E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól I. forduló (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı Varga András osztályvezetı Várallyayné Bánki Mária hatósági ügyintézı Dr. Balogh Vivien hatósági ügyintézı Domokos Márton közterület-felügyelı Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság Dr. Horváth Kálmán tanácsnok HATÁROZAT SZÁMA: /2012. ( ) GPB határozat /2012.( ) HB határozat /2012.( ) SZEB határozat /2012.( ) KIB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+17 oldal

2 2 M i n ı s í t e t t t ö b b s é g Tisztelt Közgyőlés! I. A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) április 15-i hatálybalépésével a jegyzık általános szabálysértési jogköre megszőnt, a Szabs. tv. rendelkezései értelmében szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg, önkormányzati rendelet nem. Ezzel összhangban a Szabs. tv 254. (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A Közgyőlés ezen kötelezettségének az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 32/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet megalkotásával eleget tett. Az alábbi rendeletek szabálysértési tényállásai kerültek hatályon kívül helyezésre: 1. a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 3/1996. (II.15.) 2. a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) 3. a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) önkormányzati rendelet, 4. a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) 5. az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) 6. a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.) 7. a taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló 15/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet, 8. a közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006.(X.30.) 9. a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008.(II.6.) 10. a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) 11. az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérıl szóló 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet, 12. a zajvédelemrıl szóló 12/2011. (III. 9.) 13. a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011. (V. 4.) 14. a zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.)

3 3 15. a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) 16. a városi önkormányzati jelképekrıl és a Szekszárd név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1.) 17. a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 51. (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselıtestülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselı-testülete e magatartás elkövetıjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. Az Mhötv (4) bekezdése e) pontja szerint az önkormányzatok felhatalmazást kapnak, hogy április 15-ét követıen helyi rendeletben határozzák meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetıjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. E felhatalmazás alapján áttekintettük a fent meghivatkozott 17 önkormányzati rendeletben korábban rögzített szabálysértési tényállásokat (elıterjesztés 1. melléklete) és megvizsgáltuk, hogy mely szabálysértési rendelkezések azok, amelyek tiltott, közösségellenes magatartásként meghatározhatók. Ehhez három évre visszamenıleg megvizsgáltuk, hogy milyen rendeleti szabálysértési tényállás alapján hány esetben indult szabálysértési eljárás. Kimutatásaink szerint az alábbi hét önkormányzati rendeletben meghatározott magatartás elkövetése miatt folyt eljárás: - a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) önkormányzati rendelet 12. -a alapján évben 3 esetben, évben 9 esetben, évben 4 esetben, - a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) önkormányzati rendelet 11. -a alapján évben 2 esetben, - az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet 25. -a alapján évben 2 esetben, évben 1 esetben, évben 3 esetben, - a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet 34. -a alapján évben 5 esetben, évben 1 esetben, évben 8 esetben, - a közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006.(X.30.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján évben 1 esetben, évben 2 esetben, évben 3 esetben, - a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet 18/A. -a alapján évben 8 esetben, évben 3 esetben, évben 1 esetben, - a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 16. -a alapján évben 7 esetben, évben 4 esetben, évben 8 esetben. Két kivételtıl eltekintve valamennyi önkormányzati rendelet biztosította a szabálysértés tetten ért elkövetıjével szemben a helyszíni bírság kiszabását. A közterület-felügyelık az elmúlt 3 évben az alábbi rendeletek alapján szabtak ki helyszíni bírságot, illetve alkalmaztak figyelmeztetést a szabálysértések tetten ért elkövetıivel szemben.

4 4 - a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) - a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.) - a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) - az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) - a közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006.(X.30.) önkormányzati rendelet. A fentiekbıl kitőnik, hogy az önkormányzati rendeletekben korábban megállapított szabálysértési tényállások egy részében nem került sor szabálysértési feljelentés megtételére, illetve nem történt helyszíni bírságolás. Ennek ellenére a kialakult rend további fenntartása érdekében ezen rendeletek esetében is indokoltnak tartjuk a magatartási szabályokat közösségellenes magatartássá nyilvánítással fenntartani, ha arra lehetıség van és a közösségellenes magatartássá nyilvánítás nem sért más magasabb szintő jogszabályt. II. A rendelet-tervezet elkészítésénél tekintettel voltunk arra, hogy tiltott, közösségellenes magatartásként nem határozható meg olyan tevékenység vagy mulasztás, amelyet törvény bőncselekménynek vagy szabálysértésnek minısít, illetve ha a magatartásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság kiszabását rendeli el. Emellett, hogy a tiltott, közösségellenes magatartási szabályokat meghatározó tényállások megfelelıen illeszkedjenek a jogrendszer egészébe, nem rendelkeztünk azokról a magatartásokról sem, amelyek engedélyezési eljárást érintenek. 1.) A fenti rendezı elvek alapján a korábbi szabálysértési tényállásokból változatlan tartalommal az alábbi helyi rendeletek korábbi szabálysértési tényállásait javasoljuk tiltott, közösségellenes magatartássá minısíteni: - a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 3/1996. (II.15.) - a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) - a taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló 15/2004.(IV.30.) - a közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006.(X.30.) önkormányzati rendelet. - a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008.(II.6.) - a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011. (V. 4.) - a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet. A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet korábbi szabálysértési tényállásának megfogalmazását a jogalkalmazás megkönnyítése végett megváltoztattuk, a tényállást jogszabályi hivatkozások helyett a büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás pontos körülírásával határoztuk meg. 2.) A korábbi szabálysértési tényállások közül többnek az újraszabályozását nem javasoljuk, mivel nem szabályozhatók azok a magatartások, melyekrıl más jogszabályok

5 5 (Szabs. tv., büntetı törvénykönyv, ágazati jogszabályok) rendelkeznek. Erre tekintettel az alábbi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai nem kerültek tiltott, közösségellenes magatartásként meghatározásra: - a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) (a hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés f) pontja szerint ha a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggı kötelezettségeit megszegi, hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának van helye) - az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) (Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény október 1-tıl hatályos - 6. (6) bekezdése szerint mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható, 146/2011.(XII.2.) határozata szerint a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet megalkotásával a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselı testületének biztosított jogalkotási tárgy. Erre tekintettel az állattartási rendelet felülvizsgálata is folyamatban van.) - a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2003.(XII.19.) (a hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés e) és f) pontja szerint ha az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggı kötelezettségeit megszegi, hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának van helye) - az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérıl szóló 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet, (a levegı védelmérıl szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 9. melléklet 18. pontja alapján bármely anyag a jogszabályi elıírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történı égetése levegıtisztaság-védelmi bírsággal szankcionálható) - a zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet. (a Szabs.tv (1) bekezdés d) pontja szerinti veszélyeztetés kutyával, a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 266/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti állatkínzás tényállását tartalmazza, illetve a rendeleti elıírások megsértıivel szemben környezetvédelmi hatósági eljárás keretében lehet eljárni, valamint állatvédelmi hatósági eszközökkel lehet fellépni.) Az önkormányzati rendeletben meghatározott egy-egy magatartás, amihez más jogszabály nem főz jogkövetkezményt, a közterület használat alcím alatt került szabályozásra. 3.) A párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében nem rendelkeztünk azokról a magatartásokról sem, amelyek kötelezettségként önkormányzati rendeletben elıírt engedélyezést, hatósági eljárást érintenek. Az alábbi helyi rendeletek tartalmaznak ilyen tényállást: - a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) (Az engedély nélküli vagy attól eltérı közterület használat nem került tiltott, közösségellenes

6 6 magatartásként meghatározásra, mert ez ügyben a Ket hatósági ellenırzés szabályai, valamint a rendeletben meghatározott jogkövetkezmények az irányadók.) - a városi önkormányzati jelképekrıl és a Szekszárd név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1.) (A rendeletben az engedélyezés önkormányzati hatósági ügyként került szabályozásra, a kérelemtıl, kiadott engedélytıl eltérı címerhasználatot a rendelet az engedély visszavonásával szankcionálja.) - a zajvédelemrıl szóló 12/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet (A közterületi rendezvények zajkibocsátására, mobil hangosító berendezések közterületi rendezvényen történı üzemeltetésére közterület-használati engedélyt kell kérni, a zajkibocsátás idıtartama hatósági eljárás keretében korlátozható, megtiltható.) Mindezen korlátozásokra tekintettel a rendelet-tervezetben olyan tiltott, közösségellenes magatartások meghatározására teszünk javaslatot, amelyek betartása a város közrendje, közbiztonsága, továbbá kegyeleti szempontok miatt különösen indokolt, illetve amelyek elkövetése sérti a helyi közösség érdekeit, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. Minthogy a rendelet a lakosság széles körét érintıen határoz meg tiltott, közösségellenes magatartásokat, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás két fordulóban történı tárgyalását javasoljuk. Az elsı fordulóban a szabályozás elvei kerülnének megtárgyalásra, a második fordulóban pedig az elsı fordulóban eldöntött elvekre épülı elıterjesztés kerülne megvitatásra. III. A rendelet-tervezet elkészítése során véleménykérés céljából megkerestük a Szekszárd Városi Rendırkapitányságot is. Egyeztetésünk eredményeként a rendelettervezetet az alábbiakra tekintettel kibıvítettük. Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével megszőnt a jogosulatlan kereskedés szabálysértés. Fogyasztóvédelmi és városképi szempontokat figyelembe véve a közrend védelmében indokolt a közterületen pénzszerzés céljából történı jogosulatlan kereskedelmi, szolgáltató vagy ipari tevékenység folytatását tiltott, közösségellenes magatartásként szabályozni. (A rendelettervezetben a fenti szabályszegés a közterület használat alcím alatt került elhelyezésre.) A közterületen történı dohányzás tiltott, közösségellenes magatartássá minısítésére nincs lehetıség, tekintettel arra, hogy a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) rendelkezéseinek megsértése esetén egészségvédelmi bírság kiszabásának van helye. A hivatkozott törvény 2. (1) bekezdése szerint: 2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel nem szabad dohányozni a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, b) közösségi közlekedési eszközön, c) munkahelyen, d) közterületnek minısülı

7 7 da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterő közforgalmú közlekedı összekötı terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külsı határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetıleg helyiségben, valamint nyílt légterő megálló, várakozó hely esetén annak külsı határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külsı határvonala nem állapítható meg egyértelmően, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölı táblától vagy más jelzéstıl számított 5 méteres sugarú körnek megfelelı körzetben tilos. Az Nvt. 2/A. -a alapján január 1-tıl az önkormányzatoknak lehetıségük nyílt arra, hogy a Nvt. 2. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl - rendeleti szabályozás útján - további közterületeken is nemdohányzó közterületnek nyilváníthatnak. Törvényben szabályozottakon kívüli nemdohányzó közterület kijelölésére Szekszárd városban önkormányzati rendelettel eddig nem került sor, ezért ezzel összefüggésben tiltott, közösségellenes magatartás meghatározása sem lehetséges. IV. Bekerültek a rendelet-tervezetbe olyan új tényállások is, melyek korábban nem voltak a helyi rendeletben szabálysértésként meghatározva, azonban az elmúlt idıszak lakossági panaszai, bejelentései, a közterület-felügyelık ellenırzési megállapításai megalapozzák azok tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítását. (üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése, utcai kéregetés) A koldulás szabályozásához kapcsolódóan a május 29-én a Belvárosi Plébánia részérıl érkezett kérelem, amelyhez készült elıterjesztést a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság június 13-i ülésén megtárgyalt. A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság a napirend kapcsán elfogadott 2/2012.(VI.13.) határozatában felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közgyőlés szeptemberi ülésére készítse elı a koldulás szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A Szabs. tv a alapján aki gyermekkorú személy társaságában koldul, szabálysértést követ el (gyermekkel koldulás). Továbbá aki közterületen vagy nyilvános helyen, olyan módon koldul, hogy a járókelıket, illetve a nyilvános helyen jelenlévıket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve lakásról lakásra járva kéreget (erıszakos koldulás), szabálysértést követ el. A fentiek alapján az ún. néma koldulás tényállása nincsen törvényben szabályozva. A rendelet-tervezetben szabályozott utcai kéregetés a Szabs.tv a szerinti koldulás tényállást egészíti ki. Célja, hogy a városképet kedvezetlenül érintı, és a járókelıket sokszor zavaró néma koldulást szankcionálja. A cselekmény kizárólag a belváros legfrekventáltabb helyein, illetve a Tesco parkolóban szankcionálná az utcai kéregetést. A közterület-felügyelık részérıl szabályozási javaslatként jelentkezett, hogy a április 15. napjával hatályon kívül helyezett egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 60. -a szerinti útügyi szabálysértés, mely tényállást a Szabs.tv. nem tartalmazza, tiltott, közösségellenes magatartásként kerüljön meghatározásra. Tekintettel azonban arra, hogy a helyi rendeletbe átemelésre javasolt tényállások

8 8 (218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 60. (1) bekezdés a), b), és d) pontja) esetén a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény alapján hatósági eljárás keretében lehetıség van a kikényszerítésre, szankcionálásra, ezért önkormányzati rendeleti szabályozásra nem látunk lehetıséget. V. A rendelet-tervezet szerkezetileg három fejezetbıl áll. Az I. Fejezet az általános rendelkezéseket tartalmazza, mely a rendelet hatályát, a tiltott, közösségellenes magatartás fogalmát, jogkövetkezményeket és az eljárási szabályokat tartalmazza. Az Mhötv. 146/A. -ában foglalt rendelkezés alapján a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése esetén megállapítható közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzıre is átruházható. Ezen felhatalmazás alapján javasoljuk a hatáskör jegyzıre történı átruházását, tekintettel arra, hogy a korábbi szabálysértések is jegyzıi hatáskörben kerültek elbírálásra. A közterület-felügyeletrıl szóló évi LXIII. törvény 1. (8) bekezdésének április 14-én hatályba lépett módosítása alapján a közterület-felügyelı a Mhötv. 51. (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki, melyre a Ket. 94/A. (4) bekezdése alapján akkor van lehetıség, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri. Az ilyen bírság kiszabására a rendelet-tervezet szerint a polgármesteri hivatal közterületfelügyelıje lesz jogosult. A helyszíni bírság kiszabását megelızıen a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıjét tájékoztatni kell arról, hogy ha a jogsértést elismeri, akkor a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli vele. Ha a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıje a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. Amennyiben a jogsértést nem ismeri el, úgy a hatóság köteles hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és errıl a jogsértıt a helyszínen értesíteni a rendelkezésre álló adatok közlésével. Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni, az Mhötv. több esetben felhatalmazást ad az eltérı szabályok megállapítására. A felhatalmazás alapján a Ket-tıl való alábbi eltérésekre teszünk javaslatot: 1.) A pénzbírság kiszabása tekintetében a Ket. 94/A. -a tartalmaz rendelkezéseket. A Ket. 94/A. (1) bekezdése kimondja, hogy a hatóság a bírság összegének meghatározása során mérlegeli különösen: a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelızésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért elıny mértékét, b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, d) a jogsértı állapot idıtartamát, e) a jogsértı magatartás ismétlıdését és gyakoriságát, f) a jogsértést elkövetı eljárást segítı, együttmőködı magatartását, valamint g) a jogsértést elkövetı gazdasági súlyát.

9 9 A rendelet-tervezet szerint a fentieken túl a bírság mértékének megállapításánál kötelezıen figyelembe kell venni az érintett személyi és jövedelmi viszonyait, valamint a tiltott magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét is. 2.) A Ket. 94/A. (2) (3) bekezdése a tiltott, közösségellenes magatartások elévülési idejét az alábbiak szerint állapítja meg: (2) Ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás, ha a jogsértı magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstıl számított öt év eltelt. Az ötéves határidı kezdı napja a) az a nap, amikor a jogsértı magatartás megvalósul, b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszőnik. (3) Ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti egyéves határidı a hatóság számára újrakezdıdik a) a 94. (1) bekezdés a) pontja szerinti végzés jogerıre emelkedésének napján, b) ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. Gyakorlati tapasztalatok alapján az objektív elévülési határidı két évben történı meghatározását javasoljuk, mivel két év elteltével a bizonyítási eljárás rendkívül nehézzé válik, ezért nem indokolt az ötéves elévülési határidı alkalmazása. 3.) A Ket. 94/B. -a szerint, a tiltott, közösségellenes magatartással elkövetéséhez eszközül használt, vagy elkövetése során keletkezett dolgot el lehet kobozni. A Ket. 94/B. (1) szerint, ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetıvé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot, a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre, d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követıen e dolog elszállítása céljából használtak, e) amelyet a jogsértı a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott. A Ket. 94/B. (3) bekezdése értelmében amennyiben önkormányzati rendelet ekként rendelkezik -, az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll. A rendeletben ennek kimondását is javasoljuk. Az Mhötv (4) bekezdés e) pontjának második fordulatában kapott felhatalmazás alapján a csekélyebb súlyú jogsértés esetén a pénzbírság kiszabása helyett figyelmeztetés, mint szankció alkalmazását javasoljuk. A cselekmények egy része a tiltott magatartás elkövetıje személyi körülményeire tekintettel nem igényli a pénzbírság kiszabását, de a figyelmeztetéssel a hatóság rámutat az adott jogsértés helytelen voltára és felhívja az elkövetı figyelmét arra, hogy a jövıben tartózkodjon hasonló magatartásoktól. A Ket (1) bekezdés g) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek az Mhötv. 51. (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen. Ugyanakkor az ügyfelek jogorvoslathoz való joga nem sérül, ugyanis a Ket (2) bekezdése alapján az ilyen döntések ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

10 10 A II. fejezet az elızı pontokban leírt szempontokra tekintettel egyes tiltott, közösségellenes magatartások meghatározására tesz javaslatot. A rendelet-tervezet a szabályozás tárgyát tekintve 14 különös részi tényállást rögzít. Indokolt ezen tényállásokat önálló rendeletben meghatározni, így a jövıben nem szétszórva, hanem egy helyen, egy jogi normában kerülnének meghatározásra azok a tevékenységek vagy mulasztások, amelyek Szekszárd Megyei Jogú Város területén tiltott, közösségellenes magatartásoknak minısülnek. A III. fejezet a hatályba léptetı rendelkezést, az átmeneti rendelkezéseket és a hatályon kívül helyezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének javasolt idıpontja november 15., mely megfelelı felkészülési idıt biztosít a rendelet szabályainak megismeréséhez, alkalmazásához. Az átmeneti rendelkezések szerint a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követıen elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetében kell alkalmazni. VI. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelezı feladatként állítja a jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. (1) (2) bekezdésében foglalt elıírásnak az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az elıterjesztéshez. Emellett a rendelet-tervezetet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában foglaltak szerint véleményezésre a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok is megkapta. A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet október 10. napjától hatályos 30/A. -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 30/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történı közzétételérıl és errıl az önkormányzat által alapított lapban (Szekszárdi Vasárnapban) figyelemfelhívást jelentettünk meg. Az elıterjesztést a bizottságok a Közgyőlés hetében tárgyalják. Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyőlést arról, hogy az alapvetı jogok biztosa egy korábban benyújtott indítványát módosítva azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálja felül az Mhötv. azon rendelkezéseit, amelyek lehetıséget adnak az önkormányzatoknak a közösségellenes magatartások bírságolására. A biztos szerint ugyanis az Mhötv. 51. (4) bekezdése, valamint 143. (4) bekezdésének e) pontja a jogállamiság elvével ellentétes, indokolatlanul tág, az önkormányzatok számára parttalanul széleskörő szankcionálásra ad felhatalmazást. Mindezekre tekintettel kérem az elıterjesztés megtárgyalását. Szekszárd, szeptember 15. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11 11 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta, és a rendelet-tervezet megalkotásának elveivel egyetért. 2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı ülésre készítse el a végleges rendelet-tervezetet. Határidı: október 31. Felelıs: Horváth István polgármester, Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12 12 ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen a) Társadalmi-gazdasági hatása: A helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével szabályozatlanná váltak a helyi sajátosságok alapján meghatározott szabályszegı magatartások. A rendelet egyes szabályszegı magatartásokat, amelyeket más jogszabály nem minısít bőncselekménnyé, szabálysértéssé, illetve nem szankcionál más módon, tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítja, mely alkalmazásával a közrend, közbiztonság fenntartása, javítása várható. b) Költségvetési hatása: A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben kiszabott helyszíni bírság, ill. közigazgatási bírság az önkormányzat saját bevételét képezi, így az önkormányzatnak bevétel növekedést jelent. c) Környezeti, egészségi következményei: Nem releváns. d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az önkormányzati rendeletben foglalt tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása a polgármesteri hivatal szervezetén belül valósul meg, ami az adminisztratív terheket növeli. e) Egyéb hatása: nincs f) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzati rendeletekben foglalt szabályokat nem lehetne kikényszeríteni, ami akadályozná az önkormányzati rendeletek betarthatóságának érvényesülését. g) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

13 13 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2012.(.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól I. forduló (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/B. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. (1) bekezdés d) pont 1. francia bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Humán Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre terjed ki, akik Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül tiltott, közösségellenes magatartást követnek el. 2. Tiltott, közösségellenes magatartás fogalma 2. Tiltott, közösségellenes magatartás az a helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes tevékenység vagy mulasztás, amely nem minısül szabálysértésnek vagy bőncselekménynek, törvény vagy kormányrendelet nem rendel el rá közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet e rendelet annak minısít. 3. Jogkövetkezmények 3. (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság kiszabásának van helye. (2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıje a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírságot lehet kiszabni. (3) A tiltott közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. számú számlájára kell befizetni a határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül. A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az elkövetı számára átadott csekkutalványon.

14 14 4. Eljárási szabályok 4. (1) A tiltott, közösségellenes magatartással összefüggı közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a Közgyőlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146/A - a alapján a jegyzıre ruházza át. (2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelı jogosult. 5. (1) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. (2) A kiszabásra kerülı bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a Ket. 94/A rendelkezésein túl a) a tiltott magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat felhívásra igazolja. (3) Az elkövetı a cselekmény elkövetésétıl számított két év elteltével nem vonható felelısségre /elévülés/. A kétéves elévülési határidı kezdı napja a) az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes magatartás megvalósul, b) tiltott, közösségellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszőnik. (4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha saját jövedelemmel rendelkezik. (5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a tiltott magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott magatartás elkövetıje személyi körülményeire is figyelemmel ettıl az intézkedéstıl kellı visszatartó erı várható. (6) E rendeletben meghatározott tiltott magatartással kapcsolatos eljárás során a hatóság elrendelheti a Ket. 94/B (1) bekezdése alapján meghatározott dolog elkobzását. Ebben az esetben az elkobzott dolog tulajdonjoga Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára száll. II. Fejezet Egyes tiltott, közösségellenes magatartások meghatározása 5. Közmőves ivóvízellátás és közmőves szennyvízelvezetés 6. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) tőzcsapot, valamint a szolgáltató tulajdonát képezı viziközmőhöz, viziközmő bekötéshez tartozó bármely berendezést engedély nélkül, vagy rendeltetésétıl eltérıen használ, b) viziközmő hálózatra engedély nélkül bekötést végez, c) közkifolyót rendeltetésétıl eltérıen használ, d) ivóvíz közmőhálózatra házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt

15 15 vezetékkel (hálózattal) összeköt. 6. Kémény-seprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevétele 7. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátása során a) a szolgáltató helyszínre történı bejutását, valamint a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerő értesítés ellenére akadályozza, b) a szolgáltató által írásban jelzett szabálytalanságot a megadott határidıre nem szünteti meg. 7. A köztemetık és a temetkezés rendje 8. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a sírhelyek gondozása során keletkezı hulladékot nem az üzemeltetı által kijelölt tároló helyen helyezi el, b) a temetı területén a talajt és gyepet engedély nélkül felássa és a növényeket máshova viszi, vagy a sírhely körül padot, betonlépcsıt az üzemeltetı engedélye nélkül létesít, illetıleg a temetı területérıl földet kivisz, c) az urnafal körül sírhalmot emel, vagy növényzetet telepít, sírhelyet helyez el, d) a temetı területére a vakvezetı és a mozgáskorlátozottakat segítı kutya kivételével állatot bevisz, e) a temetı területén a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet 8. -a (3) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott gépjármő kivételével gépjármővel közlekedik, f) a sírokra kúszónövényt (iszalag félék, folyondár félék, vadszılı félék), lombhullató fa-és cserjefélét, vagy törpemérető örökzöldek kivételével lomb- és tőlevelő örökzöldeket ültet, g) hétköznap április 01. szeptember 30. között 17 óra után, október 01. március 31. között 15 óra után síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezıi munkát, vagy szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munkát végez, h) a temetı területén temetkezési szolgáltatás reklámját az erre a célra kijelölt hely kivételével közzé teszi, i) temetési helyen kívül - az üzemeltetı vagy az önkormányzat által történı temetı parkosítás kivételével - növényt ültet, j) a temetıben végzendı síremlék bontási, állítási, sírbolt építési, bontási, továbbá javítási, felújítási munkálatok végzését a munka megkezdése elıtt legalább 2 nappal írásban nem jelenti be, vagy olyan munkát végez, ami a bejelentésben nem szerepel, k) a temetıben építési és bontási munkát az üzemeltetı helyszíni szemléjét megelızıen megkezd, l) a temetıben engedélyköteles munkát az engedély bemutatása nélkül végez, m) sírbolt építése esetén a sírbolt alépítményi kivitelezési munkáit nem az üzemeltetıvel végezteti, illetve a sírboltra történı síremlék építési munkák végzésének várható idıpontját, továbbá a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltetınek az építés, ill. elhelyezés elıtt nem mutatja be, n) a temetı területén történı síremlékállítás, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat (sírjelet, annak darabjait, törmeléket stb.) nem szállítja el vagy a megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolja, o) Szekszárd város közigazgatási területén meghalt személy holttestét a rendkívüli halálesetek kivételével nem a Szekszárd, Alsóvárosi köztemetı halott hőtıjébe szállítja be és az elhunyt hőtését a temetésrıl történı intézkedésig vagy amennyiben

16 16 az eltemetés Szekszárdon történik az eltemetésig nem itt biztosítja. 8. A taxiállomás igénybevételének rendje 9. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a taxiállomást a taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló 15/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4. (1) és (3)-(6) bekezdésében leírtaktól eltérı módon használja. 9. Közterületen történı szeszes ital fogyasztás korlátozása 10. (1) Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen szeszes italt fogyaszt a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével. (2) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki: a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezı vendéglátó egységre nyitvatartási idıben, illetve annak elıkertjére, kitelepülésére az arra engedélyezett nyitvatartási idıben; b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı rendezvény területére, a rendezvény ideje alatt. (3) E alkalmazásában szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegő szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítıitalokat. 10. Hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezése 11. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet 18. (2) bekezdésének a választási plakát elhelyezésére, illetve 18. (5) bekezdésének a választási plakát eltávolítására vonatkozó szabályait megszegi, b) közterület-használati szerzıdés nélkül, vagy a közterület-használati szerzıdésben meghatározottaktól eltérı módon hirdetı-berendezést, hirdetményt helyez el. 11. Közterület használat 12. (1) Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) közhasználatra átadott részt engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen használ; b) a város közterületein építési és bontási törmeléket nem konténerben tárol; c) jármővel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen kivéve a fenntartási munkákkal összefüggı tevékenység ellátása közlekedik, parkol; d) a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti kiemelt övezetben görkorcsolyázik, gördeszkázik; e) a közterület használatot követıen az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, az elıírt utas-tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti f) szökıkutat, díszkutakat rendeltetéstıl eltérı tevékenységre használ; g) a tulajdonában lévı beépített, illetıleg beépítetlen telekingatlan kaszálásáról nem gondoskodik;

17 17 h) közhasználatú zöldterületen kempingez, ideiglenes szálláshelyet létesít; i) a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet 5. (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 7. (1) bekezdésben elıírt hó és síkosságmentesítésrıl nem gondoskodik; j) közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi, szolgáltató vagy ipari tevékenységet folytat; (2) E alkalmazásában a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az errıl szóló külön szerzıdésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. b) Közhasználatra átadott rész: minden olyan terület, amelyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat. c) közhasználatú zöldterület: A város (kül- és bel-) területén minden olyan önkormányzati tulajdonú eltérı rendelkezés hiányában rendeltetésének megfelelı célra korlátozás nélkül használható zöldfelület, melyen zöldfelületi elemek, építmények találhatók. Közhasználatú zöldterületnek minısülnek a nem önkormányzati tulajdonban lévı, de tulajdonosai által közhasználatra átadott, zöldfelületi adottsággal, vagy elemmel bíró területek is. 12. Környezeti zaj okozása 13. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a zajvédelemrıl szóló 12/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet 6. -ának a munkahelyek igényeit, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítı, zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályokat megszegi. 13. A közterületek elnevezése 14. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével vagy a közterületi névtábla kihelyezésének tőrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi, b) közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti. c) közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít. 14. Közterületi parkolók használata 15. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet alapján kiadott igazolványát használatkor nem helyezi el az ıt szállító jármő szélvédıje mögött oly módon, hogy elılapja az érvényesség és a jogosultság ellenırzése céljából látható legyen; b) a mozgáskorlátozott személy részére kiadott parkolási igazolványt jogosulatlanul veszi igénybe.

18 Önkormányzati jelképek és a Szekszárd név használata 16. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki Szekszárd Város nevét, zászlaját a városi önkormányzati jelképekrıl és a Szekszárd név használatáról szóló 37/2011.(VI.1.) önkormányzati rendelet 10. -ában, és 13. -ában foglaltaktól eltérıen használja. 16. Vásárok és piacok rendje 17. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011.(VII.5.) önkormányzati rendelet 4. (1)-(7) bekezdése, illetve 7. (5) bekezdése megszegésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez és magatartása nem tartozik a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény 9. (4) bekezdésének hatálya alá. 17. Utcai kéregetés (néma koldulás) 18. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki kolduló, kéregetı tevékenységet a Béla király tér- Garay tér- Szent István tér által határolt közterületeken, illetve a Tartsay V. utca számú ingatlanok által határolt területen (Tesco parkoló) folytat és magatartása nem tartozik a szabálysértésekrıl szóló törvény hatálya alá. 18. Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése 19. Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a kereskedelmi, illetve a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz bejelentett nyitvatartási idejét nem tartja be és magatartása nem tartozik a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet hatálya alá. III. Fejezet Záró rendelkezések 20. Ez a rendelet november 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetében kell alkalmazni. 21. Hatályát veszti a) a közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006.(X.30.) önkormányzati rendelet; b) a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdésében az a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenıen szövegrész; c) a városi önkormányzati jelképekrıl és a Szekszárd név használatáról szóló 37/2011.(VI.1.) önkormányzati rendelet 8. a) pontja. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI ÉS NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 8., péntek Tartalomjegyzék Köf.5046/2015/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 336 Köf.5052/2015/2. számú határozat

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

Képzési nap anyaga. 2013. június 5.

Képzési nap anyaga. 2013. június 5. Képzési nap anyaga 2013. június 5. I. Az Ást. 2012. április 15-i módosításának előzményei, koncepciója és konkrét hatása az áldozatsegítő szolgálat eljárásaira 1. A módosítás szükségessége, előzménye 2.

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 34/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI és NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 233. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Tartalomjegyzék Jogszabályfigyelő... 3 Jogértelmezés és jogalkalmazás... 5 Kötelező elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal, perkapu... 5 Keresetlevél elektronikus benyújtása közigazgatási és birtokvédelmi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT AZOK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE- IRŐL Báta Községi Önkormányzat

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete )

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 70-72.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 22., csütörtök Tartalomjegyzék 16/2014. (V. 22.) AB határozat A jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM. A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények. 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény ***

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM. A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények. 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény *** BÜNTETŐ KOLLÉGIUM A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény A bíróságnak a határozatában nem csak azt kell rögzítenie, hogy az elkövetéskori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben