Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata"

Átírás

1 Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatásszervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatásszervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció végrehajtásáról történő beszámolásra illetve felülvizsgálatra utoljára 2010-ben került sor. Figyelemmel arra, hogy a 2010-es országgyűlési választásokat követően az igazgatási, szociális igazgatási feladat- és jogkörök alapvetően változtak meg, szükségesnek mutatkozott egy letisztultabb feladat- és hatásköri környezet kialakulásának időszakára hagyni az újabb felülvizsgálatot és egy újragondolt koncepció kiadását. Erre a letisztultabb jogszabályi környezetre mostanáig kellett várni. Napjainkra jutottak nyugvópontra az önkormányzati segélyezés szabályozásának alappillérei, az önkormányzati illetve a szociális finanszírozás teljes átalakításának megvalósítása, a kistérségi szervezeti struktúra letisztulása és az önkormányzati kötelező és önkéntes feladatok körének gyakorlati letisztulása. A legnagyobb kihívást a koncepció aktualizálása tekintetében a várható jogszabályváltozásokból eredő bizonytalanság jelenti, főképp az, hogy továbbra sem látható pontosan, hogy a szociális ellátórendszer mely szolgáltatásai maradnak kötelező feladatként az önkormányzatnál a jövőben is. A megváltozott körülmények között is meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, mint szociális szolgáltató. A szociális szolgáltatások nyújtását 2010 óta változatlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el önkormányzatunk, egyúttal biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatának, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásoknak és ellátásoknak a megvalósítását. A feladatellátáshoz a személyi és tárgyi feltételeket a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal, továbbá a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (9100 Tét, Fő u. 94) biztosítja. Ehelyütt emelem ki, hogy a Szt. 92. (4) bekezdése részletesen meghatározza, hogy mely adatokat kell tartalmaznia a szociális szolgáltatásszervezési koncepciónak. Ezen adattartalmakat jelen iratomban nem ismétlem meg, mivel a 2013 júniusában az 53/2013. (VI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) teljes részletességgel bemutatásra kerülnetek, figyelemmel arra, hogy a HEP a KSH és a TEIR rendszer hatályos adataira építve mutatja be településünk jellemző adatait. 1

2 I. fejezet A szociális szolgáltatások nyújtásának szabályozása és gyakorlata Nem csak a szociális rendszer, de a teljes közigazgatás átalakítására irányuló átszervezésre került sor a járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. tv. alapján, január 1. napjától. A járási hivatalok legfontosabb feladata a jogszabályi előírások alapján a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása, melynek során az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szétválasztására került sor. A győri székhelyű Győri Járáshivatalhoz Rábapatonával együtt- 36 település tartozik. A korábban a jegyző hatáskörébe tartozó szociális feladatok közül az időskorúak járadéka, az alanyi ápolási díj, a normatív közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása január 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerültek. A Szt. 86. (1), (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat. ( ) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést ( ) köteles biztosítani. A Szt. 91. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy társulástól történő átvállalásáról szóló ( ) megállapodás illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. Egyébként az Szt a szerinti szabályozás szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat ( ) rendeletet alkot. A rendeletre vonatkozó szabályokat pedig folytatólagosan rögzíti az Szt. A szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása települési önkormányzati szinten három hatáskörben (szociális és gyermekvédelmi jogszabályi előírások alapján) történhet: 1. Jegyzői hatáskörben aktív korúak ellátása (Szt /C. ) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt /C ) rendszeres szociális segély (Szt /C. ) lakásfenntartási támogatás (Szt ) méltányossági közgyógyellátás (Szt. 50. (3) bek.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 65., Gyer /A. ) óvodáztatási támogatás (Gyer. 20/C. ) védendő fogyasztói status igazolása 2

3 2. A Szociálpolitikai Bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskörében: méltányossági ápolási díj (helyi rendelet alapján, Szt. 43/B. szerint) önkormányzati segély (Szt. 45. ) 3. A polgármester a) a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben: étkeztetés azonnali intézkedést igénylő, krízishelyzetet soron kívül kezelő, szociális ügyek b) a Szt ában biztosított hatáskörében: köztemetés c) egyéb hatáskörben: közfoglalkoztatás szervezése 1.Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevők, a gazdasági válság hatására a kisgyermeket nevelő családok, nehéz helyzetbe kerültek. A jogosultak száma csökkenő tendenciát mutat. A változás részben a születésszám csökkenésének, részben pedig a jogosultsági jövedelemhatár változatlanságának tudható be. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának alakulása: Aktív korúak ellátása 2013 évben 16 fő volt aktív korúak ellátására jogosult. A jogosulti kört jelentősen szűkítette a téli közfoglalkoztatás november 1-i illetve december 1-i bevezetése, mikoris a 16 fő aktív korúak ellátásában részesülő személyből 5 fő nem vállalta a téli közfoglalkoztatásban való részvételt. Rajtuk kívül 3 fő esetében kellett megszüntetni az ellátás ezen formáját, mivel nem rendelkezett a jogosultságának keletkezésétől számított 1 éven belül legalább 30 nap időtartamú közfoglalkoztatással, egyszerű foglalkoztatási munkaviszonnyal vagy egyéb más, alkalmi jellegű munkaviszonnyal (Szt. 36. (2) e) pontja) 1 fő egészségkárosodottként rendszeres szociális segélyben részesül. Lakásfenntartási támogatás A jövedelmi viszonyokat, a lakás nagyságát figyelembe véve egy évre megállapítható ellátás. Egy hónapra jutó legkisebb összege immáron évek óta változatlanul- 2500,- Ft lehet. A támogatást 3

4 természetbeni ellátásként biztosítjuk, közvetlenül a közüzemi szolgáltatóhoz utaljuk. Jelentős változás volt a lakásfenntartási jogosultság megítélése tekintetében az a szeptember 1. napjától beálló változás, amikor is a jogosultsági jövedelemhatár ,- Ft-ra emelkedett. Ennek ellenére azonban továbbra is legjelentősebb számban a legalacsonyabb, forintos támogatási összegre jogosultak. A lakásfenntartási támogatásban részesülők számának változása: Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátásában részesülők közül 1 fő egészségkárosodottként részesül rendszeres szociális segélyben. Méltányossági közgyógyellátás Ilyen ellátásban jelenleg egy fő sem részesül önkormányzatunktól. A normatív közgyógyellátás szabályai is szigorodta az elmúlt években, így az a jogosulti kör is egyre szűkül, már csak azért is, mivel a nyugdíjak évről-évre emelkednek, a jogosultsági mértékhatár azonban változatlan. Egyébiránt pedig helyi rendeletünk alapján azon rászoruló részére állapíthatna meg a jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot, aki a szociális törvény 50. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, azonban jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 150 %-át, illetve egyedül élőként 200 %-át, mindemellet pedig havi gyógyító ellátásának költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 25 %-át. Védendő fogyasztói status igazolása A kormányváltás nyomán megjelenő lehetőség, azon rászorulók számára, akik az önkormányzattól valamely rendszeres szociális juttatásban részesülnek (ld. jegyzői hatáskörbe tartozó szociális juttatások ill. szociális étkeztetés) és közüzemi számláik fizetése olyan nehézséget okoz számukra, hogy a fenntartható közüzemi ellátás érdekében előre mérős óra felszerelése válik szükségessé vagy a kikapcsolás veszélyét kell elhárítani. Védendő fogyasztók részére 2013-ban 19 db igazolást adtunk ki, ebből 2 db-t a gázszolgáltató, 17 db-t az áramszolgáltató részére. 2. A Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó-helyi rendelet által szabályozott ellátási formák Méltányossági ápolási díj 4

5 Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A normatív ápolási díj feltételeit szociális törvény ai tartalmazzák, ennek juttatása járási hivatali hatáskörbe került január 1. napjától. A megváltozott jogszabályi körülmények között a bizottság hatáskörébe napjainkban már csak a helyi rendeletünk alapján juttatott ápolási díj tartozik, mivel a Szt. továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelően is folyósítható legyen ápolási díj. Ebben az esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimum 80%-a. Ápolási díjra jogosultságot szerzők számának változása: 2009 (fő) 2011 (fő) 2013 (fő) Átmeneti segély A gazdasági válság, a magas munkanélküliség hatása a szociális ellátások területén az átmeneti segélyek vonatkozásában tükröződik a leginkább. A ciklus elején elsődlegesen az idős, beteg rászorulók részére nyújtott átmeneti segítséget ez a típusú juttatás. Ma már érezhető de különösen a gazdasági válságot követő évben volt markáns- a rászorultság fiatalabb korosztály felé történő eltolódása, melyet részben a munkanélkülivé válás, részben pedig az a társadalmi változás indikált, melynek során a középosztály alsó részének megélhetési körülményei negatív irányban változtak. Átmeneti segélyben részesülők számának változása: 2009 (fő) 2011 (fő) 2013 (fő) Temetési segély: Nem volt adható temetési segély annak, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege meghaladja a nyugdíj-minimum háromszorosát. Annak az állandó helyi lakosnak volt adható, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik. A temetést követő 30 napon belül be kellett nyújtani a kérelmet és számlákkal kellett igazolni a temettetést. A településen irányadó gyakorlat alapján forint körüli összeg került megállapításra esetenként az arra jogosultaknak. Ez a helyben szokásos temetési költségeket tekintve annak kb. 15 %-a volt évben 14 fő részesült temetési segélyben. Ez a juttatási forma, a rendkívüli és kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokkal együtt, január 1-től jogszabályi rendelkezések alapján megszűnt, helyébe az önkormányzati segély lépett. 5

6 3. Polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátási formák Köztemetés: A köztemetést az Szt a rendelkezéseit figyelembe véve a polgármester rendelheti el. A köztemetés lebonyolításával, a költségek megtérítésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. A köztemetés költségeit a hozzátartozók a Szt.-ben foglaltak szerint kötelesek megtéríteni az önkormányzat részére. Az összeg megtérítése általában részletfizetés útján történik ban 1, 2011-ben 2, 2009-ben 1 köztemetés volt községünkben. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, a polgármester által nyújtott, azonnali segély évben a polgármester 6 alkalommal élt ezzel a lehetőséggel. Mindegyik lehetőség azonnali orvoslást igénylő krízishelyzet volt: azonnali gyógyszerszükséglet vagy télen fűtési lehetőség biztosítása idős, beteg ember illetve kisgyermekes család részére. Közfoglalkoztatás évben (december 31-i állapot szerint) 12 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Többségében az intézményi karbantartásnál végzett segédmunkáknál, az önkormányzati/intézményi felújítási munkáknál, a településüzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátásánál, a zöldterületek fenntartásánál, a sportpálya karbantartásánál, nagy segítség az önkormányzat számára a közfoglalkoztatás. E foglalkoztatási forma nagy előnye, hogy a települési önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások %-át a központi költségvetés megtéríti. A közfoglalkoztatás szabályai is jelentősen megváltoztak. Az új szabályozás szerint a Járási Hivatal Munkaügyi Központja gazdálkodik a közfoglalkoztatotti munkaerővel és állami pályázatok útján lehet igényelni közfoglalkoztatottakat, önkormányzati feladat ellátásra. A pályázatok elbírálását követően hatósági szerződések útján nyer lehetőséget az önkormányzat meghatározott számú személy közfoglalkoztatására, a Munkaügyi Központ által meghatározott időtartamra és óraszámban. A korábbi 100 %-os bértámogatottsági szint is csökkent. Mivel településünk nem hátrányos helyzetű régióban található, és maga sem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, a 100 %-os közfoglalkoztatási bértámogatás már évek óta nem jellemző. 6

7 II. fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 1. A családsegítő szolgálat Rábapatona község családsegítő szolgálat feladatát a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján látja el (székhely: 9100 Tét, Fő.u. 94: Tel: ). A szolgáltatást 1 fő családgondozó végzi, az IKSZT épületében (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.). A családsegítő szolgálat forgalmi és statisztikai adatai évben az alábbiak szerint alakultak: Forgalom: 165 alkalommal keresték fel az ügyfelek a családsegítő szolgálat szakemberét. Leggyakrabban előforduló problémák: információkérés, ügyintézéshez segítségkérés, anyagi és lelki probléma. A szolgáltatást 52 fő vette igénybe, ebből korábbi, régi ügyfél: 47 fő volt, új ügyfél: 5 fő volt. A segítséget kérők zöme (13 fő) csupán az általános iskola 8 osztályát végezte el. Gondozott ügyfél 9 fő volt. Ebből: 0 aktív kereső, 2 fő álláskereső, 7 fő inaktív (nyugdíjas 2 fő). A családsegítő szolgálat az elmúlt évek során az ügyfelek anyagi problémáinak megoldásában nyújtott hatékony segítséget, közvetíteni tudtunk a szolgáltatók és az ügyfelek közötti ügyintézésben, gyakran keresték a szolgálatot információ kéréssel is. A hivatalos ügyek intézésében minden esetben az eredményes és gyors megoldásokat kerestük, együttműködve az illetékes hivatalokkal. 2. Támogató szolgálat A fogyatékkal élő személyek önellátó életvitelét segítő szolgálat 2007-es megalakulása óta a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakfeladataként működik. A támogató szolgálat az Szt. 65/C. -ának rendelkezései szerint a Téti Szociális Intézmény által, ellátási szerződés keretén belül kerül biztosításra településünkön. 1 szakmai egységvezető, 2 fő személyi segítő, és egy gépkocsivezető alkotja a feladatot ellátó egység személyi állományát. 7

8 A támogató szolgálat szállító szolgálata eredményesen tud működni a 9 személyes kisbusszal, aminek átalakíthatósága által lehetőség nyílik a kerekes-székes mozgássérültek akadálytalan, biztonságos szállítására. A jármű kihasználtsága 100%-os. Az alábbi célok érdekében kerül felhasználásra: a fogyatékossággal élők szállítása, vizsgálatokra, orvosi kezelésekre vitele, az idősek szállítása illetve időnkénti kirándulásra vitele. Mindez kitölti gépkocsivezető teljes munkaidejét. A szociális végzettséggel rendelkező személyi segítők, folyamatosan úgy tudnak dolgozni, hogy hozzájáruljanak a sérült személyek önállóságának megőrzése mellett az életvitelük megkönnyítéséhez, szükségleteik feltárásához, igényeik lehetőségek szerinti kielégítéséhez. A legszorosabb szakmai együttműködés az értelmi fogyatékkal élők szakmai teamjével alakult ki, de együttműködnek az idősellátásban dolgozókkal, valamint az otthonápolási szolgálat munkatársaival és a fogyatékos személyeket segítő szervezetekkel, intézményekkel, akár társulás területén élően kívüliekkel is. A háziorvosok is pozitívan említik az együttműködést és a megkérdezett idősek is elégedettek a szállító szolgálat munkájával. Rábapatonán az elmúlt évben a szolgáltatást egy ügyfél vette igénybe. 3. Gyermekjóléti szolgálat Rábapatona község a Gyermekjóléti Szolgálat feladatát ellátási szerződés keretében, szintén a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (9100 Tét, Fő u. 94.) látja el. Éves ügyfélforgalom: 231 Gondozott családok száma: 13 család Gondozott gyermekek száma: 16 fő Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 14 fő Védelembe vett gyermekek száma: 1 fő Átmeneti nevelt gyermek: 1 fő Utógondozás alatt lévő gyermekek száma: 0 fő Nemek szerinti arányok: alapellátásban gondozottak közül 7 fiú, 7 lány. Védelembe vett gyermek:1 fiú, átmeneti nevelt gyermek: 1 lány. A gyermekjóléti szolgálathoz 2 esetben érkezett jelzés a rendőrség irányából évben összesen 16 gyermeket látott el a gyermekjóléti felelős, az éves ügyfélforgalom 231 eset volt (anyagi, gyermeknevelési, családi konfliktus, szülők vagy a család életvitele voltak a legjellemzőbb problémák). 8

9 A Gyermekjóléti Szolgálathoz a jelzőrendszer által küldött jelzések alakulása évben: A jelzőrendszer által küldött jelzések száma Megnevezés Küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató 4 ebből védőnői jelzés 1 Közoktatási intézmény 8 Rendőrség 2 Állampolgár 2 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 6 Összesen 22 Az egészségüggyel, iskolával, óvodával, egyéb szociális intézményekkel, az együttműködés hatékonyabbá vált. A évben 16 gyermeket gondozott a Gyermekjóléti Szolgálat. Védelembe vétel 1 esetben volt igazolatlan iskolai hiányzás miatt. A kezelt problémák száma 5, amelyek a következők voltak: anyagi, magatartászavar, családi konfliktus, szülők vagy a család életvitele, szülői elhanyagolás. Utógondozói ellátás nem volt évben. A korábbi években (2011.; 2012.) az igazolatlan iskolai hiányzási ügyek voltak a jellemzőek évben a legnagyobb problémaként a kapcsolattartási ügyeket emelhetjük ki, ennek megoldására azonban nincs megfelelő infrastuktúra és szakszemélyszet. (mediátor, pszichológus, jogász). Több esetben kérték a szülők a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a családi-kapcsolati problémáik rendezése érdekében. 4. Családi napközi Rábapatona községben a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló XXXI. tv. által felsorolt alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátását családi napközi működtetésével látja el. Az ellátás biztosítására a település szintén a Téti Kistérség Sokoróaljai 9

10 Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével (9100 Tét, Fő u. 94.) kötött ellátási szerződést. A családi napközi 2 telephellyel, 12 férőhellyel rendelkezik. A gyermekek felügyeletét és gondozását 3 fő családi napközi vezető látja el. A szakmai program szerint 20 hetes kortól-4 éves korig vehetik igénybe a szolgáltatást, elsősorban a munkahellyel rendelkező szülők évben településünkön összesen 27 gyermek vette igénybe ezt az ellátási formát. A gyermekek átlagos napi létszáma 7 és 12 fő között változott. A férőhely kihasználtság 100 %-os. 5. Nappali ellátás A nappali ellátás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek nappali tartózkodását, étkeztetését, társas kapcsolataik, higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja. Az ellátás a Téti Szociális Intézet klubjaiban történik, oda és hazaszállítással. Ezt az ellátási formát évben senki nem vette igénybe településünkről. Várható feladat: felmérni, megismertetni és a szükségletek szerint bővíteni a szolgáltatásokat. Megszervezni olyan programokat, tevékenységeket vagy aktivitásokat, melyek támogatják az idősödő embereket az időskorra való felkészülésben és elősegítik a sikeres öregedést. Az egészséges, vagy sikeres öregedés kifejezések arra utalnak, hogy a születéskor várható átlagos élettartam növekedése mellett is van esély az idősödő társadalmakban is az egészségmegőrzésre, a szellemi frissesség megtartására. Az időskorban is fenntartható egészség annak ellenére, hogy Magyarországon mintegy öt évvel korábban halnak meg az emberek, mint Európa nyugati részén nem illúzió, de az egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok bevezetése nélkül azzá válhat, ha a helyi egészségpolitika és szociálpolitika nem reagál az idősek arányából következő kihívásokra. Lehet változtatni a környezetet, illetve erősíteni az idős személyek problémamegoldó képességét. ( Lakásbiztonsági és utcabiztonsági átalakítások kedvezményezettjei lehetnek az idősek, vagy felkínálható számukra készségeiket, képességeiket erősítő csoport.) A szociális munka szakmaiságát növelheti az olyan tanácsadás megszervezése, ami kiterjedhet az életmód változtatásra, jogi tanácsadásra szélesebb témakörben, vagy az áldozattá válás kivédésére. Az eljárásfajták közül a képviselet különösen fontossá válhat az időskori demenciával, esetleg Alzheimer kórral küzdők esetében. 10

11 6. Házi segítségnyújtás Rábapatona községben a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formát a település a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán Szolgáltató Központtal kötött ellátási szerződés alapján látja el. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az ellátást igénylő saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében, 1 fő gondozó. Legszorosabb szakmai együttműködés az önkormányzattal, szociális szolgáltatóval, az otthonápolási szolgálat munkatársaival, háziorvossal alakult ki ban az ellátottak száma településünkön 7 fő volt. III. fejezet Falubusz üzemeltetés A falubusz immáron 5 éve, hogy az önkormányzati közösségi célokat szolgálja. Az elmúlt években a civil közösséget is szolgáló, támogató célok közül az alábbiak érdekében került bevetésre a jármű: (csak említésszerűen) óvodások, iskolások szállítása bábszínházba, úszásra, iskolai sport- és szellemi versenyekre, egyéb gyermek- és oktatási programokra; Bolero Táncegyüttes szállítása fellépésekre; Babtista Szeretetszolgálat segélycsomagok szállítása; lányok, asszonyok szállítása mellrákszűrésre; heti-havi rendszerességgel vérvételre szállítás, stb. A falubusz használatát külön belső szabályzat szabályozza. A jármű megfelelő karbantartása és állagmegőrzése érdekében két fő önkormányzati alkalmazott jogosult a gépjármű vezetésére, külső, harmadik személyek azt nem vezethetik anyagi és személyi felelősséget megalapozó jogviszony hiányában. IV. fejezet Szociális étkeztetés A szociális étkeztetés keretében legalább egyszeri meleg étellel való ellátással kell gondoskodni azokról a szociálisan rászoruló személyekről, akik az önmaguk, illetve eltartottaik részére nem képesek meleg ételt biztosítani. Hasonló ellátásban részesítendő az az igénylő is, aki vagy akinek az eltartottja egészségi állapota vagy idős kora miatt más módon nem képes az étkezésről gondoskodni. 11

12 Az étkeztetés feladat ellátására a Mötv. szabályaira figyelemmel és a Szt. rendelkezései alapján az önkormányzat köteles, aki ezt a feladatot egy fő szociális segítő alkalmazásával látja el. Az étel a Nyugatmagyarországi Vendéglátó Zrt. konyhájában készül és a Rábapatonai Katica Óvoda konyhájából kerül tálalásra illetve kiszállításra. Elsődlegesen a jogosult saját maguk vagy hozzátartozójuk útján szállítják el, azonban ha valaki az ellátás igénybevételére önmaga vagy hozzátartozója által nem képes, a szociális segítő szállítja ki az ételt az érintett lakására évben összesen 29 fő étkezett szociális étkezés címén. Ebből 10 fő elvitellel, 19 fő kiszállítással jut az ételhez. Az átlagos étkezőszám évben 27 fő volt (hiszen van, aki évközben elhalálozott, esetleg néhány napig, hónapig vette csak igénybe az ellátást, vagy új igénylő lépett be a rendszerbe). Szociális étkezést igénybe vevők számának változása (fő): 2009 év 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év 27 fő 37 fő 34 fő 36 fő 29 fő (A település polgárainak szociális étkeztetéséről szóló Szakmai Program jelen felülvizsgálattal egyidejűleg, külön iratba foglaltan kerül felülvizsgálatra.) V. fejezet Jövőkép Stratégiai célok újra meghatározása A 2009-ben elfogadott szociális szolgáltatástervezési Koncepcióban foglaltakhoz képest az erőteljesen elöregedő lakosság új stratégiai cél kialakítását indikálja: az idős, mozgásukban korlátozott, vagy egészségükben megromlott személyek nappali ellátása, esetlegesen 24 órás felügyelete megoldása a településen létesítendő idősotthon, gondozóház vagy egyéb nappali ellátást nyújtó intézmény létrehozásának segítségével. A stratégiához kapcsolódó kiemelt feladatok Az idősotthon, gondozóház vagy egyéb nappali ellátó intézmény létrehozása lehetőségének kidolgozása, az ehhez szükséges jogi, tárgyi és személyi feltételrendszer kialakítása. 12

13 A koncepció megvalósításának konkrét feladatai 1. az ellátási formák iránti igény felmérése, az igény realitásának vizsgálata Felelős: jegyző Határidő: március az igényfelmérés eredményeként megállapított ellátási forma jogi körülményeinek vizsgálata, a kialakításhoz szükséges jogi környezet feltárása, a vonatkozó képviselőtestületi döntés előkészítés Felelős: jegyző Határidő: március a szükséges képviselő-testületi döntések meghozatala, engedélyezési eljárások megindítása Felelős: polgármester Határidő: március kivitelezési, kialakítási munkálatok elvégzése Felelős: polgármester Határidő: március személyi állomány feltöltése, ellátó intézmény nyitása, feladatellátás indítása Felelős: polgármester Határidő: március 31. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2009. (III.25.) számú határozatával felülvizsgált és elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát a képviselő-testület /2014. (III.26.) számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá. Rábapatona, március 26. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 13

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egys:2015.02.13. 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben