Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-án, órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről"

Átírás

1 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-án, órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től ig Határozatok és rendeletek Tárgya: Határozatok: 28/2016.(11L30.) 29/2016.(III.30.) 30/2016.(III.30.) Bérleti szerződés véglegesítése a Zöld Horizont Nonproflt Kft-vel Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - pályázat Az Egerszalóki temető belső útjainak felújítása közbeszerzési eljárást lezáró döntés A jegyzőkönyvhöz mellékelve: 1 db meghívó 1 dbjelenlétiív 2 db előterjesztés 59

2 5/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án, órai kezdettel megtartott, rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: 1. Varga István polgármester 2. dr. Tóth Katalin alpolgármester 3. Durakov János tanácsnok 4. dr. Tóth Attila képviselő 5. Póczos Lászlóné képviselő 6. Semperger Józsefné képviselő Távolmaradását bejelentette: Bányai András Gábor képviselő Je2yzőkö nyvvezető: Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző Tanácskozási jo2~al mea jelent: Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző Varga István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy egy képviselő hiányzik, aki előre bejelentette távolmaradása okát. A polgármester a testület határozatképességét megállapítja, vele együtt 6 képviselő van jelen. A polgármester a kiküldött meghívó alapján javaslatot tesz az ülés napirendjére. A polgármester arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére tett javaslatát fogadják el. Döntés: A képviselők a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadták. A polgármester jegyzőkönyv vezetőnek a jegyzőasszonyt kéri fel. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv vezetőjére tett javaslatát fogadják el. Döntés: A testület a polgármesternek a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta. I. Napirendi pont: Bérleti szerződés aláírás előtti véele~esítése a Zöld Horizont Nonprolit Korlátolt Felelőssé2ű Társasá22~J Előadó: Varga István polgármester 60

3 5/2016. A napirendi porn megtárgyalása írásos előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Varga István polgármester az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselőket: Több variáció volt a Kft névhasználatára, melynek bejegyzését a Cégbíróság elutasította. Első változat: Horizont iskola Nonprofit Kft, a második változat: Horizont Iskolafenntartó Nonprofit Kft, legújabb és remélhetőleg végleges változat a Zöld Horizont Nonprofit Kit,, Bejegyző végzés hiányában a szerződés még nem került aláírásra. További változás: Bányai András Gábor képviselő javaslatára a rezsiköltségek viselését újragondoltuk, a bérlővel megbeszéltük és közös megállapodás alapján a szerződés tervezet 5.) pontja az alábbiak szerint kerülne módosításra: Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő használatában lévó épületrészek rezsiköltségei a 2016/17 tanév végéig, azaz július 31-ig a Bérbeadót terhelik, amelyet közvetlenül a közműszolgáltatók felé fizet meg. Kivételt képeznek ez alól a Greenzero Kft. által üzemeltetett, külön fogyasztásmérővel ellátott elektromos- és informatikai rendszer mindenkori költségei. Az épület rezsiköltségeinek finanszírozása július 31. után felek között Újra tárgyalásra kerül A polgármester elmondta még, hogy a nyílt napokról vannak visszajelzései, de a beiratkozás április végén lesz, így a várható tanulói létszámról egyelőre nem tud tájékoztatást adni. A leendő iskolafenntartóktól olyan tájékoztatást kapott, hogy 10 fős létszámmal is elindul az iskola. Ez az alacsony létszám elszomorítja, nagyobb érdeklődésre és több gyermekre számított, nem is beszélve arról, bogy a rezsi költség 10 fős tanulólétszám esetén is ugyanani~yi mint fő esetén.. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért Varga István polgármester - az ismertetett módosításokkal kéri, hogy a már korábban elfogadott szerződéstervezet módosítását fogadják el és kéri az aláírásra vonatkozó testületi felhatalmazást. Kéri, hogy aki a módosított szerződés tervezettel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze! A szerződés tervezet ajegyzőkönyvhöz csatolva. Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta döntését. Egerszaló k Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016.(III.30.) határozata: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egerszalók, Iskola útja 2/A szám alatti, belterületi 348. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a szerződés 1. számú mellékletét képező alaprajzon megjelölt helyiségeket és udvarrészt iskola céljára bérbe adja a Zöld Horizont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A Képviselő-testülete felhatalmazza Varga István polgármestert, hogy az önkormányzat és a Zöld Horizont Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződést a cégbírósági bejegyzést követő 8 napon belül az ismertetett előterjesztés szerint, ajegyzőkönyvhöz csatolt formában aláírja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: bejegyző végzést követő 8 nap 61

4 5/2016. II. Napirendi pont: Önkormányzati épületek ener2etikai korszerűsítése Előadó: Varga István polgármester Varga István polgármester az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselőket: Kiírásra került a TOP sz. Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázat. A támogatás mértéke: 100%-os. Benyújtási határidő: április 11. A korszerűsítésre javasolt önkormányzati tulajdonú ingatlan: Egerszalók, Kossuth Lajos út 69. szám alatti (4 hrsz.) épület, melynek a jelenlegi funkciója: főzőkonyha. Az energetikai felújítás magába foglalja a falazat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, az udvar térkövezését, parkolók kialakítását, napkollektort, napelemet. Sajnos a pályázatban nem szerepel benne az épület belső felújítása és a berendezési tárgyak cseréje. Az energetikai korszerűsítést követően a belső felújítást, gépek, felszerelési tárgyak, edények cseréjét és pótlását Saját forrásból is meg lehet oldani. A pontos költségvetés még nem készült el, de mintegy millió Ft között lesz a várható költség, vállalkozói díj. Maximum 50 millió Ft-ot lehet pályázni, de az előzetes kalkuláció szerint ennyi támogatásra nincs szükség. A képviselők egyetértettek azzal, hogy a pályázatot mindenképpen be kell adni. Varga István polgármester megkéri a képviselőket, bogy a pályázat benyújtásának támogatása esetén kézfelnyújtással szavazzanak. Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016.(III.30) határozata: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az a TOP sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati kiírást, ahol a támogatás mértéke: 100%-os és a beadási határidő: április 11. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Egerszalók, Kossuth Lajos Út 69. szám alatti (hrsz: 4.) önkormányzati tulajdonú konyha épület energetikai korszerűsítésére a pályázatot benyújtja. Határidő: Felelős: polgármester, telepü lésfej lesztési ügyintéző III. Napirendi pont: E~erszalóki temető belső útjainak felújítása közbeszerzési eljárás lezárása Előadó: Varga István polgármester Varga István polgármester ismerteti, hogy az Egerszalóki temető belső útjainak felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárult. 62

5 5/2016. Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot az alábbi 4 ajánlattevő nyújtott be: 1. SZEGI-BAU Kft. (3324 Felsőtárkány, Arany Janos u. 3.) 2. VISZ-FUVAR KIt (3300 Eger, 0779/49. hrsz.) 3. VERZIO 2000 Kfl. (3300 Eger, Kárpátu. 11.) 4. Thermál Epítő Kft. (3394 Egerszalók, Szőlő u. 11.) Ismerteti az árakra és a szerződés teljesítésére vállalt határidőket a szakvélemény 3. sz. melléklete az ajánlatok összefoglalása táblázat szerint. Tájékoztatja a képviselőket a Bözbeszerzési Bizottság javaslatáról és az eljárást lezáró döntést felolvassa. A döntéshozó polgármester nyertes ajánlattevőként a Thermál Építő Kft. ajánlattevőt, második helyezettként pedig a VERZIO 2000 Kft ajánlattevőt nevezi meg az összességében legelőnyösebb ajánlatuk alapján. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Van-e hozzászólás? Kíván-e vétójogával élni a testület? Kérdés, hozzászólás nem volt, vétójogával a testület nem kívánt élni. Kéri, hogy aki a kiküldött szakvéleménnyel és a határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon! Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta döntését Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016.(III.30.) határozata: Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat által az Egerszalóki temető belső útjaiiiak felújítása tárgyú közbeszerzési eljárása során a Dr. Kónya Ügyvédi Iroda (képviseli: dr. Kónya Tamás ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, székhelye: Eger, Szent János u. 2.,) döntés-előkészítő szakvéleményét, megismerte a polgármester tájékoztatását a Közbeszerzési Bizottság (Bíráló Bizottság) egyhangúan hozott javaslatáról, és a polgármester eljárást lezáró döntéséről. A közbeszerzési eljárás során 4 (négy) ajánlat érkezett be a felkért ajánlattevők részéről, valamennyi ajánlattevő érvényes ajánlatot adott be, kizárásra nem kellett, hogy sor kerüljön, az ajánlatot benyújtó ajánlattevők alkalmasak a feladat elvégzésére. Megállapítás Egerszalóki temető belső útjainak felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt. Nyertes ajánlattevőként a THERMÁL Építő Kft. (székhelye: 3394 Egerszalók, Szőlő u. 11.) kerül kihirdetésre, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevő, a nettó: Ft ajánlati ár alapján. Második helyezettként a VERZIÓ 2000 Kft. (3300 Eger, Kárpát u. 11.) ajánlattevő kerül megnevezésre, a nettó Ft ajánlat alapján, mint összességében második legelőnyösebb ajánlatot tevő. A döntéshozó polgármester az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a Képviselő-testület felé bejelentési kötelezettségét teljesítette, a Képviselő-testület a döntéssel kapcsolatban vétójogával nem él. 63

6 A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt, melynek nyertese a Thermál Epítő Kft és megbízza Varga István polgármestert, hogy és az eredmény nyilvános kihirdetéséről gondoskodjon a nyertessel a vállalkozási szerződést megkösse. 5/2016. Mivel az ülésen több hozzászólás észrevétel nem történt, Varga István polgármester a napirendi pontot lezárta, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testületi ülést órakor bezárta. A jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírtuk. k.m.f. HJYadi~Buzás/nosné 64

7 MEG H ÍVÓ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 45.*-a alapján a rend kív üli KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST március 30-án, órára ö s s z e h í v o m. Az ülés helye: Községháza Díszterme Egerszalók, Sáfrány u. 7. Napirendi pontok: 1.) A Zöld Horizont Nonprojit Kft és önkormányzat közötti bérleti szerződés tervezet aláírás előtti végleges változata előadó: polgármester 2.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,, pályázat benyújtása önkormányzati konyha épületének és berendezési tárgyainak korszerűsítésére előadó: polgármester 3.) Temetői utak és KERESZTfelújítása- közbeszerzési eljárás lezárása előadó: polgármester Egerszalók, március 25. Tisztelettel: Vórg~lstván

8 ~1uorLL~ jg ik Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő - testülete március 30. napján megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén 1.! Varga István polgármester ~ 2.! dr. Tóth Katalin alpolgármester 3.! Durakov János tanácsnok 4.1 Bányai András Gábor képviselő 5.! Póczos Lászlóné képviselő 6.! Semperger Józsefné képviselő 7.1 dr. Tóth Attila képviselő :::::: :~ ~~ :.. Vendégek, meghívottak, tanácskozási joggal megjelentek: 1.! 2.! 3.! 4.!

9 BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Egerszalók Község Önkormányzata Székhely: 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7, törzsszám: képviseletében Varga István polgármester, mint bérbeadó - a továbbiakban: Bérbeadó, másrészről Zöld Horizont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 3394 Egerszalók, Iskola útja 2/A Cg....»..» -Adószáma:».», képviseletében Magyar Ádám ügyvezető, mint bérlő - a továbbiakban: Bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Egerszalók, Iskola útja 2/A alatt nyilvántartott, iskola megjelölésű belterületi 348 hely rajzi számú ingatlanból a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező alaprajzon megjelölt he lyiségeket, - a továbbiakban: Bérlemény - úgy ahogy az van megismert, megtekintett állapotá ban, iskolai oktatási tevékenység céljára Bérbeadó biztosítja továbbá a fent említett ingatlanban található valamennyi oktatási felszerelés, berendezés és ingóság (székek, asztalok, táb lák, illetve egyéb oktatási eszközök) térítésmentes használatát 2. Bérlő vállalja magán általános iskola alapítását és hosszú távú működtetését a Bérleményben, a közoktatásról és a nemzeti köznevelésről szóló törvényeknek megfelelően, költségtérítéses formában Bérlő az állandó egerszalóki lakosok gyermekeinek részére, korlátozott mértékben lehetőséget biztosít az oktatási szolgáltatások kedvezményes igénybevételére. Bérlő vállalja továbbá iskolán kívüli események és táborok szervezését, hazai és nemzetközi oktatási intéz ményekkel és szervezetekkel való együttműködésen alapuló kulturális rendezvények és peda g óg iai témájú konferenciák lebonyol ítását 3. Felek a bérleti jogviszony időtartamát 2016 április 2026 július 1 napjáig terjedő időszakra állapítják meg Amennyiben Bérlő 2016 szeptember 1-ig nem kapja meg az általános iskolára vonatkozó működési engedélyt, úgy a bérlet időtartama 2016 április július 1-ig tart Ezen időszakban az iskolaépület bérelt részeiben Bérlő magántanulói csoportot működtethet

10 4. A felek megállapodnak abban, hogy április napjától a Bérlő bruttó Ft /hó az az ezer forint/hó bérleti díj megfizetésére köteles. A Bérlő a bérleti díjat előre, tárgyhót megelő ző hónap utolsó napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó felé számla ellenében. 5. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő használatában lévő épületrészek rezsiköltségei a 2016/17 tanév végéig, azaz július 31-ig a Bérbeadót terhelik, amelyet közvetlenül a köz műszolgáltatók felé fizet meg. Kivételt képeznek ez alól a Greenzero Kft. által üzemeltetett, kü lön fogyasztásmérővel ellátott elektromos- és informatikai rendszer mindenkori költségei. Az épület rezsiköltségeinek finanszírozása július 31. után felek között újra tárgyalásra kerül. 6. Bérbeadó biztosítja az iskolaépülethez tartozó tornaterem költségmentes és kizárólagos hasz nálatát a Bérlő számára tanítási napokon 8-16 óráig, illetve előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontokban. 7. Bérbeadó biztosítja az iskolaépülethez tartozó, 1. számú mellékletben megjelölt udvarrészek költségmentes és kizárólagos használatát is a Bérlő számára. 8. Felek a birtokbaadás időpontját április napjában határozzák meg, amelynek megtör téntét külön jegyzőkönyvben rögzítik. 9. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Bérleményben bármilyen építési, átalakítási munkát végezni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az engedély nélküli építési vagy átalakítási munka a szerződés azonnali felmondásához szolgálhat alapul és ez esetben a Bérlőt terheli az eredeti állapot helyreállításának költsége is. 10. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben végzett esetleges beruházásai ellenértékének megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti, csak a felek közötti arra vonatkozó előzetes írásbeli megállapodás alapján. 11. Bérlő tudomásul veszi és vállalja továbbá, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérle mény belső infrastruktúrájának karbantartásával, javításával, szükségszerű felújításával kap csolatos költségek és díjak megfizetése a Bérlő kötelezettsége, illetve ezen munkáknak ő köte les eleget tenni. I 2. Felek rögzítik, hogy a Bérleményt közvetlenül ellátó közművek Bérleményen kívüli részének fenntartása, azaz az áram, gáz, víz, szennyvíz szolgáltatás biztosítása, illetve a Bérleményhez tartozó kazánház, padlástér, tetőszerkezet, kémények, külső és belső kapuk, külső infrastruk túra, környező területek és növényzet, kerítések és szomszédos közutak karbantartása és az ezekkel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.

11 13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő szeptember 1-től érvényes műkö dési engedéllyel megkezdi az iskola működtetését a bérleményben, úgy, abban az esetben a jelenleg a Greenzero Kft. által bérelt ingatlanrészeket a bérleti szerződés közötti megszűnése, vagy a bérelt terület csökkenése esetén - Bérbeadó a Bérlő részére adja át használatba jelen szerződésben foglalt feltételekkel. Bérbeadó vállalja a Greenzero Kft. által fizetett mindenkori bérleti díjnak az átadott épületré szek területi arányban történő csökkentését. 14. Bérlő a bérleti jogviszony megszűntekor a Bérleményt a jelen szerződéskötéskori állapotában a bérlet ideje alatti használatból adódó természetes elhasználódást figyelembe véve köte les visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti szerződés megszűnésekor a Bérbeadó a bérlemény visszaszolgáltatásával késedelembe esik, úgy a ké sedelem időtartamára használati díj fizetésére köteles, melynek összege Ft/hó. 15. Felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény vagy annak bármely részének albérletbe adá sa vagy bármilyen más jogcímen harmadik személy részére történő használatba adása csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával történhet. Ezen szerződéses rendelkezés megszegése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés azonnali hatályú felmondásá hoz szolgál alapul. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő más bérleményben történő elhelyezésre nem tarthat igényt. 16. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységükhöz szükséges hatósági engedélyek beszerzése és folyamatos meglétének biztosítása az Ő kötelezettsége. Bérlő tudomásul veszi, hogy a tevékenység megváltoztatásához a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges. A bérbeadói hozzájárulás megkérésének elmulasztása súlyos szerző désszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 17. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy bérleti jogviszony ideje alatt, szeptember 1-től kezdődően a Bérleményre, mint felépítményre teljes körű vagyonbiztosítási szerződést köt és azt folyamatosan fenntartja. Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonbiztosítási szerződés ben a Bérlemény esetleges károsodása esetére a biztosítás kedvezményezettjeként a fel építményekben keletkezett károk tekintetében visszavonhatatlanul a Bérbeadót jelölik meg. 18. A szerződést a Bérbeadó csak a Bérlő kirívóan súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel bármilyen jogcímen.

12 19. Felek a Jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalások útján kívánják rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely esetre felek a pertárgy értékétől függően kikötik az Egri Járásbíróság illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékes ségét. 20. Jelen bérleti szerződést Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő Testülete « (.«...«) számú határozatával jóváhagyta. Jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváha gyólag aláírták. Kelt Egerszalókon, április 1. napján Egerszalók Község Önkormányzata Bérbeadó képv: Varga István polgármester Horizont lskolafenntaró Nonprofit Kft. Bérlő képv: Magyar Ádám ügyvezető Ellenjegyzem: Egerszalókon, április 1.

13 Melléklet A. Bérlemény alaprajz épület: B. Bérlemény alaprajz udvar: 1~

14 TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Támogatás mértéke: 100% Egerszalók, Kossuth Lajos Út 69. szám alatti (4 hrsz) konyha épület energetikai felújítása. - falszigetelés - nyílászá rák cseréje - udvar térkövezés, parkoló - napkoflektor, napelem

15 Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Szent János u. 2. V2. Telefon: , Fax: konya.ugyved(~upcmail.hu DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ SZAKVÉLEMÉNY Egerszalóki temető belső útjainak felújítása közbeszerzési eljáráshoz Keszitette! : Dr Konya Tamas! ugyved felelős akki~litáit közbeszerzési szaktanácsadó 1

16 1.0 Bevezetés, az előzmények összefoglalása Egerszalók Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretén belül kívánta kiválasztaiii az egerszalóki temető belső útjainak felújítását végző vállalkozót. Enr[ek érdekében megküldte ajánlattételi felhívását négy ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő március 22. napján órakor járt le. A fenti időpontig négy darab ajánlat érkezett, melyet az ajánlattételi határidő lejártáriak időpontjában nyilvános eljárás keretében bontott fel az ajárilatkérő. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készült. A bontási eljárás során ismertetésre került az ajánlattevő neve, címe és mindazok a számszerüsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont szerint értékelésre kerültek. A bontás során az ajánlatkérő nem vizsgálta az ajánlatok érvényességét. Ajánlattevők a bontás sorrendjében: Az ajánlat átvételi sorszáma: 1 Az ajánlattevő neve: SZEGI-BAU Kit Az ajánlattevő székhelye: 3324 Felsőtárkány, Arany János u. 3. Az ajánlat átvételi sorszáma: 2 Az ajárilattevő neve: VISZ-FUVAR Kit Az ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, 0779/49. hisz. Az ajánlat átvételi sorszáma: 3 Az ajánlattevő neve: VERZIÓ 2000 Kft. Az ajáiilattevő székhelye: 3300 Eger, Kárpát u. 11. Az ajánlat átvételi sorszáma: 4 Az ajánlattevő neve: Thermál Építő Kft. Az ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Szőlő u. 11. Ezek után került sor a beérkezett ajánlatok részletes értékelésére. 2.0 Az értékelés menetéiiek és módjának ismertetése Az ajánlatok értékelése, összhangban a Kbt. vonatkozó előírásaival, a következő lépésekben történt: 1.) Ervényesség, illetve érvénytelenség vizsgálata 2.) Kizárás feltételeinek vizsgálata 3.) Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasság vizsgálata 4.) A fenti értékelés eredményeként érvényesnek és alkalmasnak minősített ajánlatok pontozásos értékelése 2

17 Az ajánlatok értékelése vonatkozásában az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. 3.0 Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 3.1 Érvényesség. illetve érvénytelenség vizsgálata Érvénytelen az ajánlat, ha [73. ~ (1) bekezdés]: a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállatkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. ~ (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; e) egyéb módon nem felet meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 1 ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező fa) valamely adatot a 44. ~ (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az aj ánlatkérő laiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy fb) a 44. ~ (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. Érvénytelen az ajánlat, ha [73. ~ (2) bekezdés]: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. ~]. A vizsgálat eredménye a következő [73. ~ (1) bekezclésl: a) az ajánlatot az ajántattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt nyújtották be; b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból nem zárták ki; c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. ~ (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra nem került; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy megfelelően igazolta a követelményeknek való megfelelést; e) egyéb módon is megfelel az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a j ogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 1) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező fa) valamely adatot a 44. ~ (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak, azonban ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően javítj a; vagy fb) a 44. ~ (1) bekezdése szerinti indokotás a hiánypótlást követően megfelelő. 3

18 A vizsgálat eredménye a következő [73. ~ (2) bekezdés]: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt nem tartalmaz [72. ~]. Az ajánlatok részletes értékelését űz 1. számú melléklet tartahnazza, mely szerint valamennyi ajánlattevő érvényes ajánlatot adott be Kizárás feltételeinek vizsgálata Az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt az eljárásból, aki [74. ~ (1) bekezdés]: a) a kizáró okok [62. ~ és ha az ajánlatkérő előírta 63. ~] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az értékelés megkezdésének idó~vontjában afenti esetek egyike sem álltfenn az z~ánlattevők vonatkozásában, így űz ajánlatok részt vehetnek űz értékelés további szakaszában. 4.0 Az ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése Á 2. számú táblázat tartalmazza űz ujánlattevól bírálati szempontokra és alszempontokra kapott pontszámait, a kapott pontszámok és a súlyszáinok alapján, illetve űz ajánlattevó k összpontszámait. 5.0 Javaslat az eljárás eredményére vonatkozóan Az értékelés eredményét összefoglalva a Közbeszerzési Bizottság részére az alábbi döntés meghozatalát javasoljuk: Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, kizárásra nem kelt, hogy sor kerüljön, az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők alkalmasak a feladat elvégzésére, így. ajelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő részére az összességében legelőnyösebb ajánlatot a tette az alábbi feltételekkel: Részletes ajánlat: Thermál Építő Kf Egerszalók, Szóló ii Az ajánlattevő neve: Thermál Epítő KR - Az ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Szőlő u Ajánlati ár (nettó Ft): ,-Ft - Teljesítési határidő (a szerződéskötéstől számítva, naptári napokban): 50 nap A második legkedvezőbb ajánlatot a VERZIÓ 2000 Kft. (3300 Eger, Kárpát u. 11.) tette az alábbi feltételekkel: Részletes ajánlat: 4

19 - Az ajánlattevő neve: VERZIÓ 2000 Kft. - Az ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Kárpát u Ajánlati ár (nettó Ft): ,-Ft - Teljesítési határidő (a szerződéskötéstől számítva, naptári napokban): 55 nap Erre tekintetteljavasoijuk, hogy a Thermál Építő Ejt-t hirdessák ki az eljárás nyertesének, a második helyezettnekpedig a VERZIO 2000 Kft-t.. Eger, 2016 mar~ius 22 Keszitette / I. ~. : Dr Konya amas /v~ ugyved felelos akkred$alt kozbeszerzesi szaktanacsado /...,,.. 5

20 Egerszalók Község Önkormányzata Egerszálóki temető belső útjainak felújítása 1. számú melléklet Ervényesség vizsgálata.. Az aj ánlattételi felhívás, illetve a 1. sorszám alatt érkezett 2. sorszám alatt érkezett 3. sorszám alatt érkezett 4. sorszám alatt érkezett dokumentáció szerinti kötelező ajánlat ajánlat ajánlat ajánlat dokumentumok listája Ajánlattevő neve SZEGI-BAU Kit. VISZ-FUVAR Kft. VERZIO 2000 Kft. Thermál Építő Kft. Ajánlattevő címe 3324 Felsőtárkány, 3300 Eger, 0779/ Eger, Kárpát ii Egerszalók, Szőlő Arany János u. 3. hrsz. 11. u. 11. Az ajánlatok formai követelményei Zárt csomagolás, boríték sértetlen rendben rendben rendben rendben Külső csomagoláson a kért feliratok rendben rendben rendben rendben Megfelelő példányszám rendben rendben rendben rendben Számozott tartalomjegyzék rendben rendben rendben rendben Benyújtandó okiratok Felolvasólap rendben rendben rendben rendben Közös ajánlattevők esetében a közös aj árdattevők nyilatkozata Nyilatkozatok, igazolások. Nyilatkozat a Kbt. 62. ~ (1) rendben rendben rendben rendben bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. rendben rendben rendben rendben 62. ~ (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára Ajánlattevő nyilatkozata a rendben rendben rendben rendben

21 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 17. ~ (2) bekezdése alapján Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ~ okok fenn nem állásáról. alvállalkozó(k)ra Egyéb dokumentumok Vállalkozási szerződés tervezet rendben rendben rendben rendben aj ánlattevő adataival kitöltve Átláthatósági nyilatkozat rendben rendben rendben rendben Aláírási címpéldány aláírás-minta rendben rendben rendben rendben Árazott költségvetés rendben rendben rendben rendben Esetleges kiegészítő tételeket tartalmazó költségvetés Hiányok nincsenek nincsenek nincsenek nincsenek Következtetés érvényes érvényes érvényes érvényes

22 Egerszalók Község Onkormányzata Egerszalóki temető belső útjainak felújítása 2. számú melléklet Ajánlatok értékelése. 1. sorszám alatt 2. sorszám alatt 3. sorszám alatt 4. sorszám alatt érkezett ajánlat érkezett ajánlat érkezett ajánlat érkezett ajánlat Ajénlattevő neve SZEGI-BAU VISZ-FUVAR VERZIO 2000 Thermál Építő Kft. Kft. Kft. Kft. Ajánlattevő címe Eger, 3300 Eger, 3394 Felsőtárkány, 0779/49. hrsz. Kárpát u. 11. Egerszalók, Arany János u. Szőlő u Részszcmpont Súlyszám Min. Max. Min. Max. pont érték pont érték pont érték pont érték pont pont érték érték Ajánlati ár (nettó ,53 857,7 9,86 887,4 9,82 883, Ft) Teij esítési határidő (a szerződéskötéstől ,14 71,4 8,33 83,3 9,09 90, számítva, naptári napokban) Súlyszámmal szorzott értékelési pontszám 929,1 970,7 974,7 1000

23 Egerszalók Község Önkormányzata Egerszalóki temető belső útjainak felújítása 3. számú melléklet Ajánlatok összefoglalása 1. sorszám alatt érkezett 2. sorszám alatt érkezett 3. sorszám alatt érkezett 4. sorszám alatt érkezett ajánlat ajánlat ajánlat ajánlat Ajárilattevő neve SZEGI-BAU Kft. VISZ-FUVAR Kft. VERZIÓ 2000 Kit. Thermál Építő Kft. Ajánlattevő címe 3324 Felsőtárkány, 3300 Eger, 0779/ Eger, Kárpát u Egerszalók, Szőlő Arany János u. 3. hrsz. 11. u. 11. Értékelés során kapott pontszám 929,1 970,7 974, Ajánlati ár (nettó Ft) ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Teljesítési határidő (a szerződéskötéstől számítva, 70 nap 60 nap 55 nap 50 nap naptári napokban)

24 ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS Készült: Tárgy: n*cius~~napján ~. óra Egerszaióki temető belső útjainakfelújítása tárgyú eljárás nyertese Döntéshozó Egerszalók Község Önkormányzata által Egersza/óki temető belső útjainak feli~jítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak he: - SZEGI-BAU Kft. (3324 Felsőtárkány, Arany János u. 3.) - VISZ-FUVAR KIt (3300 Eger, 0779/49. hrsz.) - VERZIO 2000 Kit (3300 Eger, Kárpát u. 11.) - Thermál Epítő KfL. (3394 Egerszalók, Szőlő u. 1.]..) Döntéshozó nyertes ajánlattevőként a Thermál Építő Kit ajánlattevőt, iiiásodik helyezettként pedig a VERZIO 2000 Kit ajánlattevőt nevezi meg az összességében legelőnyösebb ajánlatuk alapján. kmf ~ lezáró döntés meghozatalára jogosult személy

25

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben