Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete"

Átírás

1 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ================================================================== 11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete október 28. napján megtartott ülésérıl Úny, november 2. 1

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ======================================================================= 11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 28. napján megtartott ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester Csákány Zoltán János képviselı Kovács Ferencné képviselı Molnár Ferencné Képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 6 fı jelen van. Az ülés vezetıje ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és elfogadfásra javasolja. Módosító javaslat nem hangzott el, a képviselık 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 110/2009. (X. 28.) Kt. határozata A testületi ülés napirendjének elfogadásáról Úny Község Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete 3/4 éves teljesítésének értékelése Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Úny Község Képviselı-testületének évi ülésterve Elıadó: Pósfai József polgármester 3.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 2

3 Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 4.) Döntés az Únyi Tagiskola külsı felújítása kivitelezıjérıl Elıadó: Pósfai József polgármester 5.) Döntés Máriahalom rendezési tervének készítésében való részt vételi szándékról Elıadó: Pósfai József polgármester 6.) Egyebek NAPIREND ELİTTI FELADATOK Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 111/2009. (X. 28.) Kt. határozata A két ülés közötti eseményekrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót a jegyzıkönyv 1. melléklete szerint e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 3

4 N A P I R E N D 1. Napirend tárgyalása Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete 3/4 éves teljesítésének értékelése Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Az írásos elıterjesztést a Meghívóval megkapták képviselı-társai. Eddig sikerült tartani a tervet. Kérdezi a pénzügyi elıadót kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Szabó Zsoltné pénzügyi fımunkatárs: A Testület kérésére soronként ismerteti az elıterjesztést. Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester: Kérdezi, hogy a felhalmozási kiadások mit tartalmaznak. Szabó Zsoltné pénzügyi fımunkatárs: Fırészt az év elején betervezett hivatali eszközbeszerzés és a közben benyújtott CÉDE és TEUT pályázatok önrésze. Pósfai József polgármester: A TEUT pályázat tartalékban van. Már csak akkor nyer, ha valaki nem veszi igénybe a megnyert támogatást. Az önrésze 1,6 millió Ft, ami így lehet nem kerül felhasználásra. Nem szerepel viszont még a módosított költségvetésben sem a Községháza felújításához szükséges 5,81 millió Ft önerı, és a csatornatervezés 1,5 millió Ft-os díja. Az is kérdés, hogy évi állami költségvetés mekkora elvonást jelent konkrétan Únynak. Jelenleg ~ 10 %-ra tehetı. Óvatosságra int a tartalékkal való tervezéssel a évi költségvetési rendelet megalkotásáig. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 112/2009. (X. 28.) Kt. határozata a évi költségvetés 3/4 éves teljesítésének az elfogadásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 69. (1) és a 79. (1) bekezdései alapján készített polgármesteri tájékoztatót, az Önkormányzat évi gazdálkodásának 3/4 évi helyzetérıl a jegyzıkönyv 2. melléklete szerinti formában elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester 4

5 2. Napirend tárgyalása Úny Község Képviselı-testületének évi ülésterve Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Az írásos elıterjesztést a Meghívóval megkapták képviselı-társai. Németh Dezsı Attila képviselı felkereste, hogy tanulmányi elfoglaltságai miatt hosszú távon nem ér rá szerdai napokon. Kéri a Képviselı-testületi ülés idejét más napra áttenni. Várja a kérdéseket, javaslatokat. Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester: Testületi ülés napjául javasolja a keddet úgy, hogy a távollévık is legyenek megkérdezve. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 113/2009. (X. 28.) Kt. határozata A évi üléstervérıl Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi üléstervét a jegyzıkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelıs: Határidı: körjegyzı polgármester Folyamatos 3. Napirend tárgyalása Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı Pósfai József polgármester: Az elıterjesztést a körjegyzı asszony készítette, ezért megadja a szót. Kovács Gyuláné körjegyzı: Jogszabályi kötelezettség a rendeletek felülvizsgálata. Ismertette a fıbb elveket. A rendeletekben az elvekkel ellentétes rendelkezések nincsenek, a rendeleteket záradékkal kell ellátni. (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) Kérdés hiányában a Képviselı-testület egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2009. (X. 29.) Önk rendelete Az egyes önkormányzati rendeleteinek a belsıpiaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, az egyes önkormányzati rendeleteinek a belsıpiaci szolgáltatások szabályairól szóló, Európai 5

6 Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról a jegyzıkönyv 4. melléklete szerinti rendeletet alkotja. 4. Napirend tárgyalása Döntés az Únyi Tagiskola külsı felújítása kivitelezıjérıl Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: A kivitelezési munkák elvégzésére két árajánlat érkezett. Az egyik a pályázat mellékletét képezı árajánlat, amit a Pannon Pontus Kft. (2890 Tata, Tanoda tér 16.) készített. (Jkv 5. számú melléklete). A Képviselı-testület felvetésére kért ajánlatot a Tamás & Társa Bt. (2151 Fót, Tarló u. 7.) (Jkv 6. számú melléklete). Azonos összegrıl szólnak, ezért javasolja a tartalmat megvizsgálni. A tartalomhoz tartozik, hogy a második ajánlattevı vállalja a mőszaki ellenırzés költségének a teljesítését, ami megítélése szerint 500 ezer Ft nagyságrendő. Az elsıt támogatja. Ma dönteni kell a kivitelezırıl, mert a vállalkozói szerzıdés is szükséges a támogatási szerzıdés megkötéséhez, aminek dokumentációját már október 26. napjáig kérte be a MÁK. Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester: A második árajánlatot támogatja. Viszont javasolja megvizsgálni az iskolánál az összekötı folyosó megépítését a program keretében. Pósfai József polgármester: Az Alpolgármester Asszony felvetését kéri teljesen külön kezelni. Év elején az intézményvezetı kért arra árajánlatot. 1,8 millió Ft-ról kapott. Ez a pályázati program költségvetésének ~ 1/3-a. Azt javasolja erre kérjenek árajánlatot a munkát elnyerı vállalkozótól, és majd annak ismeretében döntsenek arról, hogy külön programként a pályázati beruházásokkal egy idıben megépítetik-e. Csákány Zoltán János képviselı: İ is a második árajánlatot támogatja, egyetértve a polgármesterrel az összekötı folyosó ügyében. Részletes megvitatás után a Képviselı-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 114/2009. (X. 28.) Kt. határozata Az Únyi Tagiskola felújítására érkezett árajánlatokról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi orvosi rendelı CÉDE pályázati támogatással történı külsı felújítási munkálatainak az elvégzésére a jegyzıkönyv 6. mellékletét képezı Árajánlatot fogadja el, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkálatok befejezési határidejéül augusztus 15. napját jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert az építési vállalkozási szerzıdés megkötésére. Felelıs: Polgármester Határidı: Szerzıdéskötésre október 30. 6

7 5. Napirend tárgyalása Döntés Máriahalom rendezési tervének készítésében való részt vételi szándékról Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy Máriahalom község településrendezési tervet készíttet. Az érvényben levı törvényeknek megfelelıen levélben kérdezik, hogy Úny község részt kíván-e venni a további egyeztetésekben. Javaslata igen, már csak a tervezett közös szennyvíztisztítómő miatt is. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 115/2009. (X. 28.) Kt. határozata Máriahalom község településrendezési terve készítésének további egyeztetéseirıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete köszönettel vette Máriahalom község értesítését településrendezési terve készítése tárgyában. Élve a évi L. törvény által módosított évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9.. (2) bekezdésében biztosított jogával, részt kíván venni a településrendezési terv készítésének a véleményezési eljárásában. Felelıs: Határidı: Polgármester Értesítésre 15 nap 6. Napirend tárgyalása Egyebek a) Csapadékvíz-elvezetı árkok felújítása Pósfai József polgármester: A Béke utcai csapadékvíz elvezetı árok tervezett felújítása befejezıdött. Már a Kossuth Lajos utcában folytatódik a felújítás (8-12 házszámok elıtt). Csak a járda részbeni, vagy teljes felújításával együtt van értelme végezni munkát. Megvizsgálva, az eddig megszavazott pénzügyi keret felhasználásra került. Számításai szerint még ~ 250 ezer Ft szükséges a tervezett felújításhoz. Kéri ennek a megszavazását. Részletes megvitatás után a Képviselı-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 116/2009. (X. 28.) Kt. határozata Csapadékvíz-elvezetı árkok felújításáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a évi költségvetésének általános tartalékából a következı munkálatok anyagköltségére, 250 ezer Ft, azaz kettıszázötvenezer Ft felhasználását engedélyezi: Úny, Kossuth Lajos utca páros oldalán a házszámok elıtti csapadékvízelvezetı árok és járdaszakasz, valamint a mővelıdési ház udvara (12. házszám) elıtti kıfal-kerítés felújítására. 7

8 Határidı november 30. Felelıs: a polgármester b) Közmeghallgatás idıpontja Pósfai József polgármester: A szeptemberi képviselı-testületi ülésen elnapolták a kérdést. Novemberben mindenképpen célszerőnek tarja megtartani. Javaslata idıpontra: november óra. Napirendre: 1.) A évi költségvetés alakulása a sikeres pályázatok ismeretében Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Egyebek (Közérdekő bejelentések, javaslatok, stb.) Más javaslat hiányában a Képviselı-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 117/2009. (X. 28.) Kt. határozata A évi közmeghallgatásról Úny Község Önkormányzata Képviselıtestülete a évi, kötelezı Közmeghallgatásának idıpontjául november órát jelöli ki. Helyszín: Mővelıdési ház Napirend: 1.) A évi költségvetés alakulása a sikeres pályázatok ismeretében Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Egyebek (Közérdekő bejelentések, javaslatok, stb.) Felkéri a polgármestert a lakosság kiértesítésére. Határidı: november 10. Felelıs: Pósfai József polgármester c) Önkormányzat állásfoglalása a szennyvízcsatorna-pályázat önrész vállalásáról Pósfai József polgármester: Hétfın kapták meg a benyújtott pályázat hiánypótlását, ami a pályázatíró készít el. Viszont többek között testületi határozat kell az önrész vállalásáról. Ez pedig képviselı-testületi feladat. A többi hiányosság nem önkormányzati feladat. Rövid megbeszélés után a képviselık 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 118/2009. (X. 28.) Kt. határozata A KDOP /A jelő, Szennyvíz-elvezetés és kezelés kiépítése pályázat pályázati önrészének biztosításáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a KDOP /A jelő pályázat pályázati kiírásának ismeretében, pályázik Úny Község Szennyvízelvezetés és kezelés kiépítése pályázati támogatásának elnyerésére. A pályázati támogatás elnyerése esetén, a beruházás megvalósítása érdekében, kötelezettséget vállal víziközmő társulat megalakítására, illetve a projekt megvalósítására. 8

9 A víziközmő társulat megalakításához az érintett ingatlanok tulajdonosainak a támogató nyilatkozatát már beszerezte. A megvalósításhoz szükséges önerıt ( Ft) elsısorban a víziközmő társulat által meghatározott közmőfejlesztési hozzájárulásból, de végszükség esetén banki hitelbıl kívánja fedezni. Az esetleges hitelfelvételhez szükséges garanciákat Úny Község Önkormányzata magára vállalja. Határidı: Felelıs: Értelem szerint folyamatos Pósfai József polgármester d) Tájékoztatás az Únyi Tagiskola aktualitásairól Pósfai József polgármester: A Tagiskolavezetı tájékoztatta, hogy rövidesen ismét tanít a hosszabb betegállománnyal tervezı pedagógus. A helyettesítı tanítónı nagyon jó munkaerı. Szeretné valamilyen módon megtartani. Lehetıségként megemlítette a legidısebb kolleganıje elınyugdíjaztatását, de tudtával a célszemély nem hajlandó rá. A legegyszerőbb megoldást választaná, vagyis hogy az Önkormányzat vállalja a helyettesítı továbbalkalmazásának költségeit, mint napközis pedagógusét. Úgy gondolja, hogy a mostani helyzetben ez felelıtlenség lenne. Várhatóan e nélkül is lényegesen többet kell az iskola-fenntartásra költeni. Javasolta inkább társulási szinten megvizsgálni nincs-e üres státusz. Közben eddig két gyerekrıl tudni, hogy átviszik Tinnyére, sajnos lehet hogy többet is. Ez újabb költségtényezıt jelent az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak csak költségvetési kérdésekben van döntési hatásköre, személyiekben nincs. A tagiskola költségvetésének a módosítását pedig nem javasolja. Arra kéri a testületi tagokat, hogy akik tehetik próbálják lebeszélni a szülıket az alsós gyerekek Tinnyére vitelérıl. Elmondja még, hogy a napközi nyitvatartási idejérıl a szülıi igényfelmérés megtörtént. Az az eredmény születet, hogy a nyitva tartás nem változik. Kovács Ferencné képviselı: Beszélt azzal, aki elınyugdíjazásra jogosult lenne. Azt ígérte az ıszi szünetben megérdeklıdi, hogy számár kedvezı-e ez a lehetıség. Úgy érzi mőködni fog ez a variáció. Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester: Többletköltség vállalása semmiképpen sem jöhet szóba. Ha az elınyugdíjazás mőködik akkor meg kell tartani a helyettesítı pedagógust. Rövid megbeszélés után a polgármester lezárta a napirendet. Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 19 óra 25 perckor bezárta. K.m.f. Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı Pósfai József s.k. polgármester 9

10 1. melléklet: Úny Község Polgármesterétıl 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Iktatószám: Ú /2009. E L İ T E R J E S Z T É S Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 28. napján tartandó ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. I. Lejárt határidejő határozatok: 59/2009. (V. 27.) Kt. határozat: Útburkolás a Csapáson határidı elıtt elkészült. 72/2009. (VI. 24.) Kt. határozat: A védınıi rendelı tervezett felújítása határidı elıtt elkészült. 76/2009. (VI. 24.) Kt. határozat: Csapadékvíz-elvezetı árok felújítása a Béke utcában befejezıdött. 80/2009. (VII. 10.) Kt. határozat: KDOP /A jelő (szennyvíz-csatorna) pályázat benyújtásra és regisztrálásra került, hiánypótlása van folyamatban. 98/2009. (IX. 23.) Kt. határozat: A köztemetı szükségesnek ítélt parkosítása megtörtént. 99/2009. (IX. 23.) Kt. határozat: Elıvásárlási szerzıdést megkötöttem. 101/2009. (IX. 23.) Kt. határozat: Tagiskolai napközi nyitvatartás módosításáról a felmérést intézményvezetı elvégezte, nyitva tartás nem módosul. 102/2009. (IX. 23.) Kt. határozat: Az új adó üzembe helyezve. 103/2009. (IX. 23.) Kt. határozat: Hatályon kívül helyezte a 106/2009. (X. 14.) Kt. határozat. 108/2009. (X. 14.) Kt. határozat: Az orvosi rendelı felújítására a vállalkozói szerzıdés aláírva. Támogatási szerzıdés megkötése folyamatban. II. Két ülés közötti fontosabb események: IX. 24. Úny: KEM Mg-i Szakigazgatási Hivatal Szakigazgatási Hivatal Igazgatójával ismerkedı megbeszélés IX. 26. Tatabánya: Ünnepi Megyegyőlés IX. 28. Bajna: KEOP-pályázat ügyében megbeszélés IX. 29. Úny: Egyeztetés csatorna-pályázat tervezésérıl IMS képviselıjével X. 06. Úny: E.ON területgazda bemutatkozó látogatása X. 07. Úny: Winkfein Csaba országgyőlési képviselı-jelölt bemutatkozó látogatása 10

11 X. 13. Dorog: Környezettudatossági elıadás pályázati támogatással X. 14. Úny: Rendkívüli testületi ülés X. 16. Úny: Ökoturisztikai program egyeztetı megbeszélés X. 19. Úny: Régio-Régia újság, riportkészítése X. 22. Úny: Egyeztetés biztosítási alkuszi céggel X. 28. Úny: Egyeztetés csatorna-pályázat hiánypótlással IMS képviselıjével III. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Polgármester határozatai: - Az Igazgatási és Szociális Bizottság határozatai: Átmeneti segély: 1 fı részére 2000 Ft/fı? Kérem az elıterjesztésem megvitatás utáni elfogadását. Úny, október 26. P ó s f a i József s.k. Polgármester 11

12 12

13 1.melléklet Bevételi forrás megnevezése Elıirányzatok és teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételei össz ,1 Hatósági jogkörhöz köth.bev ,0 Egyéb saját bev ,7 áfa ,6 Kamatbevételek ,7 átvett pénzeszköz 5 Önkorm. sajátos mőködési bev. össz ,3 Helyi adók ,1 Pótlékok, bírságok ,0 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevétel ,8 Felhalm. és tıke jellegő bev. össz. 0 Tám., Támogatás ért.bev.,kieg.össz ,7 Közp. költségvet. kapott tám ,5 Támogatás értékő mőködési bev. áht.-n belülrıl ,2 Támogatás értékő mőködési bev. áht.-n kívülrıl Hitel felvétel 0 Hitelfelvétel áht-n kívülrıl 0 Hitelfelvétel áht-n belülrıl Pénzforgalmi bevételek ,7 Elızı évi elıir, pénzmaradvány igénybev Költségvetési bevételek ,9 Kiegyenlítı (függı, átfutó) bevét 332 Kiegyenlítı bevételek 0 Függı bevételek Átfutó bevételek 332 Bevételek fıösszege ,5 és igénybevét., pénzforg. nélküli bev. Kiadások összesen: ,5 13

14 2.melléklet Az Önkormányzat 2009.III.negyedévi költségvet. teljesítése címek bevételi forrásonként Cím Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Összesen (1) = (2+3) Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Kábel TV üzemeltetés[642024] ,2 Intézményi mőködési bevételei ,6 áfa ,0 áh-n kívülrıl átvett mőködési pe. 3. Önkormányzati igazgatás [ ] ,6 Ig.szolg.díj ,0 Mőködési célú pe. Átv. 40 kamat ,7 Finanszírozási bev 0 Kv. Visszatérülések Mővelıdési ház [ ] ,0 Intézményi mőködési bevételei ,0 6. Város és községgazdálkodás [ ] ,0 Intézményi mőködési bevételei ,9 áfa ,3 Támogatás ért. mőködési bev ,0 7.Köztemetı fenntartási feladatok [ ] ,0 Intézményi mőködési bevételei ,0 8.Önk fel.nem tervezhetı elszám.[ ] ,3 Önkormányzatok sajátos bevételei ,3 Önkormányzatok költségv.támogatása ,5 9. Ovodai Int. Étkeztetés[552312] ,1 Intézményi mőködési bevételei ,1 AH.belül tovább számlázott mőködési bev ,6 áfa ,6 10. Iskolai Int. Étkeztetés[552323] ,7 Intézményi mőködési bevételei ,2 áfa ,0 11.Közmővelıdési könyvtári tevékenység [923127] ,7 Mők.célú tám.ért.bev ,7 Pénzforgalmi bevételek ,7 Elızı évi elıir, pénzmaradvány igénybev Költségvetési bevételek ,8 Kiegy., függı, átfutó bevételek 332 Kiegyenlítı bevételek Függı bevételek Átfutó bevételek 332 Bevételek fıösszege ,5 14

15 3.melléklet Az Önkormányzat 2009.III.negyedévi költségvetésének teljesítése kiadási jogcímek szerint Kiadási elıirányzat megnevezése Elıirányzatok és teljesítés Eredeti elıirányzat Összesen (1) = (2+3) Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelı járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,8 Készletbeszerzések ,9 Kommunikációs szolgáltatások ,4 Szolgáltatási kiad ,8 Vásárolt szolgáltatások ,3 Vás.term.,szolgáltatások áfa-ja ,5 Fordított áfa bef ,0 Kiküldetés, repr., reklám ,4 Egyéb dologi kiadások ,0 4. Egyéb folyó kiadások ,7 Különféle kv.-i bef ,0 Adók, díjak, befizetések ,9 Kamatkiadások ,0 5. Támogatás, Támogatás ért.kiadás ,4 Támogatás ért.m.kia.helyi önk.-nak ,2 Mők. célú pénzeszk.átadás áht-n kívül 5 Társadalom- és szociálpol. juttatás ,6 6. Felhalm. kiadások, pügyi. befekt ,2 Felújítások ,0 Intézményi beruházási kiadások ,5 7. Finanszírozási kiadások ,0 Belföldi finanszírozás kiadásai ,0 Pénzforgalmi kiadások ,0 Pénzfogalom nélküli kiadások ,0 Költségvetési kiadások ,7 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás -331 Kiadások fıösszege Függı kiadások 9 Átfutó kiadások ,1 4.melléklet Az Önkormányzat III.negyedévi költségvetésének teljesítése kiadási címek és kiadási jogcímek szerint Címek Száma Neve Kiadási elıirányzat megnevezése 15 Elıirányzatok és teljesítés Eredeti elıirányzat Mőködési Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Kábel TV üzemeltetés [642024] ,9 Dologi kiadás ésegyéb foly.kia ,9 2. Önkormányzati igazgatás [751153] ,0

16 Személyi juttatások ,5 Munkaadókat terhelı járulékok ,1 Dologi és egéb folyó kiadások ,9 Mőködési célú pe.átadás áh-on kívülre 5 0,0 Finanszírozási kiadások ,0 Int.beruházás + áfa ,5 Pénzforgalom nélküli kiadások ,0 3. Mővelıdési ház tevékenysége [921815] ,7 Dologi és egéb folyó kiadások ,7 4. Közmővelıdési könyvtár [923127] ,7 Dologi és egéb folyó kiadások ,7 5. Város- és községgazdálkodás [751845] ,1 Személyi juttatások ,7 Munkaadókat terhelı járulékok ,4 Dologi és egéb folyó kiadások ,6 6. Köztemetı fenntartási feladatok [751867] ,1 Dologi és egéb folyó kiadások ,1 7.Önkormányzatok elszámolásai [751922] ,2 Támogatás ért. Pe. Átadás önkorm és kv.szervnek ,2 8. Védınıi szolgálat [851297] ,3 Dologi és egéb folyó kiadások ,2 Felúj.(pályázati önrész) Települési hulladék kezelése, köztiszt. [902113] ,0 Dologi és egéb folyó kiadások ,0 10. Közutak, hidak, alagutak üzemelt. [631211] ,3 Dologi és egéb folyó kiadások ,3 11. Közvilágítási feladatok [751878] ,9 Dologi és egéb folyó kiadások ,9 12. Rendszeres szoc pénzbeli ellátás [853311] ,2 Munkaadókat terhelı járulékok ,0 Pénzeszközátadás, egyéb tám ,2 13. Eseti pénzbeni szoc ellátás [853344] ,1 Társadalom, szocpol. Egyéb juttatás ,1 15.Iskolai intézményi közétkeztetés [552323] ,9 Személyi juttatások ,5 Munkaadókat terhelı járulékok ,1 Dologi és egéb folyó kiadások ,0 16.Ált.isk.nappali rendsz.okt [801214] Felúj.(pályázati önrész) Ovodai intézményi közétkeztetés [552312] ,8 Személyi juttatások ,5 Munkaadókat terhelı járulékok ,6 Dologi és egéb folyó kiadások ,2 18. Közutak alagutak felújítása [452025] Pénzforgalmi kiadások ,7 Költségvetési kiadások ,7 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -331 Kiadások összesen: Kiegyenlítı kiadások 0 Függı kiadások 9 Átfutó kiadások ,1 16

17 5. számú melléklet Pénzforgalom egyeztetés Ezer forintban Megnevezés Sorszám Összeg Pénzkészlet a tárgyidıszak idején Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2 0 Pénzkészlet összesen (01+02) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidıszak végén Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 7 50 Pénzkészlet összesen (06+07) (08= )

18 Dág-Úny Körjegyzıje 2522 Dág, Deák Ferenc u. 28. Tel.: 33/ Fax: 33/ Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ melléklet: ELİTERJESZTÉS Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján Tisztelt Képviselı-testület! Az Európai Parlament, illetve a Tanács együttdöntési eljárás keretében elfogadta a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, amely rendelkezéseit a tagállamoknak december 28-ig kell átültetniük a hazai jogrendszerükbe. Az irányelv által érintett legfontosabb területek a következık: - Az ügyintézés egyszerősítése o Az eljárások egyszerősítése és a szolgáltatókra vonatkozó alaki követelmények meghatározása o Egyablakos ügyintézési pontok létrehozása és mőködtetése o A tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettség meghatározása o Elektronikus úton történı eljárások megvalósítása - A letelepedés szabadsága o Az engedélyezési rendszerek és eljárások meghatározása o Tiltott követelmények meghatározása a letelepedéssel kapcsolatban o Az értékelendı és méltányolandó követelmények meghatározása - A szolgáltatások szabad mozgása o A szolgáltatásnyújtás szabadsága záradék megfogalmazása és az eltérések meghatározása o A szolgáltatások igénybe vevıinek jogaival kapcsolatos kötelezettségek - A szolgáltatások minısége o A szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk nyilvánossága o Szakmai felelısségbiztosítás és garanciák o A szabályozott szakmák által nyújtott kereskedelmi tájékoztatás o A szolgáltatás minıségére vonatkozó elıírások o Vitás ügyek rendezése o Szolgáltatási magatartási kódex - Igazgatási együttmőködés o Kölcsönös segítségnyújtás és technikai támogatás o Információcsere o Kölcsönös segítségnyújtás a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében o Riasztási mechanizmus 18

19 Az Irányelv 15. cikk érintettsége tekintetében a korlátozás akkor tartozik az Irányelv hatálya alá, ha a következı korlátozások valamelyikének megfeleltethetı, továbbá, ha az adott rendelkezést a képviselıtestület nem magasabb szintő jogszabály felhatalmazása alapján, állapította meg. a) a szolgáltatási tevékenység mennyiségi vagy területi korlátozása, ideértve a szolgáltatást igénybe vevık száma vagy a szolgáltatók mőködési területe között megengedett legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozást is, b) a szolgáltató meghatározott jogi formában való mőködésére vonatkozó elıírás, c) a szolgáltató gazdasági társaságban való részesedésszerzésére vonatkozó követelmény, d) egyéb, a szabályozott szakmák tekintetében külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló törvényben vagy a valamely kötelezı európai uniós jogi aktus végrehajtása céljából más jogszabályban meghatározottakon kívüli bármely olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultságot a tevékenység sajátos természete alapján bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn, e) a Magyar Köztársaság területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom, f) a szolgáltató alkalmazottainak minimális számát elıíró követelmény, g) valamely szolgáltatási tevékenység tekintetében az alkalmazható legalacsonyabb vagy legmagasabb díjat meghatározó elıírás, valamint h) az adott szolgáltatási tevékenységgel együtt egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezı elıírás. Kötelezettségnek eleget téve az Országgyőlés elfogadta a szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvényt (kerettörvény), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi LVI. törvényt. A magasabb szintő jogszabályok módosítása szükségessé tette a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát is. A felülvizsgálat helyileg 8 rendeletet érintett. Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, az Európai Parlament, illetve a Tanács együttdöntési eljárása keretében elfogadott, a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (továbbiakban irányelv) tagállamokra vonatkozó kötelezettségének eleget téve, figyelemmel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban kerettörvény) hatályba lépését egyes rendeleteit módosítja. Az irányelvvel érintett önkormányzati rendeletek a következık: 7/1999. (VI.7.) Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2000. (VII.15.) A helyi címer alapításáról és használatának rendjérıl 9/2000. (XI. 9.) A temetıkrıl és a temetkezésrıl 11/2000. (XII.15.) A kulturális javak védelmérıl, nyilvános könyvtári ellátásról, és a közmővelıdésrıl 9/2005. (X, 6.) A közterületek tisztántartási rendjérıl 10/2005. (X. 6.) A közterületek használatáról 11/2005. ( ) A közigazgatási hatósági eljárás elektronikus ügyintézésérıl 15/2007. (XII. 10.) A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról 19

20 A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az érintett rendeletek sem az irányelvvel, sem a kerettörvénnyel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak. Valamennyi érintett rendelet záró rendelkezése ezért új szakasszal egészült ki, amely tartalmazza a felülvizsgálat során tett jogharmonizációs záradékot, melyben a Képviselı-testület megállapítja, hogy a rendeletek a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaznak. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény új rendelkezést léptetett a korábbi a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı intézésének kizárását lehetıvé tevı szabályozás helyébe. A évi LVI. törvény értelmében az új rendelkezés október 1-jén lép hatályba, ezért a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı intézésének kizárásáról szóló 11/2005. (X. 06.) önkormányzati rendeletet törvényi felhatalmazás hiányában hatályon kívül kell helyezni. Elıterjesztésem mellékletét képezi a rendelet-tervezet. Úny, október 12. Kovács Gyuláné körjegyzı 20

21 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2009. (X. hó 29. nap) Önk. rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a belsıpiaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a következı rendeletet alkotja. 1. A rendelet célja Jelen rendelet az Európai Parlament, illetve a Tanács által együtt döntési eljárás keretében elfogadott, a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv szabályainak való megfelelést szolgálja Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által alkotott e rendelet aiban nevesített önkormányzati rendeletek vonatkozásában. 2. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/1999. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítása Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/1999. (VI. 7.) számú rendelet az alábbi új 25. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 25.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 3. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl szóló 6/2000. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítása A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl szóló 6/2000. (VII. 15.) számú rendelet az alábbi új 11. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 12.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 4. A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2000. (XI. 9.) számú önkormányzati rendelet módosítása A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2000. (XI. 9.) számú rendelet az alábbi új 12. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 12.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 21

22 5. A kulturális javak védelmérıl és a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 11/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítása A kulturális javak védelmérıl és a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 11/2000. (XII. 15.) számú rendelet az alábbi új 15. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 15.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 6. A közterületek tisztántartási rendjérıl szóló 9/2005. (X. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítása A közterületek tisztántartási rendjérıl szóló 9/2005. (X. 6.) számú rendelet az alábbi új 12. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 12.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 7. A közterületek használatáról szóló 10/2005. (X. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítása A közterületek használatáról szóló 10/2005. (X. 6.) számú rendelet az alábbi új 12. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 12.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 8. A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2007. (12.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2007. (XII. 10.) számú rendelet az alábbi új 24. -sal egészül ki. Jogharmonizációs záradék 24.. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 9.. Záró rendelkezések (2) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl szóló 11/2005. (X. 6.) Önkormányzati rendelet. 22

23 (3) E rendeletet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározottak szerint kell kihirdetni és közzétenni. Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı Pósfai József s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: év X. hó 29. nap Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı 23

24 24 5. melléklet:

25 25

26 26

27 27 6. melléklet:

28 28

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/59-64/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Képviselő-testülete 2009. december 14-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben