JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János Somogyvári Gyuláné képviselők Sóváriné Kiss Erika Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 8 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Dávidházi Ferenc alpolgármester és Somogyvári Gyuláné képviselőasszony személyében. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

3 1. NAPIRENDI PONT: Az Önkormányzat évi zárszámadásának előterjesztése Tóth István polgármester előterjesztése mely a képviselők részére a meghívóval együtt lett eljuttatva - írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Somogyvári Gyuláné a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy sokszor hangzott már el vélemény a tavalyi költségvetésről, vizsgálta a bizottság is, nem sok újat lehet már mondani róla, a táblázatok egyértelműek, áttekinthetőek és magukért beszélnek. A bizottság nevében elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Falussy Józsefné képviselő asszony kérdezi, hogy a normatíva visszafizetésre a gyermeklétszám csökkenése miatt volt-e szükség, valamint azt, hogy a bírság bevétel miből adódik. Bodnár Jánosné jegyző válaszában elmondja, hogy negyedévente kell vizsgálni a normatívát és negyedévente van lehetőség visszamondani, ha ez indokolt. A költségvetés készítésekor még az iskola igazgató sem tudja, hogy pontosan hány gyermeket fognak a következő tanévre beíratni, hány gyermek költözik el, vagy vált iskolát stb. Ezeket negyedévente vizsgálva van lehetőségünk korrigálni, így év végére nem gyűlik összeg egy nagyobb összeg. A bírság zömmel a szabálysértési, közlekedési bírságok behajtásából ered és a környezetvédelmi bírságok egy része is az önkormányzatot illeti. Más észrevétel nem hangzott el, a képviselőtestület 8 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

4 A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Gondozási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 4/2003. (II.28.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

5 II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: ezer forint, 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza (3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza.

6 III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: ezer forint, A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7 Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző

8 1.sz. melléklet évi bevételek alakulása Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés % Alaptevékenység bevételei ,63 (étkezési díj ravatalozási dij) Bérleti díj ,26 egyéb bevétel (pályázat) ,60 ÁFA ,46 Kamat ,38 Rav díj,urnahely,vendégebéd ,60 Összesen ,31 Iparűzésiadó ,82 Bírság bevétele 130 SZJA ,00 Gépjáműadó ,37 Állami támogatás ,00 Központosított támogatás ,00 Kiegészítő támogatás ,00 (szakkönyv, továbbképzés) Egyes jöv.potló támogatások ,00 Céljellegű decent. Támogatás ,00 Fej.átv.pe szgép ÖNHIKI összesen ,66 Telek bevétel ,26 OTP előtak.közmű bef TB bevétel ,89 Kh támogatás ,53 Munkanélk. Támogatása ,67 mozgáskorlátozottak ,42 Pénzmaradvány Működési hitel Céltámogatás egyéb átfutó bevételek Összesen ,95 Mindösszesen ,12

9 2003. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak ,2 Óvodai étkeztetés ,4 Napközi étkeztetés ,0 Önkorm. igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyongazdálkodás ,0 Város és községgazdálkodás ,2 Vízellátás ,6 Közvilágítás ,0 Óvodai nevelés ,0 Diáksport Általános Iskola ,6 Védőnői szolgálat ,5 Házi segítségnyújtás ,0 Szociális étkeztetés ,5 ÖNO ,4 Telep. Hulladék ,9 Művelődési Ház ,3 Könyvtár ,3 Temetkezés ,8 Országgyűlési választás Normatíva visszafizetés ÖSSZESEN ,6

10 2.sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eftban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,8 Iskolai étkeztetés ,7 Igazgatási tevékenység ,0 Intézményi vagyon ,7 Város és községgazdálkodás ,4 Óvoda ,0 Iskola ,8 Napközi ,3 Védőnői szolgálat ,8 Házi segítségnyújtás ,1 ÖNO ,8 Országgyűlési választás (Népszavazás) 92.- Családsegítő szolgálat ,3 ÖSSZESEN ,2 TB járulék adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,7 Iskolai étkeztetés ,0 Igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyon ,0 Város és községgazdálkodás ,3 Óvoda ,5 Iskola ,5 Napközi ,2 Védőnői szolgálat ,6 Házi segítségnyújtás ,3 ÖNO ,5 Munkanélküliek EÜ Országgyűlési választás (Népszavazás) Családsegítő szolgálat ,9 ÖSSZESEN ,6

11 2003. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % Műv. Ház fűtéskorszerűsítés ,3 (gáz). ÁFA ,0 Iskola felújítás gázkazán ,1 ÁFA ,1 Iskola számítógép terem ÁFA Óvoda kerítés ÁFA Viharkár ÁFA Szennyvíz ÁFA Villanyhálózat Utak felújítása Mezőőr motor részlete ÁFA Napközi konyha gázzsámoly ÁFA Kovácsolt vas hirdető tábla ÖNO gázbekötés Harang villamosítás ÁFA Tanári számítógépek ÁFA TELEHÁZ Céltámogatás Szennyvíz Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: ,2

12 2003. évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás 4.sz. melléklet adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % - jövedelempótló támogatás ,8 -AKNEFO Rendszeres szoc. Segély ,8 -Időskorúak járadéka ,6 -Lakásfenntartási támogatás ,0 -Gyermekvédelmi támogatás ,4 -Ápolási dij ,9 -Közgyógyellátás ,7 -Tankönyvtámogatás ,8 -Étkezési támogatás ,8 -Idősek Napja ,9 -Főiskolások támogatása ,0 -Közlekedési támogatás ,7 ÖSSZESEN ,4 -Átmeneti segély ,7 MINDÖSSZESEN ,5 Átfutó kiadások Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Egyház támogatása ,3 Alapítvány ,0 Közmű támogatás Szerencsi Rendőrség + Bányai + Nova Táncstúdió + cserkészek+ polgárőrség Temető hasznosítás OTP előtakarékosság ,6 EHP hitel kamata ,0 Összesen ,7

13 7.sz. melléklet Pénzkészlet én adatok eft-ban Költségvetési számla évi nyitó Bevételek Kiadások Költségvetési számla Pénzkészlet Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen Rövid lejáratú lekötések számla évi nyitó 0.- Bevételek Kiadások 0.- Pénzkészlet Pénzkészlet összesen én: eft

14 8.sz. melléklet évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása: Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2003 évi pénzmaradvány összegét eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eft TB előleg 2004-re ÖNHIKI visszafizetése normatíva visszafizetése szállítói kötelezettség közvilágítás részvényeire Iskola Egészségügyi támogatás 121 eft eft 192 eft 683 eft eft 132 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány eft, amelynek összege a 2003 évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: fejlesztési célú pénzmaradvány eft, amelyet szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat működési pénzmaradvány eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat. Bekecs, április 22.

15 2. NAPIRENDI PONT A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Sóváriné Kiss Erika a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tájékoztatóját a képviselők írásban megkapták. Szóban arra hívja fel még a figyelmet az elmúlt hetek egyik konkrét esete kapcsán, hogy időnként kevésnek bizonyul a Szociális és Családügyi Bizottság havonkénti ülése. Két ülés között jó lenne valami rugalmas megoldást keresni azok számára, akik valóban önhibájukon kívül kerülnek nem várt helyzetbe és azonnali segítségre van szükségük. Vannak, akik a tartós munkanélküliség mellett önhibájukból kerültek szorongatott helyzetbe, természetesen a szolgálat ezeken az embereken is próbál segíteni. De van sok olyan is, aki nem fordul segítségért, szégyelli, vagy csak zárkózottabb természetű, pedig valóban súlyos problémái vannak. Tóth István polgármester szerint az Erikára jellemző alapossággal készült el ez a tartalmas és részletes beszámoló. Azt kell mondani, hogy sajnos szükség van ennek a szolgálatnak a munkájára, mert egyre több a gondokkal küszködő család. Működését az állam normatívával is támogatja. Hubainé Trembinszki Katalin a Szociális és Családügyi Bizottság nevében is köszöni a segítséget, amit a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól kapnak. Nagy segítséget jelen egy-egy esetben ha a szükséges környezettanulmányt Erika és munkatársa végzik el, kimennek a helyszínre, meggyőződnek a tényleges körülményekről, a kérelmekben leírtak valódiságáról. A rugalmas intézkedésről annyit, hogy már volt példa arra - és jövőben fokozottan kéri az együttműködést a bizottsági tagoktól is -, hogy az ügyintéző telefonon kérte a segítséget és a bizottsági tagok, vagy az elnök hozzájárulásával napokon belül, vagy esetleg azonnal is kifizethető volt egy-egy segély. Falussy Józsefné képviselőasszony nagyon jónak tartja, hogy van a községben ilyen szolgálat és hogy ilyen magas színvonalon működik. Kérdezi, hogy mi a helyzet azzal a törvénnyel, miszerint a garázda, italozó családtagot el lehet távolítani majd a családból. Sóváriné Kiss Erika elmondja, hogy ez még csak törvény tervezet, de ha így marad, szerinte nem lesz jó. 10 napra ha el is viszik mondjuk az italozó férjet, utána, ha visszatér, talán még rosszabb lesz a családban a hangulat. Megérkezett Gáspár József képviselő úr is, így a jelenlévő képviselők száma 9 főre emelkedett.

16 Tóth István polgármester arra kéri Sóváriné Kiss Erikát, tartsa továbbra is a kapcsolatot a Szociális és Családügyi Bizottsággal, a hivatal szociális ügyintézőjével. A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. 3. NAPIRENDI PONT: A helyi adó-és költségvetési rendeletek felülvizsgálata az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése és a rendelettervezet a meghívóval együtt került a képviselő-testületi tagok kezébe előzetes tanulmányozás céljára. Szóban azzal egészíti ki az írásos anyagot, hogy a költségvetési rendeleteket valamennyit hatályon kívül kell helyezni 1990-től, mert bár adott évre vonatkoznak, az uniós jog ezt így kívánja meg. A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és 9-9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeleteket: Bekecs Községi Önkormányzat 10/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE a helyi iparűzési adóról szóló 7/2001. (I. 30.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (továbbiakban: Ht.) l..-ának (1) bekezdésében és a 6. -ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg a Ht. szövege): 1.. A helyi iparűzési adóról szóló 7/2001. (I.30.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: R. ) 1.. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17 (4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.(ht (2) 2.. A R. 3. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) a z 1. (4) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként legfeljebb 1000 forint, b) a 1. (4) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként legfeljebb 3000 forint. 3.. A R. 2.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; e) jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő jogi személyt is; f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő szervezetet is; (Ht pont)

18 Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet május l. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a január l-től alkalmazni kell. 4.. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 3.. (8) (9) (10) (11) (12) (13) bekezdése hatályát veszti. Bekecs, április 29. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: május l. Bodnár Jánosné jegyző Bekecs Községi Önkormányzat 11/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási tárgyú rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről. 1.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló 8/1991. (VIII.29.) számú rendelettel módosított 2/1991. (II.20.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt, hatályát veszti.

19 2.. A Bekecs Község Önkormányzatának 3/1991. (II.20.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti. 3.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 9/1992. (VIII. 27.) számú rendelettel módosított 1/1992. (I.30.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti. 4.. A Bekecs Község Önkormányzatának 2/1992. (II.27.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti. 5.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 4/1993. (IV. 29.) számú a 7/1993. (X.5.) számú rendelettel módosított 1/1993. (I.28.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 6.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 7/1994. (III. 31.) számú a 10/1994. (VIII.12.) számú rendelettel módosított 1/1994. (I.28.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 7.. A Bekecs Község Önkormányzatának 6/1994. (III.31.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 8.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 9/1995. (IX. 15.) számú rendelettel módosított 3/1995. (II.27.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 9.. A Bekecs Község Önkormányzatának 5/1995. (III.30.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 10.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 12/1996. (VIII. 30.) számú rendelettel módosított 5/1996. (III.10.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti

20 11.. A Bekecs Község Önkormányzatának 7/1996. (IV.15.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 12.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 7/1997. (IX. 15.) számú rendelettel módosított 2/1997. (III.14.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 13.. A Bekecs Község Önkormányzatának 4/1997. (IV.15.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 14.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 8/1998. (IX. 10.) számú rendelettel módosított 4/1998. (II.14.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 15.. A Bekecs Község Önkormányzatának 6/1998. (IV.10.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 16.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló 4/1999. (II.15.) számú Önkormányzati Rendelete hatályát veszti A Bekecs Község Önkormányzatának 5/1999. (IV.1.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 18.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 13/2000. (IX. 5.) számú 10/2001.(III.1.) számú rendelettel módosított 5/2000. (III.10.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti

21 19.. A Bekecs Község Önkormányzatának 7/2000. (IV.2.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 20.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 15/2001. (V. 30.) számú, a 19/2001. (IX.15.) számú, a 25/2001.( XI.1.) számú, 28/2001. XII.11.) számú a 6/2002. (II.28.) számú rendelettel módosított 9/2001. (III.1.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 21.. A Bekecs Község Önkormányzatának 12/2001. (III.30.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 22.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 12/2002. (IX. 23.) számú, a 18/2002. (XII.16.) számú, a 6/2003.( III.31.) számú rendelettel módosított 7/2002. (II.28.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 23.. A Bekecs Község Önkormányzatának 9/2002. (IV.20.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti 24.. A Bekecs Község Önkormányzatának az évi költségvetés megállapításáról szóló a 7/2003. (III. 31.) számú, a 13/2003. (IX.1.) számú, a 19/2003.( XI.30.) számú, a 6/2004. (IV.1.) számú rendelettel módosított 4/2003. (II.28.) számú Önkormányzati Rendelete a módosításokkal együtt hatályát veszti 25.. A Bekecs Község Önkormányzatának 9/2003. (IV.27.) számú Önkormányzati Rendelete az évi költségvetési zárszámadásáról hatályát veszti

22 Záró rendelkezések 26.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, április 30. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: május l. Bodnár Jánosné jegyző 4. NAPIRENDI PONT: Az Állami Számvevőszék felülvizsgálata a évi állami normatív támogatások terén Bodnár Jánosné jegyző az Állami Számvevőszék által küldött vizsgálati anyagból, a vizsgálati eredményeket és megállapításokat összegező részt ismerteti a képviselő-testület tagjaival. A Pénzügyi Bizottság a vizsgálatról tájékoztatást kapott. A vizsgálat nem állapított meg olyan mértékű hiányosságot, amely intézkedési terv meghozatalát indokolta volna. A vizsgálat a évi normatív támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatosan az önkormányzat tevékenységét jónak ítélte meg, a kisebb hiányosságok, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos észrevételek ügyében az intézmény vezetők intézkedni fognak. A képviselő-testület tagjainak nem volt lényegi hozzászólása a vizsgálat megállapításaihoz, az előterjesztést 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta.

23 5. NAPIRENDI PONT: Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése Tóth István polgármester felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy az önkormányzati törvény értelmében szavazatszámláló bizottság tagjainak választását zárt ülésen kell tárgyalni. Ezért javasolja, hogy ezt a napirendet helyezzék az ülés legvégére. A testület tagjai ezt tudomásul vették és a napirendet a bejelentések, egyéb indítványok napirend után zárt ülés keretében tárgyalták, s ezt külön jegyzőkönyv rögzíti. 6. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati rendeletek és határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről. Tóth István polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta. Megérkezett dr.móré Lórántné képviselőasszony a képviselők száma 10 főre emelkedett. 7. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Tóth István polgármester Puskásné Fülöp Jolán kérelmét tolmácsolja a testületnek. Puskásné élelmiszerboltot üzemeltet, melynek felújítása során előtetőt kíván építeni. Azért kér ehhez anyagi támogatást, mert a megvalósítás után a buszra várakozók is használhatják esőbeállónak. Körömi János képviselő óvatosságra inti képviselőtársait, mert ha a saját boltja előtti előtető alatt zöldséges standot is felállít Puskásné amihez joga van, akkor a buszváró funkció már nem él. dr.móré Lórántné képviselőasszony szerint az sem mellékes, hogy milyen stílusú előtetőt szeretne. Egy vaslábú, hullámpalás, ízléstelen, vagy igénytelen építményt ne támogassunk!

24 Kedves Béla képviselő figyelmeztet, hogy a községben már elkészült két egyforma buszváró, elkezdtünk kialakítani egy képet, jó lenne tartani magunkat ehhez ennél a várónál is! Gáspár József képviselőnek az a véleménye, hogy látatlanban erről nem lehet dönteni. A képviselő-testület döntését elnapolta azzal, hogy a kérelmező nyújtson be a következő ülésére az előtető építésre vonatkozó tervet, a döntés magalapozottsága érdekében. Tóth István polgármester részt vett egy megbeszélésen Szerencsen, ahol felhívták a figyelmét egy többcélú kistérségi társuláshoz való csatlakozás lehetőségére. A jövőben ugyanis az önkormányzatok összefogására van szükség annak érdekében, hogy főként területfejlesztési feladatok ellátásához pályázatokat nyerhessünk. Egy társulásnak nagyobb az esélye mint az egyes községeknek. A valamikori Szerencsi járást osztották ketté tokaji és szerencsi kistérségre. A szerencsihez amelyhez nekünk is célszerű lenne csatlakozni 18 község tartozik. Ehhez a kistérségi társuláshoz való csatlakozáshoz szükség van egy határozatra, melyben az önkormányzat ezirányú szándékáról nyilatkozik. Az önkormányzat az előterjesztést elfogadta, a csatlakozással egyetért és erről 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 30/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásról szándéknyilatkozat. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester javaslatát megtárgyalva kifejezi előzetes szándékát a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról. A társulás célja az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös ellátása. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulásra vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére. Határidő: május 15. Felelős: Tóth István polgármester

25 Tóth István polgármester a református lelkipásztor kérelmét terjeszti a testület elé: a közösség szószéket épít, melynek összköltsége kb. 200 eft. Ezt nem tudják önerőből fedezni, azt kéri, hogy az önkormányzat amennyiben módjában áll, a felét támogatás formájában adja oda. Békiné Péter Emese képviselőasszony szerint többre is szükségük lenne, mint 100 ezer forint. Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony szerint viszont ne a felét vállaljuk, mert lehet csúszás a végösszegben, mire elkészül. Adjunk 100 ezer forint támogatást. Többet nem javasol, mert a református hívek vannak a legkevesebben a faluban és ha azt vesszük, ők kaptak a legtöbbet: templomot kaptak haranglábbal, székely kapuval. A képviselő-testület végül Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony javaslatával értett egyet és 10 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 31/2004(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Református egyház támogatása Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Egyházközösség kérelmének helyt ad és szószék építés céljára ,- Ft, azaz Egyszázezer forint anyagi támogatást nyújt évi költségvetése terhére. Felhívja a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjék. Határidő: május 31. Felelős: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző az általános iskola igazgatójának kérést terjeszti a testület elé: környezetvédelmi pályázatot nyújt be az iskola vezetése jeles napok megünneplése, környezetvédelmi tábor céljára, ehhez 100 ezer forint önrészre van szükség. Ennek a saját erőnek a biztosításáról kellene döntenie a testületi tagoknak, s amennyiben a pályázati céllal egyet értenek, az erről szóló határozat csatolható a pályázati anyaghoz. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

26 32/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Általános Iskola környezetvédelmi pályázatához saját erő biztosítása. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Informatika és Matematika Tagozatos Általános Iskola pályázatát támogatja. A pályázat címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat Zöld Forrás Környezet és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási célú programok, tevékenységek, intézkedések megvalósításának támogatása. A pályázat célja : Jeles napok megünneplése, környezetvédő tábor megszervezése. A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges ,-Ft saját erőt a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Dávidházi Ferencné iskola igazgató Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy határozatuk értelmében a foglalkozás-egészségügyi ellátási szerződés a HO-BO MED. Bt-vel felbontásra került május 1-től dr.móré Lóránt háziorvos látja el ezt a feladatot az önkormányzat intézményei vonatkozásában ugyanolyan feltételekkel, mint az előző szolgáltató. dr.móré Lóránttal való szerződéskötésről határozatot kell hoznia a testületnek. Tóth István polgármester nem nyit vitát a téma felett, hiszen erről már döntés született korábban, ez most csak a soron következő aktuális lépés az ügy folyamatában. A képviselő-testület 9 igen szavazattal egy tartózkodás mellett hozta meg a következő határozatot: 33/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Foglalkozásegészségügyi tevékenység megbízási szerződésének jóváhagyása. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei foglalkozásegészségügyi tevékenységének ellátásával május l. napjától a MEDIBEK Betéti Társaságot, Dr. Móré Lóránt háziorvost bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: Tóth István polgármester

27 Bodnár Jánosné jegyző a Zemplén Agro Rt. Telek kérelmét ismerteti. Emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy tavaly decemberben eladott már két építési telket a Zemplén Invest Rt. részére a Szent István utcában. A társaság cégbírósági bejegyzése akkor még folyamatban volt, ezért szerződéskötésre nem került sor. Csupán egy előszerződést kötött az önkormányzattal a cég vezérigazgatója a kért telkekre és az akkori vételárat be is fizette. Mivel a végleges adásvételi szerződés megkötésére most fog sor kerülni, új határozatot kell hozni mindkét telek eladásáról. A kérelmező cég neve is változott: Zemplén Agro Rt. néven került végleges bejegyzésre, valamint január 1-től az építési telek ÁFA-köteles lett, így a vételár összege is emelkedett az ÁFA mértékével, ennek is szerepelnie kell a határozatokban. E két telek mellett kéri most a harmadikat is, mely az egyetlen, még el nem adott telek a Szent István utcában. A három telken irodaházat szeretne a cég építeni. A Képviselő-testület a kérelemnek helyt adott és egyhangú igen szavazattal meghozta az alább következő határozatokat: 34/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bekecs belterületében (Szent István út 21.) lévő 854 hrsz-ú 896 m2 nagyságú építési telket a Zemplén Agro Rt. (3903 Bekecs, Honvéd utca 54.) részére eladja. Az építési telek vételára ,-Ft, plusz 25 % ÁFA, összesen tehát ,- Ft, azaz Hétszázötvenezer mely az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg fizetendő be az önkormányzat költségvetési számlájára. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az adás-vétel lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 31. Felelős: Bodnár Jánosné jegyző 35/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bekecs belterületében (Szent István út 23.) lévő 855 hrsz-ú 896 m2 nagyságú építési telket a Zemplén Agro Rt. (3903 Bekecs, Honvéd utca 54.) részére eladja. Az építési telek vételára ,-Ft plusz 25 % ÁFA, Összesen tehát ,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, mely az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg fizetendő be az önkormányzat költségvetési számlájára. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az adás-vétel lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 31. Felelős: Bodnár Jánosné jegyző

28 36/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bekecs belterületében (Szent István út 25.) lévő 856 hrsz-ú 896 m2 nagyságú építési telket a Zemplén Agro Rt. (3903 Bekecs, Honvéd utca 54.) részére eladja. Az építési telek vételára ,-Ft plusz 25 % ÁFA, Összesen tehát ,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, mely az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg fizetendő be az önkormányzat költségvetési számlájára. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az adás-vétel lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 31. Felelős: Bodnár Jánosné jegyző. Bodnár Jánosné jegyző Takács László forrói lakos telekkérelmét terjeszti a Képviselőtestület elé. Kérelmező a jelenleg még névtelen utcában kívánnak családi ház építés céljára telket venni, melynek vételárát két részletben tudják megfizetni. A Képviselő-testület a kérelemnek helyt adott és 10 egyhangú igen szavazattal meghozta az alább következő határozatot: 37/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Takács László telekvásárlása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg még névtelen utcában lévő 904-es hrsz-ú, 1060 m 2 nagyságú építési telket Takács László Forró, Rákóczi út 23. szám alatti lakos részére eladja. A telek vételára ,- Ft, plusz 25 % ÁFA, összesen tehát 750 eft, azaz Hétszázötvenezer forint. A vételár felét, vagyis 375 eft-ot az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A vételár másik felének megfizetésére a Képviselő-testület részletfizetési kedvezményt biztosít, melynek végső határideje augusztus 31. Határidő: a szerződés megkötésére május 31. Felelős: Tóth István polgármester

29 Bodnár Jánosné jegyző Nagy András és felesége Nagyné Broda Ilona sátoraljaújhelyi lakosok telekkérelmét olvassa fel, akik szintén a névtelen utcában kérnek építési telket részletfizetéssel. A képviselő-testület a kérelemnek helyt adott és 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatát: 38/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Nagy András és felesége telekvásárlása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg még névtelen utcában lévő 903-as hrsz-ú, 1060 m 2 nagyságú építési telket Nagy András és felesége Nagyné Broda Ilona Sátoraljaújhely, Bercsényi út 5. szám alatti lakos részére eladja. A telek vételára ,- Ft, plusz 25 % ÁFA, összesen tehát 750 eft, azaz Hétszázötvenezer forint. A vételár felét, vagyis 375 eft-ot az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A vételár másik felének megfizetésére a Képviselő-testület részletfizetési kedvezményt biztosít, melynek végső határideje augusztus 31. Határidő: a szerződés megkötésére május 31. Felelős: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző a márciusi ülésen elnapolt döntés meghozatalára kéri a testületet dr.móré János László és felesége telek-kiegészítése tárgyában. Dávidházi Ferenc képviselő úr a helyszíni szemle során megállapította, hogy a dr.móré János László általi elkerítés logikusnak tűnik, a közlekedés biztonsága érdekében így jó. A dolog szépséghibája mindössze annyi, hogy előbb kellett volna kérni és csak aztán lekeríteni. A mellette szabadon maradó szabad területet viszont nekünk kell rendben tartanunk, esetleg parkosítanunk. Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony szerint, ha iskolát akarunk sok gyerekkel, akkor úgy is gondoskodnunk kellene róluk, hogy ott például játszóterületet biztosítunk nekik. Tóth István polgármester javasolja, hogy a fennmaradt telekrészt is a m 2 arányában, a jelenlegi telek áron adja el az önkormányzat dr.móré János Lászlónak és feleségének a tényleges használatnak megfelelően.

30 A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alább következő határozatát: 39/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: dr.móré János László és felesége telek-kiegészítése Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr.móré János László és felesége tulajdonát képező 923 hrsz-ú ingatlan és a vízelvezető árok közötti önkormányzati ingatlanból a korábban 38/2003.(IV.15.) számú önkormányzati határozattal eladott 600 m 2 en túl - újabb 452 m 2 nagyságú területet ,- Ft-ért plusz 25 % ÁFA, tehát összesen Ft vételárért eladja dr.móré János László és felesége dr.móréné Holányi Judit Bekecs, Jókai út 1. szám alatti lakosok részére. A vételár összegét az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: 2004.május 31. Felelős: Tóth István polgármester Tóth István polgármester a szennyvízcsatorna-hálózat beruházás megvalósításához szükséges pályázathoz kéri a testületi tagok támogatását. Mint ismeretes, a szennyvízcsatornahálózatunk bővítése eft-ba kerül, ehhez saját erőnk a beruházás 10 %-a - rendelkezésre áll, a céltámogatás szintén, ez 60 %-ot tesz ki. A fennmaradó 30 %-ot is pályázati úton szeretnénk biztosítani. Ez az összeg ,-Ft, mely a területfejlesztési tanácstól nyerhető el a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú alapból. A képviselő-testület a TEKI pályázat benyújtásával egyetértett és 10 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 40/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Szennyvízcsatorna hálózat építése Bekecs község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány, a Hunyadi, a Lőtér, a Bocskai, az Igazság, a Marx Károly, a Táncsics Mihály és a Bem József utcákban szennyvízcsatorna hálózat építését határozta el. A beruházást a már megítélt céltámogatásból, saját forrásból és a B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra benyújtott pályázatból kívánja megvalósítani. A beruházás teljes bruttó költsége: Ft.

31 A beruházáshoz az önkormányzat céltámogatásban részesült, melynek összege: évben Ft, évben Ft, Összesen: Ft, mely a teljes bekerülési összeg 60 %-a. Az önkormányzat saját forrásként az alábbi összeget biztosítja: évben Ft, évben Ft, Összesen: Ft, mely a teljes bekerülési összeg 10 %-a. Fennmaradó részre az önkormányzat pályázatot nyújt be a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése érdekében a évben Ft-ra, évben Ft-ra, Összesen: Ft-ra, mely a teljes bekerülési összeg 30 %-a. Vállalja az önkormányzat, hogy a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül megvalósítja, a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül gondoskodik. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a MTT által korábbi években TEKI és CÉDE keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról elszámolt. Vállalja továbbá, hogy a támogatás megítéléstől számított 6 hónapon belül támogatási szerződést köt. Határidő: folyamatos, a pályázat benyújtására augusztus 31. Felelős: Tóth István polgármester Tóth István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Falufejlesztés és felújítási pályázathoz, melyről a testület már határozatott hozott szükséges a költségvetési rendelet módosítása, mivel a saját erőt, az erre a célra betervezett tartalékból, valamint többlet bevételekből kívánjuk megvalósítani. A meghívóhoz mellékelt előterjesztés alapján javasolja a költségvetési rendelet módosítását. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és 10 igen szavazattal meghozta a 12/2004.(IV.30.) számú Önkormányzati Rendeletet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének módosításáról.

32 Bekecs Községi Önkormányzat 12/2004. (IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról A R. 3..-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a)kiadási főösszegét ezer forintban, b)bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A R. 5..-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) Működési és fenntartási célú kiadások előirányzata összesen: e/ Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: e/ft - munkaadókat terhelő járulékok: e/ft - dologi jellegű kiadások: e/ft - speciális célú támogatások: - e/ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: e/ft 3.. A R. 6.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát összesen ezer forintban állapítja meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások előirányzata: ezer forint, - a felújítások előirányzata: ezer forint, - felhalmozási kölcsön törlesztése: 260 ezer forint,

33 4.. A R. 2. számú, 3. számú, 4. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú melléklete az e rendelethez csatolt mellékletek szerint módosul. Záró rendelkezések 5.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napjától lép hatályba, de rendelkezéseit január l. napjától kell alkalmazni. A R. 7.. (2) bekezdése e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, április 29. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: április 30. Bodnár Jánosné jegyző

34 2.számú Melléklet Az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint (a rendelet 4. -ához) JOGCÍM e/ft I. Működési bevételek: l. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Hitelek: l. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Pénzforgalom nélküli bevételek l. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 3. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként (az 5.. (2) bekezdéshez) Cím Költségvetési szerv Működési és fenntartási Összesen száma: neve: kiadás kiemelt előirányzat e Ft-ban 1. Polgármesteri Hiv. Személyi jell. kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások 0 Összesen: Általános Iskola Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Gondozási Központ Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Költségvetési szervekhez nem tartozó Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh.járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

36 4. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként (a 6.. (2) bekezdéséhez) Cím Költségvetési szerv Felhalmozási Összesen száma: neve: kiadás megnevezése e Ft-ban 1. Polgármesteri Hivatal szennyvíz hálózat névtelen utca villanyhálózat rendezési terv falufejlesztés és felújítás ehp. kölcsön törlesztés Általános Iskola iskola bővítés Összesen:

37 6. számú Melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlege (a 9. -hoz) Cím Költségvetési szerv Kiadás Bevétel száma:neve: működési felhalmozási össz működési felhalmozási össz: 1. Polg. Hiv Ált.Isk Gondozási Kp KV-i kívül

38 7. számú Melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv (a 10. -hoz) Időpont Finanszírozandó összegek Polgármesteri Általános Gondozási Összesen: Hivatal Iskola Központ Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. december 13-án megtartott közmeghallgatásáról és falugyűlésről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. március 26-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. február 26-án megtartott üléséről 2 Bekecs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/59-64/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben