J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila Echbauerné Kiss Katalin Illési Sándor Kókainé Rónyai Irma Dr Kovács Imre Tóth Istvánné képviselőtestület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a megjelent vendégeket és a testület tagjait. Felkérem Gulyás Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az Új képviselőt Tálas Sándort eskesse le és részére a megbízólevelet adja át. Gulyás László HVB elnöke: A Helyi Választási Bizottság 2012.január 11.napján ülésezett, mivel Erdősi Attila önkormányzati képviselő írásos beadványában 2011.december 31-i hatállyal lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A bizottság megállapította, hogy a október 3-án megtartott Cserkeszőlő Község egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő képviselő jelölt Tálas Sándor 316 db érvényes szavazattal, független jelöltként, ezért a Választási Bizottság 1/2012. /I.11./sz.határozatával részére a mandátumot kiadta. Tálas Sándor vállalta a képviselői feladatokat, munkájához sok sikert kívánok. Kérem Tálas Sándor képviselőt, hogy az Önkormányzati törvény 19. /1/ bekezdése alapján az esküt tegye le. Én.. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: képviselői tisztségemből eredő feladataimat Cserkeszőlő fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen. ) =========== Szokolai Lajos polgármester: megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel: - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének keretében pályázatok benyújtása. 1

2 Illési Sándor képviselő: javasolja a gyermek viziparkról szóló napirend megtárgyalását elhalasztani, mivel a Pénzügyi Bizottság döntése alapján fürdő látogatást tesz a bizottság és a testület egyes tagjai, és ennek alapján hozzuk meg döntésünket. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítésekkel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslattal az alábbiak szerint: Napirendi javaslat - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirend 1. Javaslat a Képviselő-testület 2012.évi munkatervére. 2. Térítési díjak megállapítása 2012.évre. - Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról. 3. Rendelet - Önkormányzat tulajdonában lévő mosoda szolgáltatási díjainak megállapításáról. 4. Rendelet - A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 28/2011.(XII.20.)rendelet módosításáról szépségszalon díjtételei 5. Rendelet Település hulladékszállításáról szóló 30/2011. (XII.20.)sz.rendelet módosítása. 6. Rendelet a 2012.évi Viz és Csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 31/2011. (XII.20.)sz.rendelet hatályon kívül helyezése, 2012.évi víz és csatornaszolgáltatás díjainak megállapítása. 7. Cserkeszőlői Vadásztársaság haszonbérleti díjának rendezése. 8. Közbeszerzési Szabályzat módosítása Döntő bizottság tagjai személyének változása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke 9. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Bizottsági tagok személyének változása. (szóbeli előterjesztés) Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke 2

3 10. Pályázatok - Belterületi utak - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének keretében pályázatok benyújtása. Zárt ülés - Fekete Istvánné PS ÁMK Intézményvezető bérezése. - Jegyzői illetmény felülvizsgálata.(szóbeli előterjesztés) Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke ============= Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Szokolai Lajos polgármester: a szeméttelep rekultivációra nem tudtuk beadni a pályázatunkat, mert csak teljes egészében önkormányzati tulajdonú területtel lehetett pályázni és Cserkeszőlő esetében a felhagyott szeméttelep 2 hrsz-on helyezkedik el, egyik tulajdonos az önkormányzat, másik pedig magánszemély (Dékány Katalin), akivel nem tudtuk megegyezni a terült megvásárlására. A terület megvétele érdekében kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, azonban a kisajátítási törvény a hulladék rekultivációt nem sorolja olyan közérdeknek, ami miatt területet lehetne kisajátítani. A szennyvíztelepről kikerült szennyvíz olyan összetételű, ami környezet szennyező, ezért a KÖTI- KÖVIZIG bírságot szabott ki ránk e Ft összegben, Sajnos ez a szennyvíztisztító gép műszaki hibájából eredt, a gép javítása után a biológiai egyensúly beálltáig a szennyvízben a megengedettnél magasabb maradt a szennyvíz koncentráció. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette a két ülés közti tájékoztatót. Interpelláció ============= Tóth Istvánné képviselő: utak felújítása a Kertész-Szinyei kereszteződésnél mikor fog történni, mert teljesen ki van gödrölve az a rész. Több elhanyagolt telken fólia vázakról leszakadt fóliák vannak, nagyon rossz látványt nyújt, fel kellene szólítani a tulajdonosokat a rendbe tételre. Kókainé Rónyai Irma képviselő: Fürdő úton az egyik magánháznál ami igen elhanyagolt, - és tudomásom szerint a család megörökölte-, a száraz avar a járdát már teljesen közlekedésképtelenné tette, őket is fel kell szólítani a környék rendbe tételére. A körzeti iroda mikor kerül felújításra. Szokolai Lajos polgármester: utakat folyamatosan rendbe fogjuk tenni, köszönjük az észrevételt. Márciusban fognak kijönni pályázatok, akkor fogjuk beadni a rendőrség épületének felújítására, talán sikerül is pénzt nyerni rá. dr Héczei Eszter jegyző: fel fogjuk szólítani a tulajdonosokat a telkük rendbetételére, a 3

4 szabálysértéssel foglalkozó kolleganőnek lesz feladata a tulajdonosok felderítése és felszólítása. A képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette az interpellációs kérdésekre adott válasz. Napirendek megtárgyalása =============== 1. Napirend - Javaslat a Képviselő-testület 2012.évi munkatervére. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, javaslata: Márciusi ülésre: Cserkeszőlő foglalkoztatáspolitikája költségvetési intézményként. Felelős jegyző Április, június, októberi ülésekre: fürdő n.éves beszámolója. Májusi ülésre: Közbeszerzési Terv előző évi teljesítése Április, augusztusi ülésre: előirányzat módosítás, a júniusi ülésről javasoljuk törölni. Júniusi ülés 1.napirendjét javasoljuk kiegészíteni: részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. Szeptemberi ülésre a falugondnoki beszámolót javasoljuk kiegészíteni: - természetbeni ellátások, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Novemberi ülésre: Hivatal munkájáról tájékoztatás A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a módosításokkal együtt a munkaterv javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 1/2012.(I.23.)sz.határozat - Képviselőtestület évi munkatervének elfogadásáról január 1.) Képviselő-testület 2012.évi munkatervének elfogadása. 2.) Térítési díjak 2012.évi megállapítása Önkormányzati intézmények nyersanyagnormája, Felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 3.) Önkormányzati mosoda 2012.évi díjtételeinek megállapítása február 1.) Önkormányzat 2012.évi költségvetésének megállapítása. (rendelet) Előkészítésben részt vesz: Gazdasági csoport vezetője Pénzügyi Bizottság 4

5 2) Köztisztviselői teljesítményértékelések alapját épező kiemelt célok meghatározása március 1.) Beszámoló az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről. /Fürdő, Szálloda idegenforgalmi, rendezvények -/ Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Bogdán Béla Fürdő Igazgató Fekete Istvánné ÁMK Igazgató (rendezvények) 2.) Tájékoztató a 2012.évi pályázati lehetőségekről. Előadó polgármester 3.) Tájékoztató a gyermekjóléti ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a családsegítő tevékenységről. Eladó: jegyző Előkészítésben részt vesz: szociális főelőadó Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 4.) Civil szervezetek beszámolója Előadó: az érintett civil szervezetek vezetői 5.) Cserkeszőlő foglalkoztatáspolitikája költségvetési intézményként április 1.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetéséről, zárszámadás. Előkészítésben részt vesz: Gazdaság vezető Pénzügyi Bizottság 2.) Beszámoló a évi belső ellenőrzés tevékenységéről. 3.) Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületének helyzetéről. Előkészítésben részt vesz: Szabó Andrea főelőadó Gazdaság vezető 4.) Közbeszerzési Terv elfogadása. 5.) PS ÁMK Iskolatársulás megszüntetése, intézmény igazgatói pályázat kiírása. Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság Oktatási- Ifjúsági és Sport Bizottság 6.) Előirányzat módosítás. 5

6 7.) Fürdő negyed éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető május 1.) Beszámoló a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tevékenységéről, mérlegének elfogadásáról. Előadó: Erdősi Attila Kft. Ügyvezető igazgató 2.) Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a bölcsőde munkájáról és a gyámügyi tevékenységről. Előadó: családgondozó gyámügyi főelőadó Hegedűs Mihályné Bölcsődevezető 3.) Közbeszerzési Terv előző évi teljesítése június 1.) Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. Előadó: Bogdán Béla fürdő Igazgató Fürdő és Gyógyászati Központ főmérnöke 2.) Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Bogdán Béla Fürdő Igazgató Beszámolót elfogadás előtt tárgyalja a Szociális Bizottság 3.) Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója a szezonban végzett munkáiról és a még hátralévő feladatokról. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 4.) PS ÁMK beszámolója a 2011.évi tanévről. Előadó: Fekete Istvánné ÁMK Igazgatója Előkészítésben részt vesz: Oktatási- Ifjúsági és Sport Bizottság 5.) Előirányzat módosítás. 6.) Fürdő I.fél éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető augusztus 1.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előkészíti: Karsai Béla gazdaságvezető Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság 6

7 2.) Tájékoztató a 2012/2013. tanév indításáról. Előadó: iskola igazgató szeptember 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Védőnő beszámolója Előadó: védőnő 3.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés- Előadó: falugondnok 4.) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás október 1.) Bizottságok munkájáról beszámoló. Előadó: bizottságok elnökei 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető Közmeghallgatás november 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. A napirend tárgyalása előtt ülésezik a Pénzügyi Bizottság. 2.) 2013.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása december 1.) 2013.évi koncepció megtárgyalása és elfogadása. 2.) 2013.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. 3.) Díj megállapítások módosítása. 7

8 4.) Adórendeletek módosítása. 5.) Előirányzat módosítás.(rendelet) =============== 2. Napirend Térítési díjak megállapítása 2012.évre. - Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és megalkotta az 1/2012.(I.23.)rendeletét az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============== 3. Napirend - Rendelet - Önkormányzat tulajdonában lévő mosoda szolgáltatási díjainak megállapításáról. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra.: Függöny 1050 Ft + Áfa, Munkaruha 273 Ft + Áfa Gyapjú 420 Ft + Áfa Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait a módosításokra vonatkozóan. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a javasolt módosításokkal és megalkotta a 2/2012.(I.23.)sz. önkormányzati rendeletét a Önkormányzat tulajdonában lévő mosoda szolgáltatási díjainak megállapításáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================ 4. Napirend Rendelet - A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 28/2011.(XII.20.)rendelet módosításáról szépségszalon díjtételei / Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 8

9 Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a javasolt módosításokkal és megalkotta a 3/2012.(I.23.)sz. önkormányzati rendeletét A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 28/2011.(XII.20.)rendelet kiegészítéséről szépségszalon díjtételei / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============ 5. Napirend - Rendelet Település hulladékszállításáról szóló 30/2011. (XII.20.)sz.rendelet hatályonkívül helyezése. / Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a tervezettel és megalkotta a 4/2012. (I.23.)sz.rendeletét a települési hulladékszállítási szolgáltatásról szóló 30/2011. (XII.20.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============== 6. Napirend - Rendelet a 2012.évi Víz és Csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 31/2011. (XII.20.)sz.rendelet hatályon kívül helyezése, 2012.évi víz és csatornaszolgáltatás díjainak megállapítása. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet illetve a 2012.évi díj megállapításról szóló határozatot. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és megalkotta az 5/2012.(/I.23)sz. rendeletét a Víz és Csatornaszolgáltatás dijainak megállapításáról szóló 31/2011. (XII.20.)sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============ A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a víz- és csatornaszolgáltatás díjtételeiről szóló határozati javaslattal é az alábbi határozatot hozta: 9

10 2/2012. (I.23.)sz. határozat - a 2012.évi víz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testület mint a Fürdő és Gyógyászati Központ valamint víziközmű szolgáltató fenntartója a 2012.évi víz és csatornaszolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A lakosság által fizetendő ivóvíz díja: 198,40 Ft /m3 + Áfa = 252 Ft Közületeknél alkalmazott szolgáltatási díj: 303,10 Ft/m3 + Áfa = 385 Ft Önkormányzat intézményei 180,30 Ft/m3 + Áfa = 229 Ft 2. A lakosság által fizetendő csatornaszolgáltatás díja 241,70 Ft /m3 + Áfa = 307 Ft Közületeknél alkalmazandó szolgáltatási dij: 615,00 Ft/m3 + Áfa = 781 Ft Önkormányzat intézményei 204,70 Ft/m3 + Áfa = 260 Ft 3. Szolgáltatási alapdíj: Ft/bekötés/év + Áfa /Alapdíj a számlázott időszakra vonatkozik. Minden megkezdett hónapot a régi tulajdonos fizet. Átírásnál közös nyilatkozat, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, halotti anyakönyvi kivonat fogadható el./ 4. Szippantott szennyvíz fogadása: 290,00 Ft/m3 + Áfa Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ - Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben ============== 7. Napirend - Cserkeszőlői Vadásztársaság haszonbérleti díjának rendezése. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: A vadásztársaság a földtulajdonosoktól bérli a vadász területét és ezért hektáronként 40 Ft bérleti díjat fizetnek a tulajdonosoknak. Ez így kezelhetetlen, illetve ennek így semmi eredménye nem lenne, ezért a földtulajdonosok közössége úgy döntött, hogy ezt az összeget az önkormányzatnak utalja át a vadásztársaság és az önkormányzat ebből az összegből a külterületi útjavításokat végezzen. A Képviselő-testület ehhez kell a jóváhagyása. Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta, bízzuk meg a jegyzőt, a polgármestert és a gazdaságvezetőt, hogy a számlázást a jogszabályoknak megfelelően készítse el. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 10

11 3/2011.(I.23.)sz.határozat - Cserkeszőlő és vidéke Vadásztársaság kérelme ügyében képviselő-testületi döntés haszonbérleti díj megfizetésének módjáról. 1. Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete elfogadta és egyetért a Cserkeszőlő és Vidéke Vadásztársaság (Cserkeszőlő Alkotmány út 10.) kérelmével, amelyben az általa elvégzett munkák elismerését kéri a évekrefizetendő haszonbérleti díj ellentételezésére. 2. A képviselő-testület a Cserkeszőlő és Vidéke Vadásztársaság által részletezett Ft értékű munka elvégzését az önkormányzat külterületi föld utjain elismeri. A teljesítés igazolást a Cserkeszőlői Földtulajdonosok Vadászati Közösségek képviselőjének igazolása alapján teljesítettnek tekinti. 3. A Vadásztársaság a határozat alapján a Ft-ot az önkormányzat részére átutalja. Az elvégzett munkákról az önkormányzat számára számlát állít ki, melyet az önkormányzat a teljesítés igazolás alapján kiegyenlít. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen önkormányzati döntésről a Cserkeszőlő és Vidéke Vadásztársaságot értesítse. Erről értesül: - Vadásztársaság Cserkeszőlő Alkotmány út JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok - Polgármester - Jegyző - Képviselő-testület tagjai Helyben ============== 8. Napirend - Közbeszerzési Szabályzat módosítása Döntő bizottság tagjai személyének változása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Illési Sándor képviselő: az Ügyrendi Foglalkoztatáspolitikai Bizottság javaslata, - mivel Erdősi Attila testületi tagságáról december 31-el lemondott a Beruházó Kft. vezető tisztségének betöltése miatt, - január 1-el személyemet megválasztani a Döntő Bizottság elnökének. A bizottság felállása a következőképpen alakulna: Illési Sándor elnök, Tóth Istvánné Trabach Tibor. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 4/2012.(I.23.)sz.határozat - a közbeszerzési szabályzat módosításáról. Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező évi 44/2011. (IV.15.)sz.határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat döntő bizottság tagjaira vonatkozó 11

12 módosítását megtárgyalta és elfogadta az alábbiak szerint: A Bíráló Bizottság tagjai: - Illési Sándor elnök - Tóth Istvánné - Trabach Tibor A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Közbeszerzési Szabályzatban történő személyi változás átvezetésével. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Erről értesül: - polgármester - jegyző - képviselő-testület tagjai - Bíráló Bizottság tagjai =========== 9. Napirend - Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Bizottsági tagok személyének változása. (szóbeli előterjesztés) Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Illési Sándor képviselő: mivel Erdősi Attila lemondott a képviselői mandátumáról, ezáltal a bizottsági tagsága is megszűnt. Az Ügyrendi Foglalkoztatáspolitikai bizottság javaslata a Pénzügyi Bizottságot összevonni az Ügyrendi Foglalkoztatáspolitikai Bizottsággal. A bizottságot 7 fős tagsággal javasoljuk, 4 fő testületi tag és három fő külsős. Az elnök szerepét a bizottság javaslata alapján én tölteném be. A bizottság összevonása miatt feladatait is össze kell vonni. A javaslat alapján: Illési Sándor elnök, dr Kovács Imre, Echbauerné Kiss Katalin, Tóth Istvánné, Báló József, Trabach Tibor, dr Harangozó Elek. Hatásköre marad a bizottságnak. Idegenforgalmi Bizottság tagjaira javaslat: Illési Sándor elnök, Echbauerné Kiss Katalin, dr Kovács Imre, Sonkoly Ferenc, Pásztor József. Oktatási Bizottság: Tóth Istvánné elnök, Illési Sándor, Tálas Sándor, Gál József, Fenyvesi Zoltán. Szociális Bizottság nem változik. Tálas Sándor képviselő: eddig arányosan voltak elosztva a bizottsági tag posztok, és jelenleg úgy néz ki, hogy én egy bizottságban lennék ezután a megválasztásom után. Nem értem, hogy ez milyen indokkal történt. Illési Sándor képviselő: a bizottságnak ez volt a javaslata, egyébként az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottságnak hasonló volt az összetétele, illetve tagjainak létszáma majdnem ugyanez, és vagy együtt üléseztünk vagy külön-külön de egymás után, tehát ez egy kicsit 12

13 gondot okozott, ezért az összevonással csökkentettük az ülések számát is. A bizottságok zöme ugyanúgy működik a továbbiakban is. Tálas Sándor képviselő: nem személyes konfliktus miatt történt ez így? Illési Sándor képviselő: ésszerűség és idő miatt döntöttünk így, nincs semmiféle személyes személyes konfliktus. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait Illési Sándor képviselő javaslatára vonatkozóan. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 5/2012. (I.23.)sz.határozat - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, bizottságok összetételének illetve személyének változásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot bizottságok összetétele illetve személyi változása elfogadta az alábbiak szerint: 1. Pénzügyi Ügyrendi-Foglalkoztatáspolitikai bizottság (7 fő) - Illési Sándor elnök, - dr Kovács Imre - Echbauerné Kiss Katalin - Tóth Istvánné képviselők - Báló József - Trabach Tibor - dr Harangozó Elek külsős tagok 2. Idegenforgalmi Kulturális Bizottság ( 5 fő) - Illési Sándor elnök - Echbauerné Kiss Katalin - dr Kovács Imre képviselők - Sonkoly Ferenc - Pásztor József külsős tagok 3. Oktatási Ifjúsági-Sport Bizottság (5 fő) - Tóth Istvánné elnök - Illési Sándor képviselők - Tálas Sándor, - Gál József - Fenyvesi Zoltán. Külsős tagok 13

14 4. Szociális Bizottság ( 5 fő) /változatlan marad/ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzatban történő bizottságok összetételére, feladatainak összevonására illetve személyére vonatkozó változások átvezetésével. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Erről értesül: - jegyző - polgármester - Képviselő-testület tagjai - Munkaügy Helyben 10. Napirend - Pályázat - Belterületi utak. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 6/2012./I.23/ sz. határozat - Cserkeszőlő szilárd burkolatú út kiépítésére az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet által az Észak-alföldi Operatív Program keretében Önkormányzati utak fejlesztésére (ÉAOP /A-11) benyújtandó pályázat finanszírozásának rendezéséről. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet felhívására Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére pályázatot nyújt be Belterületi utak fejlesztése Cserkeszőlőn címmel a Tessedik Sámuel (954/32 hrsz, 1006/4 hrsz, 1007/2 hrsz) utca 374 fm hosszúságban, 6 m burkolatszélességben, a Nagyfertő utca (950 hrsz) 412 fm hosszúságban. 5,5 m és 6 m szélességben és a Thermál út (1025 hrsz, 1039 hrsz) 1287 fm hosszúságban, 6 m szélességben szilárd burkolatú út kiépítésére. A pályázat pénzügyi részletezése az alábbiak szerint: Elszámolható költségek: Projekt előkészítési költségei, Közbeszerzés Eszközbeszerzés, Építés Szolgáltatások igénybevétele ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA A teljes beruházási érték (100%): ,- Ft + ÁFA Igényelt támogatás (90%): ,- Ft + ÁFA Saját erő (10%): ,- Ft + ÁFA 14

15 Nem elszámolható költségek: 44-es sz. Főút ,- Ft + melletti gyalogkerékpárút ÁFA ,- Ft + ÁFA 0 Ft ,- Ft + ÁFA - Cserkeszőlő Község Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 10%-os önerőt. - Önkormányzatunk csatolja a saját erő meglétét bizonyító fedezetigazolást a pályázati dokumentáció mellékleteként. - Önkormányzatunk a ROP forrásból nyújtott támogatása elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - ÉARFÜ nonprofit Kft. Debrecen - Gazdálkodási Csoport Helyben ============= - Pályázat - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének keretében pályázatok benyújtása / Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 7/2012 (I.23.) sz. határozat - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretében pályázatok benyújtásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leader pályázati lehetőségeket megtárgyalta, egyhangúlag támogatja a következő pályázatok benyújtását, valamint biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, mely minden pályázat esetében az Áfa összegével egyenlő. 1. Célterület megnevezése: Hagyományőrző és hagyományteremtő helyi sajátosságok bemutatását szolgáló rendezvények Támogatási intenzitás: nettó 100 % Pályázat címe: VI. Cserke Vitéz Napok Célja: A hagyományőrző, történelmi hagyományokra építkező 4 napos Cserke Vitéz Napok megrendezése. 2. Célterület megnevezése: A Tiszazugi-LEADER HACS területén információs táblák beszerzése, kihelyezése Támogatási intenzitás: nettó 100 % Pályázat címe: Információs táblák beszerzése, kihelyezése Célja: A település legforgalmasabb és turisták által leginkább látogatott közterületi csomópontjaiban összesen 10 db információs és irányjelző tábla kihelyezése. 3. Célterület megnevezése: Helyi igényeken alapuló szakmai kompetenciákat fejlesztő képzések lebonyolítása a térség pozitívabb idegenforgalmi megítélése érdekében 15

16 Támogatási intenzitás: nettó 100 % Pályázat címe: Német nyelvi és idegenforgalmi képzés a turisztikai szolgáltatást végzők részére Célja: A német nyelvi képzés végén minden hallgató alapfokú C típusú nyelvvizsgát tesz, valamint vendéglátással és turizmussal kapcsolatos alapismereteket sajátítanak el. 4. Célterület megnevezése: Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása, munkanélküliek munkához segítése Támogatási intenzitás: nettó 100 % Pályázat címe: Mi legyek, ha nagy leszek? Pályaválasztás elősegítése diákoknak Célja: A pályaválasztás előtt álló tanulók pályaismeretének bővítése, sikeres pályaválasztásának elősegítése. Szakmabeliek előadása révén több mint 30 szakma megismerése mind elméleti, mind gyakorlati szinten. 5. Célterület megnevezése: Nyári iskolaszüneti időszakban általános iskolás gyerekek foglalkoztatása és felügyelete Támogatási intenzitás: nettó 100 % Pályázat címe: Kalandjárat Célja: A nyári tábor időtartama 1 hónap, melyen hetenként 30 fős csoportokat alkotva, összesen 120 gyermek szünidei foglalkoztatása valósul meg. Sporttevékenységek, kalandtúrák, környezetvédelmi nevelés, egészséges életmódra való nevelés, múzeumok megtekintése fejlesztően hatnak tanulóinkra, mind a testi, mind a szellemi képességeik terén. Határidő: 2012.január 28. Felelős: polgármester Fenti határozattal egyidejűleg a 106/2011.(VIII.25.)sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben ============ Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a vendégek megjelenését, mivel a további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik. /Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/ Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE A bizottsági ülések fő helye: Városháza tanácskozó terme 2721. Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. április 25-én a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Petkess Kornélné

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben