ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022"

Átírás

1 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének február 18.-i ülésére Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! Újszász Városi Önkormányzat 2014.évi költségvetésének benyújtásáról szóló 6/2014.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a február 18.-i ülésen kerül elfogadásra az önkormányzat évi költségvetési rendelete. A benyújtás óta eltelt időszakban pontosultak a költségvetési rendelet irányszámai, valamint a költségvetési rendelet kötelező tartalmi és formai elemei. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új számvitel) január 1-jei hatálybalépésével megváltoztak a bevételi és kiadási jogcímek elnevezése a rendelet tervezet mellékletét képező táblázatok szerint -, bevezetésre került az ún. rovatrend, valamint a szakfeladat számokat felváltotta a kormányzati funkció szám (COFOG kód). A évi költségvetési rendeletet már ezen új elnevezések, és kormányzati funkciókon megjelenő bevételek és kiadások szerint kell összeállítani. A legnagyobb változás a kiadási jogcímek között, hogy az önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek) új összefoglaló neve K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, melyet a következő bontásban csoportosít az új számvitel csak az önkormányzatunkat érintő jogcímek -: - K42. Családi támogatások: ide tartozik az óvodáztatási támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, - K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások: ide tartozik az ápolási díj méltányos alapon, a közgyógyellátás méltányos alapon, - K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások: ide tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, - K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások: ide tartozik a lakásfenntartási támogatás, - K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása: ide tartozik az állami gondozottak és az oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai, - K48. Egyéb nem intézményi ellátások: ide tartozik az önkormányzati segély, a rendszeres szociális segély.

2 2 A szöveges indokolásnál minden feladatnál bemutatásra kerül a évi változás. Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetési rendelete, valamint szöveges indokolása a következőképpen alakul: Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályozásokban lényeges változás nem történt a tavalyi évhez képest. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján évben is fő szempont, hogy a feladatalapú támogatás összegét éves szinten kizárólag az adott feladatra lehet felhasználni, mert az ettől eltérő felhasználás esetében a támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A költségvetésben továbbra sem tervezhető hiány, valamint csak olyan önként vállalt feladatot lehet ellátni, amely nem veszélyezteti a kötelező feladat ellátását. Nem változott az a törvényi előírás sem, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási kiadásonként kell bemutatni államigazgatási feladatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évhez képest sem az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények), sem az önkormányzat által ellátott feladatokban nem történt változás. A.) A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSZÁMAINAK ALAKULÁSA Újszász Városi Önkormányzat évi tervezett: - költségvetési bevétel főösszege: ,0 eft, - költségvetési kiadás főösszege: ,0 eft, - költségvetés egyenlege: ,0 eft, melynek finanszírozására bevonásra került a évi várható pénzmaradvány (finanszírozási bevétel). - finanszírozási bevétel összege: 9.895,0 eft - finanszírozási kiadás összege: 0,0 eft - finanszírozás egyenlege: ,0 eft, amely összegből 6.562,0 eft működési célú, 3.333,0 eft felhalmozási célú. a évi tervezett működési költségvetés főösszege: működési költségvetési bevétel: ,0 eft működési költségvetési kiadás: ,0 eft működési költségvetés egyenlege: ,0 eft a évi tervezett felhalmozási költségvetés főösszege: felhalmozási költségvetési bevétel: ,0 eft felhalmozási költségvetési kiadás: ,0 eft felhalmozási költségvetés egyenlege: ,0 eft

3 3 B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSÁNAK BEMUTATÁSA: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása -ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat, melynek felhasználása az adott célon történhet: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés, melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. Önkormányzatunk esetében ez az elismert létszám a évi 23,51 főről 21,02 főre csökkent. Ennek oka, hogy a központi költségvetés az 5001 és fő lakosságszám közé eső városok esetében az elismert köztisztviselői létszám minimumát 22 főről 19 főre, a maximumát 27 főről 26 főre csökkentette. E csökkentés eredményezi, hogy a tavalyi évhez képest (változatlan fajlagos összeg mellett) az elismert hivatali létszám 2,49 fővel csökkent, amely összegben Ft csökkenést jelent. A évi támogatás összege Ft. b). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen Ft, ezen belül: ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A tavalyi évhez képest a fajlagos összeg forint/hektár-ról forint/hektár-ra emelkedett, amely Ft támogatási összeg növekedést jelent az előző évhez képest. A évi támogatás összege Ft. bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás számítása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. A központilag számított évi támogatás összege Ft, amely az előző évhez képest Ft-al csökkent.

4 4 bd.) Közutak fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege a központi költségvetésben a következők szerint került megállapításra: Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú Ft/km város fő feletti település Ft/km fő alatti település Ft/km Önkormányzatunk esetében az egy kilométerre jutó fajlagos összeg Ft-al nőtt a tavalyi évhez képest, amely Ft növekedést jelent. A évi támogatási összeg Ft. c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes a fenti pontokban nem nevesített kötelező feladatok ellátására. A támogatás fajlagos összege nem változott az előző évhez képest, a lakosságszám csökkenés (6506 főről 6443 főre) azonban Ft támogatási összeg csökkenést eredményezett. A évi támogatási összeg Ft. Változás a évhez képest, az ún. Beszámítás összegének meghatározása, és annak érvényesítése a központi költségvetés által biztosítandó támogatási összegből. {Beszámítás: A számított központi támogatás összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel évben a évi iparűzési adóalap, évben a évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti.} A tavalyi évi központi költségvetés előírásai alapján a beszámítás összege Ft volt, amely összeg a település üzemeltetés működési támogatását csökkentette. Év közben a Kormány az ún. szerkezetátalakítási tartalékból Ft-ot visszapótolt, figyelembe véve a település jövedelemtermelő képességét. Ez a számítási metodika évben beépült a központi költségvetésbe, így a beszámítás összege Ft-ra csökkent már az eredeti költségvetésben. Változás, hogy a település üzemeltetés működési támogatása helyett a pénzbeli szociális hozzájárulás önkormányzatot megillető támogatási összegét csökkenti.

5 5 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE: hónap forint/számított létszám/év forint/számított létszám/3 ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítő létszám után illeti meg. A támogatás fajlagos összege jelentősen növekedett évhez képest, elismerve a pedagógus életpálya modell miatti személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó kiadás növekedését. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 18 főről 16,1 főre csökkent a tavalyi évi első 8 hónaphoz képest a következők miatt: - az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszáma 221 főről 190 főre csökkent, - a Köznevelési törvény hatálybalépésével az elismerhető kötelező óraszám 24-ről 34-re nőtt. E két csökkenést nem tudja ellensúlyozni az, hogy az idei évben az elismerhető vezetői létszám 1 főről 2 főre nőtt, valamint a vezetői órakedvezmény figyelembevétele miatt jelentkező létszámtöbblet igény 0,25 főről 0,94 főre nőtt. A évi támogatás összege 8 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 16,1 fő, összege Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 13 fő, összege Ft A évi támogatás összege 4 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 16,3 fő, összege Ft - óvodapedagógusok pótlólagos támogatási összege Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 13 fő, összege Ft A évi bértámogatás összege összesen: Ft

6 6 2. Óvodaműködtetési támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlenül szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyereklétszám után évhez képest a fajlagos összeg Ft/fő/év-el nőtt, az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának csökkenése miatt azonban az össz támogatási összeg Ft-al csökkent. A2014. évi támogatás összege Ft. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szoc.tv.) 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoc.tv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoc.tv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szoc.tv. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelései 90%-nak, b) a Szoc.tv. 35. (1) bekezdés alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-nak, c) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005.(VIII.15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. A támogatás leutalása havonta, az önkormányzat által ténylegesen kifizetett járandóságok alapján igényelt összeg szerint történik. Az előzetes számítások alapján a támogatás összege éves szinten Ft.

7 7 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz E jogcímen a központi költségvetés az egyes jövedelempótló támogatások szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás - 80%-a a február, június és szeptember hónapokban az 1. a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, - 20%-a a lakosságszám arányában, illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb forintnál, és nem haladhatja meg a forintot. A központilag számított évi támogatás összege Ft, amelyet csökkent a fentebb említett Beszámítás összege, így a tényleges támogatási összeg Ft, amely a tavalyi évhez képest Ft összegű csökkenést jelent. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ja) Bölcsődei ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe évhez képest jelentős változás történt a támogatási összeg meghatározásában. Bár a fajlagos összeg nem változott, a központi költségvetési törvény lehetőséget ad az ellátott gyermekek közül a fogyatékos, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a következő fajlagos összeget figyelembe venni: - fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, (jelenleg 3 fő) - hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, (jelenleg 5 fő) - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a (jelenleg 2 fő). Változott az ellátottak számának meghatározása is az alábbiak szerint: évben tervezéskor az ellátottak éves becsült létszámának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, évben tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 240-nel. Új szabály, hogy az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott, viszont nem vehető figyelembe az adott hónapban egyetlen nyitvatartási napon sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

8 8 A évi támogatás összege összesen (30 főre) Ft, amely Ft-al több mint a évi (31 főre). 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott a Szoc.tv. szabályainak megfelelően működtetett időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeinek egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzat részére az általuk foglalkoztatott segítő ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez évhez képest változás, hogy eddig az ezen a jogcímen kapott támogatás finanszírozta az intézményvezető személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kiadást is, míg évben ezt az intézmény-üzemeltetési támogatás finanszírozza. A számított szakmai dolgozók létszám meghatározása változatlan maradt, vagyis az összes ellátotti létszám (150 fő) osztva 4-gyel. Az ellátottak közül a demens betegeket (56 fő) 1,2 szorzóval lehet figyelembe venni. Az ellátotti létszám összetételének változása miatt évben a szakmai dolgozók számított létszáma 41 fő, amely 1 fő növekedést jelent az előző évhez képest. A évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege Ft, amely támogatás megegyezik a évi számított intézményvezető és szakmai dolgozók bértámogatásának összegével. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díj bevételek figyelembe vételével.

9 9 Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához a következő adatszolgáltatást kellett benyújtani (a táblázat információs céllal tartalmazza a évi, MÁK által felülvizsgált és elfogadott adatokat is): Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év 1. Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége ( sorok , ,0 összege) 2. Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege ( sorok összege) , ,0 3. Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai , ,0 4. Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai 372,0 531,0 5. Szakmai dolgozók egyes nem rendszeres személyi juttatásai (csak információs 1.260,0 542,0 céllal kért adat) 6. Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások 0,0 720,0 7. Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális , ,0 hozzájárulási adó 8. Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege (9+10 sorok , ,0 összege) 9. Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások , ,0 10. Egyéb folyó kiadások 2.900,0 500,0 11. Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves 500,0 500,0 összege 12. Intézmények felújítási kiadásai 5.000, ,0 13. Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege , ,0 A benyújtott adatszolgáltatás alapján a miniszterek az alábbi intézmény-üzemeltetési támogatást hagyták jóvá évre (a táblázat információs céllal tartalmazza a évi támogatási összeget is): Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év 1. Intézményvezető bértámogatása 0, ,0 2. Intézmény egyes személyi kiadásainak elismert éves összege , ,0 3. Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak elismert éves összege , ,0 4. Intézményben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások elismert éves összege 500,0 500,0 5. Intézmény felújítási kiadásai 5.000,0 0,0 6. Intézmény személyi térítési díjakból származó bevételeinek elismert éves összege , ,0 7. Intézmény-üzemeltetési támogatás ( ) , ,0 Az intézmény évi intézmény-üzemeltetési támogatás növekedése látszólagos, mivel az előző évhez képest az 1.623,0 eft növekedés nem fedezi az intézményvezető 2.606,0 eft-ban jóváhagyott bértámogatását. 5. Gyermekétkeztetés támogatása évhez képest teljesen átalakult a gyermekétkeztetés támogatás igénylésének rendszere. Az előző évben az ellátást igénybevevők létszáma alapján, meghatározott fajlagos összeggel számítva ( forint/fő/év) lehetett meghatározni a támogatási igényt.

10 évben ezen ellátási formánál is bevezetésre került a bértámogatás és az intézményüzemeltetési támogatás úgy, mint az időskorúak ellátásában a következők szerint: DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Az elismert dolgozói létszám számítása a központi költségvetésben meghatározott képlet alapján történik, amelyben figyelembe vételre kerül az ellátotti létszám, valamint a gyermekétkeztetést ellátó feladatellátási helyek száma. Önkormányzatunknál a gyermekétkeztetésben résztvevők száma 497 fő, a feladatellátási helyek száma 5, így a megadott képlet alapján számított és elismert dolgozói létszám 10,33 fő. A számított dolgozói létszám alapján a évi bértámogatás összege Ft. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevétel figyelembevételével. A támogatás összege legfeljebb a gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összegével. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az önkormányzati adatszolgáltatást alapján, a települések típusát és jövedelemtermelő képességét is figyelembe véve a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter február 4-éig döntenek. Önkormányzatunk adatszolgáltatása alapján a gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás igényünk Ft, mely összeget a miniszterek jóváhagyták. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

11 11 ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatinak ellátásához. A évi fajlagos összeg változatlan évhez képest, azonban a lakosságszám csökkenés miatt a támogatás összege Ft-al csökkent. A évi támogatás összege Ft. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül január 1-jétől a Kincstár értesítése alapján az alábbi támogatások illetik meg önkormányzatunkat: 3. számú melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása b)köznevelési intézmények kiegészítő támogatása A támogatás a köznevelési intézmények működtetését vállaló azon 3000 lakosságszám feletti települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a forintot. A támogatás összege megegyezik a évben az ún. szerkezetátalakítási tartalékból év közben nyújtott támogatás összegével. A támogatást a köznevelési intézményeket érintő ingatlanok működtetési költségeire lehet fordítani. A támogatás összege Ft. 3. számú melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat illeti meg, a kimutatott külterületi lakosok száma arányában. A külterületi lakosok száma 10 fő, a támogatás összege Ft. C.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÁLLAMIGAZGATÁSI, KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 1. Az államigazgatási feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Újszász Városi Önkormányzat a jogszabályok által meghatározott állami (államigazgatási) feladatokat az Újszászi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerve útján látja el. E feladatra a központi költségvetés évben az elismert 21,02 főre Ft feladatalapú támogatást biztosít. A támogatás csökkenése évhez képest Ft. (A csökkenés oka a szöveges indokolás B.) pont I.a.) alpontjában bemutatásra került.)

12 12 A évi költségvetés alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként: Működési költségvetés bevétele: ,0 eft intézményi működési bevétel 1.670,0 eft finanszírozási bevétel ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 26,0 eft - egyes jövedelempótló támogatás ,0 eft - pénzbeli szociális hozzájárulás jogcímből ,0 eft - támogatásértékű működési bevétel 7.000,0 eft Működési költségvetés kiadása: ,0 eft személyi juttatás kiadás ,0 eft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 eft dologi kiadások 9.722,0 eft egyéb működési célú kiadás ,0 eft. Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból, és esküvői bevételből tevődik össze. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a jogszabály alapján járó bérelemeket, valamint az illetménykiegészítés összegét is. Az egyéb működési célú kiadás a jogszabály által a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazza a következők szerint: - K42. Családi támogatások: 8.100,0 eft - óvodáztatási támogatás 1.100,0 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 7.000,0 eft. - K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ,0 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 eft - K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások ,0 eft - lakásfenntartási támogatás ,0 eft - K48. Egyéb nem intézményi ellátások 9.800,0 eft - rendszeres szociális segély 9.800,0 eft Az új számvitel hatálybalépésével változás az előző évhez képest, hogy az önkormányzati képviselők és bizottságaik kiadásait évben nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a helyi önkormányzat költségvetésében kell megjeleníteni, így a forrását nem a Polgármesteri Hivatal feladatalapú támogatásából, hanem az önkormányzat saját bevételéből kell biztosítani. A Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszámkerete 23 fő, az alábbiak szerint: - 1 fő polgármester - 20 fő köztisztviselő - 2 fő munkatörvényes foglalkoztatott Az új számvitel hatálybalépésével az alpolgármester engedélyezett létszáma átkerül a helyi önkormányzat engedélyezett létszámkeretébe.

13 13 2. A kötelező önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Település-üzemeltetési feladatok A központi költségvetés által biztosított feladatalapú támogatás összege Ft. Az előző évhez képest a támogatási összeg növekedése Ft, Ezen a feladaton jelentkezik a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítás fenntartásával, a közutak fenntartásával, a város-üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, az alábbiak szerint: Zöldterület-gazdálkodás: Kiadások összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás 3.024,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 816,0 eft, - dologi kiadás 1.660,0 eft, - beruházás 6.000,0 eft, Bevételek összesen ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft. Engedélyezett létszám: 2 fő közalkalmazott Közutak fenntartása: Kiadások összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás 3.486,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 939,0 eft, - dologi kiadás 796,0 eft, - beruházás 5.000,0 eft. Bevételek összesen ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft. Engedélyezett létszámkeret: 2 fő közalkalmazott Közvilágítás: Kiadások összesen: 7.361,0 eft, ezen belül: - dologi kiadás 7.361,0 eft Bevételek összesen: ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft Maradvány: 3.316,0 eft. Város és községgazdálkodás: Kiadások összesen: ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás 5.512,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.480,0 eft - dologi kiadás 5.655,0 eft Bevételek összesen: ,0 eft, ezen belül: - működési bevétel 3.956,0 eft - közvilágítás feladatalapú támogatás maradvány 3.316,0 eft - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 5.375,0 eft Engedélyezett létszámkeret: 3 fő közalkalmazott

14 14 A működési bevétel tervezett összege bérleti díj bevételekből tevődik össze. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a minimálbér emelés hatását, valamint a kötelező soros emelések hatását. A településüzemeltetés dologi kiadása közül a Város és községgazdálkodás dologi kiadása tartalmazza a város érdekében felmerült különböző kiadásokat (pl. vízkészlet járulék, az artézi kutak fenntartása, olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos kiadásokat, melyben nem kötelező feladat ellátás folyik, stb.) A beruházási kiadások a későbbiekben bemutatásra kerülnek. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ezen a jogcímen Ft támogatást biztosít a központi költségvetés a településüzemeltetésnél nem nevesített, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. -ban előírt kötelező feladatok ellátására. A költségvetési rendelet-tervezet javaslata alapján e támogatásból 5.375,0 eft a településüzemeltetés, ,0 eft a sport feladatok, 831,0 eft az egészségügyi feladatok ellátását finanszírozza. Sport feladatok A központi költségvetésben továbbra sincs nevesítetten forrás biztosítva e feladat ellátására, ezért, mint egyik kötelező önkormányzati feladat, az Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása támogatásból valósul meg a finanszírozása a költségvetési rendelettervezet javaslata alapján. A sport feladatok költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: Sportcsarnok költségvetési kiadása 8.435,0 eft: - személyi juttatás kiadás 4.960,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.200,0 eft, - dologi kiadás 2.275,0 eft, - engedélyezett létszám keret: 2 fő, Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 3.775,0 eft: - személyi juttatás kiadás 1.059,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 286,0 eft, - dologi kiadás 2.430,0 eft, - engedélyezett létszám keret: 1 fő részfoglalkozású A sport feladatok finanszírozása: - működési bevétel 1.020,0 (bérleti díj bevétel) - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0 A sportcsarnok dologi kiadásának egy része a köznevelési intézmények működtetése feladaton jelenik meg, mivel az általános iskola a testnevelési óráit a sportcsarnokban tudja megtartani.

15 15 Egészségügyi feladatok Ezen a feladaton jelenik meg a: - Háziorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 240,0 eft, - Fogorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 360,0 eft, - Ügyeleti ellátás: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának támogatásértékű működési kiadásként átadott díj 640,0 eft összegben, - Foglalkozás-egészségügyi ellátás: dologi kiadás 872,0 eft összesen: 2.112,0 eft, melyből 831,0 eft-ot az Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, 1.281,0 eft-ot helyi adó és gépjárműadó finanszíroz. Környezet-egészségügyi feladatok (köztisztasági tevékenység) A költségvetési kiadása: - dologi kiadás 5.860,0 eft. A kiadás finanszírozása: - működési bevétel 3.810,0 eft - önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) 2.050,0 eft. A tervezet számol a hulladékszállítási közbeszerzési eljárás kapcsán a Tisztelt Képviselőtestület által január 21.-én adott felhatalmazással, mely szerint az elfogadható kompenzációs díj mértéke maximálisan nettó 3.000,0 eft. A fennmaradó összeg a síkosságmentesítés fedezete. A működési bevétel tervezett összege a lakossági hulladékszállítási díj hátralék behajtásából realizálódható összeg. Az új számvitel évben már ezzel a feladatmegnevezéssel nem tartalmaz COFOG kódot, így a rendelet tervezet 3/c. mellékletében a hulladékszállítási díj kompenzáció kiadás, valamint a hulladékszállítási díj hátralék behajtásból realizálódható bevétel a Város-,és községgazdálkodás, a síkosságmentesítés kiadása a Közutak fenntartása COFOG kódon szerepel. Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok A központi költségvetés Ft feladatalapú támogatást biztosít a feladat ellátásához. A Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: Művelődési Ház költségvetési kiadása 9.509,0 eft: - személyi juttatás kiadás 2.664,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685,0 eft, - dologi kiadás 6.160,0 eft, Könyvtár költségvetési kiadása 7.618,0 eft: - személyi juttatás kiadás 4.467,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.206,0 eft, - dologi kiadás 1.945,0 eft,

16 16 A Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevétele ,0 eft, ezen belül: - intézményi működési bevétel 1.210,0 eft - feladatalapú támogatás 7.345,0 eft - önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) finanszírozás 8.572,0 eft A feladat ellátását 8.572,0 eft összegben az önkormányzat saját bevétele (helyi adó) finanszíroz, amely összeg 1.633,0 eft-al nőtt az előző évhez képest. A növekedés oka egyrészről, hogy ebben az évben 1 fő könyvtári dolgozó jubileumi jutalomra jogosult, másrészről az, hogy a Városnap -i rendezvény délelőtti és délutáni programjait is saját erőből kell finanszírozni. A költségvetés személyi juttatás és járulék kiadása 2 fő könyvtári és 1 fő közművelődési foglalkoztatás kiadásait tartalmazza. A tavalyi szinten került tervezésre a megbízási díjak kifizetése, illetve ebben az évben is közfoglalkoztatás keretében valósul meg a takarítás. Gyermekétkeztetési feladatok A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődei, az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz, melyhez a központi költségvetés központilag számított bértámogatást és intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít. Önkormányzatunknál a gyermekétkeztetés feladatait a Dózsa György út 23. szám alatt található önkormányzati konyha látja el, amely intézmény a szabad kapacitása terhére külső étkezők részére is biztosít ebédet. E tevékenység miatt külön kell választanunk a konyha kiadását, mivel a központi költségvetés csak a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokra nyújt támogatást. A külső étkeztetésre eső kiadásokat fedeznie kell az abból befolyó térítési díjnak. A gyermekétkeztetési feladatok költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.599,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft. A gyermekétkeztetési feladatok költségvetési bevétele eft, ezen belül: - működési bevétel ,0 eft - számított bértámogatás ,0 eft - intézmény-üzemeltetési támogatás ,0 eft Mivel a miniszterek jóváhagyták az adatszolgáltatás szerint járó ,0 eft-os intézményüzemeltetési támogatás összegét, úgy az önkormányzat saját bevételéből (helyi adó) nem kell forrást biztosítani a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához. A gyermekétkeztetési feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 10,33 fő, amely 1 fő gépkocsivezető (ételszállítás miatt) létszámot is tartalmaz.

17 17 Szabad kapacitás terhére végzett külső étkeztetés költségvetésének alakulása: - személyi juttatás kiadás 1.412,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 380,0 eft, - dologi kiadás 1.258,0 eft összes kiadás 3.050,0 eft. - működési bevétel 3.050,0 eft, összes bevétel 3.050,0 eft. A külső étkeztetés feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 1 fő. A tervezett költségvetési kiadások és bevételek megegyeznek az új feladatalapú támogatás számításának metodikájával, vagyis figyelembe vételre került a várható étkezést igénybevevők létszáma, a jelenleg érvényes nyersanyagköltség, valamint a számított dolgozói létszám. Óvodai nevelés A központi költségvetés ,0 eft bértámogatást és ,0 eft működési támogatást, összesen ,0 eft-ot biztosít a feladat ellátására a B.) pont II. 1. és 2. alpontjában bemutatottak szerint. A központi költségvetés jelenleg 16,1 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó kiadását finanszírozza. Az óvodai nevelés költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 eft, - dologi kiadás 9.406,0 eft. Az óvodai nevelés költségvetési bevétele ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft Engedélyezett létszámkeret 30 fő A személyi juttatás tervezett kiadása tartalmazza a 2014.január 1-jei (minimálbér emelés miatti) és a szeptember 1-jei pedagógus bér emelés hatását. A dologi kiadás tervezett összege megközelítőleg azonos az előző évivel. Az intézménynél jelenleg folyik a TÁMOP / azonosító számú Te sem vagy több Ő sem kevesebb Európai Uniós program megvalósítása, melynek keretében október 1-jétől 1 fő anyanyelvi dajka került felvételre 16 hónapra. A projekt keretében megvalósuló kiadásokkal év közben módosítani kell az intézmény költségvetését.

18 18 Pénzbeli szociális hozzájárulási feladatok A feladatalapú támogatás összege ,0 eft, melynek felhasználása a központi költségvetési törvényben meghatározottak közül az alábbi feladatok finanszírozásához történik: 1.) egyes jövedelempótló támogatások önrészének finanszírozására ,0 eft, 2.) az önkormányzat helyi rendeletében megállapított pénzbeli és természetbeni segélyezéshez ,0 eft, 3.) közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész 3.803,0 eft, 1.) Az egyes jövedelempótló támogatások költségvetési kiadása ,0 eft az alábbiak szerint: K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: - K42. Családi támogatások: 1.100,0 eft - óvodáztatási támogatás 1.100,0 eft - K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ,0 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 eft - K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások ,0 eft - lakásfenntartási támogatás ,0 eft - K48. Egyéb nem intézményi ellátások 9.800,0 eft - rendszeres szociális segély 9.800,0 eft A támogatás kifizetéséhez külön igénylés alapján, ,0 eft támogatást biztosít az állam, a fennmaradó ,0 eft önrészt, pedig a pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás biztosítja. A tervezet a tavalyi évi teljesítési adattal számol. A kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. 2.) az önkormányzat helyi rendeletében megállapított pénzbeli és természetbeni segélyezés költségvetési kiadása ,0 eft az alábbiak szerint: K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: - K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások: 3.800,0 eft - ápolási díj méltányos alapon 2.800,0 eft - közgyógyellátás méltányos alapon 1.000,0 eft - K48. Egyéb nem intézményi ellátások 6.335,0 eft - BURSA ösztöndíj 920,0 eft - autóbusz közlekedési támogatás 115,0 eft - köztemetés 300,0 eft - önkormányzati segély (átmeneti és temetési segély) 5.000,0 eft 3.) Közfoglalkoztatás A tervezet számol a jelenleg folyó közfoglalkoztatás keretében felmerülő kiadással a következők szerint: től ig 30 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 10 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 20 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 15 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 1 fő (100%-os támogatottsággal)

19 19 A fenti foglalkoztatás személyi juttatás és járulékok kiadásának alakulása: - személyi juttatás ,0 eft, - járulékok kiadás 3.433,0 eft, összesen: ,0 eft. Finanszírozása: - előző évi pénzmaradvány 6.562,0 eft (Munkaügyi Központ által decemberében leutalt előleg összege) - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 eft. Az év folyamán tervezett további közfoglalkoztatás önerejének számítása: 7 hónapra 30 fő foglalkoztatása 90%-os támogatottság mellett, valamint 7 hónapra 20 fő foglalkoztatása 70%-os támogatottság mellett: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - járulékok kiadás 3.652,0 eft, összesen: ,0 eft. Finanszírozása: - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 eft, - önerő 3.803,0 eft. Természetesen jelenleg egyáltalán nem ismert, hogy milyen közfoglalkoztatási pályázatok lesznek az év folyamán, így az önerő összege nőhet is (akkor helyi adóból kell finanszírozni), illetve csökkenhet is (akkor átcsoportosítható az önkormányzati segély jogcímre). Védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi feladatok ellátását. Az OEP által finanszírozott feladat költségvetési kiadása és költségvetési bevétele a következőképpen alakul: Költségvetési kiadás összege összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás 7.673,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.070,0 eft, - dologi kiadás 1.860,0 eft Költségvetési bevétel összege ,0 eft, ezen belül: - OEP támogatás védőnői feladatokra ,0 eft, - OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 620,0 eft, - önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) finanszírozás 708,0 eft. Engedélyezett létszámkeret: 3 fő. A költségvetési tervezet számol a tavalyi évben megemelt finanszírozás miatti védőnői béremelés éves hatásával. A feladatalapú támogatási rendszer miatt, itt kerül kimutatásra 1 fő takarító 4 órára eső személyi juttatás és járulék kiadása, melynek fedezetét az önkormányzat helyi adó bevétele biztosítja.

20 20 Köznevelési intézmények működtetése A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézménye vonatkozásában a Nkt ban meghatározott feladatok ellátásáról. Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár /KOHAT iktatószámú levele alapján önkormányzatunknak a gépjárműadó és helyi adó bevételéből kell finanszírozni a köznevelési intézmények működtetését, amely két köznevelési intézményt jelent településünkön: - a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát, valamint - a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi oktatását és kollégiumi ellátását. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működtetési költségének alakulása: - személyi juttatás kiadás 8.490,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.290,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft, összesen: ,0 eft. A személyi juttatás kiadás 5 fő takarító, és 2 fő tálaló konyhás kapcsolt munkakörben takarítást is végeznek bérkiadását tartalmazza a tervezet szerint. A dologi kiadás a tavalyi évi teljesítési adattal számol. A Rózsa Imre Középiskola és Kollégium működtetési költségének alakulása: A jelenlegi tervezet éves szinten 3.000,0 eft működési hozzájárulási költséggel számol. Tényleges adat még mindig nem áll rendelkezésre, ezért a tervezett összeg a tavalyi évi hozzájárulás mértékével számol. A működtetési költségek finanszírozása: - központosított támogatás 8.640,0 eft - önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) ,0 eft. Nemzeti ünnepek kiadása Az új számvitel előírása alapján, a kiemelt, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó kiadásokat elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat költségvetésében. E feladatra a tervezet 500,0 eft dologi kiadással számol, melynek a fedezetét az önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) finanszírozza. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Az új számvitel szerint ezen az ún. kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevétele és kiadása, így többek között az ingatlan felújítások, állagmegóvások, adás-vétel vagy más hasznosítás.

21 21 Itt kell megtervezni a koncessziós díjból befolyó bevételt, valamint az abból magvalósuló felújítást, beruházást. A jelenlegi ismeretek alapján a biztosan tervezhető koncessziós díj összege 9.705,0 eft, amelyből ugyanekkora, víziközművel összefüggő beruházás valósul meg. Az idei évi koncessziós díj várható összegét a későbbiekben közli a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt, melynek összegével módosítani kell majd költségvetést. Önkormányzati igazgatás Szintén az új számvitel bevezetésével függ össze, hogy az önkormányzati képviselőkkel és a képviselő-testület bizottságaival összefüggő kiadásokat a helyi önkormányzat kiadásai között kell kimutatni évben. E feladatra a központi költségvetés nem biztosít támogatást, a feladat finanszírozását az önkormányzat saját bevételéből (helyi adó és gépjárműadó) kell biztosítani. A költségvetési kiadások alakulása: - személyi juttatás kiadás 5.477,0 eft, - szociális hozzájárulási adó 1.470,0 eft, - dologi kiadás 1.000,0 eft, összesen: 7.947,0 eft. A költségvetési kiadások finanszírozása: - önkormányzat saját bevétele (helyi adó és gépjárműadó) 7.947,0 eft. A személyi juttatások kiadás a tavalyi évi szinten tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját. A dologi kiadás a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadás tervezett összege. Az önkormányzat adósságszolgálatának alakulása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény aiban alapján az állam a települési önkormányzatok december 31.-én fennálló adósságelemeit, valamint ezek járulékait február 28.-áig átvállalja. Önkormányzatunk esetében ezen adósságelemek járulék nélkül összege összesen Ft, az alábbi hitelcélok szerint: - a korábbi adósságkonszolidáció keretében a Ft összegű hosszúlejáratú működési hitelből át nem vállalt Ft tőke, - az oktatási intézmények rekonstrukciójához és bővítéséhez felvett Ft összegű hitelből 2013.december 31.-én fennálló Ft tőke, - az Európai Uniós pályázatból megvalósított Dózsa György út és Orczy kastély Ft pályázati önerejéhez felvett hitel tőke része, - a LEADER pályázatból megvalósított Sportöltöző beruházás önerejéhez felvett hitel Ft tőke része, - a 2012.december 31.-én fennállt folyószámlahitel állomány Ft, az adósságmegújítására (hosszúlejáratú működési hitellé alakítás) novemberében

22 22 benyújtott kérelmünk alapján a Kormány december végén a hozzájárulást megadta, - a TIOP pályázatból megvalósuló Zagyvaparti Idősek Otthona beruházás pályázaton kívüli önerejéhez szükséges Ft hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke része. Az előzetes adatszolgáltatás a Magyar Államkincstáron keresztül már leadásra került. A pénzintézetek által kiszámított járulék összege Ft, így az átvállalás teljes összege Ft. A Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött tájékoztatás alapján az átvállalás összegét bevételi és kiadási oldalon is be kell tervezni eredeti előirányzatként a költségvetési rendeletbe működési és felhalmozási célú bontásban. A tervezet az alábbiak szerint tartalmazza a évi adósságkonszolidációt: Bevétel összesen: ,0 eft, ezen belül: - helyi önkormányzat kiegészítő támogatása ,0 eft (működési célú bevétel) - felhalmozási célú önkormányzati támogatás ,0 eft (felhalmozási célú bevétel). Kiadás összesen: ,0 eft, ezen belül: - céltartalék ,0 eft (az Állami Számvevőszék évi ellenőrzése kapcsán előírtak szerint a céltartalék soron került megtervezésre a hitel visszafizetés). Általános-, és céltartalék Általános tartalék: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (3) bekezdése értelmében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására ,0 eftot különít el a rendelet tervezet, melynek évközbeni felosztása a képviselő-testület hatásköre. Céltartalék: a rendelet tervezet ,0 eft összegben javasol elkülöníteni céltartalékot a következők szerint: 1. TIOP / azonosító számú Az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért projekt építési beruházásának finanszírozásához ,0 eft-ot. A Tisztelt Képviselő-testület a 140/2013.(XI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a projekt támogatási szerződésében jóváhagyott építési beruházás összegénél magasabb összegű vállalási díjhoz szükséges önerőt a következők szerint biztosítja: ,0 eft fejlesztési hitelből, ,0 eft-ot a Zagyvaparti Idősek Otthona költségvetéséből, ,0 eft-ot a Zagyvaparti Idősek Otthona intézmény svájci alapítvány támogatásából, ,0 eft-ot a évi várható felhalmozási célú pénzmaradványból. Addig amíg a fejlesztési hitelen kívüli önerő biztosan nem realizálódik, a beruházás zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges céltartalékba helyezni ezen összeget ,0 eft a évi adósságkonszolidáció kapcsán visszafizetésre kerülő hitel és járulék ,0 eft a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. számú melléklet 10. b) pont bb) alpont szerinti az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására benyújtott pályázat önerejéhez kerül elkülönítésre.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 8. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 5

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 3. melléklet a 2016. évi törvényhez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 millió forint Az előirányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2015. I. szám Aktuális teendők 1. Alapszabály módosítás!!! Az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben