3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl."

Átírás

1 Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének május 22. napján a Baki Körjegyzıség épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) órai kezdéssel megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Molnár Károly, polgármester - Balogh Elemér, települési képviselı - Tamás Béláné, települési képviselı - Toplak Tiborné, települési képviselı. Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı Varcóczi Judit könyvvizsgáló. Molnár Károly, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fı települési képviselıbıl 4 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt, jegyzıkönyv hitelesítésre Balogh Elemér és Tamás Béláné települési képviselıket kéri fel, melyet a képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen a napirendek tárgyalása. A javaslattal a testület egyetértve, az alábbi napirendet fogadja el: 1. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának tájékoztatója. Elıadó: Varsóczi Judit könyvvizsgáló. 2. Az Önvédelmi Egyesület beszámolója. Elıadó: Elnök. 3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. 5. Baki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı Együttmőködési Megállapodás. Elıterjesztı: Császár László körjegyzı. 6. Gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló beszámoló. Elıterjesztı: Császár László körjegyzı. 7. A Bak község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Elterjesztı: Molnár Károly polgármester. 1

2 8. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása. Elıadó: Molnár Károly polgármester. 9. Egyebek (vagyonvédelmi rendszer, egyéb aktuális ügyek). Napirendek tárgyalása: 1. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának tájékoztatója. Elıadó: Varsóczi Judit könyvvizsgáló. Varsóczi Judit könyvvizsgáló: Megköszöni a lehetıséget, hogy tájékoztatást adhat a testületnek. Tájékoztatója az 1. számú melléklet szerint csatolva. Elmondja: az elmúlt ülésen kívánt részt venni, a zárszámadás tárgyalásakor, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott akkor jelen lenni, tiszta könyvvizsgálói jelentését azonban megküldte. Megállapítható a pénzügyi-gazdasági területen, hogy az elmúlt hónapokban nagy fejlıdésen ment át a Körjegyzıség. A 16 éves rendezetlen dolgok nagy részét sikerült megoldani. A legnagyobb gond még jelenleg a leltár fizikai felvétele, de a nyár folyamán az is végrehajtásra kerül. Az elmúlt évek legnagyobb hiányossága volt, hogy a fıkönyv és a vagyonkataszter 51 millió Fttal tért el egymástól. Ezt többször leírta a korábbi könyvvizsgáló, illetve az Állami Számvevıszék is, de nem történt semmilyen érdemi lépés egészen az elmúlt idıszakig, amikor a testület határozattal rendelte el az egyezıség megteremtése érdekében szükséges intézkedések megtételét. Az, hogy ez az elmúlt idıszakban megtörtént, a polgármester és a jegyzı sikere, amellett, hogy nagyon gyorsan, konstruktívan látják el feladatukat a Körjegyzıség pénzügyi területen dolgozó köztisztviselıi. További feladatot fog jelenteni a viziközmő vagyon rendezése. Ez már 16 éve fennálló probléma, ami a ZALAVÍZ-nek a zártkörő részvénytársasággá való átalakulásával kezdıdött. Akkor ugyanis a szolgáltató biztosította valamennyi Önkormányzatnak azokat a pénzügyi adatokat, melyeken könyviben az adott önkormányzat vagyonának értéke szerepel, ezen az értéken kellett volna a vagyonelemeket kimutatni az Önkormányzat mérlegében is. Ezeket a ZALAVÍZ-zel egyeztetni és rendezni kellett volna, de ez akkor nem történt meg tıl évente küldi a ZALAVÍZ az értékcsökkenési adatokat, amelyek nem egyeznek az Önkormányzat vagyonkimutatásával. A közelmúltban felvételre került a kapcsolat a szolgáltatóval, annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazon vagyonra vonatkozóan eltérı értékek vannak nyilvántartva. A korábbi könyvvizsgáló is évente visszatérıen leírta feladatként a ZELKAnak átadott települési kábel-rendszer pénzügyi rendezésének kötelezettségét, amely szintén az elmúlt hónapokban történt meg. Az Önkormányzat könyveiben szerepel a két Kft. is, amelyek az idei évben kerültek felszámolás alá. Ez jó tulajdonosi döntés volt, mert az egyik Kft. esetén pótbefizetést kellett volna az idei évben eszközölni, mert a tıke-ellátottsági problémák 2 éve jelentkeztek. Jelen helyzetben tehát szerencsés volt a felszámolásról szóló döntés. Fontos volt, hogy végre sikerült ezeknek a problémáknak eljutni a rendezéséig ahhoz, hogy az Önkormányzat mérlege tiszta legyen. A Hivatal aktívan állt hozzá a hibák felszámolásához, alkalmasak a feladatuk ellátására, a jó munkavégzésre, de kellett egy jó irányító. 2

3 A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a könyvvizsgáló beszámolóját a Képviselı-testület elfogadta, tudomásul vette. A könyvvizsgáló ezt követıen távozott az ülésrıl. 2. Az Önvédelmi Egyesület beszámolója. Elıadó: Elnök. Molnár Károly, polgármester: Elmondja, hogy az elnök Úr nem tudott részt venni a mai ülésen, ezért a napirend tárgyalása a következı ülésre kerül elnapolásra. 3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Molnár Károly, polgármester: jelen jegyzıkönyv 2. számú melléklete szerint ismerteti a lejárt határidejő határozatokról, a 3. számú melléklete szerint az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrıl szóló tájékoztatást. egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 41/2012. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete testülete a lejárt határidejő határozatokról, a két ülés közötti munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadta órakor megérkezett Farkas Tamás Attila alpolgármester, így a testület 5 fıvel folytatta munkáját. 5. Baki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı Együttmőködési Megállapodás. Elıterjesztı: Császár László körjegyzı. Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a megállapodás tervezet. A korábban hatályban lévı megállapodást jogszabályi elıírás miatt kell felülvizsgálni, illetve átdolgozni az új, hatályos, a nemzetiségek jogairól szóló törvénynek megfelelıen. A két önkormányzat között az együttmőködési megállapodás kötésének kötelezettségét törvény írja elı, a tervezet a jogszabályi elıírások alapján készült el. A megállapodás leírja, hogy az Önkormányzat milyen feltételekkel, milyen szolgáltatásokat, lehetıségeket biztosít a Nemzetiségi Önkormányzatnak. A vonatkozó jogszabály elıírja, hogy névre szólóan, személyre 3

4 szabottan kell lebontani, hogy a Hivatal mely köztisztviselıje milyen feladatot lát el a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában, ezért került ilyen szintig részletezésre a tervezetben. egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 42/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak Község Önkormányzati Képviselı-testülete jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Bak község Önkormányzata és a Baki Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodást. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidı: Haladéktalanul. Felelıs: Molnár Károly polgármester. 6. Gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló beszámoló. Elıterjesztı: Császár László körjegyzı. Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 5. és 6. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a jegyzı és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény beszámolója. egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 43/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Csalédsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatának mőködésérıl szóló évi szakmai beszámolóját, mely jelen jegyzıkönyv5. számú mellékletét képezi. Határidı: haladéktalanul. Felelıs: Császár László, körjegyzı. egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 44/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felkéri a körjegyzıt, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében 4

5 foglaltaknak megfelelıen a beszámolót küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Határidı: május 31. Felelıs: Császár László körjegyzı. 7. A Bak község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Elterjesztı: Molnár Károly polgármester. Molnár Károly, polgármester: jelen jegyzıkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került az elıterjesztés. Tájékoztatja a testületet, hogy Tóth Lajos posztumusz díszpolgári címének ünnepélyes átadása elmaradt, az elmúlt ülésen kiosztott díjakkal együtt kellene azt is átadni. Tamás Béláné, települési képviselı: A Flórián-napi ünnepségen történtek visszatetszést keltettek a településen. Egy, a településen díszpolgári címben részesített személy részérıl nehezen elfogadható az a tiszteletlen, illetlen viselkedés, amelyet az ünnepségen tanusított. Igaz, hogy hosszú volt a beszéd, de az tisztségnek és a kornak meg kellett volna adni a kellı tiszteletet, pláne egy ilyen kitüntetésben részesülı személy részérıl. Balogh Elemér, települési képviselı: Nagyon messze van még a Flórián-nap. Nem kellene jövı májusig húzni az átadást. Tamás Béláné, települési képviselı: Tóth Lajos hozzátartozóinak a tőzoltó napon lenne indokolt átadni a címet, hiszen éppen ez a tevékenység volt a fı ok, hogy kiérdemelte a kitüntetést. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Megfontolandónak tartja, hogy Tóth Lajos hozzátartozói az új tőzoltó egyenruha átadásakor tartandó ünnepélyes állományi győlésen vehessék át a címet, hiszen az kellıen ünnepélyes alkalom lesz. Molnár Károly, polgármester: Támogatja, hogy a fenti alkalomra kerüljön megszervezésre a cím átadása. Császár László, körjegyzı: A rendelet-módosítás elıterjesztett változatában a rendelet függeléke tartalmazza a díszpolgári címben részesítettek névsorát. Megfontolandó azonban, hogy itt legyen-e a feltüntetve a kitüntetettek névsora, mivel azt valamennyi címadományozás során módosítani kell. Elégséges lenne az ünnepélyes névkönyvben való megemlékezés. Elmondja, hogy a Névkönyv vezetését most kell megkezdeni, eddig ugyanis nem történt meg az. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Javasolja, hogy a Névkönyvbe fotó is kerüljön a díszpolgároktól. Aki posztumusz kapta a díjat, vagy elhunyt, annak hozzátartozójától kellene kérni fényképet. 5

6 Császár László, körjegyzı: A díszpolgári emlékplakettek ügyében jelenleg két ajánlat bekérése van folyamatban. Az egyik változat fém nyomatban tartalmazza a település címerét, vörös bársony a tokja és külön, díszes emléklap is jár hozzá. Ennek hozzávetıleg 8-10 eft az ára. A másik ajánlat exkluzív fa dobozban tartalmazza a fém nyomatos település címert. Ára várhatóan 35 eft. Hamarosan hivatalosan is megérkeznek az ajánlatok, látványtervvel együtt. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Helyi iparmővész nincs a településen, akit megbízhatnánk a feladat elvégzésével? Molnár Károly, polgármester: Fából nem lenne célszerő, fémipari szakember pedig nincs a faluban. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Molnár Károly, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2012. (V. 23.) önkormányzati rendeletét A Bak község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 7/1997. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 8. számú mellékletét képezi. 8. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása. Elıadó: Molnár Károly polgármester. Molnár Károly, polgármester: jelen jegyzıkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került az elıterjesztés. egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 45/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen jegyzıkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: haladéktalanul. Felelıs: Molnár Károly polgármester. 6

7 9. Egyebek (vagyonvédelmi rendszer, egyéb aktuális ügyek). Bak, május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv A Zalai Témautak Nonprofit Kft. tagi kölcsön ügye Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Kft. ügyvezetıjének levelét órakor megérkezett Németh Dezsı települési képviselı, így a testület 6 fıvel folytatta munkáját. Balogh Elemér, települési képviselı: Mibıl adódik a 6 milliós tartozás? Molnár Károly, polgármester: A Kft. perben áll az MVH-val bizonyos mőködési költségek elszámolása ügyében. Ez kb. 3,5 mft-ot tesz ki. Tartozik továbbá az MVH 3 havi mőködési költség elıleg elszámolással. Balogh Elemér, települési képviselı: Mi a biztosíték a kölcsön visszafizetésére? Tamás Béláné, települési képviselı: Bak és térsége élvezte az elınyét, kedvezményét a LEADER közösségnek? Az a tapasztalat Bakon, hogy a LEADER közösség ezzel a térséggel egyáltalán nem foglalkozott. Fizessenek azok, akiknek a Kft. érdemi munkát végzett. Nem támogatja a kölcsön biztosítását, mert Baknak semmi elınye nem volt a Cég mőködésébıl. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Nemcsak a települési Önkormányzatok, hanem helyi vállalkozások is szép számmal üzletrész tulajdonosok. Miért csak az Önkormányzatokat szólítják meg? A Kft-nek mindig voltak fıállású, fizetett tisztségviselıi, vállalják İk a saját vagyonukkal a felelısséget a Társaság adósságaiért. Molnár Károly, polgármester: A Kft. alakulásakor az Önkormányzat 100 eft összeggel szállt be. Néhány éve kért pótbefizetést a Cég, de már azt sem adta meg Bak. Javasolja, hogy a Testület ne támogassa a tagi kölcsön nyújtását. egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 46/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zalai Témautak Nonprofit Kft. részére tagi kölcsönt nem nyújt. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Kft. ügyvezetését tájékoztassa. Határidı: június 6. Felelıs: Molnár Károly polgármester. 7

8 9.2. Takács és Társa Kft. földingatlan vásárlási ajánlata Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Kft. ügyvezetıjének levelét. A Kft. fıként utakat, illetve egy belterületi, m 2 nagyságú földterületet ajánlott fel megvásárlásra az Önkormányzatnak. Ez a terület ott van, ahol a Rózsa utca leér a völgybe. (Térképen megmutatja a képviselıknek.) Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Akkor ez a focipálya mögötti terület, a dombtetın. Németh Dezsı, települési képviselı: Mit lehet ezzel a területtel kezdeni? Mennyi lehet a piaci ára? Molnár Károly, polgármester: Legfeljebb mővelésre bére adni. Nagyjából 500 eft körüli ár lehet a reális. Németh Dezsı, települési képviselı: Javasolja, hogy csak díjtalanul vegye át az Önkormányzat a területek, különösen az utak tulajdonjogát, mivel az csak plusz feladatot jelent. a javaslattal egyetértve, egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 47/2012. számú képviselı-testületi határozat: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Takács és Társa Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta u. 10.) által vásárlásra felajánlott földterületek ügyében úgy dönt, hogy a területek tulajdonjogát díjtalanul, ellenérték fizetése nélkül venné át. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: folyamatos. Felelıs: Molnár Károly polgármester Buszvárók ügye. Császár László, körjegyzı: A testület kérésének megfelelıen a buszvárók beszerzésére vonatkozóan helyi vállalkozótól is bekérésre került árajánlat. Jelen jegyzıkönyv 12. számú mellékleteként csatolva. Az árajánlat alapján látszik, hogy a helyi vállalkozó által beadott ajánlati ár kb. 90 eft-tal magasabb, mint a korábbi, 302 eft-os ajánlati ár. Balogh Elemér, települési képviselı: A vállalkozó megnézte, hogy a Válicka utcában elfére a buszváró. Változatlanul az a véleménye, hogy ne arra az oldalra kerüljenek a buszvárók, 8

9 ahová érkezik, hanem ahonnan indul a busz. Zalaegerszeg irányába lényegesen nagyobb a várakozók száma. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A buszvárók küllemét illetıen az sem mindegy, hogy a lakók a házuk elıtt milyen kinézető buszvárók elhelyezését tudják támogatni. A logika a képviselıtársa indítványa mellett szól. Németh Dezsı, települési képviselı: Javasolja, hogy kérjenek ajánlatot a kollégáitól is. Az Önkormányzat megvásárolhatná az anyagot, İ pedig rajzol egy tervet, az iskolán keresztül el lehetne készíteni a várót, így lényegesen kedvezıbb lehet a díja. A képviselı-testület a javaslattal egyetértve felkéri Németh Dezsı települési képviselıt az árajánlat bekérésére Vagyonvédelmi rendszer. Császár László, körjegyzı: Az óvodánál és a háziorvosi rendelınél lévı riasztórendszernek a távfelügyeletbe való kapcsolása ügyében két árajánlat került bekérésre. A ZAVÉD-PATENT Kft. ajánlata lényegesen kedvezıbb, az orvosi rendelınél bruttó ,- Ft az ajánlat, mivel a riasztó központját is cserélni kell. Az óvoda esetén ,- Ft az ajánlat. A távfelügyelet díja: épületenként 4.000,- Ft + ÁFA. Tamás Béláné, települési képviselı: Az iskolánál sem megoldott a riasztó ügye. Néhány terem van csupán riasztóval felszerelve, távfelügyeletbe nincsen kötve. Molnár Károly, polgármester: Fel kellene méretni az iskolát is. Esetlegesen a nagyobb munka alapján lehetne árengedményt elérni. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Igaz, hogy a távfelügyelet tekintetében a ZAVÉD monopolhelyzetben van, de három intézmény rákötésénél a havi díjból is lehetne kedvezményt elérni. A képviselı-testület a javaslattal egyetértve felkéri a polgármestert az iskola riasztóval való ellátása, a távfelügyelet vonatkozásában ártárgyalás lebonyolítására Egyéb felvetések Toplak Tiborné, települési képviselı: Bangó József szabályozási terv-módosítási beadványára még nem kapott választ. Kéri, hogy írásban is tájékoztassa a Hivatal az ügy állásáról a kérelmezıt Tamás Béláné, települési képviselı: Jelzi, hogy elérhetı egy zöldövezeti pályázat, amelyet a MOL írt ki. Cél ıshonos növényeket telepíteni, pihenıpadokkal. A pályázat 100 %-ban támogatott, de utófinanszírozott, így az Önkormányzatnak a költségeket meg kellene 9

10 elılegezni. Június 1-ig egy adatlap beküldésével lehet részt venni az I. fordulóban. A II. forduló januárban lesz. Minimum m 2 területet kell bevonni. Az iskolával szembeni sportpálya területe vagy a park mögötti rész, a domboldallal jöhetne számításba, illetve az iskolai gyakorlókert az udvar bizonyos területével. Németh Dezsı, települési képviselı: Mennyi lehet a megvalósítási költség? Tamás Béláné, települési képviselı: Aktív társadalmi munkával visszafogott költségekkel meg lehetne valósítani Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az óvodafejlesztési pályázat, amelyen a tervek szerint 20-tól 200 mft a pályázható összeg, még nem került kiírásra. Az iskolai tehetséggondozásra, a bőnelkövetéssel veszélyeztetett fiatalkorúak védelmére már kiírták a pályázatot. Falumegújításra is lesz pályázat, amely a védettség alatt nem álló épületek felújítására fog támogatást biztosítani. A védelem alatt álló épületek, parkok, piacok, játszóterek kialakítására is várható 100 %-os támogatottságú pályázat, amelyek megjelenését szeptemberre ígérik. Molnár Károly, polgármester: A TÁMOP jelő, óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtása ügyében megkereste egy pályázatíró cég, mely elızetes szándéknyilatkozatot kért, hogy az Önkormányzat szándékozik indulni a pályázaton. A cél egy szabványos óvodai játszótér kialakítása. Ha a pályázat nyerne, akkor a mostani óvodai játszótéri eszközök lehetnének alapjai egy községi játszótérnek. A képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az Orbán-szobor környéke elhanyagolt. Kinıtt a fő, a szobrot övezı fabábuk egy része kidılt. Molnár Károly, polgármester: A bábuk pótlása már folyamatban van Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A hegyi búcsúra várható a hegyi út kaszálása? Molnár Károly, polgármester: A korábbi évektıl eltérıen a közútkezelı nem tudja vállalni a kaszálást. Várjuk a piaci ajánlatát a közútkezelınek, mert a településen nincs olyan vállalkozó, aki rézsőkaszával rendelkezne Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Jelzi, hogy még mindig nem mőködik a honlap. Szerinte vissza kellene állítani a régi honlapot, nem várni arra, hogy elkészüljön az új. A réginek megfelelı volt a formátuma. 10

11 Németh Dezsı, települési képviselı: 1. Van már döntés, hogy hol lesz a játszótér helye? Véleménye szerint a központban, a szobor mögött a játszótér széttörné a teret. Az iskolai tornapálya mellé kellene elhelyezni. Ott van gyerek és van hely is. 2. Jelzi, hogy intézkedni kellene a fák pótlása és a nyírfa kivágása ügyében. 3. Célszerőnek tartaná, ha a képviselık részére a polgármester eljuttatna minden hónap elején egy munkatervet, hogy melyek az aktuális feladatok, milyen célok megvalósítása várható adott hónapban, milyen feladatokat végeznek a közmunkások. Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt ülését órakor bezárta és zárt ülést rendel el. k.m.f. Molnár Károly polgármester Császár László körjegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Balogh Elemér települési képviselı Tamás Béláné települési képviselı 11

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2014. február 18-án 16.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 8947

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 02-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 172/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 173/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. február 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Anka László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 16. napján az Önkormányzat Hivatal épületében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben