A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának"

Átírás

1 A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége 3. A működés rendje A tanév általános rendje A tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, és a kollégiumvezető nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Felvétel a kollégiumba Elhelyezés a kollégiumban A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel A kollégiumi tagság megszüntetése A tanulók nyilvántartása Kimenő, hazautazás Szabadidő, hazautazás, távollét igazolása Kapcsolatok intézményekkel, szervezetekkel Kapcsolat a szülőkkel, iskolákkal A kollégiumi étkezési díj fizetése és visszafizetése 4. Bombariadó esetén szükséges teendők 5. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 6. A diákönkormányzattal történő kollégiumvezetői kapcsolattartás rendje 7. A fegyelmező intézkedések elvei és alkalmazásának formái 8. A kollégiumi könyvtár működési rendje 9. A kollégium védő óvó előírásai 10. Teendő balesetveszély és baleset esetén 11. Kapcsolat az egészségügyi szolgálattal 12. Gyermek és ifjúságvédelem feladatai 13. A kollégiumi foglalkozások szervezeti formái és rendje A kötelező foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok Szabadon választható foglalkozások A kollégium és a kollégiumi foglalkozások látogatása 14. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 15. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái 16. Tájékozódáskérés lehetősége a szülők, a tanulók részéről 17. A vezetők közötti munkamegosztás 18. A nevelőtanárok munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai, jogai, kötelességei Csoportvezetői feladatok Tervezési feladatok Szervezési feladatok Irányítási feladatok Ellenőrzési feladatok 2

3 Értékelési feladatok Adminisztrációs feladatok Kapcsolattartás feladatai Megbízatások Az éjszakás nevelőtanár feladatai A nevelőtanár jogai A nevelőtanár kötelességei 19. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben 20. A kollégium nem tanári munkakörben alkalmazott dolgozói Portás Takarítónő Gondnok Konyhás Karbantartó 3

4 A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed: - a kollégium területére, - az ott lakó tanulókra, - a pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozókra. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület elfogadta, a diákönkormányzat a jogszabályban előírt kérdésekben egyetértési jogával élt. 3. A működés rendje A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét A tanév általános rendje A tanév általános rendjét a mindenkor érvényben lévő "A tanév rendjé"-ről szóló OKM rendelet határozza meg. A kollégiumi tanév helyi rendjét a kollégiumi munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: - a kollégiumi szék, - a szülői szervezet (közösség), - a tanulókat érintő programokat illetően a kollégiumi diákönkormányzat véleményét. Az kollégiumi tanév helyi rendjében meg kell határozni: - a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapokat, - a szünetek időtartamát, 4

5 - a megemlékezések, a nemzeti, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját, - az évi rendes diákközgyűlés idejét, - az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját. A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A kollégium tájékoztatja az iskolát az elfogadott tanév helyi rendjéről. Napirend A kollégiumban a napirendet figyelembe véve a tanítási év programját kell kialakítani. A kollégiumban a napirend a kollégiumi pedagógiai program, az iskolák kötelező tanórái, illetve egyéb iskolai kötöttségek, valamint a tanulók igényeihez igazodva kerül kialakításra a következők szerint: Ébresztõ: 6.00 óra Tisztálkodás: óráig Reggeli: óráig Szemle: óráig Ebéd: óráig Szabadfoglalkozás: óráig Szemle: óráig Szilencium: óráig Uzsonna: óráig Szilencium: óráig Szünet: óráig Szilencium: óráig Vacsora: óráig Szabadfoglalkozás: óráig Szilencium: Kikérdezés: } óráig Konzultáció: Takarodó: órakor Villanyoltás: órakor 3.2. A tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, és a kollégiumvezető nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 5

6 A kollégium nyitvatartási rendjét a kollégium házirendje határozza meg Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodásának rendje Kollégiumvezető Munkanapokon 8:00-12:00 és 14:00-18:00 között Felvétel a kollégiumba 1. A felvételt a kollégiumba a tanulók egyéni kérelemmel, vagy az iskola útján kérhetik. A felvételről a kollégiumvezető dönt. 2. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyerekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók. 3. A felvétel 1 tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg kell újítani. A megújított kérelem elbírálása a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után, a kollégiumvezető joga s feladata. 4. A kollégiumba való felvételről, illetve elutasításról a szülőket a kollégiumvezető írásban értesíti. 5. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a kollégium vezetőjéhez kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás szabályai érvényesek. 6. A kollégiumi tagság megújítását a nevelőtestület és a diákönkormányzat az alábbi szempontok alapján mérlegeli: A nevelési követelményeknek való megfelelés (Pedagógiai program). A tanuló minősítése. A tanuló szociális helyzete Elhelyezés a kollégiumban 1. A tanuló kollégiumi férőhelyének elfoglalásához szükséges: az elhelyezést kérő szülő vagy iskola írásos kérelme, 6

7 a kollégiumi felvételt igazoló kiértesítés felmutatása, a szükségesnek tartott, előzetesen írásban felsorolt felszerelési tárgyak beszerzése, Orvosi igazolás" arról, hogy a tanuló közösségben elhelyezhető. 2. Az elhelyezést nyert tanulók közösségekbe történő beosztásáról, a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértésével, a kollégiumvezető dönt. A csoport maximális ill. minimális létszámát a Közoktatási Törvény írja elő. A közösség élén a csoportvezető nevelőtanár áll A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - külön engedély és felügyelet nélkül, illetve - külön engedély és felügyelet mellett. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben: - a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve - a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor, - az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, intézményi szék stb.) tagjai a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: - a tanulót kísérő személy, - minden más személy. A külön engedélyt a kollégiumvezetőjétől, távollétében az Őt helyettesítő nevelőtől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 7

8 3.7. A kollégiumi tagság megszüntetése 1. Megszűnik a kollégiumi tagság: A tanév utolsó napján. A tanulói jogviszony megszűnésekor. A kollégiumból fegyelmi határozattal kizártak esetében, a határozat jogerőre emelkedése napján. Akinek tagságát a térítési díj hátralék miatt, az legfeljebb 3 havi díj lehet, az igazgató megszüntette, a megszűnésről szóló döntés jogerőre emelkedésének napján. Azok esetében, akik tagságukról lemondanak, a bejelentésben megjelölt napon, kiskorú tanulók esetében szülői beleegyezéssel. 2. Amennyiben kiskorú tanuló kollégiumi tagságát díj hátralék miatt kellene megszüntetni, az intézmény igazgatója köteles a területileg illetékes önkormányzat intézkedését kémi A tanulók nyilvántartása A kollégiumba felvételt nyert és az intézetbe beköltözött tanulót a kollégiumvezető a kollégiumi törzskönyvbe bevezeti Kimenő, hazautazás 1. A tanulók minden tanítási napon az utolsó tanítási órától ig szabadon rendelkeznek szabadidejükkel. Egyéb kötelezettségeiket a házi és napirend tartalmazza. 2. Hét közben hazautazási engedély adható: rendkívüli esetben szülő kérésére, vagy tanítási szünet esetén. 3. Az állami gondozásban lévő tanulók eltávozását, annak idejét, helyét, a szakszolgálattal együttműködve, a csoport nevelő tanára a kollégium vezetőjével egyetértésben engedélyezheti. A szünidei ellátásról az illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, ill. a fenntartó gondoskodik Ha a szülő vagy más hozzátartozó láthatási jogát a gyámhatóság korlátozott időtartamban állapította meg, (korlátozta, felfüggesztette vagy megvonta) a határozattól nem szabad el- 8

9 térni. Az engedély megtagadása esetén a szülő (hozzátartozó) a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz fordulhat. 4. A többnapos tanítási (téli, tavaszi, nyári) szünetekben a tanulók szüleikhez hazautaznak, a kollégium nem üzemel. A kollégiumot az utolsó tanítási napon 17 óráig el kell hagyni és a tanítást megelőző napon 17 órától lehet oda visszatérni. Ettől különlegesen indokolt esetben el lehet térni Szabadidő, hazautazás, távollét igazolása Amennyiben a tanuló a kollégiumból betegség miatt marad távol, úgy hiányzását a háziorvosától hozott igazolással köteles igazolni. A betegség miatt távolmaradó tanuló szülője a hiányzás első napján valamilyen módon értesíti a kollégiumot gyermeke betegségéről és várható felépüléséről Kapcsolatok intézményekkel, szervezetekkel 1. Az intézmények látogatását a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával kell végezni. 2. A kollégium kapcsolatokat ápol a városi kollégiumokkal, a művelődési házakkal, a tudományos ismeretterjesztő társulattal, könyvtárakkal, levéltárakkal, színházzal, a filharmonikusok egyesületévei. A kollégium tanulói rendszeresen látogatják a városi közművelődési intézmények rendezvényeit, vendégül látják a közélet és a kulturális élet jeles képviselőit Kapcsolat a szülőkkel, iskolákkal 1. A kollégium törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladatának tekinti a szülők bevonását a gyermekek nevelésébe. 2. A szülők tájékoztatását szolgálja a szülői értekezlet. 3. A szülők a tanulók minősítéséről írásban tájékoztatást kapnak (ellenőrzőn keresztül illetve levelezés útján). 4. A szülők tájékoztatást kaphatnak a kollégiumvezetőtől, a csoportvezető nevelőtanároktól. 5. A csoportvezető nevelőtanár, amennyiben a tanuló fejlődése ezt indokolttá teszi, a szülőtől személyes találkozót kér a kollégiumban. 9

10 A kollégium a város több iskolája tanulóinak ad otthont. Ez a körülmény jelentősen növeli a nevelőmunka tervezhetőségének és szervezhetőségének gondjait. Az iskolák és a kollégium kapcsolatait a következők szerint szabályozzuk: 1. A kollégiumvezető és a nevelőtestület figyelemmel kíséri az iskolák oktató nevelő munkáját és segíti azok megvalósulását. 2. A nevelőtanárok havonta egy alkalommal az iskolákban konzultálnak a gondjaikra bízott tanulók szaktanáraival, osztályfőnökeivel, a tanulók érdemjegyeit összegyűjtik. 3. Az együttműködés zavartalansága érdekében a kollégium megkéri az iskoláktól a tanévük éves ütemtervét, a szünetek, kirándulások, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjait. 4. A csoportvezető nevelő tanárok a szülői értekezletek alkalmával megjelennek az érintett iskolákban, és a szülőket tájékoztatják a kollégiumi nevelőmunka helyzetéről, a tanulók előmeneteléről. 5. A kollégium igényli, hogy az iskolák igazgatói és osztályfőnökei is tegyenek tapasztalatcsere látogatást a kollégiumban. 6. Az iskolák lehetőségeiknek megfelelően támogatják a kollégiumi nevelőmunkát (pl. tornaterem használata, tanulói alkotások dekorációs célú felhasználása) A kollégiumi étkezési díj fizetése és visszafizetése A kollégiumi érkezési díjat a tanuló minden hónap előre meghatározott munkanapján fizeti az intézet gondnokságán. A befizetés elmulasztása az étkezés szüneteltetését vonja maga után. Amennyiben a tanuló valamilyen okból nem tud visszajönni a hétvégi hazautazásról a megadott időpontra a kollégiumba, úgy azt legkésőbb hétfőn 9 óráig jelentse a kollégium gondnokságának. Ebben az esetben keddtől mentesül a fizetési kötelezettség alól. Az étkezési díj megállapításának alapjául a családban eltartott gyermekek száma szolgál, így a kollégiumba való érkezéskor a tanuló hozzon magával egy szülői "Nyilatkozat"-ot, amely az eltartottak számát igazolja. Az étkezési díj befizetésének elmulasztása esetén a 15/1986. H:M:Sz. rendelet 136. (1) bekezdésének c. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 10

11 4. Bombariadó esetén szükséges teendők 1. A bomba elhelyezéséről értesült felnőtt dolgozó vagy tanuló köteles azt azonnal jelenteni a kollégium vezetőjének, az ügyeletvezető tanárának vagy az intézet gondnokának. 2. A helyszínen tartózkodó vezető köteles az esetről a rendőrséget haladéktalanul tájékoztatni! 3. A tanulók a nevelőtanárok vezetésével fegyelmezetten, a főbejáraton keresztül hagyják el az épületet és vonuljanak a kollégium épületének keleti oldalán lévő park területére. 4. Amennyiben a bomba elhelyezéséről délelőtt értesülünk, úgy az intézetben lévő tanulókat és dolgozókat az ügyeletes nevelőtanár vezesse ki az épületből, és az esetet jelentse a rendőrségen kívül az iskola igazgatójának és a kollégium vezetőjének. 5. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása A kollégium diákönkormányzata ülései megtartásához igénybe veheti a kollégium helyiségeit. - Információknak célba juttatásához rendelkezésére áll a kollégiumi stúdió, illetve a kollégiumi faliújságok. - Feladatai megoldásához a kollégium számítástechnikai berendezéseit is használhatja. 6. A diákönkormányzattal történő kollégiumvezetői kapcsolattartás rendje A kollégiumvezető a diákönkormányzat jogainak hatékony érvényesülése érdekében az alábbi kapcsolattartással él: A kollégium nevelőtestületi értekezleteire meghívja az önkormányzat képviselőjét, amennyiben a támogatásra kerülő téma a tanuló ifjúságot érinti. A kollégiumvezető szükség esetén tájékoztatást tart az önkormányzatnak az ifjúságot érintő problémákról, feladatokról. A kollégiumvezető - amennyiben meghívják - részt vesz az önkormányzat ülésein. 11

12 A diákönkormányzat vezetői időrendi korlátozás nélkül fordulhatnak a kollégiumvezetőhöz kérdéseikkel, problémáikkal. 7. A fegyelmező intézkedések elvei és alkalmazásának formái 1. Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, fegyelmi büntetésben részesíthető. 2. A fegyelmi büntetés, nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 3. A fegyelmi büntetéseket a közoktatási törvény határozza meg. Fegyelmező intézkedések: szóbeli figyelmeztetés írásbeli figyelmeztetés írásbeli intés megbízatás visszavonása. A megbízatás visszavonása kollégiumvezetői hatáskörbe tartozik. Fegyelmező intézkedéseket a nevelőtanár, illetve a kollégium vezetője adhat. 4. Különösen súlyosnak tekinthető a kollégiumi rend megsértése, amely a tanuló vagy a tanulótársak testi és lelki épségét veszélyezteti, illetve a közösségre nézve ártalmas erkölcsiséget képvisel. 5. A fegyelmező intézkedések esetei: - korrepetálásról engedély nélküli távolmaradás esetén - szilenciumi rend megzavarásáért - az önkiszolgáló munka elhanyagolásáért - az éjszakai pihenés megzavarásáért - kulturálatlan, trágár stílusért - gondatlanságból származó károkozásért, stb. 8. A kollégiumi könyvtár működési rendje: a kollégiumvezető kidolgozza a könyvtár fejlesztésének irányelveit (a nevelőtestület és a diákönkormányzat kikérésével), a könyvtár a tanulók, és a tanárok önképzését szolgálja, a könyvtáros felelős a rendeltetésszerű működésért és gondoskodik a gyarapításáról, a folyóirattárban a pedagógiai folyóiratokat kell gyűjteni. 12

13 9. A kollégium védő óvó előírásai A baleset megelőzése érdekében a következőkre kell figyelemmel lenni: 1. Be kell tartani a kollégium balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályait: tilos a hálószobákban az emeletes ágyakról a leesést megakadályozó védőrácsok leszerelése, tilos szeszesitalt behozni, fogyasztani, dohányozni, kábítószert az épületbe behozni, fogyasztani, pirotechnikai eszközöket az épületbe behozni, mérgező anyagokat behozni, tárolni, elektromos hálózat szerelése, elektromos berendezés engedély nélküli használata, az elektromos berendezéseket üzembe helyezésük előtt a kollégium vezetőjének be kell mutatni, fegyvert, 8 cm-nél hosszabb pengéjű kést behozni, az ablakon át közlekedni, oda kiülni, vagy kiállni, nyílt láng használata (gyertya, öngyújtó, stb.), balesetveszélyes játékot, sportot űzni, képet elhelyezni. 2. A balesetek elkerülése végett a tanulók az épületben nyugodt járással közlekedjenek! 3. Sportfoglalkozást csak pedagógus jelenlétében lehet végezni. 4. A sportfoglalkozások alkalmával a tanulók nyakláncot, karkötőt, fülbevalót, gyűrűt nem viselhetnek. 5. Gyorsan romló élelmiszereket a tanulók az intézetben ne tároljanak, a fogyasztásra alkalmatlan élelmiszereket a tárolóból haladéktalanul el kell távolítani. 6. Az iskolából menet és jövet, valamint a városi közlekedésben a tanulók tartsák be a KRESZ szabályait! 7. A kollégiumi közlekedési utakat, a bejáratot és a vészkijáratot eltorlaszolni még átmenetileg is tilos! 8. Villamos háztartási gépek és számítógép csak pedagógus felügyelete mellett használhatók. 13

14 10. Teendő balesetveszély és baleset esetén 1. Minden az intézetben dolgozónak és tanulónak kötelessége, hogy az általa észlelt balesetveszélyt, balesetet jelentse a kollégiumvezetőnek, gondnoknak, ügyeletvezető vagy csoportvezető nevelőtanárnak. 2. Tilos a bekövetkezett balesetet bármilyen okból eltitkolni! 3. A balesetet, szenvedő tanulót elsősegélyben kell részesíteni, súlyos esetben értesíteni kell a mentőket, kevésbé súlyos esetben orvoshoz kell irányítani a tanulót. Intézkedni köteles a jelenlévő kollégiumvezető, ügyeletvezető nevelőtanár (csoportvezető nevelőtanár, amennyiben nevezett első két személy nincs a helyszínen). Abban az esetben, ha a tanuló a délelőtt folyamán valamilyen okból a kollégiumban tartózkodik, és baleset érné, intézkedni köteles az intézet ügyeletvezető nevelőtanára! Értelemszerűen a délelőtt folyamán a kollégiumban tartózkodó tanuló baleset vagy rosszullét esetén a kollégium ügyeletvezető nevelőtanárához fordulhat segítségért! Amennyiben a tanulót az éjszaka folyamán éri baleset, vagy lenne rosszul, úgy a balesetet szenvedett, vagy rosszul lévő tanulónak az éjszakai ügyeleteshez kell fordulnia. A balesetet szenvedett, vagy roszszul lévő tanuló mozgásképtelensége esetén a balesetet észlelő társ feladata a baleset jelentése. 11. Kapcsolat az egészségügyi szolgálattal 1. A tanulók betegség esetén a Liezen-Mayer utcai Rendelőintézetben kapnak orvosi ellátást. A rendelés ideje: Hétfő: Csütörtök: Kedd: Péntek: Szerda: A rendelésen túli időben a beteg tanulóhoz orvost kell hívni, az ügyeletes szolgálattól. Az ügyelet felhívása, az intézkedés az ügyeletvezető nevelőtanár feladata. 3. A beteg tanuló lázmérés után a betegnyilvántartóval együtt nevelőtanári "láttamozás" mellett indul a háziorvosi rendelőbe. 14

15 4. A rendelésről visszatérve jelentkezik az ügyeletvezető nevelőtanárnál, a betegnyilvántartó könyvét átadja, tájékoztatja tanárát a vizsgálat eredményéről, és szükség esetén elfoglalja helyét a betegszobában. 5. Amennyiben az orvos a hazautazását javasolja, úgy nevelő tanári engedéllyel hazautazhat, hazaérkezéséről köteles tájékoztatást adni. 12. Gyermek és ifjúságvédelem feladatai 1. A kollégiumban az ifjúságvédelem ellátása a kollégiumvezető és a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium ifjúságvédelmi felelősének a feladata. 2. A csoportvezető nevelőtanárok kötelessége, hogy megelőzzék a veszélyhelyzetek kialakulását, a már kialakult problémákat feltárják és megszüntessék. Álljanak szoros kapcsolatban a veszélyeztetett tanulókkal, azok szüleivel, osztályfőnökeivel, tapasztalataikat jelezzék a kollégium vezetőjének. 3. A kollégiumvezető kötelessége, hogy kapcsolatot teremtsen a Gyermekjóléti Szolgálattal. (A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait és a rendelési időket a mellékelt táblázatok tartalmazzék.) 13. A kollégiumi foglalkozások szervezeti formái és rendje A kollégiumi foglalkozások szervezését törvény írja elő. A kollégiumi foglalkozások jellegüket tekintve két félék: kötelező, illetve szabadon választható foglalkozások. A kötelező foglalkozásokon a tanulók kötelesek részt venni, ezek: csoport és primerközösségi foglalkozások, egyéni foglalkozások, szilenciumok, korrepetálások, kikérdezések, tudományos ismeretterjesztő előadások. Szabadon választható foglalkozások: sport, színházlátogatások, élmények megbeszélése, számítástechnikai szakkör, természetbarát kör, foto kör, 15

16 kirándulás, természetjárás, versbarátok köre, politikai vitakör, környezetvédelmi kör, vetélkedők, versenyek (politikai, kulturális, tantárgyi, stb.) A. A kötelező foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok: 1. Csoport és primerközösségi foglalkozások: a csoportvezető nevelőtanárok a munkatervükben feltüntetett tematika szerint végzik, a tanulók kötelesek a foglalkozásokon aktívan részt venni az egyes etikai kérdések megbeszélésében, feldolgozásában véleményükkel, állásfoglalásukkal segítsék az erkölcsi következtetések levonását. 2. Egyéni foglalkozások: A tanuló fedje fel tanára előtt problémáit, hogy nevelőtanára segíteni tudjon gondjai megoldásában. 3. Szilenciumok rendje: A szilencium a csendes tanulás időszaka. Minden tanuló köteles a szilenciumi időt csendes tanulással eltölteni. A szilencium kezdetét jelző csengetés után kezdődjék meg a munka! A szilencium alatt tilos: rádiózni, magnózni, beszélgetni, a tanulással nem összeegyeztethető tevékenység, a teremből (hálóteremből) ki és bejárkálni, az ágyon fekve tanulni. A tanulást elhanyagoló, nem a tananyaggal foglalkozó tanuló pótszilenciumra kötelezhető. A hálószobai tanulást zavaró tanuló a közös szilenciumra berendelhető, ahol tanári felügyelet mellett kell dolgoznia. A tanárokkal és a tanulótársakkal való konzultációra a szünetekben van lehetőség. 16

17 4. Korrepetálások: A korrepetálásokon kötelező a részvétel mindazoknak a tanulóknak, akik legalább a közepes eredményt nem érik el az érintett tantárgyakból. (a korrepetálásokon ezen túl bárki részt vehet.) A kötelezően előírt korrepetálás elmulasztásáért fegyelmező intézkedés jár. Kikérdezések: Minden tanulónak joga, hogy tanárával ellenőriztesse felkészültségét. A nevelő tanárok elrendelhetik a tanuló kikérdezését, ellenőrzését. A kikérdezésbe a diákönkormányzat aktivistái is bekapcsolódnak. A kikérdezési is a tanulók valós érdekeit szolgálja. 5 Tudományos ismeretterjesztő előadások. Az ismeretterjesztő előadások sok hasznos információt nyújtanak, ezért kötelezővé tettük az előadásokon való részvételt. A kollégium nagyterme azonban határt szab a résztvevők számának, ezért az egyes előadásokra jelentkezéseket fogadunk el, az érdeklődésnek megfelelően. Az érdeklődés felmérését az önkormányzat vállalta. B. Szabadon választható foglalkozások. 1. Sportfoglalkozások: csak tanár jelenléte mellett szervezhetők a tornaterembe utcai cipőben nem szabad bemenni a bajnokságokon, versenyeken sportszerű magatartást és kulturált beszédstílust várunk el. 2. Intézeten kívüli foglalkozások: színházlátogatás, kirándulás, tárlatlátogatás, könyvtárlátogatás. Az intézeten kívüli foglalkozásokon kötelező a kulturált, alkalomhoz illő megjelenés (színház) és viselkedés. A foglalkozásokra és onnan viszsza, tanári kísérettel érkeznek a tanulók. 17

18 C. A kollégium és a kollégiumi foglalkozások látogatása 1. A látogatásra jogosultak: akik számára ezt jogszabály lehetővé teszi, vagy a fenntartó erre engedélyt adott, mindazok, akik előzetes bejelentés alapján a kollégiumvezetőtől engedélyt kaptak. 2. Nem magyar állampolgárok meghívásához, kollégiumi foglalkozások általuk történő látogatásához az engedélyt a kollégiumvezető, az iskola igazgatója, vagy a fenntartó adhatja meg. (Nem kell engedély a kollégiumban elhelyezett külföldi állampolgárságú tanuló szüleinek a tanuló meglátogatásához, kollégiumi rendezvényre való meghíváshoz.) 3. Az 1-2. bekezdésben felsorolt esetekben a látogatót a kollégiumvezető kísérje el a kollégiumi foglalkozásokra. Ismeretlen látogatónak személyi-azonosságát igazolnia kel! A szabadon választható foglalkozások a szabadidő értelmes eltöltésének formái, ezért minden tanuló számára javasoljuk a rajtuk való megjelenést, részvételt. 14. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanulókat az életükkel kapcsolatos, az őket érintő kérdésekről tájékoztatni kell: a tanulókat naponta tájékoztatást kapnak a nap eseményeiről, a naposi jelentés keretében, a félévi tanulmányi értékelések alkalmával a faliújságon keresztül, a csoportfoglalkozásokra a csoportvezető nevelőtanártól, a szeptemberben és februárban esedékes küldöttgyűlésen a kollégium vezetőjétől és a diákönkormányzat titkárától, a tanulói minősítések alkalmával a csoportvezető nevelőtanároktól, rendkívüli esetekben a kollégium vezetőjétől, a diákönkormányzat üléseiről a Diáktanács titkárától a stúdión keresztül, a kollégiumi versenyek, pályázatok eredményeiről, faliújságon a reszortfelelős nevelőtanártól, 18

19 a tanulók jutalmazásairól, fegyelmi vétségeiről, a fegyelmi eljárás határozatairól a kollégium vezetőjétől, az SZMSZ és a Házirend megismertetéséről a csoportvezető nevelőtanártól. 15. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái A tanulók véleményüket nyilváníthatják minden, a sorsukat érintő kérdésben: a kollégium fórumain, küldöttgyűlésen, csoport-gyűlésen, hálóközösségi megbeszélésen, a diákönkormányzat ülésein, a kollégium közösségét a diákönkormányzat, mint testület képviseli, a diákönkormányzat jogosítványait rendelet szabályozza, a primerközösség (hálótermi) megválasztja a küldöttgyűlésre delegált tagjait, a csoport jogköre, hogy véleményét nyilváníthassa a tanulótársak minősítésében, a tanulónak joga van ahhoz, hogy javaslatot tegyen a tanulókat érintő valamennyi kérdésben. 16. Tájékozódáskérés lehetősége a szülők, a tanulók részéről A szülő és a tanuló tájékoztatást kérhet a szülőket és a tanulókat érintő kérdésekről. A szülő jogait a KTV. 14 /1. pontja tartalmazza, így jogaival kapcsolatban tájékoztatást kérhet: a kollégium vezetőjétől, a gyermekét nevelő csoportvezető nevelőtanártól, illetve nevelőtestület bármely tagjától, akivel gyermeke pedagógiai kapcsolatban áll. A kérést valamilyen formában juttassa el a fent nevezett személyekhez, és kölcsönös egyeztetés útján állapodjanak meg a tájékoztatás időpontjában. A kollégiumban élő tanuló tájékoztatást kérhet a kollégium vezetőjétől és tanáraitól a fent nevezett személyek munkaidejében. 19

20 17. A vezetők közötti munkamegosztás 1. Igazgató: A kollégiumot az igazgató vezeti és képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott eseteiben a kollégium más alkalmazottjára átruházhatja. Az igazgató dönt a kollégium működésével, az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával és a tanulók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal a kollégium valamely közösségének vagy más szervének hatáskörébe. A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyára, élet és munkakörülményeire vonatkozó döntési jogkörét külön jogszabályban megállapított esetekben, az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 2. Kollégiumvezető: A kollégiumvezető feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A kollégiumvezető a kollégium igazgatójának közvetlen munkatársa, a vezetőség tagja. Az igazgatót tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. Feladatai: az igazgató irányításával végzi munkáját, szervezi és ellenőrzi a kollégiumban folyó nevelőmunkát, biztosítja a diákönkormányzat eredményes működését, külső szerveknél képviseli a kollégiumot, szervezi a kollégiumi munkaközösség önképzését, továbbképzését, véleményezi a nevelők pedagógiai tevékenységét. 18. A nevelőtanárok munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai, jogai, kötelességei Csoportvezetői feladatok: A kollégiumban a Közoktatási Törvény értelmében a tanulókból nevelési-oktatási csoportokat kell kialakítani. 20

21 A csoport vezetésére a kollégiumvezető nevelőtanárt bíz meg, akinek a feladatait a következőkben szabja meg Tervezési feladatok: A csoportvezető nevelőtanár a kollégiumi nevelési program alapján elkészíti tanulócsoportja nevelési programját, amelyben meghatározza a közösség fejlődésének irányát, nevelési cél-rendszerét, a feladatokat (főfeladat, feladat, részfeladatok) felállítja követelményrendszerét és tevékenységrendszerét, ismerteti a főbb nevelési módszereket Szervezési feladatok: A tanév elején megszervezi a csoport aktivistáit, a primerközösségek és a csoport tanulói vezetőségét. Aktivisták: 1 fő primerközösség felelős (hálótermenként) 1 fő szekunderközösség felelős (csoport) A csoport aktivistáinak bevonásával megvalósítja nevelési programját. A Közoktatási Törvény 53. -a 7. pontjában meghatározott időkeretben kötelező foglalkozásokat szervez. Tanulóival ismertesse meg jogaikat, kötelességeiket, az intézmény hagyományait, napi- és házirendjét. Szervezze közössége munkáját, értelmi nevelését. Felkutatja a tehetségeket és gondoskodik fejlődésükről, számukra foglalkozásokat szervez, vagy tehetségüknek megfelelő foglalkozásokra irányítja őket. Gondoskodik a szükséges korrekciós feladatok megoldásáról. A csoportfoglalkozások keretében foglalkozzék erkölcsi, ideológiai, közéleti, esztétikai és az egészségmegőrzés kérdéseivel. Különösen feladata a nemzeti ünnepeinkről való méltó megemlékezés, az ünnepi élmény elmélyítése, a nemzettudat fokozása. Az egyházi ünnepeket használja fel a keresztényi egyetemes emberi értékek hangsúlyozására, átélésére. Szervezzen foglalkozásokat, amelyek keretében a tanulók megismerkedhetnek a hazai és a nemzetközi politikai élet főbb eseményeivel, készítse fel a fiatalokat felnőtt koruk politikai jogainak gyakorlására. Pl. pártok, programok, ideológiák. 21

22 Szervezzen esztétikai élményeket nyújtó foglalkozásokat az intézeten belül, illetve a városi közművelődési intézmények segítségével. Hívja fel a tanulók figyelmét a környezetvédelem fontosságára. Fokozza a tanulók sportszeretetét, a csoporton belül is biztosítsa a rendszeres sportolás tevékenységi formáit, szoktassa rá tanulóit a tudatos fizikai karbantartásra Irányítási feladatok: A tanulók elé állítson normákat, célokat, követelményeket. Gondoskodjon a végrehajtás folyamatosságáról, fegyelméről. Kísérje figyelemmel a kitűzött célok megvalósulását, szükség esetén hajtson végre korrekciót Ellenőrzési feladatok: Rendszeresen ellenőrizze az egyes nevelési területeken végzett tanulói tevékenységeket: a tanulók tanulmányi előmenetelét /naponta az ellenőrzőben/, a tanulók szorgalmát, erkölcsi, ideológiai, politikai, esztétikai, és testi fejlődését, a házi- és a napirend betartását, a csoport használatában lévő berendezések és eszközök állapotát, károkozásokat, a tanulók jogainak és kötelességeinek érvényesülését, a tanulók létszámát /naponta/, a hiányzókat jelezze a kollégium vezetőjének, a hiányzás okát derítse fel, kérjen tájékoztatást a szülőtől. Végezzen pedagógiai méréseket, győződjön meg arról, hogy a kitűzött célok milyen szinten valósultak meg Értékelési feladatok: A tanév folyamán 2 alkalommal /február, június/ a kollégiumi működési szabályzatnak megfelelően minősítse a tanulókat a csoport diákaktivistáinak bevonásával. A minősítő lapokat őrizze meg. A tanév közben motivációként a tanulókat dicsérje, buzdítsa, javasolja jutalomra, illetve ha szükséges, éljen az elmarasztalás eszközeivel. 22

23 Tanévenként két alkalommal /félév és évvége/ értékelő jelentést készít nevelési programja és reszortfeladatainak megvalósításáról Adminisztrációs feladatok: A csoportvezető nevelőtanár vezeti a kollégiumi munkával kapcsolatos dokumentációt: az ügyeleti naplót, a Nevelői feljegyzések c. naplót, az osztályzatgyűjtő naplót, a tanulóknak adott engedélyeket összesíti, nyilvántartja a rendszeres és eseti eltávozásokat, a betegnyilvántartást, a tanulói adatokat, a tanulók személyiség fejlődését tükröző feljegyzéseket /bizalmasan kezelve,/ a tanulói létszámot, az iskolában szerzett tapasztalatait rögzíti /osztályfőnökök, szaktanárok, problémák megjelölésével, a tanulók eltávozási könyvét Kapcsolattartás feladatai: A csoportvezető nevelőtanár rendszeres kapcsolatot tart a csoportját képező tanulók szaktanáraival, osztályfőnökeivel. Havonta legalább egy alkalommal ellátogat az iskolába /iskolákba/, ahol tapasztalatokat cserél a fent említett kollégákkal. Tájékoztatja a szülőket a minősítések eredményeiről a minősítést követő egy héten belül valamint a dicséretekről és elmarasztalásokról. Megjelenik az iskolai szülői értekezleteken, ahol a kollégista tanulók szüleit tájékoztatja a kollégiumi nevelőmunka eredményeiről és egyes tanulók előmeneteléről. A nevelőmunka hatékonyabbá tétele érdekében kapcsolatokat építsen ki: a városi társkollégiumokkal, a közművelődési intézményekkel, a város felsőoktatási intézményeivel, rendőrséggel, honvédséggel, 23

24 környezetvédelmi szervezetekkel, és minden olyan tényezővel, amely a nevelés érdekében felhasználható Megbízatások: Az igazgató, illetve a kollégiumvezető a nevelőtanárt megbízhatja a nevelőmunka reszortfeladatainak ellátásával, vagy külön megbízatással Az éjszakás nevelőtanár feladatai: Éjszakai nevelőtanári munkáját este 22 órától reggel 6 óráig végzi. Este munkába lép, és az ügyeletvezető nevelőtanártól tájékozódik a kollégiumban tartózkodó tanulók létszámáról. Gondoskodik a tanulók nyugodt, zavartalan pihenéséről. Az esetleges rendbontókat figyelmezteti, ismétlődés esetén az ügyeleti naplóban jelzi. Ellenőrzi az engedéllyel szilenciumot tartó tanulók munkáját. Szúrópróbaszerűen, legalább heti két alkalommal éjszakai létszámellenőrzést végez. Rosszullét esetén a beteg tanulóhoz orvost, mentőt hív. Szükség esetén, a hétvégeken is igénybe vehető. Munkáját pontosan kezdje meg, akadályoztatását legalább 3 nappal korábban jelentse a kollégium vezetőjének. Tapasztalatait az ügyeleti naplóba rögzítse. Az intézetben vendéget nem fogadhat. Reggel 6 órától 8 óráig az önkiszolgáló képességfejlesztő feladatait látja el A nevelőtanár jogai Megválaszthatja a nevelési pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és a tanítás módszereit. A helyi tanterv alapján - a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével - megválaszthatja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket. Bár az oktatási intézményében vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, joga, hogy saját világnézete, értékrendje szerint végezze oktató nevelő tevékenységét anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené a tanulót. Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját! Minősítse a tanulók teljesítményét! 24

25 Jusson hozzá a munkájához szükséges ismeretekhez! A nevelőtestület tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat! Vegyen részt az oktatási intézmény nevelési, pedagógiai programjának tervezésében, értékelésében! Szakmai ismereteit, tudását, szervezett továbbképzés útján gyarapítsa, vegyen részt pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában! A munkáltató által kiállított okirat alapján az állami szervek vagy a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat ingyenesen látogathatja. Ugyancsak jogosult e közirat alapján egyéb - jogszabály, illetve a helyi önkormányzatok által nyújtott - kedvezmények igénybevételére. Évenként, a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb munkabér (minimálbér) 50 %-ának megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe pedagógiai szakirodalom megvásárlásához A nevelőtanár kötelességei A pedagógusnak - munkakörének ellátása során - az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tennie: Az oktatói tevékenység során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse! Nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását a tanulótársaihoz! Nevelő és oktató tevékenysége során gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse! A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével sajátíttassa el a közösségi együttműködés magatartási szabályait és tartassa be azokat! A tanulók részére az egészségügyi és testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, és ezek elsajátításáról győződjön meg! Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye meg a szükséges intézkedéseket! Működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében! Tartsa tiszteletben a tanulók és szülők jogait emberi méltóságát! 25

26 Adja át a tanulóknak az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket! Rendszeresen tájékoztassa a tanulókat és szülőket az őket érintő kérdésekről, szükség esetén a tanulók jogainak vagy fejlődésének érdekében megteendő intézkedésekről! A szülő és a tanuló javaslataira adjon érdemi választ! Hétévenként legalább egy alkalommal törvényi előírások szerint továbbképzésben kell részt vennie. A tanulmányait sikeresen befejező pedagógust - jogszabályban meghatározottak szerint - anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt vennie annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát vagy egyéb előírt vizsgát tett a vizsgák letétele utáni 7 év során. 19. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: - fogja át a pedagógiai munka egészét, - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, - a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, - támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, 26

27 - a szülői közösség, és a tanuló közösség (intézményben működő intézményi szék, diákönkormányzat) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, - biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, - támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, - hatékonyan működjön a megelőző szerepe A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: a) az intézmény vezetője, b) kollégiumvezető, c) az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személyek a vonatkozó programban meghatározottak szerint, d) külső szakértő az a) -c) pontban meghatározottak felkérésére. A pedagógiai munkára vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: - szóbeli beszámoltatás, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - kollégiumi foglalkozáslátogatás, - felvételi, továbbtanulókkal kapcsolatos mutatók elemzése, - verseny eredmények, - kompetencia felmérések eredményei, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. 27

28 19.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben Az intézmény, mint közoktatási intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal. A minőségirányítási program az intézmény minőségcéljai elérése érdekében meghatározza, és rendszerbe foglalja az intézményi ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai (pedagógiai munka) ellenőrzésére, illetve részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több esetben közvetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka színvonalához. Mivel a minőségirányítási program keretében meghatározott minőségcélok gyakran közvetlen összefüggésben vannak a szakmai munkával, nagy hangsúlyt fektet a rendszer a pedagógiai munka értékelésére. Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül: - a dolgozói teljesítményértékelés, valamint - a teljes körű intézményi önértékelés során is. A dolgozói teljesítményértékelés rendszerében a pedagógiai munka belső ellenőrzése megtörténik értelemszerűen a vezetők, valamint a nem vezető beosztású pedagógusok esetében akkor, mikor az egyéni, illetve csoportos teljesítmény követelményeik, minősítési szempontjaik szerinti értékelésük megtörténik. Az intézményi önértékelés rendszerében a pedagógiai eredmények kerülnek értékelésre, melyek szintén felfoghatóak a pedagógiai munka ellenőrzésének. A részletes szakmai szempontokat a vonatkozó program tartalmazza. 20. A kollégium nem tanári munkakörben alkalmazott dolgozói 20.1 Portás Közvetlen felettese: gazdasági ügyintéző Munkaideje: két műszakban heti váltással Feladatai: Első és legfontosabb feladata a kijelölt munkaterületen a rend és a tisztaság megtartása, a fegyelmezett munkavégzés. A takarítás fogalma alá tartozik a seprés, felmosás, a szemét kihordása és a törölgetés. A folyosókat, helyiségeket naponta fel kell mosni, a burkolatot és az egyéb tárgyakat le kell törölgetni, a falakat pókháló mentesen kell tartani, a csempével fedett falrészeket mosószeres vízzel kell lemosni. A világítótesteket is a szükségletnek megfelelően 28

29 kell megtisztítani. A WC-ket, a mosdókat és zuhanyzókat naponta tisztítani és fertőtleníteni kell. Délelőtti műszak: között Portai ügyelet ellátása. Feladatok: Kulcsok kiadása. Szobakulcsok átvétele a kollégista diákoktól. Telefonok fogadása, kapcsolása ig Takarítás a következő területeken: Porta, Porta előtér, Aula, Földszinti folyosó, Számítógéptermek, Társalgó. Délutáni műszak: ig Portai ügyelet ellátása ig A könyvtár takarítása Takarítónő Közvetlen felettese: gazdasági ügyintéző Munkaideje: Feladatai: Első és legfontosabb feladata a kijelölt munkaterületen a rend és a tisztaság megtartása, a fegyelmezett munkavégzés. A takarítás fogalom körébe tartozik a seprés, felmosás, a szemét kihordása és a törölgetés. A folyosókat, helyiségeket naponta fel kell mosni, a burkolatot és az egyéb tárgyakat le kell törölgetni, a falakat pókháló mentesen kell tartani, a csempével fedett falrészeket mosószeres vízzel kell lemosni. A világítótesteket is a szükségletnek megfelelően kell megtisztítani. A WC-ket, a mosdókat és zuhanyzókat naponta tisztítani és fertőtleníteni kell Gondnok Közvetlen felettese: gazdasági ügyintéző Munkaideje: hétfőtől péntekig, 29

30 a hétvégi vendégek ellátása. (eseti feladat Feladatai: Első és legfontosabb feladata a kijelölt munkaterületen a rend és a tisztaság megtartása, a fegyelmezett munkavégzés. A takarítás fogalma alá tartozik a seprés, felmosás, a szemét kihordása és a törölgetés. A folyosókat, helyiségeket naponta fel kell mosni, a burkolatot és az egyéb tárgyakat le kell törölgetni, a falakat pókhálómentesen kell tartani, a csempével fedett falrészeket mosószeres vízzel kell lemosni. A világítótesteket is a szükségletnek megfelelően kell megtisztítani. A WC-ket, a mosdókat és zuhanyzókat naponta tisztítani és fertőtleníteni kell. Gondnoki feladatok: Az ingatlanhoz tartozó járdarész tisztán tartása. (minden nap) Az ingatlanhoz tartozó udvar és útszakasz tisztán tartása. (minden nap) Fűnyírás, sövény- és lombnyírás. (szükség szerint) Az ingatlanhoz tartozó út- és járdaszakaszok csúszásmentesítése. (szükség szerint) Az előre meghatározott időpontokban háromhetente az ágyneműk cseréje, szükség esetén a hibák kijavítása (pl. gomb felvarrása). Az ágyneműk, konyharuhák, törölközők patyolatba küldése, fogadása. A szemétszállítás bonyolítása. A takarítószerek kiosztása. Takarítási feladatok: Az alagsor helyiségeinek (folyosó, öltöző, raktárak, konditerem, vendégszobák, számítógépterem, tanulószoba, konyhaszoba) takarítása Konyhás Közvetlen felettese: gazdasági ügyintéző Munkaideje: , Feladatai: Első és legfontosabb feladata a diákok számára a reggeli és a vacsora kiadása, valamint a kijelölt munkaterületen a rend és a tisztaság megtartása, a fegyelmezett munkavégzés. A takarítás fogalma alá tartozik a seprés, felmosás, a szemét kihordása és a törölgetés. A helyiségeket naponta fel kell mosni, a burkolatot és az egyéb tárgyakat le kell törölgetni, a falakat pókháló mentesen kell tartani, a csempével fedett falrészeket mosósze- 30

31 res vízzel kell lemosni. A világítótesteket is a szükségletnek megfelelően kell megtisztítani. A WC-ket, a mosdókat és zuhanyzókat naponta tisztítani és fertőtleníteni kell. Az étkészletet, az evőeszközöket, az edényeket minden étkezés után fertőtlenítve el kell mosogatni. Takarítás a következő területeken: Konyha, Étterem, Konyhai raktárak, mellékhelyiségek, Éttermi előtér Karbantartó Közvetlen felettese: gazdasági ügyintéző Munkaideje: Feladatai: Első és legfontosabb feladata a kijelölt munkaterületen a rend és a tisztaság megtartása, az esetleges kisebb hibák kijavítása, nagyobb hibák esetén a gazdasági ügyintéző értesítése, a fegyelmezett munkavégzés. A karbantartási füzet alapján a feladatok elvégzése. (minden nap) A vizes szerelvények ellenőrzése. (hétfő) A bútorzat ellenőrzése. (kedd) Az elektromos szerelvények ellenőrzése. (szerda) Függönyök ellenőrzése. (csütörtök) A falak festésének ellenőrzése. (péntek) Nagytakarítás esetén a függönyök leszedése és felrakása. 31

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bevezetés A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét.

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Ráczné Sisa Ágnes igazgató Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk 10: 14-15) TARTALOM 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSE SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben