E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület november 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére"

Átírás

1 E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület! A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 85. -a alapján a közoktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatoknak július 31-ig el kellett készíteni a Közoktatási-feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és fejlesztési, röviden Intézkedési tervet. Szentgotthárd Város Önkormányzata a évre szóló tervét elkészítette, amit a Képvisel -testület elfogadott. A tervezés települési szintre történ kiterjesztése lehet vé tette, hogy egy többszint közoktatás-tervezési rendszer épülhetett ki. A terv meghatározta, hogy az önkormányzat a hat év alatt mely feladatokat kívánta ellátni kötelez, illetve önként vállalt formában. Tartalmazta azokat az intézkedéseket, amelyekkel az oktatás min ségén kívántak javítani. Az elmúlt 6 év alatt az oktatás rendszerében Szentgotthárdon els sorban szerkezeti és fenntartói változások történtek, bízva abban, hogy ez az oktatás min ségét nem befolyásolja. A fejlesztési terv módosítása egyrészt a fenti változások, másrészt az el z terv hatályvesztése miatt célszer. Továbbá e tervbe szükséges meghatározni azokat az elképzeléseket, célokat és feladatokat, amelyeket az önkormányzat a következ hat évben kíván a város közoktatása területén ellátni. Kérem a mellékelt terv megvitatását és annak elfogadását! Határozati javaslat: 1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési feladatok ellátása érdekében a melléklet szerint elfogadja a SZENTGOTTHÁRD VÁROS Közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési

2 Terv) cím anyagot. Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati intézkedési terv megyei önkormányzati hivatalhoz történ megküldésér l gondoskodjon. Határid : január 1-jét l folyamatos Felel s: Viniczay Tibor polgármester 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési tervet az alábbi változtatásokkal fogadja el:.. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy a változtatásokkal elfogadott intézkedési terv megyei önkormányzati hivatalhoz történ megküldésér l gondoskodjon. Határid : január 1-jét l folyamatos Felel s: Viniczay Tibor polgármester Szentgotthárd, november 21. Dr. Krajczár Róbert irodavezet Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyz

3 SZENTGOTTHÁRD VÁROS Közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési Terv)

4 B E V E Z E T É S A közoktatás tartalma folyamatosan változik, a tanítás-nevelés eszközei megújulnak, b vülnek. A magyar közoktatás tartalmi modernizációja egyrészt az új m veltségtartalmak megjelenítéséb l, másrészt a képességfejlesztést el térbe állító pedagógiai szemlélet fontosságának hangsúlyozásából adódik. Az elmúlt id szak és a következ évek célja az kell, hogy legyen, hogy a nevelésoktatás hosszabb távú szabályozása kiszámíthatóvá tegye a m ködtetést, a tartalmi fejlesztést, ezáltal biztosítsuk a nevelés- oktatással kapcsolatos ésszer döntéseket. Az oktatási intézmények a család mellett a szocializáció egyik legfontosabb közvetít i, meghatározzák a jöv nemzedékének arculatát, biztosítják a társadalomban való m ködéshez, a munkába való bekapcsolódáshoz szükséges ismereteket, kézségeket. A nevelés-oktatás az állampolgárok, intézmények, társadalmi szervezetek széles körével áll kapcsolatban, mindig is közérzet meghatározó szerepe volt. A város közoktatási fejlesztési terve a min ségi megújulás teend inek programba foglalása, a nevelés-oktatás területén elérni kívánt célok meghatározása. A versenyképes gazdaság egyik feltétele a korszer oktatás, amely megalapozza a képzett, a vállalkozásokra rugalmasan reagáló munkaer kialakulását. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha a humán er forrás-fejlesztés egyik legjelent sebb tényez je az oktatás. A nevelés-oktatás területén a év jelent s változást hozott. Ezért a törvényi módosítás és a város oktatási területén bekövetkezett változások miatt a Fejlesztési terv átdolgozása, aktualizálása szükséges, ami alapként szolgál az Önkormányzati Min ségirányítási Program (ÖMIP) módosításához is.

5 1. A L A P E L V E K 1.1. Az Intézkedési terv tartalma: A városban folyó oktatási tevékenységi kört áttekinti intézménytípustól és fenntartótól függetlenül. Közvetlen ráhatása az önkormányzati oktatási-nevelési intézményre van. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában m köd oktatási intézmények m ködtetésére Szentgotthárd Város Önkormányzata javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg. 1.2.A feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési terv készítésének törvényi el írása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (1) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzatok az e törvényben meghatározottak szerint látják el a közoktatással kapcsolatos feladataikat." A 85. (4) bekezdése kimondja: "A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-el készítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelez feladatait milyen módon látja el, illet leg milyen nem kötelez feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer m ködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefügg elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érint kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenl ségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érint kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen m köd közoktatási intézmények vezet inek, továbbá a szül i és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szint szakszervezetek, - ha nem m ködik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak.

6 1.3. Az Intézkedési terv célkit zései: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kiemelt feladatának tartja, hogy a közoktatást a helyi társadalom által elvárt szinten m ködtesse. A feladat-ellátási, intézményhálózatm ködtetési és fejlesztési terv meghatározza a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti-tartalmi változások olyan keretét, amely orientálja az intézmények feladatait és a hatékonyabb oktatás felé mutat. Az intézkedési terv a min ségi megújulás teend inek programba foglalását is jelenti számunkra. 2. H E L Y Z E T E L E M Z É S 2.1. Jelenlegi gazdasági helyzet: Szentgotthárd a Nyugat-Dunántúli régióban, a magyar-osztrák-szlovén határ találkozásánál, Vas megye dél-nyugati részén fekszik. A település gazdaságának szempontjából mindig is meghatározó volt a földrajzi elhelyezkedés. Szentgotthárd, valamint közvetlen térségének gazdasága túl van egy dinamikus iparfejl dési szakaszon, ami mára lelassult és ma recessziós id szakot élünk. Ismereteink szerint az elkövetkezend id szakban nagyobb arányú ipartelepítés nem várható. Új elemként az idegenforgalom jelentkezik és ennek fejl dése ad reményt el relépésre. Az infrastruktúrának azon részeit kell el térbe helyezni, amelyek az idegenforgalommal kapcsolatosak. Szentgotthárd jöv beni el relépését a turizmus és a szolgáltatások megfelel színvonalon történ ellátása lendítheti fel ismét Demográfiai adatok: Az oktatás helyzetét befolyásoló küls tényez k közül az egyik legfontosabb az iskolába lép fiatalok számát meghatározó népesedési folyamatok alakulása. A város lakóinak száma az elmúlt nyolc évben inkább állandó, a legutóbbi évben kismértékben csökken tendenciát mutat, a népességfogyást els sorban az elvándorlás, majd a halálozásoknak a születéseket meghaladó aránya együttesen okozzák.

7 Lakosságszám alakulása É v Lakosok száma: ben a lakosságszám korcsoport szerinti megoszlása az alábbi volt: Korcsoport Férfi N Összesen Össz.lakosok %-a 0-5 éves % 6-14 éves % éves ,5% éves % 61- éves ,5% Gyermekszületések alakulása: É v e k Gyermek szám A gyermekszületések, az elvándorlás, a környez kistérségb l történ ingázás vállalása, tagintézmények megszüntetése nagyban befolyásolta a közoktatási intézményekben a gyermekek/tanulók számát az elmúlt években.

8 INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMOK É v Városi Óvoda SZOI Arany J.Ált.Isk. SZOI Széchenyi I.Ált. Isk. SZOI Vörösmarty M. Gimnázium SZOI Takács Jen Alapfokú M.Int. pedagógus gyermek pedagógus gyermek pedagógus gyermek pedagógus gyermek pedagógus gyermek , ,5 285 INTÉZMÉNYI GYERMEK/TANULÓ LÉTSZÁMOK É v Városi Óvoda SZOI Arany J.Ált.Iskola SZOI Széchenyi I.Ált.Iskola SZOI Vörösmarty M.Gimn. SZOI Takács Jen Zeneiskola tan III Ko

9 Az óvodáskorú gyermekek száma jelenleg emelked tendenciát mutat minden olyan évnél, amikor növekednek a születésszámok. Az általános iskolai tanulók száma (10 évvel ezel tti adatokat tekintve) nagyobb mérték csökkenést mutat. Örvendetes tény, hogy a középiskolai tanulók száma -a tíz évvel ezel tti viszonyítási adatokhoz képest- nagymértékben emelkedett. Az általános iskolai tanulók közel egyharmada, a középiskolai össztanuló létszám 50-60% bejáró tanulókból áll. Ez is bizonyítja, hogy Szentgotthárd az oktatás területén központi szerepet tölt térségünkben, melyet a jöv ben is betölteni kíván Az Önkormányzat közoktatási feladatellátási kötelezettsége: A közoktatásról szóló tv a és 86. -a foglalkozik a közoktatás közfeladataival, a helyi önkormányzatok fel-adatellátási kötelezettségével. A 86. (1) bekezdés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésr l, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésér l és az általános iskolai nevelésér l és oktatásáról. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet k, oktathatók. A települési önkormányzatok feladat-és hatáskörér l szóló törvény a helyi közszolgáltatások ( kötelez en ellátandó feladatok ) körébe sorolja a közoktatásról való gondoskodást. Nem ír el közvetlen intézmény-fenntartási kötelezettséget, hiszen iskolát nemcsak az önkormányzatok tarthatnak fenn. Az önkormányzatok a közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeiket teljesíthetik: -saját intézmény fenntartásával, új intézmény alapításával, -más önkormányzatoktól átvett, vagy átvállalt intézmények m ködtetésével, -intézményfenntartó társulásban való közvetlen részvétellel, -közoktatási megállapodás keretében. Szentgotthárd Város Önkormányzata a áprilisában megalakult Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adta át az oktatási intézmények fenntartói jogát, a III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium intézménye kivételével.

10 Így Társulásban láthatja el - az óvodai nevelést (Városi Óvoda) - az általános iskolai nevelést, oktatást (SZOI Arany János Általános Iskola, SZOI Széchenyi István Általános Iskola) - az alapfokú m vészeti oktatást - nem kötelez feladatként - (SZOI Takács Jen Zeneiskola és Alapfokú M vészetoktatási I.) Nem kötelez feladatként ellátja Szentgotthárd Város Önkormányzata - a gimnáziumi nevelést, oktatást - a szakközépiskolai és szakiskolai nevelést, oktatást, képzést - a kollégiumi ellátást. A Társulás feladatain belül ellátja a város rászoruló gyermekeinek/tanulóinak nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, gyógytestnevelését Oktatásirányítás - Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében: Képvisel -testület Polgármester Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság Polgármesteri Hivatal Jegyz Jogi és Koordinációs Iroda Pénzügyi Iroda Közoktatási intézmények vezet i - A kistérség által fenntartott intézmények esetében: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnök Kistérségi munkaszervezet (Polgármesteri

11 Hivatal Jegyz ) Jogi és Koordinációs Iroda Pénzügyi Iroda Kistérségi csoport Közoktatási intézmények vezet i Szentgotthárd közoktatási intézményeinek fenntartója részben Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, részben Szentgotthárd Város Önkormányzata, az el z t képviseli a Társulás elnöke, utóbbit a polgármester. A Képvisel -testület javaslata alapján dönt a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Szentgotthárd oktatást érint kérdéseiben. A Képvisel -testület Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága véleményezi és javaslatot tesz az oktatást érint ügyekben. A fenntartói irányítás jogkörét a többször módosított évi LXXIX. Tv ig határozza meg. A Polgármesteri Hivatal vezet je a jegyz, egyben a kistérségi munkaszervezet vezet je is. Törvényességi felügyeletet gyakorol a jogszabályban el írt esetekben. A jegyz irányítása alatt m köd Jogi és Koordinációs Iroda, valamint a kistérségi Munkaszervezet oktatási ügyintéz je tartja a kapcsolatot az intézmények vezetésével és készíti el az irányítással kapcsolatos ügyeket, jegyz i megbízás alapján részt vesz az intézményi törvényességi ellen rzésben. Az intézmények gazdálkodását a Hivatal Pénzügyi Iroda Intézményirányítás és ellen rzési csoport felügyeli A közoktatás intézményrendszerének átalakulása városunkban: Az évek óta csökken gyermeklétszám és az önkormányzat pénzügyi helyzete radikális intézményátszervezést tett szükségessé az elmúlt években. Ezek az intézkedések a következ k voltak: - Szentgotthárd-Farkasfa városrészen megsz nt az akkor még önállóan m köd Arany János Általános Iskola tagiskolája. (2004.) - Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen megszüntetésre került a Városi Óvoda tagóvodája (2005.) - Ugyancsak Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen megsz nt az akkor még önálló Széchenyi István Általános Iskola 4 évfolyammal m köd tagiskolája. (2005.)

12 - Vörösmarty Mihály Gimnáziumhoz tartozó kollégium fenntartása átkerült a III.Béla Szakképz Iskolához. (2005.) - Az addig önálló intézményként m köd Arany János Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium és a részben önállóan m köd Takács Jen Alapfokú M vészetoktatási Intézmény integrációjával létrejött a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, azaz a SZOI. (2005.) 2.5. Az oktatási intézmények tárgyi és személyi feltételei: Tárgyi feltételek: Az oktatási intézmények számára az 1/1998. (VII.24.) OM. rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.)MKM. Rendelet 7. sz. írja el az oktatási intézményekben biztosítandó helyiségeket, valamint a kötelez (minimális) taneszköz és felszerelés jegyzékét. A csoportszobák, tantermek és egyéb kiszolgáló helyiségek biztosítottak, szaktantermek kialakítására, tanm hely építésére került sor az elmúlt években. A kötelez (minimális) taneszköz és felszerelési jegyzék intézményenként elkészült - jelent s pénzügyi feladatot ró az önkormányzatra ennek biztosítása 2008-ig. Az oktatási intézmények épületeinek figyelembe vételével továbbra is kiemelten foglalkozunk a következ fejlesztésekkel a sorrend prioritási is egyben : -oktatási intézmények akadálymentesítése, -a Városi Óvodában mosdók felújítása, tornaterem, közösségi terem kialakítása, pince szigetelése, -SZOI Arany János Általános Iskola mosdók-wc-k teljes felújítása,nyilászárók cseréje, tornaterem tet szigetelése -SZOI Takács Jen Zeneiskola tet szerkezetének felújítása, a tervid szak végére a kornak megfelel épületben történ elhelyezése -SZOI Széchenyi István Általános Iskola a küzd tér palánkkal történ bekerítése, aula térburkolatának felújítása, a lapostet megfelel szigetelésének biztosítása -SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium folyamatos állagmegóvás, -III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium intézményben a tornaterem padozatának cseréje, kollégium rekonstrukciójának megvalósítása ( régi épület vizesblokkjainak felújítása ) -oktatási intézmények f téskorszer sítése.

13 Személyi feltételek: INTÉZMÉNY Pedagógus létszám Szakos ellátottság Hiányzó szak Nyugdíj el tt álló pedagógus Városi Óvoda % SZOI Arany % (2013-ig) 2 János Ált.Isk. SZOI Széche % - 1 (2013-ig) 1 nyi I.Ált.Isk. SZOI Vörös % marty MG. SZOI Takács 14,5 1 1 J.Zeneiskola III.Béla Szak- Képz Iskola 46+ 3(óraadó) 100% - 1+2(2013-ig) 3 Pedagógus munkát segít alkalmazott 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA: 3.1. Intézmény fenntartás, intézményátszervezés: Az önkormányzat a fejlesztési terv id szakában a meglév intézményhálózattal kívánja a közoktatási feladatait ellátni, intézményt nem kíván átadni. Ezzel együtt a közoktatási intézmények racionális és hatékony m ködését a fejlesztési terv id szaka alatt folyamatosan vizsgálja, nem tekinti a meglév intézményhálózatot egy merev struktúrának, hanem a változó gazdasági, szociális körülményeknek megfelel en a szükséges intézményi átszervezés lehet ségét fenntartja. 3.2.Az intézmények tárgyi feltételeinek javítása: A Képvisel -testület a 34/2006. sz. határozata alapján a mindenkori költségvetésben, az adott év költségvetési helyzetét figyelembe véve biztosítja a kötelez (minimális) taneszköz és felszerelési jegyzékben el írtakat, illetve ennek megvalósítására kiírt pályázatokra a minimális öner t biztosítja. 3.3.Az intézmények szakember ellátottságának biztosítása: A fejlesztési terv id tartama alatt ezen a területen f feladat a gyermeklétszámok és a jogi el írások szerint meghatározott képzettség és számú szakember biztosítása. Az id közben adódó hiányokat, illetve a nehezen betölthet álláshelyeket, mint pl. logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász szakembereket másod diplomás

14 pedagógus képzés támogatásával biztosítani kell Gazdálkodás: Az intézményi költségvetések tervezésénél a feladat finanszírozáshoz közelít elvek érvényesülnek. Az intézmények és a fenntartó között a normatív támogatás és annak elszámolása szoros kapcsolatra épül. (statisztika, osztálynapló, és a kapcsolódó dokumentumok). A fenntartó az intézmények m ködésének finanszírozását követ en figyelembe veszi a közoktatási intézmények állagmegóvásának finanszírozását a költségvetés tervezéskor, azonban a fejlesztési igényeket a mindenkori költségvetési helyzet határozza meg. 4.OKTATÓ-NEVEL MUNKA, CÉLMEGHATÁROZÁS A KÖZOKTATÁSI FELADATOKRA VONATKOZÓAN: A közoktatás feladatellátása területén az önkormányzat biztosítja a m vel déshez, oktatáshoz való jog esélyegyenl ség alapján történ gyakorlását, a gyermek, a szül és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek érvényre juttatását. A közoktatás három alapvet en egymásra épül feladatra tagolódik: óvodai nevelés, alapfokú- és középfokú oktatás. Az alapfokú m vészetoktatás a gyermekek készségfejlesztését szolgálja, a pedagógiai szakszolgálatok -nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés- a rászoruló gyermekeket segíti a megfelel tudásszint eléréséhez Óvodai nevelés: Az óvodai nevelés intézménye a Városi Óvoda. Az óvoda intézménye felel s a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejl déséért, a gyermeki közösség kialakításáért és fejl déséért. Az intézmény szakmai munkáját a nevelési program határozza meg. A nemzetiségi kisebbséghez (szlovén, német) tartozó gyermekek óvodai nevelésér l gondoskodnak, valamint a fejleszt óvodapedagógusok integrált nevelés keretei között fejlesztik a sajátos nevelési igény (SNI) gyermekeket. Célkit zés: -az elkészült min ségfejlesztési rendszer további m ködtetése folyamatos mérésekkel, önértékelésekkel a partnerközpontú m ködés fenntartása, -az óvoda-iskola közötti átmenetre való felkészítés, -angol nyelvi nevelés feltételeinek megteremtése, melyet az intézmény szolgáltatásként biztosít.

15 4.2.Alapfokú oktatás: Az alapfokú oktatás színterei: SZOI Arany János Általános Iskola, SZOI Széchenyi István Általános Iskola, valamint a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 8 osztályos évfolyam els négy osztálya. Az alapfokú nevelés-oktatás kereteiben a tanuló képességének, tehetségének megfelel en felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Fontos feladat a nevel tevékenység, az idegen nyelv oktatás színvonalának emelése, megfelel szinten tartása a tehetség kibontakoztatása és fejlesztés, a felzárkóztatás. Az enyhe fokban értelmileg sérült tanulók nevelésének-oktatásának biztosítása. F célkit zések: - a tanköteles kor végéig (18 év) minden gyermek végezze el a nyolc évfolyamot, a cél megvalósítása érdekében fontos feladat a gyermekek szociális hátrányának leküzdése, felzárkóztatása, az alapkészségek fejlesztése; -a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, a tanulók továbbjutásának el segítése érdekében kiemelt feladat az idegennyelv tanításának hatékonysága, melyhez fontos a már meglév és a közeljöv ben kialakítandó külkapcsolatok (Szlovénia, Ausztria, Olaszország, Németország) fenntartása, b vítése; - folytatni kell a nemzetiségi nyelvoktatást els sorban a szlovén nemzetiségi nyelv oktatásának színvonalát szükséges emelni ) - biztosítani kell a mindennapi testnevelési lehet ségét, - emeltszint testnevelést - és idegennyelvi oktatást, mint profilt az alapfokú oktatásban biztosítani szükséges, -folyamatos informatikai és kommunikációs kézségek fejlesztése; -be kell kapcsolódni a min ségirányítás folyamatába, a megalkotott programok alapján a min ségfejlesztési rendszereket folyamatosan m ködtetni kell, hogy az intézményekben megvalósulhasson a min ségelv m ködés; -a kompetencia-alapú oktatás feltételeinek teljes kör, minden intézményre kiterjed megteremtése; - segíteni kell a legjobb képesség általános iskolai tanulókat a Szentgotthárdon m köd nyolc osztályos gimnáziumába átkerülni, törekedni kell a nyolc osztályos létszám minél teljesebb feltöltésére a szentgotthárdi általános iskolákból,

16 - segíteni kell, hogy az általános iskola elvégzése után a gyermekek a Szentgotthárdon m köd középiskolákban folytathassák tanulmányikat, ne kelljen a középiskolai tanulmányaikat más településen folytatni kollégiumban lakva, esetleg napi bejárással, -az enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek nevelésének-oktatásának további felvállalása, az SNI tanulók intézményenkénti fejlesztése megfelel szakember biztosításával, -ismét át kell gondolni egy esetleges sportiskola létjogosultságát Szentgotthárdon ( dec. 31.) 4.3.Középfokú oktatás: Középfokú oktatás folyik a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a III. Béla szakképz Iskola és Kollégium intézményeiben. A középfokú oktatás feladata mind a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés színvonala feleljen meg a kétszint érettségi vizsga követelményeinek, a fels oktatásba kerülés feltételeinek, illetve a magasabb szint szakmai képesítés elsajátítását tegye lehet vé. Kiemelt feladat a magas színvonalú idegennyelvi és informatikai ismeretek elsajátítása - nyelvi el készít osztályok indításának biztosításával. A tanulókban tudatosítani kell, hogy az egyéni érvényesülés feltétele az egész életen át tartó permanens tanulás. F feladatok a fejlesztési terv id szakára -alapvet feladat a fels fokú tanulmányokra való felkészítés, de esélyt kell adni arra, hogy egyre több tanuló megszerezhesse az érettségit -a szakmai képzés színvonalának és tartalmának meg kell felelni az európai normáknak - a megfelel tárgyi tudás elsajátítása mellett az anyanyelvi, és idegennyelvi (német, angol, szlovén, olasz) kommunikációs készségek és képességek fejlesztése- ennek érdekében jelenlegi külkapcsolatok fenntartása, újak létrehozása -a magyar-német kéttannyelv oktatás lehet ségének megvizsgálása a SZOI intézményében a szül i-tanulói igények felmérését követ en ; az oktatás személyi feltételeinek biztosítása érdekében humáner forrás-fejlesztési terv kidolgozása ( dec. 31.) -kéttannyelv szakmai képzés lehet ségének kidolgozása -külföldi gyakorlati képzéssel ( dec. 31.) -a társadalmi-gazdasági igényeknek megfelel szakmastruktúra kialakítása -lépéseket kell tenni a fels fokú szakképzés megvalósítása érdekében egy a Régióban m köd egyetemmel közösen ( dec. 31.)

17 -az iskolavezetéseknek figyelni kell arra, hogy ne legyen a város szakközépiskola képzési profiljában párhuzamos képzés -akkreditált nyelvvizsga központ kialakítása, feltételeinek megteremtése ( dec 31. ) - a nyolcosztályos képzésben elindult, de a nyolcadik évfolyam után gimnáziumi tanulmányokat folytatni nem akaró tanulók részére ösztönzés arra, hogy középiskolai tanulmányaikat Szentgotthárdon végezzék, - a szakképz iskolát vonzó, jól hasznosítható képesítést nyújtó intézményként megtartani illetve ilyenné fejleszteni Kollégiumi ellátás: A III. Béla szakképz Iskola Kollégiumának alapvet feladata Szentgotthárd közelebbi-távolabbi vonzáskörzetéb l az intézményben tanulók elhelyezése. A kollégium segíti a tanulók tanulmányi munkáját, önállósodását, a szabadidejük hasznos eltöltését sport és kulturális területen. F célkit zés: -a kollégista tanulók számára minél vonzóbb feltételek biztosítása a kollégium épületének miel bbi rekonstrukciójával, - a kollégium területén m köd feln ttképzési központ továbbfejlesztése úgy, hogy azt a kollégiumban él tanulók is használni tudják. 4.4.Alapfokú m vészetoktatás: Alapfokú m vészetoktatás a SZOI Takács Jen Zeneiskola és Alapfokú M vészetoktatási intézményegységében folyik zene és képz m vészeti ágon illetve táncm vészeti ágon a Partium Alapfokú M vészetoktatási Intézményben. Az iskolában folyó oktató-nevel munka a m vészetek megszerettetésén túl a tehetségek kibontakoztatását szolgálja a hat és tizennyolc év közötti korosztálynak. Kiemelt feladat: - minél több gyermek váljon m vészetszeret, m vészetpártoló emberré - a tehetségek kibontakoztatása fejlesztése, felkészítése a továbbtanulásra - az intézmény min sítéséhez a feltételek megteremtése - ki kell dolgozni az intézményegység tekintetében a tánc és a dráma m vészeti ág irányába történ b vítés lehet ségét 4.5. Pedagógiai szakszolgálat: A város közoktatási céljainak megvalósulását nevelési tanácsadói szolgálattal, logopédiai ellátással és gyógytestneveléssel segítjük.

18 A nevelési tanácsadói feladatokat közoktatási megállapodás alapján láttatjuk el a Berzsenyi Dániel F iskola Központjával. A tervid szakban, a gazdasági helyzet figyelembe vételével, a nevelési tanácsadói feladat Szentgotthárdon, m ködö intézménynél történ elhelyezéssel is lépéseket kívánunk tenni. Logopédiai ellátást a Városi Óvodában és a SZOI Arany János Általános Iskolában szervezünk a rászoruló gyermekek számára. Az egyre növekv igény azt mutatja, hogy a jöv re nézve teljes állású gyógytestnevel alkalmazására kerül sor, melyhez a szakember biztosítása a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában adott. 5.A FEJLESZTÉSI/ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÉKAI: Szentgotthárd Város Önkormányzata a közoktatási fejlesztési célok megvalósítása érdekében : - a jelenlegi intézményhálózatot kívánja m ködtetni, - az intézmények m ködéséhez a normatív támogatáson kívül önkormányzati támogatást biztosít, - az intézmények szakember ellátásának érdekében támogatja a másoddiplomás pedagógusok átképzését, - a tárgyi feltételek biztosítása érdekében az éves költségvetésben határozza meg az intézmények eszközbeszerzésére fordítható összeget, illetve pályázati lehet ség esetén a minimális öner t biztosítja, - a mindenkori költségvetési helyzet figyelembevételével, a pályázati lehet ségek kihasználásával gondoskodik az épületállomány rekonstrukciójáról, - az önkormányzat min ségirányítási programját az elkészül fejlesztési terv alapján módosítja, majd m ködteti a min ségfejlesztési rendszerét. 6. ZÁRADÉK Hatálybalépés: A fejlesztési terv Szentgotthárd Város Önkormányzat Képvisel - testület elfogadása után január 01. napján lép hatályba. Elfogadás-jóváhagyás: A fejlesztési terv a Képvisel -testület elfogadásra. sz. határozatával került

19 Hatályosság: A fejlesztési terv id beli hatálya Felülvizsgálat: Az önkormányzat a fejlesztési tervet kétévenként, el ször december 31-ig felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA I. Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2007. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Jogszabályi háttér 1.2. Általános rendelkezések

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 123-6/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-14/2010. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlés 2009. május 7. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának beszámolója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapszabálya kimondja: 14. (1) Az

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a 2008/2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról

POLGÁRMESTER. Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról Készítette: Becsei Dénes Ágazatvezető Kecskés Ágnes Irodavezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben