A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény

2 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (összetett iskolatípusú) (bölcsıde és óvoda intézményegység és 1-13.évfolyamos középiskola intézményegység ) intézményfenntartó társulásban mőködik. Az intézmény címe: Szécsény,Magyar út 13 Az intézmény elérhetıségei: tel: Az intézmény érvényességi területe: Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál települések közigazgatási területe. A programért felelıs személy neve: Havasiné Földi Zsuzsanna Intézményünk bemutatása: Bölcsıdénk Nógrád megyében, Szécsény központjában helyezkedik el. A település lakosainak száma: kb fı Az épület - elhelyezkedését tekintve jól megközelíthetı, a társintézmény is közel található. (iskola,) A bölcsıde az óvodával közös intézményként mőködik. Ez az ellátási forma nagy segítség a családok számára, mert javítja a szülık elhelyezkedési esélyeit és könnyebbség abban az értelemben, hogy az iskola elıtt ugyanabba az intézménybe írathatják be gyermeküket. A bölcsıdei gondozónık és az óvodapedagógusok létbiztonságát fokozhatja, elınyös a szakmai fejlıdésre, fejlesztésre jobb lehetıséget biztosít. A közös intézményben kiemelt szerepet kap egymás szakterületének megismerése, a kölcsönös tapasztalatszerzés lehetıségeinek megteremtése. A bölcsıde az óvodával van, de külön bejárattal és leválasztott udvarrésszel mőködik. A közös intézményben a bölcsıdei munkát szakmai munkaközösség vezetı segíti. Az intézmény 2010-ben: egy teljesen felújított, átalakított épületben 8 óvodai csoport és 1 bölcsıdei egység kialakítása történt meg. 2

3 A bölcsıde dolgozói: Szakgondozónı 3 fı Óvodapedagógus 1 fı (beiskolázása a következı években valósul meg.) Technikai személyzet 1 fı Munkánkat segíti a védını és a gyermekorvos. Intézményünk, csoportszobáink belsı terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot tükrözı férıhelyen, (1 bölcsıdei egység) 2 szobában gondozzuk a gyermekeket. A 12 férıhelyen 2 év alatti gyermek, a 14 férıhelyen 2 éves kortól kerülnek felvételre. Bölcsıdénk szakmai programja összhangban van a BÖLCSİDEI NEVELÉS - GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA a-val. Az Alapprogramban megfogalmazott elvekkel, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, mindenekelıtt a gyermeki jogokat rögzítı törvényekkel, a pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményeivel, a módszertani levelekkel, a mőködtetés jogszabályaival. 3

4 Tartalom Intézményünk bemutatása Az intézményünk hitvallása Szakmai céljaink A bölcasıdei gondozás nevelés megvalósulása az intézményben A gondozás és nevelés egységének elvei Az ellátással kapcsolatos szervezési feladatok A gondozás,nevelés fıbb helyzetei Játék A bölcsıdei élet megszervezésének elvei Ünnepek,hagyományok A bölcsıde kapcsolatai Gyemekvédelem Az intézményünk minıségpolitikája 2.old. 5.old. 6.old. 7.old. 7.old. 8.old. 9.old. 11.old. 12.old. 14.old. 15.old. 15.old. 16.old. Mellékletek: Képzési terv Házirend Munkaköri leírás Bölcsıdei felvételi szabélyzat Napirendünk a gyermek szemével Gondozónık munkarendje 4

5 Az intézményünk hitvallása A családi élet erısítése, a gyermekek viselkedésének kialakítása, zavartalan, kiegyensúlyozott testi-lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlıdés kibontakoztatásához a lehetıség biztosítása úgy, hogy szeretettel, alázattal, emberi méltóságát tiszteletben tartva közeledünk a reánk bízott gyermek felé, hangsúlyozva a bölcsıde elsıdleges gondozó szerepét. Célunk, olyan biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag közösség, ahol a gyermek, gyermek lehet, és legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük. Sokoldalú tevékenységek biztosításával, élmények nyújtásával, szeretettel és türelemmel, a gyermek egyéni tulajdonságainak és fejlettségének figyelembevételével végezzük munkánkat. Törekszünk a családokkal aktívan együttmőködni, ıket támogatva részt venni a gyermek személyiségének formálásában. Ugyanakkor szem elıtt kívánjuk tartani a családias hangulatú bölcsıdei légkör megteremtését, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az ıket gondozó felnıttek is jól érzik magukat és sajátjuknak tartják és vallják munkahelyüket. Hitvallásunk a gyermeknevelésrıl: A gyermeknevelésben elsıdleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsıde kiegészítı, segítı szerepet vállal, együttmőködik a családokkal. Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvetı szabadságjogokat. Elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét. Tiszteljük a másságot. Elismerjük, hogy különleges védelem illet meg minden kisgyermeket. A gondozást-nevelést egységnek tekintjük. Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát. Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez. Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlıdését. Mit nyújtunk a gyermekeknek? egészséges és biztonságos környezetet "saját" gondozónıt szakszerő és szeretetteljes gondozást-nevelést a helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet sokfelé játéklehetıséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a társakkal: szobában, játszóudvaron életkornak megfelelı, változatos játékeszközöket, fejlesztı-játékokat zene- és mesehallgatást, bábozást firkálási, rajzolási lehetıségeket, gyurmázást, festést játékos tornát, a nagymozgás fejlıdését a személyiség, a kreativitás kibontakozását a koruknak megfelelı tanulási lehetıségeket, a megismerı-folyamatok fejlıdését 5

6 azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást levegızést, játékot a szabadban napi négyszeri étkezést, korszerő és az életkornak megfelelı táplálkozást, gondosan összeállított étrendet a különleges táplálkozási igények kielégítését diétás étkeztetéssel rendszeres gyermekorvosi felügyeletet Gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korára, az óvodai felvételig a legtöbb kisgyermek: nyitott, befogadó az új környezet iránt, szívesen barátkozik, játszik együtt társaival. jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket. ismeri a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodik. önállóan étkezik, kis segítséggel önállóan tisztálkodik, öltözködik, a játékait helyre rakja, szobatisztává válik. jól érthetıen beszél, gazdag a szókincse, megérti az egyszerő magyarázatokat, az összefüggéseket. Mit nyújtunk a szülıknek? Munkánk során fontosnak tekintjük, hogy együttmőködı, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal, segítsük egymást a gyermek nevelésében. Ennek teljesüléséhez kínáljuk az alábbi lehetıségeket: a szülık és a gyermekek ismerkedhetnek bölcsıdével, még a felvétel elıtt; gondozónıink családlátogatást végeznek, lehetıleg a beszoktatás kezdete elıtt látogatják meg otthonában a kisgyermeket. szülıvel történı fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek alkalmazkodását az új környezethez. a szülık és a gondozónık a reggeli érkezés és a délutáni hazaadás alkalmával tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményekrıl, a változásokról. a saját gondozónık írásban is tájékoztatást nyújtanak a családok számára a gyermek fejlıdésérıl, a változásokról; a szülık igényük szerint kezdeményezhetnek beszélgetést a saját gondozónıvel, vagy más bölcsıdei szakemberekkel. nyílt napokat tartunk a bölcsıdében, minden érdeklıdı számára. hagyományainknak megfelelıen a jeles napokat, ünnepeket együtt tartjuk a csoportban. Szakmai céljaink: Intézményünk alapkoncepciója a kölcsönös nyitottság, a bizalom, ıszinte érdeklıdés a családok, és a bölcsıde iránt. Ezzel kezdıdnek a gyermekek megismerése, a bölcsıdei gondozásnak, nevelésnek megtervezése. Olyan szolgáltató intézmény mőködtetése a célunk, amely alapellátás keretében, alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A gondozás-nevelés célja a szeretetteljes biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsıdei élet megszervezése, ahol a szakszerő gondozás-nevelés, családias, derőt, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyerekek fejlıdéséhez szükséges változatos feltételeket. 6

7 A bölcsıde személyes gondoskodást nyújtó intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedı - 20 hetestıl 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzi.. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsıde orvosa nem javasolja, bölcsıdében gondozható a negyedik életévének betöltését követı augusztus 31-ig. A bölcsıdébe felvehetı minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény kiemeli olyan kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatt felvételi lehetıségét, akinek fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei gondozás, nevelés. A bölcsıdei gondozás nevelés megvalósulása az intézményben A bölcsıdei nevelés-gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, és alapvetı szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia. Tájékozódunk minden kisgyermek otthoni helyzetérıl. Családlátogatás, a Szülıvel történı beszélgetések, a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel fenntartott folyamatos és esetenkénti kapcsolat biztosítja a fenti elv érvényesülését. Tiszteletben tartjuk a gyermeki személyiséget. A gyermek önmagában képtelen megvédeni magát és érdekeit. A védtelensége miatt illeti meg a sajátos, különleges védelem. A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szőkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetıségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. A gondozás és nevelés egységének elve: Felfogásunkban a kettı, mint szétválaszthatatlan egység létezik. Minden gondozási tevékenység során nevelıfolyamat is lejátszódik. A gondozónıi tevékenység mindegyike nevelıértékő. A nevelés, gondozási tevékenység nélkül is végbe mehet. Egyéni bánásmód elve: Számunkra kiemelkedıen fontos az individuum, a gyermek életkori, egyéni, aktuális állapotának figyelembe vétele. A más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás tiszteletben tartásának elve: Tiszteletben tartjuk a gyermek vallási, etnikai hovatartozását. Segítjük kultúrájának megırzésében. Állandóság elve: Törekszünk a gyermek számára a csoport, a szoba, és a saját gondozónı biztosítására.. A bölcsıdébe kerülés napjától kísérik végig lehetıség szerint ugyanazon gondozónık a kisgyermek fejlıdését. 7

8 Aktivitás, önállóság segítésének elve: Igyekszünk lehetıvé tenni a bölcsıdés gyermekeink számára már a bölcsıdébe kerülés pillanatától az aktivitás, az önállóság gyakorlásának lehetıségét. Ezt elegendı idı biztosításával, a gyermek meghallgatásával, kompetencia gyakorlásának lehetıségével érjük el.a kisgyermek tetteinek értékeléséhez még nem rendelkezik elég tapasztalattal. Segítjük pozitív megerısítéssel személyiségének fejlıdését, alakulását. A környezetben látott viselkedési formák mindegyike nevelıértékő a kisgyermek számára. Egységes nevelı hatások elve: Fontosnak tartjuk a gondozási egységek szintjén, az önálló arculat megırzése mellett, a gondozó-nevelı munka részletekbe menı egyeztetését, mely a kisgyermek számára a létbiztonságot jelenti. Élményszerzéssel, élmények biztosításával, a természetes kíváncsiság felkeltésével, fenntartásával, tapasztalatszerzési lehetıséggel, bátorítással segítjük a kisgyermek tanulási folyamatát. Rendszeresség elve: A napi tevékenységek, és a hosszabb távú tervezések szintjén is fı szempontunk, hogy a kisgyermek biztonságérzetének az alapja az ismétlıdı szokások, tevékenységek sorozata legyen. Fokozatosság elve: A kisgyermek intézménybe kerülésekor igyekszünk meggyızni a szülıt a beszoktatás fontosságáról, majd a beszoktatástól kezdıdıen, a fokozatosság elvének érvényesülésével az új megismertetésében, elfogadtatásában is. Az ellátással kapcsolatos szervezési feladatok A gyermek átsegítése a családból a bölcsıdébe Ez a kisgyermek számára a legnehezebb feladat. Éppen ezért többféle módon törekszünk arra, hogy ezt a gyermek számára megterhelı dolgot elviselhetıbbé tegyük. Bölcsıdébe kerülés elıtt ellátogatnak a bölcsıdébe (anya és gyermeke) leendı gondozónıje meglátogatja a családot, még mielıtt elkezdıdne a bölcsıde bölcsıdekóstolgató -t rendezünk. Elıre megbeszélt, megtervezett módon fokozatos beszoktatással (anyás beszoktatás) lépésrıl lépésre megszokja a gyermek az új környezetet és lassan el tudja engedni az édesanyját Az egészséges testi fejlıdés segítése a testi fejlıdéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése 8

9 a primer szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvetı kultúrhigién-és szokások kialakításának segítése Az érzelmi én fejlıdés és szocializáció segítése derős légkör biztosítása, a bölcsıdébe kerüléssel járó nehézségek lehetıség szerinti megelızése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek feldolgozásában a gondozónı gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentı kapcsolat kialakulásának segítése az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében az én tudat egészséges fejlıdésének segítése a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlıdésének segítése,megteremteni a lehetıséget a gondozónıvel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére A megismerési folyamatok fejlıdésének segítése a gyermek életkorának, érdeklıdésének megfelelı tevékenységek lehetıségének biztosítása önálló aktivitás és kreativitás támogatása,ismeretnyújtás tapasztalatszerzéssel, cselekedtetéssel a gyermek tevékenységének támogató, bátorító odafigyeléssel kísérése, megerısítése a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-megoldási minták nyújtása A gondozás, nevelés fıbb helyzetei Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyekkel a felnıtt a csecsemı- és kisgyermek szükségleteit kielégíti, bensıséges interakciós helyzet gondozónı és gyermek között. A gondozónı munkájának nagy részét a gondozási mőveletek töltik ki. A gondozás része a nevelımunkának, ha nem megfelelı, gátolja a személyiség alakulását. A csecsemıt és kisgyermeket a családban egy személy, az édesanya gondozza, intézményben ezt több személy végzi. Ahhoz, hogy itt is biztosítva legyen a gyermek optimális pszichoszomatikus fejlıdése, a gondozás alapkövetelményeinek betartása elengedhetetlen követelmény. A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsıdei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitási iránti igényének és kompetencia érzésének erısítése. Gondozás Bensıséges interakciós helyzet gondozónı és gyermek között, melynek elsıdleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemıkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetısége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónı figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnıtt megerısítéssel-, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttmőködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendı idı biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnıttel való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónınek a gyermekrıl adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 9

10 Tisztálkodás Minden gondozási mővelet kapcsán arra kell törekedni, hogy az a gyermeknek kellemes élmény legyen. Feladatunk, hogy segítségére legyünk abban, hogy a tisztálkodással és fürdetéssel kapcsolatban elsajátítsa azokat a készségeket, melyeket három éves korra általában el lehet várni. Abban is segítenünk kell, hogy a tisztálkodással kapcsolatban egyre több szót, kifejezést sajátítson el, használjon fel helyesen. A kéz arcmosás minden étkezés elıtt és után, illetve szükség szerint történik A WC használat, illetve a pelenkázás is a gyermek igényei szerint valósul meg Étkezés A gyermekek egészséges élelmezése a jövıjük alakulásának egyik kulcsfontosságú tényezıje, a gyermekkorban kialakult táplálkozási szokások nehezen befolyásolható mintaként rögzülnek, és egész életre szóló ízlésformáló szerepük van A gyermekekkel kapcsolatban lévı szakembereknek, gondozónıknek óriási szerepük van az életmódi szokások alakításában A táplálásnak, étkezésnek nemcsak a gyermek testi fejlıdésében van szerepe, hanem az érzelmi élet, a szociális kapcsolatok alakulásában is Öltözködés Öltözködés terén a gyermekek a teljes önállóságot, nem érik el, az eligazító mőveletekben még segítséget igényelnek Fontos dolog, hogy a gyermekre mindig fejlettségének megfelelı ruhadarabot adjunk Tapasztalatunk szerint a másfél kétéves gyermekek már önállóan le tudnak vetkızni A 2,5 3 éves gyermekek pedig már próbálkoznak az öltözködéssel és a gombolással A gondozónınek mindig elegendı idıt kell biztosítani a gyermekek próbálkozásaira Pihenés, levegıztetés, napoztatás Gyermekeinknek biztosítjuk a nyugodt alvás feltételeit, minden gyermeknek külön ágya, ágynemője van Minden esetben biztosítjuk a nyugodt alvást, figyelembe véve az egyéni alvási szokásokat A gondozónık mindig a gyermekek mellett maradnak, a síró gyermeket megnyugtatják Az egészséges csecsemı és kisgyermek számára szabad levegın való tartózkodás éppen olyan fontos, mint a megfelelı táplálék Lehetıséget biztosít a napirend a levegıztetés fontosságára Pelenkázás, szobatisztaságra nevelés 10

11 A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociális fejlıdésében. Az elsı olyan elhatározás, amely során kényelmetlenséget vállal annak érdekében, hogy a felnıttek rendjébe beilleszkedjék. Az elhatározás alapja, hogy olyan akar lenni, mint a felnıttek. Az ehhez szükséges elhatározásra kb. 2 éves kora körül érik meg, és mindenféle elızetes szoktatás nélkül, 2-3 éves kora között vagy egyik napról a másikra, esetleg néhány heti próbálkozás után szobatiszta lesz. Fontos, hogy a felnıtt ebben is kezdettıl fogva támogassa, együttmőködjön vele. Bölcsıdénkben vegyes csoportok vannak, minden csoportban van pelenkás és szobatiszta gyermek A napi pelenkázások üteme rendszeresen történik, (illetve szükség szerint) a napirend része. Fontos a szobatisztaságra nevelésnél a szülıvel történı egyeztetés, hiszen több tényezı szükséges ahhoz, hogy ez a folyamat elindulhasson A gondozónık a 2 éves gyermeknek is felkínálják a bilit, a kisgyermek eldöntheti, hogy rá akar-e ülni, vagy sem, a nagyobb gyermekek választhatnak a WC vagy a bili között A pelenkázáshoz szükséges dolgokat (pelenka, popsi törlı, kenıcs) a szülık hozzák gyermekeik számára Játék A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, ezért a bölcsıdében, kisgyermekkorban a gyermek spontán játékának kell elsıbbséget adni. A játék segítségével ismeri meg a gyermek az ıt körülvevı világot. A játék az a tevékenység, amelynek segítségével a gyermek saját belsı pszichés erıit fejleszteni tudja, fejlıdı és még sérülékeny személyiségét védeni képes. Ahhoz, hogy a játék e különleges hatása érvényesülhessen, úgy szervezzük meg a nap eseményeit, hogy a játékra elegendı idı jusson. Ahhoz, hogy a játék építı, védı funkciója érvényesülhessen fontos a gondozónık megfelelı viszonyulása. A gyermekek spontán játéka sok-sok lehetıséget nyújt a gondozónı számára a nevelésre, fejlesztése a gyermek különbözı fejlıdési területeken való fejlettségi szintjeinek- megismerésére. Irodalmi nevelés (vers, mondóka, mese) A mese éppúgy, mint a játék örömforrás, feszültségoldás.a mesére a gyermekek önkéntelenül odafigyelnek. A mese közel hozza a gyerekeket és a felnıtteket, hiszen meséléskor odabújnak, odaülnek szorosan a gondozónı mellé, és érzelmi biztonságban érzik magukat A vers, mondóka fejleszti a gyermek szókincsét A versek, mondókák szoros részei a bölcsıdei élet minden mozzanatának. Már csecsemıkortól fogva naponta gyakoroljuk a jól ismert mondókákat, verseket. A gyermekek nagy örömmel ismétlik a ringató, érintgetı, tapsoltató és simogató, rímelı mondókákat. Ez az irodalmi nevelés szorosan összefonódik az anyanyelvi, a zenei neveléssel, az énekléssel és a mozgásos játékokkal. Anyanyelvi nevelés (beszéd) A beszéd a kommunikáció egyik fajtája, és az emberi kapcsolatok fı eszköze A kisgyermek életében a szavak megértésénél nagy jelentısége van a szituációknak A beszéd a gondozónı munkájának egyik legfontosabb része. Nagyon fontos, hogy tisztán, jól, érthetıen beszéljen a gyermekekkel, minden kérdésükre adjon választ 11

12 A versek, mondókák, énekek nagyban hozzájárulnak a gyermekek beszédfejlıdésének alakulásához Gondozónıink tisztában vannak azzal, hogy mindenki a saját ritmusában fejlıdik, ezért senkit nem hasonlítunk a másikhoz, ez érvényes a beszédfejlıdés terén is Zenei nevelés (ének zene dalos játékok) Az éneklés, a dalos játékok jótékony hatásúak minden korcsoportú kisgyermek számára Az éneklésben felszabadítjuk gátlásait, félelmeit pedig feloldjuk a gyermeknek Az éneklést, dalos játékokat beépítjük a napi munkarendbe A csecsemıknek ölbeli ringató, döcögtetı, simogató, altató énekeket énekelünk Mozgás, játékos testmozgás A mozgás a bölcsıdei élet elengedhetetlen feltétele. Fontos feladatunk a megfelelı napirend kialakítása, hogy elegendı idı jusson a gyermekek számára a mozgásra, a különbözı mozgásformák gyakorlására, újak elsajátítására Fontos a gyermekek számára a szabad levegın való, változatos mozgás biztosítása, az udvar nyújtotta természeti környezet megismerése. Ennek során támogatva van az egészség védelme, és esztétikai élmények, értelmi, érzelmi hatások sokaságát tudja ezen közben a kisgyermek megtapasztalni A környezet megismerése Bölcsıdénkben a gyermekek környezeti nevelését saját tapasztalataikra építjük Az udvaron való tartózkodás alkalmával beszélgetünk az évszakok váltakozásáról (tavasz, nyár, ısz, tél). Udvarunkon megfigyeljük a madarak, bogarak, csigák, méhek életét. Terményeket, virágokat, növényeket győjtünk. Beszélgetünk az idıjárás öltözködés kapcsolatáról, a természetben található színekrıl Alkotó tevékenységek (vizuális nevelés, rajzolás, festés, mintázás) A rajzfejlıdés a játékban történı tevékenységek során alakul. Minden gyermek szeret rajzolni, erısíti alkotási vágyukat, kreativitásukat, képzeletvilágukat. A bölcsıdés korú gyermekek firkákat, szabálytalan köröket, madárfészket, vonalakat készítenek. A rajzolás, festés nagy öröm számukra, szinte naponta kapnak színes ceruzát, zsírkrétát. Ügyesen gyúrják, sodorják, nyújtják a gyurmát. Az alkotás során a gyermekek észreveszik a tárgyak hasonló és különbözı jellemzıit, a dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket. Gyurmázás közben sokat beszélgetnek, az alkotás közlési vágyat ébreszt a gyermekekben, beszélı kedvük fokozódik, amely ösztönzıen hat a kommunikációs fejlıdésükre is. Az építés is mindennapos tevékenység. Természetes kihívást jelent a gyermekek számára. Gondolkodásra készteti, ösztönzi és fejleszti kreativitását. A bölcsıdei élet megszervezésének elvei. Kapcsolattartás a szülıkkel 12

13 A gyermekek szüleivel napi kapcsolattartásban vagyunk. Fontosnak tartjuk a szülık tájékoztatását gyermekük bölcsıdei életével kapcsolatban. Ha a szülı igényli, nevelési tanácsokat adunk, kéréseiket lehetıségeinktıl függıen teljesítjük. Kapcsolattartás formái: Szülıi értekezlet Szülı csoportos beszélgetések Üzenı füzet Beszoktatás Családlátogatás A szülı igénye szerint megfigyelési lehetıséget biztosítunk a csoportszobában.. Beszoktatás (adaptáció) Bölcsıdénkben a szülıvel történı fokozatos beszoktatás módszerével szoktatjuk a gyermekeket a bölcsıdei közösségbe. A fokozatos beszoktatás módszere jelentısen megkönnyíti a kisgyermekek beilleszkedését a bölcsıdei közösségbe, és csökkenti az adaptáció során fellépı negatív jelenségeket. A szülıvel történı fokozatos beszoktatás nemcsak a gyermek számára jelent elınyöket, hanem hatással van a család és a bölcsıde kapcsolatának alakulására is. Megváltoztatja a formális együttmőködést azáltal, hogy lehetıséget nyújt a család, és a bölcsıde gondozási, nevelési módszereinek összehasonlítására, a közös célok együttes megvalósítására. A beszoktatás menete: A szülıvel történı fokozatos anyás beszoktatás módszere, hogy a gyermek bölcsıdei tartózkodásának idejét fokozatosan növeljük. Célszerő, ha a beszoktatás 2 hétig tart, de esetenként ez a gyermek viselkedésétıl függıen növelhetı, illetve csökkenthetı. A beszoktatás az elsı héten a szülıvel történik, a második héten már a szülı állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelkedı idıszakokkal. A gondozónık a gyermek együttmőködésétıl függıen, már az elsı napokban próbálkoznak a kapcsolat kialakításával, kísérletet tesznek egy-egy gondozási részmővelet elvégzésére is a szülı jelenlétében. A beszoktatás 3 4. napjától szükséges, hogy a gondozónı a szülı jelenlétében fokozatosan átvegye a gyermek gondozását. A kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy a játékidıben az anya illetve a szülı rövidebb hosszabb ideig egyedül hagyja a gyermeket. A gyermek iránti figyelem, szeretetteljes odafordulás, a szülıben megerısíti a gondozónı iránti bizalmat. A bölcsıdében tapasztalt nevelıi légkör, a gondozónı szakmai tudása, a szülıvel szemben tanúsított magatartása, tekintélyének elfogadását, a bölcsıdei munka elismerését és értékelését eredményezi. Saját gondozónıi rendszer A saját gondozónıi rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsıdei csoportban. A csoport gyermekeinek egy része (5-6 gyermek) tartozik egy gondozónıhöz. A gondozás nevelés mellett ı kíséri figyelemmel a gyermek fejlıdését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ı tartja számon az újabb fejlıdési állomásokat. 13

14 A saját gondozónı szoktatja be a gyermeket a bölcsıdébe és a bölcsıdébe járás egész idıtartama alatt ı a gondozónıje.. Gyermekcsoportok szervezése A bölcsıdei gyermekcsoport létszáma fı lehet. A magasabb létszám szakmailag nem fogadható el. Nem csupán ellátási problémát jelent a gondozónınek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínősíthetıen több a konfliktus, megterhelıbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetıség az egyéni bánásmódra. Egy gondozónı maximum 6-7 saját gyermeket láthat el.. Napirend A bölcsıdei munka alapfeltétele a jól kialakított, folyamatos napirend. A napirend állandósága a gyermekek számára nemcsak a fizikai szükségletek szempontjából nélkülözhetetlen. A napirend megkönnyíti a gyermek tájékozódását, lehetıvé teszi számára a gondozási mőveletek elırelátását, ezáltal tehát elısegíti a gyermek alkalmazkodását, fokozza biztonságérzetét. A folyamatos napirend kialakításának általános elvei: A gyermekközösség napirendjében úgy kell a közösség szükségleteit és igényeit kielégíteni, hogy közben az egyes gyermek szükségleteit és igényeit is figyelembe vesszük. A gyermek bölcsıdei napirendjének kialakításánál az otthoni körülményekkel, eseményekkel mindenkor számolnunk kell A gyermek szükségletei és igényei együtt változnak életkorával, fejlıdésével, így a szükségletek, igények kielégítési módjának is az életkornak megfelelıen változnia kell. Ennek megfelelıen külön elvek szerint kell kialakítani a tipegıcsoport valamint a nagycsoport napirendjét. A csoportok napirendje az évszakok változásával is módosul (tavasztól folyamatosan nı a levegın való tartózkodás ideje, télen a levegıztetést hosszabb elıkészítés elızi meg), ezért szükséges a napirend állandó, folyamatos, rugalmas változtatása Ünnepek, hagyományok Ünnepeink: Születésnap Farsang Húsvét Anyák napja Gyermeknap Mikulás Karácsony Az ünnepek alkalmával ajándékokat készítünk a kicsiknek, kidíszítjük a csoportszobákat, és a családias hangulatban az érdeklıdı szülıkkel együtt ünnepelünk. Születésnap alkalmából felköszöntjük a gyermekeket. 14

15 . A bölcsıde kapcsolatai Óvoda bölcsıde kapcsolata: Az óvoda bölcsıde kapcsolat tartalmasabbá vált, amióta az integrált intézmény tagja lettünk. Kölcsönösen részt veszünk egymás szakmai programjain, megismerjük egymás munkáját, összehangoljuk nevelési programunkat. A nagycsoportos bölcsıdéseink látogatást tesznek a leendı óvodájukba. Gyermekjóléti központ bölcsıde kapcsolata: Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a helyi gyermekjóléti központtal. Több kisgyermek szociális vagy egyéb okok miatt a központ ajánlásával került hozzánk felvételre. Ha a bölcsıdében valamilyen problémát észlelünk a gyermekekkel kapcsolatban (elhanyagolás, bántalmazás) jelezzük a gyermekjóléti központnak. Gyermekorvos, védını bölcsıde kapcsolata: A gyermekorvos heti 1 alkalommal meglátogatja a bölcsıdénket. Más bölcsıdékkel való rendszeres és folyamatos kapcsolattartás: Egri Módszertani Bölcsıde Speciális feladatok az intézményben Sajátos nevelési igényő gyermek integrált gondozása nevelése a bölcsıdében Intézményünkben igény szerint gondozunk sajátos nevelési igényő kisgyermekeket, az ép gyermekekkel egy csoportban. Az ép gyermek által nyújtott minta a fogyatékos gyermek optimális fejlıdését segítheti, illetve az ép gyermek egészséges személyiségfejlıdését teljessé teheti. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok a bölcsıdében Napjainkban egyre több halmozottan hátrányos helyzető, vagy veszélyeztetett kisgyermek kerül a bölcsıdékbe, akiknek megfelelı ellátása megkülönböztetett figyelmet és nagyobb szakértelmet igényel a gondozónı részérıl. A szülıkkel való bánásmód, kommunikáció is nehezebb, mivel ezek a családok sokkal érzékenyebbek. Feladataink: prevenció és a lehetséges korrekció, elsıdleges észlelı- és jelzırendszer A kisgyermek jólétének biztosítása A gyermekvédelmi problémák megelızése 15

16 Ezeket a feladatokat egyrészt saját kompetencia határainkon belül, másrészt mint elsıdleges észlelı- és jelzırendszer- más külsı intézmények bevonásával, a velük való együttmőködés biztosításával valósítjuk meg. Bölcsıdei dokumentumok A bölcsıdei csoportok ellenırzési és értékelési rendszere Gyermek egészségügyi törzslap Fejlıdési lap Esemény napló Üzenı füzet. Intézményünk minıségpolitikája A 0-3 éves korosztály fejlıdésének törvényszerőségeire épülı, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembe vevı, biztonságos, szakszerő gondozás nevelés megvalósítása intézményi keretek között. Olyan családbarát bölcsıdét kívánunk mőködtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülık igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minıségével A kellemes bölcsıdei légkör, a szakképzett gondozónık, a kialakult nevelıi attitőd, a gyermekcentrikus bánásmód fokozhatják a szolgáltatásunk iránti bizalmat, a családok részérıl. Olyan környezetet igyekszünk biztosítani a gyermekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetıségük adódik az ıket körülvevı világ megismerésére, és egyben képességeik fejlesztésére. Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére, és arra, hogy alkalmazkodjanak, megismerjék és elismerjék egymás értékeit. Fogadják el némely gyermek másságát. Éljenek egészséges életet, szeressék és védjék a természetet, tudjanak gyönyörködni mindenütt a szépségben. Szeressék a szép zenét, meséket, verseket, dalokat. Ha a gyermekek folyamatosan érzik a gondozónı okos szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítıkészségét akkor ık is figyelmesek és segítıkészek lesznek. Munkánkat rendszeresen szülıi elégedettség kérdıívekkel, szülı csoportos megbeszélésekkel kontrolláljuk, esetleges hibáink kijavítására törekszünk. Szakmai programunk harmonizál: Gyermekvédelmi törvények Szakmai mottónk: Ha a jövı évrıl akarsz gondoskodni: vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz: ültess fát! Ha terved egy életre szól: embert nevelj! 16

17 NM törvények Országos Szakmai Program Szakmai szabályzók Mellékletek KÉPZÉSI TERV: AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEKEN RÉSZVÉTEL: Amennyiben az intézmény továbbképzési normatívája lehetıvé teszi. HÁZI TOVÁBBKÉPZÉSEK ÜTEMEZÉSE: Tárgyév januártól májusig, majd szeptembertıl novemberig havonta 1-1 témakör feldolgozása elızetes tervezés alapján: Január: Irodalmi alkotások megválasztásának szempontjai korcsoportonként Február: Bábozás gyakorlati megvalósítási formái Szülıcsoportos beszélgetés Március: A gyermeki kreativitás fejlesztésének lehetıségei Április: Környezet megismerésének lehetıségei Május: Ének-zene a bölcsıdében Szeptember: Családlátogatás, beszoktatás jelentısége Családokkal való kapcsolattartás fontossága Október: A továbbképzésekrıl November: Ünnepekre készülıdés, hagyományok ápolása Munkatársi értekezletek, megbeszélések: Aktualitástól kéthetente, egyéb esetben havonta szervezıdnek a munkatársi értekezletek. Szakmai programunk sikerességéhez és teljesítéséhez Bölcsıdénk minden dolgozójának aktív közremőködése szükséges. A megvalósításban a bölcsıde minden szakembere részt vesz. Szécsény,2009. január 1. Szakmai munkaközösség vezetı 17

18 HÁZIREND Kedves Szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott HÁZIRENDET figyelmesen olvassák végig és a gyermek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására Intézmény neve : Bölcsıde, Óvoda Intézményegység Címe : 3170.Szécsény,HAYNALD L ÚT 7 Telefon : Intézmény igazgatója : Zsolnai Györgyné Óvoda Bölcsıde intézményegység vezetıje: Havasiné Földi Zsuzsanna Bölcsıdei szakmai munk. vezetıje: Gondozónık Lászlók Rudolfné Takács Béláné Gajzinger Lászlóné Lászlók Rudolfné A bölcsıde hétfıtıl péntekig reggel 6,30-tól 16,45-ig fogadja a gyermekeket. Kérjük, hogy 9,00 és 9,30 óra között ne zavarják a reggelizést. A bölcsıdei átadóban minden gyermeknek külön rekesze van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják, mert a bölcsıdében hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelısséget nem vállalunk Reggel a szülı öltözteti át gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek fejlettségi szintjétıl függıen felkínálja a bili vagy a WC használatát. A kézmosásban, fésülködésben segít, tisztán, rendezetten adja át a gondozónınek. Tájékoztatást ad a gyermek hogylétérıl, a vele kapcsolatos otthoni eseményekrıl. A gyermek délutáni távozásakor a gondozónı beszámol a napi eseményekrıl. Ismét a szülı öltözteti át gyermekét. A bölcsıdébıl a gyermeket csak a szülı vagy általa írásban meghatalmazott személy viheti el. 14 éven aluli személy a feladattal nem bízható meg. 18

19 A gyermek által használt ruhanemőbe, cipıbe kérjük a gyermek nevét (jelét) beírni, hogy ne lehessen összecserélni. A bölcsıdében csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5 és ennél magasabb hımérséklető), antibiotikumot szedı, vagy fertızésre gyanús gyermek a bölcsıdét nem látogathatja. A családban elıforduló fertızı megbetegedést kérjük jelezni. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységérıl a szülı írásban nyilatkozni szíveskedjék. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. A bölcsıdében történı megbetegedés esetén a gondozónı értesíti a szülıt, egyidejőleg kitiltási igazolást ad, mely a bölcsıdei orvoséval egyenértékő abban a tekintetben, hogy a beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe vinni. A szülı kötelessége a gyermek hazavitelérıl rövid idın belül gondoskodni. Ha a szülı gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi a bölcsıdébe, a távolmaradás okát reggel 8 óráig közölje az intézménnyel.. Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsıdétıl, s ez idı alatt a szülı nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható idıpontjáról, úgy a gyermeket a bölcsıdébıl kimaratottnak tekintjük. Az étkezési térítési díjak befizetése a z iskola pénztárába történik minden hónapban elıre hirdetett idıpontban. A bölcsıde biztosítja a szülı számára, - idıpont egyeztetés után a beszokatási idın túlmenıen is a bölcsıdei életbe való betekintést. Információcserére folyamatosan van lehetıség. A HÁZIREND megtartása minden szülı számára kötelezı, megszegése a gyermek bölcsıdébıl való kizárását vonja maga után. Szécsény Julius 10 Lászlók Rudolfné Bölcsödei szakmai vezetı Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı A HÁZIRENDBEN foglaltakat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezınek tartom. 19

20 Szécsény, 2008.szeptember.02. A házirend aktualizálása folyamatban. szülı MUNKAKÖRI LEÍRÁS Csecsemı és kisgyermekgondozó: Feladatai: Munkáját a vezetı utasítása alapján látja el. Napi munkáját a gondozói munkarendben foglaltak szerint végzi. A munkaidı pontos kezdése, betartása a jelenléti ív naprakész vezetése kötelezı Heti törvényes munkaideje. 40 óra A teljes napi munkaidıbıl 7 órát kell a csoportban eltölteni (257/200.(XII.26.) 7. ), a fennmaradó 1 órában családot látogat, szükség szerint helyettesít., írásbeli munkáit elvégzi Munkabeosztása : 7-tól 14-ig 8,30-tól 15,30-ig ill. 9,30-16,30-ig Munkaidı alatt a bölcsıde területét csak a vezetı engedélyével hagyhatja el. Éves szabadságot az egység gondozónıivel összhangban ütemezik. Távolmaradását szabadság esetén 3 nappal elıbb, egyéb ok miatti hiányzást munkakezdésére, illetve elıtte jelentse be. Munkavédelmi, balesetvédelmi és tőzvédelmi oktatáson vesz részt, az ott hallottakat a balesetmentes munkavégzés érdekében köteles betartani. Elısegíti a gyermekek helyes testi-szellemi fejlıdését, ennek érdekében figyelembe veszi : A gyermekek életkori sajátosságait A gyermekek korát Egyéni adottságait, szokásait Egyéni bánásmódot, sajátgondozó rendszert A gyermekek kultúrhigiénés, magatartási szokásainak kialakítását és a közösségi élet szabályait. A gyermekek levegın való tartózkodását A gyermekek játéktevékenységének biztosítását. Törekedjen a szülıkkel a jó kapcsolat kialakítására Felvétel elıtt elvégzi a gyermekek családlátogatását a kiadott szempontok alapján. A házirendet a szülıkkel betartatja. Részt vesz a szülıi értekezletek megszervezésében. Javaslatot tesz az SZMK tagok személyére. Megszervezi és megtartja a fogadóórát. A munkaideje alatt történteket dokumentálja az átadó füzetben kolleganıjének tájékoztatása céljából. A napközben megbetegedett gyermekeket ellátja és értesíti a szülıket, hogy a beteg gyermek mielıbb kikerüljön a közösségbıl. Az elıírásnak megfelelıen meghatározott idıpontban súlyt, hosszt mér, ezeket dokumentálja. 20

21 A gondozási adminisztrációt pontosan vezeti. Gondoskodik a csoportszoba, a kiszolgáló helyiségek megfelelı hımérsékletérıl, állandó szellıztetésérıl. A közegészségügyi és higiénés szabályokat betartja. Részt vesz különbözı szakmai, vagy egyéb jellegő rendezvényeken. A gyermekek alvás ideje alatt adminisztrációt végez. Biztosítja a játéktevékenység feltételeit. Jelenti a szakmai vezetınek:. Az egységen belül történt eseményeket Mőszaki meghibásodást Bútor, játék, textil igényét Balesetet, rosszullétet Köteles részt venni mindazon szakmai képzésen, továbbképzésen, melyre munkáltatója kirendeli. Belsı továbbképzésen, szakmai értekezleten köteles részt venni. Szakmai felkészültségének növelése érdekében köteles folyamatosan tájékozódni a korszerő gondozási-nevelési elvekrıl. Felelıs : A gondozási-nevelési munka magas színvonalú következetes végrehajtásáért A gyermekek egészséges, testi-szellemi fejlıdéséért Az adminisztráció pontos vezetéséért A gyermekek állandó felügyeletéért A területén lévı berendezési tárgyak állagmegóvásáért Saját egészségének védelméért A leltárért saját felelısséggel tartozik Környezete rendjéért, tisztaságáért A munkafegyelem, munkaügyi szabályok betartásáért Az etikai szabályok betartásáért Az egészségügyi kiskönyvét elıírásnak megfelelıen megcsináltatni, magánál hordani és kérésre bemutatni A munkavégzés során tudomására jutott titkot megırizni. Munkakapcsolatai Belsı : szakmai vezetıvel,, intézményegység vezetıvel Külsı : Szülıi munkaközösséggel A munkaköri leírás hatálya : A munkába lépéskor a munkáltató aláírásával válik hitelessé és érvényessé. A dolgozó aláírásával igazolja a munkaköri leírás tudomásul vételét, s azt magára nézve kötelezınek tekinti. A munkaköri leírás az átvétel napjától visszavonásig hatályos. Szécsény 2008 év julius..hó 01.nap Zsolnai Györgyné Igazgató Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı 21

22 A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezınek ismerem el. Egyidejőleg egy példányt átvettem Szécsény, 2008.év aug. hó 31 nap. munkavállaló Bölcsıdei Felvételi Szabályzat 1. 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36 alapján bölcsıdébe a csecsemı, kisgyermek 20 hetes korától 3 éves koráig, fogyatékos gyermek 5 éves koráig, illetve a 3 vagy 5 életév betöltésének évében december 31-ig vehetı fel. 37. (1) A napos bölcsıde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási idın belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg. 40. (1) A bölcsıdei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelıen biztosítani kell: - a gondozás-nevelés feltételeit, - így különösen a törvényes képviselı közremőködésével történı fokozatos beilleszkedés lehetıségét, - a megfelelı textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, - a szabadban való tartózkodás feltételeit, - a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit (az erre felkészült bölcsıdében), - az egészséges táplálkozás követelményének megfelelı étkeztetést külön jogszabályban meghatározottak szerint. Egy bölcsıdei csoportban legfeljebb 12,-14 gyermek gondozható. Bölcsıdei ellátást Szülı, Gondviselı, Törvényes Képviselı akkor kérhet: - ha egyik szülıje munkaképtelen, - ha munkába kíván állni, - ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel, - ha 3 vagy több gyermekes, - ha a szülı tartósan kórházi kezelés alatt áll, - ha felsıoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni. - ha a gyermek szülıje, gondviselıje, idıskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni, - ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védını, Orvos javasolja (ekkor szükséges a szülı, gondviselı beleegyezése is). Felvételkor elınyben részesül az: - akit egyedülálló szülı nevel, - akinek családjában három, vagy több gyermek van, - akinek egyik szülıje munkaképtelen, - akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn, - aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 22

23 A gyermek bölcsıdébe való felvételét a szülı hozzájárulásával: - a körzeti védını, - a házi gyermekorvos, vagy házi orvos, - szociális illetve családgondozó, - gyermekjóléti szolgálat, - gyámhatóság, is kezdeményezheti. A városi bölcsıdék felvételi körzete Szécsény közigazgatási területe az intézmények alapító okiratában rögzítettek szerint. A szülık igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendı munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülı alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül alkalmazni fogja. A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férıhely függvénye. A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülı által kitöltött felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni. Felvétel: a beérkezett felvételi kérelmek beérkezési sorrendjében, illetve a fenti bekerülési elınyöket és az igénylés idejét is figyelembe véve történik. Csatolandó okmányok: - a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata, - a gyermek és szülık lakcímet igazoló okmányának másolata. 2. A gyermek felvétel elıtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja hogy: - a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhetı, - enyhe fokban sérült,különleges ellátást, korai fejlesztést nem igénylı, egészséges csoportba integráltan ellátható-e. 3. A bölcsıde vállalhatja fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását,fejlesztı felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik. A bölcsıdébe történı felvételt fogyatékos gyermek esetén a fentiekben foglaltakon túl, a gyermek habilitációját segítı szakember, és a közoktatásról szóló 1993.LXXIX. Törvény (a továbbiakban:kt.) 30. -ának (3) bekezdésében, valamint 34. -ának a) pontjában szabályozott szerv (továbbiakban: szakértıi bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsıdében a gyermek korai fejlesztése megszervezhetı. 4. A vizsgálat eredményét a bölcsıdei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvett gyermek személyes adatait a bölcsıdei felvételi könyvben rögzíteni kell. 5. A gyermek felvétele elıtt a gyermek jelenlegi fejlettségi szintjérıl a védınıje ad tájékoztatást, az erre rendszeresített védınıi környezettanulmányon. 6. Túljelentezés esetén a Szülı az elutasítást követıen fellebbezhet Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján. A bölcsıdei felvételnél a felvett létszám a férıhelyek 100%-át nem haladhatja meg. 7. A bölcsıde nyitvatartási idejét a bölcsıdevezetı javaslatára Székesfehérvár Önkormányzata Közgyőlése határozza meg. A bölcsıde nyitvatartási ideje: munkanapokon délelıtt 6 óra 30 perctıl, délután 16 óra 45 23

24 percig tart. 8. A mindenkori bölcsıdei térítési díjakról a Város Önkormányzata dönt. 9. A gyermek bölcsıdei elhelyezése megszőnik ha: - ha a megszüntetést a szülı kéri, - ha a bölcsıde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetıleg a többi gyermeket veszélyeztetı magatartászavara miatt, (magatartászavar megállapítása elıtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónı, gyógypedagógus) véleményét is. - ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet, - testvér születése után, a szülési szabadság leteltével. - ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, - ha a gyermek óvodai felvételt nyert. 10. A gyermek a bölcsıdében 3. életév betöltéséig gondozható-nevelhetı. A gyermeket testi és szellemi fejlettségétıl függıen orvosi vélemény alapján lehet átadni az óvodának. Tárgy év december 31-ig, a harmadik életévét betöltı gyermek óvodába megy, ha fejlettségi elmaradása nem indokol még egy év bölcsıdei ellátást. Ha igen, abban az esertben orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének betöltését követı augusztus 31-ig gondozható bölcsıdében. Szécsény2008. augusztus

25 Napirendünk a gyermek szemével 6 óra 30 perctıl -8 óráig Érkezünk a bölcsıdébe, ha szükséges bilizünk, vagy wc-re ülünk, vagy éppen pelenkát cserélünk kísérınk (Szüleink, Nagyszüleink stb.) segítségével. Kezet akkor is mosunk, ha nem kell pelenkát cserélni vagy wc-t, bilit használni, kézmosás után törölközünk, fésülködünk, és úgy megyünk be a csoportba. Kísérınk elmeséli a Gondozó néninek az elızı nap délutáni-esti- éjszakai eseményeket, melyek velünk történtek és melyeket, fontosnak tartanak tudatni. Ha érkezéskor sírunk, a Gondozó néni vigasztal, ölbe vesz, simogat, beszélget velünk, hogy könnyebben váljunk el Szüleinktıl. Megsúgom, hogy Szüleink nem mindig gondolnak rá, hogy rövidebb ideig sírdogálunk, ha szeretetteljesen, de röviden búcsúznak el Tılünk. Mikor megnyugodtunk a Gondozó néni játékot ad, hogy szabadon játszhassunk, segít és játszik is velünk. Ha nagyon korán érkezünk és álmosak vagyunk, pihenhetünk, alhatunk is, míg mindenki megérkezik 7.45-tıl a fürdıszobába megyünk, Wc-t, bilit használunk vagy pelenkát cserélünk most már a Gondozó néni segítségével. Itt próbálkozunk és gyakoroljuk a vetkızést, öltözést, kézmosást, törölközést, fésülködést. Van rá idınk is, helyünk is, mert csak ketten-hárman megyünk együtt a fürdıszobába. Ha valami nem sikerül a Gondozó néni segít, eközben magyaráz, megmutat mozdulatokat, beszélget velünk, így sok új dolgot ismerünk meg és sajátítunk el. A fenti tevékenységek és sorrendjük azért fontosak, mert így alakulnak ki helyes szokásaink és így, önállósodunk is. 8ó 30 órától 9ó 30percig A Gondozó néni terít, tálal, reggelit ad. Négyen ülünk egy asztalnál. Van olyan kisgyermek, aki tud segíteni a terítésnél, mert már önállóbb. A csecsemık a Gondozó néni ölében ülve étkeznek-, eteti ıket. A nagyobb- önállóbb gyermekek már tudnak segítség nélkül enni, de, ha kérik, a Gondozó néni nekik is szívesen segít. Reggeli után, akinek szüksége van rá, pihenhet, alhat a tízórai megérkezéséig. 9 óra 30 perctıl 11 óráig Szabadon játszunk az udvaron, vagy a csoportszobában, idıjárástól, évszaktól és az egészségi állapotunktól függıen. A Gondozó néni is kínál sokféle játéklehetıséget, amelyek fejlesztik a mozgásunkat, beszédünket, készségeinket stb. Érzelmi világunk, viselkedésünk, magatartásunk, társakkal való kapcsolatunk, ének- zenei, logikai készségünk is fejlıdik. Sokszor mesél, verseket, mondókákat mond, képeket nézegetünk, énekel. Többszöri hallás után megjegyezzük és mi is tudunk énekelni, mesélni, verselni, mondókázni. Közben 10.- vagy kor tízórait kapunk. Ha gyümölcslé van, azt játszás közben isszuk meg. Ha zöldséget, vitamintálat vagy gyümölcssalátát eszünk, ahhoz a megterített asztalhoz ülünk, és úgy fogyasztjuk el. Játékidıben szoktunk bábozni, gyöngyöt főzni is, festünk kézzel, ecsettel, rajzolunk, papírt hajtogatunk-, tépünk-vágunk, ragasztunk (tanuljuk az olló és ragasztó 25

26 használatát) szeretünk gyurmázni is. Játékosan tornászunk, az ovi tornatermét is használjuk (ismerkedünk az ottani eszközökkel). Ha udvaron vagyunk, sokat szaladgálunk, fogócskázunk, kiabálunk, labdázunk, mászókázunk, biciklizünk, homokozunk, hintázunk és még sok minden mást is játszunk. Megtartjuk az ünnepeket is (anyák napja, húsvét, gyermeknap, télapó, karácsony, születésnapok, oviba menık búcsúja) és ezek némelyikére a Szüleinket, Nagyszüleinket, Testvéreinket is meghívjuk ig Készülıdünk az ebédeléshez csoportonként, és alcsoportonként megyünk a fürdıszobába, úgy ahogy azt reggelizés elıtt is tettük. Ha tisztálkodás után egy kicsit korábban érünk be a csoportszobába és még nincs bent az ebéd, természetesen játszunk addig, míg a Gondozó néni az asztalhoz nem szólít, de ha nagyon fáradtak vagyunk, asztalhoz ülünk és beszélgetve, mesekönyvet nézegetve, pihenünk, míg a Gondozó néni elkezdi a terítést, tálalást óra perc és óra között a kialakított sorrendben ülünk asztalhoz ebédelni. Aki tud, vagy szeretne, az segíthet a terítésnél, és az étel tányérba merésénél, étkezés után pedig, a szennyes edény elvitelénél. Így, önállósodunk. Ha nem tudunk önállóan kanalazni, vagy ha segítséget kérünk, a Gondozó néni etet egy másik kanállal (segítı kanál), közben mi a saját kanalunkkal próbálkozhatunk, gyakorolhatjuk a merést. Étkezés közben beszélget velünk az ételekrıl, étkezésrıl, biztat a helyes étkezési szokások elsajátítására. Kortól és fejlettségtıl függıen ebéd után szájat öblítünk, vagy fogat mosunk. A bölcsiben csak a szájöblítést és a fogkefe használatot próbálgatjuk és gyakoroljuk. Fogkrémet csak oviban fogunk használni. 12 óra 30 perctıl-15 óráig Pihenünk, alszunk, a csoportszobában gyermekheverın, levegıztetı ágyakban A csoportban, alvás idıben csend nyugalom van. A Gondozó nénik altatnak bennünket: betakarnak, halkan dúdolnak, simogatják a hátunkat, vagy hasunkat, vagy arcunkat, vagy halk altató zene szól. Megkapjuk alvós kedvenceinket is, ez nyugtatóan hat ránk. 15 órától Uzsonnához készülıdünk, úgy ahogy reggelizés és ebédelés elıtt is tettük. A sorrend itt annyiban változik, hogy ébredési sorrendben megyünk a fürdıszobába. Uzsonna befejezésének sorrendjében megyünk játszani a csoportszobába, vagy idıjárástól függıen az udvarra, amíg Szüleink, vagy Kísérıink értünk jönnek, legkésıbb 16 óra 45 percig. Mielıtt hazaindulnánk a Gondozó néni tájékoztatja Szüleinket, Kísérıinket a velünk történt napi eseményekrıl: játéktevékenységünkrıl, hangulatunkról, új megnyilvánulásainkról, egészségi állapotunkról, és amirıl a Szüleink érdeklıdnek. 26

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2013 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhetı csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné Megközelíthetősége: BKV járművekkel Körút felől: 9-esbusszal Muzsikus

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja

Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2013. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

180/2014. (VI. 19.) Kt. határozat melléklete

180/2014. (VI. 19.) Kt. határozat melléklete 180/2014. (VI. 19.) Kt. határozat melléklete 1/6 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött: a) egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (székhelye:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetıségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2010.

SZAKMAI PROGRAMJA 2010. A MARTFŰI JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉNEK SZAKMAI PROGRAMJA 2010. Fenntartó: Martfű Város Önkormányzata Cím: Martfű, Szent István tér 1. Az intézmény neve: Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben