I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv"

Átírás

1 I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Dékány József Kanó József Földi Imre Séllei Zsigmond Erdıs Csaba Távol maradt: Kiss Károly dr. Ágoston Sándor Balogh Zsigmond Kissné Varga Teréz Tanácskozási joggal részt vesz: Pap Tibor Balogh Csilla Szőcsné Horváth Margit Szarka Andrea Feke László bizottság elnöke bizottság tagja bizottság tagja bizottság tagja bizottsági kültag bizottság tagja bizottság tagja bizottsági kültag bizottsági kültag Jegyzıkönyvvezetı: Hermeczi Erika ügykezelı polgármester jegyzı gazdálkodási irodavezetı igazgatási irodavezetı mőszaki irodavezetı Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Köszönti az ülésen megjelent Pap Tibor polgármestert, Balogh Csilla jegyzıt, Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, Szarka Andrea igazgatási irodavezetıt, Feke László mőszaki irodavezetıt. Köszönti a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság megjelent tagjait. A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen. A bizottság jelenlévı tagjainak száma 5 fı. Távol maradt Dr. Ágoston Sándor, Kiss Károly bizottsági tag, valamint Balogh Zsigmond és Kissné Varga Teréz bizottsági kültag. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következık: 1. Mezıgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására beérkezett ajánlat véleményezése. Elıadó: Földi Imre - programirányító 2. ÚMVP IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázathoz kapcsolódó építés lebonyolítására és mőszaki ellenırzésre vonatkozóan ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Elıadó: Feke László - mőszaki irodavezetı 1

2 3. Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı 4. Medicopter Alapítvány támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı 5. Dévaványa 3226 és 3216 hrsz. alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezés és víztelenítés megvalósításához, a munkálatok elvégzéséhez ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 6. Az Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok véleményezése. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 7. A település szerkezeti terv módosításának véleményezése. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 8. Manófalva Oktatási Alapítvány, Ványai Ambrus Általános Iskola és Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodása módosításáról állásfoglalás. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı A bizottság elnöke megkérdezi a jelenlévıket, hogy van-e valakinek további önálló napirendi pont megtárgyalására javaslata? Megállapítja, hogy önálló napirendi pont megtárgyalására javaslat nem hangzott el. Kéri a bizottság tagjait szavazásra, egyetértenek-e az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával? Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 147/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága a június 25.-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Mezıgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására beérkezett ajánlat véleményezése. Elıadó: Földi Imre - programirányító 2. ÚMVP IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázathoz kapcsolódó építés lebonyolítására és mőszaki ellenırzésre vonatkozóan ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Elıadó: Feke László - mőszaki irodavezetı 2

3 3. Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı 4. Medicopter Alapítvány támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı 5. Dévaványa 3226 és 3216 hrsz. alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezés és víztelenítés megvalósításához, a munkálatok elvégzéséhez ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 6. Az Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok véleményezése. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 7. A település szerkezeti terv módosításának véleményezése. Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı 8. Manófalva Oktatási Alapítvány, Ványai Ambrus Általános Iskola és Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodása módosításáról állásfoglalás. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 1. napirend: Mezıgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására beérkezett ajánlat véleményezése. Rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Mezıgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására beérkezett ajánlat véleményezése. Megkéri Földi Imre programirányítót, a napirendi pont elıadóját az ismertetésre. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, programirányító: Köszönti a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagjait. Elmondja, hogy a Képviselı-testület a június 14.-én tartott rendkívüli testületi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı földterületeken termelt repce, kukorica, napraforgó betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására mely vállalkozóktól kérjenek ajánlatot. A munkák során a meghatározott víztartalom esetén a szárítás elvégzése vonatkozásában elmondja, úgy próbálják megoldani, hogy ne kelljen szárítani. A napraforgó és a repce deszikkálása esetén nem kell a szárítási munkamenetet elvégezni, amennyiben olyan vis major körülmény keletkezne, akkor mégis szükség lehet rá. A teljesség igénye miatt szükség volt a szárításra is ajánlatot kérni. 3

4 Elmondja a programirányító, hogy a Dévaványa Városi Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 156,2 ha (repce, kukorica, napraforgó) betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására tárgyában indított helyi beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról készült jegyzıkönyv, az ajánlatok elbírálásáról a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata a jegyzıkönyv mellékletét képezi. A programirányító a Bíráló Bizottság döntése alapján javasolja az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítani. Javasolja, hogy a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság javasolja elfogadásra mint egyetlen érvényes ajánlatot tevı, Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. szám ajánlatát. Megköszöni a programirányítónak a tájékoztatást. Kérdése, hogy az ajánlattételre felkér vállalkozások közül Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó ajánlatán kívül több ajánlat nem érkezett? Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, programirányító: Nem érkezett határidın túl sem több ajánlat. Kanó József - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Elmondja, hogy a vállalkozók a saját területükön végzik a betakarítást. Aki saját földterülettel rendelkezik, annak az elsıdleges a saját termés betakarítása, azt követıen vállal bérmunkát. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, programirányító: Földvári István jelezte, hogy nem végez semmilyen szolgáltatást. A többi felkért ajánlattevı nem jelezte miért nem tett ajánlatot. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Felvetése, hogy a Bontási jegyzıkönyv tartalmazza, az ajánlattevı nevében a mellékelt jelenléti ív szerint vannak jelen. A jelenléti ív nem került csatolásra. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, programirányító: Bemutatja és csatolni fogja a jelenléti ívet az ajánlatok bontásáról készült jegyzıkönyvhöz. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a Mezıgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására beérkezett ajánlattal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a mezıgazdasági növények (repce, kukorica, napraforgó) 156,2 ha betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására tárgyában Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó, mint egyetlen érvényes ajánlattevı ajánlatát hirdesse ki nyertesnek. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 4

5 H a t á r o z a t 148/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Mezıgazdasági növények (repce, kukorica, napraforgó) 156,2 ha betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására, tárolására tárgyában helyi beszerzési eljárás során Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó, 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. szám, mint egyetlen érvényes ajánlattevı ajánlatát hirdesse ki nyertesnek az alábbi tartalommal: Ssz Munka megnevezése Repce learatása (Ft+Áfa/ha) kaszahosszabítóval és oldalkaszával 53,3 ha Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel (Ft+Áfa/to) Ajánlati ár N 0 Áfa B o , , , ,- 324, ,- 3. Beszállított repce tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000,- 540, ,- 13,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén 4. szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) Betárolás ajánlattevı tároló épületében (Ft+Áfa/to) Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén kitárolás (Ft+Áfa/to) 350,- 94,5 444,5 10,- 2,7 12,7 350,- 94,5 444,5 Ssz. Munka megnevezése Ajánlati ár N 0 Áfa B o 1. Napraforgó learatása (Ft+Áfa/ha) 59,0 ha , , ,- 2. Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 1.500,- 405, ,- (Ft+Áfa/to) 3. Beszállított napraforgó tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000,- 540, , ,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to)

6 Betárolás ajánlattevı tároló épületében (Ft+Áfa/to) Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén kitárolás (Ft+Áfa/to) 350,- 94,5 444,5 10,- 2,7 12,7 350,- 94,5 444,5 Ssz Munka megnevezése Kukorica learatása (Ft+Áfa/ha)szárzúzóval 43,9ha Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel (Ft+Áfa/to) Ajánlati ár N 0 Áfa B o , , , ,- 324, ,- 3. Beszállított kukorica tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000,- 540, ,- 14,5 %-ot meghaladó víztartalom esetén 4. szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) Betárolás ajánlattevı tároló épületében (Ft+Áfa/to) Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén kitárolás (Ft+Áfa/to) 350,- 94,5 444,5 10,- 2,7 12,7 350,- 94,5 444,5 A Képviselı-testület bízza meg a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. 2. napirend: ÚMVP IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázathoz kapcsolódó építés lebonyolítására ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az ÚMVP IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázathoz kapcsolódó építés lebonyolítására ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Megkéri Feke László mőszaki irodavezetıt az ismertetésre. 6

7 Feke László mőszaki irodavezetı: Dévaványa Város Önkormányzata október 21-én pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011 (VII. 29.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás Településfejlesztési akciók a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén elnevezéső célterületére Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címmel, melyet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal én érkezett kiértesítıje szerint támogatásra érdemesnek nyilvánított. A pályázat keretében a településkép javítását célzó projekteket lehetett benyújtani. Az önkormányzat ezen fejlesztési cél keretében a település központjában, a Hısök tere déli részén fekvı rossz állapotú járda elbontását és helyén egy korszerő kis sétány kialakítását tervezi. Az építési munkálatok elvégzésére vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás keretében ajánlattételre 5-nél több vállalkozást jelöltek meg, amennyiben szükséges kiegészítik a listát, amennyiben javasolja a bizottság, kihúznak vállalkozást a listából. A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan csak három vállalkozást ajánlottak. Az építési munkálatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat javasolják felkérni árajánlattételre: Kiss Ferenc egyéni vállalkozó /5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20./ BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) TÓTKAÉP Építıipari Kft. /5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540./ Wiener Center Kft. /5630 Békés, Csabai út 81./ FUTIZO Kft. /5700 Gyula, Mátyás K. u. 31/3./ A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat javasolják felkérni árajánlattételre: Békés Mérnök Kft. /5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34./ Véha Tamás /5600 Békéscsaba, Szılı utca 108./ Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. /5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17. I/7/ Megköszöni a mőszaki irodavezetınek a tájékoztatást. Megadja a szót Pap Tibor polgármester részére. Pap Tibor polgármester: Megjegyzi, hogy a sétány kialakítása nagyságát tekintve nem jelentıs munka. Feke László mőszaki irodavezetı: A FUTIZO Kft.-t azért javasolják felkérni, mert a jelenleg folyamatban lévı közbeszerzési eljárásnál, a kerékpárút építésnél úgy néz ki, hogy az ára alapján ı lesz a nyertes. Amennyiben helyben végeznek munkát, a nagyobb munkához viszonyítva ez egy kisebb munka lenne, és elıfordulhat, hogy kedvezı árajánlatot fog tenni. A többi javasolt vállalkozást a környezı településekrıl választották. Elmondja a mőszaki irodavezetı, hogy a TÓTKAÉP Kft. rendszeresen érdeklıdik, milyen pályázatokban vesz részt az önkormányzat, milyen kivitelezési munkát tervez az önkormányzat, amely az ı profiljukba illik. Körösladányban a fıtér rekonstrukciós munkát jól elvégezték, ahol jelentıs mennyiségő térkövet kellett lerakni, ezért úgy gondolja, hogy a járdaépítés és sétány kialakítási munkát is jól el tudnák végezni. A többi vállalkozót ismerik, egyedül a FUTIZO Kft. munkáját nem ismerik még. 7

8 Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kéri a mőszaki irodavezetıtıl a Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával projekt tervdokumentáció elektronikus formában történı megküldését. Feke László mőszaki irodavezetı: A tervdokumentációt átküldik a bizottsági tag részére. Elmondja, hogy a cukrászda épületétıl a zebrától a faház üzletekig a járda kerül leburkolásra, a volt Aranykalász épületéig és jobbra a Köleshalmi utca irányába elfordulva készülne el a sétány. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kérdése, hogy a projekt padok elhelyezését tartalmaz-e? Feke László mőszaki irodavezetı: A pályázatba nem lehetett padok elhelyezését is beletenni. Az összegbıl indultak ki a pályázat készítése során. Mindössze ennek az L alakú résznek a kialakítása fért bele a pályázatba. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Jelentıs költségnek tartja, hogy az említett kis szakasznak 1 millió forintba kerül a burkolása. Feke László mőszaki irodavezetı: A sétány kialakításának költsége 1 millió forint, mely a térkı és szegélykövek árát tartalmazza. Kérdése, hogy az elıterjesztésben ismertetett vállalkozásokon kívül van-e valakinek javaslata további vállalkozást felkérni ajánlattételre? Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Felvetése, hogy Juhász István helyi vállalkozótól is kérjenek árajánlatot. Feke László mőszaki irodavezetı: Elmondja, hogy Juhász István személyesen volt a mőszaki irodában, megköszönte, hogy gondolnak rá, de kérte, a továbbiakban ne küldjenek a részére ajánlatot, mert nem fog ajánlatot tenni. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Megjegyzi, hogy a helyi vállalkozások mindig a Képviselı-testületet okolják. A bizottsági tag visszajelzést kér arról is, hogy Kiss Ferenc vállalkozó átvette-e az ajánlati felhívást. Feke László mőszaki irodavezetı: Jelzi, hogy az ajánlati felhívás átvétele tértivevénnyel történik. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázathoz kapcsolódó építés lebonyolítására és mőszaki ellenırzésre ajánlatok kérésével kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázatához kapcsolódó építés lebonyolítására az alábbi vállalkozásoktól kérjen árajánlatot: Kiss Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.) 8

9 BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) TÓTKAÉP Építıipari Kft. (5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540.) Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai út 81.) FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás K. u. 31/3.) A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás keretében az alábbi vállalkozásokat kérje fel árajánlattételre: Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) Véha Tamás (5600 Békéscsaba, Szılı utca 108.) Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17. I/7.) Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 149/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott Járdafelújítás Dévaványán városrekonstrukció sétány kialakításával címő pályázatához kapcsolódó építés lebonyolítására az alábbi vállalkozásoktól kérjen árajánlatot: Kiss Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.) BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) TÓTKAÉP Építıipari Kft. (5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540.) Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai út 81.) FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás K. u. 31/3.) A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás keretében az alábbi vállalkozásokat kérje fel árajánlattételre: Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) Véha Tamás (5600 Békéscsaba, Szılı utca 108.) Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17. I/7.) A Képviselı-testület bízza meg a polgármestert, hogy a vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre az építés lebonyolítására vonatkozóan. 9

10 3. napirend: Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Megkéri Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt az ismertetésre. Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı: Ismerteti, hogy a Képviselı-testület legutóbbi ülésén jelezte több képviselı, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete kevésnek találta a részükre megítélt támogatás összegét. Kozma Bálintné ismételten benyújtotta az egyesület támogatás iránti kérelmét, amely a korábbi beadott tartalommal azonos, a kért támogatás ,- Ft. A támogatás felhasználásnak célja: Betakarítási ünnepen résztvevı tagok megvendégelése, Karácsonyi ünnepi ebéd meghívott vendégei és tagjai megvendégelése. Májusban ,- Ft. támogatásról döntött a Képviselı-testület, jelzi az irodavezetı, hogy az errıl szóló megállapodást az Egyesület elnöke nem írta alá. Amennyiben a Képviselı-testület eltérı támogatási összegrıl dönt, újabb megállapodást kell készíteni. Elmondja az irodavezetı, hogy a civil szervezetek mőködési támogatásának elıirányzatát az elmúlt ülésen e. Ft-ra módosította a Képviselı-testület. Támogatás iránti kérelemrıl döntött a testület a fodrász tanulók tanulmányi versenyéhez 60 ezer forint összegben, a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanulói részére 28 ezer forint összegben. Ezen kérelmek a tartalék terhére kerültek teljesítésre. Eredeti elıirányzatként 5 millió forintot terveztek, amely már e. Ft., 26,3 %-kal több mint a keret. Az ÖNHIKI támogatás iránti pályázatban jelezték, hogy csökkentik a támogatási keretet, lehetett látni az elmúlt évben mekkora mértékő támogatást adtak, és az idei évben mennyi keretet terveztek, akkor még 5 millió forint szerepelt a beadványban. Felhívja a figyelmet a gazdálkodási irodavezetı, hogy a Medicopter Alapítvány kérelmében is dönteni szükséges. Ennyit kívánt röviden ismertetni a gazdálkodási irodavezetı. Megköszöni a gazdálkodási irodavezetınek az ismertetést. Kéri a bizottság tagjainak véleményét, hozzászólását. Megadja a szót Kanó József bizottsági tag részére. Kanó József - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Javaslata, hogy korábban a kérelmek elbírálásánál arra törekedtek, és létszámarányosan adtak támogatást, a 200 fıs civil szervezet 200 e. Ft-ot kapott. A TÉDE-nek 74 tagja van. Javaslata, hogy 50 e. Ft. helyett 74 e. Ft. támogatást biztosítsanak. Felülírták az akkori elıterjesztésben szóló összeget a Kuruc-portyát illetıen, 100 ezer Ft. helyett 200 e. Ft-ot biztosítottak, de nem hasonlítható össze a támogatás felhasználásának célja. Véleménye, hogy a támogatás felhasználási célját figyelembe véve elégedjen meg ezzel az összeggel a civil szervezet. Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Másik megközelítésbıl indul ki. Az elmúlt évben 5 millió forint volt tervezve a civil szervezetek támogatására és most 6 millió forintot is meghaladja a támogatási összeg keret, de véleménye szerint nem jelentıs támogatási összeg. A létszámot figyelembe véve, nem igazságos az elosztás a civil szervezetek között, mert a Nık Bartái Körének 16 tagja van és 50 e. Ft-ot kaptak. Javasolja a TÉDE részére a 100 e. Ft. támogatás biztosítását. 10

11 Erdıs Csaba - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság kültagja: Véleménye szerint a megvendégelés nem létfontosságú cél. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: A TÉDE nemcsak megvendégelést szervez, a mőködés tekintetében is van egyéb kiadásuk. Véleménye szerint a TÉDE elnöke azért nem írta alá a megállapodást, mert nem volt tisztában a menetével. Elképzelhetı, hogy arra gondolt, ha újra beadja a kérelmet, több támogatást kaphat. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Megérti a TÉDE kérelmét, de a évi beszámoló mellett a évi beszámolót is mellékelni kellett volna. Minden rendezvény mellett az aktuális kiadás összegét mellé kellett volna írnia. Ehelyett két kiadást lát, megvendégelésre kéri a szervezet a támogatást, véleménye szerint erre a célra 74 tagot számolva az 50 e. Ft. is elegendı összeg. Amennyiben további támogatási összeget javasolnak, a 75 ezer forintot reálisabbnak tartja, többet nem javasol. Megvendégelésre soknak tartja a 100 e. Ft. összegő támogatást. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Elmondja, hogy a TÉDE tagjai beteg és idıs személyek. A TÉDE elnöke a kérelemben valóban a két rendezvény tekintetében a megvendégelésre kérte a támogatást, viszont ugyanúgy mőködnek, a tagdíjból és saját erıbıl fedezik a kiadást. Szavazásra kéri a bizottság tagjait a TÉDE anyagi támogatás biztosítása érdekében. Szavazást követıen megállapítja, hogy 2 bizottsági tag 100 e. Ft. támogatást javasol a TÉDE részére, 2 bizottsági tag 74 e. Ft. támogatást, 1 bizottsági tag tartózkodott. Pap Tibor polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy az ÖNHIKI pályázat kapcsán ellenırizhetnek és az elıirányzaton felüli összeget visszafizettethetik az önkormányzattal az elnyert támogatásból, vagy a következı félévi pályázatnál kevesebb támogatást kaphatnak, kéri ennek figyelembevételét a döntésnél. Elmondja, hogy évben még nehezebb helyzetben lesznek. Javasolja, hogy a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét tárgyalják meg. 4. napirend: Medicopter Alapítvány támogatás iránt benyújtott kérelmében állásfoglalás. Szőcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezetı: Ismerteti, hogy a Medicopter Alapítvány is támogatási kérelmet nyújtott be. Az alapítvány szponzora a Magyar Nonprofit Légimentı Kft., Polgármester Úr beszélt a képviselıjével. A légimentés tevékenység ellátásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításához anyagi támogatást kérnek, bármilyen összegő támogatást elfogadnak. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Elmondja, hogy Dévaványa a szentesi légimentı bázishoz tartozik. 11

12 Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Nonprofit Légimentı Kft. egy országos szervezet, a szentesi légimentı bázis is hozzájuk tartozik. Erdıs Csaba - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság kültagja: Javaslata, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére 50 e. Ft. támogatást biztosítsanak és a Medicopter Alapítvány részére szintén 50 e. Ft. támogatást nyújtsanak. Pap Tibor polgármester: A Medicopter Alapítvány az egész magyar légteret kiszolgáló szervezetet támogatja. Véleménye szerint 25 ezer Ft. támogatást is megköszönnek és 75 ezer Ft. támogatást lehet a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére biztosítani. Elmondja, hogy az ÖNHIKI támogatás pályázatban e. Ft. hiányt mutattak ki, hitelként ennyi összeg került beállításra a költségvetésbe. Ekkora mértékő hitelt nem tudnak adni, mert mőködési hitelt nem fognak nyújtani, ezt ki kell gazdálkodni. Dévaványa település jogos igénye 22,9 millió forint, melyhez közel 13 millió forint támogatást adott az állam, a többi hiányt ki kell gazdálkodni. Kanó József - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Felveti, hogy van olyan civil szervezet, aki kért Ft-ot és megadták a részére, más civil szervezetek esetében pedig jelentıs összeggel csökkentették a kért támogatást. Javasolja, hogy döntsenek a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmében. Elhangzott módosító indítványként, hogy mégis adjanak további támogatást a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére, összesen 75 e. Ft. támogatást, + 25 e. Ft-ot és a Medicopter Alapítvány részére 25 e. Ft. támogatást. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére a korábban megállapított 50 e. Ft. támogatáson felül további 25 e. Ft. támogatást biztosítson. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 150/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére a testület által nyújtott ,- Ft. támogatáson felül további ,- Ft. támogatást nyújtson a Betakarítási ünnepségen résztvevı tagok megvendégeléséhez és a Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez. A Képviselı-testület a támogatást a évi költségvetésben biztosított általános tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként biztosítsa. A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 napon belül, de legkésıbb január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 12

13 A képviselı-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint hogy a támogatás elbírálását követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv a támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. Ismételten szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a Medicopter Alapítvány részére 25 e. Ft. támogatást biztosítson. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 151/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Medicopter Alapítvány 1113 Budapest, Karolina u. 65. (képviseli: Rédei Lászlóné elnök) részére ,- Ft. támogatást nyújtson a légimentés tevékenység ellátásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításához. A Képviselı-testület a támogatást a évi költségvetésben biztosított általános tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként biztosítsa. A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. A képviselı-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint hogy a támogatás elbírálását követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv a támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 5. napirend: Dévaványa 3226 és 3216 hrsz. alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezés és víztelenítés megvalósításához, a munkálatok elvégzéséhez ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. Rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 3226 és 3216 hrsz. alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezés és víztelenítés megvalósításához, a munkálatok elvégzéséhez ajánlatok kérésérıl állásfoglalás. 13

14 Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a Dévaványa 3226 és 3216 hrsz. alatti belterület Körösladány út vége, Makkos erdı tereprendezés és víztelenítés megvalósításához ajánlatkérést feltételesen kérjék, amennyiben a fedezet rendelkezésre fog állni. Erre elıirányzat nincs biztosítva a költségvetésben. Elnyert pályázat van a Körösladányi utca végére, de mögötte lévı területet tereprendezni kell, és azt követıen megoldható lehet az erdı telepítése is. Az erdıtelepítésre rendelkezésre áll a forrás, az önkormányzat részére felajánlott 10 millió forint adományból. Elmondja a Polgármester, elképzelhetı, hogy további támogatással is besegít a vállalkozó a munkálatokhoz, amennyiben nem irreális. A vállalkozó is megnézeti és véleményt mond, esetleg ajánl még vállalkozást, kitıl kérjenek ajánlatot. Remélhetıleg testületi ülésig jelezni fogja. Javasolja a Polgármester, hogy próbálkozzanak meg, lehet hogy meg tudják valósítani a tereprendezést és ısszel az erdıtelepítés megtörténhet. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kérdése, hogy részlegesen kerül feltöltésre a terület? Feke László mőszaki irodavezetı: Elmondja, hogy kétféle mőszaki tartalom került ismertetésre. Az egyik megoldás szerint nagyságrendileg m 3 föld szükséges a területrendezéshez, a békési Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat felmérése alapján. Ebbıl a helyszínen van már kb m 3 föld, egyrészt az EJT Kft. beruházása folytán, melyre nekik nincs szükségük. A csapadékvíz-rendezés munkálatai során a jelenleg folyó építkezés során még kb m 3 föld várható. Összesen m 3 földre volna még szükség. Ezt kétféleképpen lehetne biztosítani. Egyik megoldás a Szérőskert utca felıl lévı magasabb terület gépi nyeséssel történı elvégzése, vagy egyéb helyrıl beszállítással oldják meg a föld pótlását. Ezért készült a és b alternatíva a költségigény elızetes kalkulációja tekintetében: a. helyszíni földnyeséssel bruttó ~ ,- Ft. b. földbeszállítással egyéb helyrıl bruttó ~ ,- Ft. + a föld értéke (6000 m 3 x 800,- Ft =~ ,- Ft.) a téglagyárból 800 Ft/m 3 + ÁFA áron adtak el földet, ezért került 800 Ft-tal számítva. Amennyiben m 3 föld szükséges, akkor kb millió forintra lenne szükség. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kérdése, hogy az északi oldalon, a temetı bejárat felıli résznek a feltöltése megtörténik-e, mivel ott gödrök vannak? Feke László mőszaki irodavezetı: Elmondja, hogy csak a nádas-sásos területnek a feltöltése valósulna meg. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kérdése, hogy az egész területnek az egyszintre töltése valósulna meg? Feke László mőszaki irodavezetı: Nem, hanem a Körösladányi úton lévı lakóingatlanok vizét is el kell vezetni, több 200 m 3 -nyi csapadékvíz-elvezetı árok építése is szerepel, valamint egy áteresz építése, mivel van egy földút keresztben, a buszfordulótól a Szérőskert utca töréspontjáig, ahol tiltó is kerül elhelyezésre. A Szérőskert utcától a jobb oldali ingatlanok kertje mögött lesz levezetve a csapadékvíz felé a vályogvetı gödrökbe. Nemcsak feltöltés, hanem egyben vízelvezetés is történne. Az a gondja a területnek, azért is kellett kivágni az erdıt is egyrészt, mert állt benne a víz. Ilyen helyre nem lehet erdıt telepíteni, mert csapadékos idıben elöntött terület. Egyrészt fel kell tölteni a területet, és az új terepviszonyok által összegyőjtött vizet el is kell vezetni. 14

15 Kérdése, honnan lesz fedezet a megvalósításhoz? Pap Tibor polgármester: A fásításra rendelkezésre áll a fedezet, mint említette, és ígéret van az adományt felajánló vállalkozó részérıl további segítségre, attól függ, mennyibe kerül. Ezért szükséges feltételesen ajánlatot kérni, mert nem tudják megmondani, mekkora összeget kell biztosítani. Az ajánlat készítés viszonylag egyszerő munka. A békési Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat számítást végzett, amelyet magának számolt ki a munka elvégzésére, ezért javasolják, hogy kérjenek ajánlatokat. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Attól tart, hogy hamarabb elkészül a feltöltés, mint ahogy a csapadékvíz elvezetı csatorna és utána vádak érik a testületet a lakosok részérıl, hogy rájuk engedik a vizet. Feke László mőszaki irodavezetı: Elmondja, hogy a töltés nem a végleges szinten történik, technikai okokból, mert a gépek nem tudnak a nádba, sásba belemenni és úgy billenteni, ezért a körforgalom és buszforduló terep szintjén haladnak befelé. Ez nem a végleges terepszint, az sokkal magasabban van, mint a végleges. A korábbi megoldást nem tudták véghezvinni, arra törekedtek, hogy minél könnyebb lehessen megoldani, mert 20 m 3 földet visz egyszerre, nagyon magasra emeli fel billenéskor, ha nem szilárd talajon billenti hátra elborul, ezért nem megvalósítható az a megoldás. Ezért széles földsávban borogatja, és a mőszak végeztével vagy másnap a mőszak elején, a gép le is tolja. Ez nem a végleges szint, csak szükségmegoldás, hogy a föld odakerüljön a területre, ahol tovább kell rendezni. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a Körösladány utca vége és a Makkos erdı tereprendezés és víztelenítés munkálatok elvégzésére ajánlat kérése vonatkozásában. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a Dévaványa 3226 és 3216 hrsz alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezését és víztelenítés megvalósításához és a munkálatok elvégzéséhez az elıterjesztésben ismertetett vállalkozókat kérje fel ajánlattételre. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 152/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Dévaványa 3226 és 3216 hrsz alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezését és víztelenítését valósítsa meg és a munkálatok elvégzéséhez az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: - Békés Drén Kft Békés, Petıfi u Futizó Kft Gyula, Mátyás király út 31/3. - Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 5630 Békés, Szántó Albert u

16 - Wiener Center Kft Békés, Csabai út Szabó István egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. A Képviselı-testület bízza meg a mőszaki irodát az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával és lebonyolításával. 6. napirend: Az Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok véleményezése. Rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok véleményezése. Megkéri Feke László mőszaki irodavezetıt az ismertetésre. Feke László mőszaki irodavezetı: Ismerteti, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete június 14-én megtartott ülésén 188/2012. (VI. 14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Dévaványa Strandfürdı területén megvalósítandó Ifjúsági tábor kialakítása során beszerzendı bútorokra és berendezésekre kérjen be árajánlatokat. A határozatban foglaltak szerint 4 cégtıl kértek árajánlatot. Az ajánlatok beadási határideje: június órai idıponttal lett meghatározva. Ezen idıpontig kettı ajánlatot nyújtottak be, melyek a következık: 1. Bútor Lakberendezési Áruház (Csaba Ignác) 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5/1. Ajánlati nettó ár: ,- Ft., bruttó ár: ,- Ft. 2. ALEX Fémbútor Kft Zsámbék Magyar u Ajánlati nettó ár: ,- Ft., bruttó ár: Ft. Elmondja a mőszaki irodavezetı, hogy az ajánlatok bontásáról készült jegyzıkönyv, a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye, valamint döntési javaslata az elıterjesztéshez mellékelve található. Kéri a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság javaslatát az Ifjúsági tábor kialakítása során beszerzendı bútorokra és berendezésekre érkezett ajánlatok tekintetében. Megköszöni a mőszaki irodavezetınek a tájékoztatást. Kérdése, milyen bútorok kerülnek beszerzésre? Feke László mőszaki irodavezetı: Ágyak, szekrények, asztalok és székek kerülnek beszerzésre, teljes szobai berendezés. Fenyıbıl készült fekvı helyek matraccal együtt, a szekrények fenyıbıl ill. fenyı mintás bútorlapból készülnek, 4 személyes asztal és 4 szék. A pályázat alapján 4 személyes faházak kerülnek kialakításra, de késıbb lehet bıvíteni tárgyakkal felszerelni, például gyerekek részére heverıkkel. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban? 16

17 Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó helyi beszerzési eljárás kapcsán a Bútor Lakberendezési Áruház Csaba Ignác, az ALEX Fémbútor Kft-nek az ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek és alkalmasnak. A Képviselı-testület a Bútor Lakberendezési Áruház Csaba Ignác (5510 Dévaványa Széchenyi u. 5/1.) mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı ,- Ft. nettó áras ajánlatát hirdesse ki nyertesnek. A Képviselı-testület a helyi beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 153/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó helyi beszerzési eljárásra a Bútor Lakberendezési Áruház Csaba Ignác, az ALEX Fémbútor Kft-nek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek és alkalmasnak. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a Bútor Lakberendezési Áruház Csaba Ignác (5510 Dévaványa Széchenyi u. 5/1.) mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı ,- Ft. nettó áras ajánlatát hirdesse ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó helyi beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek. A Képviselı-testület bízza meg a polgármestert a szállítási szerzıdés aláírásával. 7. napirend: A település szerkezeti terv módosításának véleményezése. Rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a település szerkezeti terv módosításának véleményezése. Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére. 17

18 Feke László mőszaki irodavezetı: Ismerteti, hogy az EJT Kft. üzemcsarnok építése érdekében nyújtott be kérelmet a Képviselı-testülethez, és a testület döntött arról, hogy a település több különálló területén a rendezési tervet módosítani kívánja. A tervezett módosításokkal azt szeretnék elérni, hogy a munkahely-hiánnyal küzdı térségben célzott igénnyel megjelent befektetıi elképzelésekhez megfelelı elhelyezkedéső és nagyságú gazdasági területek alakuljanak ki. Mindezek miatt a Képviselı-testület úgy döntött, hogy Dévaványa közigazgatási területén a 01285/6, 01277/33, 01253/44, 2495, 01277/35 hrsz-ú és a 01253/44, 01253/46, 0959/49, 0852/3, 0851/5, 1468, 2502 hrsz-ú területek által határolt területein módosítja a településrendezési tervét. A módosított terv elkészült, több mint féléves munka után eljutottak arra, hogy a területileg illetékes állami fıépítész helyettese megadta a végsı hozzájárulását. A szerkezeti terv módosítását határozattal, a helyi építési szabályzatot rendeletben kell elfogadni. Az elıterjesztéshez becsatolták a vázlat részeket, melyen bemutatják mi változik. A mellette lévı terület is be lesz vonva az ipari területbe. A földmérıvel elkészítették a változási és kivonási dokumentációkat, melyeket még nem tudják benyújtani a földhivatalba, mert mellé kell tenni a módosított rendezési terv tervlapjait és a dokumentumait. Amennyiben a Képviselı-testület csütörtöki ülésen dönt a település rendezési tervének módosításáról, a döntést követı 30. napon lép hatályba, és akkor tudják továbbfolytatni az ügyintézést. Ennyit kívánt röviden ismertetni a mőszaki irodavezetı. Megköszöni a mőszaki irodavezetınek az ismertetést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a települési szerkezeti terv módosításával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek a település szerkezeti tervének módosítását. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 154/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a mellékelt Tm-1/2012 és Tm-2/2012 M=1:10000 méretarányú tervlapoknak megfelelıen módosítsa a település - 269/2002. (XI.28.) Képviselı-testületi határozattal elfogadott - szerkezeti tervét a 01285/6, 01277/33, 01253/44, 2495, 01277/35 hrsz-ú területek, továbbá a 01253/44, 01253/46, 0959/49, 0852/3, 0851/5, 1468 és 2502 hrsz-ú területek által határolt területeire. (A Tm-1/2012 és Tm-2/2012 tervlapok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) Ismételten szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselı-testületnek, hogy a település helyi építési szabályozásáról szóló 1/2004. (II. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. 18

19 Kéri, aki a rendelet megalkotását javasolja a Képviselı-testületnek, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: H a t á r o z a t 155/2012. (VI. 25.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a település helyi építési szabályozásáról szóló 1/2004. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. ( a település helyi építési szabályozásáról szóló 1/2004. (II. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 8. napirend: Manófalva Oktatási Alapítvány, Ványai Ambrus Általános Iskola és Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodása módosításáról állásfoglalás. Rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a Manófalva Oktatási Alapítvány, Ványai Ambrus Általános Iskola és Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodása módosításáról állásfoglalás. Megkéri Szarka Andrea igazgatási irodavezetıt az ismertetésre. Szarka Andrea igazgatási irodavezetı: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a június 14-én megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen tárgyalták a Manófalva Oktatási Alapítvány, Ványai Ambrus Általános Iskola és Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodását. Saly Erika elnöktıl tájékoztatást kért, fenn kívánja-e tartani az iskolai telephelyet az alapítványi célokra. A választ megkapták a Manófalva Oktatási Alapítványtól, mely további kérdéseket vetett fel. Ezért ismételten tájékoztatást kért az Alapítvány céljairól, de válasz még nem érkezett. Az ÁMK-tól kért segítséget az igazgatási irodavezetı a Kossuth utcai iskolaépület mőködés költségének meghatározása érdekében, de még nem tud adatokat ismertetni. Az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésére illetve a képviselı-testületi ülésen reméli a költség adatokat is ismertetni tudja. Az elıterjesztésben az igazgatási irodavezetı vázolta a jelenlegi megállapodás alapján az alapítvány célját, mi az önkormányzat, az alapítvány és az iskola szerepe. Az alapítvány célja: az iskoláskorú gyermekek iskolai és iskolán kívüli oktatásának és nevelésének támogatása, különös tekintettel a környezeti nevelésre és fenntarthatóságra nevelésre, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére. Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató elmondta, hogy Saly Erika szóban jelezte, mely szerint nem kíván az ÁMK intézményben tovább tanítani és elsı osztályt tanítani. Kérdést vet fel, ebben az esetben milyen iskolai rendszerő oktatást akar az alapítvány megvalósítani a Kossuth utcai iskolai épületben. Hivatkozik az elnök az alapítvány éves tervére, de mivel oktatásról van szó, nem tudják tanítási évet említ-e. Az igazgatási irodavezetı úgy gondolja, hogy tanítási év, az alapítvány elnöke pedig naptári év, ez sem mindegy. 19

20 A megállapodás alapján a Dévaványa, Kossuth u. 9. sz. alatti épületet a Manófalva Oktatási Alapítvány az iskolaépület mőködési költségeit finanszírozza. Az önkormányzat az épület tulajdonosa és iskolafenntartó, az iskola a munkáltató és a gyerekek tanulói jogviszonyának partnere. A megállapodás rendelkezése szerint: mindhárom tanterem az iskolaépület szerves része. az iskolaépület használatára vonatkozó igényeket a kuratórium bírálja el. Ezeket a kuratórium elnökéhez kell írásban benyújtani. az épület bérbe-, használatba adása a mőködési költségeket biztosító alapítvány képviselıjének a joga. A fentiek indokolása a következı: az alapítvány engedélyével olyan rendezvények kaphatnak helyet az iskolaépületben, amelyek teljes mértékben harmonizálnak az alapítvány céljaival. az alapítvány mindenféle politikai elkötelezettségtıl független, ezért az épületnek is ebben a szellemben kell mőködnie! a mőködtetési költség az alapítvány számláját terheli. Az épületet használó szervezet vagy személy a felmerülı kiadásokat az alapítvány számlájára fizeti. Elmondja, hogy az épület az önkormányzat tulajdona, de nem adhatják bérbe, mert átadták ezt a jogot az alapítványnak. Ezért átgondolásra javasolja az igazgatási irodavezetı a megállapodás módosítását, mely módosítást követıen a mőködési költségnek megfelelı használatarányos költségét fizetné az alapítvány. Amennyiben délutáni foglalkozást tartana, idıarányosan fizetne az épület használatáért az alapítvány. Délelıtt az ÁMK intézmény tudná hasznosítani az épületet iskolai oktatás céljából. Pap Tibor polgármester: Amennyiben a Kossuth utcai iskolaépületet visszaveszi az önkormányzat, az általános iskola használhatja és tanulócsoportot indíthat. Erre a telephelyre nyújtottak be pályázatot és nyertek támogatást. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kéri, amennyiben a testületi ülésig nem fog megérkezni a válasz a Manófalva Alapítvány elnökétıl, nem áll rendelkezésre minden információ, az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésére sem érkezik meg a válasz, abban az esetben a képviselı-testületi ülésen ne kerüljön megtárgyalásra, ne kezdjenek el vitázni. Pap Tibor polgármester: Jelzi a bizottság tagjai részére, tudomására jutott, hogy a Manófalva Alapítvány elnöke aláírásgyőjtést szervezett a szülık körében, nem tudják pontosan mirıl. Úgy véli annyi módosítás szükséges, amelyet az igazgatási irodavezetı elmondott, a teljes jogot, melyet az alapítványnak adott az önkormányzat, nem biztos, hogy oda kell adni, hanem vissza kell venni és az ÁMK intézmény részére kell átadni, egyébként is az ÁMK feladata. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja: Kérdés az is, hogyan lesz tovább az oktatás területe. Pap Tibor polgármester: Nehéz megmondani, tekintettel a jogszabályi módosításra. A tervezet szerint a lakos alatti települések esetében az állam az iskolák mőködtetését is magára vállalja, lakos feletti településeknél nem akarja átvenni a mőködtetést, csak a pedagógusokat viszi és az igazgató kinevezését. 20

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 8-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 90/2013.(III.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz.

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz. I-1/6-16/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 27- én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-29/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. november 5-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 236-243 /2014. d./rendeletei:./2014 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. február 6-án (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Szórád Róbert Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben