HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: ; Fax: Tel: Tel / Fax: I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2.. A Házirend a kollégium egészére vonatkozó általános szabályokat tartalmazza. Az egyes tagozatokra érvényes kiegészítések a Házirend mellékletében olvashatók. A házirend melléklete a Jutalmazási és büntetési szabályzat. 3. A Házirend nem szabályozza azokat a kérdéseket, amelyek A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, ill. annak a évi LXI. törvénnyel megtörtént módosításában, valamint az ezekben a törvényekben említett egyéb jogszabályokban magasabb szinten szabályozásra kerültek, és azok jelen házirendben történő megjelenítésére nincs szükség és/vagy lehetőség. II. A Diákönkormányzat 1. A kollégisták érdekeik képviselete céljából diákönkormányzatot (továbbiakban: DÖK) hozhatnak létre. 1.1 Az egyes tagozatokon önálló diákönkormányzatok alakulhatnak. 1.2 A DÖK saját maga által elfogadott a nevelőtestület által véleményezett szervezeti és működési szabályzata szerint végzi feladatait. 1.3 A DÖK irányító, vezető szerveinek, testületeinek megválasztásában minden tanuló részt vehet, ill. azokba megválasztható. 1.4 A DÖK munkája segítése, ill. a nevelőtestülettel és az intézményvezetéssel való hatékonyabb együttműködés érdekében diákönkormányzatot segítő felnőttet kérhet fel, akit az intézményvezető a közoktatásról szóló törvény szerinti szabályok alapján megbíz ezzel a feladattal. 1.5 A DÖK vagy a tanulók nagyobb közösségének kezdeményezésére diákközgyűlést kell összehívni, ahol a diákközösség által javasolt témákat meg kell tárgyalni. A tanulók nagyobb közössége alatt az érintett tagozaton lakó diákok legalább 10%-a értendő. 1.6 A DÖK egyetértési, véleményezési jogát a jogszabályokban, ill. a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon az arra felhatalmazott vezető testülete gyakorolja. 1.7 A diákönkormányzat (-ok) képviselői részt vehetnek minden olyan nevelőtestületi és vezetői értekezleten, ahol az őket érintő kérdések is szóba kerülnek. Ezen értekezletek tervezett napirendjét előzetesen meg kell küldeni a DÖK számára. A diákönkormányzat képviseletét a DÖK megbízása alapján az önkormányzatot segítő felnőtt is elláthatja. 1.8 A DÖK írásbeli felkérésére elláthatja a tanulók egyéni érdekképviseletét is. Erről a körülményről a felkérést mellékelve a DÖK írásban köteles értesíteni a kollégium igazgatóját, tagozatvezetőjét. 1.9 A kollégium vezetése, a diákélet szervezésében, a házirend szabályainak betartásában, a dohányzás, italozás, kábítószerezésre vonatkozó tilalmak megtartása ellenőrzésében való részvételben, a hagyományos kollégiumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, értékelésében számít a diákönkormányzat közreműködésére. III. A kollégista tanulók jogai, ill. a jogok gyakorlásának szabályai A kollégium minden tekintetben biztosítja az Alkotmányban, más jogszabályokban és nemzetközi szerződésekben szereplő általános emberi jogok, ill. gyermeki és tanulói jogok érvényesülését és gyakorlását. A fentiek alapján a tanuló 1. és/vagy törvényes képviselője a tanulóról vezetett személyes adatait is tartalmazó nyilvántartásokba bármikor betekinthet, kezdeményezheti az azokban történt változások átvezetését, amelyet a nyilvántartás vezetéséért felelős személynek a változások hitelességét igazoló iratok alapján azonnal teljesítenie kell. A tanulók személyes adatait külön kérés nélkül a kollégiumból történő végleges kiiratkozáskor haladéktalanul törölni kell mindazon nyilvántartásokból, amelyeket a vonatkozó szabályok szerint az intézmény nem köteles irattárában megőrizni.

2 2 2. jogosult a rá vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat és e jogok gyakorlásához szükséges információkat megismerni. Az ezekhez történő hozzáférést a kollégium vezetése a következő formában köteles biztosítani: - A kollégium Házirendjét, Pedagógiai programjának és Minőségirányítási programjának vonatkozó fejezeteit a tagozatok hirdetőtábláin kell elhelyezni; - Az említett dokumentumokat az intézmény hivatalos honlapján ( is meg kell jeleníteni; - A kollégiumba első alkalommal felvett tanuló kézhez kapja a kollégium Házirendjét; - Egyéb szabályokat (pl. Jutalmazási és büntetési szabályzat) a DÖK segítő tanárok útján lehet megkérni. 3. jogosult, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával észrevételt tehet a kollégium működésével kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. A tanuló véleményét a diákközgyűléseken, csoportfoglalkozásokon, vezetői és nevelői fogadóórákon közvetlenül, ill. a Diákönkormányzatot felkérve közvetett módon is előadhatja. A tanuló a véleményének elfogadását nem kényszerítheti azokra, akik azzal nem értenek egyet. A kollégium a csoportvezető nevelők és a Diákönkormányzatot segítő pedagógus útján hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy az intézmény által felvetett kérdésekkel kapcsolatban mikor és milyen módon nyilváníthatnak véleményt. 4. jogosult egyénileg vagy csoportosan - kérdést intézni a kollégium vezetőihez. A válaszadásra jogosult vezető köteles a kérdésre 30 napon belül érdemben válaszolni. 5. közösség érdekeit szolgáló javaslatokat tehet, változtatásokat kezdeményezhet. 6. kifejezésre juttathatja vallási, világnézeti, politikai meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, elvárhatja ezek tiszteletben tartását, feltéve ha e jogok gyakorlása nem ütközik jogszabályba, és nem sérti másoknak ugyanezen jogait. A tanuló alkotmányos joga, hogy világnézetéhez, vallásához, politikai meggyőződéséhez kapcsolódó ruházatot, jelképeket viseljen, de azoknak a kollégiumi helyiségekben, felszerelési tárgyakon történő megjelenítése nem megengedett. 7. részt vehet a kollégium diákjai számára szervezett programokon, rendezvényeken, azok témáira érdeklődése szerint javaslatot tehet. Igényei szerint bekapcsolódhat a kollégium szakmai programjába. 8. térítésmentesen igénybe veheti a kollégiumnak a tanulók számára rendelkezésre bocsátott egyéni és közösségi élethez kapcsolódó létesítményeit (pl. könyvtár, sportpálya, kondi terem, társalgó, tanuló) és eszközeit (pl. TV, videó, rádió, sporteszközök, hűtőszekrény). Nem léphet be azokba a helyiségekbe, amelyek az intézményi működés egyéb területeihez tartoznak (pl. raktárak, porta), és kerülnie kell a tiltó táblákkal védett helyiségeket és berendezéseket. 9. szintén térítésmentesen igénybe veheti a meghatározott rendelési időben - a kollégiumi orvosi ellátást, valamint a tanulmányi munkáját segítő szaktanári korrepetálást. 10. a Házirendben szabályozott időn túl, indokolt esetben rendkívüli kimenőt kérhet és kaphat. Hétvégén hazautazhat, ill. indokolt esetben a kollégiumban maradhat. 11. a kollégium többi tanulójával társadalmi szervezetet, diáksportkört vagy -egyesületet alapíthat, bennük részt vehet. Amennyiben a megalakuló szervezet tevékenysége illeszkedik a kollégium nevelési célrendszeréhez, ill. megfelel a létszámbeli előírásoknak, akkor az nem kötelező kollégiumi foglalkozásnak elismerhető. Az ilyen a pedagógiai programba illeszkedő foglalkozások az intézmény szakmai költségvetéséből is támogathatók. E feltétel hiányában a részvétel csak önköltséges formában lehetséges. 12. jogosult minden olyan rendezvényen részt venni, amely a társadalmi szervezeti tagságához vagy tartozásához kapcsolódik, de ez a részvétel kizárólag a tényleges szabadidőre korlátozódhat, vagyis nem nyúlhat a kötelező foglalkozások ill. az éjszakai pihenés időszakába. IV. A kollégista tanulótól elvárható magatartás szabályai A tanuló 1. tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amelyek más tanulók és intézményi dolgozók családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására, nevének az érintett tanuló engedélye nélküli - bármilyen megváltoztatására irányulnak. Minden ilyen cselekmény fegyelmi felelősségre vonáshoz vezet. 2. számára tilos az önkényuralmi jelképek nyilvános használata, azok terjesztése, az intézmény létesítményein történő ábrázolása. Tilos az etnikai, vallási, stb. kisebbségekkel szembeni előítéletek nyilvános kifejezése, és az ellenük irányuló uszító magatartás, a rasszizmus bármilyen megnyilvánulása. 3. legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak, segítse társait a tanulásban. 4. tisztelje és ápolja a kollégium hagyományait és szokásrendjét. Vegyen részt a kollégium rendezvényein, vállaljon szerepet a szervezésben és a lebonyolításban. 5. legyen aktív és kezdeményező a kollégiumi közösség feladatainak teljesítésében. Minden tanuló köteles közreműködni a kollégium otthonossá tételében, ízléses díszítésében, de ezzel a falakat, és a berendezési tárgyakat nem rongálhatja. Az ilyen dekoráció okozta károkért a tanuló kártérítést köteles fizetni. 6. óvja a kollégium berendezéseit, tisztelje a személyi tulajdont.

3 3 7. köteles a kollégium eszközeiben, berendezéseiben észlelt károkat a nevelőtanároknak vagy a portán jelenteni, az eszközök és berendezések rongálását megakadályozni, a károkozással kapcsolatos körülmények felderítésében együttműködni. 8. köteles az energiával takarékoskodni, használat után a helyiségek villanyvilágítását, elektromos készülékeit kikapcsolni, a vízcsapokat elzárni. 9. a kollégiumi étkezés térítési díját köteles a megelőző hónap között kijelölt napokon, illetve az előre kihirdetett időpontban befizetni. A szülő írásbeli kérelmére engedélyt kaphat a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására, vagy részletekben való fizetésre. Fizetési hátralék miatt, az intézmény igazgatója - felszólítás után -, a tanuló kollégiumi tagságát megszüntetheti. 10. tartsa be a kollégium Házirendjét és Napirendjét. A tanuló az otthonról történő visszaérkezése, ill. a hazautazása közti időben a kollégiumon kívül is köteles kultúráltan viselkedni. A kollégium épületén kívül is tilos a drog, a szeszesital fogyasztása, valamint a kiskorúak dohányzása! V. A kollégiumi élet rendje A kollégiumi felvétel rendje 1. A kollégiumi/externátusi elhelyezés iránti kérelmet közvetlenül, vagy az iskolán keresztül, írásban kell benyújtani a kollégium igazgatójához, minden év május 15-ig. A megelőző tanévben kollégiumi jogviszonyban álló tanulók legkésőbb április 30-ig kérhetik kollégiumi jogviszonyuk következő tanévi meghosszabbítását. A jelentkezés a csoportvezető nevelőtanár által kiadott listás jelentkezés aláírásával válik hivatalossá. A felvétel egy tanévre szól. Tanév közbeni felvételi igényről a tagozat-vezetők döntenek. Az Arany János Tehetséggondozó Programra pályázati úton lehet jelentkezni. A felvételi kérelemről az Oktatási Minisztérium dönt. A kollégiumi jogviszony a beiratkozással jön létre. 2. A felvételi döntésnél figyelembe veendő szempontok: - a lakóhely távolsága - a család szociális helyzete - gyámhatósági kérelem - tanköteles kor 3. A felvételről a szülő vagy a tanuló határozatban kap értesítést. 4. A kollégiumi jogviszony megszűnik a. a tanév végén, ha a tanuló annak meghosszabbítását a fentiek szerint nem kéri; b. a kiskorú tanuló szülőjének vagy gyámjának írásbeli kérelmére, ill. a nagykorú tanuló saját írásbeli kérelmére; c. annak a tanulónak, akinek az iskolájában a tanulói jogviszonya az áthelyezést kivéve tanév közben megszűnik; d. a tanuló tartós (15 napos) és indokolatlan távolléte esetén, amennyiben a szülő, gondviselő, vagy maga a tanuló kétszeri írásbeli felszólítás ellenére nem indokolja távollétének jogosságát. A jogviszony az első felszólítástól számított 30 napon belül megszüntethető; e. jogerős Kizárás fegyelmi határozattal. 5. A tanulónak tanév elején és a második félév elején, ill. a csoportvezető nevelőtanár kérésekor év közben is hivatalos iskolalátogatási igazolással kell igazolnia tanulói jogviszonyának meglétét. Tanulás kollégiumi foglalkozások 6. Egyéni vagy csoportos tanulásra a tanuló- és hálószobákon kívül nevelői engedéllyel az épület egyéb, tanulásra alkalmas helyiségei, jó idő esetén az épülethez tartozó park (udvar) is igénybe vehetők. A tagozaton meghatározott tanulási időt a kollégista köteles a számára kijelölt tanulóhelyiségben tanulással vagy egyéb szakmai feladatok teljesítésével eltölteni. A csoportvezető engedélyével a tanulási idő átcsoportosítható, de mértéke nem térhet el a 46/2001. (XII.22.) OM rendeletben meghatározott időkerettől. Gyenge tanulmányi eredmény esetén időpont-módosítás nem kérhető. Kötelező kollégiumi foglalkozások: tanulószoba, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás (13 óra), csoportfoglalkozás (1 óra), kötelezően választott foglalkozás (1 óra), összesen heti 15 óra. A kötelező foglalkozásokon kívül a tanuló szabadon választható foglalkozásokon is részt vehet. 7. A meghirdetett kötelezően választható foglalkozásokra a tanulónak legkésőbb a megelőző tanév május 20- ig, az újonnan felvett tanulóknak az adott tanév szeptember 20-ig a foglalkozást tartó és a csoportvezető nevelőnél személyesen kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadása esetén a tanuló a foglalkozásra érvényes időrendben a tanév végéig köteles eljárni. 8. A kollégiumi foglalkozások időtartama általában 45 perc, maximum 90 perc. A szilenciumi foglalkozások között legalább egy 10 perces szünetet kell tartani.

4 4 9. A kötelező kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzást az iskolai hiányzásokhoz hasonló rendben a csoportvezető nevelőnél igazolni kell. Igazoltnak tekinthető a mulasztás betegség esetén (orvosi igazolással), előzetes szülői kikérésre engedélyezett távolmaradás esetén, vagy ha előre nem látható alapos indok miatt nem tudott a tanuló eleget tenni a kötelezettségének. A kötelező foglalkozásokról való késések ideje összeadandó. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét (45 percet), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. 10. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan távolmaradás a vonatkozó iskolai szabályoknak megfelelő módon fegyelmi eljárás indítását, végső esetben kizárást vonhat maga után. 11. A tanuló iskolájával történő egyeztetés után a csoportvezető nevelő engedélyezheti, hogy a tanuló a tanulással kapcsolatos kötelezettségeit az iskola felügyelete alatt is teljesíthesse. 12. Tanulási idő alatt és takarodó után teljes csendet kell tartani, a közös helyiségeket csak csendben lehet használni, a tanulást és a pihenést zavarni nem szabad. 13. A tanulószobák ig, kivételes esetekben külön nevelői engedéllyel ig használhatók. A tanulószobákat a tagozaton szokásos rend szerint lehet használni. 14. A könyvtár kölcsönzésre és olvasásra, könyvtári foglalkozásokra a kifüggesztett ill. a programokban meghatározott időpontokban áll rendelkezésre. Egyéb foglalkozások 15. A kollégium létesítményeit, helyiségeit a napirend szerinti foglalkozási időben használhatják a tanulók. 16. A kollégium létesítményeiben hétfőtől csütörtökig - az arra illetékes nevelőtanár engedélyével és felügyelete mellett óra között lehet egyéni vagy csoportos foglalkozásokat, rendezvényeket tartani. Ezeken a tanulási idő alatt - csak csoportvezetői engedéllyel lehet részt venni, de ezzel nem zavarhatják társaikat a tanulásban. 17. A számítógépes termekben kizárólag a használati szabályzatban meghatározott időben és feltételekkel lehet dolgozni. 18. TV-t, videó filmet ig, ezt követően csak a főügyeletes nevelőtanár külön engedélyével lehet nézni. Tanulási idő alatt televízió csak szervezett foglalkozások keretében nézhető. 19. A hivatalos ünnepek előtt, központilag meghatározott emléknapokon megemlékezést tartunk, vagy azokra ünnepi (megemlékező) faliújságot készítünk, amelyekben az aktív tanulói közreműködés kötelesség. 20. A tanulóktól elvárjuk, hogy ápolják és gazdagítsák a kollégium kialakult hagyományait, hagyományos programjait. Kimenő, kimaradás, eltávozás, egyéb távollét 21. Kimenőre szóló engedélyt minden esetben a csoportvezető nevelőtől vagy indokolt esetben a főügyeletes tanártól kell kérni. Visszaérkezéskor a tanuló köteles a főügyeletes nevelőnél, kapuzárás után a portán és a nevelőnél jelentkezni. 22. Osztálykirándulás, színházi elfoglaltság, az iskola vagy a kollégium által szervezett külön programok miatt történő távolmaradás okát és időtartamát a csoportvezetőnek és a főügyeletes nevelőnek előre be kell jelenteni. 23. Hétvégeken aki hivatalos iskolai vagy szakmai program, ill. egyéb elfogadható ok miatt nem tud hazautazni a csoportvezető tanárával történő előzetes egyeztetés alapján (legkésőbb a tagozaton meghatározott időpontig jelezve a bent maradási szándékot) maradhat a kollégiumban. 24. A 6.00 előtti ébresztésről a tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk. 25. Hazautazás: pénteken óráig vagy szombaton 9.00 óráig. Indokolt hétvégi bennmaradás esetén mindhárom tagintézmény tanulói a Kodály Zoltán úti tagintézményben nyernek elhelyezést. A Türr I. utcai, ill. a Puskin téri tagozat tanulói szombaton 9-10 óra között foglalhatják el helyüket a Kodály Zoltán úti tagintézményben, ahol vasárnap 16 óráig tartózkodhatnak. A saját tagozatra legkésőbb 17 óráig kell visszaérkezni. Ha iskolai program indokolja, ill. a fenntartó önkormányzat elrendeli, a többi tagozaton is benn lehet maradni, amennyiben a maradó létszám eléri az adott tagozaton lakó kollégisták 10%-át. A hétvégi bennmaradás esetén a tanuló csak a számára kijelölt helyiségeket használhatja. A kollégium rendjének megtartása 26. A tanuló a részére kijelölt 4-6 ágyas hálószobában, ill. az általa használt mellékhelyiségekben élhet a lakhatással kapcsolatos jogaival. A hálószoba ajtaját a vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások szerint belülről bezárni nem szabad.

5 5 27. A tanulói hálók rendjét, tisztaságát reggel az ügyeletes nevelőtanár, délután pedig a csoportvezetők ellenőrzik. A tanulók holmijának elhelyezésére szolgáló bútorok (szekrény, íróasztal) rendjét az ügyeletes vagy csoportvezető nevelő a tanuló jelenlétében és közreműködésével naponta egyszer (általában délután), ill. a rendeltetéstől eltérő használat vélelme esetén bármikor ellenőrizheti. A tanuló a szekrénye, fiókjai felnyitását ezekben az esetekben nem tagadhatja meg. 28. A tanulók által használt kollégiumi létesítmények rendjéért a használók felelnek. A használat után rendet kell hagyni, amit az ügyeletes nevelő ellenőriz. 29. A szobák rendben tartását a tanulók naponta végzik, amit a főügyeletes nevelőtanár vagy a délelőtti ügyeletes nevelő ellenőriz. Minden tanuló kötelessége a tisztaság megőrzése. 30. A hálószobákat a tanulók nem rendezhetik át. 31. A hálószobák tanulásra és pihenésre szolgálnak. A hálószobákat a tanulók távozásukkor bezárják. Indokolt esetben az iskolai órarendtől függően, az ügyeletes tanár tudtával a tanulók délelőtt is a kollégiumban tartózkodhatnak, ezzel azonban nem zavarhatják a kollégiumi dolgozók tevékenységét (pl. takarítás). 32. A kollégium helyiségeiből bútort vagy más eszközt elvinni, vagy más helyiségbe átvinni csak a kollégiumi kincstárnok, vagy a gondnokok engedélyével lehet. A tanulók az általuk átvett felszerelési tárgyakat a kiköltözéskor kötelesek épségben átadni, azok eltűnéséért, megrongálásáért kártérítési felelősséggel tartoznak. 33. Kis teljesítményű rádiót/magnót csak mások zavarása nélkül 6.00-tól ig, kizárólag a tanulási időn kívül lehet működtetni. 34. A technikai eszközöket rendszeresített helyükről elvinni csak a gondnok engedélyével lehet. 35. A környék lakóinak nyugalma érdekében a tanulóknak tilos az ablakokon kikiabálni, tárgyakat kidobálni, rádiót, magnót hangosan üzemeltetni 36. Látogatókat csak a fogadásukra a tagozaton kijelölt helyiségekben, kizárólag a tanulási és pihenési időn kívül szabad fogadni. Idegeneknek a tanulók által használható szintekre és helyiségekbe felmenni tilos! A szülők nevelői engedéllyel és a szobatársak hozzájárulásával a tanuló hálószobájába is felmehetnek. Egészségvédelem, orvosi ellátás 37. Az épületben állatok tartása és az egészségre káros anyagok tárolása és használata tilos. 38. Az egészséges életvitel érdekében, a napi háromszori étkezés lehetőségét a tanulóknak a kollégium biztosítja. A tanuló által igényelt rendszeres étkezést csak különlegesen indokolt esetben, a tagozatvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet lemondani. A lemondás elfogadható indokai: iskolai gyakorlat más településen történő teljesítése, tanítási napok rendszeres elmaradása. A lemondáshoz csatolni kell az indok jogosságáról szóló iskolai igazolást. Alkalmi lemondást (pl. iskolai kirándulás, betegség) a csoportvezető nevelő írásos engedélyével lehet kérni. Reggelit, ebédet, vacsorát külön-külön lemondani nem lehet. Az érintett iskolával, ill. szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés esetén a tanulónak lehetősége van az ebéd másik tagintézményben történő igénybevételére (pl. Művészeti SZKI, Kodály és Babits Gimn.). Ezt az igényt legkésőbb adott tanév szeptember 10-ig kell jelezni. Az étkezési átjelentés teljes tanévre szól, azt csak az iskola egyetértésével lehet tanévenként legfeljebb egy alkalommal módosítani. 39. Az étkezés az arra rendszeresített jegy leadásával vehető igénybe. Jegyet hamisítani fegyelmi vétség. 40. Romlandó ételeket kizárólag a hűtőszekrényekben lehet tárolni. A szobában hagyott romlandó élelmet a nevelőtanár vagy a takarító személyzet begyűjtheti és a központi szemétgyűjtőbe rakhatja. 41. Betegség tünetei esetén az ügyeletes nevelőnél kell jelentkezni, aki intézkedik az orvoshoz küldésről, szükség esetén a betegszobai elhelyezésről, ill. krízishelyzetben orvosi ügyeletet, mentőt hív, értesíti a tanuló szüleit. Beteg tanulók a kollégiumban csak a nevelők által kijelölt helyiségekben tartózkodhatnak, kimenőt csak a betegségükkel kapcsolatos teendőik ellátására (pl. gyógyszer kiváltása) kaphatnak. 42. Orvosi vizsgálatra a kollégiumi orvos tanév elején megállapított és kihirdetett - rendelési ideje alatt lehet jelentkezni. Betegség esetén az orvos javaslatára, az - ügyeletes nevelő tudtával - haza kell utazni. A visszaérkezés várható időpontját jelezni kell. Visszajönni csak gyógyultan (fertőző betegség után orvosi engedéllyel) szabad. Otthoni megbetegedés esetén azt telefonon azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőnek, vagy az étkezési létszámot nyilvántartó munkatársnak. 43. A kollégiumba szeszes italt, kábítószert behozni, az épületben fogyasztani, másoknak fogyasztásra felkínálni ill. ittas, kábítószeres állapotban beérkezni szigorúan tilos. 44. Az épületben, az udvarban és a bejáratnál jelzett területeken tilos a dohányzás. 45. Ha a tanuló a takarítással, étkezéssel kapcsolatban bármilyen mennyiségi ill. minőségi kifogást tapasztal, köteles azt azonnal a gazdasági irodában, távollétükben az ügyeletes nevelőtanárnak jelenteni. 46. A tanulók kötelesek legalább kéthetente ágyneműt cserélni.

6 6 Biztonsági előírások 47. Az intézmény minden tanév elején tűz-, baleset- és katasztrófavédelmi oktatást, oktatásokat tart, melyen minden alkalmazottnak és tanulónak részt kell venni, az ott szerzett ismeretek elsajátítását az oktatási íven aláírással igazolni kell. 48. A tanulók kötelesek a baleset megelőzését szolgáló utasításokat, a tűzvédelmi és a bombariadó esetére meghatározott szabályokat betartani, ill. társaikkal betartatni. 49. A tanulók bármely napszak idején észlelt rendkívüli eseményt (pl. baleset, tűz, rosszullét) kötelesek az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal jelenteni. 50. Tilos az intézmény területére hozni és ott használni saját elektromos készüléket (pl. vasaló, hajszárító, hősugárzó, kávéfőző, szendvicssütő). A tanuló külön kérésére engedélyezhető olyan saját berendezés használata, amely a tanulmányainak folytatásához szükséges (pl. személyi számítógép), vagy egészségi állapota azt indokolja (pl. kisméretű hűtőszekrény). A tanuló az ilyen esetekben köteles hibátlan eszközt behozni, annak biztonságos használatáról szakértő által kiállított bevizsgálási jegyzőkönyvet leadni. Az ilyen eszköz használatával kapcsolatos mindennemű történésért a tanuló ill. gondviselője teljes mértékig felelős. 51. A kollégium elektromos eszközeit szétszedni, javítani tanulónak tilos. A meghibásodást a technikusnak, a villanyszerelőnek vagy a portán, ill. az azzal megbízott nevelőtanárnak kell haladéktalanul jelenteni. A stúdió berendezéseit csak az illetékes személy engedélyével szabad használni. 52. A tanulók, a személyes tárgyaik biztonságos tárolására vegyék igénybe a számukra biztosított zárható szekrényt vagy fiókot. 53. A porta előtti belső ajtót 8-12 óra között, a délutáni tanulási idő alatt, 20/21 órától reggel 6-ig, ill. hétvégeken zárva kell tartani. Az udvari kijárati ajtót szilencium alatt és 20/21 óra után szintén zárni kell. Állagmegóvás 54. Minden kollégista kötelessége védeni a kollégium felszerelési tárgyainak épségét, megakadályozni a rongálást. Az észlelt kárt vagy hibát a portán be kell jelenteni, és az ott elhelyezett hibabejelentő füzetbe be kell írni. 55. A kollégiumi létesítményekben, eszközökben okozott károkért a tanulók a vonatkozó jogszabályok szerint kártérítési kötelezettséggel tartoznak. 56. A használatra átvett tárgyakért (pl. könyvtári könyvek) a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. Vegyes rendelkezések 57. A kölcsönözhető eszközöket a portán lehet átvenni. Az eszközök kölcsönzésekor 200.-Ft letéti díjat kell fizetni, amelyet az eszköz hibátlan leadásakor a kölcsönző visszakap. 58. Az intézmény által biztosított ágyneműt (paplan, párna, pléd) hazautazáskor nem szabad elzárni. 59. A hűtőszekrényeket minden hónap utolsó hetében a tagozaton meghatározott időpontban a technikai személyzet takarítja, ezért a tanulók azt kötelesek kiüríteni. A takarítók az ételmaradékot eltávolítják. 60. Pénzt, értéktárgyat megőrzésre a kollégium gazdasági irodájában lehet leadni. Egyéb esetekben a pénz vagy értéktárgy (pl. mobiltelefon, ékszer, fényképezőgép, videokamera, stb.) eltűnéséért a kollégium nem vállal felelősséget. 61. Az igazgató, a tagozatvezetők és a nevelőtanárok munkaidejükben bármikor szívesen állnak a szülők rendelkezésére (személyesen vagy telefonon). Kérjük, hogy az iskolai szülői értekezletek alkalmával a kollégiumot is keressék fel. Záradék 1. A kollégiumba felvett tanulók a tanévkezdés előtti naptól (augusztus 31.) a szorgalmi időszak végéig (június 15.), ill. külön kérésre az iskolai vizsgaidőszakban és a kötelező szakmai gyakorlatok idején (legfeljebb június 30-ig) vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést. Az iskolákkal és a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után rendkívüli esetben a nyári időszakban (az erre a célra kijelölt épületben és helyiségekben) is igénybe vehető a kollégiumi ellátás. 2. A Házirend megsértésével kapcsolatban hozott intézményi döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. A közoktatásról szóló törvény 83. -ának (2) bekezdése alapján a kollégium döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a tanuló, illetve a szülő eljárást indíthat. 3. A Házirend betartásával ill. megsértésével kapcsolatos lehetséges intézkedéseket a Jutalmazási és büntetési szabályzat tartalmazza.

7 7 4. A Házirend felhatalmazást ad az egyes tagozatok nevelőtestületeinek, hogy azok szükség szerint a helyi diákönkormányzattal történő egyeztetés után a jelen Házirendet a tagozatra vonatkozó további szabályokkal kiegészítsék, amelyek azonban nem mondhatnak ellent sem a Házirend megalkotására vonatkozó jogszabályoknak, sem a Házirend általános szabályainak. 5. A Házirendet tanévenként felül kell vizsgálni, szükség szerint (pl. a tanulók nagyobb csoportjának kezdeményezésére) módosítani kell. A módosítás életbe lépéséig az addig érvényes házirendi előírásokat kell betartani. 6. Jelen Házirend a kihirdetéstől számított harmadik naptól válik hatályossá. A Házirendet a kollégium nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta. Pécsett, október 11. Dr. Barna Viktor igazgató A Házirendet a tagozatokon működő diákönkormányzatok megtárgyalták és azzal egyetértenek. Pécsett, (Türr István utca) (Kodály Zoltán út) (Puskin tér)

8 8 Melléklet: Az általános házirend kiegészítése a Türr István utcai tagozaton A napirend: Tevékenység hétfő-csütörtök péntek szombat vasárnap ébresztő 6.00-tól 6.00-tól reggeli délelőtti tanulási idő ebéd kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program tanulási idő vacsora kollégiumi foglalkozások, ig és/vagyszabad program készülődés a takarodóra takarodó, villanyoltás (mennyezeti világítás) Indokolt hétvégi maradáskor a létszámtól függően esetenként, egy másik tagintézménybe kell átköltözni. -Gyenge tanulmányi eredmény esetén kötelező pótszilenciumon részt venni (a csoportvezető elbírálása alapján). -Az emeleteken elhelyezett televíziók szilencium alatt nem nézhetők. -A vasalót a teakonyhában, a mosógépet és centrifugát a fürdőszobák előterében lehet használni. -A kimenő a tanítási nap előtti napokon ig, pénteken, szombaton ig engedélyezhető utáni kimenőre (színház, hangverseny, szakmai programok miatt) személyenkénti megbeszélés alapján a csoportvezető adhat engedélyt. Kapuzárás órakor van. -A nyilvános telefonbeszélgetést max. 5 perc alatt be kell fejezni. -Az épület földszintjén elhelyezett automaták a tanulási időn túl, ig használhatók. -A porta előtere vendégek fogadására nem alkalmas, idegenek a porta előterében nem tartózkodhatnak.

9 9 Melléklet: Az általános Házirend kiegészítése a Puskin téri tagozaton A napirend: Tevékenység hétfő-csütörtök péntek szombat vasárnap Ébresztő 6.00-tól folyamatosan 6.00-tól Reggeli délelőtti tanulási idő Ebéd kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program délutáni tanulási idő Vacsora (évfolyamonként meghatározott időrendben) kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program Kapuzárás készülődés a takarodóra takarodó, villanyoltás (mennyezeti világítás) Vendéget fogadni csak az aulában, kizárólag a foglalkozásokon kívüli időszakban és legfeljebb ig lehet. 2. TV-t, video filmet ig, ezt követően csak a főügyeletes nevelőtanár külön engedélyével lehet nézni. 3. Kis teljesítményű rádiót/magnót csak mások zavarása nélkül 6.00-tól ig, kizárólag a tanulási időn kívül lehet működtetni. 4. A tagozat tanulói a kollégiumi tagságuk idejére fényképes kollégiumi igazolványt kapnak (első alkalommal térítésmentesen, elvesztése esetén külön eljárási díj ellenében), amellyel kollégiumi tagságukat igazolják a kollégiumba történő be- és kilépéskor. 5. Kapuzárás kor van. A utáni kimaradást indokolt esetben a főügyeletes engedélyezheti. 6. Az épület földszintjén elhelyezett automaták kizárólag a tanulási időn kívül, este legkésőbb ig használhatók. 7. A hangszeres gyakorlást az erre a célra alkalmas helyiségekben (pl. színpad) az ügyeletes nevelőtanár engedélyezhet. A gyakorlást ig be kell fejezni. 8. A hétvégi bentmaradási szándékot legkésőbb szerda ig kell jelezni az ügyeletes nevelőnek. Aki ezután jelentkezik, csak a tagozatvezető vagy helyettese külön engedélyével maradhat benn pénteken. Visszaérkezés legkorábban vasárnap órától. 9. A portára érkező telefonhívásokról az érintett tanulót hangosbeszélő útján értesítjük. A tanulási idő alatt és tól reggel 6.00-ig csak halaszthatatlan ügyben lehet ilyen hívásokat fogadni, más esetekben a portás nem kapcsolja a keresett személyt. A kollégiumból kitelefonálni csak hivatalos célból vagy sürgős esetben (pl. orvos kihívása, szülő értesítése) az ügyeletes nevelőtanár engedélyével a tanári szobából lehet. Egyéb esetekben saját mobilkészülék, ill. az utcai nyilvános készülék használható. A mobil telefon használatával a kollégiumi lakótársak nem zavarhatók (pl. takarodó utáni hívások). 10. Hivatalos távollét vagy betegség esetén, a bejelentéstől számított 48 óra utáni étkezési térítési díjat a következő havi befizetésnél beszámítjuk. Házirend-kiegészítés a Puskin téri tagozaton lakó nagykorú tanulók számára: 1. A nagykorú tanulókat megillet minden olyan jog, amely a kiskorúakra is vonatkozik. Ugyanakkor a gyermeki jogokról szóló törvény rendelkezéseit esetükben nem kell alkalmazni. 2. A nagykorú tanulók saját ügyeikben maguk járnak el. A kollégium csak a jogszabályokban előírt esetekben köteles a szülőt a tanuló ügyeibe bevonni. 3. A nagykorú tanuló életkoránál fogva - autonóm jogalanyként önmagáért felelős, így a Házirend betartása tőle is megkövetelhető. 4. A nagykorú tanuló esetében a Házirend szabályai a következők szerint módosulnak: a. Jogosult az általános kimenőt további 3 órával (éjjel 23 óráig) meghosszabbítani. A hosszabbítás szándékát az ügyeletes nevelőnek legkésőbb 20 óráig köteles jelezni, annak helyét és okát az

10 esetleges szülői keresés miatt lehetőség szerint megadni. A 20 óra utáni távozási szándékot, ill. a 23 óra utáni kimaradást indokolt esetben az ügyeletes nevelő engedélyezheti. b. A hétvégi benntartózkodásra az általános szabályok érvényesek. c. A nagykorú tanuló is köteles a heti 15 óra kötelező foglalkozáson részt venni. Joga van a tanulással töltött idejét megválasztani, de azt egyeztetnie kell a csoportvezető nevelőjével. d. Joga van a kötött programoktól mások zavarása nélkül eltérni. e. Köteles betartani mindazon szabályokat, amelyeket a Házirend általános része előír, ha azokat a jelen kiegészítés nem módosítja. f. Köteles a tanulási idő alatt és a takarodótól az ébresztőig csendet tartani. g. A nagykorú tanulók a kedvezményes kimaradás igazolására a kollégiumi igazolványtól eltérő formátumú igazolványt igényelhetnek. Az igazolvánnyal való bármilyen visszaélés súlyos fegyelemsértésnek minősül. h. A Házirend, ill. más jogszabályok előírásainak megsértése a nagykorú tanuló esetén gyorsított fegyelmi eljárást von maga után. 5. A nagykorúakra vonatkozó Házirend-kiegészítés csak azokra a tanulókra érvényes, akik betöltik a 18. életévüket. A vonatkozó kedvezmények igénybevételére a tanulót az érvényes nagykorú igazolvány jogosítja fel. Az igazolvány fegyelemsértés esetén a Jutalmazási és Büntetési Szabályzatban leírtak szerint bevonható. 10

11 Melléklet: Az általános Házirend kiegészítése a Kodály Zoltán úti tagozaton Tevékenység hétfő-csütörtök péntek szombat vasárnap ébresztő és és 6 30 reggeli délelőtti tanulási idő ebéd kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program Szilencium: (csengő jelzi) vacsora kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program Jelző villanyoltás Villanyoltás a hálókban Az emeleteken elhelyezett televíziók szilencium alatt nem nézhetők DVD-t videót ig lehet nézni, második emeleten a lányoknak, 19-esben a fiúknak, lányoknak. Vasalót és mosógépet az arra kijelölt helyiségben lehet használni ig, a kulcsot a portán kell átvenni. Festeni, rajzolni a 201., illetve a 322-es tanulószobákban lehet. Kimenőre engedélyt hét közben és hétvégére is csak a csoportvezető adhat, visszaérkezéskor az ügyeletes nevelőnél kell jelentkezni. A középiskolásoknak ig érettségizetteknek óráig adható kimenő, hétvégén egységesen 21 óra. Rendkívüli távolmaradás okát és időtartamát a csoportvezetőnek előre be kell jelenteni. A hétvégi bennmaradási szándékot legkésőbb kedd ig kell jelezni a csoportvezetőnek. A 6 óra előtti ébresztésről a tanulóknak maguknak kell gondoskodni. Kisteljesítményű rádiót, magnót, hajszárítót kizárólag tanulási időn kívül, 22 óráig lehet működtetni mások zavarása nélkül. Látogatókat a porta előterében lehet fogadni. Családtag csak be-, és kiköltözéskor mehet fel a szobába, egyébként az aulában 19 óráig tartózkodhat. Idegeneknek a tanulók által használt helyiségekbe felmenni tilos. Az épület földszintjén elhelyezett automaták, illetve nyilvános telefonok kizárólag a tanulási időn kívül este ig használhatók A fiúk 21 órakor saját hálójukba mennek, a lányoknak az aulából az emeletre kell felmenni. Az erkélyek jó idő esetén csoportvezetői engedéllyel legfeljebb 20 óráig használhatók. Kivinni csak saját felszerelést lehet. Az udvar csak csoportvezetői engedéllyel használható. Belépőkártyáját köteles magánál hordani, kérésre felmutatni. Orvosi vizsgálatra reggel 7 óráig jelentkezzen az ügyeletes tanárnál. Ha az iskolából rosszullét miatt visszajön, ugyancsak az ügyeletesnél jelentkezzen. A főbejáratot 22 órakor zárjuk. Pizzát csak úgy lehet rendelni, hogy azt 22 óráig kihozzák. 22 óra után tanulni a tanulószobákban lehet (5., 10., 109., 115., 119., 201., 223., 322) illetve indokolt esetben mások zavarása nélkül a folyosón elhelyezett íróasztaloknál. Az ebédlőt a naposok meghatározott rend szerint 17 és 20 órakor takarítják. Aki év közben kiköltözik, a könyvtári könyvet köteles visszavinni és mindennemű tartozását kiegyenlíteni. A számítógépterem használata külön szabályzat szerint történik. Az edzőtermeket 21 óráig használhatják. A foglalkozási termeket tanári felügyelettel lehet igénybe venni. Érettségi utáni képzésben részt vevők távolmaradása A tagozatvezető előzetes engedélyével a tanulók átmenetileg iskolai, vagy szakmai indokkal és igazolással a kollégiumból távol maradhatnak. A nagykorú tanulók 23 óráig kaphatnak kimenőt. Havonta egyszer csoportvezetője és a tagozatvezető engedélyével éjszakai kimenőt kérhet.

12 12 A 18 éven felüli végzős szakmai gyakorlatra 3 műszakban járó tanulók a gyakorlati napokon távollétüket igazolva felmentést kaphatnak a csoportfoglalkozások és egyéb foglalkozások alól. A tanuló, ha étkezési időbe esik a szakmai gyakorlat letöltése, jogosult korai reggeli, hideg ebéd, illetve hideg vacsora kérésére. Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő évfolyam kollégiumi hétvégéjének napirendje Péntek: Szombat: Vasárnap: óráig kulturális program 18 óra vacsora óráig közös program 22 óra villanyoltás 8 óra reggeli Egész napos kirándulás 18-kor vacsora ig kézműves foglalkozás, videózás, városi rendezvény stb. 22 óra villanyoltás 8 óra reggeli 9-13 ig városnéző program ebéd ig szilencium 18 vacsora

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

HÁZIREND. 2013. március 27.

HÁZIREND. 2013. március 27. HALLÁSSÉRÜLTEK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4031 DEBRECEN, SZÉCHENYI U.60. TELEFON:(52) 531-766 FAX:(52) 412-191 HÁZIREND 2013. március 27. 2 HÁZIREND

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést. Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola HÁZIREND A házirend az iskola működésének szabályozására és koordinálására létrejött megállapodás. Jelen Házirendet a tantestület 2012. augusztus 21. napján fogadta

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE 2. rész Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE Készítette: Fodorné Szabó Valéria megbízott kollégiumvezető Hatálybalépés időpontja: 2014.

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNK MUNKARENDJE... 4 1.1 A tanítási nap rendje:... 4 1.2 A szünetek

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. Cházár András. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon. és Pedagógiai Szakszolgálat

HÁZIREND. Cházár András. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon. és Pedagógiai Szakszolgálat HÁZIREND Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Vác, Március 15 tér 6.) Általános rész...3 Óvoda HÁZIREND-je...12 Általános

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben