K i v o n a t. a képviselő-testület április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 K i v o n a t a képviselő-testület április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a április 8-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Erdei Attila Kaba, Kuruc u. 10. sz. alatti lakos haszonbérbe adás iránti kérelme a 0471/1 hrsz. területre 2. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított Alapító Okirat elfogadása 3. Részvétel gázvásárlásra alakuló Közbeszerzési Társulásban 58/2016. (IV.8.) Kvt.h.Erdei Attila Kaba, Kuruc u. 10.sz. alatti lakos haszonbérbe adás iránti kérelme a 0471/1 hrsz-ú területre Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kaba külterület 0471/1 hrsz. alatt lévő 12821/19397 arányban az önkormányzat tulajdonát képező 193,97 AK értékű terület Erdei Attila 4183 Kaba, Kuruc u. 10. szám alatti lakos részére kerüljön évben haszonbérbe adásra. A bérlet időtartamát és a bérleti díj mértékét a következő ülésen határozza meg a területalapú támogatás szabályainak ismeretében. A fenti területen a jövő évtől kezdődően energia nyár telepítését tartja megfontolandónak, melyhez gazdaságossági számítás elkészítésére kéri fel a jegyzőt. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: április 09. napjától folyamatos 59/2016.(IV.8.) Kvt.h. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány i alapító ülésén elfogadott alapító okirat módosítást megtárgyalta és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, illetve annak a bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosítását az Önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: folyamatos 60/2016.(IV.8.) Kvt.h. földgáz csoportos közbeszerzéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ( székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8. képviseli: Szentpétery Arnold) független energia beszerzési szakértő és közbeszerzési tanácsadó által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata ( 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) gesztor koordinálása mellett energia beszerzési feladatának összehangolására, valamint földgáz energiaszükséglete közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére. A közbeszerzés útján az önkormányzat a fenntartásában működő Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kaba, Kossuth u. 2. valamint a Szabadság tér 5. szám

2 2 alatt lévő iskola épületek gázbeszerzését kívánja biztosítani október 1-től október 1-ig tartó időszakra. Egyben elfogadja a Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerződésszám: 2016/ szerződés tervezetet. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: április 9-től folyamatos Kaba, április 28. dr. Csabai Zsolt jegyző

3 3 K i v o n a t a képviselő-testület április 21-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a április 21-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Beszámoló Kaba Város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról Előadó: Aranyi István r. ezredes Püspökladány rendőrkapitánya Balázs Pál Kabai Rendőrőrs parancsnoka 2.) Kaba Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) rendelet Különfélék módosítása; A évi költségvetés zárszámadása; Javaslat a évi költségvetési maradvány felosztására 1.) Költségvetés bevételeit befolyásoló díjtételek 2.) Kaba Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) rendelet módosítása 3.) évről szóló éves ellenőrzési jelentés Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 4.) Helyi rendelet megalkotása az egészségügyi alapellátások körzetének kialakításáról 5.) Igénybevételi és használati kártalanítási ajánlat a Nádudvar-ÉK mezőfejlesztési projekt, Nu-21 CH kút és Nu-21 kútvezeték DN80 gáz DN25 metanol üzemeltetésével érintett önkormányzati ingatlanok tekintetében 6.) Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-Javító Program keretében megvalósult beruházás vagyon átadása 7.) ifj. Bagi Zoltán Kaba, Juhász Nagy Sándor u.5. alatti lakos hozzájárulás iránti kérelme a Kaba 2445/4 hrsz. terület kaszálásához

4 4 8.) Szilágyi Jánosné Kaba, Erdő u. 6. szám alatti lakos hozzájárulás iránti kérelme a Kaba 0492/11 hrsz. terület kaszálásához 9.) Balogh Attila Kaba, Erkel F. u. 1. szám alatti lakos hozzájárulás iránti kérelme a Kaba 2437 hrsz. terület kaszálásához 10.) Farkas Tamás Kaba, Árpád F. u. 69. szám alatti és Zagyva Sándor Kaba, Almási J. u. 19. szám alatti lakos hozzájárulás iránti kérelme a Kaba 0491/13 hrsz. terület kaszálásához 11.) Pályázat benyújtása a TOP kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra 12.) A TOP kódszámú Zöld város kialakítása című pályázathoz szükséges megalapozó tanulmány készítése 13.) A településrendezési eszközök újbóli véleményezési szakaszának lezárása 14.) Közfoglalkoztatás keretében megépülő belvízelvezető rendszer kiépítéséhez műszaki ellenőr megbízása 15.) Pappné Székely Éva Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra benyújtott pályázatának véleményezése 16.) Állásfoglalás kérés gépjárműbeszerzés tárgyában 17.) A Városi Gyógyfürdő gépház elektromos szerelvényeinek javítására/szabványosítására fedezet biztosítása

5 5 58/2016. (IV.21.) Kvt.h. Kaba város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi Rendőrkapitányság Kaba város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételéről. Határidő: április 22-től folyamatos A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) Ör.sz. rendelet módosításáról szóló 9/2016.(IV.26.) Ör.sz. rendeletet; A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2016. (IV.) Ör.sz. rendeletet 59/2016.(IV.21.). Kvt.h. a 2015.évi pénzmaradvány felosztásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el: Önkormányzat Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: ezer forint - Bér és járulékok repr Dologi kiadásokra K-B-T. szennyvíztárs támogatás Beruházási kiadások Telepűlés terv Szivattyú vásárlás Belvíz műszaki ell ITS dokumentum Felújítás Közvil. korsz. terv Ellátottak juttatásai 863 Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 53 dologi kiadásokra 53 Óvoda Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: dologi kiadás 13 decemberi nettó bér miatt elvonás (önkorm tartalékba) Művelődési Ház Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 796

6 6 dologi kiadás 4 decemberi intézményi kifiz. bér 211, járulék 165= 376 decemberi nettó bér miatt elvonás (önkorm. tartalékba) 416 Könyvtár Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 305 dologi kiadás 24 decemberi intézményi kifiz. bér 5, járulék decemberi nettó bér miatt elvonás (önkorm.tartalékba) 266 Önkormányzat szabad maradványa: Fejlesztésre 177/2015.(IX.3.) Kvt.h. tüzivizi tároló B tip. tornaterem /2015.(XI.19.) Kvt.h. elektromos hálózat B tip.tornat /2015.(XI.12.) Kvt.h.integrált tel. fejl. stratégia /2015.(X.9.) Kvt.h. köztéri szobrok /2016.(III.22.) Kvt.h.ingatlan vásárlás Fürdő belső felújítás /2015.(VI.18.) Kvt.h. eszközfejlesztési pályázat Műv.ház /2014.(VII.8.) Kvt.h. Szennyvíztelep ingatlan vásárlás Öszesen: Fejlesztésre átadott pénz 264/2015.(XII.21.) K-B-T szennyvíz társulás kölcsön /2015.(IV.30.) Kvt.h. K- B-T szennyvíz társulás kölcsön /2015.(V.21.) Kvt.h. K- B-T szennyvíz társulás kölcsön /2015.(X.15.) Kvt.h Nádudvar-Kaba hulladékgazd Garancia- és kezességvállalások Összesen: évi költs.be felhalm. maradvány betervezve műk.re Dologi jellegű kiadások évi közüzemi díjak 574 honlap karbantartás 500 szünidei étkeztetés /2015.(XII.21.) növényterm. szántási munkák 333 növényterm. bevétele dologira száraztészta bevétel dologira /2015.(IX.24) Föld terület. vás. ügyvédi díja /2015.(IX.24). üter. ing. fv. járulék 81 közmunka előleg dologira tévesen leutalt állami előleg visszafizetése /2014.(VI.19.).Kvt.h informatikai szabályzat 653 Dologi összesen: Közmunka előleg bérre és járulékra /2016.(II.18.) Ünnepi terv Műv.ház 2.636

7 7 171/2013.(VIII.15.) Kvt.h. METEORIT SE támogatás /2016.(III.22.) Bírkózók kölcsön /2016.(III.22.) Civil szervezetek támogatása 420 ellátottak pénzbeni juttatása 48 TÁMASZ adomány évi költségvetésbe betervezve műk. kiadás decemberi nettó bér miatt intézmény finanszírozás /2016.(II.18.) Kvt.h. Óvodában nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék kiegészítésére Önkorm.Szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése Polgármesteri Hivatal szabadon felhasználható Dologi kiadás családi rendezvénye 341 informatikai eszközökre 873 decemberi nettó bér miatt elvonás önkorm. tartalékba Óvoda szabad maradványa: /2016.(II.18.) Kvt.h. nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék kiegészítésére 927 Műv. Ház szabad maradványa: 952 Kultúra napja 252 Augusztus 6-ai rendezvényekre 700 Könyvtár szabad maradványa: Kaba könyv bevétele 61 Határidő:2016. április 22-től folyamatos 60/2016.(IV.21.) Kvt.h. a költségvetés bevételeit befolyásoló díjtételekről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bevételeit befolyásoló díjtételeket - helyiségek bérleti díja, mázsálási díj, hirdetési díj, vállalkozásba adott tevékenységek díja, fürdőhasználati díj, fürdőben kereskedelmi tevékenység díja, piaci helypénz, fogorvosi munkadíj, könyvtár használati díj, a Kabai Hírmondó hirdetési tarifái, a Mácsai Sándor Művelődési Ház terembérleti óradíja, gyermekétkeztetés nyersanyagnormái meghatározó 249/2013.(XII.12.) Kvt. határozatban, figyelembe véve a 256/2015.(XII.10.) Kvt. határozatot- meghatározott díjtételek közül a következő díjtételeket az alábbiak szerint módosítja: Húsbolt Ft/hó + áfa Piaci helypénz Őstermelő Más Önk.-i fedett asztalról m2 ként 189+ áfa= áfa=245 Önk.-i fedetlen asztalról m2-ként 189+ áfa= áfa=245 Szabad területen m2-ként 153+áfa= áfa=204 Bérlet+napi helypénz áfa= áfa=1.750 gépjármű parkolás egységesen

8 8 a piac területén áfa=8.000 Ft/nap /gépjármű vagy utánfutó mérlegház élő állat 150 kg-ig 197+áfa=250Ft/db 150kg felett 402+áfa= 510Ft/db törmelék lerakás m3-ként 153+áfa=194Ft/ m3 továbbá a 249/2013.(XII.12)Kvt.h, és 256/2015.(XII.10.) Kvt. határozatban meghozott díjtételeket az alábbiakkal egészíti ki értékesítés szegélykő 354+áfa= 450 Ft/db betonáteresz térkő szürke színes áfa=2.500ft/db áfa=1.500ft/m áfa= 1.800Ft/m2 szolgáltatás fűnyírás 12+ áfa= 15Ft/m2 fuvarozás(+gépk) áfa=3.500Ft/üzemóra ágaprító(+gépk.) avant (+gépk.) áfa=7.000Ft/üzemóra áfa=5.000Ft/üzemóra aggregátor kölcsönzés áfa=6.350 Ft/12 óra betonkeverő kölcsönzés2.362+áfa= ft/nap Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: április 30. A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról szóló 10/2016.(IV.26.) Ör.sz. rendeletét 61/2016. (IV.21.) Kvt.h. a évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Big-Audit Kft. által évben az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél végzett belső ellenőrzések megállapításait összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos

9 9 A képviselő-testület megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IV.26.) Ör.sz. rendeletét 62/2016.(IV.21.) Kvt.h. a Nádudvar-ÉK mezőfejlesztési projekt, Nu-21 CH kút és Nu-21 kútvezeték DN80 gáz DN25 metanol üzemeltetése, Kaba külterület 091/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a MOL Nyrt részéről tett igénybevételi és használati, kártalanítási ajánlat elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ( 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. felelős szervezet: MOL Nyrt. Kutatás-Termelés MOL, KT Üzleti Támogatás MOL, Hatósági Kapcsolatok és Működés Támogatás, Bányamérés és Birtokjog; képviseli: dr. Mike Krisztina Bányamérés és Birtokjog MOL vezető és Dr. Birta Zsuzsanna Birtokjogi projekt koordinátor) beruházásában megvalósult Nádudvar-ÉK mezőfejlesztési projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Kaba külterület 091/1, 0164/13, 0107, 0109/1, 0168, 0178/19, 0109/2, és 0114/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő Nu-21 CH kút és Nu-21 kútvezeték DN80 gáz DN25 metanol bányászati létesítmény biztonsági övezetébe tartozó terület igénybevételéért a Ft/m2+ÁFA kártalanítási összeget elfogadja az alábbiak szerint: Hrsz. Művelési ág Ingatlan teljes területe (m2) 091/1 önkormányzati út 0164/13 önkormányzati út 0107 saját használatú út 0109/1 saját használatú út 0168 saját használatú út 0178/19 saját használatú Igénybevett Igénybevételi terület (m2) díj mértéke (Ft/m2) díj (Ft.) Felajánlott igénybevételi út 0109/2 kivett csatorna /1 kivett csatorna ÖSSZESEN: Felhatalmazza a polgármestert ingatlanonként az Igénybevételi, használati és műszakibiztonsági megállapodás aláírására, valamint a kártalanítási összegről számla kiállítása iránt szükséges intézkedés megtételére. Határidő: április 30.

10 10 63/2016.(IV.21.) Kvt.h. Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósult beruházás vagyon átadás-átvétele Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.3.0/ számon nyilvántartott Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt elnevezésű Európai Uniós Projekt keretében megvalósult beruházást követően a Társulás térítésmentesen átadja Kaba város Önkormányzata részére az értéknövelő víziközmű beruházást Ft, azaz Kettőszázötvenmillió-nyolcszázhúszezerkettőszázhuszonnégy forint összegben, Ft, azaz Kettőszázharminckilencmilliókilencszázharminckilencezer-háromszázötvenöt forint halasztott bevétellel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja. 64/2016. (IV.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy ifj. Bagi Zoltán 4183 Kaba, Juhász Nagy Sándor utca 5 szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 2445/4 hrsz. alatt lévő területen, azzal a feltétellel, hogy a területet rendben tartja. Nevezett az ingatlan kaszálására annak önkormányzati hasznosításáig vásárlás iránti kérelem elbírálásáig jogosult. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 1. 65/2016. (IV.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Szilágyi Jánosné 4183 Kaba, Erdő utca 6 szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen a 0492/11 hrsz. alatti legelőnél a kerítés és a kanális között területen, azzal a feltétellel, hogy a területet rendben tartja. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 1. 66/2016/(IV.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balogh Attila 4183 Kaba, Erkel Ferenc utca 1 szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 2437 hrsz. és a 2432 hrsz. alatt lévő területeken, azzal a feltétellel, hogy a területet rendben tartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

11 11 Határidő: május 1. 67/2016/(IV.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul, hogy Farkas Tamás 3183 Kaba, Árpád Fejedelem utca 69 szám alatti lakos és Zagyva Sándor 4183 Kaba, Almási János utca 19 szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 0491/13 hrsz. alatt lévő területen, azzal a feltétellel, hogy a területet rendben tartják. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 1. 68/2016.(IV.21.) Kvt.h. Pályázat benyújtása a TOP kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megnevezésű (Kódszám: TOP ) kiírásra a Kossuth utca 2. szám alatti (HRSZ: 141/3) központi iskolaépület új és régi szárnyának energetikai korszerűsítésére, Ft összköltséggel 100 %-os támogatási intenzitás mellett. Szükségesnek tartja, hogy a támogatott munkák mellett az iskola külsőbelső szennyvízhálózata, vízhálózata valamint a vizesblokkok is felújításra kerüljenek. Vállalja, hogy a megmaradó, régi szárnyban található, 59,26 m2 hasznos alapterületű szolgálati lakásra arányosan eső költségekre, valamint az iskola külső- belső szennyvízhálózat, vízhálózat és vizesblokkok felújításának költségeire, a tervezői költségbecslésben számított összeg erejéig később fedezet fog biztosítani. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével, és a további szükséges intézkedések megtételével. Dr. Csabai Zsolt jegyző 69/2016.(IV.21.) Kvt.h. a TOP kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázathoz szükséges megalapozó tanulmány készítéséről Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld város kialakítása megnevezésű (Kódszám: TOP ) pályázat előkészítése kapcsán megbízza a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t (4026, Debrecen, Piac u. 54., Képviseli: Korbeák György ügyvezető) a pályázat benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány elkészítésével Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegben a évi költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

12 12 Dr. Csabai Zsolt jegyző 70/2016.(IV.21.) Kvt.h. a településrendezési eszközök újbóli véleményezési szakaszának lezárásáról Kaba Város Képviselő-testülete a településrendezési eszközök megismételt véleményezési szakaszát ezennel lezártnak tekinti. Felkéri a Tervezőt, hogy az állami főépítész úrral folytasson további egyeztetést a dokumentáció végleges összeállítása előtt a kért pontosítások, kiegészítések miatt. Az így javított anyag küldendő végleges szakmai véleményezésre, és annak megtörténte után ismételten előterjesztendő végleges jóváhagyásra. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével, és a további szükséges intézkedések megtételével. Dr. Csabai Zsolt jegyző Tokai-Kiss Gábor mb. főépítész 71/2016. (IV.21.) Kvt.h. közfoglalkoztatás keretében megépülő belvízelvezető rendszer kiépítéséhez műszaki ellenőr megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a start mintaprogram keretében megvalósuló belvízelvezető rendszer kiépítési munkálatainak műszaki ellenőri feladataival megbízza Kaszás Sándor Kaba, Pefőfi u. 58.sz. alatti lakos vállalkozót, melyre egyszeri Ft+ÁFA összeget biztosít a évi költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző 72/2016. (IV.21.) Kvt.h. intézményvezető beosztásra kiírt pályázatra érkezett pályázat véleményezése Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és támogatja a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázatra Pappné Székely Éva Kaba, Kuruc u. 19.sz. alatti lakos pályázatát. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 73/2016. (IV.21.) Kvt.h. gépjármű beszerzésről

13 13 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat részére 1 db Toyota Verso 1,8 ACTIVE 7 személyes gépkocsi beszerzéséhez. A gépkocsi megvásárlásához valamint vonóhorog és üzembe helyezés költségére a meglévő gépjármű beszámításán felül Ft fedezetet biztosít a évi fejlesztési tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző 74/2016.(IV.21.) Kvt.h. a Kaba Városi Gyógyfürdő Gépház elektromos szerelvényeinek javítására fedezet biztosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaba Városi Gyógyfürdő Gépház elektromos szerelvényei javítási munkálatainak elvégzésével a Mezei-Vill Kft-t ( 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) bízza meg. A munkálatok elvégzésére nettó Ft fedezetet biztosít a évi fejlesztési tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, április 25. dr. Csabai Zsolt jegyző

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 06.) számú Újfehértó- Bököny viziközmű fejlesztési projekt összköltségnöveléséhez

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012. 161/2012.(VII.10.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére tekintettel arra a tényre, hogy a városnak nincs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 22/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet 3. a helyi adókról. 23/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-1/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-1/2013. 1/2013.(I.08.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása

Részletesebben

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tárgy; Tájékoztató európai

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

2014. évi határozatok mutatója

2014. évi határozatok mutatója 2014. évi határozatok mutatója 1/2014. (II. 13.) határozat Napirendi pontok elfogadásáról 2/2014. (II. 13.) határozat Interpellációkra adott válaszokról 3/2014. (II. 13.) határozat Beszámoló a két ülés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 25/2015.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758.

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758. 33/2009.(III.19.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A hajdúhadházi Központi Orvosi Rendelő fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése témában nyertes

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, 2016. május 12.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, 2016. május 12. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.4.1-15 kódszámú, Foglalkoztatás és az fejlesztésével című felhívásra a Katona József Úti Bölcsőde felújítása céljából Ózd, 2016. május 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére 4478-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére Tárgy: A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 73/2016.(IV.28.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2016. április 28-ai ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Beszámoló a 2016. március 31-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére 200/2014.(XII.11)Kt. sz. Kiss E. u. 53. sz. alatti ingatlan önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 191/2015.(IX.24.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi napirendjéről:

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21.

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21. 81/A/2016. (III.21.) KT határozat: megtárgyalta, és elfogadja Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó, aktualizált, cafeteria szabályzatát. Tárgy: Svert kupa reklámozása 81/B/2016. (III.21.)

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26. Ügyszám: 24-69/2016. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2016. április 26. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén Hozott határozatok: 49/2015.(04.09.)-től 66/2015.(04.09.)-ig Hozott rendeletek: 7/2015.(04. 14.) 1 J

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben