Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 39/2013. (IV.29.) számú határozatot az önkormányzat évi koncepciójának elfogadásáról 40/2013. (IV.29.) számú határozatot az önkormányzat közötti időszakban tervezett saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 41/2013. (IV.29.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról 42/2013. (IV.29.) számú határozatot a Vas Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodás elfogadásáról 43/2013. (IV.29.) számú határozatot a évről készült belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 44/2013. (IV.29.) számú határozatot a Toronyi KSK beruházásához támogatás nyújtásáról 45/2013. (IV.29.) számú határozatot az óvodai felvételi létszámkorlát meghatározásáról

2 Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének j e g y z ő k ö n y v e Készült: Ülés helye: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én órakor megtartott nyílt testületi ülésén. Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony Jelen vannak: Kovács György polgármester Csiszár József alpolgármester Joó Imre, Joó Béláné, Dr Csapó Tamás, Rácz István képviselők (6 fő) Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző Dr Schermann Vera Torony Község díszpolgára Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a héttagú testületből négy megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés napirendjét egyhangúlag (6 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1./ Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Ea.: polgármester 2./ Az önkormányzat évi koncepciójának elfogadása Ea.: polgármester 3./ A Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása Ea.: polgármester 4./ A Vas Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodás elfogadása Ea.: polgármester 5./ Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók Ea: polgármester 1./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: Az első napirendi pont keretében a évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadására kerül sor. A beszámolót mindenki megkapta, így módjában állt átnézni. Dr Csapó Tamás kérdése az volt, hogy a dologi kiadások és a felújítási kiadások miért ennyire alacsony a közutak hidak szakfeladaton. Joó Imre: A településüzemeltetés szakfeladaton jelenik meg, ott a felhalmozási kiadás összege magas, előirányzat pedig nem volt rá, ez az összeg valószínűleg abból adódik, hogy az összes útfelújítás ide lett elszámolva. Lakics Monika jegyző elmondta, hogy az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló a könyvelés adatai alapján készült el. A beérkezett számlákat még az előző pénzügyes

3 kolléganő könyvelte, előfordulhat, hogy más szakfeladatra könyvelte el a kiadást. A gazdálkodás során az előirányzatok összegéig lehet kiadásokat teljesíteni, amennyiben szükséges az előirányzatokat módosítani kell. Összességében a kiadási előirányzatokat nem haladta meg az önkormányzat. Joó Imre: Az óvodánál a módosított előirányzat kétszerese az eredetinek, ez miből adódott? Lakics Monika: Az óvodánál a módosított előirányzat tartalmazza az előző évi adatokat is, mivel jogszabályváltozás miatt 2012 évtől kell önálló beszámolót készítenie az intézmények korábban pedig az önkormányzat beszámolójában szerepeltek az előirányzatai. Joó Imre: A művelődési ház felújítása pályázattal mi van? Annak az előirányzata itt szerepel, teljesítés pedig nincs. Lakics Monika: a lépcsőliftre beadott módosítási kérelmünkre pozitív válasz jött. A kifizetési kérelmünket is beadtuk decemberben, arra még nem jött semmilyen válasz. Joó Imre: A közcélú foglalkoztatásnál a dologi kiadásokat, a szerszámok költségeit téríti a munkaügyi hivatal? Ennyi embert érdemben nem lehet foglalkoztatni, a település lakosságát irritálja, hogy látják, hogy nem dolgoznak. Kovács György: csak a bérhez van támogatás. Joó Imre: Az önkormányzatnál a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál is kétmillió forint túllépés van, ez miből adódik. Lakics Monika: a személyi juttatásoknál a korábbi körjegyző részére kifizetett jutalom és járuléka adja valószínűleg a túllépést, aminek kifizetését Torony Község Önkormányzata vállalta. A dologi kiadásoknál minden olyan dologi kiadás szerepel, ami más szakfeladatra nem kerülhet elszámolásra. Rácz István: Településüzemeltetési feladatok szakfeladaton került elszámolásra az utak javítása? Jó lett volna egy sokkal részletesebb kimutatást látni a költségekről. Joó Imre: Azt javaslom, hogy a következő ülésre a településüzemeltetési feladatoknál a felújítási kiadások tekintetében, az önkormányzatnál a dologi kiadások tekintetében kérjünk részletes kimutatást, hogy miből adódtak az összegek. Illetve azt kérnénk megindokolni, hogy a módosított előirányzat az óvodánál miért 56 millió forint. A pénzmaradvány összege 25 millió forint volt év végén, év elején 48 millió forinttal indultunk. Hogy lett a 48 millió forintból 25? Dr Csapó Tamás: Ha ez a tendencia így folytatódik, akkor 1-2 év alatt elfogy a tartalékunk. Lakics Monika: A következő ülésre az elhangzott kérdések alapján részletes kimutatást készítünk a kérdéses előirányzatokról. Joó Imre: A képviselő-testületnek azt javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el, a kigyűjtött adatokról pedig majd külön beszéljünk, ha meglesznek. Kovács György javasolta a beszámoló elfogadását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat) megalkotta 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ napirendi pont megtárgyalása: a.) Kovács György: A második napirendi pont a évi koncepció elfogadása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24.. (1) bekezdése, az

4 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.. (1) bekezdése alapján a évi költségvetési koncepciót április 30-ig kell elkészíteni és megtárgyalni. Mivel számadatokat még nem ismerünk, ezért csak az elveket tudjuk lefektetni a tervezéshez. Ez az anyag elkészült, kérem azt elfogadni. Dr Csapó Tamás: A koncepcióban a település által megvalósítani kívánt fő célokat kellene rögzíteni, úgy gondolom. Ebből az anyagból nem tűnik ki Lakics Monika elmondta, hogy ez a költségvetési koncepció, de természetesen ebben is lehet településfejlesztési célokat rögzíteni. Kovács György: Jelenleg több pályázatíró is figyeli a pályázati kiírásokat. Valószínűleg most jönnek majd ki olyan pályázati kiírások, ahol az adósságkonszolidációval nem érintett települések pályázhatnak. Több útfelújítást is fontos lenne megvalósítani, Szabadság utca, Török István utca, Ojtózi út, Rohonczi út. A járdákról is szó volt, kerékpárút is jó lenne. Joó Imre: Úgy tudom, hogy a minisztériumba már le kellett adni ehhez kapcsolódóan a fejlesztési elképzeléseket. A leadás előtt ezt a képviselő-testülettel egyeztetni kellett volna, hogy mi legyen leadva. Kovács György: az anyagot leadtuk a minisztériumba, az utak felújításának és a csapadékvíz elvezetés megoldásának problémáját jeleztük. Dr Csapó Tamás: A dombon a gázközmű megvalósítása is fontos lenne, parkoló kialakítása a fenti temetőhöz, játszótér kialakítása a dombon. A testület azért van, hogy ilyen kérdésekben is döntsön. A fejlesztési elképzeléseket pedig fogalmazzuk bele a koncepcióba. Rácz István: Torony az évek során mindig takarékoskodott. Most mit kapunk ezért? Az állam ne egyoldalúan döntsön arról, hogy mi mire fordítjuk ezt a pénzt. Kovács György: Most olyan pályázati kiírás van, ami alapján a településen a közbiztonság javítása érdekében kamera-rendszert tudunk kiépíteni. A támogatás mértéke 100 %-os, maximum 10 millió forint összegű támogatás kérhető. Ezt a pályázatot szeretnénk benyújtani. Erről majd még később szó lesz. Most javaslom a koncepció elfogadását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 39/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.. (1) bekezdése alapján benyújtott évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. 2. A végleges költségvetés összeállítása során a koncepcióban foglalt alapelvek érvényesülését kell biztosítani: Határidő: költségvetési rendelettervezet készítésének időpontja

5 b.) Kovács György: A évi költségvetéshez kapcsolódóan van egy kötelezettség. Az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. Törvény 29. (3) bekezdés alapján az éves költségvetés elfogadását megelőzően meg kell állapítani, középtávú tervben be kell mutatni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A fentiek alapján a képviselő-testületnek a évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az előterjesztésben foglaltak szerint kérem elfogadni. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 40/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el: A képviselő-testület összhangban a 2013.évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal az önkormányzat évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását. Ezen célkitűzések elérése érdekében a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében a képviselő-testület adósságot keletkezető ügylet kezdeményezését nem tervezi. Kimutatás az önkormányzat közötti időszakban tervezett saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről (E Ft-ban) Év Saját bevétel adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Határidő: azonnal 3./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Vasivíz Zrt a korábbi döntés értelmében átadta az önkormányzatoknak a viziközművagyont. A szolgáltatás biztosítása érdekében az

6 eszközök további üzemeltetésére egy üzemeltetési-bérleti szerződést kötne az önkormányzattal, amely alapján ő látná el továbbra is az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatot a településen. A szerződést mindenki megkapta, módjában állt azt átnézni. Kérem a szerződés elfogadását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 41/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést az előterjesztéssel egyezően elfogadja. Határidő: azonnal 4./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Vas Megyei Kormányhivatal egy üzemeltetési megállapodást küldött, melyben a járási települési ügysegéd által használt irodahelyiség nagyságának arányában a fenntartási költségekhez való hozzájárulás feltételeit rögzítenénk. A megállapodás tartalmazza az összeget és a fizetési feltételeket is. A megállapodást szintén mindenki megkapta, így módjában állt átnézni. Kérem azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 42/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében aláírja. Határidő: azonnal 5./ napirendi pont megtárgyalása: a.) Kovács György: A belső ellenőrzési jelentést a évben elvégzett ellenőrzésekről a belső ellenőrzést végző cég megküldte. Lakics Monika elmondta, hogy három ellenőrzés történt az elmúlt évben. Ismertette a jelentésben foglaltakat, az ellenőrzési témákat és az ellenőrzés megállapításait majd kérte a jelentés elfogadását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta:

7 43/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012 évben elvégzett belső ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéssel egyezően elfogadja. Határidő: azonnal b.) Kovács György: Az elmúlt ülést követően érkezett a levél, hogy az iskola perében Bucsu Község Önkormányzata fellebbezett, a másodfokú tárgyalást októberre tűzték ki. A lomtalanítást május 18-ára vállalta a SZOVA. Részt vettem a Megyei rendőrfőkapitányságon egy éves beszámolón, ahol jelen voltak a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentősök képviselői. Elhangzott, hogy amennyiben az iskola kérné, akkor kijönnének az oktatási intézménybe drogok elleni előadást tartani a gyerekeknek és a szülőknek is. A hatalmas esőzések idején a Rohonczi út túloldaláról az új lakópark területére óriási vízmennyiség ömlött. A közútkezelő képviselőjét kihívtam, hogy nézze meg a helyzetet. Az út alatt van egy áteresz, ami elvinné a vizet, de a jelenlegi állapota nem megfelelő, korrigálni kell. Az árkokat a közútkezelő kitisztítja, kimélyíti. Valószínűleg a hidak egy részét fel kell szedniük, ezt jelezni kell a lakosságnak. Az Őrségi Vízrendezési Társulás az út túloldalán lévő árkot kitisztítja. A Rohonczi út végén az átfolyók elé az esőzés során iszaphordalékot vitt a víz, ezt csak markolóval lehet kiszedetni. Ha nagyobb eső lesz gond lesz. A Kárpát utca végén a hídereszt ki kellene tisztítani és a Vincellér csárdáig az árkot kézzel kiásnánk és az új lakótelep felől bevezetnénk az ott lévő bevezető nyíláson át a vizet, úgy jönne ki a Rohonczi útra. A faluban még egy szomorú esemény történt, összedőlt egy régi ház. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az ott lakókat a testvérek befogadták. A szomszédos ingatlan tulajdonosai viszont az önkormányzattól várják a romok eltakarítását. Egy markoló és egy autó tudná elhordani azt a tömés-vályog házat, ha a testület úgy gondolja, hogy vállaljuk ezt a dolgot. Joó Imre: Most már van intézményes hulladékgyűjtés, zsákos hulladékgyűjtés, szelektív szigetek. Szükség van-e minden évben lomtalanításra? Ha pedig mégis csinálunk, akkor meg kellene gondolni, hogy ne szombaton szervezzük meg, hanem hétköznap, mivel hétvégén drágábban vállalja a szolgáltató. Az elhangzott problémákra pedig azt tudom mondani, hogy már korábban szó volt róla, hogy közösen bejárjuk a települést és megnézzük a problémákat. Addig én nem szeretnék semmit sem megszavazni, amíg ez meg nem történik, a helyszínen közösen meg nem nézzük, hogy mi a probléma. Az árkok kimélyítésének örülök, de az ott lakókkal jó előre tisztázni kell, hogy a hidak fel lesznek szedve, mert ha nem így lesz, akkor ott nagy felháborodás lesz. Az összedőlt házzal kapcsolatban az a véleményem, hogy csak akkor segítsen az önkormányzat, ha a tulajdonosok is részt vesznek az eltakarításban. Az a ház azért dőlt össze, mert nem fordítottak figyelmet az állagmegóvásra pedig idejük lett volna, hiszen egyikőjük sem dolgozik sehol. Dr Csapó Tamás: Egyetértek azzal, hogy a lomtalanítás ne szombaton legyen, próbálj velük egyeztetni, hogy egy más napra tegyék át, hétköznapra. A falubejárást minél előbb meg kell tartani, mert ha megnő a növényzet rosszabb lesz a helyzet. Joó Béláné: Legyen hétfőn, akkor hétvégén mindenki ráér összeszedni amit ki akar rakni. Kovács György: Akkor a falubejárás legyen hétfőn négy órakor, itt találkozunk a hivatalban, innen indulunk.

8 Dr Csapó Tamás: Szeretném megkérdezni, hogy a patak partján a szemét összeszedése megtörtént, az mikor lesz onnan elvitetve? Már újabb kupacok is keletkeztek ott. Kovács György: Úgy szeretném megoldani, hogy az összes hulladékot összeszedjük mindenhol, egy helyre visszük, és akkor egyben vitetem el. Dr Csapó Tamás: A lakóparki lakosok számára szervezett lakossági fórum végén már nem tudtam ottmaradni, szeretném megkérdezni, hogy mi lett a megbeszélés vége? Kovács György: A lakossági fórum után két nappal megkeresett egy ügyvéd és elmondta, hogy ő végig segíteni fogja az önkormányzatot, össze kell szedni a lakópark kialakításával kapcsolatos összes dokumentációt az ügyészség részére és pert kell indítani. Joó Imre: Nemcsak a Molnár Szabolcs felelős a kialakult helyzetért, az építési vállalkozóknál is sokszor elakadt a pénz. Kár, hogy nem voltak itt a meghallgatáson, mert akkor a lakók megkérdezhették volna, hogy a befizetett útfelújításuk összege hova lett? Rácz István: Az ügyvéd egész biztos, hogy lépni fog ebben az ügyben. Azt nem értem, hogy a lakóparki lakók miért nem keresik fel a Molnár Szabolcsot, hiszen itt lakik Sében. Csiszár József: Szeretném jelezni, hogy a fő úton egy helyen beszakadt a padka, elég veszélyes, azzal valamit kell kezdeni. Kovács György: A közútkezelőhöz tartozik, jelezni fogom feléjük. Már láttam én is, el kell mennünk hídgyűrűt venni oda. Rácz István: A Gyűrűsék házánál az elsőbbségadás táblát kihúzták, bedobták az árokba, azt vissza kell tenni mielőtt ellopják. Joó Imre: A temetőben a novemberben gyújtott gyertyák a hősi emlékműn még mindig ott vannak, a virágtartók gazosak, a közmunkásokat ki kellene küldeni ott ezeket rendezni. Joó Béláné: A ravatalozón még mindig hiányzik a pala. Kovács György: Rendben ezeket megoldjuk. Magyar Szabolcs: A lakóparki utakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy írtam egy levelet a közútkezelőnek, hogy azok az utak balesetveszélyesek és életveszélyesek. Szeretném, ha ezen a vonalon elindulna valami. Mindenképpen pozitív, hogy az önkormányzat pert indít, de abból még utak nem lesznek. Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy van megoldás arra, hogy az utakat az önkormányzat fel tudja újítani. Erre a megoldás a közérdekből történő kisajátítás, ezt már jeleztem a jegyzőnő felé is. Dr Csapó Tamás: pontosan mi lenne akkor itt a megoldás? Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a lakossági fórumon is elhangzott a kisajátítás lehetősége, bár kétség merült fel, hogy utat út céljára kisajátítani lehet-e. A kisajátítási eljárást a kormányhivatal folytatja le, ennek várható eredményéről ezért nem tud nyilatkozni. Vannak feltételek, amiket az eljárás során teljesíteni kell a jogszabályból adódóan. Elmondta, hogy már kért időpontot a kormányhivataltól egyeztetés céljából, az egyeztetés után tud érdemben többet mondani. Dr Csapó Tamás: valószínűleg a kisajátítás lehetséges, de onnantól kezdve az önkormányzat kötelezettsége lesz az utak megcsináltatása. Erre anyagi lehetősége nincs, ezért ezt nem fogom megszavazni. Kovács György: A kisajátításhoz az utakon lévő jelzálogot is ki kell fizetnie az önkormányzatnak, az 46 millió forint, erre szintén nincs kerete az önkormányzatnak. Magyar Szabolcs: Én utána néztem, ez nem egészen így van. Az első lépésként azt kell megoldani, hogy közterületté legyen nyilvánítva az utak területe, így már nem utat kell út céljára kisajátítani. Dr Csapó Tamás: A rendezési tervünket emiatt módosítani kell, akkor ez több millió forintba kerül. Magyar Szabolcs: Az ott lakóknak alapvető állampolgári joguk, hogy meg tudják közelíteni a házukat. Az utak most olyan állapotban vannak, hogy lassan járhatatlanok. A kisajátítástól nem kell félni, nagyon egyszerű a dolog, településrendezés céljára ki lehet

9 sajátítani az utakat, ebben az esetben a jelzálogot biztosan nem kell megfizetni. Szakértő becsüli fel a kisajátításhoz az utak értékét. Azoknak az utaknak minimális az értéke, hiszen szinte járhatatlanok, annyi pénze biztosan van az önkormányzatnak. Az utak felújítása csak az utána következő lépés. Kovács György: A kisajátítás után, ha ez lehetséges lesz, a rendezési tervet módosítani kell, ami sokba kerül. Ezután az utak felújítása szintén több tízmillió forint lenne. Ez az ügyvéd nagyon elszánt és mindenképpen a végére szeretne járni az ügynek. Dr Csapó Tamás: Várjuk meg az egyeztetést a Kormányhivatallal. Kovács György: A faluban, amikor vezették a vizet vagy a csatornát az akkori lakosok önerőből fizették meg a közművek bevezetésének díját. Nem volt támogatás. Nem várhatják el a lakóparkban lakók, hogy az ő hozzájárulásuk nélkül az önkormányzat oldja meg ezt a problémát. Azt hangsúlyozzák, hogy az önkormányzat másodrendű állampolgárként kezeli őket, pedig ez egyáltalán nem így van, de nekik is tenni kell azért, hogy jobb legyen. A lakóparki lakók az önkormányzattal semmilyen szerződésben nem álltak. Az építéshatóságot is megkérdeztem arról, hogy hogyan adtak ki oda lakhatási engedélyeket. Azt válaszolták, hogy akkor nem volt olyan jogszabály, ami ezt tiltotta volna. Joó Béláné: Én is ezt szerettem volna mondani, hogy annak idején, amikor a gázt bevezették, nem kérdezték meg, hogy van-e pénzünk, be kellett fizetnünk 320 ezer forintot, hitelt vettünk fel rá. Így alakult ki a faluban minden. A lakópark ingyen rákötött az összes közműre, egyedül az úttal van gondjuk, azt meg ne az önkormányzattól várják, hogy megoldja. Joó Imre: Annak idején én voltam a polgármester. Megkérdezem Magyar Szabolcs urat, hogy annak idején őszerinte helyesen cselekedtem-e, hogy úgy nyilatkoztam, hogy az önkormányzat csak akkor veszi át az utakat, ha azok megfelelő minőségben készülnek el. Magyar Szabolcs: Természetesen igen. Dr Schermann Vera: annak idején mi is megfizettük a TEHO-t, így készültek el a közművek. Kovács György: Akkor ha nincs több hozzászólás, folytatnám a következővel. Dr Horváth Imre azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy felvilágosítást kér két területtel kapcsolatban az önkormányzattól. Az egyik a toronyi homokossal szembeni terület, a másik pedig a kápolna mögötti terület. Azt szeretné tudni, hogy ezek a területek a közeljövőben eladásra kerülnek-e. Joó Imre: a toronyi homokossal már egyszer foglalkoztunk, akkor abban maradtunk, hogy fel kell értékelni a területet, mert ott két tulajdonos is van, csak egy része az önkormányzaté. Az a véleményem, hogy mivel az a terület teljesen kihasználatlan, ne zárkózzunk el az eladástól, viszont ahhoz ragaszkodjunk, hogy mondja meg, hogy milyen célra szeretné használni. Kovács György: Én úgy tudom, hogy ott vaddisznókat szeretne tartani. Az Imre azt mondta, hogy Ft/m2 áron adható el ez a terület szerinte. Rácz István: Erdő esetén Ft/m2 körüli az ár. Dr Csapó Tamás: Szerintem egyelőre azt kellene neki mondani, hogy nem zárkózunk el az eladástól. Elmegyünk a falubejárásra és majd utána döntünk a dologról. Rácz István: De mindenképpen írja le, hogy pontosan melyik területet venné meg. A képviselők ezzel egyetértettek. Kovács György: Akkor a következő egy támogatási kérelem, amit a Toronyi KSK adott be. Ismertette a kérelemben foglaltakat. Elmondta, hogy a sportpálya köré egy nyertes pályázat alapján védőkerítés lenne létesíthető. Az önerőhöz lenne szükséges a sportkörnek 1 millió forintra. A beruházás az önkormányzat tulajdona lenne, hiszen a sportpálya is

10 önkormányzati tulajdonban van, a pályázatot viszont csak a sportkör nyújthatta be. Én mindenképpen azt javaslom, hogy támogassuk ezt a beruházást. Joó Imre: től az MLSZ előírása szerint a labdarúgópályák esetében kötelezővé teszik az ilyen típusú korlátok létesítését. Most támogatják ezeknek a kiépítését. A pályázat sikeres volt, úgy gondolom, hogy ha most pályázati pénzből nem lesz megoldva, akkor később önerőből kell, ha egyáltalán sportot akarunk a faluban, ezt a lehetőséget ki kell használni. Rácz István: Az én javaslatom az lenne, hogy 800 ezer forintot adjon az önkormányzat, a többit a sportkör tegye hozzá. Joó Imre: Ez egy önkormányzati beruházás, miért a sportkörnek kellene finanszírozni? Kovács György: Javaslom, támogassuk 1 millió forint összeggel a pályázat megvalósítását. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (5 igen 1 nem szavazat) a következő határozatot hozta: 44/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi KSK részére 1 millió forint összegű támogatást állapít meg az egyesület által benyújtott pályázat alapján megvalósítandó sportpálya körüli korlát megvalósítására, a pályázati önrész biztosítására. A nyújtott támogatás felhasználásáról a pályázati cél megvalósítását követően a képviselő-testület felé a Toronyi KSK elszámolni köteles. Határidő: azonnal c.) Kovács György: A Jobbik Magyarországért Mozgalom egy levelet juttatott el hozzám. Felolvasta a levél tartalmát. A levélben a Jobbik Magyarországért Mozgalom javasolja a képviselő-testületnek a településen egy kamerarendszer kiépítését. A településen a közbiztonság rossz, a rendőri jelenlét nem elégséges. Hozzáteszem, hogy ebben a dologban már lépett is az önkormányzat. Most van egy pályázati lehetőség, aminek keretében a települési közbiztonság javítására lehet forrást igényelni. A beadási határidő május 2-a, önerő biztosítása nem szükséges, 10 millió forint összegű támogatás igényelhető. A teljes kamerarendszerre kértünk árajánlatot és ennek alapján nyújtjuk be a pályázatunkat, tehát amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, akkor kiépül a településen a kamerarendszer. Csiszár József: Akkor, amiről korábban döntöttünk, az most nem valósul meg? Kovács György: Megvárjuk a pályázat eredményét, és ha sikeres lesz a pályázat, akkor természetesen annak alapján lesz megvalósítva a kamerarendszer, ha nem nyer a pályázat, akkor vissza lehet térni rá, hogy önerőből mit tudunk megvalósítani. Mészáros Péterné óvodavezető elmondta, hogy ő szeretné, ha még egy dologban döntene a képviselő-testület. Arról van szó, hogy a jelenlegi köznevelési törvény alapján nincs lehetőség arra, hogy a képviselő-testület döntésével a maximális csoportlétszámot megemelje. Az Alapító Okirat szerint egy csoport maximális létszáma 25 fő. Korábban mód volt arra, hogy ezt a fenntartó döntésével 20 % illetve további 10 % mértékben ezt megemelje, eszerint a felvehető gyermekek száma a két csoportban jelenleg 65 tanuló, szeptembertől pedig 50 fő lesz. A beiratási időszak lezárult, most az látszik, hogy 63 óvodás kezdene szeptembertől, ha minden jelentkezőt felveszünk az intézménybe. Amennyiben viszont a jogszabály így marad, akkor előfordulhat, hogy új csoport

11 kialakítására lesz szükség. Ezért szerettem volna tájékoztatni a képviselő-testületet erről a helyzetről. A másik módosult szabály pedig az, hogy 50 fő gyermeklétszám fölött intézményvezető helyettes alkalmazását írja elő a törvény, illetve módosulnak a maximális óraszámokra vonatkozó szabályok is szeptembertől. Erről is érdemes már most gondolkodni. Az óraszámok úgy fognak kijönni, hogy mindenképpen helyettesítésre lesz szükség, a költségvetésbe ez nem lett betervezve, azt majd módosítani kell. Dr Csapó Tamás: Úgy gondolom, hogy mindenképpen nyugodtan fel lehet venni a jelentkező gyerekeket. Azt meg kell nézni, hogy a jelentkezők közül meg kell nézni, hogy kik a toronyiak és a dozmatiak, őket fel kell venni. Más településről nem vennék fel gyermeket. A fenntartáshoz nem járulnak hozzá semmivel, az ottani önkormányzat dolga, hogy megoldja az óvodai ellátást. Én azt javaslom, hogy csak a toronyi és a dozmati gyermekeket vegye fel az intézmény. Kovács György: Akkor azt javaslom, hogy Torony és Dozmat községekből jelentkező gyermekek felvételéhez járuljunk hozzá a maximális létszámig, 65 főig. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 45/2013. (IV.29.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az intézményvezető a Csicsergő Óvodába felvegye a maximális csoportlétszámon felül Torony község és Dozmat község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket összesen 65 fő maximális létszámig. Határidő: azonnal Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: Kovács György: A Bucsu Községgel folyamatban lévő perünket Bucsu megfellebbezte, a másodfokú tárgyalás októberben lesz. Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. kelt, mint első oldalon Kovács György polgármester Lakics Monika jegyző

12 K i m u t a t á s a én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról A rendelet száma (a zárójelben a kihirdetés napja szerepel) 1. 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet A rendelet címe az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A rendelet hatályba lépése Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma B4 Kód A határozat száma Kód 1. 39/2013. (IV.29.) számú határozatot D /2013. (IV.29.) számú határozatot Z /2013. (IV.29.) számú határozatot D /2013. (IV.29.) számú határozatot D /2013. (IV.29.) számú határozatot D /2013. (IV.29.) számú határozatot Z /2013. (IV.29.) számú határozatot J4

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 86/2012. (X.26.) számú határozatot járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (I.21.) számú határozatot Leier-pályázatról 2/2014. (I.21.) számú határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 7/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 9/2013. (V.2.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 10/2011.(VIII.31.) 11/2011.(VIII.31.) 12/2011.(VIII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben