Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I /2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény az önkormányzatok céljaként jelölte meg a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a veszélyeztető okok feltárását és felszámolását védelmük és nevelésük mellett. A törvény megállapítja azokat a szabályokat, mely szerint segítséget kell, hogy nyújtsanak az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A feladatok megoszlását, az egyes ellátásokat és a hatósági intézkedéseket a tájékoztató 1. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza. A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról évente átfogó értékelést készít a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények alapján. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésénél át kell tekinteni a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. A lakónépesség számának és korcsoportonkénti megoszlásának alakulását a 2. és 3. sz. mellékletben található táblázatok mutatják. A gyermekek védelmét a pénzbeli ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, a hatósági intézkedések, a javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait az ENI útján biztosítja, a hatósági jogköröket a jegyző és a Városi Gyámhivatal gyakorolja. I. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi alapellátások célja a családok szociális helyzetének és nevelési-gondozási funkciójának megerősítése, a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése.

2 2 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás-rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Makó Város Önkormányzata rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósított a 2005-ös évben a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban nevelkedés nem állt a gyermekek érdekével ellentétben. A támogatás havi összege 5.434,-Ft volt, mely elsősorban az oktatási-nevelési intézménybe került átutalásra, a gyermekek étkeztetésére. Ezen kívül a fennmaradó összeget ruházatra, tankönyvvásárlásra stb. fordíthatta a szülő. Ezen támogatási formát jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény váltotta fel. E szerint az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsődében, óvodában az étkezéshez normatív kedvezményt, évi egyszeri egyösszegű támogatást, valamint külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket igényelhet. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott mértékben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Azokat a gyermekeket, családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról nem lehet más módon gondoskodni. Rendkívüli támogatásban 2005-ben 983 gyermek részesült, melyből természetbeni ellátás formájában, tankönyvtámogatásban 922 gyermek, táboroztatásban 37 fő, pénzbeli támogatásban pedig 24 fő részesült. II. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az óvodások és bölcsődések étkeztetése ingyenes volt 2005-ben azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, továbbá 50 %-ot kellett fizetni azon családoknak, akiknél három vagy több gyerek van, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyerek található. Iskolás gyermekeknél 50 %-át fizették ki a gyermek étkezése után azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, valamint ha tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek október 1-jéig 8 fő bölcsődés korú gyermek részesült kedvezményben, amiből ingyenes étkeztetést 4 gyermek kapott, 50 %-os támogatottságban pedig 4 fő részesült. Az óvodás korú gyermekek közül 282 fő gyermek részesült kedvezményben 2005-ben, amiből ingyenes étkeztetést 189 gyermek kapott, 50 %-os támogatottságban pedig 93 fő részesült. Az általános iskolák esetében 50 %-os étkezési térítési kedvezményt az elmúlt évben 523 tanuló kapott. III. Az önkormányzat által biztosított természetbeni ellátások: A Gyermekjóléti szolgáltatás az ENI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül valósul meg. A szolgálatnál foglalkoztatott 4 diplomás szociális munkás folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, szoros kapcsolatot tart fenn az óvodai, iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal annak érdekében, hogy a gyermek problémái, veszélyeztetettsége mielőbb látókörükbe kerüljön, és a szükséges intézkedést késlekedés nélkül meg tudják tenni ben a gyermekjóléti szolgálat által 149 gyermek részesült gondozásban, mely 60 családot érintett. A gyermekjóléti gondozás 20 gyermek esetében szűnt meg.

3 ben a gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai: Életviteli problémák: 110 gyermeknél Gyermeknevelési problémák: 93 gyermeknél Elhanyagolás: 17 gyermeknél Fizikai és egyéb bántalmazás: 27 gyermeknél Szülők vagy más családtag szenvedélybetegsége, illetve mentális betegsége: 17 gyermeknél Anyagi problémák: 97 gyermeknél A várandós anyák gondozását a gyermekjóléti szolgálat munkatársai a védőnőkkel közösen végzik. Elsősorban azokra az anyákra fordítanak nagy figyelmet, akik szociálisan hátrányos körülmények között élnek. Felvilágosító munkával igyekeznek elérni, hogy az anya rendszeresen vegyen részt a tanácsadásokon és az orvosi vizsgálatokon, hogy az esetlegesen fellépő problémákra mielőbb fény derüljön. Nagy figyelmet fordítanak a megszületett gyermek táplálására (anyatej-pótlás), és a csecsemő egészséges fejlődéséhez szükséges körülmények megteremtésére ben két várandós édesanya kapott elhelyezést a Családok Átmeneti Otthonában annak érdekében, hogy a csecsemő egészséges környezetben, a gondozónők segítségével megfelelő gondozásban részesüljenek, és biztosítva legyenek számukra mindazok a feltételek, amelyek egészséges fejlődésükhöz szükségesek. Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása A Gyermekjóléti Szolgálat a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a Gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. A Gyermekjóléti szolgálat családgondozója elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban ben 11 vérszerinti szülő gondozását látták el. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját nagymértékben segíti a városban kialakított kapcsolati háló, melynek tagjai: Védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Oktatás-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei Gyámhivatal, Gyámhatóság Rendőrség, ügyészség, bíróság Egészségügyi intézmények, háziorvosok Környező települések gyermekjóléti szolgálatai. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés 2005-ös évben kimagaslóan hatékony volt. Így különösen az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseitől, a Gyámhatóságtól, a rendőrségtől, a védőnői szolgálattól érkeztek a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzések. A Gyermekjóléti Szolgálat 3 alkalommal rendezett szakmaközi megbeszélést, 7 esetben hívott össze és bonyolított le esetmegbeszélő konferenciát egy-egy gyermek súlyos problémáinak megoldása érdekében. A 2004-ben rendezett Összefogás a gyermekért című konferenciánk sikerére való tekintettel ben két alkalommal tartottunk előadást Éretlenek címmel, mely során a serdülők rohanó

4 4 világának csapdáit próbáltuk fókuszba állítani. A májusban megrendezett konferenciára a térség szakembereit hívtuk meg, az októberi előadáson pedig közel 400 makói diák vett részt. Az Egyesített Népjóléti Intézmény által két telephelyen működtetett bölcsődében 70, 0-3 éves kor közötti gyermek napközbeni ellátására van lehetőség. A bölcsődét elsősorban azok a kisgyermekek vehetik igénybe, akiknek szülei napi 8 órában állandó munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy főfoglalkozásként vállalkozói tevékenységet folytatnak. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv. 21. (1) bekezdés b) pontja a GYES-en lévő édesanyák számára lehetővé tette, hogy igénybe vegyék a bölcsődei ellátást abban az esetben, ha ismét munkába állnak. A bölcsődébe a GYES-en lévők gyermekeinek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség. Előfordulhat, hogy az anyák munkába állását, illetve munkába való visszatérését a bölcsődei férőhelyek hiánya akadályozni fogja. Minden évben felvételre kerül néhány olyan kisgyermek is, akinek bölcsődei gondozását a rossz szociális körülményei teszik indokolttá. A bölcsődékben kisgyermekek napközbeni ellátását 16 szakképzett gondozónő és 5 technikai dolgozó végzi. A két telephelyen működő bölcsődét évben összesen 127 gyermek vette igénybe. A kihasználtság a Belvárosi Bölcsődében 83 %-os volt, az Újvárosi Bölcsődében 63,4 %-os volt. A bölcsődék átlagos kihasználtsága 2005-ben 74,3 %-os volt. A bölcsődében a gyermekek napi négyszeri étkezésben részesültek. A gyermekek szocializációját ingergazdag, biztonságos és tevékenységre motiváló tárgyi környezet biztosítja. A bölcsőde keretein belül havi rendszerességgel működő baba-mama klubban szakemberek (orvos, pszichológus, védőnő, dietetikus, bölcsődei gondozónő) tartanak előadásokat a gyermekeket érintő aktualitásokról. A krízishelyzetbe került gyermekek gondozása, átmeneti elhelyezése a Családok Átmeneti Otthonában biztosított. Az édesanyával beköltöző gyermekek 12 hónapon keresztül vehetik igénybe a teljes ellátást nyújtó otthon szolgáltatásait, amely egy esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona szeptember eleje óta kistérségi társulás keretében működik. Az elmúlt évben több esetben vette igénybe a kistérségből édesanya gyermekével az otthon szolgáltatásait. Férőhely üresedéskor a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója telefonon megkeresi a település családgondozóját és tájékoztatja őket az üres férőhelyekről. Amennyiben igény merül fel, a Gyermekjóléti Szolgálat előgondozást végez, ezt követően elkészíti a felvételi javaslatot. Más városokból jelentkezőkkel szemben, minden esetben előnyt élveznek a kistérségi társulás településeiről jelentkezők ben 24 gyermek és édesanya, összesen 3688 gondozási napot töltött az otthonban. A 14 férőhelyes otthon kihasználtsága az elmúlt évben 71 %-os volt, szemben a 2004-es év 21 %-os és a 2003-as év 38 %-os kihasználtságával. IV. Védelembe vétel A gyermeket védelembe veszi az önkormányzat jegyzője, ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes igénybevételével is fennáll, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. Ezen intézkedést közös munka előzi meg a Gyermekjóléti-, Védőnői Szolgálattal és az oktatási intézményekkel. A védelembe vételi eljárás folyamán meghallgatásra kerültek a szülő, ifjúságvédelmi felelősök, a családgondozó, és az eljárás előmeneteléhez szükséges szakértői vélemények is fontos szerepet játszanak a döntésben. Amennyiben a vizsgálat során a védelembe vétel elkerülhető, tehát nem indokolt, akkor a Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretében gondozza tovább a gyermeket és szükség esetén jelzést tesz a jegyző felé. Ha a védelembe vétel indokolt környezeti, magatartási, anyagi, egészségi problémák, alkoholizmus, esetleg lakáskörülmények miatt, akkor határozat születik, melyben kötelezi a jegyző a szülőt az együttműködésre, felszólítja a helytelen életvezetésére, magatartásának következményére és annak megváltoztatására, továbbá a gyermek részére a Gyermekjóléti Szolgálat

5 5 családgondozóját rendeli ki, aki egyéni gondozási-nevelési tervet készít a gyermekre vonatkozóan. A védelembe vétel indokoltsága - kérelemre bármikor, hivatalból évente - kerül felülvizsgálatra. A december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorú gyermek adatait a 4. számú melléklet első táblája tartalmazza. V. Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermek ideiglenes hatályú azonnali elhelyezése szükséges, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. Súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Az ideiglenes hatályú elhelyezés miatt a szülő gondozási, nevelési joga szünetel. Ezt követően a gyámhivatal megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha ennek feltételei nem állnak fenn, továbbá megvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartását és a perindítások lehetőségét. A jegyzőn kívül ideiglenes hatályú elhelyezésről határozatot hozhat a gyámhivatal, a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága. Az elmúlt évben az ideiglenes hatályú elhelyezések okaként javarészt a szülők elhanyagoló magatartását, nevelését kell megneveznünk. Az ideiglenes hatályú elhelyezések száma 2005-ben az előző évhez képest csökkent, száma 6 volt, mely 7 kiskorút érintett. Az ideiglenes hatályú elhelyezések számát a 4. számú melléklet második táblája tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! VI. A Makó Városi Gyámhivatal működése és kapcsolódó feladatai A Makó Városi Gyámhivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) tevékenységéről évente tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A Gyámhivatal illetékességi területe változatlanul a makói kistérségre terjed ki. A Gyámhivatal szakmai irányítását és felügyeletét a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. A hivatal munkatársainak létszáma jelenleg is 4 fő, mindannyian felsőfokú végzettségűek és a munkakörhöz előírt képesítéssel rendelkeznek. Tárgyidőszakban az iktatott ügyiratok száma db, főszámon db, alszámon db irat került iktatásra. A hozott határozatok száma db volt. A fellebbezéssel megtámadott határozatok száma 7 db volt éves szinten. A Gyámhivatal eljárását jelentősen érintette több jogszabály változása november 1.-től hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket). Ehhez az új jogszabályhoz igazították a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) sz. Korm. rendeletet (továbbiakban: Gyer.). Ez az új szabályozás január 1. napjával lépett hatályba, majd napjával ismét történtek benne változtatások. A Ket. rendelkezése alapján jelentősen lerövidült a gyámhivatal rendelkezésére álló ügyintézési idő: azonnal illetve 15 nap hosszabbítás engedélyezhető. A törvény új eleme, hogy az eljárás megindulásáról az érintetteket írásban értesíteni kell. Változtak a döntési formák is, a Ket. hatálybalépése óta számos esetben nem határozatot, hanem végzést kell hoznunk. A Gyer. változásai közül említést érdemel, hogy a jogszabály tételesen meghatározta azokat az ügytípusokat, amelyekben az ügyfél csak személyesen nyilatkozhat, meghatalmazott képviselő nem járhat el. A gyámhivatali eljárást nehezíti az az új rendelkezése a Gyer.-nek, hogy mindössze 3 ügyfajtánál engedi meg az egyszerűsített határozat (indokolást nem tartalmazó) meghozatalát, holott ezzel a lehetőséggel korábban széles körben lehetett élni. Az ügyintézés korszerűsítését jelentő elektronikus ügyintézés a gyámhatósági eljárásban csak szűk körben (pl: kérelem benyújtása, nyilatkozat továbbítása, hiánypótlás, értesítés) alkalmazható.

6 1. A Gyámhivatal intézkedései a gyermekvédelmi gondoskodás területén 6 A jegyzői gyámhatóság és a vele együttműködő családgondozó szakemberek a gyermek családból történő kiemelése iránt intézkednek, ha az eljárásuk nem vezetett eredményre. A gyakorlatban továbbra is fő cél a gyermek családban tartása, és a szakemberek ennek érdekében elsősorban a családba fogadást vagy a gyermek elhelyezési pert készítik elő. A családba fogadás a szülők önkéntes elhatározásán alapul. A fenntartása évente felülvizsgálatra kerül, szükség esetén hosszú évekig fenntartható. Változatlanul gyakran alkalmazott megoldás ez a gyermek családban tartására. (5. számú melléklet). Amennyiben a gyermek kiemelése szükséges a környezetéből, és a családba fogadás sem megoldás, jegyzői, rendőrségi, bírósági, ügyészségi, vagy gyámhivatali hatósági intézkedéssel másik szülőnél, hozzátartozónál, nevelőszülőnél, vagy intézményben lehet a gyermeket elhelyezni. Tárgyidőszakban a legtöbb gyermek a másik szülőnél, egyéb családtagnál került elhelyezésre, és helyzetük rendezésére gyermek elhelyezési pert indítottunk. Elmondható, hogy a bíróság minden esetben egyetértett az intézkedésünkkel és a keresettel megegyező döntést hozta. Az intézményben ideiglenesen elhelyezett gyermekek sorsának további alakulását a Gyámhivatal kíséri figyelemmel. Az intézmény, a család, a gyámhivatal és a családdal foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek bevonásával 30 napon belül újra felméri, hogy szükséges-e a további intézeti gondoskodás. Az ideiglenes elhelyezést az átmeneti nevelésbevétel követi. Erről a hatályos rendelkezések szerint 30 napon belül kell dönteni. A gyermeket befogadó intézmény a továbbiakban mindaddig biztosítja a kiskorú teljes ellátását, amíg a család képessé nem válik a gyermek visszafogadására. Ennek érdekében évente felül kell vizsgálni a feltételek fennállását. Ha a család fogadóképes, megszűnik az átmeneti nevelés és a gyermek a saját családjában nevelkedhet fel. Amennyiben nincs szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a szülő fél éven át egyáltalán nem él kapcsolattartási jogával, a gyermek tartós nevelésbevételére kerülhet sor (5. számú melléklet). A nevelésbe vett gyermekek nemcsak otthont nyújtó intézményi ellátásában részesülhetnek, lehetőség van nevelőszülőkhöz való kihelyezésükre is. Az átmeneti, illetve tartós nevelésben lévő gyermekek vonatkozásában a gyámi tisztséget a gondozó intézmény (gyermekotthon vagy lakásotthon) vezetője, illetve a nevelőszülő tölti be. A speciális gyermekotthonok 3 éve működnek megyénkben. Ide kerülnek azok a kiskorúak, akik súlyos magatartási problémájuk miatt egyéb közösségben nem tarthatóak. Térségünkből jelenleg 3 kiskorú nevelkedik ilyen intézményben. Az intézményben, illetve nevelőszülői gondozásban nagykorúvá váló fiatalok kötelező alapellátásként legalább 1 éves időtartamú utógondozásban részesülnek. Sorsukat figyelemmel kísérik és így kapnak segítséget az önálló életkezdéshez. Az utógondozás másik típusa az utógondozói ellátás, amely a fiataloknak nyújt még jelentősebb további gondoskodást abban az esetben, ha létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják, nappali tagozaton tanulnak, esetleg munkanélküliek. Ők továbbra is az intézményben, vagy a nevelőszülőnél teljes ellátást kapnak. Ha külön háztartásban élnek, albérleti támogatásban részesülhetnek, ha pedig saját otthonnal rendelkeznek, létfenntartásukhoz kaphatnak segítséget. A legtöbb fiatalnak erre a segítségre van szüksége és ők élnek is ezzel a lehetőséggel. Ily módon lehetőségük van arra, hogy iskoláikat elvégezzék és akár több szakmát is szerezhessenek. (5. számú melléklet). 2. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások A Gyámhivatal hatáskörébe továbbra is kétfajta pénzbeli ellátás: a.) gyermektartásdíj megelőlegezése, b.) otthonteremtési támogatás. a.) A gyermektartás díj állam általi megelőlegezésének szabályait a gyermekvédelmi törvény és a hozzákapcsolódó kormányrendelet részletesen, pontosan meghatározza. Tárgy időszakban e területen is jogszabályváltozás következett be napjától 6 havi (előtte 3 havi) behajthatatlanság esetén előlegezhető meg a tartásdíj a jogosult részére.

7 7 A megelőlegezett tartásdíj kifizetéséről a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik és az általa kifizetett összeget 100%-os mértékben visszaigényli és kapja a hivatal az állami költségvetésből. Ezzel a támogatással havonta jelenleg 30 család, összesen 47 gyermek kap segítséget létfenntartásához (5. számú melléklet). b.) Az otthonteremtési támogatás az intézeti ellátásból kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását, saját otthonának megteremtését segíti elő. A jelenleg megállapítható maximális összeg eft. A tárgyalt időszakban 5 fiatal vette igénybe ingatlanvásárlásra ezt a támogatást. Amennyiben a fiatal felnőtt nem rendelkezik egyéb készpénzvagyonnal, ez az összeg elsősorban a környező községekben teszi lehetővé számukra a házvásárlást. A fiatalok többsége azonban nem ismeri a falusi életet, az utazás, a munkavállalás nehézségeit és ezért elég hamar otthagyja az otthonát. Az 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom lejártával pedig értékesíti, így végül a támogatás nem éri el célját. Ha abban a környezetben teremthetne otthont, ahol gyermekként élt, ahol barátai és ismerősei laknak, ahol tanul vagy dolgozik, nagyobb esélye lenne arra, hogy valóban otthont teremt magának. Még ebben az esetben is jelentős segítség kell az utógondozók részéről ahhoz, hogy ezek a fiatalok megtanulják a felelősségteljes, önálló életvezetést. Ennek az ellátásnak a kifizetéséről is a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik, az állami költségvetés terhére, amely összeg szintén teljes egészében visszatérítésre kerül az állami költségvetésből. (5. sz. melléklet). 3. A Gyámhivatal egyéb feladatai A Gyámhivatal még számos további feladat ellátására köteles. Ezek között a legjelentősebbek a gondnoksági ügyek. Jelenleg 195 fő a nyilvántartott gondnokoltak száma. A hivatal jár el a gondnokság alá helyezési és a gondnokság felülvizsgálatára irányuló perekben, intézkedik a gondnokok kirendeléséről, és figyelemmel kíséri tevékenységüket (pl.: évente számadás elbírálása, vagyonkezelésekhez kapcsolódó jóváhagyások). Jelentős jogszabályi változás, hogy a gondnokok (és a kiskorúak gyámjai is) számadási kötelezettségének teljesítésére már nem egységes határidő van megállapítva, hanem kötelezettségüknek annak a hónapnak a 15. napjáig kell eleget tenniük, amely hónapban a gondnok (gyám) kirendelő határozat született. A számadási időszak pedig az ezt megelőző 12 hónap. Az új határidőről, és a számadási időszak változásáról az érintettek részletes tájékoztatást kapnak írásban a gyámhivatal részéről. Jelentős a kiskorúak vagyoni ügyeiben történő intézkedések, eljárások száma is. A december 31-i állapot szerint csak a készpénz vagyon, amellyel a gondnokoltak és a kiskorúak rendelkeznek 216 millió Ft volt. Ezen felül több száz fő az, aki ingatlanvagyonnal is rendelkezik. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozik még a kiskorúak szülői, nagyszülői, rokoni kapcsolattartásának szabályozása, újra szabályozása illetve a szabályozás után annak érvényre juttatása. A gyermekek érdekében a szülők közötti megegyezés elérése a fő célunk. Szükség esetén figyelmeztetés kiadására és pénzbírság (5-500 ezer Ft között) kiszabásának kilátásba helyezésére is sor kerül. Jelentős volt a jogszabályváltozás ezen a területen is. A Gyer. több szakaszát teljesen újraszabályozták, részletesen pontosították mindazokat a lépéseket, amelyeket a jogosultnak, a kötelezettnek illetve a hatóságnak meg kell tennie a probléma megoldása érdekében. Az új jogszabály a 14 év feletti gyermeknek is lehetővé teszi, hogy e tárgyban eljárást indítson, és joga van nemet mondania is. Az új jogi szabályozás változatlanul nagy hangsúlyt fektet a felek közötti egyezség létrehozására, amely hivatalunknál korábban is jól bevált gyakorlat volt. Fontos új elem a szabályozásban, hogy a kapcsolattartás szabályozására (újraszabályozására) irányuló kérelem elutasítható, ha a szülő a szülői kötelezettségeit önhibájából tartósan nem teljesítette illetve elhanyagolta és magatartásán nem változtatott. A gyermeket nevelő szülővel szemben is szigorítást vezettek be: amennyiben a gyermeket a másik szülő ellen neveli és a kapcsolattartására vonatkozó határozatnak nem tesz eleget, a

8 8 gyámhivatal pert indíthat a gyermek elhelyezésének megváltoztatására, illetve feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése miatt. A gyámhivatal jár el továbbá a kiskorúak családi jogállásának rendezése érdekében. Ha apai elismerő nyilatkozattal nem rendezhető a kiskorú családi jogállása, a Gyámhivatal a perindításhoz hozzájárul és ennek lebonyolításához eseti gondnokot (ügyvédet) rendel. A kiskorúak házasságkötésének engedélyezése iránt tárgyidőszakban nem indult eljárás. Az örökbefogadással kapcsolatos eljárás során a hivatal munkatársai gyorsan, soron kívül járnak el akár a saját, akár a társhatóság eljárásáról van szó. Tárgyidőszakban 4 gyermek örökbefogadása ügyében intézkedtünk. Tisztelt Képviselő-testület! Városunkban tovább kívánjuk erősíteni a szociális ellátórendszert, és a jövőben is nagy figyelmet fordítunk a gyermekek jogainak védelmére. A rendelkezésre álló minden eszközzel segítjük a családokat abban, hogy a gyermekek biztonságot nyújtó és támogató családi és közösségi környezetben nőjenek fel. M a k ó, május 30. Dr. Bánfi Margit Rózsa Istvánné Benákné Bárdi Ilona jegyző intézményvezető gyámhivatal-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 3. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT TARTALOM TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI PÓTLÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

az egyes törvényeknek az egyedülálló szül őket segítő módosításáról

az egyes törvényeknek az egyedülálló szül őket segítő módosításáról Országgyűlés Hivatala Irományszám : S 90 Érkezett : 2016 MÁRC 00. 2016. évi.... törvény az egyes törvényeknek az egyedülálló szül őket segítő módosításáról 1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben