé, kivéve a simplyall és Allin tarifacsaládot a számlázási ciklus végén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt jelen pontban foglaltak szerint elváltok, visszaváltás csak az előfizetett tarifacsomag kategóriájáig lehetséges. Lakossági és Üzleti tarifacsomagok között váltás lehetséges. Red Bull Mobile tarifacsomag esetén a Szolgáltató jelen Szerződés aláírástól számított határozott időtartam (továbbiakban: tarifahűség) lejártáig is biztosítja a tarifacsomagváltás lehetőségét a simplyall, a simplyall+, illetőleg az Allin és Allin+ tarifacsomagok között az előfizetett tarifacsomagomhoz képest felfelé (azaz az alacsonyabb kategóriás csomagról a magasabb kategóriásra), a számlázási ciklus végével. Amennyiben a tarifahűség időtartama alatt jelen pontban foglaltak szerint tarifacsomagot váltok, visszaváltás csak az előfizetett tarifacsomagig lehetséges. A hűségidő lejártával jogosult vagyok, a tarifacsomagváltás díjának megfizetése mellett, a mindenkor hatályos ÁSZFben rögzített feltételek szerint, az ott szereplő tarifacsomagok valamelyikére átváltani. Szolgáltatáshűség Elfogadom, hogy jelen Szerződés aláírásától számított határozott időtartam lejártáig tarifacsomagváltást a lent megjelölt, előfizetett tarifacsomagomról más tarifacsomagra, illetve a lent megjelölt mobil internet szolgáltatáscsomagomról más mobil internet szolgáltatáscsomagra történő váltást (lemondást, megrendelést) csak a jelen Szerződésben foglaltak szerint kezdeményezek, az Előfizetői szerződésemet annak hatálya alatt mondom fel, áttérést kártyás vagy Új Generációs Kártyás szolgáltatásra kezdeményezek, szüneteltetést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kérhetek, a Szolgáltató részéről történő korlátozásra, illetve megszüntetésre okot adok. Elfogadom, hogy szünetelés kérése esetén a pontban meghatározott hívószámú előfizetői jogviszonyom a szünetelés időtartamával, de legfeljebb a szünetelés kérését megelőző határozott időtartamból hátralévő idővel meghosszabbodik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt már élt az előzőekben meghatározott szünetelési jogával, köteles kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt az Előfizetői szerződés részét képező Nyilatkozatban rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. A szünetelés alatt fizetendő havidíj megtalálható 3

4 az ÁSZF 7.1. pontjában (az Eszr. 8. (4) bekezdése alapján az ÁSZF 1/A. melléklet, Számlás Díjszabás III.9.4. pontjában). Vállalom továbbá, hogy amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot, a Szolgáltatás visszakapcsolásra kerül a Szolgáltató által. A visszakapcsolást követően az Előfizető a szüneteltetést megelőzően választott tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján díjfizetésre köteles. Amennyiben Alaptarifa 2 tarifacsomaggal veszem igénybe jelen kedvezményt, úgy a tarifacsomagra vonatkozó kötelezettségek (kötbér), illetve mivel tarifacsomagom szerepel egyik tarifacsomagkategóriában sem a tarifacsomagkategóriára vonatkozó rendelkezések rám vonatkoznak. Az ÁSZFben szereplő bármely, értékesítés alatt álló számlás tarifacsomagra válthatok kivéve az Okostarifa, simplyall és Allin tarifacsaládokat, azzal, hogy a szolgáltatás fenntartására vonatkozó kötelezettségem fennáll. A Szolgáltató a jelen szerződés határozott időtartama alatt is biztosítja a tarifacsomagváltás lehetőségét az ÁSZFben található tarifacsomagkategórián belül az előfizetett tarifacsomagomhoz (tarifacsomagkategóriához) képest felfelé kivéve az Okostarifa, simplyall és Allin tarifacsaládokat, a számlázási ciklus végén. Amennyiben a tarifahűség időtartama alatt jelen pontban foglaltak szerint elváltok, visszaváltás csak az előfizetett tarifacsomag kategóriájáig lehetséges. Amennyiben Alaptarifa 2 tarifacsomaggal veszem igénybe jelen kedvezményt, bármely értékesítés alatt álló számlás tarifacsomagra válthatok kivéve az Okostarifa, a simplyall és Allin tarifacsaládokat azzal, hogy a szolgáltatás fenntartására vonatkozó kötelezettségem fennáll. Red Bull Mobile tarifacsomag esetén a Szolgáltató jelen Szerződés aláírástól számított határozott időtartam (továbbiakban: tarifahűség) lejártáig is biztosítja a tarifacsomagváltás lehetőségét a simplyall, a simplyall+, illetőleg az Allin és Allin+ tarifacsomagok között az előfizetett tarifacsomagomhoz képest felfelé (azaz az alacsonyabb kategóriás csomagról a magasabb kategóriásra), a számlázási ciklus végével. Amennyiben a tarifahűség időtartama alatt jelen pontban foglaltak szerint tarifacsomagot váltok, visszaváltás csak az előfizetett tarifacsomagig lehetséges. A hűségidő lejártával jogosult vagyok, a tarifacsomagváltás díjának megfizetése mellett, a mindenkor hatályos ÁSZFben rögzített feltételek szerint, az ott szereplő tarifacsomagok valamelyikére átváltani. Lakossági és Üzleti tarifacsomagok között váltás lehetséges. Az előfizetett tarifacsomaghoz megrendelendő minimális mobilinternetszolgáltatáscsomag: Tarifakategória Alaptarifa 2 (kategórián kívüli) XS kategória S kategória M kategória L kategória Megrendelhető minimális szolgáltatáscsomag Mobil Online 100 MB Mobil Online 100 MB Mobil Online 500 MB Mobil Online 500 MB Mobil Online 1 GB A szolgáltatáshűség ideje alatt legalább ezt a szolgáltatáscsomagot fenn kell tartanom. A Szolgáltató a jelen szerződés határozott időtartama alatt is biztosítja a mindenkori ÁSZFben szereplő, a fenti táblázatban megjelölt szolgáltatáscsomag havidíjával azonos vagy annál magasabb havidíjú mobil internet szolgáltatásra váltás lehetőségét a számlázási ciklus végén. Amennyiben a szolgáltatáshűség időtartama alatt jelen pontban foglaltak szerint elváltok, visszaváltás csak a fenti táblázatban rögzített minimális mobilinternetszolgáltatáscsomagig vagy azzal azonos havidíjú szolgáltatáscsomagig lehetséges. Amennyiben olyan megrendelést, váltást, lemondást kezdeményezek, amelynek következtében a mobilinternetszolgáltatáscsomag megszűnik az előfizetésemen (pl. szolgáltatáslemondás vagy olyan tarifacsomagváltás, amivel megszűnik a szolgáltatás stb.), úgy az minden esetben a szolgáltatásmegtartásra vonatkozó kötelezettség megszegését jelenti. Bónusz Program forgalmi kedvezmény/kedvezményes mobil internet szolgáltatás A 3.12 pontban rögzített kedvezmény miatt a jelen szerződés aláírásától számított határozott időtartam lejártáig jelen Előfizetői szerződésemet annak hatálya alatt mondom fel, szünetelést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kérhetek, áttérést kártyás vagy Új Generációs Kártyás szolgáltatásra kezdeményezek, a Szolgáltató részéről történő korlátozásra, illetve megszüntetésre okot adok. Elfogadom, hogy szünetelés kérése esetén a pontban meghatározott hívószámú előfizetői jogviszonyom a szünetelés időtartamával, de legfeljebb a szünetelés kérését megelőző határozott időtartamból hátralévő idővel meghosszabbodik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a határozott időtartamú előfizetői jogviszonya alatt már élt az előzőekben meghatározott szünetelési jogával, köteles kedvezményes árú készülék igénybevétele miatt az Előfizetői szerződés részét képező Nyilatkozatban rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. A szünetelés alatt fizetendő havidíj megtalálható az ÁSZF 7.1. pontjában (az Eszr. 8. (4) bekezdése alapján az ÁSZF 1/A. melléklet, Számlás Díjszabás III.9.4. pontjában). Vállalom továbbá, hogy amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot, a Szolgáltatás visszakapcsolásra kerül a Szolgáltató által. A visszakapcsolást követően az Előfizető a szüneteltetést megelőzően választott tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján díjfizetésre köteles. KÖTBÉR Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt tarifacsomagváltásra vonatkozó rendelkezéseket megszegem, a részemre nyújtott kiemelt készülékkedvezményt elvesztem, és előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles: Tarifakategória XS S M L XL Ft Ft Ft Ft Ft Elfogadom, hogy abban az esetben, ha a szerződésben rögzített további rendelkezéseket megszegem, a részemre nyújtott kedvezményt elvesztem, és előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles:: Tarifakategória XS S M L XL Ft Ft Ft Ft Ft Amennyiben a fenti feltételeket teljesítem, a Szolgáltató jogosult a korlátozás időtartama alatt részemre a havi előfizetési díjat kiszámlázni, valamint amennyiben az Előfizetői szerződés felmondásra, illetve megszüntetésre kerül, úgy köteles vagyok a Szolgáltató számára előfizetésenként (huszonötezer) (tizenötezer) Media Markt ajánlat esetén tarifacsomagtól függően: Tarifa Okostarifa 180 Okostarifa 360 Okostarifa Ft Ft Ft forint egyösszegű kötbért megtéríteni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződésben foglalt tarifacsomagváltásra vonatkozó rendelkezéseket megszegem, a részemre nyújtott kiemelt készülékkedvezményt elvesztem, és előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles: Tarifakategória Alaptarifa 2 (kategórián kívüli) XS S M L 0 Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 Elfogadom, hogy abban az esetben, ha szolgáltatás megtartására/váltásra vonatkozó rendelkezéseket megszegem valamint Alaptarifa 2 esetén Okostarifára váltok, a részemre nyújtott kiemelt készülékkedvezményt elvesztem, és előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles: Tarifakategória Alaptarifa 2 (kategórián kívüli) XS kategória S kategória M kategória L kategória Ft Ft Ft Ft Ft Elfogadom, hogy abban az esetben, ha a szerződésben rögzített további rendelkezéseket megszegem, a részemre nyújtott kedvezményt elvesztem, és előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles: Tarifakategória Alaptarifa 2 (kategórián kívüli) XS kategóriájú tarifa S kategóriájú tarifa M kategóriájú tarifa L kategóriájú tarifa Ft Ft Ft Ft Ft 4.4 Határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei Az előfizető a jelen határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket meghatározott ideig igénybe veszi, így amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt a Szolgáltató általi korlátozásra vagy felmondásra okot ad, úgy az fenti pontban meghatározott mértékű kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni jogviszonya megszűnésekor A határozott idejű szerződés lejáratát követően a Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek 7.1. pontjában (valamint az ÁSZF 1/A. és 1/B. mellékletében) foglalt díjak és feltételek szerint vehető igénybe A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának esetei: A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondással szűnik meg, többek között akkor, ha az Előfizető azt felmondja, mert hátrányosan érinti az ÁSZF egyoldalú módosítása, vagy a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentését követően az adott hibát tudja elhárítani. Rendkívüli felmondással szűnik meg továbbá különösen, ha azt a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése, díj fizetése, megtévesztése esetén rendkívüli felmondással felmondja. A rendkívüli felmondás eseteit és feltételeit az Általános Szerződési Feltételek 9.1. pontja tartalmazza. 5. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE A Szolgáltató ÁSZFje elérhető honlapján ( vagy ), valamint valamennyi Értékesítési Pontján. 6. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK Az Előfizető az alábbi nyilatkozatait a Szolgáltató bármelyik ügyfélkapcsolati csatornáján (1220, +3620/ , Értékesítési Pontok, sikeres ügyfélazonosítást követően módosíthatja, illetőleg visszavonhatja a pontban foglalt nyilatkozat kivételével. 6.1 A hatályos jogszabályok alapján megkövetelt nyilatkozatok Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatos nyilatkozatok Alulírott Előfizető kérem, hogy a Szolgáltató előfizetői adataimat minden irányban titkosan kezelje. Adataim felhasználhatóságáról a Telenorra nézve külön rendelkezem. Nem titkos teljes cím (település, utca, házszám) megjelenítése Nem titkos részcím (település, irányítószám) megjelenítése Értékesítés és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok Alulírott Előfizető hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a fent megadott címen részemre tájékoztató anyagokat küldjön. Alulírott Előfizető kijelentem, hogy kívánok a Szolgáltatótól telefonon vagy egyéb távközlési úton (pl. SMSben) reklámanyagot kapni. Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a Szolgáltató kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőimet értékelje. Adatbázistiltás feloldása a Szolgáltatóra nézve. Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a Szolgáltató üzletszerzési, piackutatási célból felhasználja adataimat. Adatbázistiltás feloldása külsős Szolgáltatóra nézve. Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a Szolgáltató üzletszerzési célból 3. személynek továbbítsa adataimat. Telefonkönyvtiltás feloldása. A Telefonkönyvben megjelenő adataim közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény és piackutatás céljára felhasználhatóak Tételes számlamelléklet és hívásrészletező igénylésével kapcsolatos nyilatkozat A Szolgáltató a számlával együtt a tételes számlamellékletet is megküldi az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) előfizetőinek. A Szolgáltató az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetők részére a hatályos jogszabályok alapján biztosít tételes számlamellékletet. Hívásrészletező igénylése számlás előfizetés esetén : nyomtatott elektronikus Az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetők forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást az ÁSZF pontjában leírtak szerint utólag igényelhetnek Egyéni előfizetői vagy kis és középvállalkozási minőséggel kapcsolatos nyilatkozat Egyéni előfizető Nem egyéni előfizető Kis és középvállalkozás (KKV a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján) 5

6 Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 127. (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kis és középvállalkozások az Előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amelynek előnyeiről és hátrányairól a Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja Önt: Üzleti Előfizető: Üzleti előfizetőként jogosult olyan szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek versenyképesebbé teszik vállalkozását és csökkentik költségeit (pl. tömeges sms küldés, a Webiroda alkalmazás vagy a Mobitrend szolgáltatások) olyan tarifakonstrukciókat vehet igénybe, amelyekkel a lakosságinál kedvezőbb áron és jobb feltételekkel tudja működtetni a mobilflottáját (pl. cég szinten osztható tarifacsomag; a dolgozóknak és családtagjaiknak külön kedvezményeket tartalmazó tarifacsomag vagy egyedi igényeknek megfelelően testreszabott tarifacsomag) Az üzleti Előfizetői szerződés tartalmát az üzleti Előfizető és Szolgáltató az igényeknek megfelelően, szabadabban állapíthatja meg. Egyszerűbb ügyfélszolgálati elérés, akár dedikált hívószámokon, személyre szabott kiszolgálással, akár személyes kapcsolattartóval. Ha egyéni Előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását kéri: Kizárólag ASZFben leírt, publikus lakossági tarifacsomagok és szolgáltatások elérhetőek, az ott rögzített feltételekkel, de teljes körűen. Amennyiben a Szolgáltató zárja ki, a lakossági promóciós tarifacsomagok és szolgáltatások is elérhetőek. A tarifa/ajánlat természetéből adódóan veheti igénybe az alábbiakat: üzleti tarifacsomagok RedBull ajánlatok Djuice ajánlatok Családi csomag vagy Cégen Belül Nulla Forint szolgáltatás Bónusz program bármely, kizárólag adószámmal rendelkező, természetes személyeknek szóló ajánlat A vonatkozó hírközlési jogszabályokban előírt kötelező szerződési forma és tartalom. Kizárólag a lakossági ügyfélszolgálat elérhető részükre. A fentiek figyelembe vételével nyilatkozom, hogy kis vagy középvállalkozásként az egyéni Előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását kérem. Az az üzleti Előfizető, aki a szerződéskötéskor úgy nyilatkozott, hogy ő KKVnak minősül és kérte az egyéni előfizetőre vonatkozó szabályok alkalmazását, ezen nyilatkozatait szerződéskötéskor teheti meg és ezek visszavonására amennyiben határozott idejű szerződést kötött, a határozott idejű szerződés lejártával van lehetősége. Egyéb esetben tarifacsomagváltással egybekötve írásban, a Szolgáltató elfogadása mellett van lehetőség e nyilatkozat módosítására Az egyedi Előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatos nyilatkozat Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a jelen egyedi Előfizetői szerződésben foglaltakat teljes körűen megismertem és tudomásul vettem Mobil internet szerződés esetén az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vétele Tudomásul veszem, hogy szerződésemhez kapcsolódik 5 napos visszavételi garancia (elállási jog). Tudomásul veszem, hogy szerződésemhez kapcsolódik 5 napos visszavételi garancia (elállási jog) az alábbiak szerint: Tudomásul veszem, hogy jelen Szerződés aláírásától számított 5 naptári napon belül (továbbiakban: kezdőidőszak ) jogosult vagyok a határozott idejű Előfizetői Szerződést a 4.3 pontban rögzített jogkövetkezmények nélkül felmondani, kizárólag amennyiben a fent meghatározott és az Előfizetői Szerződés megkötésekor átadott adatátviteli eszközt működőképes és kifogástalan állapotban, minden tartozékával és a csomagolással együtt a Szolgáltató hivatalos Értékesítési Pontjain a Szolgáltató nevében eljáró munkatársnak átadom. Ezen kezdőidőszak alatti felmondásra valamennyi hivatalos Telenor Értékesítési Ponton van lehetőség. Amennyiben a vásárlástól számított 5. nap munkaszüneti/ünnepnapra esik, úgy a visszavétel utolsó napja az ezt követő első munkanap. Tudomásul veszem, hogy a kezdőidőszak alatt, a fent részletezett felmondás esetén a megrendeléskor fizetett havidíj részlet (bruttó.. Ft) visszatérítésére vagyok jogosult. Amennyiben a kezdőidőszak alatt a havidíjban foglalt belföldi adatforgalmi keret felhasználásán kívül SMSforgalmat bonyolítok, vagy roaming szolgáltatás igénybevételével (külföldi használat) adatot forgalmazok, úgy ezek díját a felmondást megelőzően köteles vagyok megfizetni a Szolgáltatónak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásától számított 5 naptári napon belül a fenti jogommal élek, a határozott idejű előfizetői jogviszonyom jelen szerződésben foglaltak szerint fent marad. 6.2 Egyéb nyilatkozatok Nyilatkozat a 12 hónapos határozott idejű és a határozatlan idejű szerződés felajánlásáról és feltételei megismeréséről Alulírott Előfizető tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeket a szerződéskötéskor megismertem. Kártyás előfizetés (határozott idő) Számlás és Új Generációs Kártyás előfizetés (12 hónapos határozott) Számlás előfizetés (24 hónapos határozott idő) Időtartam 90 nap/1 év 12 hónap 24 hónap határozatlan Díjak Megszűnés az ÁSZF 7.1. pontjában, illetve az ÁSZF 1/B. mellékletében meghatározva; jellemzően magasabb díjak, mint a számlás konstrukciókban; jellemzően nincsen havidíj feltöltéstől függ; jogszabályban rögzített feltételek szerint Folyamatosság a feltöltések típustól függően megújítják az Előfizetői szerződést Egyéb feltételek, kedvezmények tervezhető költségek. az aktuális akciók igénybevétele vásárlási limithez kötött. nyomonkövethető költés az ÁSZF 7.1. pontjában, illetve az ÁSZF 1/A. és 1/B. mellékletében meghatározva; jellemzően a határozott időre történő szerződéskötésért cserébe készülék és/ vagy díjkedvezményt adunk; jellemzően további kedvezményt biztosító szolgáltatás kapcsolódik hozzá, illetve részletvétel kapcsolódhat hozzá a határozott idő lejártával, ill. szerződészszegés esetén; jogszabályban rögzített feltételek szerint a határozott idő elteltével eltérő rendelkezés hiányában határozatlan idejűvé válik folyamatos akciók. Lebeszélhető havidíj / havi keret. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén tervezhető költségek. az aktuális akciók igénybevétele vásárlási limithez kötött. a részletvétel akciónként eltérő feltételekhez kötött. nyomonkövethető költés az ÁSZF 7.1. pontjában, illetve az ÁSZF 1/A. mellékletében meghatározva; jellemzően a határozott időre történő szerződéskötésért cserébe készülék és/ vagy díjkedvezményt adunk, amely magasabb mint 12 hónapos kötelezettség vállalás esetén; jellemzően további kedvezményt biztosító szolgáltatás vagy tarifahűség, illetve részletvétel kapcsolódhat hozzá határozott idő lejártával, ill. szerződésszegés esetén; jogszabályban rögzített feltételek szerint a határozott idő elteltével eltérő rendelkezés hiányában határozatlan idejűvé válik folyamatos akciók. lebeszélhető havidíj. az aktuális akciók igénybevétele vásárlási limithez kötött. a részletvétel akciónként eltérő feltételekhez kötött. nyomonkövethető költés Számlás és Új Generációs Kártyás előfizetés (határozatlan) az ÁSZF 7.1. pontjában, illetve az ÁSZF 1/A. és 1/B. mellékletében meghatározva; jellemzően a kártyáshoz képest kedvezőbb díjak; a határozott idejű szerződésekhez képest a készülék ár kedvezőtlenebb Szolgáltató vagy az Előfizető felmondásával, ill. szerződésszegés esetén; jogszabályban rögzített feltételek szerint Szolgáltató vagy az Előfizető felmondásáig folytonos lebeszélhető havidíj/havi keret. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén tervezhető költségek Nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételek igényléséről Az ÁSZFet a szerződéskötéskor kérem Az ÁSZFet a szerződéskötéskor kérem, mégpedig a következő módon: ben ( cím:..) egyéb: Nyilatkozat egyéb adatkezelésről Az Előfizető jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen nyomtatványon közölt következő adatait: az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; az Előfizető számlázási címe, szükség esetén bankszámlaszáma; egyéni Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén bankszámlaszáma; számlás előfizetés esetén, a korlátozottan cselekvőképes Előfizető törvényes képviselőjének adatai; kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (így különösen telefonszám, cím); valamint a szolgáltatással összefüggő alábbi adatokat: az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma, a hívó és a hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, a továbbított adat terjedelme, a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, tartozás hátrahagyása esetén az Előfizetői Szerződés felmondásának eseményei, az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott így különösen a tulajdonosa által letiltott előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) alapján jogosult kezelni, egyéb ezen a nyomtatványon megadott adatait hozzájárulása alapján jogosult kezelni. A fenti adatok kezelésének célja az Előfizető azonosítása, az Előfizetővel való kapcsolattartás, a szolgáltatás díjának számlázása és beszedése, valamint az Előfizető hitelképességének vizsgálata. Az Előfizető aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötéskor a nyomtatványon közölt személyes adatait a Szolgáltató adatfeldolgozó igénybevételével a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál ellenőrizze, pontosítsa (az adatfeldolgozóról részletes információkat az ÁSZF, továbbiakban ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmaz). Jelen hozzájárulás engedélynek tekintendő arra az esetre is, ha egyébként az előfizető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. (1) bek. értelmében adatai kiadását letiltotta. 6

7 Ügyfélazonosítás Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során és azzal kapcsolatban az Előfizető azonosítását az alábbiak szerint végzi el: Ügyfélazonosítás módja: kártya jelszó ügyféladat meghatalmazás Meglévő előfizető: Referencia mobiltelefonszám: AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ JOGOK Az Előfizetői szerződés egyoldalú módosítása esetén amennyiben a módosítás hátrányos rendelkezéseket tartalmaz az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződést. Nem mondhatja azonban fel az Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi, az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket érinti. A nyilatkozattétel elmulasztása a következő rendelkezés kivételével elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatásmegrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatelfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül. 8. AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATA AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTJAKÉNT MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGHATÁR VAGY ADATMENNYISÉG TÚLLÉPÉSE (MAGAS FORGALOM) ESETÉN ALKALMAZHATÓ KORLÁTOZÁS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL Alulírott Előfizető nyilatkozom, hogy a jelen szerződés 3.7. pontjában, valamint az ÁSZF 5.2 és 7.1 pontjában (és az ÁSZF 1/A. és 1/B. mellékletében) foglalt korlátozási feltételeket elfogadom. 9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK LEGFŐBB ESETEI ÉS FELTÉTELEI A szerződés módosításának legfőbb eseteit és feltételeit az ÁSZF 9.2 és 9.3 pontjai tartalmazzák. Az előfizetői jogviszony az Egyedi Előfizetői Szerződés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve az ÁSZF módosulásával, bizonyos esetekben az Előfizető kérésére (pl. szolgáltatás megrendelése, lemondása, tarifacsomagváltás stb.), valamint átírással módosítható. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést és az ÁSZFet egyoldalúan módosítani. Erre a Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés; a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre látható lényeges változás indokolja. Jogosult továbbá a Szolgáltató az Előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. A Szolgáltató jogosult kétoldalú szerződésmódosítás (közös megegyezéssel történő módosítás) kezdeményezésére is, az Előfizető erről történő, az ÁSZF 9.2. pontja szerinti értesítésével. Amennyiben az Előfizető fogadja el a Szolgáltató előfizetői szerződés közös megegyezéssel történő módosítására irányuló ajánlatát, úgy jogosult az előfizetői szerződést 15 napon belül az ÁSZF A. pontja alapján felmondani. A felek megállapodnak, hogy a fentiek szerinti nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás elfogadásnak minősül. A Szolgáltató módosítási kezdeményezésére történő nyilatkozattétel elmulasztása a következő rendelkezés kivételével elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatásmegrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatelfogadásának. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül. 10. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK LEGFŐBB ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az Előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb eseteit és feltételeit az ÁSZF 9.1 pontja tartalmazza: Előfizető felmondása Szolgáltató felmondása közös megegyezéssel történő megszüntetés az Előfizető halála, jogutód nélküli megszűnése, a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése, a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint az átvevő szolgáltató és az Előfizető között létrejövő új Előfizetői szerződés létrejötte, Az Előfizetői szerződés akkor is megszűnik, ha a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával megtiltotta a Szolgáltatás nyújtását, illetve olyan feltételeket állapít meg a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában, amelyek teszik lehetővé annak Előfizetői szerződés szerinti teljesítését. Az Előfizető csak írásos formában mondhatja fel az előfizetői jogviszonyt az alábbiak szerint: Személyesen a Szolgáltató bármelyik értékesítési pontján, felmondó nyilatkozat aláírásával. Írásban, levélben: amennyiben az Előfizető így kéri az Előfizetői szerződés megszüntetését, akkor a megszüntetési kérelmen szerepelnie kell a megszüntetendő előfizető hívószámnak, az ügyfélszámnak, a megszüntetés dátumának és az Előfizető aláírásának (üzleti, intézményi Előfizető esetében a képviseletre jogosult aláírásának). Elektronikus levél útján: az ilyen módon benyújtott megszüntetési kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, a levél tartalmára vonatkozóan pedig az előző pontban foglaltak az irányadóak. Az Előfizető a szerződés megszűnésekor köteles a Szolgáltatóval elszámolni és az okozott kárt, illetve a felmerült költséget megtéríteni. Az Előfizetői szerződés megszűnése esetén az annak megkötésekor befizetett egyszeri csatlakozási díj térítendő vissza. A számlás Előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető által feltöltött, fel használt Univerzális egyenlegét a Szolgáltató a tárgybani hívószáma tekintetében fennálló egyéb tartozások így különösen számlatartozás, kötbér kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget az Előfizető kérése esetén, annak beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül postai úton vagy banki átutalással visszatéríti. A kártyás Előfizetői szerződés megszűnése esetén a fel használt Univerzális egyenleget a Szolgáltató téríti vissza. Az Új Generációs Kártyás Előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a megszűnést követően beszámítani esetleges követeléseibe az Előfizető valamely egyenlegén fennmaradt összeget. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnését követően csak abban az esetben köt az Előfizetővel ismételten Előfizetői szerződést, ha az Előfizetőnek áll fenn a Szolgáltatás igénybevételéből eredő, el évült díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Előfizetői szerződés megszűnésére a Szolgáltatónak az Előfizető szerződésszegésére visszavezethető felmondásával került sor. 11. TÁJÉKOZTATÁS A JOGVITA ESETÉN IGÉNYBE VEHETŐ ELJÁRÁSOKRÓL Az Előfizető panaszával elsősorban a Szolgáltató ügyfélszolgálatát keresi meg. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató álláspontjával ért egyet, azt vitatja, jogosult a közötte és a Szolgáltató között fennálló jogvitát hatóság, bíróság vagy békéltető testület elé terjeszteni. A jogviták rendezésével kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 1.5 és pontjai tartalmazzák. 12. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁS EGYETEMES JELLEGÉRŐL A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az általa nyújtott távközlési szolgáltatás egyetemes szolgáltatás. 13. UTALÁS A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRE A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 6.3 és 7.5 pontjai tartalmazzák. 14. UTALÁS A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉS ÉS KORLÁTOZÁS FELTÉTELEIRE A Szolgáltatás szüneteltetésének és korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. 15. HIBABEJELENTÉS MEGTÉTELÉNEK, SZÁMLAPANASZ MEGTÉTELÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI; UTALÁS EZEK ELINTÉZÉSI RENDJÉRE, A KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKRA Amennyiben az Előfizető az Előfizetői szerződés teljesítésével, különösen a szolgáltatás minőségével, a Szolgáltató megfelelő magatartásával és a számlázással kapcsolatban reklamációval élne, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulnia. Teheti ezt személyesen az ügyfélszolgálati pontokon, a Telefonos Ügyfélszolgálat felhívásával, postai úton, valamint az internetes ügyfélszolgálaton (vagy regisztrációt követően a TelenorOnline/mydjuice oldalon). Szóbeli (személyesen vagy telefonon tett) reklamáció esetén az ÁSZF 4. sz. mellékletében meghatározott minőségi mutatókkal kapcsolatos bejelentések kivételével, amennyiben a reklamáció orvosolható azonnal, illetőleg az orvoslással a bejelentő ért egyet, az Előfizetőnek a szóbeli bejelentést követően haladéktalanul írásban is be kell nyújtania panaszát, illetve személyesen fel kell keresnie a Szolgáltató egyik ügyfélszolgálati pontját, ahol jegyzőkönyv felvételével rögzítik a reklamációt, melynek másolati példányát a Szolgáltató a bejelentőnek átadja. A postai úton küldött panaszlevelet a Szolgáltató központi címére kell küldeni (Telenor Magyarország Zrt., 2045 Törökbálint, Pannon út 1.). A szolgáltatás elérhetetlenségére, illetve korlátozott elérhetőségére vonatkozó bejelentéseket (hibabejelentések) az Előfizető az ingyenes Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) felhívásával teheti meg, amelyet a Szolgáltató hangfelvétellel rögzít. A Szolgáltató a hibabejelentés és számlapanasz elintézési rendjét az ÁSZF 6.2. pontjában szabályozza. A Szolgáltató a karbantartásra vonatkozó információkat az ÁSZF 5.1. pontjában szabályozza. Alulírott előfizető kijelentem, hogy a jelen Egyedi Előfizetői Szerződés valamennyi oldalát (összesen 7 oldal) elolvastam, azok tartalmát megismertem és elfogadom. Dátum Üzletkötő aláírása Kezes/törvényes képviselő aláírása Előfizető aláírása Előfizető pecsétje 7

8 MELLÉKLET SZÁMLÁS TARIFACSOMAGOK A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. Tarifacsomag neve Havidíj Díjszámítás alapja Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig Percdíj a havidíj összegén felül Adatforgalmidíj a havidíj összegén felül Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető 36,5 39 Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető 31,5 34,5 Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető 22,5 28 Alaptarifa perc havidíj lebeszélhető 19,2 28 Okostarifa perc Okostarifa perc Okostarifa perc Okostarifa perc Okostarifa perc 45 perc hálózaton belül 45 perc hálózaton kívül 90 MB 90 perc hálózaton belül 90 perc hálózaton kívül 180 MB 180 perc hálózaton belül 180perc hálózaton kívül 360 MB 300 perc hálózaton belül 300 perc hálózaton kívül 600 MB 500 perc hálózaton belül 500 perc hálózaton kívül 1000 MB 37 34, nincs (32/32kbpsre lassítás az adatforgalmi keret elérése után) nincs (32/32kbpsre lassítás az adatforgalmi keret elérése után) nincs (32/32kbpsre lassítás az adatforgalmi keret elérése után) nincs (32/32kbpsre lassítás az adatforgalmi keret elérése után) nincs (32/32kbpsre lassítás az adatforgalmi keret elérése után) 40Hívás 4990 hívás 40 db 124,75 124,75 100Hívás 8990 hívás 100 db 89,9 89,9 200Hívás hívás 200 db 84,95 84,95 Autóskártya 1500 megegyezik a törzskártyával Hálón belül perc havidíj lebeszélhető hálózaton belül: 9,5 hálózaton kívül: 28 hálózaton belül: 9,5 hálózaton kívül: 28 Számlás perc havidíj lebeszélhető 20,5 20,5 myvip 3690 perc havidíj lebeszélhető djuiceintercampus 1090 perc havidíj lebeszélhető simplyall 5577,84 perc simplyall perc Allin 5490 perc Allin perc simplyall Vip perc 200 perc 200 sms vagy MMS 200 MB 400 perc 400 sms vagy MMS 400 MB 200 perc 100 sms vagy MMS 500 MB 400 perc 200 sms vagy MMS 1 GB teljes egészében lebeszélhető perc 400 sms vagy MMS 400 MB csoporton belül: 0 egyéb: 26 csoporton belül: 0 hálózaton belül: 11 hálózaton kívül: 16 csoporton belül: 0 egyéb: 26 csoporton belül: 0 hálózaton belül: 11 hálózaton kívül: 16 28,44 28,44 24,38 24, és 17,5 24 és 17,5 35 perc 1415 perc havidíj lebeszélhető 40,5 40,5 60 perc 2301 perc havidíj lebeszélhető 38,4 38,4 120 perc 4229 perc havidíj lebeszélhető 35,3 35,3 180 perc 5597 perc havidíj lebeszélhető 31,1 31,1 360 perc 9327 perc havidíj lebeszélhető perc perc havidíj lebeszélhető 22,8 22, perc perc havidíj lebeszélhető 19,7 19,7 MobilKvartett perc MobilKvartett perc MobilKvartett perc 150 perc 75 db SMS 15 db MMS 150 MB 400 perc 200 db SMS 40 db MMS 1 GB 800 perc 400 db SMS 80 db MMS 3 GB Pannon ,2 perc havidíj lebeszélhető 39,63 39,63 Pannon perc havidíj lebeszélhető 35,56 37,6 Pannon ,4 perc havidíj lebeszélhető 31,5 37,6 Pannon ,2 perc havidíj lebeszélhető 27,23 37,6 5 8

9 Pannon ,4 perc havidíj lebeszélhető 25,91 37,6 Pannon ,4 perc havidíj lebeszélhető 22,15 37,6 Pannon ,4 perc havidíj lebeszélhető 19,21 37,6 djuice számlás 3657,6 perc havidíj lebeszélhető Horizont Bónusz 1828,8 perc 914,4 Ft lebeszélhető Horizont Plusz 2428,24 perc 1214,12 Ft lebeszélhető Horizont Extra 3037,84 perc 1518,92Ft lebeszélhető Optimum 4704,08 másodperc 2352,04 Ft lebeszélhető Momentum 3688 perc 45 perc lebeszélhető Minimum 2794 perc 20 perc lebeszélhető Partnerkártya 1270 perc havidíj 50%a lebeszélhető : 50,7 : 27,44 : 60,96 és : 24,39 hálózaton belül: 49,79 hálózaton kívül: 70,11 és, hálózaton belül: 24,39 és, hálózaton kívül: 39,63 hálózaton belül: 39,63 hálózaton kívül: 49,79 és, hálózaton belül: 24,39 és, hálózaton kívül: 30,48 hálózaton belül: 56,9 mobil irányba: 76,2, hálózaton belül: 31,5 mobil irányba: 45,72, hálózaton belül: 20,32 mobil irányba: 45,72 hálózaton belül: 87,38 mobil irányba: 121,92, hálózaton belül: 43,69 mobil irányba: 61,98, hálózaton belül: 15,24 mobil irányba: 36,58 hálózaton belül: 121,92 mobil irányba: 132,08, mobil irányba: 49,79 mobil irányba: 49,79 hálózaton belül: 121,92 mobil irányba: 132,08 mobil irányba: 49,78 mobil irányba: 49,78 : 50,7 : 27,44 : 60,96 és : 24,39 hálózaton belül: 49,79 hálózaton kívül: 70,11 és, hálózaton belül: 24,39 és, hálózaton kívül: 39,63 hálózaton belül: 39,63 hálózaton kívül: 49,79 és, hálózaton belül: 24,39 és, hálózaton kívül: 30,48 hálózaton belül: 56,9 mobil irányba: 76,2, hálózaton belül: 31,5 mobil irányba: 45,72, hálózaton belül: 20,32 mobil irányba: 45,72 hálózaton belül: 87,38 mobil irányba: 121,92, hálózaton belül: 43,69 mobil irányba: 61,98, hálózaton belül: 15,24 mobil irányba: 36,58 hálózaton belül: 121,92 mobil irányba: 132,08, mobil irányba: 49,79 mobil irányba: 49,79 hálózaton belül: 121,92 mobil irányba: 132,08 mobil irányba: 49,78 mobil irányba: 49,78 djuice join 1524 perc nincs lebeszélhetőség 29, MB 29,47 32/0,01 MB djuice complete SMS 3962,4 perc a havidíj felhasználható belföldi SMS küldésre 31,5 djuice complete basic 2743,2 perc havidíj lebeszélhető 40,64 40,64 djuice complete 1371,6 perc havidíj lebeszélhető djuice Campus 1350 csoporthívás díja:625 perc havidíj lebeszélhető hálózaton belül: 21,34 hálózaton kívül: 40,64 csoporthívás: 9 hálózaton belül: 18 belföldi hálózatba: 37 hálózaton belül: 21,34 hálózaton kívül: 40,64 csoporthívás: 9 hálózaton belül: 18 belföldi hálózatba: 37 Pannon Itthon 2063 perc a havidíj lebeszélhető 36,46 36,46 9

10 SZÁMLÁS MOBILINTERNET TARIFACSOMAGOK A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. Tarifacsomag neve Havidíj Díjszámítás alapja Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig Adatforgalmi díj a havidíj erejéig Percdíj a havidíj összegén felül Hipernet kb 2 GB Hipernet kb 6 GB Hipernet kb 10 GB Hipernet kb 20 GB Bónusz Internet 1 GB 1980 kb 1 GB Bónusz Internet 1 GB 2250 kb 1 GB idea Online 500 MB 1490 kb 500 MB idea Online 5 GB 4392 kb 5 GB idea Online 2 GB 2690 kb 2 GB Internet Mini 2529,84 0,01 MB 1 GB Internet Classic 4053,84 1 kb 3 GB Internet Flexi 5577,84 1 kb Internet Flexi Plus 6593,84 1 kb Internet Prémium 9133,84 1 kb korlátlan böngészés és ezés+ 1,5 GB/7nap egyéb forgalomtípus korlátlan böngészés és ezés+ 10 GB egyéb forgalomtípus 724hig: 15 GB 247 hig: 30 GB Adatforgalmi díj a havidíj összegén felül nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az 5,85 Ft/1 MB 2GB adatforgalom után nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk 32/32 kbps 5,85 Ft/1 MB 2GB adatforgalom után nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk 32/32 kbps nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk 32/32 kbps nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk 32/32 kbps nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk 32/32 kbps 2 GBig 5,85 Ft/MB azután nincs (32/32kbpsre lassítás a 2MB adatforgalmi keret elérése után) nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az nincs (32/32kbpsre lassítás az Mobil Intrnet 100MB 2123,44 1 kb 100 MB 32,52 Ft/MB Internet 5 GB 6339,84 1 kb 5 GB 1,94 Ft/MB Mobil Internet 1 GB Kedvezményes Internet Éjszakahétvége KB kb 1 GB 6,25 Ft/MB hétköznap között valamint és munkaszüneti napokon egész nap korlátlan forgalmi kerettel 1,8 Ft/MB Internet ÉjjelNappal KB korlátlan forgalmi keret EGYÉB SZÁMLÁS TARIFACSOMAGOK A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. Tarifacsomag neve Havidíj Díjszámítás alapja Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig Adatforgalmi díj a havidíj erejéig Percdíj a havidíj összegén felül Adatforgalmi díj a havidíj összegén felül Adatkártya 1290 perc Adatkártya 1290 vonalkapcsolt adatátvitel esetén a számlázás az Adatszám szolgáltatás szerint történik, másodperc alapon csomagkapcsolt adatátvitel esetén a választott szolgáltatás szerint és 10 kbyteos egységekben Adatátvitel Hálózaton belül : 58 : 26 : 58 : 26 Adatátvitel Hálózaton kívül : 77 : 51 : 77 : 51 10

11 KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS TARIFACSOMAGOK A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. Tarifacsomag neve Havidíj, havikeret Díjszámítás alapja Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig Praktikum+Net perc hálózaton belül: 36 hálózaton kívül: 46 Praktikum perc 43,7 Praktikum Ász perc Praktikum Ász Expressz perc hálózaton belül: 29 hálózaton kívül: 39 kapcsolási díj: 12 hálózaton belül: 36 hálózaton kívül: 40 kapcsolási díj: 12 Limit 3090 perc havi keret lebeszélhető 38 kártyás 29 perc 29,5 3 kedvencóra perc djuice Kártyás perc djuice Kártyás Basic perc djuice Kártyás + 523,24 perc Pannon Happy perc Praktikum Privát perc Praktikum Classic perc Praktikum Pro perc : 36 : 16 : 54,87 : 33,53 : 54,87 : 27,44 : 54,87 : 20,32 : 72,14 : 42,68 : 167,64, hálózaton belül: 40,67 belföldi hálózatba: 45,72 más mobilhálózatba: 56 hálózaton belül: 20,32 belföldi hálózatba: 45,72 más mobilhálózatba: 56,9 hálózaton belül: 75,19 hálózaton kívül: 107,7, hálózaton belül: 43,69 hálózaton kívül: 65,03 hálózaton belül: 63 hálózaton kívül: 82,3, hálózaton belül: 34,55 hálózaton kívül: 55,88 Praktikum Perfekt perc 45,72 Bee Original perc : 121,92 szövegelő: 73,16 éjszaka/pihegő: 39,63 djuice reload basic perc 46,74 djuice reload perc hálózaton belül: 22,36 hálózaton kívül: 45,72 djuice mixer 3647,44 perc havidíj lebeszélhető 37,6 KÁRTYÁS MOBILINTERNET CSOMAGOK A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. Tarifacsomag neve Havidíj Díjszámítás alapja Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig Adatforgalmi díj a havidíj erejéig Percdíj a havidíj összegén felül Adatforgalmi díj a havidíj összegén felül Adatátvitel Hálózaton belül Adatátvitel Hálózaton kívül Internet Praktikum Perc 5 djuice reload net 0,01 MB Díjak 500 MB GB GB 5990 A FENTI TARIFACSOMAGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK: Okostarifa 90, Okostarifa 180, Okostarifa 360, Okostarifa 600 és Okostarifa 1000 kapcsán: Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára. myvip (djuice) kapcsán: A Szolgáltató évente ellenőrzi a tarifacsomagra való jogosultságot. Amennyiben az Előfizető már jogosult a tarifacsomagra, a Szolgáltatónak jogában áll átváltani a mindenkor hatályos ÁSZFben szereplő legalacsonyabb havidíjú, aktuálisan elérhető, publikus számlás djuice tarifacsomagra. djuice intercampus kapcsán: Abban az esetben, ha az előfizető felel meg a tarifacsomag igénybevételi feltételeinek, illetve igazolja jogosultságát a tarifacsomagra, úgy a Szolgáltató az igazolási időszakot követő első számlázási ciklussal átváltja az érintett előfizetést a mindenkor hatályos ÁSZFben szereplő legalacsonyabb havidíjú, aktuálisan elérhető, publikus számlás djuice tarifacsomagra. Hipernet 5, Hipernet 7, Hipernet 21, Hipernet 42 kapcsán: Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára. simplyall, simplyall+ (simplyall tarifa család) valamint Allin és Allin+ (Allin tarifacsalád) kapcsán: Tudomásul veszem, hogy a készüléken található alkalmazások (így pl. a Red Bull Music Academy Radio), valamint az Android Marketen keresztül elérhető további alkalmazások letöltése és használata adatforgalommal jár, mely a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását követően díjköteles. (A díjfizetéssel járó egyéb szolgáltatások köréről, illetve a Red Bull Mobile mobilportáljáról elérhető díjmentes tartalmakról bővebb információ: az Általános Szerződési Feltételek és a honlapon.) 11

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. március 1-jétől Készítés időpontja: 2016.02.29. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

AXA Aranyponty Program Szabályzata

AXA Aranyponty Program Szabályzata AXA Aranyponty Program Szabályzata Az AXA Aranyponty Program (a továbbiakban: Program) az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Hatálybalépés dátuma: 2015. december 31. 1 Tartalom Fogalmak...3

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. március 1-től, (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/073/2013. Iktatószám: Vj/073-36/2013. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben