TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám:

2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a l p á r Szám: 4644/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 25- én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, dr. Taricska Tibor alpolgármester, Ajtai Elemérné, Bartók István, Csernák Zsolt, dr. Csernus Tibor, Győri István, Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán (9 fő) dr. Menyhárt Anett jegyző Külön megjelent: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 20:49 órakor, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A napirendi pontokról készült előterjesztések kiosztásra kerültek, megkérdezte van-e valakinek módosítása ezzel kapcsolatosan. Mivel nem történt felszólalás, kiegészítette a napirendi pontokat. Egyéb bejelentések előtt kerülne tárgyalásra a szociális rendelet módosítása, Bodri tanyára érkezett vásárlási kérelmek, RENTNER Kft. kérelme, a karácsonyi programok és a védjegyhasználati kérelmek. dr. Vancsura Zoltán, képviselő: Egy írásos kérelem is kiosztásra került. Ezt nem tárgyalják? dr. Menyhárt Anett, jegyző: Egyebek között tárgyalják. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a kiegészítéssel együtt. 2

3 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és Tiszaalpár Cigány Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás módosítására / dr. Menyhárt Anett jegyző / dr. Menyhárt Anett jegyző 2. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolására / dr. Menyhárt Anett jegyző 3. Előterjesztés Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 4. Előterjesztés a II. számú háziorvosi rendelő külső szigetelési-, vakolási- és színezési munkáinak elvégzésére Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző Borvák Erzsébet aljegyző 5. Előterjesztés a MINERVA BRIDGE Kft. terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére Török Annamária kommunikációs ügyintéző 6. Előterjesztés MÁV épületének önkormányzati tulajdonba vételére 7. Tájékoztató a veszélyes fák kijelöléséről, kivágásáról / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 8. Előterjesztés a tiszaalpári a 3119 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetésére 9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 10. Előterjesztés a Gondozási Központ Érdekképviseleti Fórum tagságába a Képviselőtestület képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 3

4 / dr. Menyhárt Anett jegyző 11. Előterjesztés a KEOP /B/ pályázat keretében műszaki ellenőr kiválasztásáról, biztosításáról / Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 12. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására / dr. Menyhárt Anett jegyző Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető 13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 14. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról / Borvák Erzsébet aljegyző 15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról / Borvák Erzsébet aljegyző 16. Előterjesztés a RENTNER Nyugdíjasgondozó Kiemelten Közhasznú Kft. kérelméről 17. Előterjesztés a december hónapban megrendezésre kerülő és a karácsonyhoz kapcsolódó programok, valamint a gyermekek karácsonyi ajándékcsomagjának tárgyában Kerekes András hangtechnikus 18. Kérelem Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy használathoz / Kapus Márta ügyintéző 19. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi Zárt ülés 20. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer évi fordulójának pályázati bírálatáról 4

5 / dr. Menyhárt Anett jegyző 21. Előterjesztés Kulmann Gyuláné Tiszaalpár, Kinizsi u. 18. szám alatti lakos étkezés térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről / Borvák Erzsébet aljegyző 22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 1.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és Tiszaalpár Cigány Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás módosítására / dr. Menyhárt Anett jegyző / dr. Menyhárt Anett jegyző Ismertette a megállapodás módosításának lényegét. Elmondta, a bizottság támogatta a módosítást. Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 266/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és Tiszaalpár Cigány Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata között kötött május 30-án aláírt Együttműködési Megállapodást az előterjesztésnek megfelelően módosítja, az a határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal Határozatról értesül: 2. Menyhárt Anett jegyző 5

6 5. Ajtai Elemérné CNÖ elnök 6. irattár 2.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolására / dr. Menyhárt Anett jegyző Ismertette a bizottság döntését. További ügymenettel kapcsolatban döntött a bizottság a végelszámolásról. Egyéb javaslat az volt, hogy január 1-jével induljon el a végelszámolás, amit nem fogadott el a bizottság. Név szerinti szavazás történt magáról az eredeti javaslatról, hogy december 1-jével induljon el a végelszámolás, végelszámoló személye Bodor Ádám legyen, bére: bruttó ,- Ft/hó. Bartók István, képviselő: Szó volt róla, hogy az ügyvéd úrral megbízási szerződést kellene kötni. Bodor Ádám rendezi, semmi köze nincs hozzá a testületnek. dr. Vancsura Zoltán, képviselő: Kérte az ő módosító javaslatát is szavaztassa meg polgármester úr. Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát. Miszerint a Kft. végelszámolása december 22-én kezdődjön és a decemberi képviselő-testületi ülésre kerüljön be egy beszámoló a kintlévőségek behajtásának lehetőségéről. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát. dr. Menyhárt Anett, jegyző: Megkérdezte Ajtai Elemérné képviselő asszonytól, hogy a képviselő-testületi ülésen is kéri a név szerinti szavazást. Ajtai Elemérné, képviselő: Csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen kérte, most nem. 6

7 Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta az 267/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolása tárgyában Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-t jogutód nélkül megszünteti, elrendeli annak végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja: december 1. Végelszámoló: Bodor Ádám (6066 Tiszaalpár, Kátai sor 10.) Munkabére: bruttó ,- Ft/hó. Határidő: folyamatos, Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezető Határozatról értesül: 2. Menyhárt Anett jegyző 5. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezető 6. irattár 3.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a delegált személyek elfogadását. 7

8 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az 268/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba tárgyban Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Megtárgyalta a,,társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba tárgyú előterjesztést és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába valamint a Tanács helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja: Társulási Tanács: Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere Balla László Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere Horváth Lajos Felgyő Község polgármestere Felügyelő Bizottság: Horváth Gábor önkormányzati képviselő Kiskunfélegyháza Helyettes tag (Társulási Tanács): Lénárt József Kiskunfélegyháza Önkormányzata A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje. Határidő: december 1. Határozatról értesül: 4. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 5. Képviselő-testület tagjai 6. irattár 4.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a II. számú háziorvosi rendelő külső szigetelési-, vakolási- és színezési munkáinak elvégzésére Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 8

9 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző Borvák Erzsébet aljegyző Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a bruttó ,- Ft elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 269/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi rendelő külső szigetelési, vakolási és színezési munkáihoz keret biztosítása tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A II. számú háziorvosi rendelő külső szigetelési, vakolási és színezési munkálatainak költségeihez bruttó ,-Ft, azaz Négyszázezer forint összeggel hozzájárul. Határidő: értelemszerű A határozatról értesül: 5. Taricska-Med Bt. 6. irattár 5.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a MINERVA BRIDGE Kft. terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére Török Annamária kommunikációs ügyintéző Ismertette a kérelmet. 9

10 Bartók István, képviselő: Módosító javaslata, hogy az Ft/óra, tehát az eredeti bérleti díjat fogadják el. Szavazásra bocsátotta az eredeti bérleti díj elfogadását 1.270,- Ft-ról. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta az 270/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a MINERVA BRIDGE Kft. terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmének tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A MINERVA BRIDGE Kft. kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy részére kedvezményes bérleti díjat nem állapít meg. Az Árpád Művelődési Ház kamaratermének használatát az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében meghatározott bruttó 1.270,-Ft/óra bérleti díj ellenében teszi lehetővé. Határidő: értelemszerű A határozatról értesül: 5. MINERVA BRIDGE Kft. (6726 Szeged, Bíbic u. 22.) Szavazásra bocsátotta az 1.000,- Ft/óra bérleti díj elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el az 1.000,- Ft/óra mérsékelt bérleti díjat. Szavazásra bocsátotta a 800,- Ft/óra bérleti díj elfogadását. A Képviselő-testület igen szavazat nélkül 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el a 800,- Ft/óra mérsékelt bérleti díjat. 10

11 6.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés MÁV épületének önkormányzati tulajdonba vételére Ismertette az előterjesztést. Bizottsági elnök úrnak volt a javaslata, hogy Tiszaalpár-Alsón és Tiszaalpár-Felsőn is van egy-egy váró, azokat is hozzák rendbe. Polgármestert bízzák meg hogy tárgyalásokat folytasson a vagyonkezelővel és MÁV-al. Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 271/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állami Vasutak tulajdonában lévő, tiszaalpári 635/2 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének lehetősége tárgyában Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Megbízza dr. Vancsura István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Állami Vasutak Szolgáltató Zrt.-vel a tiszaalpári 635/2 helyrajzi számú, valamint Tiszaalpár-Alsó és Tiszaalpár-Felső megállóhelyeknél lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről és feltételeiről. Határidő: januári testületi ülés Határozatról értesül: 5. irattár 7.) Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a veszélyes fák kijelöléséről, kivágásáról / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 11

12 Ismertette a tájékoztatót, mivel hozzászólás nem történt a napirendi pont tárgyalását lezárta. 8.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári a 3119 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetésére Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozat visszavonásának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 272/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3119 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadásának visszavonása tárgyában Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: november 25-ei hatállyal visszavonja a 62/2014.(III.25.) képviselő-testületi határozatát. Határidő: azonnal Felelős: dr. Taricska Tibor alpolgármester Határozatról értesül: 1. dr. Taricska Tibor alpolgármester 5. dr. Vancsura István 6. Kutasi János 7. irattár 9.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról 12

13 Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a hivatalról szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 273/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal évi beszámolója tárgyában Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Határidő: - Felelős: - Határozatról értesül: 10.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Érdekképviseleti Fórum tagságába a Képviselő-testület képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában / dr. Menyhárt Anett jegyző Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta dr. Taricska Tibor személyét. Szavazásra bocsátotta az alpolgármester személyének elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta az 13

14 274/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Érdekképviseleti Fórum tagságába a Képviselő-testület képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A Gondozási Központ Érdekképviseleti Fórumának tagságába a Képviselő-testület képviseletére dr. Taricska Tibor alpolgármestert jelöli ki. Határidő: értelemszerű Határozatról értesülnek: 5. dr. Taricska Tibor alpolgármester 6. Palásti Viktor Gondozási Központ intézményvezető 7. irattár 11.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a KEOP /B/ pályázat keretében műszaki ellenőr kiválasztásáról, biztosításáról / Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző Három cégnek kerülne kiküldésre az ajánlatkérés. A határidőről nem döntöttek, december 10. véleménye szerint jó lenne. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az 275/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /B/ pályázat keretében műszaki ellenőr kiválasztása, biztosítása tárgyában 14

15 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A KEOP /B/ azonosító számú, Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése című pályázat építési-kivitelezési munkák elvégzésekor műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítására az alábbi cégektől kér be ajánlatokat: 1. Bács Ép Generál Kft Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos utca 14. fsz ÉPORG M&Z Bt Kecskemét, Madách I. u Civium Kft Kecskemét, Frangepán sétány 3. Határidő: azonnal A határozatról értesül: 5. Kapus Márta ügyintéző 6. irattár 12.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására / dr. Menyhárt Anett jegyző Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető Ismertette a módosítás lényegét. Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 276/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése, 15

16 valamint a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadta az alábbi módosítást: A költségvetési szerv: 1. Megnevezése: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2. Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/1992. (VI.29.) számú Kth. határozata. Jogelődjei: Napközi Otthonos Óvoda (Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 9.) 4. Törzskönyvi azonosító: Adószám: Statisztikai számjel: Fizetési számla: Az intézmény típusa: óvoda 9. Maximális gyermeklétszám: 175 fő 10. OM azonosító: Közfeladata: óvodai nevelés 12. Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 218/2013. (IX.11.) Kth. 13. Szakmai alaptevékenysége: A évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről alapján meghatározott közfeladata a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való felkészítése, integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 14. Államháztartási szakágazati besorolása: óvodai nevelés 15. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai A nem sajátos nevelési igényű gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 16

17 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai - enyhe értelmi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló) - beszédfogyatékos - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása - integrálható mozgásszervi fogyatékos gyermekek ellátása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységek Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek. 16. Vállalkozási tevékenységet: nem folytat 17. Illetékessége, működési köre: Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területe 18. Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár, Árpád tér Fenntartó neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár, Árpád tér Vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás időtartama: 5 év. 21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszüntetésére az alábbi jogszabályok rendelkezései hatályosak: - közalkalmazottak esetében: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. - munkavállaló esetében: A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. - egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetében: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Határidő: értelemszerű 17

18 A határozatról értesül: 5. Kiss Mária óvodavezető 6. irattár 13.) Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Ismertette a beszámolókat. dr. Vancsura Zoltán, képviselő: Volt-e arról szó, hogy a temető vége nagyon rossz állapotban van. Tavasszal egy teljes tisztítást csináltak az alpári temetőben, amiről képviselőtársa beszél az egy másik rész. Abban maradtak előkészíti a hivatal az előterjesztést, januárban tudják tárgyalni. Amit lehet ebben a tárgyban elkövetnek mindent. Szelektíven kell szétválogatni. Az egyház ragaszkodni fog a sírhelyek kijelöléséhez, a vállalkozó kiválasztása mindenkinek egyéni választás marad. Győri István, képviselő: Nem értette miért kellett arról határozatot hozni, hogy polgármester úrnak mennyi a költségtérítése, ha egyébként is lemondott róla. El kellett fogadni. dr. Menyhárt Anett, jegyző: Határozatot hozni kellett róla. Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 18

19 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az 277/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta. Határidő: azonnal Határozatról értesül: 5. irattár Szavazásra bocsátotta az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az 278/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta történtek tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta. Határidő: azonnal Határozatról értesül: 19

20 3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 5. irattár 14.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról / Borvák Erzsébet aljegyző Ismertette a rendelet módosítását. Kikerül belőle a szennyvíztámogatás lehetősége. Szavazásra bocsátotta a szociális rendelet módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XI.26.) számú önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (lásd melléklet) 15.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról / Borvák Erzsébet aljegyző Ismertette a kérelmeket. Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemér kérelmének elfogadását. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal - 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) nem fogadta el Ajtai Elemér kérelmét. 20

21 Szavazásra bocsátotta Bársony Anett kérelmének elfogadását a bizottság által tett kiegészítés elfogadásával, miszerint a vételárat egy összegben fizeti ki az önkormányzatnak és beszerzi az ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól az elővásárlási szándékról lemondó nyilatkozatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) elfogadta az 279/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Csongráduti körzet 19. szám alatti, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Bársony Anett 6067 Tiszaalpár, Kádár L. u. 34. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 19. szám alatti, 0261/50 helyrajzi számú ingatlant értékesíti részére ,-Ft, azaz Hatszázezer forint vételár ellenében tekintettel arra, hogy a vételárat egy összegben ki tudja fizetni az önkormányzatnak, és amennyiben az elővásárlási szándékról lemondó nyilatkozatot beszerzi az ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól. Határidő: értelemszerű A határozatról értesül: 5. Bársony Anett kérelmező (6067 Tiszaalpár, Kádár L. u. 34.) 6. irattár 16.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a RENTNER Nyugdíjasgondozó Kiemelten Közhasznú Kft. kérelméről Ismertette a kérelmet. Elmondta, sajnos nem tudják megoldani, de megvizsgálják hogyan lehetne a vizet elvezetni. 21

22 Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta az 280/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a RENTNER Nyugdíjasgondozó Kiemelten Közhasznú Kft. kérelme tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A RENTNER Nyugdíjasgondozó Kiemelten Közhasznú Kft. (6067 Tiszaalpár, Ady E. u. 94.) kérelmét megtárgyalta. Az önkormányzat útépítéssel nem tudja a parkoló problémáját megoldani. A továbbiakban felméri hogyan lehetne a csapadékvizet elvezetni és a későbbiekben a parkolót szintbe hozni az úttal. Határidő: folyamatos A határozatról értesül: 5. Barcsik László ügyvezető 6. irattár 17.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés a december hónapban megrendezésre kerülő és a karácsonyhoz kapcsolódó programok, valamint a gyermekek karácsonyi ajándékcsomagjának tárgyában Kerekes András hangtechnikus Ismertette az előterjesztést. A karácsonyi vásár az idén nem kerül megrendezésre. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, a karácsonyi vásár kivételével. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 22

23 281/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a december hónapban megrendezésre kerülő karácsonyhoz kapcsolódó programok és a gyermekek ajándékcsomagjának elkészítése tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: A december hónapban megrendezésre kerülő karácsonyhoz kapcsolódó programokról: Kulturális Évadzáró és Idősek Karácsonyáról, gyermekek karácsonyi ajándékcsomagjáról és a cipős doboznyi ajándékról szóló előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal megegyezően elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a karácsonyi vásár nem kerül megrendezésre. Határidő: értelemszerű, dr. Menyhárt Anett jegyző A határozatról értesül: 5. Kerekes András szervező 6. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 7. irattár 18.) Napirendi pont: Tárgy: Kérelem Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy használathoz / Kapus Márta ügyintéző Ismertette a két kérelmet. Szavazásra bocsátotta Bársony Sándor védjegyhasználati kérelmének elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 282/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Sándor védjegyhasználati kérelme tárgyában 23

24 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Bársony Sándor (6066 Tiszaalpár, Toldi Miklós u. 14/A.) kérelmét a Tiszaalpár Helyi Védjegy használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Védjegyhasználati szerződést. Határidő: november 30. A határozatról értesül: 5. Bársony Sándor (6066 Tiszaalpár, Toldi Miklós u. 14/A.) 6. irattár Szavazásra bocsátotta Kaczibáné Bartucz Nikolett védjegyhasználati kérelmének elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 283/2014.(XI.25.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kaczibáné Bartucz Nikolett védjegyhasználati kérelme tárgyában Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: Kaczibáné Bartucz Nikolett (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos utca 70.) kérelmét a Tiszaalpár Helyi Védjegy használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Védjegyhasználati szerződést. Határidő: november 30. A határozatról értesül: 3. Borvák Erzsébet aljegyző 5. Kaczibáné Bartucz Nikolett (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos utca 70.) 24

25 6. irattár 19.) Napirendi pont: Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi Kérdés és interpelláció nem hangzott el. Érkezett egy kérelem Rácz Beatrixtól, de mivel előkészítést igényel, nem tudnak róla tárgyalni. Meg kell nézni a jövedelmét. dr. Taricska Tibor, alpolgármester: Nem egyértelmű számára miért adta be a kérelmet, mert szerinte lenne hová menniük. dr. Vancsura Zoltán, képviselő: Van üres ingatlan, nem? Egyetlen egy van, mégpedig a volt fogorvosnő által kibérelt ingatlan. dr. Taricska Tibor, alpolgármester: Véleménye szerinte nem reménytelen a helyzetük. Következő képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra. A napirendi pont tárgyalását lezárta. A Képviselő-testület 21:22 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. K.m.f. /: dr. Vancsura István :/ /: dr. Menyhárt Anett :/ polgármester jegyző 25

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 195-213. - 2 - Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok: 155-156. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. FEBRUÁR 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. FEBRUÁR 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. FEBRUÁR 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozatszám: 29-51.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. JANUÁR 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. JANUÁR 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2015. JANUÁR 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozatszám: 5-19.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. október 20-án a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben