J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK október 15-én (szerda) órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl

2 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének október 15-én (szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. JELEN VANNAK: A Képviselı-testület 11 fıvel: Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre, Kollár Tamás, Porkoláb József, Dr. Sal Béla, Soós István, Szabó István (2. napirendi pont tárgyalásakor érkezett), Székely Csaba, Tollner József, Zsarnóczay István képviselık. Hiányzik: Kollár Tamás, Székely Csaba, Zsarnóczay István képviselık Önkormányzat részérıl: Bánsághy Balázs mb.jegyzı Polgármesteri Hivatal részérıl: Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Báldogi Éva jkv. vezetı Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Testület 10 fıvel jelen van, határozatképes. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, további javaslat? Sági György alpolgármester javasolja, hogy a 12. Mezıri szolgálat létrehozása címő elıterjesztést vegyék le napirendrıl, mivel további elıkészítést igényel. További észrevétel nem érkezett, Dr. Bognár András polgármester az elhangzott javaslatot figyelembe véve 15 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot. A Képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 421/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a október 15-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1. Páty, 028/39-55 hrsz. területek (1103 sz. út sz. út 027 hrsz. út közig. határ) /Ma2/ Szabályozási Terve 2. Páty, Körtés I. lakóterület, vagyis a 2271 hrsz út belterületi határ által határolt terület (hrsz ) Szabályozási Terve 3. Töki út Határ út vízrendezése kivitelezıi árajánlatok évi útkarbantartási pótmunkák mőszaki ellenırzésére kötött szerzıdés módosítása 5. Dr. Megyesi Pharma Kft. kérelme Kastély baloldali helyiségének bérlésére es tábla területfejlesztési koncepció 7. Bocskai István Általános Iskola közbeszerzési szerzıdés módosítása 8. Bocskai István Általános Iskola felújítási szerzıdés módosítás 9. PVK Kft évi mérlegbeszámoló 2

3 10. PVK Kft. FEB tagság 11. Termálfürdı koncepció tanulmányterv készítése 12. HPV vírus elleni oltás 13. Szelektív hulladékgyőjtı konténerek vásárlása 14. Zsámbék Nagyközség várossá nyilvánítása 15. Tulajdonosi hozzájárulás PVK Kft. részére Dr. Bognár András polgármester az elhangzott javaslatok alapján javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére, melyet szavazásra tesz fel. A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 422/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a október 15-i ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja: 1. Tulajdonosi hozzájárulás PVK Kft. részére 2. PVK Kft évi mérlegbeszámoló 3. PVK Kft. FEB tagság 4. Bocskai István Általános Iskola közbeszerzési szerzıdés módosítása 5. Bocskai István Általános Iskola felújítási szerzıdés módosítás 6. Páty, 028/39-55 hrsz. területek (1103 sz. út sz. út 027 hrsz. út közig. határ) /Ma2/ Szabályozási Terve 7. Páty, Körtés I. lakóterület, vagyis a 2271 hrsz út belterületi határ által határolt terület (hrsz ) Szabályozási Terve 8. Töki út Határ út vízrendezése kivitelezıi árajánlatok évi útkarbantartási pótmunkák mőszaki ellenırzésére kötött szerzıdés módosítása 10. Dr. Megyesi Pharma Kft. kérelme Kastély baloldali helyiségének bérlésére es tábla területfejlesztési koncepció 12. Termálfürdı koncepció tanulmányterv készítése 13. HPV vírus elleni oltás 14. Szelektív hulladékgyőjtı konténerek vásárlása 15. Zsámbék Nagyközség várossá nyilvánítása 3

4 1. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás PVK Kft. részére A napirendi pont tárgyalásánál Juhász László, a PVK Kft. ügyvezetıje jelen van. Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elıterjesztés egyértelmő, megkérdezi van-e észrevétel, hozzászólás. Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 423/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást ad a 3631/1 és 3631/2 hrsz. ingatlanok vonatkozásában felmerült szennyvízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatban szakvélemény készítéséhez. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester Szabó István képviselı megérkezett, a Testület létszáma: 11 fı. 2. napirendi pont Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, PVK Kft. FEB elnöke Tárgy: PVK Kft évi mérlegbeszámoló A napirendi pont tárgyalásánál Juhász László, a PVK Kft. ügyvezetıje jelen van. Porkoláb József képviselı elmondja, mint a Felügyelı Bizottság elnöke elmondja, a május 28-i testületi ülésen a kimaradt számlákkal kapcsolatban tett észrevételek figyelembevétel elkészült a PVK Kft üzleti évérıl szóló Éves beszámoló, amelyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Tollner József képviselı elmondja, amikor május 8-án elıször tárgyalták a mérlegbeszámolót, tanácstalanságot látott; Dr. Sal Béla képviselı társa hívta fel a figyelmet a hiányosságra; úgy gondolja, ezt a Felügyelı Bizottságnak kellett volna megtenni. Úgy érzi továbbá, hogy a Felügyelı Bizottság nem végezte el a munkáját, ezért vissza kell ıket hívni. Michels Gábor alpolgármester elmondja, nem érti Tollner József képviselı társa hozzászólását; Porkoláb József képviselı az akkori ülésen is elmondta, és felhívta a figyelmet a hiányosságokra, ami jegyzıkönyvezve is lett. 4

5 Porkoláb József képviselı hozzáfőzi az alábbiakat: a beszámolót több bizottsági ülés is megelızte, ahol mint FEB elnök, minden alkalommal fölhívta a figyelmet az anomáliákra; amit ez ügyben a FEB tehetett, azt megtette, onnan kezdve a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselı-testületnek kell a döntést meghozni. A FEB-et nem terheli semmi felelısség ezzel kapcsolatban. Megjegyzi továbbá, az elıterjesztésnek nem ez a témája, hanem a mérleg elfogadása. Dr. Sal Béla képviselı elmondja a május 28-i testületi ülésen ı mondta el konkrét bizonyítékokra alapozva, hogy a mérlegbe 3 db számla bruttó 27 mft összegben nem került a költségek között elszámolásra. Így fordulhatott elı, hogy a PVK gazdálkodása 2007-ben 13 mft adózott eredményt mutatott a mérlegben, szemben a valójában 5 mft veszteséggel. Ki ezért a felelıs? Véleménye szerint az ügyvezetı igazgató, aki a mérleg összeállításához szükséges teljességi nyilatkozatot kiadta, melyben többek között arra vállal felelısséget, hogy minden bevételt és kiadást figyelembe vettek a mérleg elkészítésekor. Véleménye szerint a Felügyelı Bizottságnak ki kell vizsgálnia az ügyet elsısorban a mérleg tévedésbıl vagy szándékosan történı meghamisítása tényének megállapítása céljából, másodsorban az okozott kár mértékére vonatkozóan. A Felügyelı Bizottság sajnos ez ügyben nem állt a helyzet magaslatán annak köszönhetıen, hogy tagjai nem rendelkeznek e szakterület ellátásához szükséges ismeretekkel. Sajnos a legtöbb önkormányzatra jellemzı, hogy nem a szakértelem hanem a politikai alkuk szüleménye a személyek kiválasztása. A módosított mérleggel kapcsolatban elmondja, hogy a számokból az látszik, hogy az ügyvezetı felborítva az üzleti tervet olyan pótlólagos kiadásokat eszközölt, melyekre az árbevétel nem nyújtott fedezetet. Megemlíti példaként a bér jellegő költségek 19 mft-os emelkedését az elızı évhez képest. Végezetül hozzáfőzi, nem látja értelmét további vitának, a Mérleg most számszakilag rendben van, javasolja, hogy fogadják el. Soós István képviselı elmondja, nem tudja elfogadni, hogy a PVK Kft. 15 millió forinttal nem tud elszámolni, véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogyan keletkezett ekkora hiány. Porkoláb József képviselı visszatérve még egyszer a FEB munkájára, elmondja, hogy a FEB javaslatára bíztak meg egy céget a PVK Kft. átvilágításával, aki talált javítandó részeket az elmúlt öt évre vonatkozóan, de érdemben nem tudta értékelni a évet, mivel nem állt rendelkezésre kellı dokumentáció. Visszautasítja, hogy a FEB nem végezte el a munkáját, a FEB megtette a maga dolgát, onnantól a képviselı-testületé a döntés. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 424/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Kft üzleti évérıl szóló éves beszámolóját elfogadja. 5

6 3. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: PVK Kft. FEB tagság Dr. Bognár András polgármester elmondja, miután Junek Mariann képviselı asszonyt bízták meg az iskola igazgatói feladatainak ellátásával, FEB tagsági munkájának elismerése mellett javasolja a felmentését, és helyette Kind László képviselıt megválasztani. Szabó István képviselı elmondja, véleménye szerint, olyan személyt kellene választani, aki gazdaságilag jobban átlátja dolgokat, pl. aki cégvezetı; ha a testületben nincs ilyen ember, abban az esetben külsıs személyt kérjenek fel. Hozzáfőzi, ezt nem Kind László képviselı társa ellen mondja, de nem tudja támogatni a kinevezését. Módosító indítványát kéri megszavaztatni. Tollner József képviselı egyetért, és javasolja Dr. Sal Béla képviselı társát FEB tagnak. Dr. Sal Béla képviselı köszöni a megtisztelı bizalmat, de addig nem vállalja a FEB tagságot ameddig a PVK-ban számos tekintetben a helyzet nem normalizálódik. Porkoláb József képviselı elmondja, mint a FEB elnöke, az a véleménye, hogy Kind László képviselı el tudja látni a feladatát a Felügyelı Bizottságban, javasolja a megválasztását. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester elıször szavazásra teszi fel Szabó István képviselı módosító indítványát, mely szerint a PVK Kft. Felügyelı Bizottságába külsıs tagot válasszanak. A Képviselı-testület 10 nem, 1 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 425/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, mely szerint a Páty Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Kft. Felügyelı Bizottságába külsıs tagot választ. Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot. A Képviselı-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 426/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 381/2006 (XI. 11.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Páty Vagyonkezelı és Közmő Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottsági tagjai közül Junek Mariann részére október 31. napjával a felmentvényt megadja, és november 1. napjával Felügyelı Bizottsági tagnak Kind Lászlót megbízza. Kind László Felügyelı Bizottsági tag megbízatása december 31. napjáig tart. 6

7 Jelen határozat kihirdetésével egyidejőleg a képviselı-testület 377/2007. (IX. 19.) határozatát hatályon kívül helyezi. 4. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: Bocskai István Általános Iskola közbeszerzési szerzıdés módosítása A napirendi pont tárgyalásánál Kovács János, a kivitelezı cég ügyvezetıje jelen van. Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a kivitelezıvel és a közbeszerzést lebonyolító céggel történt tárgyaláson kompromisszum született, mely szerint egy módosítás szükséges, nevezetesen, a sportudvar kérdése; a módosításhoz szükséges az egészségügyi szempont vonatkozásában egy szakvélemény, mely szerint a légtartásos sátor megépítése különbözı betegséget, (asztma, stb.) okozhat, ezáltal diszkriminációt eredményez. Sági György alpolgármester elmondja, mivel a terület beépíthetısége nem teszi lehetıvé fedett pálya építését, javasolja, hogy hagyják el a felépítményt és csak a sportpálya felújítására koncentráljanak. Továbbá át kell tekinteni, hogy a beruházásból mennyit fizetett már ki az önkormányzat, valamint tudomása szerint a kivitelezı még nem egyenlítette ki a közmőfejlesztési hozzájárulás címén fennálló tartozását. Javasolja, hogy ezt számlázza ki a Hivatal a részére. Michels Gábor alpolgármester továbbra is hiányolja a mőszaki ütemtervet, amellyel a pénzügyi ütemterv összevethetı. Felveti továbbá, hogy a teljesítés igazolással nem stimmel a módosítás, pedig a két dolognak szinkronba kellene lennie. Dr. Sal Béla képviselı egyetért azzal, hogy ameddig nem tudni, milyen mőszaki teljesítés mellé milyen pénzügyi ütem tartozik, addig nem lehet szerzıdést módosítani. Szabó István képviselı elmondja, elıször azt kell eldönteni, akar-e a testület másfajta felépítményt, vagy sem; ha a más felépítmény mellett döntenek, nem tartja célszerőnek a sportpályát megépíteni, mert lehet, hogy nem fog illeszkedni. Michels Gábor alpolgármester elmondja, csak a légtartásos sátor elhagyása indokolt; véleménye szerint a sportpályát építsék meg. A szerzıdés módosításhoz továbbra is hiányolja az ütemtervet. Király Endre képviselı javasolja, hozzanak határozatot arról, hogy a szakértıi véleményt hivatalból kérjék be, mivel ez alátámasztja a légtartásos sátor megépítésének elhagyását; továbbá utasítsák a jegyzıt, hogy a fennálló közmőfejlesztési díjtartozást számláztassa ki. A kialakult álláspont alapján Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a két szóbeli javaslatot. 7

8 A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 427/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a POLI-PARAGON Kft. (1051 Bp., Sas u. 18.) részérıl közmőfejlesztési hozzájárulás címen fennálló tartozását az alábbi részletezésben számláztassa ki a Kft. részére: 7 egység: Ft, ebbıl megfizetve: Ft, tartozás: Ft Levendula Szociális Otthon: 180 fı * 1201 = 21,6 m3/0,6 = 36 egység 36 egység: Ft, ebbıl megfizetve: 0 Ft, tartozás: Ft Nyolc darab lakás víz, csatorna hj: 8 * Ft = , ebbıl megfizetve: 0 Ft, tartozás: Ft összes tartozás: bruttó: Ft Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 428/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az iskola bıvítés közbeszerzési eljárás keretén belül megkötött vállalkozói szerzıdés módosításához szakértıi véleményt kérjen be, mivel az idıközben megszerzett információk alapján a légtartásos sátor megépítése különbözı betegségek (asztma, stb.) vonatkozásában diszkriminációt, szegregációt okozhat. Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal 5. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: Bocskai István Általános Iskola felújítási szerzıdés módosítása A napirendi pont tárgyalásánál Kovács János, a kivitelezı cég ügyvezetıje jelen van. Dr. Fister Mihály ügyvéd kérdezi a testülettıl, mi az álláspont az elıteljesítéssel kapcsolatban, ugyanis korábban az volt a kérés, hogy ne legyen elıteljesítés és a tervezet ennek megfelelıen készült. Sági György alpolgármester elmondja, a teljesítés vonatkozásában felmerült, hogy a számlát ne ebben az évben kelljen kifizetni, mivel a költségvetésbe nincs bekalkulálva. 8

9 Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a figyelmet, hogy a számla kifizetésénél a fizetési határidıt kell figyelembe venni. Kovács János elmondja, hajlandó a számlára hosszabb fizetési határidıt írni, hogy átkerüljön a jövı évi költségvetésbe. Dr. Sal Béla képviselı elmondja, amennyiben nem akarnak elıteljesítést, jó az eredeti szerzıdés, nem kell módosítani; javasolja, vonják vissza a szerzıdés módosításra vonatkozó határozatot, és akkor visszaáll az eredeti állapot. A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 429/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 378/2008. (IX. 17.) határozatát visszavonja. 6. napirendi pont Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester Tárgy: Páty, 028/39-55 hrsz. területek (1103 sz. út sz. út 027 hrsz. út közig. határ) /Ma2/ Szabályozási Terve 7. napirendi pont Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester Tárgy: Páty, Körtés I. lakóterület, vagyis a 2271 hrsz út belterületi határ által határolt terület (hrsz ) Szabályozási Terve A napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak: Lencsés Tamás IPP Kft-tıl, Hanczár Emıke Epsylon-Natura Kft-tıl. Dr. Bognár András polgármester elmondja, az iparterületre vonatkozó keret megállapodás része a két Szabályozási Terv rendelet tervezetének elfogadása. Felkéri a tervezı kft. képviselıjét, ismertesse a szabályozási terveket. Hanczár Emıke elmondja az alábbiakat: - Ma2 Szabályozási Terv vonatkozásában: Az állami fıépítész szakmai véleményében felhívta a figyelmet, hogy a szabályozásban a helyrajzi szám feltüntetése helytelen, mivel a szabályozási terv tömbökre vonatkozik; továbbá a terv kifüggesztésére vonatkozó elıírás nem felel meg a hatályos jogszabályi elıírásoknak, mivel a kifüggesztés idıpontja korábbi, mint az egyeztetı tárgyalás megtartásának idıpontja. A helyrajzi számmal kapcsolatos észrevétel korrigálva lett; a kifüggesztéssel kapcsolatban a véleményegyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve pedig tartalmazza, hogy semminemő vélemény nem érkezett. Ezáltal mindkét észrevételre megnyugtatóan reagáltunk. - Körtés I. lakóterület vonatkozásában: 9

10 az állami fıépítész által jelzett észrevétel a bekezdés számozására formai kifogás volt, mely kijavításra került; továbbá szintén a kifüggesztéssel kapcsolatos kifogásolás egyértelmően védhetı, hogy semminemő vélemény nem érkezett. Dr. Bognár András polgármester megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Érdemi hozzászólás nem történt, a rendelet tervezeteket szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeleteket. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2008. (X.15.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. ( ) rendelet módosításáról Páty, 1103 sz. út sz.út 027 hrsz. földút közigazgatási határ által határolt terület (hrsz. 028/39-55) szabályozási terve ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2008. ( ) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty, 2271 hrsz. út belterületi határ által határolt terület (hrsz ) szabályozási tervmódosítása 8. napirendi pont Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester Tárgy: Töki út Határ út vízrendezése Michels Gábor alpolgármester elmondja, a munkavégzés során fellelt csapadékcsatorna befejezésére korábbi döntés értelmében árajánlatokat kértek be; a beérkezett árajánlatok közül a NOVOBAU Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra azzal, hogy a földmunkálatokat más formában oldják meg, ezáltal az adott árajánlatot ÁFA összegben javasolja elfogadásra. További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot 10

11 Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 430/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Töki út Határ út mélyterület vízrendezésére, a csapadékcsatorna kiépítésére beérkezett árajánlatok közül a NOVOBAU Közmő- és Mélyépítı Kft. (2800 Tatabánya II., Kossuth u. 54.) ajánlatát fogadja el Ft + ÁFA összegben. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a vállalkozási szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Felelıs: polgármester, ügyvéd Határidı: azonnal 9. napirendi pont Elıterjesztı: Sági György alpolgármester és Michels Gábor alpolgármester Tárgy: évi útkarbantartási pótmunkák mőszaki ellenırzési díja Hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 431/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Darvas és Sipos Kft. (1174 Budapest, Melczer u. 13.) útépítés pótmunkáinak mőszaki ellenırzésére adott Ft + ÁFA = Ft összegő árajánlatát elfogadja. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy a megbízási szerzıdés módosítását készítse el, a polgármestert felhatalmazza a szerzıdés módosítás aláírására. Felelıs: Határidı: polgármester, ügyvéd azonnal 10. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: Dr. Megyesi Pharma Kft. kérelme Kastély baloldali helyiségének bérlésére Dr. Bognár András polgármester pontosítja a határozati javaslatot, a második bekezdés helyesen: A bérleti díjat nettó Ft/hó összegben határozza meg. Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot a módosítással szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 11

12 Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 432/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kastély melléképületeit július 25. napjától határozatlan idıre, 2 hónap felmondási idıvel a Dr. Megyesi Pharma Kft. (2071 Páty, Somogyi B.u.55.) részére bérbe adja. A bérleti díjat nettó Ft/hó összegben határozza meg. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a bérleti szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Jelen határozat kihirdetésével egyidejőleg a képviselı-testület 325/2008. (VII. 16.) határozatát hatályon kívül helyezi. Felelıs: polgármester, ügyvéd Határidı: azonnal 11. napirendi pont Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Michels Gábor alpolgármester Tárgy: 022-es tábla területfejlesztési koncepció Sági György alpolgármester elmondja, a cél, hogy a területet a szabályozási tervnek megfelelıen felfejlesszék a tulajdonosok az önkormányzat közremőködésével. Ehhez egy megállapodást kell kötni a tulajdonosokkal. Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, felmerült még néhány kérdés és információ hiányában nem tudta még elkészíteni a megállapodás tervezetet. Dr. Sal Béla képviselı javasolja, hogy módosítsák a határozati javaslatot, kérjék fel az ügyvédet, hogy a következı testületi ülésre készítse el a megállapodás tervezetet. További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot. A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 433/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty 022-es tábla terület Szabályozási Tervnek megfelelı felfejlesztésére vonatkozó Önkormányzat és tulajdonosok közötti Együttmőködési Megállapodás tervezet elkészítésére felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet. Felelıs: Határidı: ügyvéd következı testületi ülés 12

13 12. napirendi pont Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Király Endre, Dr. Sal Béla és Porkoláb József képviselık Tárgy: Termálfürdı koncepció tanulmányterv készítése Sági György alpolgármester elmondja, beérkeztek az árajánlatok a termálfürdı koncepció tanulmányterv készítésére, értelemszerően a legolcsóbbat célszerő választani. Szabó István képviselı véleménye szerint, mivel nagyberuházásról van szó, tervpályázatot kellene kiírni, hogy többféle koncepciót lássanak. Kidobott pénznek tartja, ha most megrendelik a tanulmánytervet. Tollner József képviselı elmondja, egyetért Szabó István képviselı társával, nem tartja fontosnak, hogy két éven belül megépüljön a komplexum, szerinte inkább törekedjenek arra, hogy jó legyen. Michels Gábor alpolgármester elmondja, nem látja értelmét az idıhúzásnak, a javasolt cég referenciái jók, ajánlata elfogadható, továbbá, ha elmennek a pályázat irányába, nem biztos, hogy még ebben a ciklusban meg tudják valósítani a beruházást. Dr. Sal Bél képviselı elmondja az alábbiakat: még a folyamat elején vannak; több feltételnek kell még teljesülni, pl. rekreációs övezet kialakítása a területre, próbafúrás eredménye; továbbá nagyságrendileg tisztában kell lenni a beruházás költségeivel, és az árajánlat tartalmaz látványterveket és költségbecslést; javasolja, fogadják el az MCM 96 Kft. ajánlatát; véleménye szerint van realitása a közel jövıbeni való megvalósításra. Soós István képviselı elmondja, azért, mert vannak aggályok, nem szabad meghátrálni; egyetért azzal az állásponttal, hogy indítsák el a folyamatot. Kind László képviselı szerint a végsı döntést úgy is a próbafúrás eredményeként kapott víz minısége fogja eldönteni. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az MCM 96 Kft. árajánlatának elfogadásával. A Képviselı-testület 9 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 434/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a termálfürdı koncepció tanulmányterv készítésére beérkezett árajánlatok közül az MCM 96 Kft. (2092 Budakeszi, Gall u. 29.) Ft + ÁFA összegő árajánlatát fogadja el. A Képviselı-testület a tervezıi szerzıdés elkészítésére felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, az aláírására felhatalmazza Dr. Fister Mihály ügyvédet. Határidı: Felelıs: azonnal ügyvéd, polgármester 13

14 13. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: HPV vírus elleni oltás Dr. Bognár András polgármester elmondja, a háziorvos jelezte, hogy plusz hat fı részére lenne még szükséges az oltási sorozat megrendelésére, melyhez Ft összegre van még szükség. Javasolja, hogy fogadják el. Michels Gábor alpolgármester felveti, hogyan történik a teljesítés igazolás. Varga Istvánné pénzügyi Irodavezetı javasolja, hogy a teljesítés igazolásaként a védıoltásban részesültek névsorát a háziorvos adja át az önkormányzatnak. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a bruttó Ft biztosítását a szükséges oltóanyag megvásárlásához azzal, hogy a háziorvos igazolja a teljesítést. A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 435/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 6 fı részére méhnyakrák elleni védıoltáshoz szükséges oltóanyag megvásárlásához Ft összeget biztosít. A Képviselı-testület felkéri Dr. Becka Éva háziorvost, hogy a teljesítés igazolásaként a védıoltásban részesültek névsorát adja át az önkormányzatnak. Felelıs: Határidı: polgármester azonnal 14. napirendi pont Elıterjesztı: Zsarnóczay István képviselı, KEKB elnök Tárgy: Szelektív győjtıkonténerek vásárlása Király Endre képviselı javasolja, hogy ne most döntsenek az elıterjesztéssel kapcsolatban, hanem a jövı évi koncepció tárgyalásakor. Soós István képviselı célszerőnek tartaná, hogy elıször a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Környezetvédelmi Bizottság készítsen az egész falura kiterjedı szemétkezelési koncepciót, ezért az elıterjesztést javasolja visszautalni bizottsági tárgyalásra. Dr. Bognár András polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 14

15 Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 436/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Szelektív győjtıkonténerek vásárlása címő elıterjesztést visszautalja a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságnak. 15. napirendi pont Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Tárgy: Zsámbék Nagyközség várossá nyilvánítása Érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 437/2008. (X. 15.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja Zsámbék Nagyközség várossá nyilvánítását. Dr. Bognár András polgármester megállapítja, hogy minden napirendet megtárgyaltak és bezárja az ülést. határozatok: 421-tıl 437-ig rendeletek: 27/ /2008 Kmf. Dr. Bognár András Dr. Homonnay Dorottya polgármester jegyzı helyett: Bánsághy Balázs mb.jegyzı 15

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. január 30-án 16.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott üléséről, mint K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 1 Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 8-án (szerdán) 08.00 órai kezdettel megtartott ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Községháza tanácskozó termében 17 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós Böröczky Szilárd Kertész Adél Mórocz

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVIII. évf. 3. szám 2009. március Fotó: Czajlik Zoltán 2 PÁTYI KURÍR 2009. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben