JEGYZİKÖNYV. Készült: január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag Imre képviselı Kránicz József Tibor képviselı Lajos Pál képviselı Mayer Gabriella képviselı Tóth Éva képviselı Takács Róbert képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Tanácskozási joggal jelen van: Csonka Ágota pénzügyi irodavezetı Koós Marianna Platán Szoc. Alapszolgáltatási Központ intézményvezetı Hallgatóság: Budai István Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket és a tanácskozási joggal megjelent vezetıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. (Az ülés anyaga CD lemezen mellékelve.) Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 1/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a január 27.-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ Az önkormányzat évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (I. forduló) Elıadó: Kiss Miklós polgármester 3./ 2009 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének ellenırzése. Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 4./ Testület és polgármester ciklusprogramjának elmúlt évi megvalósulásának kiértékelése. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 1

2 5./ Testület munkatervének módosítása Elıadó: Kiss Miklós polgármester 6./ Rendezési terv megtárgyalása, elfogadása, rendelet megalkotása Elıadó: Kiss Miklós polgármester 7./ Az épített és természeti környezet helyi védelmérıl szóló 6/2001.(VII. 02.) rendelet módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 8./ Egyebek 8.1 Pályázat: DRV évi lakossági ivóvíz- és csatornatámogatás igényléséhez. 8.2 Pályázat: Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása. 1.számú napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester Az írásos elıterjesztéshez van valakinek hozzászólása? Az elıterjesztésben szerepel Szabó József levele, mely az útkarbantartási szerzıdéssel kapcsolatos. Ez egy 1994-ben megkötött megállapodás, melynek a 4. pontja hibás, mert az úttól 2-2 m szélességben határozza meg a fakivágás szélességét. A Balaton Agrár Zrt. amikor bejelentette a Hivatalhoz, hogy fakivágást terveznek a 066-os földúton, én felhívtam a figyelmet hogy magánterületre véletlenül se menjenek be! Nem is mentek be. Állítólag kitőzték az út szélét. Most a szerzıdés módosítására szeretném kérni a Képviselı testület felhatalmazását. Én elızetesen elkészítettem a szerzıdés módosított változatát. Három példányban kinyomtattam, akit érdekel átolvashatja. A szerzıdés szövege változatlan, azzal a módosítással, hogy a 2 m szélesség meghatározás nincs benne ill. az eddig megállapodásban rögzített utak 074/2 földúttal egészül ki. Ez az út a korábbi megállapodás után lett telekkönyvezve, ezért nem tartalmazta a korábbi megállapodás. Kránicz József Tibor képviselı: Budai István Ordacsehi lakos ezzel a témával kapcsolatban jött el az ülésre. Javaslom hallgassuk meg ıt is. Én ezt a témát nem kívánom napirendi pontnak felvenni. Azért most meghallgatjuk. Budai István Ordacsehi lakos: (06:10) A fakivágással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a magántulajdonosok érdekeit sérti. A fakivágással, amilyen irtást csinált a Balaton Agrár Zrt. az, az 1994 évben kötött megállapodástól eltér, mert abban csak ritkításról van szó, nem pedig teljes irtásról. Továbbá a megállapodás óta ez a 3. fakivágási idény. Korábban a Balaton Agrár Zrt. csak az út mellett haladó árok széléig végezte a fakivágást. Az árkon túl lévı kb. 1 m szélességben a fakivágást a tulajdonosok végezhették. Minket csak ez a kis sáv érdekel évben a Képviselı testület úgy határozta meg a fakivágást, hogy 2

3 arról az Önkormányzat engedélyét be kell szerezni, mely tartalmazza a kivágható hosszúságot és szélességet is. Az Önkormányzat az út tulajdonosa, az úton levı fával az Önkormányzat rendelkezik. A földtulajdonosoknak kötelessége lett volna az utat gondozni ugyanúgy mint belterületen. Ha ti gondoztátok volna azt a részt, akkor nem nıtt volna ott fa. Saját területeden nıtt fával te rendelkezel. Mi itt a probléma? Az utak tisztántartásával az Önkormányzat az Agrár Zrt.-t bízta meg. Budai István: Az a probléma, hogy az árkon túl is kivágja a fákat. Az árok mellett nıtt fák a szántó tulajdonosoknak adott éveken keresztül árnyékot, így korábban ık vághatták ki. Az akkori Képviselı testület nem adta meg a teljes szélességre a fakivágási jogot. Illetve az évi jegyzıkönyvet olvassa el mindenki és olvassa el a megkötött megállapodás szövegét. Az nem adta meg a teljes szélességben való fairtás jogát. Hol van ez a szerzıdésben leírva. Budai István: A évi jegyzıkönyvbıl olvashatja mindenki a hozzászólásokat. Ebben a szerzıdésben semmi nem úgy van, ahogy te mondod. Kiss Miklós felolvassa az 1994 évi jegyzıkönyv hozzászólásait és a határozatot szeptember 5-i jegyzıkönyv hozzászólásai: Ágoston László képviselı: A földutakat eddig is a Szövetkezet gondozta. Nem a fák kivágásáról van szó, hanem az Önkormányzat járuljon hozzá a munkálatokhoz annyival, hogy a kivágható fákat értékesíthesse a Szövetkezet. Dr. Hajmási József: Jogilag kivitelezhetı az elképzelés bizonyos feltételek betartásával. A fakivágás engedélyhez kötött. Ma már ez nem így van! Az Önkormányzatnak és a Szövetkezetnek szerzıdést kell kötni a munkálatok elvégzésérıl. A szerzıdésnek tartalmaznia kell, hogy melyik hrsz-ú utakról van szó, az úttól hány méter távolságban végezhetı fakivágás. 76/1994(IX.5) Kt. sz. határozat Az Önkormányzat kössön szerzıdést a Balaton Szövetkezettel a külterületi földutak karbantartásáról. Ennek fejében a Szövetkezet megkapja értékesítésre az utak melletti fák ritkítását. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a karbantartott utak helyrajzi számát, az irtási terület nagyságát, a kivágott fa értékét. A fakivágás csak vágási engedéllyel történhet. Felelıs: Horváth Gyula polgármester Határidı: 1994.szeptember 30. 3

4 Csak ez azóta már nem így van! Kránicz József Tibor képviselı: Ami szerintem nem egyértelmő, hogy az út mellett lévı fa telekkönyvileg az úthoz tartozik. Azaz útnak minısül. Takács Róbert képviselı: Milyen széles az, az út? Budai István: 25,5 m széles. Az 1998-as favágáskor, az akkori favágók az érintett 1 m szélességben meghagyták nekem ill. az érintett tulajdonosoknak a fát. Most miért nem? A szerzıdés értelmében az Agrár Zrt.-nek feladata az utat járható állapotban tartani. Magánterületre nem mehetnek be. Budai István: Az akkori Képviselı - testület azért hozta ezt a döntést, mert nem akarta kisemmizni a földutakból Önmagát. Ez, amit most te mondasz, az a falu kisemmizésérıl szól. Miért? Most nem a falu lakói vágták ki a fákat? Budai István: Igen és a tulajdonosokkal mi van? Nem akart itt senki senkit kisemmizni, csak szeretnénk, ha rend lenne a területen. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı : Idéz az 1994-es megállapodásból. Megállapodás 4./ pontja: Felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban felsorolt utak vonatkozásában a Szövetkezet elvégzi az utak tartozékát képezı Önkormányzat által létesített hóvédı erdısáv, fasor, cserjesáv valamint a közutak határától számított 2 méter távolságon belül ültetett fák (Ez itt a probléma) az összefüggı üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével - ritkítását, nyesését, amely jog illetve kötelezettség kizárólag a szövetkezetet illeti meg. Ebben a szerzıdésben az van leírva, hogy 2 m szélességben bemehetnek a te területedre is. Én intézkedtem, hogy nehogy bemenjenek a magánterületre. Budai István: Az a kérdés, hogy korábban akkor miért hagyták meg a fákat? Másik kérdésem miért nem az út elejétıl kezdték el a fakiosztást? Miért 200 m-re beljebb kezdték a fakivágást? 4

5 Az Agrár Zrt. belügyeibe nem szólhatok bele. Budai István: Én most elmegyek, de itt hagyom az 1994-es jegyzıkönyv másolatát, ami alapján kellett volna a megállapodást megkötni. Amennyiben a megállapodás nem egyezik a jegyzıkönyvvel, akkor a megállapodás érvénytelen. Köszönöm hogy meghallgattatok. Remélem jól fog dönteni a testület. Kérem a Képviselı testület az alpontokra külön külön szavazzon. A 2/2010 (I.27) Kt. számú határozat a.) pontját egyhangú ( 8 igen ) szavazattal, b.) pontját egyhangú ( 8 igen ) szavazattal fogadja el: 2/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: a.) Ordacsehi Község Önkormányzata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl történı beszámolót elfogadja. b.)ordacsehi Község Önkormányzata a DRV-vel a módosított üzemeltetıi megállapodást elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A útkarbantartásról szóló megállapodást a módosításokkal elfogadja a Testület vagy jöjjön vissza következı ülésre? Bársony János képviselı: Nincs ezen mit beszélni? Lajos Pál képviselı: Tisztázni kell mennyi az út!! Megnyugtatóan tisztázni kell ezt a kérdést. Tisztában vagytok azzal az út kitőzetése mennyibe kerülne az Önkormányzatnak? Takács Róbert képviselı: Korábban miért nem volt errıl vita, ha már 2x vágtak ott fát. Kránicz József Tibor képviselı: Tisztázni kéne és tudatni az emberekkel, hogy az árok utáni rész nem illeti meg ıket. Takács Róbert képviselı: Nem lehet azt meghatározni, hogy bejelentési kötelezettséghez legyen kötve a fakivágás. 5

6 Kérem szavazzunk a 2/2010(I.27) Kt. számú határozat c.) pontjára: Az útkarbantartásról szóló megállapodás (1994) és az új megállapodás tervezete a jegyzıkönyv 1./a és 1./b számú mellékletét képezi. Képviselı-testület ( 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodással ) a határozati javaslat c.) pontját nem fogadta el, mely arra vonatkozott, hogy c.) Ordacsehi Község Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a külterületi utak karbantartása tárgyú szerzıdés megtárgyalását, értelmezését illetve módosított egyértelmő megállapodás aláírását. 2. számú napirendi pont: Az önkormányzat 2010 évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (I. forduló) (40:20 ) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Gondolom mindenki észrevette, hogy a utolsó 3 táblázat üresen maradt. Az üzemeltetéshez a költségek, megoszlásához a táblázat készítésekor egy keretösszeg lett meghatározva azaz 10 millió + ÁFA és 2 millió tartalék. Azt még tudni kell, hogy van nekünk két kötelezettségünk: a rendezési terv és a makett utolsó részlete. A tavalyi CÉDE pályázatunk ellenırzését most végezték el. Körülbelül két hét múlva várhatjuk a pályázati pénz megérkezését is. Persze ezt még a költségvetésünkben nem tudtuk szerepeltetni. Terveinkben szerepel: 1. színpad és köztér rendezése 2. nagy apartman befejezése 3. kistraktorunkra a főthetı fülke megvásárlása 4. iskola régi vizes blokkjának felújítása. Átadom a szót Csonka Ágota pénzügyi vezetınknek Csonka Ágota pénzügyi iroda vezetı: 1.színpad és köztér rendezése: 3 millió, 2. nagy apartman befejezése : 2,5 millió forint 3. kistraktorunkra a főthetı fülke megvásárlása : bozótvágó: iskola régi vizes blokkjának felújítása Fizetendı ÁFA: millió Ide vennénk még az energia számlákat (kísérleti): 1,5 millió Rendezési terv: 1. millió Felújítás összesen: millió + ÁFA : 373 e Ft Ha a CÉDE pályázat megérkezik, a költségvetés módosításra kerül, az akkor már annak a terhére betervezhetıek a felújítások. Aszfalt felújításra pályázati lehetıséget kell keresnünk, mert a Széchenyi u. nagyon rossz állapotú, talán annak volt a leggyengébb az útalapja. Kérdése van valakinek? 6

7 Takács Róbert képviselı: 5. melléklet: Egyéb bérrendszer alá tartozók? Ez mit takar? Csonka Ágota pénzügyi vezetı Takarítónı bérét. Takács Róbert képviselı: 7. melléklet ugyanez? Csonka Ágota pénzügyi vezetı Közcélú és közmunka tartozik ide és csak a saját erıt terveztük be. Takács Róbert képviselı: 10. melléklet: Ellátások? Ennyire lecsökkentek korábbi évhez képest? Csonka Ágota pénzügyi iroda vezetı: Itt szintén csak a saját erıt terveztük be. Errıl a szöveges kiegészítıben olvashattál. Ez azért lett így kimutatva, hogy látható legyen a szociális ellátások mennyibe kerülnek az Önkormányzatnak, azaz mennyibe kerül a foglalkoztatás ill. segélyezés. Az ápolási díj tartós betegség jogán azért lett megszőntetve, mert ahhoz a segély nemhez semmilyen állami támogatást nem kapott az Önkormányzat. A korábbi években az ápolási díj 100 %-ban volt államilag támogatva, mostantól itt is 25 % rész az önkormányzatot terheli. Takács Róbert képviselı: 12. melléklet: Tagintézmény támogatás. Ezelıtt volt betervezve, most van tervezve. Ez elég lesz. Csonka Ágota pénzügyi vezetı: Igen. Itt volt tavaly egy kis elszámolás. Takács Róbert képviselı 2010-re nem tudom mennyire rizikó az ingatlan eladás tervezése. A telekvásárlás feltétele az volt, hogy vonassuk össze a telkeket. A telekösszevonás viszont akadályba ütközött, mert a két telket a rendezési tervünkben egy határvonal megosztotta. Most ez a rendezési terv felülvizsgálatkor eltörlésre került, így összevonhatóvá vált a két telek, mely már meg is történt. Takács Róbert képviselı A telek vételi szándék még mindig áll? Kiss Miklós polgármester Természetesen. Bankó István Úr még mindig igényt tart a telekre. A költségvetés tervezésének táblázatai a jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezi. 7

8 Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 3/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a 2010 évi költségvetés tervezetét elfogadja elsı fordulóban. Javasolja azt közszemlére tenni és megvitatni közmeghallgatáson. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 3. számú napirendi pont: 2009 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének ellenırzése.( 54:40 ) Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Ahol intézkedésnek kellett történnie, ott megjegyzéssel jeleztem, hogy megtörténtét. Egy helyen van elmaradásunk a szerzıdések összesítésénél. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 4/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a évi testületi-határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Kötelezi jegyzıt a 30 napon belüli pótlásra. Felelıs : Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidı : 30 nap 4. számú napirendi pont: Testület és polgármester ciklusprogramjának elmúlt évi megvalósulásának kiértékelése.( 58:00 ) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Ciklusprogram teljesítésénél sajnos a két leginkább várt dolgunk nem valósult meg, azaz a faluház és az elkerülı út még várat magára. Mővelıdési Minisztériumban most kezdenek foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy kistelepüléseken a mővelıdési dolgokat egy épületben fogják össze. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 5/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a Képviselı-testület és a polgármester ciklusprogramjának elmúlt évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 8

9 5. számú napirendi pont: Testület munkatervének módosítása( 1: 00:00 ) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Korábbi megbeszélésünk szerint az Ügyeleti ellátás az elızı évrıl szóló beszámoló idıpontját tegyük át április hónapra, mert akkor a teljes évrıl kapunk értékelést. Most kérjük be az elmaradt utolsó negyedév beszámolóját. Dátum módosítást is szeretnénk kérni. Költségvetést február 15-ig kell elkészítenünk, ezért javaslom a közmeghallgatást február 10-ére tegyük át 18:00 órai kezdettel, majd azt követıen megtartanánk a képviselı testületi ülést is. Nekem lenne még egy személyes kérésem is: a március 31-ei ülést tegyük át április 7-re, mert én gyógykezelésen leszek és nem tartózkodom itthon. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A februári ülésre tegyük be a közfoglalkoztatási terv elfogadását is. A Képviselı testület módosított munkaterve a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 6/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a módosított munkatervét elfogadja Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 6. számú napirendi pont: Rendezési terv megtárgyalása, elfogadása, rendelet megalkotása (01:06:00 ) Elıadó: Kiss Miklós polgármester A rendezési terv utolsó fázisához érkeztünk el. Minden érintett igényeinek igyekeztünk eleget tenni. Kérdése van valakinek? Képviselı tagok : nincs A rendezési terv anyagát fel fogjuk tenni a honlapunkra ill. a Könyvtárban is megtekinthetı lesz. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 7/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a település rendezési tervének egyeztetett anyagával egyet ért. Elrendeli a szokásos módon történı közszemlére bocsátását a törvényben elıírtak szerint 9

10 Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 7. számú napirendi pont: Az épített és természeti környezet helyi védelmérıl szóló 6/2001.(VII. 02.) rendelet módosítása ( 01:13:10) Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A rendeletben nem szakmai kérdésekrıl van szó, ez egy teljesen jogi dolog. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2010. (I.28) számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelmérıl szóló 6/2001.(VII. 02.) rendelet módosításáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 57. (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Az épített és természeti környezet helyi védelmérıl szóló 6/2001.(VII. 02.) rendelet 9. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon, csak olyan építési munka végezhetı, illetve olyan állapot tartható fenn, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei, történelmi, helytörténeti értékét, a védett növényzet egészségét. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba. (2) E rendelet a kihirdetését követı kilencedik napon hatályát veszti. 8. számú napirendi pont: Egyebek (01:15:00 ) 8.1 Pályázat: DRV évi lakossági ivóvíz- és csatornatámogatás igényléséhez. 10

11 Itt arról van szó, hogy ívóvíz- és csatornadíj támogatáshoz lehet állami hozzájárulásra pályázatot beadni. Most Zánka gesztorságával lehet pályázatot beadni. Ha nyerünk a pályázaton, akkor visszatérítésként visszakapjuk a megnyert összeget. Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 8/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjtámogatásának igénylésére. A Képviselı testület meghatalmazza Zánka település Önkormányzatát, hogy a 2010.évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat gesztoraként elkészítse és benyújtsa a pályázatot az állami támogatás elnyerése érdekében. Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat készítse el. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : azonnal 8.2 Pályázat: Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása. Elıadó: Kiss Miklós Polgármester Képviselı-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 9/2010.(I.27.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az 1/2010. (I-19.) ÖM rendelet alapján a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázaton részt kíván venni. A képviselıtestület a közös igazgatású iskola és óvoda Ordacsehi épületeinek infrastrukturális fejlesztését Balatonboglár Város Önkormányzatával együtt kívánja megvalósítani. A képviselıtestület egyetért azzal, hogy a pályázatot a közös igazgatású intézmény fejlesztésére Balatonboglár Város Önkormányzata készítse el és nyújtsa be, illetve a pályázat elnyerése esetén a beruházást bonyolítsa le. A képviselıtestület egyetért azzal, hogy a pályázat Ordacsehi területén megvalósuló része a régi ablakok cseréje legyen egy iskolai tanteremben és egy óvodai csoportszobában, illetve egy bejárati ajtó cseréje az óvodai részen, az utcai homlokzaton. Az elızıekben felsorolt Ft értékő fejlesztéshez a szükséges 20 % mértékő pályázati önerıt Ft-ot - a Képviselıtestület a évi költségvetésében biztosítja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı: február

12 Kmf. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı január 27-i jegyzıkönyv mellékletei 1./a számú melléklet 12

13 13

14 14

15 15

16 1./b számú melléklet M E G Á L L A P O D Á S mely létrejött egyrészrıl a Balaton Agrár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 8635 Ordacsehi, Fı u (továbbiakban: ZRt.), másrészrıl: Ordacsehi Községi Önkormányzat 8635 Ordacsehi, Fı u. 54. (továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi tárgyban és feltételek között: 1./ Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerzıdés hatálya idején a 2. pontban felsorolt helyi közutak vonatkozásában együttmőködnek abban, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni azon törvényi kötelezettségének, hogy azok a biztonságos közlekedésre alkalmasak legyenek, illetıleg közvetlen környezetük esztétikus és kultúrált legyen. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló: ordacsehi 094 hrsz-ú 1 ha 0089 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0101 hrsz-ú 1 ha 9424 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0107 hrsz-ú 3537 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0109 hrsz-ú 4 ha 1794 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0112 hrsz-ú 4001 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0141/2 hrsz-ú 1 ha 6108 m 2 nagyságú földút; ordacsehi 0129 hrsz-ú nagyságú átkötı út; ordacsehi 0116 hrsz-ú nagyságú földút; ordacsehi 097 hrsz-ú nagyságú földút; ordacsehi 080 hrsz-ú nagyságú földút; ordacsehi 075 hrsz-ú nagyságú földút; ordacsehi 074/2 hrsz-ú nagyságú földút; ordacsehi 066 hrsz-ú nagyságú földút vonatkozásában a ZRt. biztosítja az utak járhatóságát, gyalulással, esetleges földdel való feltöltéssel, illetıleg ezen utakat szegélyezı szórványfák, fasorok, cserjesávok ritkításával, nyesésével megszünteti azok leárnyékolását, saját költségére. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a ritkítással, nyeséssel keletkezett faanyag a ZRt. tulajdonába kerül, azzal szabadon rendelkezhet. 3./ Felek rögzítik, hogy tárgybani utak mőtárgyainak karbantartására ezen megállapodás nem vonatkozik, úgyszintén a hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre sem., illetve árkok, csatornák, más vízelvezetı létesítményekre sem. 16

17 4./ Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerzıdésben foglaltak teljesítése során együttmőködnek, így különösen a hatósági engedélyhez kötött tevékenység megkezdése elıtt, mely engedélyek beszerzése az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 5./ Felek ezen megállapodást határozatlan idıtartamra kötik január 25. napjától kezdıdıen. Ezen megállapodást mindkét fél a másikhoz intézett nyilatkozatával a következı év december 31-i megszőnéssel felmondhatja. 6./ Felek ezen megállapodást külön munkadíj kikötése nélkül kötik meg, arra tekintettel, hogy ezen önkormányzati tulajdonban lévı közutak karbantartása a ZRt. gazdasági céljainak megvalósítását szolgálja. 7./ Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, illetıleg a szerzıdés teljesítése során felek figyelemmel lesznek a hatályos jogszabályi rendelkezésekre. 8./ Felek rögzítik, hogy ezen megállapodást az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı Testület hó. tartott ülésén elfogadta. Felek ezen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben megegyezıt h.h. aláírják. Ordacsehi, január.. Balaton Agrár ZRt. Ordacsehi, Községi Önkormányzat 17

18 3. számú melléklet ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010 É V I M U N K A T E R V E Képviselı-testület 2010 évre az alábbi idıpontokban tervezi megtartani üléseit illetve az alábbi programokat tervezi: Képviselı-testületi ülések helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Ordacsehi Fı u. 54. Képviselı-testületi ülések idıpontja: Minden hónap utolsó szerda 17 óra Az önkormányzati testületi üléseken napirendi pontként kell tárgyalni: - lejárt határidejő határozatok végrehajtása - két ülés közötti polgármesteri tevékenység - polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseirıl tájékoztató - interpellációk, bejelentések Képviselı-testületi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni: - tagintézmény vezetıjét (iskola-óvoda) - akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintı tárgyalásához elengedetlenül szükséges - akit a polgármester esetenként meghívandónak tart - akit legalább két képviselı javasol - egyház, rendırség és a nagyobb gazdasági egységek vezetıit. ÜLÉSEK IDİPONTJAI ÉS TERVEZETT NAPIRENDI PONTJA 2010.január 27: 1./ Rendelet tervezet az önkormányzat 2010 évi költségvetésérıl (I. forduló) 2./ 2009 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének ellenırzése. 3./ Testület és polgármester ciklusprogramjának elmúlt évi megvalósulásának kiértékelése. 18

19 Elıterjesztések leadásának határideje: 2010 január február / Önkormányzat 2010 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Elıadó : polgármester 2./ Falunapi programok megbeszélése, falunapi költségek véglegesítése. 3./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása Elıterjesztések leadási határideje: 2010.február április 7. 1./ Falunapi program véglegesítése 2./ Felkészülés a tavaszi közterületi munkákra. (játszóterek, stb) Elıadó: polgármester 3./ Beszámoló az elızı év ügyeleti ellátásáról Elıadó: Dr. Balázs Lajos Elıterjesztések leadási határideje: 2010 március április / Beszámoló a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról. Elıadó. polgármester 2./ 2009 évi költségvetési rendelet módosítása. 3./ Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról. (elsı sorban az idegenforgalmi adó beszedésérıl) Elıadó: jegyzı 4./ Felkészülés a nyári szezonra. 5./ Iskola-óvoda nyári karbantartása 6./ 2009 évi belsı ellenırzési jelentésrıl beszámoló Elıadó : jegyzı Elıterjesztések leadási határideje: 2010 április május / Fonyódi Rendırkapitányság beszámolója a közrendrıl és a közbiztonságról. 19

20 Elıadó: rendırség képviselıje 2./ Beszámoló a könyvtár mőködésérıl. Elıadó: könyvtáros 3./ Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról. Elıadó: gondozási központ megbízottja. 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról Elıadó: gondozó Elıterjesztések leadási határideje: 2010 május június / Elızetes beszámoló a tagintézmény mőködésérıl Elıadó: Tagintézmény vezetı 2./ Község Sportéletének áttekintése. Elıadó polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2010 június szeptember / Beszámoló a 2010 évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl. 2./ Az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének módosítása elıadó : polgármester 3./ Beszámoló az Oktatási Intézmény mőködésérıl elıterjesztı: Türjei Atilla Iskolaigazgató Kovácsné Horváth Éva intézményvezetı Elıterjesztések leadási határideje: szeptember október / Beruházások, felújítások áttekintése. 2./ 2011 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása. 3./ Hulladékszállítási megállapodás elfogadása elıterjesztı: polgármester 4./ Téli hó eltakarítási megállapodás elfogadása elıterjesztı: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2009 október november / Beszámoló a 2010 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésérıl. 20

21 2./ Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 3./ Képviselı-testület 2011 évi munkatervének megbeszélése. 4./ Karácsonyi ünnepség program és stb. véglegesítése. 5./ 2011 évre vonatkozó rendeletek megalkotása elıterjesztı: jegyzı Elıterjesztések leadási határideje: 2010 november december / Képviselı-testület 2011 évi munkatervének elfogadása. 2./ Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıterjesztések leadási határideje: 2010 december 4. Közmeghallgatás: Február 10-én pénteken 18 óra Helye: Mővelıdési ház. Ordacsehi Fı u. 56. Tárgy: Önkormányzat 2010 évi költségvetése. Falunap: 2010 június 26 szombat helye : rendezvényterület Lomtalanítás: május Készült: EGYÉB FELADATOK: Ordacsehi 2010 január 22. Kiss Miklós Polgármester sk. 21

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/59-64/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. május 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt alpolgármester Fábián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben