JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán"

Átírás

1 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének június 13-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Igazoltan távol: Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Szücs Orsolya képviselı Meghívottak: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Németh Norbert VÜSZ igazgató Csöröncsics Zoltán jkv.vez Megjelent érdeklıdık száma: 0 fı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 6 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcióiról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı 2.) Városüzemeltetési Szervezet pótelıirányzat kérelme. Elıadó: Németh Norbert igazgató 3.) BAHART tıkejuttatáshoz ingatlan érték felajánlás. 4.) Klubhelyiség üzemeltetésére pályázat. (Késıbb kerül kiküldésre.)

2 2 5.) Bölcsıde pályázathoz közbeszerzı és mőszaki ellenır kiválasztása. (Késıbb kerül kiküldésre.) 6.) Mővelıdési Ház és Szabadtéri Színpad felújítására vonatkozó építési engedélyezési eljárás megindítása, és az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezıi megbízási szerzıdések elfogadása. 7.) Térfigyelı kamerák elhelyezéséhez megállapodás megkötése a rendırséggel. ( Helyben kerül kiosztásra.) 1.) Tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcióiról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: A rendelet módosítás három területet foglal magába. Az egyik az a terület, amikor építési bontási munkákat közterületen végeznek. A másik része a szabadstrandról rendelkezik. A harmadik pedig a hulladék kezeléssel kapcsolatos hiányosságot orvosolja. Hozzászólások: Országh Zoltán képviselı: A bevásárló központok helyrajzi számon szerepelnek. Be kellene ıket számozni, hogy ık is tudják teljesíteni a kötelezettségüket kirakni a házszámot-. Lendvai Attila képviselı: Ez az állapot több év óta fenn áll a bevásárló központok vonatkozásában. Többször jeleztem, hogy belterületen házszám nélkül helyrajzi számon vannak a vállalkozók a Lidl környékén. Hivatalból kellene eljárni. Szászné Boros Krisztina irodavezetı: Ez azért alakult ki így, mert amikor nagy mérető ingatlanok voltak kialakítva az elsı telekalakításkor és akkor beszámoztuk volna ıket ami direkt nem történt meg-, akkor a mostani kisebb telekalakításkor mindet át kellett volna számozni. Most már látszanak a telkek, ez megoldható lesz. Kenéz István polgármester: Javaslat az, hogy számozzuk be és rakják ki a házszámot határidın belül. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

3 3 Balatonlelle Város Önkormányzata 27/2012.(VI.14.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcióiról szóló 23/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonlelle Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcióiról szóló 24 /2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 9. (4) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 9. (4) e) aki közterületen közmőépítéssel kapcsolatos építési, bontási munkákat végez a város idegenforgalmi területén ( vasúti pályatesttıl É-ra fekvı terület ) május 31. szeptember 01. közötti idıpontban ( kivéve közmőszolgáltatók által végzett hibaelhárítás ). 2. A rendelet 9. (5) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 9.. ( 5 ) e) a szabadstrand területére ebet vakvezetı kutya kivételével bevisz. 3. A rendelet 11. (1) bekezdése az alábbi t) ponttal egészül ki: 11. (1) t) az ingatlanon keletkezı zöldhulladékot nem a saját ingatlana elıtti közterületre, nem bezsákolva, nem kötegelve, vagy nem a zöldhulladék szállítási napokon helyezi ki. 4. (1) A rendelet június 15. napján lép hatályba és június 16. napján hatályát veszti. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követıen elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével a jegyzı gondoskodik.

4 4 2.) Városüzemeltetési Szervezet pótelıirányzat kérelme. Elıadó: Németh Norbert igazgató Kenéz István polgármester: Hetekkel ezelıtt derült ki, hogy a beléptetı rendszerhez kapcsolódó pénztárgéphez szükséges ez az összeg. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselı: A április 28-i döntés végrehajtásáról és annak módosításáról van szó. Mi az oka annak, hogy a májusi pénzügyi bizottsági ülésen arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy ez a rendszer a jogszabályoknak megfelelıen nem mőködik. Ez a testületi ülésen is elmaradt április 28 óta egy olyan hitben van a testület, hogy a beléptetı rendszerrel átláthatóvá tennénk a gazdálkodást és munkaerıt takaríthatnánk meg. Gyakorlatilag nem léptünk elıre. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Azért maradt el, mert mi is most szembesültünk ezzel a problémával. Amikor élesbe próbáltuk, a beléptetı rendszert készítı cég vezetıjével volt egy félreértés. A megbeszélésen rákérdeztünk, hogy mindenben megfelel-e a követelményeknek. A félreértés abból adódott, hogy ı arra gondolt, hogy ami jegyet kiad a gép, az felel meg, de azt az APEH nem fogadja el. A beléptetı rendszer meg tudta volna csinálni pénztárgép nélkül is, de abban az esetben 1,5 millió Ft/számítógép lett volna a fekete dobozzal való felszerelés. Ezért vált szükségessé, hogy pénztárgépet helyezzünk üzembe, mert ez gazdaságos. Lendvai Attila képviselı: A három gép közvetlen kapcsolatban van a rendszerrel? Németh Norbert VÜSZ igazgató: Igen. Azért kerül ennyibe a pénztárgép, mert számítógép kompatibilis pénztárgépet kellett beszerezni. Miseta Zoltán képviselı: Alkalmas ÁFA-s számla kiállítására? Németh Norbert VÜSZ igazgató: Alkalmas minden pénzügyi bizonylat kiállítására. Ettıl függetlenül nyugtát és számlatömböt is ott kell tartani a pénztárban áramkimaradás esetére. Miseta Zoltán képviselı: Mi lesz a tisztelet jegyek és a négy óra utáni belépés lehetıségével? Alkalmas-e a rendszer ennek a kezelésére, van-e ennek ÁFA vonzata. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Igyekeztünk úgy megtervezni a rendszert, hogy minden jogszabályi megfelelıséget biztosítani tudjunk. A gyerekek is kapnak egy vonalkódos tikettet, lehet majd a gépben látni, hogy hányszor lépett be, az élmény részlege hogy vette igénybe. Tíz Ft/db áron lesz kiszámlázva, így az ÁFA kérdése is rendezve lesz. A tiszteletjegy is egy névértéken lesz kiszámlázva. A négy óra utáni belépés továbbra is biztosítva lesz a Balatonlelleiek részére. Annyi lesz a kérés, hogy mindenki lakcímkártyát vigyen magával. Nagy László képviselı: A tiszteletjegyek szétosztása megtörtént? Németh Norbert VÜSZ igazgató: A tiszteletjegyek megrendelése megtörtént, legyártás alatt van. Szétosztásról nem történt sem egyeztetés, sem döntés. Lendvai Attila képviselı: Ebben a rendszerben a tiszteletjegyekre vonatkozó elızı döntést hatályon kívül kellene helyezni. Az a döntés erre a rendszerre nem jó.

5 5 A döntés elıkészítési folyamatba olyan hibák csúsznak, ami komoly kiadásokat jelent most 500 e, korábban milliós tételek -. El kellene jutni a VÜSZ gazdálkodásában oda, hogy felelıs döntés elıkészítés lesz. Májusban még errıl szó sem volt, mivel szembesülünk a következı hónapba? Én ezt nem tudom elfogadni. Beszélünk a PM rendeletrıl, az elızı idıszakban megfeleltünk az elvárásoknak? Boros Éva VÜSZ gazdasági vezetı: Igen. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Valóban ez egy új kiadás, de igyekszünk mindent megtenni, hogy ebbıl ne csináljunk rendszert. Ez egy új dolog a strand életében. Természetes, hogy rajtunk kéri számon képviselı úr, de azt gondolom, hogy a rendszert gyártó cég amikor ezt elıterjesztette, akkor elsısorban neki kellett volna jelezni felénk. Nagy László képviselı: Olyan kérdéseket teszünk fel amirıl a mostani VÜSZ igazgató nem tudhatott és nem is tudott. Akik megrendelték ezt a rendszert nem járták körbe. Lendvai Attila képviselı: A pénztárgépek üzembe helyezési feltételei fenn állnak-e? Németh Norbert VÜSZ igazgató: A hétvégére mindenképpen. Lendvai Attila képviselı: Nem javaslom a határozati javaslat elfogadását. Ne az általános tartalék terhére hanem saját költségkeretén belül oldja meg a beruházást. Miseta Zoltán képviselı: Az összeg miatt mindenképpen a költségvetés módosítását igényli. Az más kérdés, hogy az saját vagy önkormányzati forrásból történik-e. Egy induló rendszernél -amiben nincs tapasztalat- nem csoda, hogy vannak fennakadások. Amikor elindítottuk a projektet akkor alig több mint fele költséggel számoltunk. Közben kiderült, hogy ezt is hozzá kell tenni, azt is. Én inkább a céget hibáztatom, hogy nem tudott egy olyan árajánlatot adni, ami legalább nagyságrendjében stimmel a valódi árakhoz képest. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Ezt a problémát meg kell oldani, de a késıbbiekben erre oda kell figyelni. Költségek tekintetében hogy állunk? A gyerekek kapnak egy kártyát vagy a tisztelet jegy is kártyával megoldható? Németh Norbert VÜSZ igazgató: A gyerek és tisztelet jegyek nem másneskártyák hanem laminált vonalkódos kártyák lesznek, azt fogja a rendszer leolvasni. A pénztárba mutatja, hogy hány belépést engedélyez. Amikor kiosztásra kerül a gyerekeknek akkor tájékoztatást kapnak arról, hogy hány alkalomra szól a belépés. A pénztárba meg tudják mondani mennyi van vissza. Boros Éva VÜSZ gazdasági vezetı: Még nincs meg az összes számlája a beléptetı rendszernek, nem tudom megmondani. Szabó Józsefné közgazdasági irodavezetı: Amennyi az elıirányzat, annál több nem lehet. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Ez az egy tétel ami ezen felül van. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Arra kellene gondot fordítani, hogy a lellei gyerekek kapják, azzal ık menjenek be. Sokszor nem a gyerekek használják. Odaadják felnıtteknek, sokszor németek mentek be vele.

6 6 Németh Norbert VÜSZ igazgató: Ma volt egy megbeszélés strandvezetı, polgármester úrahol ezeket tisztáztuk. Csak a gyerekek mehetnek be, erre nyomatékosan fel lesz hívva a pénztárosok és jegykezelık figyelme. Nagy László képviselı: Meg van beszélve, hogy mennyi tiszteletjegy lesz szétosztva ebben az évben? Volt errıl valamilyen megbeszélés? Kenéz István polgármester: A 2011.évben hozott határozat az erre a beléptetı rendszerre nem használható. Az a döntés arról szólt, hogy a 300 jegy kinek lesz kiosztva és errıl egy nyilvántartást kellett vezetni. Megítélésem szerint tiszteletjegynél több nem lesz legyártatva, lehet nem is lesz több kiosztva a következı években. Meg lehet ugyan határozni személyeket, de elıre nem nagyon lehet, mert mind a városnak intézmények is olyan jellegő gesztusokat tudunk ezzel a jeggyel viszonozni, amit nem lehet elıre látni. Fel lehet három embernek is osztani a jegyeket, de ez nem kivitelezhetı. Nagy László képviselı: Én arra gondoltam, hogy nektek kellene összeülni és megbeszélni, hogy mennyi az a tiszteletjegy amit kibocsátatok arra az évre, és ahhoz kellene tartani magunkat. A beléptetı rendszert is azért csináltuk, hogy követhetı legyen a tiszteletjeggyel való belépés, mennyi a fizetı vendég. Lendvai Attila képviselı: Hoztunk errıl egy határozatot. A határozatban az szerepel, hogy 300 db kiosztására hatalmazzuk fel polgármester urat. Ha újabbat kér a képviselı-testület ismételten dönteni fog a további tiszteletjegyek kiutalásáról. Az én és a OKI bizottság elnökének az aláírásának kell még ott lenni. Ez értelmét vesztette, mert plasztik kártyára mivel írunk? Ezt a határozatot hatályon kívül kellene helyezni. Miseta Zoltán képviselı: Azok napijegyek voltak, ami azt jelenti, hogy 300 napijegy kiadására volt lehetıség. 150 volt a polgármester úré, 150 a VÜSZ vezetıé. Kenéz István polgármester: Az intézmények is élhettek ezzel a lehetıséggel, ahogy eddig is éltek. Akár a képviselıknek is lehet olyan kapcsolatrendszerük, ami a város szempontjából jelentıs lehet, adható ebben az esetben is tiszteletjegy. A 200 jegy lehet 2-3 év is, mert nem sportot csinálunk a tiszteletjegy osztogatásból. Akinek egyszer kiadjuk visszavonásig érvényes. Szerintem a városban nincs tiszteletjegynél több, amit mi kiadtunk. Hallottam, hogy másolták, pedig mindegyik az én eredeti aláírásommal van és azzal nem lett volna szabad beengedni senkit. Szentesné Szekér Piroska képviselı: A tiszteletjegy bármennyi belépésre jogosít? És nem egy évre szól? Kenéz István polgármester: Négy személy részére van továbbra is bármennyi alkalommal. Volt róla szó, hogy meg kellene határozni, de nem hiszem, hogy bárki visszaél ezzel és ezt nekünk le kellene korlátozni. A gyerekek vonatkozásába le van korlátozva, de a tiszteletjegy vonatkozásába nem tudom. Adunk egy gesztust valakinek és mondjuk öt csúszás a limit és a hatodikat nem engedi a rendszer. Visszavonásig szól. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Nem szerencsés évekre adni. Évente kellene kiadni ha nincs limitje. Kenéz István polgármester: Óriási költség újból mindenkinek ezt kiosztani. Ha mi úgy döntünk, hogy a kiadott tiszteletjegyek ettıl a naptól nem érvényesek, azon a kódszámon nem engedi be a rendszer és más jellegő kártyát kell legyártatni. Nagy László képviselı: Egyetértek, hogy egy évre adjuk a tiszteletjegyet. 100 Ft-ért kinyomnak egy mágneskártyát és ha következı évben akarunk adni neki, elpostázzuk.

7 7 Miseta Zoltán képviselı: Ennek van költsége, mert kell ÁFA-t fizetni utána. Nem a belépés oldalán van ennek költsége, hanem a csúszda oldalán, mert az után is fizetni kell. Kenéz István polgármester: Nem. Egyszer kell megfizeti mondjuk 100 Ft után az ÁFA-t-. Többször nem kell. A csúszások után nem kell. Nagy László képviselı: Ne emeljük fel 100 Ft-ra maradjon 10 Ft. A kereskedelembe mi is kapunk 500 e Ft értékő ajándékot 10 Ft-ért. Nincs rákötelezve senki, hogy milyen szolgáltatást kapott azért a pénzért. A 10 Ft-ot felesleges felemelni, mert csak saját magunkat adóztatjuk meg. Lendvai Attila képviselı: Módosító javaslatom, hogy a régi határozatot helyezzük hatályon kívül és ne hozzunk helyette újat, hagyjuk meg, hogy ez egy kísérleti év legyen. A tapasztalatok alapján a nyárt követıen szabályozzuk. Fenntartom a javaslatomat, hogy ne az általános tartalék terhére legyen biztosítva a pótelıirányzat, a VÜSZ saját költségének átcsoportosításával oldja meg a pénztárgépek üzembe helyezését illetve beszerzését. Miseta Zoltán képviselı: Nem tartanám szerencsésnek egy pénzügyi típusú határozati javaslat kapcsán egy másik határozati javaslatot tennénk be. Ha nem hozunk határozatot, akkor a VÜSZ vezetıjének egy személyben van joga és lehetısége tiszteletjegyet osztani. Hogy ı kinek ad és kivel beszéli meg az egy más kérdés. Lendvai Attila képviselı: Ebben nincs igazad, mert amíg a polgármester úr írja a munkaköri leírását addig ı is rendelkezhet róla. Boros Éva VÜSZ gazdasági vezetı: Mi rendeljük meg és jegyzıkönyvileg át szoktuk adni. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Az kellene, hogy a polgármester úré maradjon ez a hatáskör. Így az intézmény vezetı is hozzá tud fordulni ha erre szükség van. Nyár végén kapjunk róla tájékoztatást, hogy mennyi ember kapta. Kenéz István polgármester: Tudjátok a határozat számát? Csöröncsics Zoltán jegyzıkönyv vezetı: Ha ki van mondva benn, hogy 2011 évre szól akkor nem kell hatályon kívül helyezni én úgy emlékszem, hogy ez ki van mondva a határozatba-, de meg fogjuk nézni. Lendvai Attila képviselı: A pénztárgépek adómemóriája milyen határidıvel lesz aktiválva? Boros Éva VÜSZ gazdasági vezetı: Most van folyamatban a pénztárgépek beüzemelése és összehozása a beléptetı rendszerrel. Lendvai Attila képviselı: Kérek utólag errıl tájékoztatást, hogy ez mikor lett aktiválva. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért azzal a határozati javaslat módosítással, hogy a szervezet a saját költségébıl gazdálkodja ki kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében a módosító javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

8 8 Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 118/2012.(VI.13.) számú határozata A Városüzemeltetési Szervezet pótelıirányzat kérelme tárgyában 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete Ft pótelıirányzatot biztosít a Városüzemeltetési Szervezet részére azzal, hogy a szervezet a saját költségébıl gazdálkodja ki kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítással. Felelıs: Németh Norbert igazgató Határidı: azonnal 2.) A Képviselı testületet felkéri a Közgazdasági Irodavezetıt, gondoskodjon arról, hogy az elıirányzat módosítás a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerüljön. Felelıs: Szabó Józsefné közgazdasági irodavezetı Határidı: értelem szerint 3.) BAHART tıkejuttatáshoz ingatlan érték felajánlás. Kenéz István polgármester: Nem csak ingatlan felajánlásról van szó. A tıkeemeléshez 64 milliós kötelezettség van, amit a BAHAR-t felé be kell fizetni ig. Tárgyalások folynak, hogy 5 évre ezt meghosszabbítsák, de amennyiben ez nem sikerül, úgy ki kell fizetni ezt az összeget. A BAHART és a Vagyonkezelı tett egy olyan lehetıséget, hogy azok az önkormányzatok akiknek ingatlanai vannak az is elfogadják pénzfizetés helyett. Nekünk egy ilyen ingatlanunk van, a vasút állomás melletti volt vízmő terület. Ennek korábban volt egy Ft/m2-es értékbecslése. Ennek a területnek az értéke 34 millió Ft. Amennyiben ezt határozatba hozzuk, hogy az ingatlan értékesítésre átadjuk, a különbözetet pénzben fogjuk megfizetni. Miseta Zoltán képviselı: Van erre a 34 millióra érvényes értékbecslésünk? Kenéz István polgármester: Ez az érték véleményem szerint reális. Semleges értékbecslıt fognak megbízni, aminek a Ft díját nekünk kell kifizetni. Az értékbecslı javaslata lesz a mérvadó. Miseta Zoltán képviselı: A határidı október 27. Mi az oka, hogy most kell dönteni róla. Kenéz István polgármester: A Vagyonkezelı tudni szeretné, hogy az önkormányzatok a 2008.évben vállalt kötelezettség vállalásukat milyen formában tudják teljesíteni. Ezt csak akkor tudják felajánlani ha mi döntünk róla. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Ha a részvényeket megveszik akkor, ezt a területet ki tudjuk váltani?

9 9 Kenéz István polgármester: Jelen pillanatban a kormány elıtt van egy elıterjesztés a BAHART részvények értékesítésének zárolásával kapcsolatban. Talán ez nem fog vonatkozni az elsı körben kapott részvényekre. Elıször a 22 önkormányzat lemondó nyilatkozatát kell beszerezni, akkor tudunk tárgyalni Siófokkal. Ha értékesítjük a részvényt akkor ezt ki tudjuk váltani. Nagy László képviselı: Én ezt nem fogom megszavazni. Nem mindig a pénz körül forog a világ. Kenéz István polgármester: Nem értem a gondolkodásodat. Ha Siófok megszerzi az 51 %- ot akkor elértéktelenednek a részvények. Ha eladja másnak akkor is. Ha mi most nem adjuk el akkor értéktelenek lesznek a részvények. Ha eladjuk, akkor 130 milliót nyerhet rajt a város. Nagy László képviselı: Miért kell ez? Mert a politikusok el akarták adni régebben, azért alakult a konzorcium, hogy megvédjétek. Kenéz István polgármester: A magyar Állam volt 49%-ban, az önkormányzatok voltak 51%-ban tulajdonosok. Nekünk ahhoz, hogy az önkormányzat érveit érvényesítsük mind a 22 fınek ott kellett lenni. Ha valaki nem volt ott, akkor azaz egy személy, aki a 49%-ot képviselte leszavazta az önkormányzatokat. Ezért lett megoldva, hogy 100%-os tulajdonosok legyenek az önkormányzatok. A veszteséges részeket akarták kivonni -hajó forgalom, egyéb más-. Miseta Zoltán képviselı: Javaslom, hogy a következı költségvetés módosításnál számoljuk a 34 millióval de akár a 64 millióval is kiadási oldalon. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 119/2012.(VI.13.) számú határozata BAHART tıkejuttatáshoz ingatlan érték felajánlás Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy készpénzbefizetéssel, valamint a 3213.hrsz-ú ingatlan apportálásával teljesíti a 2064/2008.(V.29.) Kormány határozatban illetve az ingyenes részvény átruházási megállapodásban rögzített e Ft összegő tıkejuttatási kötelezettségét azzal, hogy az érintett ingatlan apportálásával járó felmerülı költségek viselése az Önkormányzat terhe. Az ingatlan apportként kiválasztott 3213 hrsz-ú ingatlan 1369m2, vagyonértéke e Ft. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot az Önkormányzat új részvényeinek lejegyzésére az apportként kiválasztott ingatlanra vagyonértékelés ismeretében adja meg. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal

10 10 4.) Klubhelyiség üzemeltetésére pályázat. Kenéz István polgármester: Van egy 100%-os támogatottságú pályázat amiben az általunk kijelölt helyen szórakozásra kijelölt klubhelységet lehetne kialakítani. A kiszemelt helyiség a VÜSZ volt irodája lett volna, de menet közben többféle alternatíva felmerült. Most ugyan ha nyerünk nem kerül pénzbe, de ha öt évig mőködtetni kell, akkor a négy év mőködtetése ránk hárul. Nem biztos, hogy ez szerencsés. Többféle állásfoglalást is kértünk de még nem kaptuk meg. Idıközben elhalasztották a beadást is. A határozati javaslat az lenne, hogy errıl ne döntsünk, figyeljük a módosított kiírást és akkor visszakerül a testület elé. Miseta Zoltán képviselı: Én a határozati javaslatot támogatom, de ebben több olyan program van, ami szeptembertıl futna. Addig nem lesz meg ennek a pályázatnak az elbírálása. A pályázat beadásában is ezt követni kell, hogy inkább a következı évre kell ezt áttenni. Kenéz István polgármester: Amíg a módosítás nem lát napvilágot tartsuk ezt a dolgot függıbe. Lendvai Attila képviselı: Én is javaslom a határozati javaslat elfogadását. A VÜSZ telepre nekünk van egy döntésünk felszámolásáról-. Ezt jó lenne ismételten napirendre venni. Azért az a terület túl értékes ahhoz, hogy ott melegágyak legyenek, meg olyan létesítmények amit sokkal nagyobb összegért lehet értékesíteni. Én oda a sportklub kialakítását nem fogom támogatni. Kenéz István polgármester: Az egy állag megóvás is lenne az épületen. Lendvai Attila képviselı: Azt nem kell megóvni, el kell bontani. Nagy László képviselı: Amit az öregfiúk használnak öltözıt annak a tetıterére kellene fordítani. Kenéz István polgármester: 1 millió Ft-ból azt nem lehet megcsinálni. Az öregfiúk tették rendbe, azokat nem lehet onnét kitenni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 120/2012.(VI.13.) számú határozata TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázathoz Sport Klub üzemeltetése és a Sport Klub fenntartásáról 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy mivel a pályázati útmutató fenntartási kötelezettségekre vonatkozó pontja módosítás alatt áll, a módosítás tartalmáról jelenleg érdemi információ nincsen, ezért addig a Sport Klub üzemeltetési kötelezettségérıl érdemben dönteni nem tud.

11 11 2.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy e kérdést - már a szükséges információk birtokában ismételten terjessze a testület elé. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerően 5.) Bölcsıde pályázathoz közbeszerzı és mőszaki ellenır kiválasztása. Kenéz István polgármester: A közbeszerzésre és a mőszaki ellenırzésre kértünk be árajánlatokat. A közbeszerzési eljárásra három árajánlat érkezett, amibıl a bíráló bizottság a Kapos Hidro Kft-t javasolja elfogadni mivel az övék volt a legjobb árajánlat. Tekintettel arra. hogy a Kapos Hidro-val van egy együttmőködési megállapodásunk azt még elınyösebbnek tartotta a bizottság. Tehát ÁFA-val Ft-ért vállalná a Kapos Hidro a 952 e Ft és 1,2 m Ft-al szemben. Lendvai Attila képviselı: Kicsit komikusnak találom, hogy visszalép. Kenéz István polgármester: Nem lépett vissza. Nem vett részt a tárgyaláson mivel érintett volt. Miseta Zoltán képviselı: A közbeszerzési eljárásba belevettünk a bíráló bizottságba egy olyan céget, aki a mindenkori ajánlattevınk is. Ez nem fog mőködni, az eljárási szabályokat meg kell változtatni, mert állandóan ez a szituáció fog lenni, hogy ı maga tagja ennek a bíráló bizottságnak közben mindig az ı ajánlatát fogjuk elbírálni. Azt azért elvárhatnánk a Kapos Hidro-tól, hogy ha egy tevékenységet keretszerzıdés alapján végez és egy három ajánlatos keretében tesz meg, akkor az ne legyen magasabb mint a keretszerzıdés összege. Kenéz István polgármester: Két dologról beszélünk. Egyszer van egy megállapodása és eseti alkalommal lehetıséget adunk másnak is. Miseta Zoltán képviselı: Én értem a szándékot a bíráló bizottság részérıl és támogatom is, mert anyagilag ez a legelınyösebb, de ez nem az igazi így. Lendvai Attila képviselı: Nyilván jogilag el kell fogadni, de valamilyen szinten nem etikus. Bele lát egy rendszerbe, amire jobbat és jobbat tud adni, viszont semmilyen kötelezettsége nincs. Bármikor tehet újabb ajánlatot. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: Ennek van kiküszöbölési lehetısége. Kizárhatja a testület a Kapos Hidrot, de minden esetre kell helyette olyan személy akinek ehhez végzettsége van. A készülı beszerzési szabályzat eljárásai nem közbeszerzési eljárások, így abba lehetnek képviselık is ezt egyeztettem -. Vagy mivel a Kapos Hidro bent van a közbeszerzési bíráló bizottságban nem lesz meghívva mint ajánlattevı. El kellene dönteni melyik megoldás legyen. Egyébként ez törvényes, mert nem közbeszerzés csak beszerzés eljárásról van szó. Lendvai Attila képviselı: Nem biztos, hogy ezen változtatni kell, mert van egy versenyhelyzet és a legkedvezıbb ajánlat van kiválasztva. Felesleges túlszabályozni ezeket a dolgokat.

12 12 Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 121/2012.(VI.13.) számú határozata Bölcsıde projekt lebonyolítása közbeszerzési feladatokra vállalkozás kiválasztása 1) A Képviselı-testület elfogadja a Bíráló Bizottság döntését. Összeférhetetlenség miatt a Kapos Hidro Kft-t kizárja a Bíráló Bizottságban való részvételbıl. 2) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Füles Mackó bölcsıde létrehozása Balatonlellén építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körő lebonyolítása címő beszerzési eljárás keretében kiválasztja a Kapos Hidro-t fenti feladatokra azzal, hogy a már érvényben lévı szerzıdésben szereplı megbízási díjat alkalmazza, vagyis hirdetmény nélküli eljárás esetén Ft + Áfa azaz Ft árban, Hirdetményes nyílt eljárás esetén pedig a Ft-os összeghez hozzájön még a hirdetmények költsége, ami Ft és Ft, így összesen Ft + áfa = Ft. Három árajánlaton kívül minden további ajánlattevı eljárásba való bevonásának díja nettó Ft. A nyílt eljárás keretében értékesített dokumentációk díja a céget illeti meg. 3.) Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kössön vállalkozási szerzıdést a nyertes céggel a Bölcsıde közbeszerzési eljárásának lefolytatására. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal Kenéz István polgármester: A mőszaki ellenıri feladatokra is három árajánlat érkezett és mivel mindhárom ajánlat magas volt, úgy döntött a bizottság, hogy ismételjük meg az árajánlatok bekérését azzal, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy csupán egy évrıl van szó. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 122/2012.(VI.13.) számú határozata Bölcsıde projekt lebonyolítása mőszaki ellenırzési feladatokra vállalkozás kiválasztása 1.)A Képviselı-testület elfogadja a Bíráló Bizottság döntését. A Füles Mackó bölcsıde létrehozása Balatonlellén építési beruházás mőszaki ellenıri feladatainak teljes körő lebonyolítása címő beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mert irreálisan magas árajánlatok érkeztek be, ezért fenti címen új eljárást kezdeményez az alábbiak szerint:

13 13 a. az árajánlatot adó cégek kerüljenek kiértesítésre azzal, hogy gondolják át még egyszer árajánlatukat, b. további cég, vagy cégek számára kerüljön kiküldésre árajánlat kérı levél, c. az árajánlat kérı levélben a 90 millió forintos építési beruházási összeg kerüljön feltüntetésre, ne a projekt teljes költségvetése, a megvalósítás tervezett ideje pedig 1 év. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 6.) Mővelıdési Ház és Szabadtéri Színpad felújítására vonatkozó építési engedélyezési eljárás megindítása, és az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezıi megbízási szerzıdések elfogadása. Kenéz István polgármester: A tervdokumentáció elkészítése két tervezı megbízásával folyik. Az egyik a szabadtéri színpad, a másik a mővelıdési ház. A Tervtanács javaslatai a Mőemlék felügyelıség javaslatai alapján kerül átdolgozásra. Egy kertészeti tervezıt is meg kell bízni a park átalakítására. A régészeti feltárásokat szakembernek kell alátámasztani. Út és parkolók kialakítására kell tervezıt alkalmazni. Kertészeti munkára érkezett legjobb ajánlat bruttó Ft. Ezt el lehet fogadni. A Tervtanács elvetette a szabadtéri színpad lefedését, teljes átdolgozásra visszaadta a terveket. A színpad lefedését engedélyezi. A három árajánlat közül a korábbi tervezınek volt a legjobb ajánlata 480 e+áfa-. A régészek legutolsó ajánlat 500 e Ft volt, de javaslom, hogy hatalmazzatok fel, hogy 350- max 400 e Ft-ról tárgyaljak velük. Az út és parkoló kialakításra még nem érkezett ajánlat. Miseta Zoltán képviselı: Ha már át kell tervezni a szabadtéri színpadot akkor nem lenne-e érdemes egy kézbe adni a tervezést? A régészekkel vigyázni kell, bruttó összeg legyen meghatározva, nehogy utólagosan napidíjat számoljanak fel. Kenéz István polgármester: Én is bruttó összeget gondoltam meghatározni, bár nem ÁFAsak. A jelenlegi tervezı sok régészeti dolognak utána járt, amit nekik át fog adni, ezért gondoltam a kevesebb összeget meghatározni. Szászné Boros Krisztina irodavezetı: A tervezık napi kapcsolatban vannak, jól összedolgoznak. Az építési engedély egy név alatt fog futni. Lendvai Attila képviselı: A régészekkel nem kell kötni megállapodást, hogy bármit találnak az Balatonlelle Város tulajdona? Kenéz István polgármester: Ez nem ilyen jellegő kutatás. Maximum 1-2 helyen megfúrják az épületet, hogy az 1912-ben felhordott vakolat milyen anyagból tevıdik össze. A tégla mennyi nedvességet tartalmaz. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért Mondrian Kft (Ulrich Tamás) által adott ajánlattat 480 e Ft + ÁFA összegben, kézfelemeléssel jelezze.

14 14 Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért a kertészeti munkával kapcsolatosan a Kertharmónia Stúdió Bt 180 e Ft bruttó összeggel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért a régészeti munkálatok elvégzésére László Csaba árajánlatát fogadja el ami 500 e Ft volt- 350-max 400 e Ft közötti összegben, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért az út és parkoló esetében összegszerően a pénzügyileg legkedvezıbb ajánlatot tevıt fogadjuk el ha megérkeznek az ajánlatok, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért a 2012.évi költségvetés céltartalék kerete terhére legyen, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 123/2012.(VI.13.) számú határozata Döntés a Mővelıdési Ház és Szabadtéri Színpad felújítására vonatkozó építési engedélyezési eljárás megindításáról, és az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezıi megbízási szerzıdések elfogadásáról. 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete építési engedély iránti kérelmet nyújt be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz a balatonlellei 4085/2 hrsz-ú ingatlanon álló Mővelıdési Ház és Szabadtéri Színpad felújítására vonatkozóan. Az építési engedélyezési tervek elkészítésére a 61/2012 (III.29.) számú testületi határozattal már megbízott FOKI-PLAN Kft. mellett az alábbi tervezıkkel köt tervezıi megbízási szerzıdést: - A szabadtéri színpad felújítására a Mondrian Kft-vel (Ulrich Tamás) 480 e Ft + ÁFA összegben, - Ketépítési tervek elkészítésére a Kertharmónia Stúdió Bt-vel 180 e Ft bruttó összegben,

15 15 - Régészeti munkálatok elvégzésére László Csaba árajánlatát fogadja el azzal, hogy a megbízási díjat Ft, vagy maximálisan Ft összegben határozza meg, - Az út és parkoló esetében a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követıen az összegszerőségében a legkedvezıbb ajánlatt adó ajánlattevıvel kössön szerzıdést. 2.) A képviselı-testület a megbízási szerzıdésekben szereplı költségeket 2012.évi költségvetés céltartalék kerete terhére biztosítja. 3.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezıi szerzıdések aláírására. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a szerzıdések aláírására Június ) Térfigyelı kamerák elhelyezéséhez megállapodás megkötése a rendırséggel. Kenéz István polgármester: A Rendırség hivatott arra, hogy ezt a rendszert figyelje, ezért azt mőködtetésre át is kellene adni nekik, de a tulajdonjog a miénk marad. Még nem kaptunk tervezetet erre tılük, hogy ezt milyen formában tudnánk megkötni. Miseta Zoltán képviselı: A mőködtetés mibe fog kerülni? Kenéz István polgármester: Az E-on egy általányt állapít meg a fogyasztás alapján. Lendvai Attila képviselı: Ez folyamatos figyelés vagy néha ránéznek a kamerára. Kenéz István polgármester: Ránéznek. Öt napig rögzít, és utána automatikusan töröl. Ha olyan dolgot észlelünk a közterületen, akkor azt vissza lehet nézni, én ebbe látom a lehetıséget. Lendvai Attila képviselı: Az önkormányzatnak lenne egy olyan igénye, hogy törekedjenek a folyamatosságra. Szabálysértés esetén bizonyítékként átadják nekünk a felvételt. Ezt a tervezetet azért jó lenne látni. Kenéz István polgármester: Ha megkapjuk a megállapodást behozzuk rendkívülire. Miseta Zoltán képviselı: Ennek a rendszere eléggé bonyolult nem nézhet be kertbe mert az magánterület, stb- ezért örülök, hogy a rendırség kezébe kerül. Csatlakozom képviselı társamhoz, hogy ha felborítanak kukát, akkor három percen belül legyen ott rendır, ennek van visszatartó ereje. Nagy László képviselı: A kamerák minısége a lényeg. Ha nem jó a minıség akkor sem a rendszámot sem az illetı arcát nem lehet megállapítani. Erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Kenéz István polgármester: Azt mondták, hogy m-en belül olvasható, éles és értékelhetı képet tud biztosítani. Szentesné szekér Piroska képviselı: Milyen költsége lesz ennek a rendırség felé.

16 16 Kenéz István polgármester: Szerintem semmi. Találkozom a megyei vezetıkkel és ezt el fogom mondani, hogy ennyivel segítsék Balatonlelle közbiztonságát, mert mi a közbiztonságért kemény pénzeket áldozunk. Szentesné szekér Piroska képviselı: Nyárra be fog üzemelni? Kenéz István polgármester: Ez az E-on-on is múlik. Lendvai Attila képviselı: Ezt nyilvánosságra kellene hozni, hogy a testület mit tett a közbiztonság érdekében valamint ez visszatartó erı is. Ismét egy újabb adalék, hogy az önkormányzat a rendırség munkáját mennyivel támogatja. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a javaslattal egyetért azzal, hogy a megállapodást rendkívüli ülés keretében tárgyaljuk, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 124/2012.(VI.13.) számú határozata Döntés a térfigyelı kamerák elhelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésérıl Balatonlelle Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelı kamerák elhelyezéséhez szükséges, rendırséggel kötendı megállapodást annak aláírása elıtt terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerően A polgármester több napirend nem lévén 17:58-kor a képviselı-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. k.m.f. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea s.k. jegyzı Kenéz István s.k. polgármester

17

18

19

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2013. szeptember 9.-i rendkívüli nyílt ülésrıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Alagsori termében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 2-án 18,00 órakor tartott soros ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-6/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 30-án tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehota Vilmos, Szegedi Csaba, Tasi Péter, Tóth József,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehota Vilmos, Szegedi Csaba, Tasi Péter, Tóth József, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. június 30.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Erdélyi

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben