K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"

Átírás

1 K i v o n a t a képviselő-testület december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1.) évi költségvetési rendelet módosítása; Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről; évi költségvetési koncepció megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester 2.) A évi munkatervi javaslat megtárgyalása Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék: 1. A Települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. A költségvetés bevételeit befolyásoló díjtételek meghatározása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Kabai Római Katolikus Egyházközség támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 4. ÁMK pedagógiai-művelődési programjának jóváhagyása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosításának jóváhagyására Előadó: Szegi Emma polgármester 8. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátásáról szóló keret-megállapodás jóváhagyására Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítására Előadó: Szegi Emma polgármester 10. Javaslat a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és alapító okiratának hatályon kívül helyezésére gesztori feladatok Kaba általi átvétele január 1. napjától Előadó: Szegi Emma polgármester 11. Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 12. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester Zárt: 1.) Dedéné Békési Katalin önkormányzati lakás ügye Előadó: Szegi Emma polgármester Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester A képviselő-testület elfogadta a 27/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.19.) Ör. sz. rendelet módosításáról

2 2 282/2010. (XII.9.) Kvt.h. a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 283/2010.(XII.9.) Kvt. Kaba város évi költségvetési koncepciójáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított évi LXV. tv. 91. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a előírásaira - az alábbi határozatot hozza: 1. A képviselő-testület a város évi költségvetési tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepció alapelveit elfogadja. A költségvetési rendelettervezet kidolgozása során a bevételek és a kiadások mértékére vonatkozó teljes körű és az összefüggéseket is vizsgáló javaslatokat az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni: A évi költségvetési javaslat kidolgozása során a reálisan számításba vehető bevételek mellett a költségvetési egyensúlyt biztosítani kell, A költségvetési gazdálkodás minden területén elsődlegességet kell biztosítani a hatékonyságnövelő eszközök alkalmazásának, A magas kockázatú saját bevételek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (kiadások) csak céltartalékként kerülhetnek tervezésre, A saját bevételek hátralék állományát felül kell vizsgálni, és javaslatot kell összeállítani a csökkentésre, Vizsgálni kell az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát, a Képviselő-testület által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét, A működési kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás az előző év korrigált kiadási szintjéhez képest csökkenteni kell, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó támogatások csak a törvényi szabályozás szerint, az annak végrehajtását biztosító állami támogatásoknak megfelelő mértékben módosulhatnak, A fejlesztési beruházási - felújítási feladatok keretében a folyamatban lévő munkák forrásszükségletét kell biztosítani. Az indításra tervezett beruházások körét felül kell vizsgálni, a javasolt fejlesztések előirányzatai céltartalékot képeznek mindaddig, amíg a megvalósításukhoz figyelembe vett források rendelkezésre nem állnak, A kistérségi társulás keretében biztosított elsősorban a szociális oktatási - egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához nyújtott támogatásokat, az önkormányzati hozzájárulás mértéke és a feladatok állami támogatottságának figyelembe vételével kell meghatározni. A Városgazdálkodás Kaba Kft közszolgáltatási feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatás megállapításában fokozottan érvényesíteni kell a költséghatékonyság elvét. Ösztönözni kell a vállalkozásokat, a lakosságot a fejlesztési, településképi ( út, járda, vízelvezető árok, kapubejáró) feladatokban való részvételre. Igazgatási, adminisztratív eszközök- környezetvédelem, belvíz, közterület védelem szolgálják a koncepció céljait az állampolgárok önkéntes jogkövetését. A közmunka az önkormányzati foglalkoztatások egyes feladatainak saját kivitelezésű megoldása eredményezzenek költségkímélést. 2. Ki kell dolgozni a tervjavaslat megalapozásához szükséges helyi szabályozás módosítási javaslatait, melyek testületi elfogadtatását úgy kell ütemezni, hogy azok a évi költségvetés hatályba lépésével egyidejűleg érvényesíthetők legyenek. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Csabai Zsolt jegyző

3 3 3. Felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét, hogy a város évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkálatokat. Határidő: január 31. Felelős: Szegi Emma polgármester Bizottságok elnökei Önkormányzati költségvetési intézmények vezetői Városgazdákodás Kaba Kft ügyvezetője Értesülnek: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Bizottságok Elnökei Önkormányzati Költségvetési Intézmények Vezetői Városgazdálkodás Kaba Kft Vezetője 284/2010. (XII.9.) Kvt.h. a évi munkatervről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: január 20. ( csütörtök ) 1. Beszámoló a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. elmúlt két évben végzett munkájáról Előadó: Juhász László ügyvezető ( Megtárgyalja a Települési és Mezőgazdasági Bizottság) 2. Különfélék február 17. ( csütörtök) 1. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására Előadó: Szegi Emma polgármester ( Teljes terjedelmében megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; feladatkörét érintően a Települési és Mezőgazdasági Bizottság, a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság) 2. Különfélék 1.) Kaba város évi ünnepi terve és költsége Előadó: Váradi Istvánné főigazgató ( Megtárgyalja a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) Zárt ülés: 1.) Amennyiben érkezik javaslat Kabáért Emlékérem kitüntetés vagy Kiváló munkáért elismerés adományozására, azok elbírálása március 17. ( csütörtök) évi gazdasági program megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja valamennyi bizottság) 2. Különfélék április 21. ( csütörtök ) 1. A évi költségvetés zárszámadása Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) 2. Különfélék évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság)

4 május 19. ( csütörtök) 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető ( Megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság) 2. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. mérleg beszámolója Előadó: Juhász László ügyvezető ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) 3. Különfélék június 23. ( csütörtök) 1. Beszámoló Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról Előadó: dr. Krocsek Zoltán rendőrkapitány Nádasdi János őrsparancsnok 2. Különfélék 1. Javaslat beiskolázási támogatásra ( Amennyiben a költségvetésben erre a célra lesz előirányzat biztosítva.) Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság) augusztus 18. ( csütörtök) 1. Beszámoló a Gonda Ferenc Városi Könyvtár elmúlt két évi munkájáról Előadó: Boldoghné Kiss Ágnes könyvtárvezető ( Megtárgyalja a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) 2. Különfélék szeptember 15. ( csütörtök) 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének a módosítása; Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) 2. Különfélék október 20. ( csütörtök) 1. Beszámoló az ÁMK működéséről ( különös tekintettel a Mácsai Sándor Művelődési Háza tevékenységére) Előadó: Váradi Istvánné főigazgató ( Megtárgyalja a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) 2. Különfélék 1. Javaslat karácsonyi támogatásra és a Mindenki karácsonya megrendezésére Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) november 17. ( csütörtök) évi költségvetési rendelet módosítása; Tájékoztatás a költségvetés I-III.negyedéves teljesítéséről; évi költségvetési koncepció megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester ( Teljes terjedelmében megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, feladatkörét érintő részében a többi bizottság)

5 5 2. Különfélék december 15. ( csütörtök) 1. Tájékoztató a képviselő-testület évi munkájáról. A évi munkatervi javaslat megtárgyalása Előadó: Szegi Emma polgármester ( Megtárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság) 2. Különfélék Városgyűlés: A évi költségvetés elfogadását követő második hétfő 17,00 óra Közmeghallgatás: 1.) Beszámoló az önkormányzat évi munkájáról Előadó: Szegi Emma polgármester 2.) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetéséről és a lakosságot érintő fontosabb tudnivalókról Előadó: Szegi Emma polgármester Környezetvédelmi szemle: április között munkacsoportokban Intézményszemle:2011. október 24. ( hétfő) 13 óra Határidő: december 10-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester A képviselő-testület megalkotta a 28/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 45/2004. (XII.10.) rendelet módosításáról 285/2010. (XII.9.) Kvt.h évi díjtételekről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyiségek bérleti díját, földbérleti díjat, mázsálási díjat, hirdetési díjat, vállalkozásba adott tevékenység díját, piaci helypénzeket, közterület használati díjat, fürdőhasználati díjat, nem a fogászati körzetben lakók által fizetendő díjat, könyvtárhasználati díjat, Művelődési Ház terembérleti díját gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját a következők szerint állapítja meg: Helyiségek bérleti díja Tejcsarnok 300Ft/m2/hó+ÁFA Garázsok (Béke 1.) Garázs Rákóczi Állatorvosi irodák Üzletek (csarnok udvarán) Fodrász üzl Ügyvédi Iroda Ft+ÁFA/hó Fürdő (masszírozó hely.) 960-Ft/m2/hó+ÁFA Szabadság tér 3. (karatésok) térítésmentes+ rezsi Kultúr tornaterem Ft/óra Nagy tornaterem Ft/óra Szabadság tér 5.sz Ft/óra Földbérleti díj (nettó) 145-Ft/m2/hó Mázsálási díj ( bruttó) 150 kg élősúlyig 250-Ft/db 151 kg élősúly felett 510-Ft/db Hirdetési díj ( bruttó) Alapdíj További tételek 260-Ft/hét 45-Ft/hét

6 6 A 5-ös (21x15) A 4-es (21x30) A 3-as (42x30) Ennél nagyobb 510-Ft/hét 620.-Ft/hét 765.-Ft/hét 860 -Ft/hét Vállalkozásba adott tevékenység Piac január-március 0.-Ft+ÁFA/hó Ápr. december Húsbolt Napközi Konyha 112/2009.(V.21.) Ktv.h Ft+ÁFA/hó Közterület használati díj ( bruttó) Közter.10 cm-re benyúló üzlethomlokzat,stb Ft/m2/hó Árusító és egyéb fülke 245 Építési anyag -lház haszn.vételig 125 -lház haszn.vétel után és egyéb esetben 245 Idényjell., alkalmi és egyéb árusítás 730.-Ft/m2/nap Javító, szolg.tev. 225 Film- és tv.felvét. 355 Vendéglátóip.előkert, üzl.száll., rakodás,stb Ft/m2/hó Mutatványos, cirkusz, céllövölde - 50 m2-ig 85.-Ft/m2/nap - 50 m2 felett 40 -legkisebb díj naponta Épület törmelék kijelölt helyen 185.-Ft/m3 Engedély nélküli közterület használ 455.-Ft/m2/hó Fürdőhasználati díj (bruttó) Felnőtt jegy Ft Kabai lakos felnőtt jegy 660 Felnőtt egyheti bérlet Felnőtt kétheti bérlet Gyermek jegy (0-14év) 460 Kabai lakos gyermek jegy 330 Gyermek egyheti bérlet Gyermek kétheti bérlet Diák jegy 630 Kabai lakos diák jegy 460 Diák egyheti bérlet Diák kétheti bérlet Nyugdíjas jegy 630 Kabai lakos nyugd.jegy 460 Nyugdíjas egyheti bérlet Nyugdíjas kétheti bérlet Kabinjegy 570 Kabinbérlet (szezonra) Csoportos jegy 10 fő felett 14 évig 330 Benti 1 órára személyenként 0 Délután 16,00 után a mindenkori díj 70 %-a a belépődíj ára.

7 7 Kereskedelmi tevékenység után:bruttó - állandó (m2/hó) Ft - legkisebb napi tétel Eladásra kerülő víz (nettó) 500 Fizioterápia ( bruttó) UH Kezelés díja 250 Kabai lakos kedvezménye kezelésre UH 160 Iontoforézis, tens és galván kezel 190 Kaba Iontoforézis, tens és galván kezelés i lakos 125 Szauna Napozó ágy 400 Piaci helypénz ( bruttó) Őstermelő Más Önk-i fedett asztalról m2-enként Önk-i fedetlen asztalról Szabad területen Bérlet 70.-Ft/m2 Bérletek napi helypénze - önk-i fedett asztal önk-i fedetlen asztal szabad terület Nem a fogászati körzetben lakók által fizetendő fogorvosi munkadíj Tömések - amalgán tömések esztétikus tömések tömés fényrekötő anyaggal egygyökerű fog gyökértömése többgyökerű fog gyökértömése fogeltávolítás érzéstelenítésben barázdazárás fogeltávolítás feltárással varrat szedés Fogpótlások - öntött fémkorona korona készítés müanyag leplezéssel hídtag készítés müanyag leplezéssel porcelán korona porcelán hídtag teljes felső fogsor teljes alsó fogsor részleges fogsor korona eltávolítása koronánként korona újra ragasztása koronánként koronán műanyag leplezés javítás Könyvtár használati díjak Aktív korú dolgozó 630 Ft 16 éves kortól diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók: éven aluli nyugdíjas: 315 Késedelmi díj: 13.-Ft/könyv/21 nap

8 8 Kabai Hírmondó 210 Mácsai Sándor Művelődési Ház terembérleti óradíjai Színházterem üzleti civil 420 Előadóterem Kiállító terem Szakköri terem Barabás S. galéria Barabás S.földszint Előcsarnok Civil szervezet támogatása Ft, ezen felüli részért fizetni kell. Gyermekétkeztetés nyersanyagnormái 1/2000.(I.7.) SZCSM.rendelet mellékletében az étkezés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékei alapulvételével Korcsoport étkezések Nyersanyag norma száma Ft/nap 1-3 év év év é v év év alkalmazottak Határidő: 2010.december 31. Felelős: Szegi Emma polgármester Váradi Istvánné iskolaigazgató Borbély Vilmosné óvodavezető Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető Juhász László KHT. ügyvezető Borbély Alfréd fürdővezető Szalkai Jánosné A képviselő-testület megalkotta a 29/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól szóló 25/2007.(VI.22.)Ör.sz. rendelet módosításáról A képviselő-testület megalkotta a 30/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2006.(VI.23.) rendelet módosításáról A képviselő-testület megalkotta a 31/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 39/2009.(XII.11.) Ör.sz. rendelet módosításáról A képviselő-testület megalkotta a 32/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét a településen fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási fogyasztói árakról 286/2010. (XII.9.) Kvt.h. a Kabai Római Katolikus Egyházközség támogatás iránti kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kabai Római Katolikus Egyházközség anyagi támogatás iránti kérelmét forráshiány miatt nem támogatja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: december 31. Felelős: Szegi Emma polgármester 287/2010. (XII.9.) Kvt. h. az ÁMK pedagógiai-művelődési programjának jóváhagyásáról.

9 9 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja az ÁMK pedagógiai-művelődési programját. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2009. (I.22.) Kvt. határozattal jóváhagyott pedagógiai program. A képviselő-testület megbízza a főigazgatót a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: december 10-től folyamatos. Felelős: Váradi Istvánné főigazgató A képviselő-testület megalkotta a 33/2010. (XII.10.) Ör.sz. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 288/2010. (XII.9. ) Kvt.h. a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Kaba Önkormányzat Képviselő testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjának h) rendelkezése az alábbiak szerint módosul: h) fogyatékos személyek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása(2010. január 1-jétől): Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontja az alábbi i) és j) rendelkezésekkel egészül ki: i) demens személyek nappali ellátása szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) pszichiátriai betegek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjában szereplő A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra rendelkezésben a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba- Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - időskorúak nappali ellátása, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011. január 1-jétől) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (2011. január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken.

10 10 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés (Szerep: június 1-jétől) - házi segítségnyújtás - családsegítés - közösségi ellátások (Szerep: június 1-jétől) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep településeken - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken - fogyatékos személyek nappali intézménye (2009. szeptember 1-től) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjában szereplő alábbi rendelkezés hatályát veszti: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása külön megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: Báránd Bihartorda Biharnagybajom Földes Kaba Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/C) pontjában szereplő a Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: rendelkezésben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás székhelye 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. helyett 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2-ra módosul. - A Társulási Megállapodás III. Fejezetének 3) pontjában a Bizottságokra vonatkozó 2) rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 2) A Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 289/2010. (XII.9.) Kvt.h. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosításának jóváhagyásáról

11 11 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított keret-megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 290/2010. (XII.9.) Kvt.h. a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátásáról szóló keret-megállapodás jóváhagyásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között a pszichiátriai,- és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására vonatkozó keret-megállapodást a jelen előterjesztés részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a keret-megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 291/2010. (XII.9.) Kvt.h. pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: a) Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás és Kaba Város Önkormányzata között december 18-án kelt, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Kistérségi Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozást Kaba Város Önkormányzat közoktatási intézménye útján látja el Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen települések vonatkozásában január 1. napjától december 31. napjáig. A megállapodás az alábbi 6. ponttal egészül ki: 6. Az együttműködési megállapodást felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hagyják jóvá. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Felhatalmazza Kaba Város Polgármesterét a módosított együttműködési megállapodás aláírására. Határidő:azonnal Felelős:Szegi Emma polgármester 292/2010. (XII.9.) Kvt.h. a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről gesztori feladatok Kaba általi átvételéről január 1. napjától Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, illetve hatályon kívül helyezi a Társulás alapító okiratát, és felkéri a polgármestert az 1.számú mellékletben található Társulási Megállapodás módosítás és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására és a 2.számú melléklet szerinti alapító okiratot megszüntető okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 293/2010. (XII.9.) Kvt.h. a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról

12 12 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, és a határozat melléklete szerint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. Társulási megállapodás módosítás Mely létrejött Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) képviseli Szegi Emma polgármester, Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4161 Báránd, Kossuth tér 1.) képviseli Kiss Sándor polgármester, Sáp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4176 Sáp, Fő út 24.) képviseli Karacs Imre polgármester, Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4184 Tetétlen, Kossuth. 65.) képviseli Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester között a július 24-én kötött Társulási megállapodás továbbiakban: Megállapodás - módosítására: 1.) A Megállapodás 3.1.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.1. A társult önkormányzatok közös összefogásával a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv /A.., 65/C.. és 65/F. (1) bek. a-b.) pontjában foglalt szociális alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják megvalósítani. 2.) A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A közös feladat, hatáskör, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotási jogkörrel és egyéb felügyeleti jogkörrel megbízott neve, székhelye: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 3.) A Megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5.2.A feladatellátást szolgáló vagyon: Kaba, Hajdú u. 7. Hrsz: 1514 Báránd, Kossuth tér hrsz. Sáp, Fő u hrsz. Sáp, Fő út 40/A. 338/1 hrsz. Tetétlen, Rákóczi u hrsz. Az intézmény szervezeti egységei: - Házi segítségnyújtás - Étkeztetés - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Családsegítés - Támogató szolgálat - Nappali ellátás - idősek nappali ellátása - pszichiátriai betegek nappali ellátása - szenvedélybetegek nappali ellátása - Közösségi ellátás - pszichiátriai - szenvedély betegek ellátása - Gyermekjóléti szolgáltatás - Gyermekek napközbeni ellátása /bölcsőde/ 4.) A Megállapodás 6.1.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.1. A társulás az abban részt vevő települések a társult önkormányzat ellátásra vonatkozó igénye szerint illetékességi területére kiterjedően gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény alapján a(z): - étkeztetésről - házi segítségnyújtásról - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - családsegítésről

13 13 - támogató szolgáltatásról - nappali ellátásról: - idősek nappali ellátása - pszichiátriai betegek nappali ellátása - szenvedélybetegek nappali ellátása - közösségi ellátásokról - pszichiátriai - szenvedély betegek ellátása, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény alapján a: - gyermekjóléti szolgáltatásról - gyermekek napközbeni ellátásáról. 5.) A Megállapodás 6.3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.3.A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ működése során folyamatosan biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/20099.(XII.29.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyre vonatkozó 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet ( illetve a mindenkori hatályos jogszabályi feltételek) érvényesítését. 6.) Az 1.sz. melléklet helyébe az alábbi 1.sz. melléklet lép: 1.sz. melléklet A társult települések önkormányzata által a közös intézménytől igényelt ellátásokról Kaba Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-től Családsegítés Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása - pszichiátriai betegek nappali ellátása január 1-től - szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-től Támogató szolgálat Közösségi ellátások december 1-től - pszichiátriai - szenvedély betegek Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Báránd Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-től Családsegítés Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása november 30-tól - pszichiátriai betegek nappali ellátása január 1-től - szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-től Támogató szolgálat Közösségi ellátások december 1-től - pszichiátriai - szenvedély betegek Gyermekjóléti szolgáltatás

14 14 Gyermekek napközbeni ellátása Sáp Étkeztetés január 1-től Házi segítségnyújtás január 1-től Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-től Családsegítés január 31-től Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása március 1-től - pszichiátriai betegek nappali ellátása január 1-től - szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-től Támogató szolgálat január 1-től Közösségi ellátások: december 1-től - pszichiátriai - szenvedély betegek Gyermekjóléti szolgáltatás január 31-től Gyermekek napközbeni ellátása január 1-től Tetétlen Gyermekek napközbeni ellátása szeptember 1-től 7.) A Megállapodás ezen Megállapodás kiegészítés -sel nem érintett része változatlan tartalommal van hatályban. Felek e Megállapodás kiegészítés -t elolvasás után mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. K a b a, 2010.december 9. Kaba Város Önkormányzat Képviseletében Szegi Emma polgármester Báránd Községi Önkormányzat képviseletében Kiss Sándor polgármester Sáp Községi Önkormányzat Képviseletében Karacs Imre polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Tetétlen Községi Önkormányzat képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester 294/2010. (XII.9.) Kvt.h. a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 224/2010.(IX.23.) Kvt. határozatában biztosított Ft kölcsönösszeget a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére támogatásként biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: december 31. Felelős: Szegi Emma polgármester K a b a, december 13. Dr. Csabai Zsolt jegyző

15 15 K i v o n a t A képviselő-testület december 9-ei zárt ülésének jegyzőkönyvéből 295/2010. (XII.9.) Kvt.h. Dedéné Békési Katalin önkormányzati lakás ügyében Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dedéné Békési Katalin Kaba, Mátyás király u szám alatti lakos önkormányzati lakás iránti kérelmét nyilvántartásba veszi, annak érdemi elbírálása szociális bérlakás megüresedése esetén lehetséges. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: december 15. Felelős: Szegi Emma polgármester K a b a, december 13. Dr. Csabai Zsolt jegyző

16 16 Melléklet a 288/2010. (XII.9.) Kvt. határozathoz TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4161 Báránd, Kossuth tér 1.) Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17.) Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.) Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.) Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4181 Nádudvar, Fő u. 119.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) Sáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4176 Sáp, Fő u. 24.) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.) Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4163 Szerep, Nagy u. 53.) Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) önkéntes és szabad elhatározásukból, figyelemmel az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bekezdés e) pontjában és a 41. -ában foglaltakra, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok megalkotása, a fejlesztések megvalósítása céljából, valamint szakmai és társadalmi érdekeik egységes képviseletére, határozatlan időtartamra, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján létrehozzák év június hó 30. napjától a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást (továbbiakban: társulás). I. Fejezet Általános rendelkezések 1.) A társulás neve: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2.) A társulás székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u ) A társulás lakosságszáma: január 1-jétől: fő. 4.) A társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma január 1-jétől: Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4161 Báránd, Kossuth tér 1.) Lakosságszám: fő Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17.) Lakosságszám: 204 fő Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.) Lakosságszám: fő Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete

17 17 (4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.) Lakosságszám: fő Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) Lakosságszám: fő Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Lakosságszám: 6.483fő Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4181 Nádudvar, Fő u. 119.) Lakosságszám: fő Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.) Lakosságszám: fő Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) Lakosságszám: fő Sáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4176 Sáp, Fő u. 24.) Lakosságszám: fő Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.) Lakosságszám: fő Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4163 Szerep, Nagy u. 53.) Lakosságszám: fő Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) Lakosságszám: fő A Társulást alkotó települések lakosságszáma mindig a soron következő év január 1-jén közzétett KSH adatoknak megfelelően változik. 5.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területe. 6.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. II. Fejezet Feladat- és hatáskör ellátás A társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodik e megállapodásban, illetve külön megállapodásokban meghatározott térségi feladatellátásról. A társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra kiterjedően gondoskodik külön megállapodásban foglalt feladatellátásáról. A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: A társulás által ellátandó feladat- és hatáskörök már meglévő, vagy tervezett közös fenntartású intézmények útján, intézményfenntartó társulás/társulások, illetve a társulás tagjának saját intézménye útján kerülnek ellátásra, külön megállapodás keretében. Amennyiben a társulás tagjai közül valamelyik önkormányzat adott közszolgáltatási feladat ellátásában nem vesz részt, arról az önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges, melyet haladéktalanul meg kell küldeni a társulás elnökének. I. Közszolgáltatások ellátása A.) Közoktatási feladatok 1.) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Köot.) 34. -ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiak ellátása: b) nevelési tanácsadás c) logopédiai ellátás d) gyógytestnevelés

18 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Ezen feladatok ellátására január 1. napjától a Társulás keretén belül az alábbi decentrumok működnek: - Nádudvari decentrum: Nádudvar Bihardancsháza Bihartorda Földes Nagyrábé települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). - Kabai decentrum: Kaba Báránd Sáp Tetétlen települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). - Püspökladányi decentrum: Püspökladány Biharnagybajom Sárrétudvari Szerep települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). A nevelési tanácsadáson belül a szűrővizsgálatok elvégzése és a szakvélemény készítése a Társulás teljes közigazgatási területén a Püspökladány Város Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye (Pedagógiai Szakszolgálat) útján történik a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján. 1.) A Köot. 20. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott intézmények közös fenntartásának biztosítása, amennyiben az egy óvodai csoportra, illetve egy tanuló csoportra jutó gyermekek, illetve tanulók száma nem éri el a Köot. 3. sz. mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám külön kiírás szerint meghatározott arányát. A Társulás keretein belül az alábbi közoktatási intézményfenntartó társulások működnek: - Nagyrábé Bihardancsháza és Bihartorda Önkormányzatok Közoktatási Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

19 19 Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzat B.) Szociális szolgáltatások A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti 1) Szociális alapszolgáltatások közül: a) étkeztetés Szociális étkeztetés b) házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás c) családsegítés, Családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) közösségi ellátások Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) f) támogató szolgáltatás, Támogató szolgáltatás g) időskorúak nappali ellátása,

20 Idősek nappali ellátása h) fogyatékos személyek nappali intézménye Fogyatékossággal élők nappali ellátása i) demens személyek nappali ellátása szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) Demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba- Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - időskorúak nappali ellátása - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011.január.1- től) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (2011. január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) Székhely: 4181 Nádudvar, Fő u. 48. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - időskorúak nappali ellátása - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes- Bihartorda-Nagyrábé) Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés,

21 21 - támogató szolgáltatás, - időskorúak nappali ellátása - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány Sárrétudvari Szerep) Székhely: Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés (Szerep: június 1-től) - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások (Szerep: június 1-től) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartoda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken - fogyatékos személyek nappali intézménye Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken A Társulás keretein belül az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása ellátási szerződés alapján történik: Fogyatékosok nappali intézménye - Napfényes Támogató Szociális Egyesület (a Társulás teljes közigazgatási területén) Székhely: Püspökladány, Gábor Á. u. 11. Kezdő időpont: május 1. Közösségi ellátások - Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar) Székhely: Nádudvar, Hámán K. u Kezdő időpont: január 1. Támogató szolgáltatás - Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar- Tetétlen) Székhely: Nádudvar, Hámán K. u Kezdő időpont: január 1. Biharnagybajom Község Önkormányzata a Szociális Szolgáltatások közül csak a támogató szolgáltatás ellátásában vesz részt a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretében. 2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

22 22 C) Gyermekvédelmi ellátások 1) Gyermekjóléti alapellátás a) Gyermekjóléti szolgálat megszervezése és működtetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltak alapján Gyermekjóléti szolgáltatás b) Helyettes szülői hálózat működtetése Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása c) Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás 2) Gyermekvédelmi szakellátások A Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba- Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) Székhely: 4181 Nádudvar, Fő u. 48. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes- Bihartorda-Nagyrábé) Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány Sárrétudvari - Szerep Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata D.) Egészségügyi ellátás Központi ügyelet létrehozása és működtetése Háziorvosi ügyeleti ellátás E.) Településüzemeltetés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások a) állategészségügyi feladatok ellátása

23 23 - kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása, - állati hulladékok ártalmatlanítása, -gyepmesteri feladatok ellátása Állat- egészségügyi ellátás b) közterület felügyelet Közterület rendjének fenntartása c) önkormányzati utak ellenőrzése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása d) főépítészi feladatok ellátása Építészmérnöki tevékenység F.) A társulás, valamint tagjai közös közbeszerzési eljárásainak szervezése és bonyolítása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások G.) Belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társulási tanács a társulás működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról megbízási szerződés alapján külső szolgáltató bevonása útján gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatok ellátására a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadók. A belső ellenőrzési feladat ellátásban az alábbi települések vesznek részt: Báránd Bihardancsháza Bihartorda Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Tetétlen. H.)Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység I.)Mozgókönyvtári feladat ellátása Könyvtári szolgáltatások A feladat ellátása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási megállapodás alapján történik február 28. napjától: - Bihardancsháza - Bihartorda - Sárrétudvari - Szerep - Tetétlen

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálata Ikt. sz{m: 298-21/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete A gyermek intézményi étkeztetéséről, valamint a szociális- és munkahelyi étkeztetésről Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 9/c. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (II. 20.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 14/1998. (IV. 17.),

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án /szerda/ 17.15 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án /szerda/ 17.15 órakor Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E G H

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben