Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1

2 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) a hatékonyabb munkaszervezés érdekében az Egyetem tulajdonában lévő mobiltelefonok, SIM kártyák használatának rendjét az alábbiak szerint állapítom meg: I. Az utasítás hatálya 1. (1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a Szent István Egyetem minden karára és nem kari jogállású szervezeti egységére, az egyetemmel alkalmazásban álló személyekre, az Egyetem közalkalmazottaira. II. A használat rendje 2. (1) Személyhez köthető egyetemi mobiltelefon előfizetés és/vagy készülék csak az egyetemmel alkalmazásban álló személynek adható, a munkavégzés eszközeként. (2) Nem személyhez köthető előfizetés és/vagy készülék használatáért a használó szervezeti egység vezetője tartozik felelősséggel. (3) A forgalmi költségek minimalizálása érdekében csak Egyetemi flottához tartozó előfizetés (SIM kártya) beszerzése finanszírozható bármilyen egyetemi költségkeretből. II.1. Beszerzési, nyilvántartási és visszavonási szabályok 3. (1) A mobiltelefonok, SIM kártyák használata engedélyezésének a kezdeményezésére, új készülékek, előfizetések igénylésére, illetve az engedélyek visszavonására vonatkozó döntési jogot a szervezeti egységekért felelős magasabb vezetők (rektor, rektor-helyettes, dékán, főigazgató, kancellár) gyakorolják. (2) A SIM kártyákhoz tartozó havi költségkeretek 9. (1) bekezdésében meghatározott mértéken túli engedélyezési jogot az adott szervezeti egységért felelős magasabb vezető javaslatának figyelembe vételével kizárólagosan az Egyetem Kancellárja gyakorolja. (3) A mobiltelefon, illetve SIM kártya iránti, (nevet, beosztást, szervezeti egység megnevezését, a készülék, valamint a használat hosszú távú pénzügyi forrást tartalmazó) indokkal alátámasztott igényeket a Kancellári Kabinetre kell eljuttatni Kancellári engedélyezésre az erre rendszeresített formanyomtatványon a területért felelős magasabb vezető aláírásával (1. számú vagy 2. számú melléklet). (4) A Kancellár a beérkezett mobiltelefon és SIM kártya igényekkel kapcsolatosan 8 napon belül eljár. (5) Az elfogadott igényről a Kancellár értesíti az Informatikai Főosztályt. Az Informatikai Főosztály (továbbiakban: IFO) az Egyetem megbízásából - amennyiben nincs beszerzést korlátozó rendelkezés - a szolgáltatókkal kötött közbeszerzési keretszerződések alapján elindítja a készülék, illetve SIM kártya beszerzését. A telefonkészülék beszerzési értékhatára beosztáshoz kötött: 2

3 Beosztás Maximum értékhatár magasabb vezető vezető egyéb az egyetemmel alkalmazásban álló személy a beszerzés csak hűség nélküli listaár vállalásával történhet, egyéb szolgáltatás, internet kedvezmény megrendelésével a készülék alapára nem csökkenthető. (6) Mobiltelefon készülék vásárlása csak egyösszegű vásárlással lehetséges, havi részletfizetéssel nem. (7) A mobiltelefon készülék használatára, illetve SIM kártya használatra az Egyetem megállapodást köt az engedélyben megnevezett alkalmazottal (3. számú melléklet). A megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően az IFO a mobiltelefon készüléket és tartozékait, a SIM kártyát az alkalmazott részére használatra átadja. A megállapodást 4 példányban kell elkészíteni. 1. példány az átvevőé, 2. példány az Informatikai Főosztályé, 3. példány a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóságé, 4. példány az igénylő szervezeté. A mobiltelefon a felhasználó leltárkörzetébe kerül átadásra az IFO leltárkörzetéből. (8) Új mobil telefonkészülék, SIM kártya beszerzése után a számla alapján a készüléket a Gödöllői Campuson, az ABPK-n, az YBL-n és a Budai Kampuszon a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság, a GAEK-en és az AOTK-n a helyi gazdasági egység az egyedi azonosítókkal (IMEI szám, a készülék pontos típusa, megnevezése) az Állományba vételi, üzembe helyezési bizonylaton üzembe helyezi és átadja a vonalkódot az illetékes leltárfelelős részére. (9) A visszavont, az Egyetem tulajdonában lévő mobiltelefonokat a korábbi felhasználó az átadott tartozékaival együtt, illetve a SIM kártyát az Informatikai Főosztálynak/kari megbízottnak adja le. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani (4. számú melléklet) 4 példányban, és annak 1 példányát eljuttatni a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóságra, 1 példányát a kari gazdasági vezetőhöz, 1-1 példány pedig az átadónál, illetve az átvevőnél marad. (10) Az Egyetem előfizetésében lévő SIM kártyákkal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése (beszerzések, kiadások, visszavételezések) az IFO/kari megbízott feladatkörébe tartozik. A mobiltelefon készülékek név szerinti nyilvántartásáról, javíttatásról a használó gazdálkodó szervezet önmaga gondoskodik. Igény esetén ebben az IFO segítséget nyújt. 4. (1) Az egyetemmel alkalmazásban álló személynek a jogviszonya megszűnésekor, amennyiben az alkalmazott egyetemi előfizetéssel rendelkezik, munkáltatói engedéllyel lehetőség van a telefon becsült piaci értéken, a hűségidős költségek megtérítésével történő megvásárlására, illetve a hívószámnak az egyetemtől a dolgozó nevére történő átíratására. A készülék piaci értékének becslését, illetve az előfizető változást bejelentő lap kiállítását az IFO végzi el. (2) Amennyiben egyetemi előfizetés kapcsán a felhasználó személye változik, a változást az IFO és a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság felé be kell jelenteni. A használati költségek a bejelentés napjától számítva terhelődnek az új felhasználó nevére. Az új felhasználónak is megállapodást kell kötnie az Egyetemmel a mobil telefon használatára vonatkozólag (3. sz. melléklet), részére a készüléket át kell adni (4. sz. melléklet). 3

4 5. (1) A szolgáltató az előző havi számlát a következő hónap 15.-éig tudja garantálni. Hó közi számla lekérésére nincs lehetőség. Amennyiben egyetemi előfizetésű mobiltelefont használó alkalmazott alkalmazotti jogviszonya megszűnik, a munkáltatói jogkört gyakorló köteles aláíratni egy nyilatkozatot a távozó alkalmazottal, az őt érintő tényleges fogyasztás utólagos elszámolására és rendezésére vonatkozólag (5. sz. melléklet). Két nappal az alkalmazotti jogviszony változását megelőzően szükséges tájékoztatni az IFO-t a jogviszony megszűnéséről, az adatlekérés időben történő teljesítése érdekében, hogy a kilépő lapra a tartozás rávezethető legyen. (2) A kilépő dolgozó elszámoló lapjának aláírásakor az IFO vagy a külső kari informatikus en tájékoztatja a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóságot vagy a kari gazdasági munkatársat a kilépő dolgozó mobilkártyájának/mobilkészülékének leadásáról vagy más általi használatba vételéről. (3) Amennyiben az alkalmazott belső áthelyezéssel az Egyetem másik szervezeti egységénél, karánál kerül alkalmazásba, vagy a dolgozó besorolása/vezetői megbízása változik, arról a Humánpolitikai Főosztály/kari humánpolitikai munkatárs haladéktalanul tájékoztatja az Informatikai Főosztályt és a külső kari informatikai munkatársat illetve a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóságot vagy a kari gazdasági munkatársat. (4) A költségmegosztás végett az 5. (1) bekezdés szerint kell eljárni, illetve kezdeményezni kell a készülék leltárkörzetek közötti Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság nyilvántartó általi áthelyezését. (5) Az IFO/kari informatikus az Humánpolitikai Főosztály/kari humánpolitikai munkatárs tájékoztatása alapján gondoskodik az áthelyezés belső telefonkönyvben való átvezetéséről. 6. (1) Az Informatikai Főosztálynak/kari megbízottnak leadott, a kiadásra, illetve a leselejtezésre váró készülékeken adatok nem tárolhatóak. Ennek törléséről az Informatikai Főosztály alkalmazottainak/kari informatikusnak kell gondoskodnia. 4

5 II.2. A használó kötelességei (1) Az Egyetem tulajdonában lévő mobiltelefont használó alkalmazott köteles: 7. a) a készüléket költségtakarékosan és körültekintően használni; b) a mobiltelefont és tartozékait épségben megőrizni, rendeltetésének és a használati utasításnak megfelelően használni és tárolni; c) a mobiltelefont az alkalmazotti jogviszony megszűnésekor, valamint az előre láthatóan két hónapot meghaladó tartós távollét és szülési szabadság kezdete előtt vissza kell szolgáltatni a gazdálkodó szervezetnek. A szervezet magasabb vezetője dönthet annak újbóli kiadásáról másik dolgozó részére. Ennek hiányában le kell adni az Informatikai Főosztálynak/kari megbízottnak, aki a 4. számú melléklet egy példányát haladéktalanul eljuttatja a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság könyvelésnek. Tartós távollét esetén - amennyiben a telefon használata az Egyetem érdekeit szolgálja illetékes magasabb vezetői engedéllyel nem kell a SIM kártyát és a készüléket visszaszolgáltatni; d) a mobiltelefont ért esetleges sérülésekről, meghibásodásokról az Informatikai Főosztályt/kari megbízottat legkésőbb az esetet követő munkanapon - vagy az alkalmazott igazolt távolmaradása esetén a munkába állás napján - írásban tájékoztatni kell. A gondatlan kezelésből adódó javítási költség a használót terheli; e) a mobiltelefon elvesztését, vagy ellopását haladéktalanul jelenteni kell szóban/telefonon az IFO felé. Ezt a jelentést később írásban/ -en is meg kell tenni. Az IFO a bejelentést követően azonnal intézkedik a szolgáltatónál a hívószám letiltásáról, majd az intézkedést követően írásban tájékoztatja a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóságot. A hívószám letiltásának, valamint az új hívószám biztosításának költségét, illetve a készülék nyilvántartási értékét amennyiben nettó értékkel nem rendelkezik, akkor a piaci értékét a használónak meg kell térítenie. A készülék piaci értékének becslését az Informatikai Főosztály végzi el; f) a mobiltelefon használója, a mobiltelefont harmadik személynek nem adhatja át. (1) Az Egyetem mobiltelefon feltöltő kártya vásárlását nem támogatja. 8. (2) Épületfelügyeleti, tűzjelző, riasztó. berendezésekhez lehet csak SMS küldésre használható előfizetést kötni, melynek beszerzése szintén engedélyköteles, beszerzését az IFO végzi. 5

6 II.3. A használat pénzügyi és számviteli keretei 9. (1) A dolgozók számára engedélyezett mobil telefon használati keret havi összege: (mely tartalmazza az előfizetési díjat is) munkakörhöz kötött. Beosztás rektor, kancellár magasabb vezető vezető egyéb alkalmazott mobil telefon használati keret havi összege korlátlan ,- Ft (bruttó) 9.000,- Ft (bruttó) 4.400,- Ft (bruttó) A keret összeg tartalmazza az előfizetés díját, amely biztosítja, - Telekom szolgáltatói szerződés értelmében minden magyarországi vezetékes és mobil telefon korlátlan hívási lehetőségét, valamint 60 db díjmentes SMS elküldésének a lehetőségét magyarországi előfizetésekre. - Telenor szolgáltatói szerződés értelmében minden magyarországi vezetékes és mobil telefon korlátlan hívási lehetőségét, valamint korlátlan díjmentes SMS elküldésének a lehetőségét magyarországi előfizetésekre. az engedélyezett adatforgalmi szolgáltatási díjat. A havi költségkerettől - a szervezeti egységekért felelős magasabb vezetők javaslatainak figyelembe vételével - Kancellári jóváhagyással - személyenként, az ellátott feladat igénye alapján el lehet térni a szerződés megkötésekor (pl. nagy tömegű SMS-ek küldése rendszeresen). A havi költségkeret terhére a szervezeti egységekért felelős magasabb vezetők javaslatainak figyelembe vételével, Kancellári jóváhagyással Magyarország területére vonatkozó mobil adat (Internet) csomag előfizetést is igényelni: - Telekom előfizetés esetén: 1GB; 4GB; 7GB; 10GB; 24GB /hónap. Igényelhető normál beszéd célú előfizetés mellé, vagy önállóan csak mobil adatforgalomra használható SIM kártyával. (1. számú melléklet) - Telenor előfizetés esetén: 2GB; 4GB; 10GB; /hónap mobil adat (Internet) csomag előfizetést is igényelni. Igényelhető normál beszéd célú előfizetés mellé, vagy önállóan csak mobil adatforgalomra használható SIM kártyával. (2. számú melléklet) 10. (1) Minden, az egyetemi mobiltelefonon keresztül történő elektronikus vásárlás (pl.: autópálya matrica, mobil parkolás, BKV és távolsági busz jegy, színházjegy, mozijegy, horoszkóp, szerencsejáték, könyvvásárlás, szolgáltatói díj kifizetése, stb.) magánjellegű vásárlásnak minősül, aminek teljes költsége 6

7 kiszámlázásra kerül a mobil telefon használója részére. Hivatásos gépkocsivezető egyetemi gépjárműre igénybe vehet mobil parkolási szolgáltatást a menetlevél által alátámasztott indokolt esetben. (2) Amennyiben a dolgozó saját gépkocsiját használja hivatalos célból, és rendelkezik kiküldetési rendelvénnyel, akkor szintén igénybe vehető a mobil parkolás, és az adott időszakra vonatkozó autópálya-matrica vásárlás szolgáltatás. Ennek meglétét az elrendelő, munkáltatói jogkört gyakorló vezető köteles ellenőrizni és igazolni a havi elszámolások alkalmával. (3) Az egyetemi mobiltelefon külföldön történő használatát - beszélgetésre és SMS küldésre nemzetközi projektekben külföldiekkel történő kapcsolattartásra a projektvezető engedélye alapján, egyetemi külföldi kiküldetés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével, illetve magasabb vezető esetében a kancellári engedélyezést követően finanszírozhatja az Egyetem. Egyéb esetekben, amennyiben a dolgozó az egyetemi mobiltelefont külföldön használja, minden fogadott és kezdeményezett hívás, elküldött SMS, és a forgalmazott adatok teljes költsége kiszámlázásra kerül a használó részére. 11. (1) A szolgáltatótól megkapott papír alapú számla alapján történik a számla kiegyenlítése a szolgáltató felé. Ezt a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság/kari gazdasági szervezet végzi el. (2) A költségek felosztása a jelen utasításban rögzítetteknek és az ennek alapján jóváhagyott kereteknek megfelelően, a szolgáltatótól megkapott számla alapján történik. (3) Az Egyetem pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a telefonhasználat vélelmezett magáncélú igénybevételével kapcsolatos adó- és járulékterhek munkáltató általi felvállalását. Tekintettel a fentiekre, - valamint a törvény által biztosított alternatív megoldási lehetőségre - valamennyi mobiltelefont használó alkalmazásban álló személy illetményéből levonásra kerül, az általa adott nyilatkozat alapján: - az előzetesen nem engedélyezett külföldi beszélgetés, adat, és SMS díjak teljes költsége, - a mobil telefonon történő vásárlások teljes költsége, (a 10. (1) bekezdés utolsó mondatában és (2) bekezdésben leírtak kivételével) - az engedélyezett keretösszeg eléréséig a számlaérték 20%-a - és az engedélyezett keret feletti összeg 100%-a A többlet használat díját a karok ettől eltérően szigorúbb feltételek rögzítésével is szabályozhatják Kancellári ellenjegyzéssel, dékáni utasítás formájában. (5) A mobiltelefont használó számlareklamációja esetén az adott hónapban a levonást meg kell tenni, majd a következő havi számlában van lehetőség esetleges jóváírásra. A reklamációt a Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság/kari gazdasági szervezet felé kell kezdeményezni. A szolgáltatótól megkapott tételes számlát az IFO biztosítja ebben az esetben is. 7

8 III. Dolgozói Flotta, önkéntes új vagy számhordozásos csatlakozással Ebben az esetben az előfizető az Egyetem, a számlafizető az alkalmazott. 12. Az Egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy az 1/2016 számú Kancellári utasításban meghatározott személyeken kívül önkéntes módon az Egyetem dolgozói, munkavállalói, alkalmazottai és ezek családtagjai is csatlakozhassanak az egyetem Dolgozói flottájához. Egy egyetemi alkalmazott esetében a Dolgozói flottához önkéntesen csatlakozó mobil előfizetések maximális száma (az alkalmazotton felül) 4 előfizetés. Az ilyen jellegű csatlakozások esetében is minden esetben az Egyetem az előfizető, a számlafizető az alkalmazott. A számlát az alkalmazott kapja a Szolgáltatótól. Egyetemünk jelenleg két szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban Telenor Zrt. és Magyar Telekom Nyrt. Önként csatlakozással a Telenorhoz való csatlakozás esetén a Dolgozói mobilflotta csatlakozási kérelem TELENOR nyomtatvány (6. melléklet) kitöltése és aláírása szükséges, valamint a Humánpolitikai főosztály által kiállított Munkáltatói Igazolás a Szent István Egyetem TELENOR mobil-flotta kedvezmény igénybevételére (7. melléklet) megszerzését követően, ezek birtokában tud az önkéntes a szolgáltatónál eljárni szerződéskötés céljából. A Telekomhoz való csatlakozás esetén nincs szükség kérelemre, csak a Humánpolitikai főosztály által kiállított Magyar Telekom Nyrt., Partner 3 díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel kedvezmény igénybevételére nyomtatvány kitöltésére (8. melléklet) A flottatagsághoz kapcsolódó kitöltendő nyomtatványok az Informatikai Főosztály (IFO) honlapján ( is elérhetők. A Telenor/Telecom által nyújtott kedvezményeket az egyetemi alkalmazott és a családtagok is az alkalmazott alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig vehetik igénybe. Flottából való kilépés esetén a Szolgáltatónál a kilépő tag köteles személyesen eljárni. A személyes eljáráshoz szükséges meghatalmazást az IFO állítja ki és adja át a kilépő részére. 13. Az Egyetemhez kötődő, nem munkavállalói jogviszonnyal rendelkező személy külön engedéllyel csatlakozhat a dolgozói flottához (pl. nyugalmazott professzor, HÖK tag, stb.) Ezt a kancellár felé, magasabb vezető által előterjesztett indoklással ellátott javaslat alapján, a Kancellár engedélyezheti. IV. Vegyes és záró rendelkezések 14. (1) Jelen utasítás az alulírott napon lép hatályba a mobiltelefon használatának rendjéről szóló 5/2014 rektori utasítás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett. (2) Azoktól az alkalmazottaktól, akik a fenti kötelezettségnek nem tesznek eleget, az Egyetem a mobiltelefont, illetve a SIM kártyát bevonja. Az IFO/kari megbízott intézkedik a SIM letiltásáról, a készülékek visszavételéről. (3) Az utasításban foglaltak végrehajtásáért az egyetem összes hivatali mobil telefont használója, és azok munkáltatója, az ellenőrzéséért a Kancellár és az Informatikai Főosztály a felelős. Gödöllő, március 1. 8 Figler Kálmán

9 1/2016. számú kancellári utasítás 1. számú melléklet (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) Mobiltelefon beszerzési kérelem és nyilatkozat (Magyar Telekom Nyrt.) Munkáltatói jogkört gyakorlója/pályázati témavezető: Kar, nem kari jogállású szervezeti egység: Szervezeti egység (tanszék, intézet, osztály stb.): Felhasználó: Hívószám*: (*ha új készüléket igényel, vagy meglévő csomagon, SIM-en változtat) Folyószámla szám**: (** amennyiben meglévő előfizetői csoportba kérik a számlát) Terhelendő pénzügyi központ kódja: Maximált keret/hó: Csomag választás: (Egy csomag típust kérünk kiválasztani X-el jelölni) 1.Csak beszéd célú előfizetés: 2950 Ft/hó 2.Beszéd célú előfizetés mobil adat (Internet) csomaggal: GB/hó Ft/hó Igényelt készülék típusa: (Nem kötelező kitölteni) Beszerzési ára***: (***T-Systems vállalati készülék árlista Hűség nélküli akciós listaár) Aláírás (szervezeti egység vezető): 3. Önálló mobil adat (Internet) csomag GB/hó Ft/hó SIM választás: Mobiltelefon, tablet, váltás esetén a készülék típusának megfelelő új. ( X ) SIM mérete: Normál Mikro Nano * A táblázatban szereplő havidíjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák Alulírott, mint a fent megnevezett szervezeti egység vezetője nyilatkozom, hogy hogy a telefon beszerzéséhez, valamint az előfizetés hosszú távú fenntartásával (min. 1 év) kapcsolatos kiadásokkal a fent nevezett pénzügyi központ terhelhető. Kelt:, 201_.... Szervezeti egység vezető 9

10 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 2. számú melléklet Vállalati mobilflotta csatlakozási kérelem Kancellári engedéllyel (Telenor Magyarország Zrt.) Csatlakozó neve, beosztása: Telefonszáma: -címe: Számhordozás esetén a hordozandó telefonszám: mobiltelefon-előfizetés *: Havidíj: 2 300,00 Ft + ÁFA Internet előfizetés igény meghatározása: Kiegészítő Internet-csomag 2 GB/hó *: Csak Adat 2 GB/hó*: 510,72 Ft + ÁFA Kiegészítő Internet-csomag 4 GB/hó *: Csak Adat 4 GB/hó*: 934,50 Ft + ÁFA Kiegészítő Internet-csomag 10 GB/hó *: Csak Adat 10 GB/hó*: 1 484,16 Ft + ÁFA Önálló Adat SIM igénylése*: Stick igénylése *: + ÁFA Előfizetés teljes havidíja + ÁFA Használat időtartama *: határozott időtartamra*: határozatlan, visszavonásig dátum vagy időszak (pl. 4 hónap) SIM kártya típusa (készülék függő) * normál micro nano Munkáltatói döntés alapján biztosított bruttó keret: Ft/hó Pénzügyi központ:, kötelezettségvállaló munkáltatói jogkör gyakorlója pénzügyi ellenjegyző kancellár Kelt:, 201..,.. Csatlakozó alkalmazott Jelen csatlakozási kérelemben fentiekben megnevezett alkalmazott tudomásul veszem, hogy a Szent István Egyetem, mint előfizető-számlafizető által részemre biztosított telefon-előfizetéshez fent meghatározott keret túllépése esetén a többletfogyasztást köteles vagyok az Egyetem részére megtéríteni az Egyetem által kibocsátott számla alapján, az abban meghatározott fizetési határidőre. Tudomásul veszem, hogy 2 havi nem fizetés esetén az Egyetem a kimenő hívásokat letiltja, ennek költségét, Ft ot (változhat) az Egyetem továbbszámlázza részemre. Amennyiben alkalmazotti jogviszonyom megszűnik, köteles vagyok a Szolgáltatónál eljárni a flottából való kilépés ügyében, ellenkező esetben tudomásul veszem, hogy Szolgáltató megszüntetheti a szolgáltatást. A Szent István Egyetem, mint előfizető-számlafizető által részemre biztosított telefonelőfizetés használatát alkalmazotti jogviszonyom fennállásáig vagyok jogosult használni. A *-al jelölt mezőknél be kell X-el jelölni a kívánt opciót! 10

11 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 3. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS 1. A Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ) a mai napon átadja a tulajdonában lévő, típusú, leltári azonosítószámú, hívószámú, gyári IMEI számú mobiltelefon készüléket. tartozékkal, illetve a hívószámú SIM kártyát a(z) nevű.. munkahelyű beosztású alkalmazott részére kizárólagos használatra, munkakörének eredményes ellátása érdekében. 2. A fenti mobiltelefon készülék üzemeltetésével kapcsolatos bruttó (az alapdíjat, a beszélgetések költségeit, az adatforgalmi díjat és az ÁFÁ-t magában foglaló) összegéből a, mint munkáltató havi. Ft, azaz Ft kifizetését magára vállalja. Az alkalmazott által fizetendő összeg a keretösszeg mértékéig a bruttó számlaérték 20%-a, valamint a bruttó számlaértéknek az engedélyezett keret összeg fölé eső része 100%-os mértékig. 3. Az alkalmazottat terheli a hivatali költségként nem engedélyezett, külföldön történt mobil telefon használatból adódó - minden fogadott és kezdeményezett hívás, elküldött SMS, és a forgalmazott adatok - teljes költsége. 4. A havi telefonszámla terhére történt mobil vásárlások (pl.: autópálya matrica, nem egyetemi gépjárműre történő mobil parkolás, színházjegy, mozi jegy, bkv és távolsági busz jegy, horoszkóp, szerencsejáték zrt., könyvvásárlás, szolgáltatói díj kifizetése, stb.) teljes költsége az alkalmazottat terheli. 5. Alulírott alkalmazott ezen feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a mindenkori mobiltelefon szolgáltatói számlának a munkáltatója által átvállalt fenti összeget meghaladó hányadát, valamint a hivatali költségként nem engedélyezett külföldi forgalmazási díjakat, és a mobil vásárlások díját jelen nyilatkozata és az Egyetem által kibocsátott számla alapján a Bérgazdálkodási Osztály havi illetményéből levonja. 6. A fenti készülék előfizetője a szolgáltatónál a Szent István Egyetem. 7. A nem rendeltetésszerű használatból, lopásból, elvesztésből eredő kárt az Egyetem a mobiltelefon használójára terheli a hatályos munkajogi és az alkalmazottakra vonatkozó szabályok alapján. 8. Az 1/2016. számú Kancellári utasítást, mely a mobiltelefonok használatáról szól, megismertem és az abban leírtakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 9. Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba és bármelyik fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal jogosult felmondani. Kelt: ,.. Egyetem Alkalmazott 11

12 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 4. számú melléklet Átadás átvételi jegyzőkönyv Alulírott a mai napon az Egyetem tulajdonát képező alábbi típusú, IMEI számú. leltári számú. mobiltelefon készülékeket. és az alábbi hívószámú SIM kártyát személyes használatomból visszaadtam Kelt:, 201,. Egyetem átvevő Alkalmazott átadó 12

13 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 5. számú melléklet Nyilatkozat távozó alkalmazott utólagos mobiltelefon elszámolásáról Alulírott Alkalmazott neve, munkahelye, beosztása: Alkalmazott állandó lakcíme: Alkalmazott személyi igazolvány száma: Alkalmazott elérhetőségi telefonszáma: Alkalmazott -címe: vállalom, hogy a Szent István Egyetem által, a munkaviszonyom ideje alatt részemre biztosított mobil telefon előfizetés engem érintő tényleges fogyasztásról kiállított utólagos számlát (1/2016 kancellári utasítás5 1 bekezdésben foglaltak alapján), a számla kézhezvételétől számítottan az Egyetem részére 15 napon belül megfizetem. Kelt:, távozó alkalmazott munkáltatói jogkört gyakorló Készült 2 példányban. 13

14 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 6. számú melléklet Dolgozói mobilflotta csatlakozási kérelem TELENOR Magyarország Zrt. Csatlakozó neve, munkahelye, beosztása: Csatlakozó állandó lakcíme: Csatlakozó személyi igazolvány száma: Csatlakozó Telefonszáma: Csatlakozó -címe: Számhordozás esetén a hordozandó telefonszám: mobiltelefon-előfizetés *: Havidíj: 2 300,00 Ft + ÁFA Internet előfizetés kiválasztása (nem kötelező, opcionális) Kiegészítő Internet-csomag 2 GB/hó *: Önálló társkártyával Havidíj: 510,72 Ft + ÁFA Kiegészítő Internet-csomag 4 GB/hó *: Önálló társkártyával Havidíj: 934,50 Ft + ÁFA Kiegészítő Internet-csomag 10 GB/hó *: Önálló társkártyával Havidíj: 1 484,16 Ft + ÁFA SIM kártya típusa (készülék függő) * normál micro nano Igazolom, hogy a csatlakozásra az alkalmazott jogosult. Gödöllő, Munkáltatói jogot gyakorló Humánpolitikai főosztály Jelen csatlakozási kérelemben fentiekben megnevezett alkalmazott tudomásul veszem, hogy a Szent István Egyetem, mint Előfizető által részemre biztosított telefon-előfizetéshez a fogyasztást köteles vagyok Telenor Magyarország Zrt. mint Szolgáltató részére megtéríteni az általa kibocsátott számla alapján, az abban meghatározott fizetési határidőre. Tudomásul veszem, hogy nem fizetés esetén az Egyetem a kimenő hívásokat letiltja, ennek költségét, Ft -ot (változhat) az Egyetem továbbszámlázza részemre. Nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult egyoldalúan, szerződésszegő magatartás miatt az előfizetést megszüntetni. Amennyiben alkalmazotti jogviszonyom megszűnik, köteles vagyok a Szolgáltatónál eljárni a flottából való kilépés ügyében, ellenkező esetben tudomásul veszem, hogy Szolgáltató megszüntetheti a szolgáltatást.(a hívószám elvesztésével jár) A Szent István Egyetem, mint előfizető által részemre biztosított Dolgozói telefon-előfizetés(-ek) használatát az alkalmazotti jogviszonyom fennállásáig vagyok jogosult használni. Kelt:.., 2016,... Csatlakozó alkalmazott A *-al jelölt mezőknél igény esetén be kell X-el jelölni a kívánt opciót! 14

15 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 7. számú melléklet Neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: Megnevezése: Címe: MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS a Szent István Egyetem TELENOR mobil-flotta kedvezmény igénybevételére Kedvezményt igénylő Dolgozó adatai Igénylő munkavégzésének helye Az igénylő foglalkoztatási jogviszonyának megnevezése: határozott / határozatlan Neve: Levelezési címe: Telefonszáma: Foglalkoztatási jogviszonyt igazoló személy Jelen munkáltatói igazolás előfizetés megszüntetése készülék vásárlás SIM kártya vétel/csere céljából lett kiállítva és kiállítását követően tíz napig érvényes. Kelt, hó.nap p.h. az igazolást kiadó aláírása A Szent István Egyetem alkalmazásában lévő, fent megnevezett, kedvezményt igénylő ezennel kijelentem, hogy adataim valósak, a Szent István Egyetem, valamint a Telenor Magyarország Zrt. között érvényben lévő mobil távközlési szolgáltatások biztosítása a Szent István Egyetem, mint Előfizető részére, vonatkozó szerződés feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt,..év hó.nap. igénylő aláírása 15

16 Szent István Egyetem 1/2016. számú kancellári utasítás (Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről) 8. számú melléklet MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Magyar Telekom Nyrt., Partner 3 díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel kedvezmény igénybevételére Kedvezményt igénylő Dolgozó adatai Neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: Az igénylő foglalkoztatási jogviszonyának megnevezése: Igénylő munkavégzésének helye Megnevezése: Címe: Neve: Levelezési címe: Telefonszáma: Foglalkoztatási jogviszonyt igazoló vezető Kelt:., ,.. p.h... az igazolást kiadó aláírása A Szent István Egyetem alkalmazásában lévő, fent megnevezett, kedvezményt igénylő ezennel kijelentem, hogy adataim valósak, a Szent István Egyetem, valamint a Magyar Telekom Nyrt. között mindenkor érvényben lévő, Partner 3 díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel kedvezményű előfizetésére vonatkozó szerződés feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt:., ,... igénylő aláírása 16

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AXA Aranyponty Program Szabályzata

AXA Aranyponty Program Szabályzata AXA Aranyponty Program Szabályzata Az AXA Aranyponty Program (a továbbiakban: Program) az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 7. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a telefon- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a megyei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szezondekor Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Menyecske utca 21..; cégjegyzékszám: 01-09-964134; adószáma:

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VIII. 05.) számú önkormányzati rendelete a szociális földprogramról

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VIII. 05.) számú önkormányzati rendelete a szociális földprogramról Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VIII. 05.) számú önkormányzati rendelete a szociális földprogramról Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben