Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégiumi munkaterv 2014/2015."

Átírás

1 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/ Kollégiumi munkaterv 2014/2015. Összeállította: Gacsné Éliás Ildikó kollégiumvezető Jóváhagyta: Gazdag Andrea igazgató

2 2 A tanév munkatervének összeállításakor követett szempontok Figyelembe vett dokumentumok: Pedagógiai Program Hatályos jogszabályok: évi CXC. törvény (Köznevelési tv.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (működés) 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet (Alapprogram) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete (Kjt végrehajt. r.) Hagyományaink Beszámoló előző tanév Tanév rendje: 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet Mivel kollégiumunk az iskolával közös igazgatás alatt működik, az ünnepélyek, az emléknapok, a tanítás nélküli munkanapok, a tanítási szünetek, a nevelőtestületi, a szülői értekezletek, a szülői fogadóórák az iskolai munkatervben jelennek meg, azok a kollégiumra is vonatkoznak. A tanév során 4 alkalommal kollégiumi nevelőtestületi értekezletet tartunk: augusztus 28. csütörtök december 3. szerda február 19. csütörtök április 21. kedd január 12-e és március 31-e között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés: a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését és b) az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét vizsgálja Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le. A tanév kiemelt pedagógiai feladatai: Az intézmény tanügyi dokumentumainak átdolgozása az alapító okirat kibővítése miatt (Kollégiumi Pedagógiai Program, SZMSZ,) áttekintése A Köznevelési törvény, az Alapprogram által meghatározott feladatok jogszerű és szakszerű teljesítése, ezen belül a tanulók tanulmányi munkája hatékonyságának szervezeti szintű növelése A fenntartói elvárásoknak és a szakmai ellenőrzésnek való megfelelés Az iskolai honlap kollégiumi aktualitásokkal történő kiegészítése Pályázatok fokozott figyelemmel kísérése

3 3 Helyzetelemzés Létszám: Férőhely a kollégiumban: 85 Augusztus 31-én beköltöző tanuló: 78 fő Megoszlás nemek szerint: 52 lány 26 fiú 2 fő nem iskolánk tanulója (Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola, Kovács Margit ÁMK) Csoportok fő: évfolyamos fiúk fő: évfolyamos lányok fő: évfolyamos lányok 4. 20fő: évfolyamos lányok, fiúk Személyi feltételek: A kollégium nevelőtestülete: Kollégiumvezető: Gacsné Éliás Ildikó Nevelőtanárok: Vitéz Gábor 1. csoport Czupy Imréné 2. csoport Kocsisné Valiczkó Katalin 3. csoport Torma Tibor 4. csoport Mórocz József nevelőtanár Kisegítő személyzet: nincs, a takarítást külső szolgáltató végzi Tárgyi feltételek: A kollégiumnak helyt adó épület elhasználódott, lelakott, esztétikailag is hagy kívánnivalót, illetve a vizesblokkok, a csatornarendszer sürgős felújításra szorul. A régi villanyvezetékek sajnos nem bírják a mai terhelést. A kollégium épülete háromszintes, a második emeleten a lányok, az első emeleten a fiúk nyertek elhelyezést. A földszinti szobákat saját erőforrást igénybe véve felújítottuk, ezek térítés ellenében kiadók (2. számú melléklet). A délutáni tanuláshoz öt tanterem áll rendelkezésünkre. Egyben tanári felügyelettel kötelező tanulószobai foglalkozás zajlik, a többi tanteremben és a saját szobákban a szabad tanulás biztosított, melyet egy nevelő szintén figyelemmel kísér. A szabadidő hasznos eltöltésére rendelkezésre áll az iskola tornaterme és pályái, két számítógépekkel felszerelt helyiség (a földszinten 5db, a lányszinten 5db). A kollégium

4 4 földszintjén biliárd- és pingpongasztal áll rendelkezésre. A kollégium többi tanterme is a tanulók rendelkezésére áll. Minden tanteremben található tévékészülék. A kollégium épületében óráig portaszolgálat működik.. A tanulók étkeztetése az iskola melegítő konyhájáról történik a kollégium épületében napi háromszori étkezéssel. Családi környezet és kapcsolattartás A kollégiumban lakók szülői háttere heterogén. A tanulók neveltségi szintje nagyon eltérő. Folyamatosan nő a problémás családokban élők száma (munkanélküliség, szenvedélybetegség, elvált szülők, nagycsaládosok, egészségügyi problémákkal, anyagi nehézségekkel és nevelési gondokkal küzdők), ezzel összefüggésben a problémás, lelki sérült tanulók száma. Mindezek beilleszkedési problémát okozhatnak, ezért külön figyelmet érdemelnek. A kilencedikes szülőkkel tanév elején ismertetjük a kollégium házirendjét szülői értekezlet keretében -, melyet írásban is eljuttatunk hozzájuk. Az iskolai szülői értekezleteken és fogadóórákon a kollégiumi nevelőtanárok is részt vesznek. Bármilyen gond esetén azonnal értesítjük a szülőket, illetve a szülők is jeleznek, ha problémájuk, kérésük van. A kollégium és az iskola kapcsolata: A kollégium vezetője és a nevelőtanárok részt vesznek az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken. A kollégisták többsége iskolánk tanulója. Tanulási eredményeikről, viselkedésükről napi képet kapunk az osztályfőnökök és tanáraik közvetlen információja alapján. A kollégiumi nevelők folyamatosan ellenőrzik a tanulók érdemjegyeit, ez az alapja a további tanulási, korrepetálási stratégia kialakításának. A nevelők az osztályfőnökökkel is felveszik a kapcsolatot, ha a tanuló hiányzása, magatartása, viselkedése ezt indokolja. Nevelési, oktatási célok és feladatok Kollégiumunk az iskolával közös igazgatói irányítás alatt dolgozik, ezért nevelési céljaink és feladataink igazodnak az iskola nevelési céljaihoz és feladataihoz. Ezen célok és feladatok kiegészülnek a speciális kollégiumi célokkal és feladatokkal. A pedagógiai tevékenységrendszer folyamatos, jogszabályok alapján történő szabályozása (Alapprogram). Ennek alapján a pedagógia tevékenységrendszer struktúrájának kialakítása intézményi szinten:4 csoport x 24 óra, azaz 96 foglalkozás szervezése a tanórák tartalmi és szervezeti kialakítása (szilencium, korrepetálás), csoportonként heti 1 óra csoportfoglalkozás megtartása, kollégiumi és csoportszintű rendszeres szabadidős programok szervezése, a tematikus csoportfoglalkozások megszervezése, a tanulókkal való egyéni foglalkozások rendszeressé tétele, egyéni fejlesztés, a pedagógiai felügyelet, az éjszakai és hétvégi ügyelet megszervezése. Felelős: kollégiumvezető Határidő: folyamatos

5 5 Főbb célok és feladatok: Nevelőmunkánk fő célja, hogy tanulóink a kollégiumban kellemes, otthonos környezetben tanulhassanak, szórakozhassanak és pihenhessenek. Személyiségüket észrevétlenül, pozitívan formáljuk, fejlesztjük. Az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket elmélyítjük, kötelességtudatukat növeljük, a munka és a tudás megbecsülésére neveljük őket. Fontos feladat még a durva viselkedés és a trágár beszéd visszaszorítása, a káros szenvedélyek elleni küzdelem. A napjainkban egyre inkább elharapozó agressziót csírájában kell elfojtani. Fontos a tolerancia, a mások iránti elfogadás kialakítása. A kollégiumi élet során sajátos, egyéni nevelési módszerekkel érjük el, motiváljuk tanulóinkat, hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében. Igyekszünk elérni, hogy a tanulók rendszeresen tanuljanak. Feladatunk, hogy - tanulóinkat humánus, biztonságos, szeretetteljes légkörben neveljük - személyiségüket fejlesszük, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően tehetségüket kibontakoztassuk - iskolai tanulmányaikat segítsük - önképzési, sportolási, művelődési lehetőségüket biztosítsunk - öntevékenységüket, együttműködési készségüket, önállóságukat és felelősségtudatukat fejlesszük Fontos, hogy valamennyi kollégista érezze, hogy nevelőik nyitottak, és személyes problémáik megoldásában segítséget várhatnak tőlük. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nevelők az intim beszélgetések során tudomásukra jutott titkot vagy titkokat diszkréten kezeljék. Az első hetek feladata: az ismerkedés. Ki, hol, milyen szinten tart a közösségi együttélés szabályainak ismeretében. Különös figyelmet fordítunk a kilencedik évfolyamos tanulóinkra. Minden nevelőtanár igyekszik megismerni csoportjának otthoni, családi helyzetét is. A tanulók megismerésekor felmérjük tanulási képességeiket is, hogy minél előbb segíteni tudjunk azoknak, akiknek hiányosságaik vannak az önálló tanulásban. A helyzetfelmérések után csoportfoglalkozásokon, illetve egyéni beszélgetésekkel próbáljuk kialakítani a kollégiumi tanulás, illetve a kollégiumi élet jó és egyre jobb feltételeit. A nevelőtanárok saját munkaterveik alapján (a szükséges alkalmankénti módosítással) próbálják a kollégiumi nevelési célokat megvalósítani. A kollégiumi nevelés fő feladatai 1. Tanulmányi munka A fő feladatok legfontosabb eleme a tanulás. A helyzetfelmérések után minden tanulónak személyre szabottan biztosítani kell a nyugodt tanulási lehetőségeket, s ha szükséges megismertetni és elsajátíttatni a helyes tanulási módszereket. A szilencium: a osztályos tanulók számára a tanteremben tanári felügyelettel zajlik. A évfolyamos tanulók a szobákban, üres tanteremben készülhetnek. Kéthavonta értékeljük az eredményeket, és módosítjuk a tanulói csoportokat. A nevelők feladata a folyamatos ellenőrzés, ha kell segítség adása és a rendszeres, illetve szúrópróbaszerű számonkérés. Kéthavonta értékeljük az eredményeket, és módosítjuk a tanulói csoportokat.

6 6 A gyengébb képességű és lusta tanulókat rendszeres ellenőrzéssel, korrepetálással kell segíteni. Az egyéni foglalkozásokat, számonkéréseket a szilencium harmadik órájában kell a nevelőtanároknak megvalósítani. Ha szükséges szaktanárok segítségét kérjük. Az érettségire készülő diákokkal felkészítő foglalkozásokat is szervezünk. A jó tanuló, jó képességű diákokat tovább kell ösztönözni a még jobb teljesítményre. Tehetségük kibontakozását tovább segítjük. Külön megvizsgáljuk az olyan tanulók lekötöttségét, akiknek egyre több a gyakorlati képzési ideje és egyre kevesebb a tanulnivalója. Rugalmasan kezeljük és megoldjuk a tanulók külön foglalkozásokra járását, az ő tanulmányi előmenetelüket külön figyeljük. A kollégium tanulmányi eredményének javítása érdekében nevelőink munkatervében is megtalálható a tanulási szokások kialakítása mint fő témakör. 2. A személyiség fejlesztése Fontos cél és feladat megtanulni és megtanítani a kollégiumi élet szabályait. Meg kell tanulni egymás mellett élni a kollégiumi közösségben. A viselkedési szabályok betartása, betartatása, a konfliktusok, problémák kezelése, a nehézségekkel járó helyzetek megoldása mind-mind folyamatos feladat. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: - a gyermekek minél alaposabb megismerése, amely az egyéni bánásmód, a céltudatos fejlesztő tevékenység alapja - iskolai előmenetel segítése, választott pályájuk megszerettetése, kulturális, művelődési igényük felkeltése - helyes viselkedési, magatartási szokások kialakítása (beszédkultúra folyamatos fejlesztése, illemtannal kapcsolatos ismeretek) 3. Egészséges életmódra nevelés A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés tudatosítása, az öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. Legfontosabb a közösségben a betegségek megelőzése. Folyamatos odafigyeléssel, beszélgetésekkel és ellenőrzésekkel biztosítani a rendszeres tisztálkodást és a környezet tisztántartását. Bíztatjuk és segítjük a tanulókat az esztétikus környezetük kialakításában. A helyes és ízléses öltözködés is külön téma lesz a csoportfoglalkozásokon. Az egészséges életmódra nevelés fontos része a rendszeres testmozgásra nevelés. Biztosítjuk számukra a heti négyszeri testmozgás lehetőségét. Fontos az elégséges éjszakai pihenés, melyet pedagógus éjszakás nevelőnk segít biztosítani. Igyekszünk az egészséges életmódra nevelés fontos részeként kezelni az egészséges táplálkozást is. A napi háromszori rendszeres étkezéssel a helyes étkezési szokásokat is ki kell alakítani, hiszen nagyon sok tanulónak vannak itt is hiányosságai.

7 7 Nagy gondot fordítunk és külön foglalkozásokat, beszélgetéseket fogunk tartani a káros szenvedélyek befolyásának megelőzésére (alkohol, cigaretta, drog). Külön beszélgetések fontos témája lesz az egészséges szexuális életre való felkészítés. E témában szakember segítségét fogjuk kérni. Kapcsolattartás az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, az iskolapszichológussal, a védőnővel. 4. Környezeti nevelés, környezetvédelem A környezeti neveléssel kapcsolatban törekszünk a természetes környezetünkhöz való optimális viszony kialakítására, a természet, a környezet védelmére, a növény- és állatvédelemre, hetente a kollégium és környezetének rendbetételére, a szelektív hulladékgyűjtésre. Ki kell alakítani a tisztaság, a rend iránti igényt. Külső környezetünk, esztétikus és harmonikus legyen, a parkosítás, virágosítás ne csak szépérzékünket fejlessze, hanem lelki pihenést is jelentsen. 5. Közösségfejlesztés Fontosnak tartjuk, hogy a kollégiumi lét készítse fel diákjainkat a közéleti tevékenységben való aktív közreműködésre, a közösségért tenni tudó és akaró személyiség kialakítására (az új kollégisták beilleszkedése, diákönkormányzat működtetése, önkiszolgáló feladatok gyakoroltatása, megbízatások adása és számonkérése, közösségi élmények nyújtása). 6. Önismeret-fejlesztés Különféle helyzetgyakorlatokkal, tesztekkel és csoportos beszélgetésekkel járulunk hozzá a helyes énkép kialakításához. 7. Hasznos szabadidő-eltöltés El kell érni, hogy a tanulók nagy többsége találjon magának rendszeres elfoglaltságot szabadidejének hasznos eltöltésére. Ki kell használni, és biztatni kell őket a már meglévő lehetőségek kihasználására: - olvasás - könyvtárlátogatás - napi- és hetilapok rendszere olvasása - tájékozódás a közéletben - tévézés, filmklub személyiségfejlesztő, illetve tudományos-ismeretterjesztő filmek - szakkörök, különórák látogatása - színház-, mozilátogatások szervezetten, csoportosan - ismeretterjesztő előadások szervezése igény szerint - a város nevezetességeivel való ismerkedés - vetélkedők - bográcsozás, szalonnasütés - gitárest - városi versenyeken való részvétel

8 8 Diákönkormányzat: Lényeges dolog annak biztosítása is, hogy a diákoknak a kollégium ügyeibe betekintést, beleszólást biztosítsunk. A kollégiumban diákjaink törvényesen biztosított jogaikat egyénileg és a diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják. Diákönkormányzatunk csoportonként választott két-két főből áll, akik havonta az iskolai önkormányzati üléseken is részt vesznek. Fő feladatuk: a kollégium rendjét öntevékenyen ne csak betartsák, hanem szervezzék, végrehajtsák és végrehajtassák. Fontos szerepük van a rendezvények megszervezésében, sporttevékenységek, versenyek lebonyolításában. Javaslatot tehetnek jutalmazásokra és a fegyelmi tárgyalásokon képviselhetik a tanulók érdekeit. Véleményezhetik a kollégium házirendjét, ötleteket hozhatnak a kollégium színesítéséhez. Összekötő kapocs szerepét töltik be a tanárok és diákok között. Tanulmányi terv: heti: 12 óra iskolai felkészülést biztosító csoportos és egyéni foglalkozás, heti 4 felzárkóztató foglalkozás nevelőtanárok naponta ig heti 1 tehetséggondozó (irodalmi, művészeti) foglalkozás - nevelőtanárok heti 1 érettségire felkészítő foglalkozás (magyar nyelv és irodalom) kollégiumvezető A szabadon választott foglalkozások: a tanulókkal való egyéni törődés pályaválasztási foglalkozás kézműves foglalkozás (ékszerkészítés) kézműves foglalkozás (dekoráció, ünnepi díszek) rajzpályázat biliárdbajnokság pókerbajnokság kosárlabda-bajnokság teremfoci bajnokság sakk-bajnokság ping-pong bajnokság römi bajnokság sport célú foglalkozás kollégiumi és szintgyűlések DÖK munkáját támogató foglalkozás színházlátogatás filmvetítés városnéző séta korcsolyázás állatkert program élményfürdőzés mozilátogatás

9 9 Havi ütemterv: A csoportfoglalkozások, a szabadon választott foglalkozások, a szabadidős szervezett sporttevékenység folyamatosan zajlik. A tervezett színház-, mozilátogatás a műsor függvénye. Külső előadások szervezése a későbbiekben (rendőrségi előadás). Augusztus: Alakuló értekezlet Felkészülés a tanulók fogadására, étkezés megrendelése, feladatok, beosztások, szintek átvétele. Kollégiumi beköltözés. Szülői értekezlet. Szeptember: Tanévnyitó, beilleszkedés Házirend ismertetése Kollégiumi gyűlés. DÖK beindítása, éves munkaterv megbeszélése. Csoport érdekvédelmi képviselők megválasztása Végleges szobabeosztás, szilenciumi, és szokásrend kialakítása. Tanulói ügyeletrend, tisztasági verseny beindítása. Tanulmányi verseny hirdetése Szülői értekezlet a 9. évfolyamon Helyzetfelmérések és elemzések Tanulási módszerekkel való ismerkedés Tanulmányi verseny meghirdetése (értékelés félévenként) Könyvtárral való ismerkedés Szabadon választható foglalkozások meghirdetése Tanév eleji adminisztráció adatlapok, dokumentumok, diákigazolványok Október: Hiányosságok pótlása (adminisztráció, felszerelés) Korrepetálások megtervezése Szülői értekezlet a felsőbb évfolyamoknak Differenciált képességfejlesztés bevezetése Diákotthoni gyűlés Házirend felülvizsgálata, módosítása Diákönkormányzat ötleteinek megvitatása Szabadon választott foglalkozások beindítása Elsőévesek beavatása Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Faliújság az aradi vértanúk tiszteletére, október 23. November:

10 10 Könyvtári foglalkozás Felzárkóztatás folytatása Tehetséggondozás beindítása Házi versenyek meghirdetése és lebonyolítása Szülői fogadóóra December: Mikulás ünnepség Kollégiumi karácsony Korrepetálások folytatása Háziversenyek folytatása Könyvtári foglalkozás - kézműves Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Január: Február: Előkészületek az első félév lezárására Az első félév munkájának értékelése Értékelés (félévi tanulmányi eredmény) Háziversenyek Korcsolyázás Kollégiumi gyűlés Könyvtári foglalkozás Félév értékelése Szülői értekezlet Differenciált képességfejlesztések átszervezése Háziversenyek Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Március: Április: Készülés a szakmai versenyekre Kollégiumi gyűlés Faliújság készítése Tanulmányi helyzet felülvizsgálata

11 11 Könyvtári foglalkozás Szülői fogadóóra Május: Diáknap Kollégiumi gyűlés Felkészülés az év végi vizsgákra Felzárkóztatások folytatása Versenyek befejezése, eredményhirdetés Ballagási faliújság készítése Városi kollégiumi ballagás Végzős kollégisták búcsúztatása Iskolai ballagás Június Tanév értékelése és lezárása Tanév végi adminisztráció A nyári gyakorlat szervezésének egyeztetése A kiköltözés szervezése Folyamatos feladataink: - a digitális napló figyelemmel kísérése - pályázatok figyelése - kapcsolattartás a szülőkkel, az iskolával, a védőnővel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel - DÖK munkájának támogatása A Kollégium 2014/2015. évre szóló munkatervét a nevelőtestület elfogadta. Győr,

Kollégiumi munkaterv 2015/2016.

Kollégiumi munkaterv 2015/2016. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2015/2016.

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi munkaterv 2015/2016 tanév Elkészítette: Balog Anikó tagintézmény-vezetőhelyettes 1. Jogszabályi háttér A kollégiumi munkatervének

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium (KLIK 093028) 3232 Gyöngyös, Mátrafüred Üdülősor utca 1. Tel/fax. 37/320-411 OM azonosító: 202787 Honlap: www.hanak.sulinet.hu E-mail: hanakkollegium@gmail.com A MÁTRAFÜREDI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pannónia Középiskolás Kollégium OM: 039258. Pedagógiai program 2013-2018

Pannónia Középiskolás Kollégium OM: 039258. Pedagógiai program 2013-2018 Pannónia Középiskolás Kollégium OM: 039258 Pedagógiai program 2013-2018 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 Kollégiumunk alapfeladata, társadalmi szerepe... 4 Az intézmény rendeltetése... 5 II. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 Házirend 2015 Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 1 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. A házirend célja...4 3. A házirend szabályainak alapja...4 4. A házirend

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2012/2013

Kollégiumi munkaterv 2012/2013 1 Kollégiumi munkaterv 2012/2013 Összeállította: Torma Tibor Kollégiumvezető Jóváhagyta: Szabóné Gazdag Andrea Igazgató 2 Helyzetelemzés Személyi feltételek: Kollégium nevelőtestülete: Kollégiumvezető.

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

A Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Budapest 2014.

A Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Budapest 2014. A PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 04. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA... 5, A kollégium helye a közoktatási rendszerben... 5, Törvényi háttér... 5 3, A kollégium alapító okirata/ szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben