J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13-án (szerda) 14 óra 00 perckor tartott soros ülésén. Az ülés helye: A hivatal házasságkötő terme. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester, Szikora Pál Ferenc alpolgármester, Bohus Ferenc képviselő, Kesjár Jánosné képviselő, Oláh Lajos Sándorné képviselő. Meghívottak: dr. Lipták Péter jegyző, Simonka György Országgyűlési képviselő, Szűcs Gézáné Orosházi Tankerületi Igazgató, Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző, Lustyikné dr. Papp Anikó Orosháza Járási Hivatalvezető A sajtó részéről: Csete Ilona újságíró. A civil szervezetek részéről: Kvasz Pál Gábriel Bűnmegelőzési Egyesület Elnöke, Hatvani Gyuláné, Mézikék Nagycsaládosok Egyesületének Elnöke, Tóth Béláné a Helyi Vöröskereszt Szervezetének Elnöke, Szemenyei Katalin a Nyugdíjas Klub Elnöke, Annus Sándor az Adománykosár Egyesület Elnöke, Annus Istvánné a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének Elnöke, Behán József a Csanádapácáért Közalapítvány Elnöke, Bozóki Ágnes Kulturális és Faluszépítő Egyesület Elnöke, Mórocz Ildikó Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület Alelnöke Igazoltan távol: Göcző Gyula Andrásné képviselő, Csikós Gábor képviselő Tervezett napirend: 1./ Simonka György Országgyűlési Képviselő beszámolója 2./ Csanádapáca Község Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve 3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata Előadó: Oláh Kálmán Polgármester

2 4./ Csanádapáca Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 5./ Jelentés a évi belső ellenőrzésről 6./ Egyebek. Oláh Kálmán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a meghívottakat és Csanádapáca Község lakosságát. A meghívót és az írásos anyagot mindenki megkapta. Bejelenti, hogy 2 fő képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület többi tagja jelen van. A civil szervezetek képviselőinek egy része szintén jelen van. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet és kéri, hogy az első napirend az egyebekben kerüljön megtárgyalásra. Aki a fenti módosítással egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 39/2013. (III.13.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadta el a napirendet: 1./ Csanádapáca Község Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve 2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata 3./ Csanádapáca Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 4./ Jelentés a évi belső ellenőrzésről 5./ Egyebek Határidő: azonnal. Felelős: Oláh Kálmán polgármester

3 1./ Csanádapáca Község Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta. A közbeszerzésről szóló évi CVIII. Tv. 33. (1) bekezdésében foglalt előírásainak, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának IV. fejezet (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve elkészítettük és jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjesztjük Csanádapáca Község Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv a község évi költségvetése, az európai uniós pályázatok, az irányadó közbeszerzési értékhatárok, valamint az egybeszámítási kötelezettség figyelembevételével került összeállításra. Figyelembe véve a törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek az alábbiak. - árubeszerzés esetében 8 millió forint, - építési beruházás esetében 15 millió forint, - szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint. A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. (Kbt.11.. (1) bekezdés. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Jegyző úr esetleg kiegészítenéd az elmondottakat? dr. Lipták Péter jegyző: Annyiban egészíteném ki, hogy megvizsgáltuk a beszerzéseinket és a hulladék-szerződés is indokolta. Új szolgáltatót szeretnénk a településre, ezért javaslom a képviselő-testület felé elfogadásra. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm. Kérem, aki a fentiekkel egyetért, az kéz feltartással jelezze. A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2013. (III.13.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó évi összesített közbeszerzési tervet jóváhagyólag elfogadja. 2. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény 31. (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve a település hivatalos honlapján közzétegye. Határidő: 1. azonnal március 31. Felelős: Oláh Kálmán polgármester

4 2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, a Szociális Bizottság is tárgyalta, felkérem a Szociális Bizottság Elnökét, Kesjár Jánosnét, hogy ismertesse. Kesjár Jánosné elnök: Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletben állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját. Legutóbb május 1- jei hatállyal kerültek megállapításra a térítési díjak. A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A évre vonatkozó szolgáltatási önköltség megállapítását és az intézményi térítési díj összegének kiszámítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak közül az étkezési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a többi ellátás tárgyánál fogva ÁFA mentes. Az elmúlt évhez képest az ebédnél 25 forint változás van. A Bizottság tárgyalta és elfogadhatónak találta és javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra a térítési díjakat. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kérem kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 41/2013. (III.13.). sz. kt. határozat: 1. A Képviselő-testület az időskorúak nappali intézményi ellátása napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként étkezés nélkül 269,- Ft-ban állapítja meg. 2. A képviselő-testület a szociális étkeztetés egy napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként nettó 414,- Ft-ban állapítja meg. 3. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás Csanádapácán egy napra jutó szolgáltatási önköltségét 349,- Ft-ban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben az átlagos gondozást igénylő ellátás egy havi szolgáltatási önköltségét ,- Ft-ban állapítja meg. 5. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a demens gondozottak egy havi szolgáltatási önköltségét ,- Ft-ban állapítja meg.

5 6. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a napi háromszori étkezést igénybevevők étkeztetésének egy napra jutó szolgáltatási önköltségét reggeli esetén 207,- Ft-ban, ebéd esetén 406,- Ft-ban, vacsora esetén 254,- Ftban, összesen 867,- Ft-ban állapítja meg. 7. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a napi ötszöri étkezést igénybevevők étkeztetésének egy napra jutó szolgáltatási önköltségét reggeli esetén 190,- Ft-ban, tízórai esetén 145,- Ft-ban, ebéd esetén 386,- Ftban, uzsonna esetén 145,- Ft-ban, vacsora esetén 220,- Ft-ban, összesen 1.086,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az elfogadott szolgáltatási önköltség figyelembevételével állapítja meg. A rendelet-tervezetet ennek megfelelően kell elkészíteni. Határidő: értelem szerint. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Most pedig kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet-tervezetet is megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Ezt nem olvasom fel, mert le van írva ott van mindenki előtt. Kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e, aki egyetért a fentiekkel, kérem kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 7/2013.(III. 14.) sz. önkormányzati rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 8/2003. (III.31.) számú rendelet módosításról. A rendelet a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete. 3./ Csanádapáca Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Oláh Kálmán polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, erről csak annyit kívánok elmondani, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény 9 (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Ezért elkészítettük a tervet,

6 Melyet mindenki megkapott. Akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, az most megteheti. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem, hogy aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 42/2013. (III.13.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet jóváhagyólag elfogadja. Határidő: folyamatos. Felelős: Oláh Kálmán polgármester 4./ Jelentés a évi belső ellenőrzésről Oláh Kálmán polgármester: A belső ellenőrzés a Ber., valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. (Áht.) előírásai szerint történt.(2011. december 31-ig hatályos) a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, ellenőrzésekre került sor. Köves Mihály belső ellenőr megállapításokat és javaslatokat fogalmazott meg. Az elvégzett ellenőrzési feladat, az éves ellenőrzési tervnek megfelelően a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult. A végrehajtott ellenőrzések a jogszabályoknak a belső szabályoknak való megfelelés, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata során, az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység működését fejlesztette és eredményességét növelte. Jegyző úr kívánod-e kiegészíteni? dr. Lipták Péter jegyző: Csak annyiban, hogy Köves úr egy kicsit megkésve juttatta el hozzánk a jelentését. A hibákat korrigáltuk, a jelentés tartalmával egyetértünk. Amit még megemlítenék az éves ellenőrzési jelentés szempontjai: - a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása az előírásoknak megfelelően történt-e? - pénzgazdálkodási Szabályzatban foglaltakat betartották-e? - Az előlegek elszámolása és nyilvántartása szabályszerű-e? Ezeket a szempontokat vizsgálta át a belső ellenőr, ami számunkra pozitívumként értékelhető. Oláh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása valakinek van-e, amennyiben nincs, a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évről elkészített éves ellenőrzési jelentést jóváhagyni szíveskedjen.

7 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 43/2013. (III.13.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testület a évről elkészített ellenőrzési jelentést jóváhagyólag elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Oláh Kálmán polgármester. Oláh Kálmán polgármester: 5 perc szünetet rendelek el. 5 perc szünet Oláh Kálmán polgármester: Folytatjuk az ülést, megállapítom, hogy a Képviselő-testületből senki nem távozott el a szünet időtartama alatt, így az ülés továbbra is határozatképes. Köszöntöm a körünkben megjelent Simonka György Országgyűlési Képviselő Urat, továbbá Szűcs Gézáné Tankerületi Igazgató Asszonyt. 5./ Egyebek 1. pont: Háziorvos helyettesítése Oláh Kálmán polgármester: Először a háziorvos témával kezdeném. Dr. Brandt Izabella a Csanádapáca II. sz. háziorvosi körzet működtetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy április 1-jétől augusztus 31-ig (5 hónap) időtartamra a körzet helyettesítéssel történő háziorvosi feladatainak ellátását engedélyezze. Kérését azzal indokolta, hogy egészségi állapota megromlása miatt külföldi gyógykezelésen van és a körzet személyes ellátási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A helyettesítését Dr. Zsengellér Lajos és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika háziorvosok felváltva látnák el. A körzet helyettesítéssel történő háziorvosi ellátása az önkormányzatra plusz terhet nem ró, a körzet egészségügyi finanszírozását a továbbiakban is a Dr. Brandt Izabella ev. Kapja, a helyettesítő orvosok vele kötnek megbízási szerződést. A képviselő-testület hozzájárulása a működési engedély fentiek szerinti módosításához szükséges. Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban valakinek van-e? Bohus Ferenc képviselő: Megkérdezem, hogy hogyan tudja a helyettesítést ellátni Dr. Gogucz Erzsébet Mónika, aki Medgyesbodzáson háziorvos, de sok felé helyettesít tudtommal?

8 Oláh Kálmán polgármester: Ebben az esetben csak az önkormányzat hozzájárulása kell a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő működetéséhez. Az orvosok szerződésében benne van, hogy felmondható, ha nem látja el a feladatát rendesen. Ha a betegek panasszal élnek, akkor bontsák fel az egymással kötött szerződésüket az orvosok. Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően járuljon hozzá a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet, helyettesítéssel történő működtetéséhez. Aki a fentiekkel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 44/2013. (III.13.) sz. kt. határozat: 1. Csanádapáca Község önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Csanádapáca II. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához április 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban. 2. A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Zsengellér Lajos és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika háziorvosok felváltva látják el. 3. A Képviselő-testület felkéri Oláh Kálmán polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről az érintetteket és a község lakosságát értesítse. Határidő: március 31. Felelős: Oláh Kálmán polgármester 2. pont: Bejelentések, tájékoztatások Oláh Kálmán polgármester: Csak néhány mondatban szeretnék egy kis tájékoztatást adni az aktuális dolgokról. A Start-mintaprogramban 80 fő dolgozik jelenleg, és 8 fő dolgozik a rövidebb 3 hónapos projektben. Jelenleg is nyújtottunk be pályázatot az Élelmiszerlavina pályázatra, mintegy 7000 négyzetméteren termelnénk burgonyát és egyéb növényeket, majd ezek szociális alapon kerülnének kiosztásra. Volt egy Sporttelep pályázatunk, ez megtörtént várjuk a többit. Most pedig átadnám a szót Simonka György Országgyűlési Képviselő Úrnak, tartsa meg a beszámolóját. 3. pont: Simonka György Országgyűlési Képviselő beszámolója Simonka György Országgyűlési Képviselő: Köszöntök mindenkit, az itt megjelenteket, a televízió képernyője előtt ülőket és azokat is, akik most valamilyen elfoglaltságuk miatt nem lehetnek jelen. Én magam azt látom, hogy fontos lépés, hogy közösen együttműködjünk. Sok minden összeköt

9 bennünket pl. a dinnyés út Mindenkit foglalkoztat, hogy milyen stádiumban van. A kormány terveiről szeretnék szólni néhány mondatot. Arra kérek mindenkit, hogy tegyenek fel kérdéseket, ezeket hátha megválaszoljuk itt. Az összefogás fontosságáról néhány szót: Én év óta vagyok Országgyűlési Képviselő. Ennek jegyében kistérségi megállapodást kötöttünk Dr. Dancsó József Országgyűlési Képviselő úrral. Tervezzük, hogy a környező utak megújulnak, a mentőállomások felújítását is tervezzük, és természetesen újak is lesznek a kormány útrendezése kapcsán. A FIDESZ azt tapasztalta, hogy el van adósítva az ország, az önkormányzatok és a lakosság. Ez hosszú folyamat, de meg tudjuk valósítani ezt a problémát. Sikerült a költségvetési hiányt lefaragni, fontos számunkra is, hogy az önkormányzatok életben maradását biztosíthassuk. Ennek megfelelően született az adósságkonszolidáció, mely konszolidálta az 5000 fő alatti településeket. Polgármester Úr! Megkérdezhetem, hogy jelenleg mennyi pénz van az önkormányzat számláján? Oláh Kálmán polgármester: Mintegy 220 millió forint. Simonka György Országgyűlési Képviselő: Azt gondolom, hogy nagyon sok embert el kellett volna küldeni, ha nem konszolidálunk. Az iskolákat is az egyházhoz csatlakoztattuk. Én hívő ember vagyok és az a tapasztalatom, hogy ez is jól működik. Akiknek ez nem ment, azoknak ott van a Klebersberg Intézmény. Itt szeretném bemutatni Önöknek Szűcs Gézáné Tankerületi Igazgató Asszonyt, akinek 6 diplomája van és nagyon jó szakember. Ha kérdés van, készséggel válaszol. Visszatérve Csanádapácához, engem is ezer szál köt ide, hiszen vannak itt rokonaim és barátaim. Amikor Dr. Erdős Norbert Kormánymegbízott Úrral az élen felállt a Kormányhivatal, azok alatt a Járási Hivatalok, úgy láttuk, hogy szükséges lesz a kormányablakok kialakítása. Olyanná kívánjuk alakítani a kormányablakokat, ahol egy ember mindent el tud majd intézni. Ha ez feláll novembertől, bemegy az ügyfél és elintézi a dolgait, nem küldik el majd másfelé, mert különben belegabalyodunk a sok ügyintézésébe. Beszélni szeretnék még a fejlesztésekről. Az utakkal kapcsolatban sok képviselővel összefogtam, hogy a 44-es út jó legyen, de nekünk most a dinnyés út a fontos. Voltak szavak, beszédek, de szándék nem, hogy megépüljön. Javaslatomat a Kistérségi ülés is elfogadta, terveink is vannak, úgy tudom a szakemberek voltak már itt Csanádapácán is. Beépítették a tapasztalatokat a javaslatokba. Ez a dinnyés út lesz a prioritás ben! Igaz tenni kell még hozzá dolgokat, de mi megtesszük. A Megyei Tanács Elnöke Farkas Zoltán Úr területi fejlesztési tervet készíttet. Ez egy megyei fejlesztési terv, de nekünk a dinnyés út kell, ezért kértem Elnök urat, hogy építsük be ezt is a tervbe. Jövőre megkezdődik a ciklus. Új munkahelyek, új adófizetők lesznek. A mezőgazdaság is támogatva lesz. A gazdákat fogjuk segíteni pl. fólia-telep létrehozása, szarvasmarha tartótelepek létrehozásával. A hátrányos helyzetűek kapnak még támogatást.

10 Vannak még lehetőségek, érkeznek a források. Csökkentettük a járulékokat, még soha ilyen járulék-csökkentés nem volt. Dolgozni kell azon, hogy legyen munkahely, a START program csak arra való, hogy amíg valaki nem talál más helyet, addig legyen munkája. Nem arra szolgál, hogy valaki innen menjen majd nyugdíjba. Majd lesznek szociális szövetkezetek, de ahhoz a START-programoknak értékteremtő munkát kell produkálnia, önfenntartóvá kell válnia. Csanádapáca jól sáfárkodott, és lehet, hogy jogosultak lesznek szociális szövetkezetben értékteremtő munkát végezni. Pár szót szeretnék a Turisztikai Desztináció Menedzsmentről is beszélni, ez 2 évvel ezelőtt jött létre és Csanádapáca is a tagjai között van. Tudni kell, hogy az unióban csak az pályázhat, aki ennek tagja. Azt látom, hogyha egyfelé toljuk a szekeret, apróbbakat léptünk, de szellemi megújulást hoztunk. Próbálunk segíteni az embereknek. Nem vettük el a nyugdíjakat, és tervezünk további segítséget is. Állok rendelkezésükre, kérdezzenek, ha van kérdés, szívesen válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Igazgató asszony! Tisztelt képviselők, ha van kérdésük, akkor tegyék fel bátran. Bohus Ferenc képviselő: Mondanám, hogy Csanádapáca esetében az iskola megőrzése nem mindennapi siker. Senki sem panaszkodhat. Azonban a dinnye úttal kapcsolatban azt mondom, hogy azzal nagyon vigyázni kell, mert már gyermekkorom óta építik, és még sincs kész. Sőt továbbmegyek, az egyik minisztert lehozatták ide Trabanttal, de nem történt azóta sem semmi előrelépés az ügyben. Simonka György Országgyűlési Képviselő: Az úttal kapcsolatban a szavakon kívül semmi nem hangzott el. Meg kell tervezni, engedélyeztetni, pályázni. Ez mind pénz. Csak a tervek kb. 80 millió forint. Ami az engedélyt illeti, az kb. ugyan ennyi. Tervezünk egy kis határátkelőt Dombegyháza- Varjas között. Az egyik út Kevermes-Nagykamarás-Medgyesegyháza- Csanádapáca-Pusztaföldvár-Orosháza szakasz lenne, a másik Dombegyháza- Kunágota-Magyarbánhegyes-Csanádapáca Szeszfőzde területet érintené. Bohus Ferenc képviselő: Parlamenti szinten kellene kezdeményezni, hogy az út melletti gödrök kihez tartoznak. Megcsináljuk az utat, de az legyen teljesen rendben. Kinek milyen mértékben felelőssége rendben tartani. Oláh Kálmán polgármester: Reméljük, hogy meg fog valósulni, ez lesz a kezdeti lépés. Tisztában vagyok vele, hogy a befektető nem hajlandó a Dunántúlról lejönni ide. A régió le van szakadva. Nem tudok szavakat arra, hogy Dombegyháza környékén milyen utak vannak, de ott is emberek élnek. Azt mondom, hogy támogatjuk az utat, hogy minél hamarabb elkészüljön. Kormányzati segítségre lenne szükség, hogy fejlődjön a mezőgazdaság. Ipari üzemek nem jönnek ide le. Ha visszajönne a helyileg előállított érték, helyileg kerülne feldolgozásra, akkor jobb lenne a helyzet. Azt tapasztalom, hogy Csanádapáca is egy elöregedő falu, mindenütt megszabadulnak a kis területektől. Háttér kell, ami a megélhetést biztosítja, Kistérség, Régió, Közös Önkormányzat. A fiatalok elmennek a fővárosba és a határon túlra, itt maradnak az öregek, akiket el kell látni.

11 Simonka György Országgyűlési Képviselő: Folytatnám a sort, az összefogás a fontos. A politikusok beszélnek, szóltam a polgármestereknek, hogy nézzék meg a START- mintaprogramotokat. Ebben az összefogásban látom a megoldást én is. Más kérdés az, hogy vissza tudjuk-e állítani a régi világot. Egy a baj az, hogy elveszítettük a piacainkat. Az orosz és a lengyel piac már nem kér belőlünk. Nagy extrát kell mutatni, hogy olcsóbban adjuk a termékünket, de már nem tudjuk olcsóbban adni. Nincs munka, azért mennek el olyan sokan az országból. Én magam is 4 évig dolgoztam külföldön, tudom milyen az. Ma már nem mennék ki. Akik kinn vannak, sok pénzt keresnek, de minden este hazavágynak. Ez biztos! Oláh Kálmán polgármester: Lehet, hogy az előbb egy kicsit túloztam, de sajnos itt ez a jellemző. Tudom, hogy hosszú folyamat ez. Azt azonban, hogy háztájiban nem lehet előállítani minőséget, én cáfolom, mert igenis lehet. Amikor a Gyulai Húskombinát működött, oda vittem az állataim és ott is kijött az 55 %-os hústermelés. Simonka György Országgyűlési Képviselő: Ezt én is jól tudom, mivel én is Annus Lászlónál adtam le az állataimat. Azonban a különbség nem a magyar-magyar, hanem a dán-magyar között van. Ezért fontos a kormány számára, hogy az önkormányzatokat és vállalkozókat is talpon tartsuk. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Most pedig átadnám a szót Szűcs Gézáné Tankerületi Iskola Igazgató Asszonynak, tartsa meg tájékoztatását. Szűcs Gézáné Tankerületi Iskola Igazgató: Köszönöm a szót január egytől azok az iskolák, akik állami intézményhez kerültek, az Orosházi Járási Tankerülethez tartoznak. Az egyházi iskolák nem kerültek át hozzánk. Mivel a fenntartói feladatokat az önkormányzatok már nem látják el, a megállapodások átkerülnek a Klebersberg Intézményhez. Mi a fenntartói, irányítói feladatokat átvesszük, és Önökkel is fel fogjuk venni a kapcsolatot. Azt hiszem Önök jól döntöttek, az egyházi iskola kérdésben, mert sok értéket kapnak a gyermekek a neveléssel együtt. Mi a közoktatási feladatokat fogjuk ellátni és én azt gondolom, hogy a település életében nagyon fontos az iskola. Úgy gondolom, hogy helyzeti előnyük is lesz a gyermekeknek, mert a mezőgazdaság működik a településen. Köszönöm, hogy meghallgattak, amennyiben kérdés van, arra készséggel válaszolok. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A megállapodással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy csak az iskolát érinti, mivel nálunk az óvoda is az egyházi részben van? Szűcs Gézáné Tankerületi Iskola Igazgató: Csak általános iskolai feladatellátás tartozik hozzánk, az óvodai az önkormányzatnál marad. Oláh Kálmán polgármester: Megköszönöm Igazgató asszonynak a tájékoztatást és megkérdezem, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek?

12 Bohus Ferenc képviselő: Én kérdeznék még a sertéstartással kapcsolatban. Azt hallom, hogy minőségi problémák vannak a sertésünkkel? Úgy gondolom, hogy itt valamilyen adminisztratív lépés kellene, hogy ne tudják behozni a szlovák disznót. Ami pedig az önkormányzat pénzügyeit illeti, elmondanám, hogy Kaposvár polgármestere hanyatt vágná magát a székében, ha megtudná, hogy Csanádapácának mennyi pénze van. Erről ennyit szerettem volna elmondani. Oláh Kálmán polgármester: A kötvényt illetően azt tudom elmondani, hogy hála, hogy a kormány így döntött, mert akkor mi is lenullázódtunk volna. Ugyanis a tőke és a kamatok törlesztést el kellett volna kezdenünk. Még egyszer köszönetet mondok a megjelenteknek, és mindenkinek, a továbbiakban szünetet rendelek el, majd zárt üléssel folytatjuk. Az ülést ezennel bezártnak tekintem. K.m.f... Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 15/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének, 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. december 13-án megtartott közmeghallgatásáról és falugyűlésről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-12/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén. Szabóné Balogh Bernadette jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén. Szabóné Balogh Bernadette jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester Bor József Dezső,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 1631/5/2015 Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben