Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László alpolgármester, Falusi-Tóthné Koller Ilona, Gellérthegyi Tiborné, Hosszú Tibor, Imeczné Pelyvás Ildikó, dr. Móczár István, Pavlovics Lászlóné, Pető Marianna, Szathmáryné Papp Mária, Vavrik Tiborné képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Margruber János jegyző dr. Visnyay Noémi aljegyző Bálint Klára ÖTT elnöke, szakértőként dr. László Jenő ügyvéd Bartos Gergely Adó- és pénzügyi irodavezető Ribling Ferenc könyvvizsgáló Somogyi Tamás Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. ügyvezető Lakatos Istvánné könyvelő minden napirendnél minden napirendnél napirendnél minden napirendnél napirendnél 1-5. napirendnél 3. napirendnél 3. napirendnél Meghívottak: dr. Balogh Sándor fogorvos, Bácskai István Maglód Projekt Kft. műszaki munkatárs, Galambos Jánosné FIDESZ Maglód elnöke, Nagyné Teiner Ilona Maglód Projekt Kft. ügyvezető, dr. Szabó Ilona fogorvos, Telek Tamás TEFÜ Kft. ügyvezető, Tóth István MagHáz igazgató, Varga András főszerkesztő (Maglód Újság), dr. Varga Zoltán könyvtárvezető. Lakosság részéről jelen van: Balázsné Kamarás Erzsébet, Galambos Levente, Kakucska Zoltán. Tabányi Pál polgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi testületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt 8.37 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot alakszerű határozat mellőzésével az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítők: Szathmáryné Papp Mária és Vavrik Tiborné képviselők. Tabányi Pál polgármester: A kiküldött napirendhez még 7 sürgősségi előterjesztés készült, ezeket a nyilvános ülés témaköreinek végén tárgyalna a testület. Napirend előtt dr. Balogh Sándor fogorvos háziorvos kért szót. Ezzel a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a napirendet, amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadott: 1

2 Napirend: Előadó: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Tabányi Pál polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének Tabányi Pál polgármester végrehajtásáról 3. A Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Somogyi Tamás ügyvezető Kft évi mérleg-beszámolója 4. A évi közbeszerzési terv elfogadása Margruber János jegyző 5. A Maglód Projekt Kft. törzstőkéjének leszállítása Tabányi Pál polgármester 6. Helyi közösségi közlekedés ellátása Tabányi Pál polgármester 7. Közbeszerzés eredményhirdetése Tabányi Pál polgármester 8. Bérleti szerződés Tabányi Pál polgármester 9. Kitüntető címek átadását előkészítő bizottság létrehozása Tabányi Pál polgármester 10. Mikrotérségi társulási megállapodásokkal kapcsolatos Tabányi Pál polgármester döntések 11. Ingatlanvásárlás Tabányi Pál polgármester 12. Sürgősségi előterjesztés: A évi költségvetési Tabányi Pál polgármester koncepció 13. Sürgősségi előterjesztés: Önkormányzati lakás Kérges László alpolgármester státuszának megváltoztatása 14. Sürgősségi előterjesztés: Tájékoztató a 2013/2014. Hosszú Tibor iskolaigazgató tanévre történő beiratkozásról 15. Sürgősségi előterjesztés: MÁV állomások Kérges László alpolgármester üzemeltetésének átvétele 16. Sürgősségi előterjesztés: Járási kirendeltség létesítése Tabányi Pál polgármester 17. Sürgősségi előterjesztés: Közbiztonsági pályázat Tabányi Pál polgármester 18. Sürgősségi előterjesztés: Hitelszerződés módosítása Tabányi Pál polgármester Napirend után: Polgármesteri tájékoztató Napirend előtt: dr. Balogh Sándor fogorvos: 43 év után felhagy a maglódi praktizálással. Talált egy kedves kolléganőt utódjául, akit szívesen ajánl a képviselő-testület figyelmébe. dr. Szabó Ilona fogorvos: Röviden beszél eddigi pályafutásáról. 35 éve fogorvos. Két szakvizsgája van: fog- és szájbetegségek, valamint gyermekfogászat. A szájsebészetet kedveli, műveli is. Mindig is felnőtt fogászattal szeretett volna foglalkozni, ez most megadatik. A legjobb tudása szerint fog helytállni. Tabányi Pál polgármester: Megköszöni doktor úr több évtizedes munkáját. A doktornőnek jó munkát kíván. Javasolja a testületnek elfogadni a változást, ami a fogorvosi praxis vonatkozásában történik. tartózkodás nélkül, a változás a II. számú fogorvosi körzetben tárgyban az alábbi határozatot hozta: 2

3 31/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy praxisjog vétel jogcímén dr. Szabó Ilona Maglód város II. számú fogorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a 2234 Maglód Rákóczi út 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben fogászati feladatok ellátására vállalkozói tevékenységet folytasson. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési engedély megszerzését követően dr. Szabó Ilonával a megbízási szerződést megkösse, illetve egyidejűleg a dr. Balogh Sándorral fennálló jogviszonyt megszüntesse és azt az ÁNTSZ felé lejelentse. Határidő: értelemszerűen Felelős: Tabányi Pál polgármester dr. Móczár István képviselő 8.44 órakor kiment az ülésteremből. Jelen van 10 képviselő! 1. napirendi pont tárgya: A évi költségvetési rendelet módosítása (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Az évvégén bekövetkezett előirányzat változások kerültek átvezetésre. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. Nincs kérdés és hozzászólás. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáról. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2. napirendi pont tárgya: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: A 2012-ben vállalt kötelező feladatainkat végre tudtuk hajtani. Ha nem is egyszerűen, de a fizetési kötelezettségeinket is teljesíteni tudtuk. Szerény mértékben, kb millió Ft értékű felújítást, beruházást tudtunk megvalósítani ez a korábbi évekhez képest alacsony, de a beruházásokat illető pályázati lehetőségek szinte teljesen megszűntek. Ez a tendencia idén tovább folytatódik. Pályázatok híján, hitelfelvételi lehetőség megszűntével, és a saját bevételeink mértéke folytán, igazából a korábban tapasztalt beruházásokra még sokáig nem lehet számítani. Ennek ellenére, viszonylag sikeres évet tudunk magunk mögött. Kihívást jelentett újfent az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Korábban tantermeket építettünk, tavaly a konyhát kellett befejeznünk. 3

4 A mai napirendek között is lesz még róla szó, hogy újabb feladatokat ró ránk az oktatásnevelés: a gyermekelhelyezésről továbbra is nekünk kell gondoskodni. Feladatot jelent majd az a 20 millió Ft-os mínuszos pénzmaradvány, amit az idei költségvetésünkben le kell rendezni. Ha alaposan megnézzük a beszámoló szerkezetét, látni lehet, hogy a központi források évről-évre csökkennek, a saját bevételeink már tavaly is magasabbak voltak, mint amit az állam biztosított számunkra. Ennek tükrében kell a beszámolóban szereplő számokat és ezt a teljesítményt értékelni. dr. Móczár István képviselő 8.51 órakor visszajött az ülésterembe. Jelen van 11 képviselő! Ribling Ferenc könyvvizsgáló: A beszámoló felülvizsgálatát elvégezte, megfelel az új törvényi követelményeknek. Az elmúlt évben, de a következő években is valószínűleg a működési bevételek uralják majd a költségvetési előirányzatokat, ill. teljesítéseket. Eredményesek voltak azok az évek, amikor a jelentős fejlesztések - MagHáz, utak, iskola, óvoda - megvalósultak. Ezek visszafizetési kötelezettsége erősen sújtja most az önkormányzatot, így a fejlesztési kiadások zöme a hitel visszafizetése, a kötvénybeváltás. De ezekre a fejlesztésekre szükség volt. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását támogatta. Vavrik Tiborné képviselő: Ami a működési bevételekhez való visszatérést illeti, az EU-s fejlesztések előtt alapvetően ez volt jellemző az önkormányzat költségvetésére. De sajnálatos, mert egyben a további dinamikus fejlesztés megakadására is utal. Bármennyire törekedett az eredeti és a módosított előirányzat is az egyensúlyra, a teljesítésnél ez megbomlott. Örvendetes, hogy a kiadási előirányzatok javára. Ezzel magyarázzuk azt, hogy sikerült legalább a feladatokat teljesítenie az önkormányzatnak. Sok a 100 %-os teljesítettség a beszámolóban. Siker, hogy a hitelállomány csökkent és a 205 millió helyett ötvenmillió körüli összeget vettünk fel. A belső ellenőrzés adatait is tartalmazza a beszámoló. A képviselőtestület által meghatározott feladatok nem kerültek mind ellenőrzésre. Fontos feladatnak tartja a jelentés a belső kontrollrendszer folyamatos működtetését ezt eddig nem érzékelte itt az önkormányzatnál. Jó lenne, ha a pénzügyi szabályszerűség betartása megvalósulna. Néhány pontatlanságra hívja még fel a figyelmet: a beszámoló elején leírtak szerint a december 31-ei létszám 184 fő, ugyanakkor a 10. mellékletben 187 főről van szó. Ez egy korábbi állapot? Bartos Gergely, Adó- és pénzügyi irodavezető: Ez csak elírás-elütés, 187 fő a helyes. Vavrik Tiborné képviselő: Az előző évi várható pénzmaradványnál az eredeti előirányzat 70 milliót állít be, a módosítás 111-et, a teljesítés pedig szintén 70-et. A következő helyen pedig a módosítást és a teljesítést is 111-re vették. Bartos Gergely, Adó- és pénzügyi irodavezető: Valószínűleg ez is elgépelés, a 111 millió a helyes. Ez is javításra kerül. Tabányi Pál polgármester: Szavazásra teszi fel a évi költségvetési beszámolót. tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4

5 3. napirendi pont tárgya: A Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft évi mérleg-beszámolója (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Somogyi Tamás ügyvezető Somogyi Tamás ügyvezető nem kívánja kiegészíteni a leírtakat, de ha van kérdés, szívesen válaszol rá. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Szennyvíztelep Üzemeltető Kft évi mérlegbeszámolójáról. tartózkodás nélkül, a Szennyvíztelep Üzemeltető Kft évi mérleg-beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta: 32/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő- Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft évi pénzügyi beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Somogyi Tamás ügyvezető 4. napirendi pont tárgya: A évi közbeszerzési terv elfogadása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző Tabányi Pál polgármester: Ha a következő napirendek között tárgyalandó közbiztonsági pályázati elképzelés zöld utat kap, akkor az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel bővülni fog a közbeszerzési terv. Ezzel a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a évi közbeszerzési tervet. tartózkodás nélkül, a évi közbeszerzési terv tárgyban az alábbi határozatot hozta: 33/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. -a alapján Maglód Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. A közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi. Határidő: folyamatos Felelősök: Tabányi Pál polgármester, Margruber János jegyző 5. napirendi pont tárgya: A Maglód Projekt Kft. törzstőkéjének leszállítása (írásban csatolva) Ribling Ferenc könyvvizsgáló: Az átalakulási vagyonmérleg tervezetnél már 1 M Ft-tal csökkenteni kellett a Maglód Projekt Kft. eddig meglévő 8 M Ft-os törzstőkéjét. Azóta mindkét társaság, a megszűnt Csatorna Kft. és a befogadó Maglód Projekt Kft. is működött és nem keletkezett annyi eredmény, hogy ezt a törzstőke nagyságrendet tartani lehessen. 5

6 Azt mondja a számviteli törvény, hogy ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérlege szerinti saját tőke összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tőke értékét, akkor a jegyzett tőkét le kell szállítani. A tovább működő Projekt Kft-nél is van egy jelentős hitelkötelezettség, ami mindig rontja az eredményt. A folyamatos gazdálkodás során, ha nem sikerül a pozitív saját tőkét megteremteni, akkor annak a kiegészítésére a tulajdonos, azaz az önkormányzat lesz köteles. Reméljük, erre nem kerül sor. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Maglód Projekt Kft. átalakulási mérlegének elfogadásáról, azzal, hogy a törzstőke leszállításra kerül Ft-ra. tartózkodás nélkül, a Maglód Projekt Kft. törzstőkéjének leszállítása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 34/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: 1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Maglód Projekt Kft. végleges átalakulási mérlegét ezer Ft főösszeggel, ezer Ft saját tőkével és ezer Ft jegyzett tőkével elfogadja. 2. A Képviselő-testület a Számviteli törvény 141. (5) bek. alapján a jegyzett tőke Ft-ra történő leszállításáról határoz. 3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a Maglód Projekt Kft. ügyvezetőjét a változás cégbírósági bejegyeztetésével. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester 6. napirendi pont tárgya: Helyi közösségi közlekedés ellátása (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Arra teszünk javaslatot, hogy a városban korábban működött közösségi közlekedést visszaállítsuk, a korábbi üzemeltető cég utódjával. Azért kellett akkor a megállapodást megszüntetnünk és az egész közösségi közlekedés költségeit magunkra vállalnunk, mert az állami árkiegészítések folyósítását az APEH nem találta rendben lévőnek, és bírósághoz fordult a céggel szemben. A bírósági eljárásban viszont a szolgáltató cégnek adtak igazat, azaz rendben találták az állami árkiegészítések lehívását. Elhárult tehát az akadálya annak, hogy újra állami árkiegészítéssel tudjuk ezt a közösségi szolgáltatást fenntartani. A cég, ugyanolyan tulajdonosi körrel, de más név alatt július 1-jétől újra működtetni tudná a közösségi közlekedést. A meglévő 2 buszunkat - a kis Ivecot tőlük vásároltuk, a másik pedig a Maglód Projekt tulajdonában volt korábban is - ők bérbe vennék és visszahoznák a másik kisbuszt. Így 3 busszal tudnánk, a korábbi menetrendet fenntartva működtetni az egészet. Jelentős költségmegtakarítást biztosít az állami árkiegészítés, így nullszaldó környékére tudnánk a költségeinket redukálni. Vavrik Tiborné képviselő 9.09 órakor kiment az ülésteremből. Jelen van 10 képviselő! Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a helyi közösségi közlekedés ellátása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 6

7 35/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: 1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 1-jével közszolgáltatási szerződést köt az 5-BUS Kftvel a helyi közösségi közlekedés ellátására. 2. A Képviselő-testület megbízza a Maglód Projekt Kft-t, hogy a tulajdonát képező buszokat bérleti szerződéssel üzemeltetésre adja át az 5-BUS Kft-nek. Határidő: azonnal, ill június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester 7. napirendi pont tárgya: Közbeszerzés eredményhirdetése (központi orvosi ügyelet) (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Meghívásos, tárgyalásos közbeszerzést írtunk ki, az eredményről az összegzés kiküldésre került. A váltás elsődleges célja a költségmegtakarítás volt. Korábban már elhangzott, hogy a megváltozott központi finanszírozás okán kb. nettó 100 M Ft-tal kevesebből gazdálkodik idén az önkormányzat. Ezt a kötelező szolgáltatást a korábbi feltételekkel nem tudnánk biztosítani. A jelenlegi 2,9 M Ft/hó helyett a legkedvezőbb ajánlattevő 1,6 M Ft/hó összeget ajánlott meg. A havi 1,3 M Ft-os megtakarítás jelentős, és ha Ecsert is beengedjük az ellátásba, akkor ez az összeg még néhány százezer forinttal csökkenthető. A testületi jóváhagyást követően június 1-jétől meg tud történni a váltás. dr. Visnyay Noémi aljegyző: A Kbt. Alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lehetett indítani, ez gyorsabb lefolyást tesz lehetővé. 3 ajánlattevőnek küldtük ki a dokumentációt, március 18-án kezdődött az eljárás. A dokumentáció leadásának határideje április 8. volt. Mindhárom ajánlattevő leadta ajánlatát. Az első tárgyalásra április 15-én került sor, mindhárom ajánlattevővel egyszerre. Az egyik ajánlattevő a dokumentáció szerint kiírt ügyeleti időt kiterjesztette, este 6 órától reggel 8 óráig. Ezzel valamennyi ajánlattevő egyetértett. Mivel módosult az ajánlati kiírás, újabb ajánlatot kellett benyújtani. Erre 1 nap állt rendelkezésére a jelentkezőknek. Magasabb ajánlati árat kellett így benyújtani, de mégis méltányos ajánlati árak születtek. A Rescue-Med Kft. adta a legalacsonyabb árat: Ft, plusz az OEP finanszírozás. A másik kettő ennél magasabb volt. Minden ajánlat érvényes volt, így az eljárás eredményes. A bíráló bizottság javasolja a Rescue-Med Kft. elfogadását. Új szabály a Kbt-ben, hogy névszerinti szavazás kell a testületi tagoktól. Vavrik Tiborné képviselő 9.12 órakor visszajött az ülésterembe. Jelen van 11 képviselő! Tabányi Pál polgármester: Kéri a képviselőket, név szerint szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő:..igen, Gellérthegyi Tiborné képviselő:...igen, Hosszú Tibor képviselő:...igen, Imeczné Pelyvás Ildikó képviselő:...igen, Kérges László alpolgármester:...igen, dr. Móczár István képviselő:...igen, Pavlovics Lászlóné képviselő:...igen, Pető Marianna képviselő:...igen, Szathmáryné Papp Mária képviselő:...igen, Tabányi Pál polgármester:...igen, Vavrik Tiborné képviselő:...igen. 7

8 tartózkodás nélkül, a közbeszerzés eredményhirdetése tárgyban az alábbi határozatot hozta: 36/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Maglód lakossága részére az alapellátáshoz tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesévé a Rescue-Med Kft.-t (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út B. ép. IV. em. 16.) nyilvánítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az egy éves határozott időtartamú szerződést az összegzés megküldését követő 11. napon kösse meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Tabányi Pál polgármester, dr. Visnyay Noémi aljegyző Tabányi Pál polgármester: Tehát a Rescue-Med Kft-vel kötjük meg a szerződést, június 1- jétől a maglódi háziorvosi ügyelet ellátására. 8. napirendi pont tárgya: Bérleti szerződés (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: dr. Márton Éva, a 4. háziorvosi körzet vezetője saját házában alakította ki a rendelőt és nem kap semmilyen hozzájárulást a megfelelő működtetéshez. Gondot jelent számára a közüzemi számlák fizetése és más problémákat is felsorolt. Javaslat, hogy bérleti díjat fizetnénk a doktornőnek a rendelő igénybe vételéért. Tőle bérbe vesszük, majd a doktornő cégének továbbadjuk használatba kicsit faramuci a helyzet. Utánanéztünk, hogy az önkormányzat tulajdonát képező rendelőintézetben, amit a másik 3 háziorvos használ, egy egységnek - ami a rendelőt és a hozzá tartozó helyiségeket jelenti - kb. 1 millió Ft az éves költsége. Az előterjesztésben közel azonos összeget próbáltunk a doktornő felé is elismerni, bérleti díj formájában. Igazából, a rendelés feltételeinek biztosítása, vagyis maga a helyiség, az önkormányzat feladata. Költségtakarékosabb lett volna behozni őt ide a központba, de ezt az ottani betegek miatt nem tehetjük meg és számos egyéb problémát felvetett volna: pl. közös rendelőhasználat, ami neuralgikus pont lett volna. Tehát, ezt gondoltuk a jobban elfogadható megoldásnak. Az Egészségügyi- és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a bérleti szerződés kérdését. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnöke: Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság maximálisan támogatta, hogy valamekkora összeget fizessünk bérleti díjként, miután a doktornő építette rendelőt használja az önkormányzat. Az összegben volt vita, a bizottságunk módosító javaslata havi ötvenezer forint lenne, az előterjesztésben szereplő nyolcvanezer helyett. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság ugyanezt a módosító javaslatot tette, tehát ötvenezer forintra módosítani a havi bérleti díjat. Vavrik Tiborné képviselő: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy Király Balázs, a 2. körzet gyermekorvosa ugyanúgy bérleti díjat fizetett a bérbeadónak. Miután attól tette függővé az itt maradását, hogy sikerül-e ezt átvállaltatnia, a bérbeadó Ági eltekintett a bérleti díj fizetésétől. Igazságtalan, hogy ha valamennyi háziorvosunk számára biztosítjuk legalább a helyiséget, akkor pont őneki nem, azzal a kifogással, hogy ez hasznot jelent a bérbeadó számára is, hiszen akkor az ő patikájába mennek a betegek. Ez nem teljesen így van. 8

9 Az igazságérzet azt kívánná, hogy Király Balázs számára is biztosítaná az önkormányzat ezt a helyiséget. Tehát valamilyen hozzájárulást adnánk Ági részére. Ami a doktornőt illeti: az ötvenezer forinttal egyetért. De a szerződésben lefektetett dologgal nem. Ha a hátralévő hónapokban, a szerződés aláírásától számítva, 950 ezer forintot elosztunk egyenlő részletekben bérleti díjként, ez túl sok. A következő évben már havi nyolcvanezer Ft bruttót állapít meg, ez már inkább elfogadható. De az idei 950 ezret semmiképp nem tudja támogatni. A szerződés 3. pontja befejezetlen, erre figyelni kell. A 21. pont sem egyértelmű teljesen. Tabányi Pál polgármester: Jelenleg Király Balázs rendelése nem napirend. Majd, ha lesz kérés ezzel kapcsolatban, akkor a testület elé fogjuk hozni. Érti az igazságérzetet, de a saját költségvetésünk okán sem kéne erre a figyelmet felhívni. Az Ft/hó összeget támogatta a két bizottság. Most tudunk szerződést kötni, visszamenőleg nem, viszont javasolja január 1-jétől ennek az összegnek a megállapítását. Tehát az Ft/hó május 1-jétől történő kifizetéssel, úgy hogy 12 hónapra kerüljön megfizetésre idén. Jövőre ugyanúgy ötvenezer forint havonta, csak akkor már havi elszámolással működne. Erről kér szavazást. tartózkodás nélkül, a bérleti szerződés jóváhagyása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Helyiségbérleti és használati szerződés-tervezetet jóváhagyja, azzal a módosítással, hogy a bérlemény bérleti díja évre Ft, amely a szerződés aláírásától havi egyenlő részben esedékes; a bérleti díj január 1-től havi bruttó Ft, azaz ötvenezer forint. Határidő: azonnal. Felelős: Tabányi Pál polgármester 9. napirendi pont tárgya: Kitüntető címek átadását előkészítő bizottság létrehozása (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: A tavalyi bizottság összetételét javasolná idén is, azaz Falusi- Tóthné, Imeczné, Vavrikné képviselőasszonyokat, valamint Holkó Ágnest és Pető Irénkét. Erről kéri a szavazatokat. tartózkodás nélkül, a kitüntető címek átadását előkészítő bizottság létrehozása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 9

10 38/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 20-ai ünnepségen átadandó kitüntetések odaítélését megelőző eljárás lefolytatására előkészítő munkacsoportot jelöl ki. Tagjaiul a következő személyeket kéri fel: Falusi-Tóthné Koller Ilona, Imeczné Pelyvás Ildikó, Vavrik Tiborné képviselők, valamint Holkó Ágnes és Pető Jánosné nem képviselők. Határidő: a határozat kiadására: azonnal a végrehajtásra: május 31. Felelős: Tabányi Pál polgármester, és az előkészítő munkacsoport elnöke 10. napirendi pont tárgya: Mikrotérségi társulási megállapodásokkal kapcsolatos döntések (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Törvényi módosítások miatt a jelenleg működő 4 társulás megszűnik a félév végével július 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulást lehet létrehozni A társulási tanács egyhangúan úgy döntött, hogy célszerű 2 jogi személyiséggel rendelkező társulást létrehozni, hogy a többlet állami normatívát változatlan formában le tudjuk igényelni. Jelenleg még senki nem tudja, milyen távon kapható többlet normatíva, de második felében még biztosan. A korábbi társulási megállapodásokat megszüntetjük, és 2 új társulás jönne létre: egyik Gyömrő, másik Vecsés központtal. A maglódi szenvedélybeteg ellátás Vecséshez kerülne, és a Családsegítő Szolgálatunk a vecsési társulás kirendeltségeként működne tovább, az eddig ellátott feladattal. Margruber János jegyző: A határozathozatalnál 4 határozatot kell hozni a korábbi társulások megszüntetéséről és kettőt az újak megalakításáról. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetéséről. tartózkodás nélkül, a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetése tárgyban az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intéz ményi Társulást a társult tag önkormányzatokkal egyetértésben június 30-ai hatállyal köz ös megegyezéssel megszünteti. A Társulás által eddig ellátott alapfeladatot (közösségi ellátás szenvedélybetegek körében történő biztosítása) július 1- jétől az újonnan létrehozott Vecsés és környéke Társulás látja el. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács Elnöke) 10

11 Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetéséről. tartózkodás nélkül, a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetése tárgyban az alábbi határozatot hozta: 40/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulást a társult tag önkormányzatokkal egyetértésben június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Társulás által eddig ellátott alapfeladatokat (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) július 1-jétől az újonnan létrehozott Vecsés és környéke Társulás látja el. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács tagja) Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetéséről tartózkodás nélkül, a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetése tárgyban az alábbi határozatot hozta: 41/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást a társult tag önkormányzatokkal egyetértésben június 30-ai hatállyal köz ös megegyezéssel megszünteti. A Társulás által eddig ellátott alapfeladatot (időskorúak nappali ellátása) július 1-jétől az újonnan létrehozott Gyömrő és környéke Társulás látja el. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács tagja) Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetéséről. tartózkodás nélkül, a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetése tárgyban az alábbi határozatot hozta: 11

12 42/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Támogató Sz olgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulást a társult tag önkormányzatokkal egyetértésben június 30-ai hatállyal köz ös megegyezéssel megszünteti. A Társulás által eddig ellátott alapfeladatokat (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) július 1-jétől az újonnan létrehozott Gyömrő és környéke Társulás látja el. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács tagja) Tabányi Pál polgármester: Kéri a szavazatokat a Vecsés és környéke Társulás létrehozásáról. tartózkodás nélkül, a Vecsés és környéke Társulás létrehozása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 43/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vecsés, Gyömrő városok, valamint Ecser nagyközség önkormányzataival közösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -a alapján a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás, valamint a szenvedélybeteg ellátás feladatainak a közös megvalósítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40. és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. és a 65/A. szerinti törvényi feladatainak közös ellátására július 1. napjától határozatlan időtartamra, Vecsés és környéke Társulás elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz létre. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti társulási megállapodást megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács tagja) Tabányi Pál polgármester: Kéri a szavazatokat a Gyömrő és környéke Társulás létrehozásáról. tartózkodás nélkül, a Gyömrő és környéke Társulás létrehozása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 12

13 44/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyömrő, és Üllő városok, valamint Ecser nagyközség önkormányzataival közösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -a alapján a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása feladatainak a közös megvalósítására szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 63., 65, 65/F szerinti törvényi feladatainak közös ellátására július 1. napjától határozatlan időtartamra, Gyömrő és környéke Társulás elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz létre. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. melléklete szerinti társulási megállapodást megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester (Társulási Tanács tagja) 11. napirendi pont tárgya: Ingatlanvásárlás (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Korábban a testület úgy döntött, hogy az akkori vételáron visszavásárolja a Dózsa u. 16. sz. alatti ingatlant és egy éven belül gondoskodik a benne lakó Mocsári Józsefné elhelyezéséről. Elkészült az adásvételi szerződés tervezet is, a testületi döntés iránymutatása alapján, viszont a lakó - ragaszkodva a megszerzett tulajdonhoz -, nem akarta aláírni az elkészített megállapodást. Vavrikné képviselőasszony közvetítésével egy új elképzelés került most a testület elé: a felértékelést követően Mocsáriné megfogalmazott egy számára elfogadható lelépési összeget. Ennek megfizetésével visszaszerezzük azt a tulajdont, amivel a későbbiekben lehet majd valamit kezdeni, viszont nem kell gondoskodnunk a további elhelyezéséről. Támogatja ezt, mert az ottani tartózkodás az elmúlt időszakban nem volt felhőtlen az ott lakók számára. Hozzá kell tenni azt is, hogy azért a vételár tükrözte az épület állapotát. Viszont mostanra, nemcsak nekik betudható okok miatt az épület állaga jelentősen megromlott, jelenleg már a gázt is kikötötték, ui. a Gázművek egy életveszélyes épületben nem tudja fenntartani a szolgáltatást. Az áramszolgáltató felé is vannak fizetési nehézségei. A probléma csak eszkalálódik, a megoldás a kiköltözés lenne. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta a témát, nagy vita alakult ki, de végül az ingatlanvásárlás támogatása mellett döntöttek. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Dózsa u. 16. sz. alatti, Mocsári Józsefné tulajdonában lévő ingatlanrész megvásárlásáról, 2,2 millió Ft összegben, azzal a kitétellel, hogy az elhelyezéssel kapcsolatban az önkormányzatnak semmilyen feladata nem képződik. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, az ingatlanvásárlás tárgyban az alábbi határozatot hozta: 13

14 45/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: 1. Maglód Város Önkormányzata 2,2 millió forint vételáron megvásárolja Mocsári Józsefné Maglód, Dózsa György u. 16. sz. alatti - hrsz: 62 - ingatlanát. 2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 3. A Képviselő-testület a 119/2012.(X.25.) önkormányzati határozatot visszavonja. Határidő: azonnal, ill június 30. Felelős: Tabányi Pál polgármester Tabányi Pál polgármester 9.45 órakor 15 perc szünetet rendel el. Szünet után: Gellérthegyi Tiborné képviselő nem érkezett vissza az ülésre. Jelen van 10 képviselő! 12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: A évi költségvetési koncepció (írásban csatolva) Tabányi Pál polgármester: Most kellene kitalálni, hogy 2014-ben milyen alapokon kezdenénk költségvetést készíteni. Semmilyen mankó nincs, ami alapján ezt meg lehetne tenni. Viszont az Áht. szerint április 30-áig kötelező ennek meglennie. Ez most egy általánosságban, tömören megfogalmazott valami, de sajnos senki nem tud jobbat csinálni, mert egyelőre senki sem jövőbelátó. Kéri, mindenki úgy tekintse, hogy ez egy technikai dolog, ennek kiegészítése majd a későbbiekben fog megtörténni, ha már látunk valami számokat körvonalazódni. Szavazást kér a koncepció elfogadásáról. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a évi költségvetési koncepció tárgyban az alábbi határozatot hozta: 46/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 14

15 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. 8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 9. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 10. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 11. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Határidő: a évi költségvetés készítése Felelős: Tabányi Pál polgármester, Margruber János jegyző 13. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: Önkormányzati lakás státuszának megváltoztatása (írásban csatolva) Gellérthegyi Tiborné képviselő órakor visszajött az ülésterembe. Jelen van 11 képviselő! Tabányi Pál polgármester: A Rákóczi u. 7. szám alatt van egy krízishelyzetre tartalékolt, jelenleg már üresen álló lakása az önkormányzatnak. Rendeletben határozta meg a testület, milyen élethelyzetben lehet bárkinek kiadni. Időközben a Csatorna Kft. által használt épület felszabadult. Ugyanakkor az iskola részéről folyamatosan érkeznek lakáskérelmek. Javasoljuk, hogy jelöljük meg krízis elhelyezés céljára az üresen álló irodát. Ez erre teljesen alkalmas, fűthető, stb., csak egy zuhanytálcát kell elhelyezni. Az ily módon felszabaduló Rákóczi utcai önkormányzati lakásba kerülő bérlő kijelölésére az iskola tegyen javaslatot. A májusi ülésre el fogjuk készíteni a rendelet-módosítást, ami mindezeket tartalmazni fogja. Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Addigra javaslat is kell? 15

16 Tabányi Pál polgármester: Igen. Két kérelemről tudunk most. Ha Kis Istvánék kiköltöznek, valamikor a nyáron, akkor pedig az a lakás is felszabadul. Szavazást kér az elmondottak alapján, a lakás átminősítéséről. tartózkodás nélkül, az önkormányzati lakás státuszának megváltoztatása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 47/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód, Rákóczi u. 7/1 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakást önkormányzati bérlakásnak nyilvánítja. A bérlő kijelölésére az Általános Iskola vezetése tesz javaslatot. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester 14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: Tájékoztató a 2013/2014. tanévre történő beiratkozásról (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Két éve folyamatosan a megnövekedett gyermeklétszám problémájával nézünk szembe. Az önkormányzat eddig mindig talált megoldást az iskola bővítésére. Január 1-jétől új helyzet van: a működtetési feladatok az önkormányzatra, a fenntartásiak pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra hárulnak. Ez a kettős helyzet azt jelenti, hogy közösen kell megoldani annak kérdését, hogyan tudjuk elhelyezni a megnövekedett számú első osztályokat az iskolában. Az egyeztetést folyamatosan fenn kell tartani és így születhet jó döntés. Szeptembertől 500 gyermeknek kellene helyet adnunk Nyaralón. Nemcsak tanteremben, de szabad környezetben, udvarban is gondolkodni kell, és ez már teljesen kezelhetetlen. Arra a következtetésre jutottunk, hogy onnan el kell hozni 1, vagy akár 2 osztályt is. A gyors megoldásra egyetlen normális lehetőség van, ez az Ady Endre utcai volt óvodaépület. Ez korábban azért nem került szóba, mert hosszú távon egy sportcsarnok építését terveztük ide. Ezt a koncepciót a jelen körülmények között fel kell adni. Olyan szabad területben kell hosszú távon gondolkodni, ahol van hely, és biztosítható az udvar, a sportpálya, a sportcsarnok, stb. Az óvodaépületbe költöztetnénk egy vagy két 4. osztályos csoportot, de egyet mindenképp muszáj, mert eggyel több első osztályt indítunk. Az első osztályok létszáma Maglódon 37 fölött lesz. A köznevelési törvény nem teszi lehetővé a fenntartó számára a létszám emelését. Másik probléma, hogy Nyaralón a tantermek többsége (10 db) ötven m 2 vagy az alatti területű. Tehát 1-2 éven belül megint azzal nézünk szembe, hogy fizikálisan nem tudjuk elhelyezni a megnövekedett létszámú osztályokat. A törvény szerint, délután 4 óráig foglalkozásokat kell biztosítani minden tanuló számára. A szülő kérheti a gyermek ez alóli felmentését. Jelenleg Maglódon a 136 elsősből 108-at el kell helyezni délután, és ez a tendencia folytatódik, a jogszabály is ezt támogatja. A művészeti iskolás foglalkozások időpontjai egyre későbbre tolódnak. A napközis csoportjaink száma egyre emelkedik. Szeptember 1-jétől 12 csoporttal számolunk, a 10 helyett. Az étkezés megoldása rendkívül nehéz. Probléma a tornaterem is, mert rengeteg testnevelés óra van. Van olyan osztály idén is, ahol ¾ 4-kor fejeződik be a kötelező tornaóra. Ezért kéne áttelepíteni legalább egy 4. osztályt szeptembertől. A volt óvodaépületben 2 csoportszoba alkalmas lenne. Az épület legnagyobb problémája a beázás a tető rossz állapota miatt, valamint a fűtés is tönkrement. Mindenképp felújításra szorul, egy felmérés után. A vizesblokk óvodás gyerekekre van méretezve, ezen is alakítani kell. De jelenleg ez az épület nyújthat megoldást. A szeptembertől beinduló hitoktatásnak is helyigénye lesz: 2 katolikus, 1-1 református és evangélikus, és 1 HIT Gyülekezete csoport indul. Kb gyerek tanul erkölcstant a tanítóval. Az 5 osztályból tehát 8-9 csoport lesz őket el kell helyezni. 16

17 Hosszú távon kell gondolkodni, amint le is írta a tájékoztatóban. Támogatást kell szerezni a bővítésre, a választásokig hátralévő egy évben. Érdeke azt bebizonyítani nemcsak a Klebelsberg Központnak, hanem a kormányzatnak is, hogy a törvényben rögzített koncepció működőképes. Az agglomerációban más gondok vannak, mint a fővárosban. Az agglomerációban növekszik a lélekszám és ezáltal a gyermekszám is, a fővárosban pedig csökken. A tájékoztató célja figyelemfelhívás volt. Reméli, hogy a következő testületi ülésen ezt tovább lehet majd gondolni. Gellérthegyi Tiborné képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy 44 gyermek maradt óvodában. Ezt a számot látva, és tudva azt, hogy jövő évtől a 3 éves gyerekeket fel kell venni óvodába, most kéne gondolkodni. 2014/15-től robbanásszerűen megnövekedhet a gyerekek száma és kevesebben tudnak majd visszamaradni az óvodában a helyhiány miatt. Nem lesznek kevesebben azok sem, akik egyébként is jönnének iskolába, plusz ez a 44 fő biztosan jön. Szathmáryné Papp Mária képviselő, óvodavezető: A közép-magyarországi régióban minden óvoda túlzsúfolt. Képtelenség felvenni a 3 éves gyerekeket. Ha ezt meglépnénk, 45 gyerek lenne egy csoportban. Most van. Abban reménykedik, hogy vagy elcsúsztatják a rendelkezés életbelépését, vagy bizonyos régiókra felmentéseket adnak. Tabányi Pál polgármester: Egyre inkább világos, hogy sem az iskolát, sem az óvodákat a jelenlegi helyszíneken tovább bővíteni nem lehet. Nyaralón a másik probléma a közlekedés. Kettévágja az iskolát a József Attila körút. Ott bővíteni lehetetlen: gazdaságtalan is és kaotikus állapotok vannak már most is. Minimum feltétel, hogy az önkormányzatnak területről kell gondoskodni. Ha azon gondolkodunk, hol célszerű egy több lépcsőben építhető iskolát tervezni, az látszik, hogy semmiképpen sem a meglévő épületek pár száz méteres körzetében. Valamilyen fejlesztési területet kell megcélozni és mindenképp zöld övezetben kell gondolkodni. Egyik lehet Klenova, itt van a legtöbb gyerek, viszont itt nincs jelen pillanatban elérhető terület. A másik a régi Pedagógusföld a 31-es út mellett, ami jelenleg egy bank tulajdonában van. A 3. pedig az Aradi utca vége, az Auchan és a lakott terület közötti rész. Olyan helyet kell keresni, ami biztosítja azokat a terület-paramétereket, ahová normálisan tervezhető iskola és hozzátartozó tornacsarnok. Ez csak a zöld területen képzelhető el. Most nincs rá anyagi lehetőségünk. Viszont nem a toldozgatás a hosszú távú megoldás, ezzel csak elodázzuk a problémát. Alpolgármester úrnak volt egy javaslata: az evangélikus egyházat bevonni. A lelkész megkereste a püspök urat, aki azt kérte, írjuk le a problémát és utána üljünk le egy megbeszélésre tehát nem zárkózott teljesen el. El lehetne képzelni egy közös beruházást, akár állami részvétellel. Fokozatos, átgondolt tervezéssel tehermentesíteni tudnánk a mostani általános iskolát. A 3 említett helyszín közül az Aradi utca végén a lőtér, ez a m 2 a miénk, a mellette lévő terület pedig eladásra vár. Sportcélú övezeti besorolását megváltoztatva oktatási célúvá, már kisajátíthatóvá válna. Tehát nem piaci alapon beszélgetünk. Beszéltünk a tankerület vezetőjével is tegnap. Az ő véleménye, hogy az elhelyezésről gondoskodjunk, ők meg hozzák a bútorokat. Bútort mi is tudnánk venni, csak valaki adjon tantermet. Megpróbálunk ennél többet kérni és ebbe az irányba elmenni, ahogyan igazgató úr is javasolta. Ha ezt nem jelezzük megfelelő fórumokon, akkor évről-évre ugyanebben a cipőben járunk. Az óvodák esetében ugyanez fog történni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a védőnők jelentése szerint 160 kismama van jelenleg a településen. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: Látjuk, hogy felmenő rendszerben folyamatosan romlani fog a helyzet a helyhiány miatt. Továbbgondolkodásra sarkallhat az elhangzott gondolat, miszerint az államnak is ki kellene venni ebből a részét. Felháborító, hogy vannak kötelező feladatok, de pénzünk nincs, az állam nem ad semmit, akkor mi a megoldás? Nincs valami fórum, ahol ezt jelezhetnénk? Pénzmagot is kellene kapnunk. Most megoldjuk ezt a 2 osztályt, de utána mi lesz? Ez egy csapda, amiből nem tudunk kijönni. 17

18 Vavrik Tiborné képviselő: Az evangélikus lehetőség tulajdonképpen egy egyházi alapítványi iskolát feltételez? Tabányi Pál polgármester: Igen, ebben ez benne van. Túlzottan optimisták nem vagyunk, mert az egyházak nem nagyon építenek iskolát. Viszont ha beszállnak, valamilyen közös működtetés elképzelhető. Ezen az irányon is gondolkodni kell. Hiszen pályázatok nincsenek és gyanítható, hogy nem is lesz. Ugyanakkor elhangzott államtitkári szinten, hogy minden gyereket le fogunk tudni ültetni. A polgármestereket még nem kérdezték meg, hogyan gondolják ezt. Az végképp nem támogatható, hogy a maglódi gyerekeket elkezdjük utaztatni Ecserre, vagy Vecsésre. Akkor inkább a szükségtanterem helyben. Vavrik Tiborné képviselő: Az előterjesztés is jelzi, hogy egy demográfiai helyzetképet kéne készíteni, korcsoportonként, aminek segítségével egy eljövendő létszámra következtetni lehetne. Ez a hely kiválasztásában is segítene. Ha Klenovát megtartjuk bölcsődének és ott kicsi a terület még egy oktatási intézménynek, akkor tényleg a legolcsóbb lehet a lőtér vagy a Pedagógusföld. Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Tavaly, a tájékoztatóban szerepelt egyfajta demográfiai előrejelzés. Nagyon fontos, hogy egy kellőképpen alátámasztott szakmai, szakértői anyag készüljön. Ami nem is annyira az iskolára vagy az óvodára vonatkozóan, hanem az életkori megoszlásra, az építési telkekre, a beépítettségre, az eladatlan lakások számára utal. Ezek számítható, és nagy valószínűséggel meghatározható dolgok. Legyen látható mi fog történni az elkövetkező x évben, ezt kell körüljárni. Pl., ha a volt pedagógus telkeken elkezdődik a beépítés, ez olyan változásokat generál, amivel szembe kell nézni. Tabányi Pál polgármester: A jelen helyzetet egyik oldalon az állami finanszírozás csökkenése, a másikon a fejlesztések leállása jellemzi. Úgyszólván nem történik építkezés Maglódon. Ez egyrészt jó, mert nem kell több gyermekkel számolnunk, de másrészt nincs bevételünk a fejlesztésekből. Amint elindul valami a Pedagógusföldön, többlet bevételre számíthatunk. Ha majd végérvényesen meg tudjuk alkotni a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervek módosítására is sor kell kerüljön. Azaz a többlakásos építkezéseknek a visszaszorítására. A Pedagógusföld parlagon áll, bedőlt hitel miatt a bank magához vette az egész területet és árulja. Január 1-jétől telekadót is fizet rá. Ha úgy vesszük, ez egy talált pénz. A banknak lehetne azt mondani, hogy adott területet megvásárolnánk, ugyan pénzünk nincs, de amennyi telekadót ők fizetnek, mi évről-évre annyi telket fogunk vásárolni tőlük. Így a Pedagógusföld egy részét az ő pénzükön vissza tudjuk venni. Ez is lehet egy megközelítés. De, ha a telekadóból befolyó pénzből máshol olcsóbban tudunk telket venni, akkor azt is meg kell gondolni. Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét, s a májusi ülésen a kérdés továbbgondolását az Ady Endre utcai elhelyezés tekintetében. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. tanévre történő beiratkozásról szóló iskolai tájékoztatót alakszerű határozat mellőzésével - tudomásul vette. 15. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: MÁV állomások üzemeltetésének átvétele (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Kérges László alpolgármester Tabányi Pál polgármester: A MÁV nem egy rugalmas, gyorsan reagáló szervezet, kellő lassúsággal hozza meg döntéseit. Amikor 2011-ben leültünk a 120a vonal polgármestereivel és a MÁV képviselőivel, a vasút azt mondta, hogy nem kér hozzájárulást az önkormányzatoktól az állomásépületek felújításához, hanem megépíti saját beruházásban. Viszont az üzemeltetést vegye át az önkormányzat, ehhez még valamiféle támogatást is ad. Ezt elfogadtuk. Az volt az ígéret, hogy még novemberben el is készül. 18

19 De el sem kezdődött. Aztán 2012-ben elindult a munka, májusi elkészülést ígérve de ez sem valósult meg. Valamikor novemberben kezdték el a műszaki átadás-átvételt. Mint leendő üzemeltetők, a műszaki kollégák felmérése alapján felhívtuk a figyelmet a hiányosságokra, amik nem épültek meg. A novemberi bejárás során elkészült a hibalista. A MÁV közölte, hogy időt kér, mert nem tudja megcsinálni. (Nem fizette ki a kivitelezőket, így nem tudott kitől kérni.) Nem rendelték meg a pénztár-berendezéseket, innentől kezdve a pénztárak sem tudtak működni. Megkerestek bennünket azzal, hogy a költségvetésükbe már nem fér bele a kamera-rendszer kialakítása, vállaljuk ezt át és építsük meg mi, cserébe megcsinálják a nagy állomás előtti parkot. A testület megszavazta erre a pénzt, megrendeltük a kivitelezést. A mai napig arra várunk, hogy a MÁV valamelyik szakosztálya rábólintson, hogy mehet. Ha az épület hozzánk kerül, onnantól kezdve mindenfajta rongálást nekünk kell helyreállítani. Ha nincs kamera-rendszer, ez sűrűbben elő fog fordulni. Egyetlen egy lényegi javítást nem tettek meg, ami a használatba vételi engedély kiadását elősegítette volna. Eltelt a tél, nem történt semmi. Közben az építéshatósági ügyintézés átkerült Vecsésre. Megkerestük a vecsési osztályvezetőt, hogy próbáljunk kitalálni valamit. Egy öszvér megoldás született: a nagyállomásra kiadta a használatba vételi engedélyt, azzal hogy 90 napos hiánypótlási határidőt írt elő. A nyaralói épület esetében 2 kifogásunk volt: az áteresz és a parkoló. Eljutottunk odáig, hogy mindkettő megépítését magunkra vállaltuk, mert közölték, hogy ez a MÁV berkeiben közbeszerzés, ezt nem tudják megcsinálni. Ezután egy hozzájárulás kiadását kértük tőlük, hogy az önkormányzat ott munkát végezhessen, és akkor megcsináljuk mi. Ez a múlt héten megérkezett. Egy nyilatkozattal átmentünk Vecsésre, és a héten kiadásra kerül a használatba vételi engedély a nyaralói állomásra. Május 1-jéig egy együttműködési megállapodást alá fogunk írni arról, amit korábban a képviselő-testület kért: hogy az épületben lévő önkormányzati közösségi célra hasznosítható helyiségekhez szeretne hozzájutni és valami jelképes bérleti díjat fizetni. Módosításra kerül, hogyha nem közösségi célra akarjuk ezt hasznosítani, hanem kereskedelmi célra valakinek továbbadni, abban az esetben a bérleti díj összege emelkedik, viszont számunkra biztosítja a MÁV a bérlő kijelölés jogát, és a megemelt bérleti díjból %-ban osztozunk velük. Az összegéről még nem tájékoztattak, valamikor a jövő héten várható. Ha jövő héten megvan a nyaralói épület használatba vételi engedélye, kb. 2-3 napra le fogjuk zárni a parkolót és megcsináljuk a tereprendezést és felületi kezelést, ami egy parkolóhoz szükséges. A Maglód Projekt Kft. május 1-jétől elkezdi az épület üzemeltetését, ami az épület takarítását jelenti és a külső környezet rendben tartását. Itt tartunk jelen pillanatban. Itt van az a megállapodás-tervezet, amit a MÁV elkészített a támogatásról. Mert ennek a munkának az elvégzéséhez ők támogatást fizetnek, de igazából nem teljes mértékben fizetik ki azt, amiből üzemeltetni lehet az épületet. Arra várunk, hogy május 1-jétől átadásra kerüljön az épület és ezáltal megnyílik az utasforgalom számára. Azt még nem tudjuk, hogy a pénztár megnyílik-e, vagy marad a konténer még egy darabig. Kakucska Zoltán, a Kamarás Bt. képviseletében: November óta szeretnék megpályázni a nyaralói állomás területén lévő üzlethelyiséget, pékáru boltot szeretnének ott üzemeltetni. Tudni szeretné, mi lesz a módja a pályázat elbírálásának, van-e némi előnyük, vagy új pályázat lesz. Tabányi Pál polgármester: Az elmúlt testületi ülésen döntött a testület arról, hogy nem támogatja büfékocsi elhelyezését, a büfé elhelyezését az épületben kell megoldani a használatba vételi engedély kiadását követően. Ez a döntés most is érvényes. Innentől kezdve jön a kérdés a testület felé, hogy ki az, aki elsőbbséget élvez. Maga részéről azt gondolja, hogy az, aki nála először jelentkezett, mégpedig tavaly novemberben, és ez a Kamarás Bt. A másik jelentkezőnek aki valamikor márciusban kereste meg - megajánlaná a nagyállomás üzlethelyiségét, ha ez a testület egyetértésével találkozik. A bérleti díj mértékéről nem tud nyilatkozni, mivel ez nem ismert, de a jövő héten ez is ki fog derülni. dr. László Jenő ügyvéd: Jól érti, hogy lesz egy másik szerződés is? Az átadásra vonatkozóan. 19

20 Tabányi Pál polgármester: Igen. Van egy melléklete, hogy milyen munkákat kell elvégezni, melyik területen mi a feladat. Bérleti szerződés, vagy együttműködési megállapodás, nem tudja mi a jó kifejezés, amelyben a vasúttal közösen rendezzük a kiadható helyiségek használatának kérdését. dr. László Jenő ügyvéd: Meg az egész használati kérdés, tehát hogy az épület birtoklása, használati joga átkerül az önkormányzathoz. Nem? Tabányi Pál polgármester: Mi ott takarítók vagyunk. dr. László Jenő ügyvéd: Akkor ilyen megállapodás születik ezek szerint. Tabányi Pál polgármester: Amiről beszélgetünk, az egy olyan helyiség, ami nem a vasút céljára szolgál, hanem egy rásegítő szolgáltatást nyújthat, nevezetesen büfé. Korábban azt gondoltuk, itt egy rendőrt el tudnánk helyezni, ami jó lett volna az épületnek is, de a rendőrség létszámát nem igazán lehet bővíteni. Innentől kezdve, hogy ne maradjon üresen, úgy gondoltuk, működjön büfé. A megkötendő szerződés ennek a - raktárhelyiséggel együtt két helyiségnek a bérletéről és használatáról szól. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti jog kérdése a fentiek szerint lenne rendezve. tartózkodás nélkül, a MÁV állomások üzemeltetésének átvétele tárgyban az alábbi határozatot hozta: 48/2013.(IV.18.) önkormányzati határozat: 1. Maglód Város Önkormányzata május 1-jével átveszi városi üzemeltetésbe a Maglódi MÁV-állomás és a Maglódi nyaralói megálló épületeit, és azok környezetét. A Képviselő-testület az együttműködési megállapodásban és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésével megbízza a Maglód Projekt Kft-t. 2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 103/2012.(IX.20.) önkormányzati határozat c) pontját. 3. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a MÁV Zrt-vel megkötendő szerződés alapján - az épületekben kereskedelmi célú hasznosításra megjelölt egységek bérlőjeként a Maglódi nyaralói megálló esetében a Kamarás Otthon Bt-t (Maglód, József A. krt. 107.), a Maglódi állomás esetében pedig Kerekes Gábort (lakik: Maglód, Árpád vezér u. 79.) jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírásával. Határidő: május 1. Felelős: Tabányi Pál polgármester 20

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2016. május 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 157-161 T á r g y s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 800-25/2007.sz. J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. szeptember 14-én 11.08 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben