JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 23. napján megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő Zsombokné Stedra Katalin képviselő Czerovszki Endréné pépzügyi főmunkatárs Bahil Emilné dr. jegyző Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt, a pénzügyes kolleganőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 fő képviselőből 2 fő és a polgármester jelen van. Kiss László polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület az alábbi kiegészítéssel, egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d: 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.( ) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 3. Márianosztra Község Vagyongazdálkodási Terve Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 4. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 5. Egyebek 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi önkormányzat hatásköri törvényére hivatkozással kötelezettségének eleget téve terjeszti a képviselő-testület elé a éves beszámolót. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. Akinek van kérdése észrevétele az tegye meg. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: A kintlévőségek behajtása, mennyire sikeres?

2 Kiss László polgármester: A behajtások folyamatban vannak, a részletfizetések teljesítésével kerülnek bizonyos időnként a végrehajtó céggel elszámolásra azaz az önkormányzatnak átutalásra. Gyuró Judit képviselő: Azt lehet tudni, akik nem laknak itt azoktól, hogy lesz a behajtás? Kiss László polgármester: Természetesen, aki elérhető azokat felkeresik független attól, hogy nem laknak itt, de előfordulhat, hogy lesz akit nem lehet elérni. Czerovszki Endréné pénzügyi főelőadó: Ha nem behajtható akkor annak van egy értékvesztése, amit a képviselő-testület elé kell vinni, és el is engedeti a képviselő-testület. Gyuró Judit képviselő: Az elengedéssel nem ért egyet. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Milyen előnyhöz jutnak azok az önkormányzatok, ahol nem történt adósság átvállalás. Lehet erről valamit tudni. Kiss László polgármester: A pályázatoknál tájékoztatja erről a képviselő-testületet. Ahogy erről korábban tájékoztatva lett a testület e Ft fejlesztési hitelünk került átvállalásra. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazatával megalkotta az alábbi rendeletét: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.24.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról A képviselő-testület a évi CXCV. tv a, 24. -a és 91. -a alapján a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzatára és a körjegyzőségre terjed ki. 2. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Bevételek főösszege

3 - költségvetés bevétele finanszírozás bevétele pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások főösszege költségvetés kiadása finanszírozás kiadása Számla maradvány: önkormányzat körjegyzőség Számla maradvány összesen: Az önkormányzat évi tényleges költségvetési bevételei (1) I. Intézményi működési bevétel II. Felhalm.c.pe.átvétel startmunka, egészségfejl. Program, támog. kisvasútra) III. Önkormányzat sajátos működési bevételei kommunális adó építmény adó iparűzési adó pótlék, bírság egyéb sajátos talajterhelési díj SZJA gépjármű adó IV. Költségvetési támogatás Ebből: - normatív hozzájárulás központosított előirányzat (adósságkonszhol.gyermekvéd.kedv. bérkompenzáció) - egyes szoc. feladatok támog V. Sajátos felhalm. és tőkebevét (vagyon bérbead.elmü osztalék) VI. Működési célú pénzeszköz átv falunapra, gyermkvéd. átvett TB alaptól

4 - startmunka programra átvett átvett körjegyzőségre egészségfejl. Program VII. Támog. Kölcsön visszatér VIII. Előzhő évi maradvány körjegyzőségtől 350 IX évi pénzmaradvány igénybev X. Átfutó bevétel nyitó: BEVÉTEL ÖSSZESEN: (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként az 1. és 2. melléklet 4. Az önkormányzat évi tényleges kiadásai (1) I. Működési kiadások személyi juttatások munkaadói járulékok dologi jellegű kiadások társadalmi és szoc.pol.juttatás működési célú pe. átadás II. Felújítás és beruházási kiadás beruházás felújítás lakástámogatás fejlesztési hitel és kamatai III. Átfutó kiadás 737 KIADÁS ÖSSZESEN: A Körjegyzőség évi zárszámadása I. Bevételek működési támogatás

5 saját bevétel (továbbszámlázás, bérkomp.) átfutó bevétel pénzmaradvány nyitó záró II. Működési kiadások személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások III. Átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN: (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3., 3/1. melléklet (3) A felhalmozási kiadásokat a 4., 4/1. melléklet (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5. melléklet (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet 6. Az önkormányzat pénzmaradványa (1) Az önkormányzat pénzmaradványa beépül a évi költségvetésbe, a Körjegyzőségnek pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7. melléklet 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9. melléklet szerinti. (3) Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10. melléklet (4) A mérlegadatok részletezését a 11. melléklet (5) Az önkormányzat összevont záró létszáma 28 fő, melyet a 12. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13. melléklet (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról késült kimutatást a 14. melléklet (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 15. melléklet (9) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek. (11) Az önkormányzat évi adóerő képességének alakulását, elszámolását a 16. melléklet

6 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Márianosztra, április Záró rendelkezés Kiss László sk. polgármester Bahil Emilné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: április 24. Bahil Emilné dr. sk. jegyző 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.( ) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 3. Márianosztra Község Vagyongazdálkodási Terve Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A nemzeti vagyonról szóló CXXCVI. törvény 7. (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon,- ezen belül az önkormányzati vagyon- alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A Nvtv. 9. (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a vagyon fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. E tervek elkészítéséhez, az Önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatók legyenek. Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete július 3.-án léptette életbe a 6/2000. (VII.3. ) rendeletét az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól. A rendelet már idejét múlt. Bahil Emilné dr. körjegyző: Mindenképpen új rendeletet kell hozni. A vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatban várja a képviselők további célkitűzéseit, amit közép- vagy hosszú távon kívánnak megvalósítani. A terv elkészítéséhez az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat gazdasági programját az összhang megteremtése érdekében. Kéri az ötleteket, javaslatokat. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozati javaslatra a következő határozatot hozza:../2013.(iv.23) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet, valamint a Vagyongazdálkodási Terv tervezetet az előterjesztésben megismerte, de a megalapozott döntés érdekében a soron következő képviselőtestületi ülésre elnapolja.

7 Felkéri a polgármestert, hogy a fenti rendelet-tervezetet és a vagyongazdálkodási tervet a soron következő képviselő-testületi ülésre tűzze napirendre. Határidő: soron következő kt. ülés 22/2013.(IV.23) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet, valamint a Vagyongazdálkodási Terv tervezetet az előterjesztésben megismerte, de a megalapozott döntés érdekében a soron következő képviselőtestületi ülésre elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti rendelet-tervezetet és a vagyongazdálkodási tervet a soron következő képviselő-testületi ülésre tűzze napirendre. Határidő: soron következő kt. ülés 4. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről Kiss László polgármester: Megjelent a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 2013-ban pályázható intézkedései. BM pályázat esetén azok az önkormányzatok, akik nem vettek részt az adósság átvállalásban 100 %-os támogatásban részesülnek pályázat benyújtása esetén. Azon településeknél ahol adósságátvállalás történt a támogatás mértéke 80 %. Ennek ellenére javasolja a pályázaton való indulást az óvoda fennmaradó nyílászáróinak cseréjét kellene elvégeznünk. Megkaptuk az árajánlatot a XHÉNIA Aluradiátor és Szerkezetgyártó Kft.-től melynek összege e Ft lenne, melynek az önrésze Ft. A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozati javaslatra a következő határozatot hozza:../2013.(iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes ön kormányzati feladatokhoz kapcsoldó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére és felújítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázatot a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.) nyílászáróinak cseréjére kívánja felhasználni. Igényel támogatás Ft, az önrész Ft-ot (összesen: Ft) melyet a felhalmozási bevételből biztosítja.

8 Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a szerződést aláírja és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: május 2. 23/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes ön kormányzati feladatokhoz kapcsoldó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére és felújítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázatot a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.) nyílászáróinak cseréjére kívánja felhasználni. Igényel támogatás Ft, az önrész Ft-ot (összesen: Ft) melyet a felhalmozási bevételből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a szerződést aláírja és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: május 2. Kiss László polgármester: További pályázati lehetőséget nyújt a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület LADER Intézkedési terve, mely a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 2013-ban pályázható intézkedéseket Két célterületre, intézkedésre tesz javaslatot. A évi falunapra adnánk be pályázatot eft erejéig. A támogatás nettó és utófinanszírozású, így az önrész 27 %-os. A másik pályázat a kül- és beltéri szabadidős és sporttevékenység megteremetésében a sportoláshoz szükséges biztonságos kiskapuk (kézilabdakapuk) beszerzését javasolja. A pályázatok megírásával a megbízása szerződés megkötését az E-Duna-Ipoly Kft.-vel, (2627 Zebegény, Postafiók 18.) javasolja. A megbízási díj mértéke a nyert bruttó pályázati összeg 10 %-a. A képviselő-testület a javaslatokat megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatok elhangzása után a következő határozatokat hozza: (iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-banlnyújtandó támogatások intézkedéseiből Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése intézkedésre. Az igényelt támogatás maximális összege nettó ,- Ft melyhez a 27 %- os önrészt ,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja.

9 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 24/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-banlnyújtandó támogatások intézkedéseiből Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése intézkedésre. Az igényelt támogatás maximális összege nettó ,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt ,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal /2013.(IV.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése intézkedésre. Az igényelt támogatás összege nettó ,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt ,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 25/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése intézkedésre. Az igényelt támogatás összege nettó ,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt ,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja.

10 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal../2013.(iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből benyújtandó: Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése, Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése, pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására, sikeres pályázat esetén, annak támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak feladatainak-, monitoring- ellátására az E- Duna-Ipoly Kft.-t (2627 Zebegény, Csalogány út 1.) bízza meg. A megbízási díj összege az elnyert pályázati összegek 10 %-a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 26/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből benyújtandó: Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése, Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése, pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására, sikeres pályázat esetén, annak támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak feladatainak-, monitoring- ellátására az E-Duna- Ipoly Kft.-t (2627 Zebegény, Csalogány út 1.) bízza meg. A megbízási díj összege az elnyert pályázati összegek 10 %-a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal

11 5. Egyebek 5.1.Iskolai és Óvodai szennyvízátemelő szivattyú meghibásodott javítása nem rentábilis új beszerzésével lehet megoldani, mely 230 e Ft ba kerülne. Keresünk olyan megoldást ami költségkímélőbb. Egyeztetünk a területen szolgáltató DMRV-vel a folyamatos karbantartás megoldására. Olyan megoldást szeretne, hogy DMRV lenne a karbantartó. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester a képviselő-testületi ülésre érkezik. A testület 4 fővel határozatképes. 5.2.Buszforduló, buszmegálló ügyét ismételt egyeztetést követően le kell zárni. 5.3.Kitűző és plakett ügye.darabonként bruttó 1.500,-Ft-ba kerülne. De attól függ, hogy mennyit rendelünk. 5 db plakettet és 300 db kitűzőt javasol megrendelésre a képviselőtestület Az elmúlt évben a Börtön kölcsönkért térkövet. Van egy olyan elképzelés a részükről, hogy a játszótér kapuját ők készítenék el, és értékarányában beszámításba kerülne. Orbán Szilárd képviselő a képviselő-testületi ülésre érkezik. A testület 5 fővel határozatképes Rendezési terv egyeztetése kapcsán, minden olyan általunk változtatásra javasolt terület beépítésre került. Nem lesz külön plusz költség. Erről fog készülni egy anyag ami a képviselő-testület elé kell majd terjeszteni. 5.6.Hadisírok gondozása. Az Orosz Nagykövetség mellett működő hadisírgondozó szervezet két véget bízott meg a hadisírok rendbetételére. Rövidesen jelentkezni fognak és elvégzik a munkát Csontos bolt tervezése közel fél millió forint lenne, ajánlat szerint további egyeztetés szükséges. Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kiss László polgármester a képviselőtestület ülését bezárja. K.m.f. Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. jegyző

12 Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.24.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról A képviselő-testület a évi CXCV. tv a, 24. -a és 91. -a alapján a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzatára és a körjegyzőségre terjed ki. 2. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Bevételek főösszege költségvetés bevétele finanszírozás bevétele pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások főösszege költségvetés kiadása finanszírozás kiadása Számla maradvány: önkormányzat körjegyzőség Számla maradvány összesen: Az önkormányzat évi tényleges költségvetési bevételei (1) I. Intézményi működési bevétel II. Felhalm.c.pe.átvétel startmunka, egészségfejl. Program, támog. kisvasútra)

13 III. Önkormányzat sajátos működési bevételei kommunális adó építmény adó iparűzési adó pótlék, bírság egyéb sajátos talajterhelési díj SZJA gépjármű adó IV. Költségvetési támogatás Ebből: - normatív hozzájárulás központosított előirányzat (adósságkonszhol.gyermekvéd.kedv. bérkompenzáció) - egyes szoc. feladatok támog V. Sajátos felhalm. és tőkebevét (vagyon bérbead.elmü osztalék) VI. Működési célú pénzeszköz átv falunapra, gyermkvéd. átvett TB alaptól startmunka programra átvett átvett körjegyzőségre egészségfejl. Program VII. Támog. Kölcsön visszatér VIII. Előzhő évi maradvány körjegyzőségtől 350 IX évi pénzmaradvány igénybev X. Átfutó bevétel nyitó: BEVÉTEL ÖSSZESEN: (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként az 1. és 2. melléklet 4. Az önkormányzat évi tényleges kiadásai (1) I. Működési kiadások személyi juttatások munkaadói járulékok

14 - dologi jellegű kiadások társadalmi és szoc.pol.juttatás működési célú pe. átadás II. Felújítás és beruházási kiadás beruházás felújítás lakástámogatás fejlesztési hitel és kamatai III. Átfutó kiadás 737 KIADÁS ÖSSZESEN: A Körjegyzőség évi zárszámadása I. Bevételek működési támogatás saját bevétel (továbbszámlázás, bérkomp.) átfutó bevétel pénzmaradvány nyitó záró II. Működési kiadások személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások III. Átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN: (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3., 3/1. melléklet (3) A felhalmozási kiadásokat a 4., 4/1. melléklet (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5. melléklet (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet 6.

15 Az önkormányzat pénzmaradványa (1) Az önkormányzat pénzmaradványa beépül a évi költségvetésbe, a Körjegyzőségnek pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7. melléklet 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9. melléklet szerinti. (3) Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10. melléklet (4) A mérlegadatok részletezését a 11. melléklet (5) Az önkormányzat összevont záró létszáma 28 fő, melyet a 12. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13. melléklet (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról késült kimutatást a 14. melléklet (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 15. melléklet (9) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek. (11) Az önkormányzat évi adóerő képességének alakulását, elszámolását a 16. melléklet Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Márianosztra, április Záró rendelkezés Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. jegyző A rendelet kihirdetve: április 24. Bahil Emilné dr. jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester:

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére Tárgy: A házi segítségnyújtás támogatása. Tisztelt Képviselő-testület! A Nádasdi Evangélikus Diakóniai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben