J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi utca 2-8. Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné óvodavezető-helyettes 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető 5.) Dohóczki Mónika civil referens, 6.) Szelestyei Mihályné FB tanácsadó, 7.) Villányi Dávid Decsi Kapu képv. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy mind a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta az alábbi napirendek új napirendként történő felvételét: 1. Döntés az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok cseréjéről 2. Együttműködési megállapodás megkötése a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal 3. Döntés a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kérelméről 4. Mikrobusz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala 5. A képviselő-testület 246/2013. (X.30.) számú határozatának módosítása A napirendekkel kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. Ezt követően Biczó Ernő polgármester a módosító javaslatot is figyelembe véve - szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. következő napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (26. sz. előterjesztés) 2. Tájékoztató a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről (25. sz. előterjesztés) 3. Javaslat a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítására (31. sz. előterjesztés) 4. Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő 2

3 önkormányzati hozzájárulásról (35. sz. előterjesztés) 5. A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyása (27. sz. előterjesztés) 6. A Decs, Kossuth u szám alatti ingatlan (volt háziipar) hasznosíthatóságára ötletpályázat kiírása (26. sz. előterjesztés) 7. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása (28. sz. előterjesztés) 8. Javaslat az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett pályázaton való részvételre (29. sz. előterjesztés) 9. Javaslat az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételre (30. sz. előterjesztés) 10. Javaslat a XV. Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia támogatására (34. sz. előterjesztés) 11. A Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre óvodai beíratási időpont meghatározása (32. sz. előterjesztés) 12. Javaslat önkormányzati ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések módosítására (33. sz. előterjesztés) 13. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő tanya fejlesztéséről (37. sz. előterjesztés) 14. Döntés az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok cseréjéről (38. sz. előterjesztés) 15. Együttműködési megállapodás megkötése a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal 16. Döntés a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kérelméről 17. Mikrobusz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala 18. A képviselő-testület 246/2013. (X.30.) számú határozatának módosítása 19. Kérdések, interpellációk, egyebek. N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a Közalapítvány megnyerte a szálláshely kialakításra benyújtott pályázatot. A Mindszenty sétány elkészült. A kisbusz beszerzésére benyújtott pályázatok is nyertek, így hamarosan két mikrobusz beszerzésére kerül sor. Terveik szerint ezeket a buszokat magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények is használhatják majd az erre vonatkozó szabályzat szerint. Biogáz üzemmel kapcsolatos előkészítések folynak. 3

4 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (III.05.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 /2014. (I.29.), a 20, 21, 22, 23, 24/2014. (II.12.), valamint a 25/2014. (II.21.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, és az 1/2014. (II.05.), valamint a 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. Tájékoztató a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről Biczó Ernő polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos tájékoztatót. dr. Horváth Mónika aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Gomán Ernő elnök úr jelezte, hogy betegsége miatt az ülésen nem tud részt venni. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a tájékoztatót megvitatta. Hiányolta a bizottság, hogy az elnök úr a bizottsági ülésen nem vett részt, ennek ellenére a tájékoztató elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (III.05.) számú határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: március 3. (a határozat megküldéséért) 4

5 Határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3. Javaslat a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítására Biczó Ernő polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a rendelet módosításával. Elmondta, hogy helyi védelem alá azon ingatlanok kerülhetnek, amelyek tulajdonosai ezzel egyetértettek. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a rendelet módosításával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. következő rendeletet alkotta:: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: március 10. Felelős: dr. Horváth Mónika aljegyző 4. Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Biczó Ernő polgármester ismertette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megkeresését, melyben két Pécsre járó decsi középiskolás étkeztetéséhez kértek hozzájárulást. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság forráshiány miatt nem javasolta a kért hozzájárulás megállapítását. 5

6 Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság nem értett egyet a támogatás megállapításával. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az önkormányzatnak nincs törvényi kötelezettsége arra, hogy a vidékre járó tanulók étkeztetéséhez hozzájárulást fizessen, és forrásai sem teszik ezt lehetővé, ezért a bizottság nem javasolta a támogatás megállapítását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Mivel az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy minden vidékre járó középiskolás étkeztetéséhez támogatást biztosítson - és erre törvény sem kötelezi - nem lenne igazságos két tanuló étkeztetéséhez a hozzájárulás megállapítása. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester a bizottsági véleményeket figyelembe véve szavazásra bocsátotta a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról szóló írásos A határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (III.05.) számú határozata A Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkeztetése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a decsi lakóhelyű Pécsre iskolába járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Pécs MJV Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához költségvetésének forráshiánya miatt - nem járul hozzá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Pécs MJV Polgármesterét értesítse. Határidő: azonnal (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pécs MJV Polgármesteri Hivatala 5. A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyása Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a évi kulturális programban a kiküldését követően változás történt, a gazdabál bekerült a programok közé. Elképzelhető, hogy el fog maradni a júliusra tervezett Sárközi Lakodalomhoz kapcsolódó főzőverseny, amennyiben az idén nem kerül megrendezésre a Sárközi Lakodalom. Ez esetben a júliusra tervezett főzőverseny augusztus 20-a előtti hétvégén kerülne megrendezésre. Javasolta a kulturális program megvitatását és elfogadását. 6

7 Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a Faluházzal és a civil szervezetekkel történt egyeztetést követően elkészített évi kulturális programot elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: A nagyközség évi kulturális programja példa értékű, a településen működő civil szervezetek, egyházak, intézmények rendezvényei biztosítják a programot a több mint 4000 fős lakosság részére. Javasolta, hogy az elfogadott rendezvénynaptárt a település civil szervezetei részére juttassák el. Biczó Ernő polgármester kérte a Faluház munkatársait, hogy a rendezvénynaptárt a honlapon tegyék elérhetővé és gondoskodjanak a civil szervezetek részére történő megküldésről. Izsák Kálmán képviselő: Nagy öröm, hogy a Református Egyház programjai is bekerültek a rendezvénynaptárba az új lelkésznek köszönhetően. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2014. (III.05.) számú határozata A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközség évi kulturális programját megvitatta, azt jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programról a civil szervezeteket tájékoztassa. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be rendezvények szerinti lebontásban a évi támogatásukra betervezett összeget. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ,-Ft összeghatárig döntsön az egyes rendezvények támogatásáról, és döntéséről számoljon be a képviselő-testület soron következő ülésén. Határidő: március 31. A határozatról értesül: Civil szervezetek 7

8 6. A Decs, Kossuth u szám alatti ingatlan (volt háziipar) hasznosíthatóságára ötletpályázat kiírása Biczó Ernő polgármester elmondta, hogy a volt háziipar épületének hasznosítására ötletpályázatot szeretnének kiírni. A pályázati kiírás szövegét tartalmazó határozati javaslat melybe a bizottsági üléseken elhangzott javaslatok beépítésre kerültek - az ülés előtt kiosztásra került. Ismertette a pályázati kiírást, majd annak elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a pályázati kiírás elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a pályázat kiírásával. Remélhetőleg eredményes lesz, sok jó ötlet fog érkezni. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a pályázati kiírás elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs, Kossuth L. u szám alatti ingatlan (volt háziipar) felhasználására vonatkozó ötletpályázat kiírásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (III.05.) számú határozata A Decs, Kossuth L. u szám alatti ingatlan (volt háziipar) felhasználására vonatkozó ötletpályázat kiírásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, Kossuth L. u szám alatti ingatlan (volt háziipar) használhatóságára ötletpályázatot ír ki az alábbiak szerint: 1. Pályázati feltételek: Nevezési díj nincs. A pályázaton decsi lakosok, szervezetek, intézmények vehetnek részt. Olyan pályázatokat várunk, amelyek röviden, maximum 5 oldal terjedelemben bemutatják a volt háziipar lehetséges hasznosítási formáit. Javasoljuk a részt vevőknek, hogy a pályázatot támasszák alá egy költségvetés tervezettel, valamint egy helyszínrajzzal is. 2. A pályázat benyújtásának határideje: április óra 3. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kinyomtatva a Decs, Fő u. 23. szám alatti Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán kell benyújtani vagy elektronikus úton a címre elküldeni. 4. A pályázatok elbírálása: 8

9 A határidőben beérkezett pályázatok a decsi civil szervezeteknek véleményezés céljából megküldésre kerülnek. A pályázatokat a véleményezést követően 5 tagú bizottság bírálja el, amelynek tagjai: Vermes György, Nagy László, Dr. Málnai János, Baloghné Medgyesi Zsuzsanna és Galambos Attila Péter. A pályázatok elbírálásának határideje: június A pályázatok díjazása: A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályázat elkészítője ,-Ft díjazásban részesül, és amennyiben a projektötlet megvalósításra kerül, részt vehet a megvalósításban is. A bíráló bizottság által megvalósíthatónak minősített projektötlet(ek) kidolgozói ,-Ft díjazásban részesülnek. A pályázat kiírója a díjazott pályázat(ok) anyagát és a pályázó(k) nevét nyilvánosságra hozhatja. 6. A beérkezett pályázatok egy, a helyi lakosoknak meghirdetett fórumon is ismertetésre kerülnek. 7. A pályázó a pályázaton indulással hozzájárul ahhoz, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata a benyújtott pályázatot szabadon felhasználhatja. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői vagy egyéb jogot nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármely, az esetleges jogsértésből eredő kárért felel. 8. A pályázattal kapcsolatban további információ Biczó Ernő polgármestertől és Galambos Attila Péter alpolgármestertől kérhető. 9. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Határidő: április 7. (a pályázat kihirdetéséért) Határozatról értesül: Pénzügy 7. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása (28. sz. előterjesztés) Dr. Horváth Mónika aljegyző elmondta, hogy a választási eljárásról szóló törvény írja elő, hogy a szavazatszámláló bizottságok három tagját és szükséges számban póttagokat a képviselő-testületnek kell megválasztania. A határozati javaslatban szereplő személyekkel előzetesen egyeztettek, a megbízatást 4 évre vállalják és összeférhetetlenségi nyilatkozatot is tettek. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló írásos határozati javaslatot. 9

10 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (III.05.) számú határozata Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az országgyűlési képviselői választások lebonyolítására az alábbi személyeket választja meg a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjaivá: 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: (Ady Endre u Óvoda) Tagok: Bognár Józsefné (Váci M. ltp. 27.) Nyirati Györgyi (Dózsa Gy. u.2/1. I. em. 2.) Kneller Gyula (Rákóczi u. 35.) Póttagok: Lázár Éva (Vízszél 1.) Mányik Mónika Angéla (Vízszél 2.) Bakos Zoltán Istvánné (Őcsényi u. 30.) 2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: (Haladás u. 1. Általános Iskola) Tagok: Szekeres Jánosné (Váci M. ltp. 1. B.) Varga József (Váci M. ltp. 35.) Nagy János (Széll J. u. 8.) Póttagok: Szelestyei Mihály Lászlóné (Alkotmány u. 32.) Jani Dénes Dezsőné (Hársfa u. 18.) 3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: (Rákóczi u Faluház) Tagok: Zsigmond László (Váci M. ltp. 1. B. II. em. 1.) Ódorné Petróczki Andrea (Deák Ferenc utca 22.) Sipos Zsanett (József A. u. 10.) Póttagok: Rohrné Nagy Katalin (Szövetkezeti u. 26/B.) Adorján Attiláné (Május 1. u. 2/A.) Galambos Sára (Széll J. u. 25.) 4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: (Kossuth u. 12. Idősek Klubja) Tagok: Szekeres Antal (Petőfi u. 4.) Hodobáné Bencze Sára (Öreg u. 55.) Csötönyi Pálné (Hársfa u. 1.) Póttagok: Balog Vivien (Szövetkezeti u. 78.) Prohászka József (Váci ltp. 1. C) A Képviselő-testület egyidejűleg a 28/2010. (II.23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: március 10. Felelős: dr. Horváth Mónika aljegyző A határozatról értesül: Megválasztott bizottsági tagok és póttagok Helyi Választási Iroda 10

11 8. Javaslat az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett pályázaton való részvételre Biczó Ernő polgármester ismertette és elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyetértés esetén három határozati javaslat elfogadására lesz szükség. Vermes György PB elnök: A Pénzügyi Bizottság mindhárom határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta, mindhárom határozati javaslat elfogadásával egyetértett. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a három határozati javaslat elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázaton történő indulásról és a szükséges önerő biztosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (III.05.) számú határozata Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázaton történő indulásról és a szükséges önerő biztosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez HU07PA16- A számú program pályázaton való részvételt támogatja, eredményes pályázás esetén a tervezett projektet megvalósítja. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt Ft összeghatárig a évi költségvetésében elkülöníti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Pénzügy Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázatának tervezés-előkészítési díjáról szóló írásos határozati javaslatot. 11

12 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. (III.05.) számú határozata Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázatának tervezés-előkészítési díjáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez HU07PA16- A számú program pályázaton való indulás érdekében a tervezéselőkészítés elvégzésére a Zahorszki Építésziroda Kft-vel (7145 Sárpilis, Kispilis u. 6.) Ft + Áfa értékben a szerződés megkötését támogatja, melynek költségét a évi költségvetés egyéb szolgáltatások terhére biztosítja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Zahorszki Építésziroda Kft. (7145 Sárpilis, Kispilis u. 6.) Pénzügy Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázaton való induláshoz szükséges pályázat elkészítésének díjáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (III.05.) számú határozata Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által közzétett Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program pályázaton való induláshoz szükséges pályázat elkészítésének díjáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez HU07PA16- A számú program pályázaton való indulás érdekében a pályázat elkészítésére az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) Ft + Áfa értékben a szerződés megkötését támogatja, melynek fedezetét a évi költségvetés egyéb szolgáltatások terhére biztosítja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal A határozatról értesül: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 12

13 Pénzügy 9. Javaslat az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételre Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy az első világháborús emlékművek felújítására pályázati felhívást tett közzé a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. A pályázati lehetőségre a Református Temetőért Alapítvány hívta fel a figyelmet. Felkérte Izsák Kálmán képviselőt, hogy ismertesse a pályázati lehetőséget. Izsák Kálmán képviselő: A pályázatot az önkormányzat és a Református Temetőért Alapítvány is benyújthatja. Ahhoz, hogy az alapítvány a pályázatot benyújthassa, az önkormányzat támogatása szükséges. A nyerhető pályázati összeg max ,- Ft, amellyel az emlékművek felújítását, javítását, a környezet rendbe tételét lehet megoldani. Biczó Ernő polgármester: A pályázatokat a Sárköz Fejlesztő Kft. írja. Remélhetőleg a pályázat elnyerésével sikerül rendbe tenni a református temetőben lévő emlékművet és az önkormányzat tulajdonában lévő emlékművet is. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a pályázatok benyújtásával egyetértett. Javasolta, hogy az önkormányzat által benyújtandó pályázathoz ,- Ft önerőt biztosítsanak, mert az önerő biztosítása a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett mindkét határozati javaslat elfogadásával és az önkormányzati pályázat esetében a ,- Ft önerő biztosításával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételéről szóló határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat a pályázat megvalósulása érdekében ,- Ft önrész biztosítását vállalja. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2014. (III.05.) számú határozata Az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton való részvételt támogatja. A pályázaton Decs, belterület 201. hrsz. alatt található I. világháborús emlékmű helyreállítására kíván pályázatot benyújtani Ft összeghatárig. A képviselő-testület a pályázat megvalósulása érdekében ,-Ft önrész biztosítását vállalja, mely összeget eredményes pályázat esetén a évi költségvetésében elkülöníti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására. Határidő: azonnal 13

14 (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügy Biczó Ernő polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételéről szóló határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a Református Temetőért Alapítvány pályázaton való részvételét támogatja. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2014. (III.05.) számú határozata Az első világháborús emlékművek renoválása pályázaton való részvételről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton a Református Temetőért Alapítvány részvételét támogatja. A Református Temetőért Alapítvány a pályázat keretében, a Decs, belterület 695/5. hrsz. alatt található I. világháborús emlékmű helyreállítására kíván pályázatot benyújtani Ft összeghatárig. Határidő: azonnal (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Református Temetőért Alapítvány 10. Javaslat a XV. Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia támogatására Biczó Ernő polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia támogatásáról szóló írásos előterjesztést. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a támogatás megadásával. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, megállapította, hogy széles körű rendezvény lesz. Javasolta az ,- Ft támogatás biztosítását. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a rendezvény támogatásával egyetértett. Elmondta, hogy a szervező alapítvány felajánlotta különböző korosztályok részére mentálhigiénés szolgáltatások biztosítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a XV. Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot. 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (III.05.) számú határozata A XV. Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a XV. Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Konferencia sikeres megrendezéséhez ,- Ft támogatást biztosít, a évi költségvetés egyéb szolgáltatások terhére. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a konferencia részleteit tartalmazó kórházi weblapon a település honlapján található képeket, információkat felhasználják. Határidő: március 10. A határozatról értesül: Lelki Egészségünkért-Szekszárd Alapítvány Pénzügy 11. A Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre óvodai beíratási időpont meghatározása Biczó Ernő polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2014. (III.05.) számú határozata a Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját április 23-án, április 24-én és április 25-én 8:00 óra és 16:00 óra közötti időtartamban határozza meg. 2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodatitkárnál kell benyújtani. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb

16 május 16-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 3. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg. Határidő: 2. pontban: május pontban: március 07. Felelős: 2. pontban: Szekeres Jánosné vezető óvónő 4. pontban: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda 1. melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2014. (III.05.) határozatához HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁS Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek a gyermeke a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, továbbá a 2. életévét december 31-ig betölti (bölcsődés korú), valamint a 2014/2015-ös nevelési év során betölti a 3. életévét (ez utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Decs Tesz- Vesz Óvodában: 1. A 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: április 23-án, április 24-én és április 25-én (szerda, csütörtök, péntek) 8:00-16:00 óra 2. A beíratás helye: Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodatitkár irodája 7144 Decs, Ady Endre u Az óvoda felvételi körzete: Decs nagyközség közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe.) 4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek TAJ kártyája orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet 16

17 nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány 5. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akiknek szakértői bizottság kijelölte az óvodát. 6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető május 16-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. 7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Decs Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 8. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 12. Javaslat önkormányzati ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések módosítására Biczó Ernő polgármester ismertette és megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést, majd tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy egyetértés esetén három határozati javaslatra kell szavazni. Izsák Kálmán képviselő a naprenddel kapcsolatos személyes érintettségét jelentette be és kérte a szavazásból történő kizárását. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta azt a határozati javaslatot, mely szerint Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsák Kálmán képviselőt a személyét érintő, önkormányzati ingatlanok haszonbérleti szerződésének módosításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2014. (III.05.) számú határozata Izsák Kálmán képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsák Kálmán képviselőt a személyét érintő, önkormányzati ingatlanok haszonbérleti szerződésének módosításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. Velő István PB tagja: A Pénzügyi Bizottság a haszonbérleti szerződések módosításával egyetértet, mindhárom határozati javaslat elfogadását javasolta. Tájékoztatásul elmondta, hogy május 1-jétől új földtörvény lép hatályba, mely szerint a lejárt haszonbérleti 17

18 szerződések esetében az addigi bérlő nem élvez elsőbbséget, hanem ez az állattartó telepeket illeti meg. Az írásos anyagban szereplő szerződés módosítás szerint a haszonbérleti szerződés bármikor felbontható lesz, ha az önkormányzat más célra szeretné hasznosítani a bérbe adott területeket. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a haszonbérleti szerződések módosításával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs, 0349/1. hrsz. alatti, a Decs, 0289/4. hrsz. alatti és a Decs, hrsz. alatti ingatlanok haszonbérleti szerződésének módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Izsák Kálmán képviselő a döntéshozatalból történő kizárása miatt nem szavazott) a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2014. (III.05.) határozata A Decs, 0349/1. hrsz. alatti, a Decs, 0289/4. hrsz. alatti és a Decs, hrsz. alatti ingatlanok haszonbérleti szerződésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, külterület 0349/1. hrsz. alatti, a Decs, külterület 0289/4. hrsz. alatti és a Decs, külterület hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására a Nikáma Btvel november 1-jén kötött haszonbérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. A szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: A felek a haszonbérleti szerződést év november hó 01. napjától október hó 31. napjáig tartó határozott időre kötik. 2. A haszonbérleti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: március 10. A határozatról értesül: Nikáma Bt. Pénzügy Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs, 0774/20. hrsz. alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Izsák Kálmán képviselő a döntéshozatalból történő kizárása miatt nem szavazott) a 18

19 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014. (III.05.) határozata A Decs, 0774/20. hrsz. alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, külterület 0774/20. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására a Nikáma Bt-vel január 11-én kötött haszonbérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. A szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: A felek a haszonbérleti szerződést év január hó 11. napjától október hó 31. napjáig tartó határozott időre kötik. 2. A haszonbérleti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: március 10. A határozatról értesül: Nikáma Bt. Pénzügy Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az Őcsény, 09/46. hrsz. alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Izsák Kálmán képviselő a döntéshozatalból való kizárása miatt nem szavazott) a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2014. (III.05.) határozata Az Őcsény, 09/46. hrsz. alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsény, külterület 09/46. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására a Nikáma Bt-vel május 15-én kötött haszonbérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. A szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: A felek a haszonbérleti szerződést év május hó 15. napjától október hó 31. napjáig tartó határozott időre kötik. 2. A haszonbérleti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 19

20 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: március 10. A határozatról értesül: Nikáma Bt. Pénzügy 13. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő tanya fejlesztéséről Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy az önkormányzat által megvásárolt tanya működtetéséhez, a földterületek műveléséhez, állattartáshoz mezőgazdasági eszközök, vetőmagok, egyéb szaporító anyagok, takarmány beszerzésére van szükség, melyhez anyagi fedezet kell. Javasolta az írásos előterjesztés megvitatását és elfogadását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatta a szükséges eszközök, vetőmagok beszerzését 2,5 millió forint összeghatárig. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Jónak tartaná, ha a norvég partnerek személyes látogatást tennének a településen, és látnák, hogy az önkormányzat elképzelései valósak. Véleménye szerint a tanya fejlesztése, működtetése a közfoglalkoztatás szempontjából is pozitív. Valós, értékteremtő munkát tudnak biztosítani a közfoglalkoztatásban résztvevőknek. Nagy László képviselő: A tanya munkát tud biztosítani a közfoglalkoztatottaknak, majd állandó munkát tudnak biztosítani 2-3 főnek. Ugyanez a helyzet a biogáz üzem, napelemek, kazánok üzemeltetésével kapcsolatban is, ami nemcsak energia megtakarítást, hanem munkalehetőséget is biztosít a helyi munkanélkülieknek. Biczó Ernő polgármester: A jól dolgozó közmunkásokat mindenképpen tovább szeretnénk foglalkoztatni, ez fontos feladata az önkormányzatnak. Gondolni kell arra is, hogy a közfoglalkoztatás állami támogatása a jövőben megváltozhat. Biczó Ernő polgármester megemlítette a költségmegtakarítással kapcsolatban, hogy az óvodában kimutatást készítettek az áram- és gázfogyasztás költségeiről a napelemek beszerelését megelőző és azt követő számlák alapján, amely szerint több millió forintos a megtakarítás: 2012-ben: 2013-ban: Áramdíj ,- Ft/év ,- Ft/év Gázdíj ,- Ft/év ,- Ft/év Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs, 019/13. és 019/14. hrsz. alatti tanyára, valamint a Decs, 015. hrsz. alatti ingatlanon történő gazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzéséről szóló írásos határozati javaslatot. 20

21 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2014. (III.05.) számú határozata A Decs, 019/13. és 019/14. hrsz. alatti tanyára, valamint a Decs, 015. hrsz. alatti ingatlanon történő gazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat tulajdonában levő Decs, 019/13. és 019/14. hrsz. alatti tanya karbantartásához, a Decs, 015. hrsz. alatti földterületen történő mezőgazdasági műveléshez, a területeken állattartáshoz szükséges mezőgazdasági eszközök, takarmány, szaporítóanyagok beszerzését ,-Ft összeghatárig a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: március 31. A határozatról értesül: Pénzügy 14. Döntés az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok cseréjéről Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést, melynek megvitatását javasolta és felkérte Velő István képviselőt a földcsere indokának ismertetésére. Velő István képviselő elmondta, hogy a földcsere a tanyán történő hatékonyabb gazdálkodást szolgálná, ezért szeretnének földterületet cserélni egy gazdával, akinek a földje határos a tanya területével. Az önkormányzat a távolabb lévő földterületeit cserélné el az említett területtel. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a földcseréről szóló írásos A határozati javaslat elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a földcserével egyetértett, szintén az A határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat tulajdonában levő Decs, 019/3. és 019/4. hrsz-ú ingatlanok cseréjéről szóló írásos A határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2014. (III.05.) számú határozata 21

22 Az önkormányzat tulajdonában levő Decs, 019/3. és 019/4. hrsz-ú ingatlanok cseréjéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Decs, 019/3. és 019/4. hrsz-ú összesen 0,4168 ha nagyságú ingatlanok cseréjét a Pfundtner László gazdálkodó tulajdonában lévő 019/12. hrsz-ú 0,5023 ha nagyságú ingatlannal az önkormányzat tanyájának fejlesztése érdekében jóváhagyja. A képviselő-testület az ingatlanok méretének különbözete miatt vállalja - a Ft/ha forgalmi értéket figyelembe véve - a 0,0855 ha méretkülönbség alapján ,-Ft megfizetését a évi költségvetése terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés megkötésére. Határidő: március 31. A határozatról értesül: Pfundtner László Pénzügy 15. Együttműködési megállapodás megkötése a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás került aláírásra az IFJ-GY-14-B kódszámú pályázaton való részvétel miatt. A pályázat gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására irányul. Az együttműködés a pályázathoz kapcsolódik, a megállapodás hatályba lépésének feltétele a pályázati támogatás elnyerése. Javasolta a megállapodás jóváhagyását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyetértett az együttműködési megállapodás jóváhagyásával. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság támogatta az együttműködési megállapodás jóváhagyását. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötéséről szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2014. (III.05.) számú határozata A Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötéséről 22

23 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvánnyal (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.) megkötött együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány Pénzügy 16. Döntés a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kérelméről Biczó Ernő polgármester ismertette a Közalapítvány kérelmét, melynek megvitatását javasolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyetértés esetén kettő határozati javaslat elfogadására van szükség. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta a kölcsönszerződés jóváhagyásáról és a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány közbeszerzésének lebonyolításáról szóló határozati javaslat elfogadását. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett mindkét határozati javaslat elfogadásával. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester a kölcsönszerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kölcsön biztosítására a pályázat utófinanszírozása miatt van szükség. Amennyiben a támogatás megérkezik, a közalapítvány visszafizeti a kölcsönt. Ilyen típusú segítséget az önkormányzat már nem először nyújt. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződésről szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014. (III.05.) számú határozata A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződésről 23

24 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. Határidő: azonnal Határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Pénzügy Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány közbeszerzésének lebonyolításáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2014. (III.05.) számú határozata A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány közbeszerzésének lebonyolításáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Decs Kulturális Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány által a 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben meghirdetett pályázat alapján mikrobusz beszerzésére elnyert támogatás miatt szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításában segítséget nyújt a Közalapítványnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás megkötésére. 2. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások típusú pályázat keretében, mikrobusz gépjármű beszerzése tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése tárgyában Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi tagok részvételével: Elnök: Keresztes Katalin Decs Nagyközség Önkormányzat pénzügyi munkatársa, pénzügyi szakértő Tagok: dr. Horváth Mónika Decs Nagyközség Önkormányzat aljegyzője, jogi szakértő, Galambos Attila Decs Nagyközség Önkormányzat alpolgármestere, műszaki szakértő 3. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány részére mikrobusz beszerzése miatt szükséges közbeszerzési eljárás eredményének közzététele során felmerülő ,-Ft hirdetményi eljárási díj összegének megfizetését vállalja a évi költségvetési tartalék terhére. 24

25 Határidő: azonnal A határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Horváth Mónika aljegyző Galambos Attila alpolgármester Pénzügy 17. Mikrobusz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy pályázati támogatásból kisbuszt vásárolnak. Az 5 hónap előfinanszírozást a Porsche Hungaria Kft. kamatmentes kölcsönként biztosítja. A pályázati támogatás megérkezését követően ezt azonnal vissza tudják fizetni. Erre vonatkozik az első határozati javaslat. A másik határozati javaslat szerint a mikrobusz beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelésére bíráló bizottságot hoz létre az önkormányzat, továbbá meghatározásra kerülnek azon cégek, akiknek ajánlattételi felhívást küldenek. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a határozati javaslatok elfogadásával. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a határozati javaslatok elfogadását támogatta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester tájékoztatásul elmondta, hogy egy kisbusz 12,5 millió forintba kerül, a pályázaton összesen 25 millió forintot nyertek. Önrészként az ÁFA összegét kell az önkormányzatnak biztosítania. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a szándéknyilatkozat mikrobusz beszerzése érdekében kölcsön felvételéről szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (III.05.) számú határozata Szándéknyilatkozat mikrobusz beszerzése érdekében kölcsön felvételéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 25

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. november

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

MUTATÓ ~ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ ~ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ ~ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz. 1. Az anyakönyvi események engedélyezésének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-14/2015. Jegyzőkönyv mely készült Kunsziget Község

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben