Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók évfolyam 2006.

2 Tartalomjegyzék 8. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tantervei évfolyamon... 3 Olvasás - írás elıkészítése... 5 Olvasás - írás elemei Beszédfejlesztés és környezetismeret Számolás - mérés elıkészítése Számolás - mérés elemei Önkiszolgálás Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás - alakítás Játékra nevelés Mozgásnevelés

3 8. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tantervei évfolyamon Tantárgyak Az évfolyamok óraszámai Olvasás-írás elıkészítése Olvasás-írás elemei Beszédfejlesztés és környezetismeret Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Számolás-mérés elıkészítése Számolás-mérés elemei Önkiszolgálás Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás-alakítás Ének-zene Játékra nevelés Mozgásnevelés Testnevelés Környezet- és egészségvédelem Kötelezı óraszám ,5 3

4 A témakörök tartalmi feldolgozásánál, valamint a tanulókkal szemben támasztott követelményeknél megjelenı tevékenységi szintek magyarázata: Együttmőködéssel: A tevékenység közben passzív közremőködı, nem ellenkezik, mozdulataival igyekszik segíteni. Segítséggel: A tevékenység végzése közben a felnıtt aktív közremőködésére, segítségére, támogatására van szükség. Részfolyamatokat önállóan is elvégez. Irányítással: A felnıtt felügyelete mellett, szóbeli útmutatás, tanácsadás vagy nonverbális jelek mellett végzi a tevékenységet. Önállóan: A felnıtt jelenlétében végzi a tevékenységet, de nincs verbális útmutatás. 4

5 Olvasás - írás elıkészítése évfolyam CÉLOK: Az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése: - az érzékelés és észlelés (vizuális, akusztikus, mozgásos és szeriális), - a figyelem, - az emlékezet, - a gondolkodás, - a verbális és nonverbális kifejezıkészség területén (alaki és tartalmi), és a rész-egész viszony készségfejlesztése. FELADATOK: - A tanulók képességeinek figyelembevételével folyamatosan alakítsa ki a tantárgy tanításához szükséges alapkészségeket. - A készségek kialakításánál építsen a tantárgyi koncentrációra. - Feladatai legyenek változatosak, keltse fel a tanulók érdeklıdését, alkalmazkodjon értelmi képességeikhez és életkori sajátosságaikhoz. - Fejlessze az íráshoz szükséges finommozgásokat. - Alapozza meg a tanulói jellemvonások kialakulását (rendszeresség, pontosság, társak megbecsülése) - Segítse a feladatokhoz való pozitív hozzáállást, feladatok elfogadását, a feladattartást. 5

6 ÖK ÉVFOLYAMOK A finommozgások elıkészítése az íráshoz x x Beszédfejlesztés x x Emlékezet-, gondolkodás-, figyelemfejlesztés x x Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x x Térorientációs gyakorlatok x x Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása x x 6

7 1. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Térorientációs gyakorlatok folyamatos oktatást igénylı anyag Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása folyamatos oktatást igénylı anyag A finommozgások elıkészítése az íráshoz folyamatos oktatást igénylı anyag Szem-kéz koordinációjának fejlesztése folyamatos oktatást igénylı anyag Emlékezet-, gondolkodásfigyelemfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Éves óraszám: 74 óra Beszédtechnika fejlesztése: légzésgyakorlatok utánzással, a helyes légzéstechnika kialakítása. Hallásdifferenciáló készség fejlesztése: játékos hangutánzások segítséggel (állathangok, társak hangja, a környezet tárgyainak hangja). Egyszerő hangforrások felismerése. Ritmus fejlesztése együttmőködéssel. Egyszerő mondókák, versek mozgással, játékkal kísérése. Szókincsbıvítés segítséggel. Az ıt körülvevı közvetlen környezetében lévı személyek, tárgyak kiválasztása megnevezés alapján. Kommunikációs készségfejlesztés segítséggel, játékos formában.. Szituációs és szerepjátékokban a mindennapi tevékenységek lejátszása. Téri relációk felismerése, létrehozása. Relációs fogalmak: alá - fölé, alatt -fölött, elıtt, mellett. Irányok: le-fel. Segítséggel formaalakítás, mozgással (járás, futás) padlóra rajzolt alakzatok körbemozgása, majd lefedése tárgyakkal. Ismerkedés a tárgyakkal: a tapintással érzékelhetı tulajdonságok megismerése (forma, szilárdság) együttmőködéssel Együttmőködéssel labda gurítása, dobása, elkapása, golyó, gyöngy, gomb, apró tárgyak összegyőjtése dobozba, rakosgatás. Soralkotás: balról jobbra iránytartással. Függıleges irányú soralkotás tárgyakkal (fentrıl lefelé) iránytartással. Festés: szivaccsal, tenyérrel, ecsettel. Homokba, padlóra rajzolás. Nyomdázás krumplival. Segítséggel rövid szavak után mondása. Tárgyak megfigyelése, megnevezése. Mondókák együttmondással. 7

8 2. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Beszédfejlesztés. folyamatos oktatást igénylı anyag Éves óraszám: 74 óra Beszédtechnika fejlesztése: együttmőködéssel légzéstechnika további gyakorlása, játékos ajak- és nyelvgyakorlatok, szívógyakorlat. Magánhangzók felismerése szájállásról. Hallásdifferenciáló készségfejlesztés: egyszerő hangforrások felismerése, megkülönböztetése. Szótagok utánmondása játék közben, segítséggel. Rövid-hosszú, halk-hangos differenciálása. Ritmusfejlesztés: mondókák, versek, kiszámolok letapsolása, kopogása, gyors-lassú. Szókincsbıvítés: tárgyak, tárgyképek kiválasztása megnevezés alapján (emelkedı elemszámmal). Tımondatok alkotása cselekvéshez kötötten. Azonos keresése segítséggel (elszórt tárgyak közül azonos tárgyak keresése). Képes lottó, képes dominó. Egyszerő, kétfelé vágott képek összeillesztése. Anyanyelvi, irodalmi élmények: versek, mondókák együttes elmondása mozgással, mozgásos játékkal kísérése. Képeskönyvek nézegetése. Mesék: 2-3 epizódból álló egyszerő mesék meghallgatása. Kommunikációs készség fejlesztése segítséggel: a mindennapi tevékenységek lejátszása szituációs és szerepjátékokkal, a szabályok alkalmazása, betartása. Térorientációs gyakorlatok folyamatos oktatást igénylı anyag Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása folyamatos oktatást igénylı anyag A finommozgások elıkészítése az íráshoz folyamatos oktatást igénylı anyag Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Emlékezet-, gondolkodás-, figyelemfejlesztés Lateralitás: szívdobogás (bal), bemutatkozás (jobb), (segítséggel). Relációs fogalmak: elıtte, közben, mögötte, utána. Vonalvezetési gyakorlatok segítséggel homokban, padión krétával, zsírkrétával. A helyes ceruzafogás kialakítása. Álló-fekvı vonalak vázolgatásának gyakorlása. írómozgás: balforgású csigavonal, fészek rajza. Átírás, csıbeírás, vonalfolytatás. Lendületes írásmozgás átírással. Helyes testtartás kialakítása. Tapintással érzékelhetı tulajdonságok megismerése (hideg-meleg, sima-érdes). Gyurmázás: gömbölyítés - lapítás, hengerítés, nyújtás. Segítséggel ujjtorna - csipegetések, ujjmondókák. Gyöngyfőzés szabadon, segítséggel. Gombolás, toronyépítés kockából. Tárgyak pörgetése. Soralkotások (eleje-vége fogalmának kialakítása, balról jobbra). Kétféle elembıl. Segítséggel rövid szavak utánmondása, tárgyak megfigyelése, megnevezése, letakarás után a hiányzó tárgy megnevezése (1-2 tárgy). Rövid versek, mondókák tanulása együttmondással. 8

9 KÖVETELMÉNY: - A beszédszervi gyakorlatok végzésénél legyen együttmőködı. - Legyen képes állathangok utánzására, társai hangjainak, valamint a környezetében lévı zörejek felismerésére. - Irányított, csoportos tevékenységbe kapcsolódjon be. - A feladatok elvégzésénél törekedjen a szabályok betartására. - Ismerje fel a soralkotás ritmusát, próbálja meg utánozni azt segítséggel) - Ismerkedjen az irányokkal: fentrıl le, balról jobbra, utánzással alkalmazza azokat. - A téri relációkat - megnevezésre - segítséggel alkalmazza. - Segítséggel használja a különbözı íráseszközöket. Gyakorolja a helyes ceruzafogást. - Legyen képes a tanult mondókákat, verseket, dalokat a csoport tagjaival együtt elmondani. 9

10 Olvasás - írás elemei évfolyam CÉLOK Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése: - a fogalmi gondolkodás megalapozása, - könnyen érthetı, rövid szöveg elolvasása, értelmezése, néhány egyszerő gondolat leírása, - az elsajátított olvasási technikával olyan képességek kialakítása, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. FELADATOK - Olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek egyénre szabott fejlesztése. - Fejlessze tovább az elemi szintő fogalmi gondolkodást. - Kialakított képességeit segítséggel tudja használni életközegében. való tájékozódásban, környezete megismerésében. ÖK Beszédfejlesztés ÉVFOLYAMOK x x Térorientációs gyakorlatok x x A finommozgások elıkészítése az íráshoz x Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x Betőtanítás x x Olvasás x x Írás x x 10

11 3. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Térorientációs gyakorlatok folyamatos oktatást igénylı anyag Szem-kéz koordinációjának* fejlesztése folyamatos oktatást igénylı anyag Íráselemek tanítása Javasolt óraszám: 28 óra Betőtanítás: a, i, í, o, ó, m, l. Javasolt óraszám: 40 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédtechnika fejlesztése, a beszédszervek további ügyesítése (ajak-nyelvgyakorlatok). Zöngés-zöngétlen hangok megfigyelése (nyakra tett kézzel). Tárgyak, tárgyképek nevébıl az elsı hang kiemelése. Ritmusfejlesztés: ritmusok letapsolása, kopogása, szavak ritmizálása, ritmikus sorok kirakása tárgyakkal, képekkel, a kirakott sorminta leutánzása (2 elembıl). Szókincsbıvítés, fogalmi szint fejlesztése: tárgyak, tárgyképek csoportosítása, azonos keresése: szín, méret, forma szerinti csoportosítás (minta és megnevezés alapján). Több részre (3-4) vágott kép összeállítása képrıl, irányított kérdésekkel mondatalkotás. Anyanyelvi, irodalmi élmények: rövid mesék meghallgatása, lejátszása dramatizálással, bábokkal, a verbális emlékezet fejlesztése. Elıl-hátul, függı leges-vízszintes fogalmának érzékeltetése. Lateralitás: bal-jobb tudatosítása, begyakorlása. Tárgyak sorba rendezése balról jobbra - sor eleje, vége, közepe fogalom kialakításának megkezdése, gyakorlása. íráselemek. Soralkotások két elembıl (pálcika, korong, balról jobbra. Képolvasás: sorok, oszlopok olvasása. Álló egyenes, fekvı egyenes, ferde, c"- vonal, körvonal, alsó íveléső vonal, felsı íveléső vonal, horogvonal, felsı hurokvonal, alsó hurokvonal, jelölés színekkel, íráselemek vázolása, átírása utánzással, írásjelek írása sorközbe, majd segítséggel vonalrendszerbe. Hangkihallási gyakorlatok, hang egyeztetése ajakállással (magánhangzó), szógyőjtés adott hanggal, hangleválasztás szókezdı helyzetben, hang felismerése szavakban, hanghelyzetek, jelölésük (eleje-vége), hang-, betőegyeztetés, adott bető keresése betősorban, adott betőhöz tárgyképek győjtése. 11

12 Olvasás Javasolt óraszám: 40 óra Írás Javasolt óraszám: 40 óra Összeolvasás a tanult betőkkel, hangösszevonási gyakorlatok kép segítségével. Összeolvasás, összeolvasási gyakorlat vízszintes és függıleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején. Szótagok, szavak egyeztetése tárgyképpel (egytagú kétbetős szavak, kéttagú négybetős szavak), szótagolvasás gyakorlása vízszintes és függıleges sorokban. Versek, mondókák tanulása. A tanult betők írása: az írott betőforma tanítása az íráselemek metódusa szerint történik. írás füzetbe elıírás után, másolás tábláról, kétbetős szótagok írása, másolása írottról írottra, betők írása diktálásra. A betők idıtartama, ejtésük, jelölésük. 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Térorientációs gyakorlatok Éves óraszám: 148 óra Beszédtechnika további fejlesztése. Hallási differenciáló gyakorlatok: zöngés - zöngételen gyakorlása, különbözı hanghelyzetek felismerése, szó eleje, vége, benne". Ritmusfejlesztés: többtagú szavak letapsolása, kopogása. Szókincsbıvítés: fogalmi szint fejlesztése, 3-4 képbıl álló képsor kirakása, szógyőjtés, mondatalkotás. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, egyeztetve alkalmazza. Irányok transzformálása síkra. Javasolt óraszám: 20 óra Bető tanítás: e, v, u, ú, t, á, s, p Javasolt óraszám: 40 óra Olvasás Javasolt óraszám: 40 óra Írás Javasolt óraszám: 48 óra Hiányzó betők, szótagok pótlása, hárombetős szavak kirakása diktálásra, mondatkezdı betők, nevek jelölésé pirossal, mondatvégi írásjel alkalmazása. Szöveges tárgy kép - szó egymáshoz rendelése, szó és kép egyeztetése, szó mondat - kép egyeztetése, adott szóval mondatalkotás, tımondatok olvasása, hárombetős szavak olvasása, értelmezése. Versek, mondókák tanulása. A tanult betők írása sorközben, betők, szótagok/ szavak másolása, betők, kétbetős szavak írása, diktálása.. 12

13 KÖVETELMÉNY: - Legyen képes segítséggel felismerni a tanult hangot a szó közben, szóvégén, tudja letapsolni az adott szavakat. - Tudjon adott szóval - segítséggel - mondatot alkotni. - Legyen jártas a téri orientációk elnevezésének felismerésében. - Egyéni képességeinek megfelelıen ismerje fel a tanult betőket. - Legyen képes a tanult betőt tudásszintjének megfelelı módon másolni, önállóan írni. - Legyen képes az ismert képeket és szavakat egymáshoz rendelni. 13

14 Beszédfejlesztés és környezetismeret évfolyam CÉLOK - A tanulók helyes és tiszta hangképzésének kialakítása. Fejlıdjön a tanulók beszédkészsége, alakuljon ki a köznyelvben használatos egyszerő nyelvi formák használata. - A tanulók szóbeli kifejezıkészségének, adekvát kommunikációjának fejlesztése. - A beszéd általi további ismeretszerzés segítése. - A tanulók ismerkedjenek meg környezetük tárgyaival, szerezzenek természeti" és társadalmi környezetükbıl olyan tapasztalatokat, amelyek a helyzetüknek, fejlettségüknek megfelelı biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. - A környezetben való tájékozódás kialakítása, elemi szintő összefüggések felfedeztetése és ebbıl elemi következtetések levonása. - A megfigyelıképesség, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. - A környezethez való alkalmazkodóképesség kialakítása. FELADATOK - A tantárgy járuljon hozzá a megközelítıen tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a köznyelvben használatos egyszerő nyelvi formák használatához. - Érje el, hogy a tanulók kívánságaikat szóban fejezzék ki, kérdésekre válaszoljanak, az utasításokat megértsék, és ennek megfelelıen cselekedjenek. - Segítse hozzá a tanulókat az elemi szintő Összefüggések felismeréséhez és a következtetések levonásához. - Juttassa el a tanulókat a beszédfejlesztés olyan szintjére, hogy a beszéd által további ismeretszerzésre képesek legyenek. - Nyújtson lehetıségeket, hogy a tanulók a természeti és társadalmi környezetükbıl tapasztalatokat és ismereteket szerezhessenek a helyzetüknek, fejlettségüknek megfelelı biztonságos tájékozódáshoz, eligazodáshoz. 14

15 - Alakítsa ki a kultúrált élet szokásait, a természethez és a társadalmi környezethez való fogékonyságot, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyt. - Járuljon hozzá a passzív és aktív szókincs gazdagításához. ÖK Beszédfejlesztési gyakorlatok Témakör Évfolyamok x x x x Iskolánk x x x x Család x x x x Foglalkozások x x x Lakás x x x x Étkezés x x x x Ünnepek x x x x Testünk ápolása x x x x Ruházat x x x x Utca, közlekedés x x x x Üzletek, vásárlás x x x x Növények x x x x Állatok x x x x Idıbeli tájékozódás x x x x 15

16 1. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési gyakorlatok Javasolt óraszám: 10 óra illetve folyamatos oktatást igénylı anyag Iskolánk Javasolt óraszám: 18 óra Család Javasolt óraszám: 8 óra Lakás Javasolt óraszám: 10 óra Étkezés Javasolt óraszám: 8 óra Ünnepeik Javasolt óraszám: 12 óra Testünk ápolása Javasolt óraszám: 12 óra Ruházat Javasolt óraszám: 8 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 10 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 12 óra Növények Javasolt óraszám: 12 óra Állatok Javasolt óraszám: 12 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 16 óra Éves óraszám. 148 óra Légzı-, fújó-, ajak-, nyelv-, rágó-, szívógyakorlatok, állat-hangok utánzása. Szókincsbıvítés, tárgyak megnevezése. Mondókák utánmondással, versek együttmondással. Saját név, társak neve, saját jel, társak jele. Nevelı neve. Köszönési formák. Berendezési tárgyak, játékok, eszközök felismerése, megmutatása segítséggel. Iskolánk helyiségei, az ott folyó tevékenységek megismerése. Apa, anya neve, megmutatása képen segítséggel. Konyha, szoba berendezési tárgyai. Használati tárgyak felismerése (megnevezési gyakorlatok képrıl is). Néhány étel felismerése, megnevezése segítséggel. Családi ünnepek. Az ünnephez kapcsolódó mesék és mondókák, valamint jellegzetes tárgyak bemutatása. Testrészek megmutatása együttmőködéssel (fej, törzs, végtagok). Érzékszervekkel végzett gyakorlatok. Kézmosás, zsebkendı és WC használatának gyakorlása. Ruhadarabok megismerése, felismerése, megmutatása együttmőködéssel. Közlekedési eszközök felismerése együttmőködéssel. Az utca részei: járda, úttest. Kirakatok nézegetése, piac, közös vásárlás együttmőködéssel. A konvencionális beszédformák alkalmazásának kialakítása. Fő, fa, virág megfigyelése együttmőködéssel, gyümölcsök és zöldségek megismertetése, megnevezése. Mese a növényekrıl. Háziállatok megfigyelése, felismerése együttmőködéssel, hangutánzási gyakorlatok, állatmesék. Évszakok, idıjárással kapcsolatos megfigyelések együttmőködéssel, napszakok (reggel, este), megfigyelési gyakorlatok. 16

17 2. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési Javasolt óraszám: 10 ó folyamatos oktatást igénylı anyag Iskolánk Javasolt óraszám: 16 óra Család Javasolt óraszám: 10 óra Foglalkozások Javasolt óraszám: 10 óra Lakás Javasolt óraszám: 8 óra Ünnepek Javasolt óraszám: 12 óra Testünk ápolása Javasolt óraszám: 10 óra Ruházat Javasolt óraszám: 6 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 20 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 4 óra Növények Javasolt óraszám: 10 óra Állatok Javasolt óraszám: 12 óra Éves óraszám: 148 óra Légzı-, fújó-, ajak- és nyelvgyakorlatok segítséggel. Állathangok utánzása, tárgyak megnevezése utánmondással, mondókák, versek együttmondással. Teljes név, osztályfok, társak, tanárok neve, megnevezése. Berendezési és használati tárgyak, játékok, eszközök megnevezése, egyeztetése. Az iskola (diákotthon) helyiségei, az ott dolgozók' és az általuk végzett tevékenységek megismerése. Saját teljes név gyakorlása, testvérek felismerése képrıl, megnevezésük segítséggel. A tanuló szőkebb környezetében elıforduló foglalkozások szereplıi, munkájuk, eszközeik bemutatása, megfigyelése. Szoba, konyha, fürdıszoba berendezési tárgyai, hozzájuk kapcsolódó cselekvések megnevezése segítséggel. Családi ünnepek. Ünnepi készülıdés, zenehallgatás, versek, mondókák együttmond ássál. Érzékszervekkel végzett gyakorlatok. Tisztálkodás, fésülködés segítséggel Testrészek megnevezése után mondással. Saját ruhadarab felismerése segítséggel. Megfigyelések végzése az utcán. Közlekedési eszközök felismerése együttmőködéssel. Gyalogátkelı, jelzılámpa felismerése, alapvetı gyalogos közlekedési szabályok gyakorlása, utazás jármővel, az utazás közbeni alapvetı viselkedési szabályok kialakítása. Élelmiszerbolt látogatása, vásárlás együttmőködéssel. Az ott dolgozók munkájának megfigyelése. Környezetükben lévı virágok megfigyelése, felismerése. Legjellemzıbb gyümölcsök, zöldségek bemutatása, megnevezési gyakorlatok segítséggel. Mesék a növényekrıl. Háziállatok jellemzı jegyeinek felismerése, hangutánzási gyakorlatok, állatmesék. 17

18 Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Idıjárási jelenségek felismerése segítséggel, évszakok, napszakok (reggel, dél, este) jellegzetességeinek, a hozzájuk kapcsolódó cselekvések megfigyelése. KÖVETELMÉNY - Tanult adatait beszédállapotának megfelelıen tudja elmondani. - Segítséggel mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. - Ismerje tanterme és környezete dolgozóit, tárgyait. - Segítséggel egyeztesse a tanult növényeket, állatokat. - Segítséggel mondjon mondókát. - A nonverbális kommunikáció alapjainak használata segítséggel. 18

19 3. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési gyakorlatok Javasolt óraszám: 10 óra Iskolánk Javasolt óraszám: 6 óra Család Javasolt óraszám: 10 óra Foglalkozások Javasolt óraszám: 10 óra Lakás Javasolt óraszám: 8 óra Étkezés Javasolt óraszám: 8 óra Ünnepek Javasolt óraszám: 12 óra Testünk ápolása Javasolt óraszám: 8 óra Ruházat Javasolt óraszám: 6 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 16 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 4 óra Növények Javasolt óraszám: 16 óra Állatok Javasolt óraszám: 16 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 18 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédmotoros gyakorlatok. Tárgyak megnevezése segítséggel. Mondatalkotás képrıl kérdıszó segítségével. Analóg mondatok alkotása segítséggel. Mondókák, versek. Udvar, játszótér, sportpálya megismerése, a játék- és sporteszközök megnevezése segítséggel. Szülık neve, családtagok tevékenysége, cselekvések megnevezése segítséggel. A tanuló tágabb környezetében elıforduló különbözı foglalkozású emberek munkájának megismertetése, eszközeik bemutatása, csoportosítások. A lakás részei, berendezések, funkciójuk, cselekvések egymáshoz rendelése, segítséggel. Fıétkezések, terítés, néhány étel megnevezése. Az étkezésnél használt eszközök megnevezése segítséggel. Verstanulás, részvétel iskolai és társadalmi ünnepi megemlékezéseken, az alkalomhoz illı viselkedés kialakítása. Mesék, mondókák. Testrészek megnevezése, megmutatása. Kézmosás, fogmosás, WC-használat helyes sorrendjének megnevezése képek segítségével. A tisztaság és az egészség kapcsolata. Az öltözködés- sorrendje, irányítás mellett a ruhadarabok megnevezése. Közlekedési eszközök fogalmának bıvítése. Közlekedési szabályok, viselkedési normák alkalmazása segítséggel. Közös vásárlás, áruféleségek megnevezése segítséggel. Virágok felismerése, egyeztetési gyakorlatok segítséggel. Gyümölcsök, zöldségek megfigyelése, megnevezése, csoportosításuk- Baromfiudvar fogalmának kialakítása. Lakóinak felismerése, megnevezése, jellemzı külsı tulajdonságaik megnevezése segítséggel, táplálékuk, lakhelyük megismerése. Mesék az állatokról. Évszakok, idıjárási jelenségek megnevezése segítséggel, napirend összeállítása. 19

20 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési gyakorlatok Javasolt óraszám: 12 óra folyamatos oktatást igénylı anyag Iskolánk Javasolt óraszám: 4 óra Család Javasolt óraszám: 14 óra Foglalkozások Javasolt óraszám: 10 óra Lakás Javasolt óraszám: 6 óra Étkezés Javasolt óraszám: 6 óra Ünnepek Javasolt óraszám: 14 óra Testünk ápolása Javasolt óraszám: 6 óra Ruházat Javasolt óraszám: 6 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 12 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 6 óra Növények Javasolt óraszám: 16 óra Állatok Javasolt óraszám: 16 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédmotoros gyakorlatok. Tárgymegnevezés "segítséggel, mondatbıvítés kérdıszó segítségével, tárgy, melléknév, helyhatározó alkalmazásával. Mondókák, versek tanulása. Padlás, pince megismerése, funkciója; irányítással. Nagyszülık felismerése képrıl, megnevezése irányítással. Munkanap, pihenınap különbségének megfigyelése, képes napirend összeállítása. Iparosok munkájának megismerése, eszközeik csoportosítása. A lakás további helyiségei, berendezési tárgyainak, eszközeinek megnevezése, funkciójuk. Tízórai, uzsonna napszakokhoz rendelése, ételféleségek, eszközök csoportosítása, ünnepi szokások kialakítása. Ünnepi szokások, hozzájuk kapcsolódó versek, dalok, segítséggel. Köröm, haj, szempilla megnevezése, ápolása. Az ápoláshoz használt eszközök felismerése, megnevezése. Alsó- és felsıruházat csoportosítása képekkel. Megkülönböztetı jelzések megismerése,- felismerése, közlekedési és utazási szabályok betartása, balesetek megelızésére törekvés. Vásárlás önkiszolgáló boltban, viselkedési szabályok alkalmazása. Növény részeinek bemutatása, megnevezése. Konyhakert fogalmának kialakítása, zöldségfélék bemutatása, megnevezése. Háziállatok és kicsinyeik elnevezése. Gazdasági udvar fogalmának kialakítása. Néhány erdei állat bemutatása, mesék az állatokról. Évszakok változásainak megfigyelése, a hét napjainak felsorolása. Napszakok - tegnap, ma, holnap - fogalmának kialakítása, képes órarend készítése. 20

21 KÖVETELMÉNYEK - Mondataiban tudja használni a bıvítményeket. - Fejlettségi szintjének megfelelıen használja a győjtıfogalmakat, igényelje a segítséget. - Beszédkészségének megfelelıen tudjon egy-két mondatot képrıl elmondani. - Mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. - Képességeinek megfelelıen tájékozódjon az idıben. - Ügyeljen Önmaga és környezete tisztaságára. - Ismerjen néhány verset és mondókát. - Tanulmányai elırehaladtával legyen képes a számára-szükséges segítséget felismerni és igényelni. - Tudja használni a legfontosabb metakommunikációs jeleket. 21

22 Számolás - mérés elıkészítése évfolyam CÉLOK - Alakítson ki a tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek szőkebb környezetükben eljuttatják İket az érzékeléstıl, észleléstıl a tárgyfogalom kialakulásához. - A tárgyakkal végzett cselekvések alapozzák és alakítsák elemi gondolkodási funkcióikat, elemi számfogalmukat. FELADATOK - Keltse fel a tanulók érdeklıdését a szőkebb környezetükben megfigyelhetı tárgya jelenségek iránt (győjtögessen, manipuláljon). - Készítse elı a tanulókat a tárgyak legegyszerőbb mennyiségi, téri, alaki, kiterjedésbeli helyzetének elemi szintő megértéséhez. - Fejlessze forma-érzékelésüket, motorikájukat (finommotorikájukat), tapintásukat. ÖK ÉVFOLYAMOK Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól x x Térbeli tájékozódás Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek x x x x 22

23 1. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Éves óraszám: 74 óra Együttmőködéssel figyelje meg, mutassa meg: nagyság (kicsi, nagy), kerek, szögletes. Javasolt óraszám: 22 óra Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 22 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 30 óra Együttmőködéssel figyelje meg, mutassa meg: alatta, fölötte, mellette' elıtte (irányok, fel-le). Együttmőködéssel figyelje meg, mutassa meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok. 2. évfolyam Heti óraszám: 2óra Éves óraszám: 74 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Segítséggel figyelje meg, mutassa meg: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid-hosszú, egyforma, kerek, szögletes. Javasolt óraszám: 20 óra Térbeli tájékozódás Segítséggel figyelje meg, mutassa meg: alatta, fölötte, mellette, elıtte, (irányok, fel-le, eleje-vége). Javasolt óraszám: 24 óra Mennyiségek felismerése, Segítséggel figyelje meg, mutassa meg: sok, kevés, összehasonlítások, viszonyítások, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, mennyiségekkel végzett kevesebb, ugyanannyi. mőveletek Javasolt óraszám: 30 óra KÖVETELMÉNY - Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól elemi tapasztalatok birtokába jutott. - Az elemi térbeli viszonyokról kialakult ismereteit segítséggel alkalmazza. - Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket összehasonlítani. - Segítséggel ismerkedjen meg a rövid-hosszú fogalmával. - Mutassa meg az eleje-vége helyzeteket. 23

24 Számolás - mérés elemei évfolyam CÉLOK - Alapozza meg számlálással a tanulók számfogalmait. Mennyiség-fogalmaikat mélyítse el összehasonlításokkal, csoportosításokkal, rendezésekkel és kiegészítésekkel. - Fokozatosan fejlessze a tanulók megismerési képességeit a tárgyak tulajdonságairól (nagyság, forma, szín).. - Mőveletek megtanulásával járuljon hozzá a logikus gondolkodás elemi szabályainak kialakulásához. - Az ok-okozati összefüggések felismerése, mértékegységek megismerése; fejlessze problémamegoldó képességüket. FELADATOK - A tanulóknak elemi- tapasztalatok nyújtása környezetük tárgyainak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól, győjtögetéssel, válogatással, - rendezgetéssel, összehasonlítással, rakosgatással. - A tanulók cselekvés közben változtassák meg a különbözı tárgyak, eszközök térbeli helyzetét. - A tanulók elemi idıi tájékozódásának kialakítása és fejlesztése folyamatos gyakoroltatással és a tapasztalatok feldolgozásának segítségével. - Halmazok, mennyiségek felismertetése, számolási mőveletek végeztetése. - Mértékegységek, mérések gyakoroltatása. 24

25 3. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 18 óra Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 36 óra Éves óraszám: 74 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, kerek, szögletes, gömb. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, egyeztesse: alatta, fölötte, mellette. elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vécé, itt, ott. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, egyeztesse, azonosítsa, párosítsa: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága, számkörbıvítés 5-ig, számjegyek felismerése, számsorok, számszomszédok. 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 40 óra Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 40 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 68 óra Éves óraszám: 148 óra Egy szempont szerint segítséggel egyeztessen, párosítson tárgyakat, alkalmazza a tanult ismereteket. Végezzen alapvetı szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat. Végezzen alapvetı összehasonlításokat, rendezéseket, bontásokat: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, keskeny, gömb, kocka. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, egyeztesse és alkalmazza: alatta, fölötte, mellette. elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vécé, itt, ott, irányok (felfelé, lefelé). Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, egyeztesse, azonosítsa, párosítsa: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága, számkörbıvítés 5-ig, számjegyek írása ( ), számsorok, számszomszédok. 25

26 KÖVETELMÉNY - Válogasson, csoportosítson, hasonlítson össze tárgyakat hosszúságuk, szélességük, formai tulajdonságuk, kiterjedésük alapján. - Alkosson halmazokat, 1-2 jellemzı tulajdonság szerint segítséggel legyen képes halmazok bontására, egyeztetésére, halmazok, tulajdonságainak változtatására. - Ismerje fel az eleje, vége helyzeteket, segítséggel alkalmazza azokat. - Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon az. 5-ös számkörben. - Feltőnı jegyek alapján ismerje fel a rész-egész viszonyát. - Segítséggel használja a relációs jeleket. - Számjegyek írása 5-ös számkörben segítséggel. 26

27 Önkiszolgálás évfolyam CÉLOK - Az iskoláskor elıtti nevelési tapasztalatokra építve kialakítani és fejleszteni a tanulók személyes kompetenciáját és alapvetı szociális képességeit. - A szociális szokásrendszer kialakításával és alkalmazásával formálni a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók praktikus képességeit, alkalmazkodni tudását, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintjét. FELADATOK - Célirányos tevékenységekkel, gyakorlással járuljon hozzá elemi önellátási szokások (testápolás, étkezés, öltözködés stb.) kialakításához, az elsajátított ismereteknek - a jártasság szintjén - napi életben való alkalmazásához, begyakorlásához. A tevékenységek végeztetésére, begyakorlására a mindennapi élethelyzetek adta lehetıségeket maximálisan ki kell használni. - Alakítsa ki a személyi higiénia iránti igényt, késztesse a tanulókat ehhez kapcsolódó eszközök alkalmazására. - Segítse a tanuló saját testén való tájékozódását, a testrészek fogalmának kialakulását. - Járuljon hozzá a térbeli és idıbeli tájékozódást segítı alapfogalmak rögzítéséhez, adekvát alkalmazásához. - Készítse fel a tanulókat az igényes, az évszaknak és az idıjárásnak megfelelı Öltözködésre, a ruhagondozás elemi ismereteinek elsajátítására. - Alakítson ki a tanulók fejlettségének megfelelı olyan önkiszolgálási, önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek képessé teszik magasabb szintő gondolkozási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. Járuljon hozzá a kulturált étkezés szabályainak kialakításához, a gyakorlottság szintjén alkalmazásához. 27

28 ÖK Öltözködés Témakör Évfolyamok x x x Személyi higiénia (testápolás) Étkezés Környezetrendezés, környezetmegóvás x x x x x x x x x Gondozási tevékenység x x 1. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Öltözködés Javasolt óraszám: 26 óra Személyi higiénia (testápolás) Éves óraszám: 74 óra Vetkızés együttmőködéssel: cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő, felsı- és alsóruházat levétele. Felöltözés együttmőködéssel: alsó- és felsıruházat, cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő felvétele. Ruhazárak kezelése együttmőködéssel: gombolás, húzózár, patent, csat használata. Segítséggel kézmosás, mosakodás, fogápolás, WC használat, zsebkendı és szalvéta használata. Javasolt óraszám: 18 óra Étkezés Javasolt óraszám: 12 óra Környezetrendezés, környezetmegóvás Javasolt óraszám: 18 óra Segítséggel evıeszközök használata, terítés, felelısi teendık ellátása. Segítséggel taneszközök, játékok elıvétele, elrakása, szekrények, polcok adekvát használata. Étkezések, foglalkozások befejezését követı rendcsinálás, tisztán tartás. Irányítással közvetlen környezet tisztán tartása, hulladék helyének megtalálása, lábtörlı használata. 28

29 2. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Öltözködés Javasolt óraszám: 18 óra Éves óraszám: 74 óra Vetkızés segítséggel: cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő, felsı- és alsóruházat levétele. Felöltözés segítséggel: alsó- és felsıruházat, cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő felvétele. Ruhazárak kezelése segítséggel: gombolás, húzózár, patent, csat használata. Személyi higiénia (testápolás) Segítséggel fogápolás. Irányítással kézmosás, mosakodás, WC, zsebkendı, szalvéta használata. Javasolt óraszám: 12 óra Étkezés Javasolt óraszám: 16 óra Környezetrendezés, környezetmegóvás Javasolt óraszám: 12 óra Gondozási tevékenység Javasolt óraszám: 16 óra Segítséggel terítés, felelısi teendık ellátása. Önállóan evıeszközök alkalmazása. Irányítással taneszközök, játékok elıvétele, elrakása, szekrények, polcok adekvát használata, közvetlen környezet tisztán tartása, hulladék helyének megtalálása. Étkezések, foglalkozások befejezését követıen rendcsinálás. Önállóan lábtörlı használata. Segítséggel körömápolás, lábbelik ápolása, virágápolás. Segítséggel ruhák összehajtogatása, fogas, vállfa használata. KÖVETELMÉNY - Legyen együttmőködı az öltözködés során, segítséggel öltözzön és vetkızzön. - Az evıeszközöket rendeltetésszerően használja. - A személyi higiénia és a testápolás során a cselekedtetéssel begyakorolt ismereteit a felnıtt irányítása mellett tudja alkalmazni. - Tudjon saját testén tájékozódni, utasításokat adekvátan végrehajtani. - Jelezze szükségletét, segítséggel képes legyen a WC használatára. - Tájékozódjon közvetlen környezetében, az elpakolások során találja meg a játékok, tárgyak, egyéni felszereléseinek helyét. - A felnıtt irányítása mellett alapvetı gondozási munkákba - képességéhez mérten - kapcsolódjon be. 29

30 3. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Öltözködés Javasolt óraszám: 18 óra Személyi higiénia (testápolás) Javasolt óraszám: 10 óra Étkezés Javasolt óraszám: 16 óra Környezetrendezés, környezetmegóvás Javasolt óraszám: 12 óra Gondozási tevékenység Javasolt óraszám: 18 óra Éves óraszám: 74 óra Vetkızés: önállóan cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő, felsı-és alsóruházat levétele. Felöltözés: önállóan alsóés felsıruházat, cipı, csizma, sapka, sál, kesztyő felvétele. Ruhazárak kezelése: segítséggel húzózár, patent, csat használata, gombolás önállóan. Önállóan kézmosás, mosakodás, fogápolás, WC, zsebkendı és. szalvéta használata, étkezés elıtti teendık. Segítséggel kés, önállóan kanál és villa használata, étkezés utáni teendık. Irányítással terítés, felelısi teendık ellátása. Önállóan taneszközök, játékok elrakása, szekrények, polcok adekvát használata, közvetlen környezet tisztán tartása, hulladék helyének megtalálása. Étkezések, foglalkozások befejezését követıen rendcsinálás. Segítséggel teremgondozás, takarítási eszközök használata/ruhagondozás. Irányítással lábbelik ápolása, megfelelı tárolása, dísznövények gondozása. Önállóan felelısi tevékenységek ellátása, különbözı nevelési színtereken. Irányítással ruhák összehajtogatása, tárolása változó környezetben. KÖVETELMÉNY - Tudjon önállóan levetkızni, felöltözni és irányítás mellett cipıt főzni. - Tudjon az évszaknak megfelelı ruházatot kiválasztani, legyen igényes az öltözködésben. Fokozódó önállósággal végezzen gondozási tevékenységet. - Alkalmazza az evıeszközök helyes használatát. Irányítással tartsa be a kulturált étkezés szokásrendjét. - Tudjon tájékozódni közvetlen környezetében, ismerje fel a mikrokörnyezetben található tárgyak, foglalkozási eszközök helyét, tudja azokat önállóan a helyükre rakni. 30

31 Életviteli és gondozási ismeretek 4. évfolyam CÉLOK - Alakítson ki a tanulóknál olyan ismereteket, szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben elıforduló egyszerő önellátó, konyhai takarítási és gondozási feladatok elvégzésére- kisebb irányítással - képessé válnak. - A tanulók manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgás koordinációjának fejlesztésével segítse az elemi munkavégzı képesség kialakítását. - Növelni a belsı késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására.. FELADATOK - A textillel végezhetı tevékenységnél megismert technikák megismertetésével, elsajátításával, elemi szintő alkalmazásával készítse elı a tanulókat a mővészeti terápiák alkalmazásához. - Biztosítson a tanulók képességeihez igazodó megfelelı gyakorlást, megerısítést az alapvetı önellátási, gondozási tevékenységek elsajátításához. - Járuljon hozzá, hogy a megtanult munkafolyamatok munkasorrendjét a gyakorlati tevékenységek során alkalmazni tudják. - Készítse fel a tanulókat arra, hogy munkájukat értékelni tudják, segítse a reális énkép, önértékelés kialakítását. - Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természetes anyagok megmunkálhatóságáról, biztosítsa az alkotás örömének és hasznosságának megtapasztalását. - Járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására. 31

32 - Segítse olyan személyiségjegyek kialakítását, mint a pontosság, a rendszeretet, az embertársak megbecsülése. - Biztosítsa a higiéniás szokások kialakítását, készítsen fel a piktogramok felismerésére, azok jelentéseinek megértésére. ÖK Textil munkák Konyhai munkák Kertgondozás Takarítás Évfolyam 4. x x x x Önkiszolgálás-ruhagondozás x 32

33 4. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Textilmunkák Javasolt óraszám: 32 óra Éves óraszám:111 óra Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: tulajdonságok. Próbálkozás szintjén tőbefőzés. Kevés segítséggel bútorszövet szálazása, szálbehúzás. Segítséggel textil nyírása, textilcsík gombolyítása, szalagkötés. Varrás. Segítséggel le- és felöltés (fércelı öltés). Konyhai munkák Javasolt óraszám: 18 óra Kertgondozás Irányítással terítés, mosogatás, törölgetés, konyhai eszközök helyre rakása, rendrakás. Segítséggel gereblyézés, kapálás. Irányítással gyomlálás, locsolás. Javasolt óraszám: 18 óra Takarítás Javasolt óraszám: 18 óra Önkiszolgálás ruhagondozás Javasolt óraszám: 25 óra Segítséggel seprő, lapát használata. Irányítással portörlés, felmosás. Segítséggel cipıfőzés, cipıfőzı kötése, tépızár használata önállóan. Irányítással felsıruházat, fehérnemő, lábbeli fogalmának alkalmazása. Fokozódó önállósággal saját ruházat felismerése, megnevezése, használata. Önállóan lábbelik párosítása, ruhák hajtogatása, szekrény és fogas használata. KÖVETELMÉNY - Segítséggel tudja alkalmazni a varrásban a le- és felöltés technikáját. - Irányítással tudjon részfolyamatokat elvégezni a konyhai, kertgondozási és takarítási munkákban. Használja adekvátan a megfelelı eszközöket. - Legyen képes segítséggel textilt nyírni. - Ismerje fel és válassza meg ruházatát, öltözzön önállóan. - Irányítással tudja lábbelijét ápolni, megfelelı helyen és módon tárolni. 33

34 Ábrázolás - alakítás évfolyam CÉLOK - Fejlessze a tanulók Önkifejezı készségét képzelıerejét, környezetük pontos megfigyelését megismerését. - Segítse a tanulók manuális képességeinek fejlesztését. - Tapasztalati élmények alapján fejlıdjön alkotásvágyuk. - Biztosítsa a felfedezés, a siker örömét ezzel járuljon hozzá a tanulók pozitív énképének alakulásához, önismeretük fejlıdéséhez. - A tantárgy szemléletformáló hatása segítse esztétikai érzékük fejlıdését. FELADATOK - Tárgyak, cselekvések, jelenségek megfigyeltetése. - Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és - megnevezése. - A munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyőjtése. - Járuljon hozzá a tanulóknál a szükséges jártasságok és készségek elsajátításához. ÖK Formázás különbözı anyagokból Építés Papír formálása, alakítása Évfolyamok x x x x x x x x x x x x Vizuális ábrázolás x x x x 34

35 1. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Formázás különbözı anyagokból Javasolt óraszám: 20 óra Építés Javasolt óraszám: 20 óra Papír formálása, alakítása Éves óraszám: 74 óra Együttmőködéssel: anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalat útján, homokozás, gyurmázás, só-, lisztgyurmázás, agyagozás, gipszmunka, hó formázása. Segítséggel: kirakás, főzés, nyomótechnikák, szúrójátékok. Segítséggel: győrés, simítás, tépés, hajtogatás. Javasolt óraszám: 16 óra Vizuális ábrázolás Segítséggel: festés, rajzolás. Javasolt óraszám: 20 óra 2. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Formázás különbözı anyagokból Javasolt óraszám: 18 óra Építés Javasolt óraszám: 20 óra Papír formálása, alakítása Javasolt óraszám: 16 óra Vizuális ábrázolás Éves óraszám: 74 óra Együttmőködéssel: anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalat útján, homokozás, gyurmázás, só-, lisztgyurmázás, agyagozás, gipszmunka, hó formázása. Segítséggel: kirakás, főzés, nyomótechnikák, szúrójátékok. Segítséggel: győrés, simítás, tépés, hajtogatás Együttmőködéssel: nyírás. Segítséggel: festés, rajzolás. Javasolt óraszám: 20 óra 35

36 KÖVETELMÉNY - Segítséggel próbálkozzon emberalakot formázni. - Segítséggel tudjon kétféle színő és kétféle nagyságú tárgyat ciklikusan felfőzni, egyszerő technikákkal ritmikus sort képezni. - Együttmőködéssel végezzen az ollóval nyíró mozgásokat. - Segítséggel használja az ecsetet, ceruzát. 3. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Formázás különbözı anyagokból Javasolt óraszám: 20 óra Építés Javasolt óraszám: 16 óra Papír formálása, alakítása Javasolt óraszám: 18 óra Vizuális ábrázolás Éves óraszám: 74 óra Segítséggel: anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalat útján, homokozás, gyurmázás, só-, lisztgyurmázás, agyagozás, gipszmunka, hó formázása. Irányítással: kirakás, főzés, nyomótechnikák, szúrójátékok. Irányítással: győrés, simítás. Segítséggel: tépés, hajtogatás, nyírás. Segítséggel: festés, színezés, rajzolás. Javasolt óraszám: 20 óra 36

37 4. évfolyam Heti óraszám: 2óra Formázás különbözı anyagokból Javasolt óraszám: 20 óra Építés Javasolt óraszám: 14 óra Papír formálása, alakítása Javasolt óraszám: 20 óra Vizuális ábrázolás Éves óraszám: 74 óra Irányítással: anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalat útján, homokozás, gyurmázás, só-, lisztgyurmázás, agyagozás, gipszmunka, hó formázása. Önállóan: kirakás, főzés, nyomótechnikák, szúrójátékok. Irányítással: győrés, simítás, hajtogatás. Önállóan: tépés, nyírás. Segítséggel: tépés, hajtogatás, nyírás. Segítséggel: festés, színezés, rajzolás. Javasolt óraszám: 20 óra KÖVETELMÉNY - Egyszerő anyagokból irányítással legyen képes tárgyakat megformázni. - Tudjon tárgyakat irányítással alak, szín, nagyság szerint felfőzni. - Papírból segítséggel hozzon létre egyszerő formákat. - Segítséggel váljon biztosabbá az ecset, a ceruza és az olló használata. - Segítséggel ismerje fel és nevezze meg a fıbb színeket. 37

38 Ének - zene évfolyam CÉLOK - Játékos, felszabadult légkör biztosításával nyújtson segítséget a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdéséhez. - Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét, gazdagítsa érzelmeiket. - Járuljon hozzá a hazafias neveléshez. - Az együtt éneklés öröme segítse a foglalkozások jó hangulatának kialakítását. - Az ének zene, mint közös nyelv segítsen összekapcsolni a sérült és ép embereket. FELADATOK - Az egyenletes lüktetés megéreztetése. - Mondókák, dalok, körjátékok megismertetése, bıvítése. - Végezzenek ritmikus gyakorlatokat a tempó, a dinamika figyelembevételével. - Énekeljenek közösen, egyénenként. - Végezzenek mozgásos-táncos feladatokat. - Hallgassanak zenét! 38

39 ÖK Gyermekjátékok Gyermekversek Évfolyamok x x x x x x x Gyermekdalok x x x x Népdalok x Ünnepkörök dalai Ritmus- és hallásfejlesztés x x x x x x x x 1. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekjátékok Javasolt óraszám: 9 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 15 óra Gyermekdalok Éves óraszám: 74 óra Együttmőködéssel: altatók, tenyérjátékok, simogatok, ujjjátékok, hintáztatók, lovagoltatok, sétáltatok, utánzó játékok. Együttmőködéssel: mondókák, kiszámolok, versek. Együttmőködéssel: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok, párbeszédek. Javasolt óraszám: 20 óra Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 10 óra Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 20 óra Együttmőködéssel: családi ünnepek dalai. Együttmőködéssel: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, hang- és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata, zenehallgatás. 39

40 2. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekjátékok Javasolt óraszám: 9 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 15 óra Gyermekdalok Javasolt óraszám: 23 óra Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 9 óra Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 18 óra Éves óraszám: 74 óra Segítséggel: altatók, tenyérjátékok, simogatok, ujjjátékok, hintáztatók, lovagoltatok, sétáltatok, utánzó játékok. Segítséggel: mondókák, kiszámolok, versek. Segítséggel: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok, párbeszédek. Együttmőködéssel: családi ünnepek dalai. Együttmőködéssel: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, hang- és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata, zenehallgatás. KÖVETELMÉNY - Vegyen részt a gyermekjátékokban. - Érzékelje a mérı lüktetését. - Társaival teremtsen játék közben rövid kontaktust. - Ismerjen 8-10 mondókát. - Verset, gyermekdalt segítséggel tudjon elıadni, kísérelje meg ritmusát tapsolni, kopogni ritmushangszert tudjon együttmőködéssel megszólaltatni. 40

41 3. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekjátékok Javasolt óraszám: 12 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 12 óra Gyermekdalok Javasolt óraszám: 20 óra Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 9 óra Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 21 óra Éves óraszám: 74 óra Irányítással: altatók, tenyérjátékok, simogatok, ujjjátékok, hintáztatók, lovagoltatok, sétáltatok, utánzó játékok. Segítséggel: mondókák, kiszámolok, versek. Segítséggel: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok párbeszédek. Segítséggel: családi ünnepek dalai. Együttmőködéssel: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, hang- és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata, zenehallgatás. 4. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 12 óra Gyermekdalok Javasolt óraszám: 18 óra Népdalok Javasolt óraszám: 15 óra Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 12 óra Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 17 óra Éves óraszám: 74 óra Irányítással: mondókák, kiszámolok, versek. Irányítással: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok, párbeszédek. Együttmőködéssel: magyar dalok, táncok. Segítséggel: családi ünnepek dalai. Segítséggel: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, hang-és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata. Irányítással: zenehallgatás. 41

42 KÖVETELMÉNY - Irányítással vegyen részt a csoporton belüli közös éneklésben, körjátékban, párbeszédben. - Ismerjen 3-4 kiszámolót. - Kíséreljen meg egyszerő ritmust segítséggel letapsolni egyszerő ritmushangszert segítséggel tudjon megszólaltatni. - A környezetében található egyszerő hangszerek közül tudjon segítséggel 1-2-t megnevezni. 42

43 Játékra nevelés évfolyam CÉLOK - A gyermek személyiségének kibontakoztatása, alkalmazkodóképességének fejlesztése pozitív érzelmi légkörő, játékos szituációk fejlesztésére. - A játék folyamán egyre jobban ismerjék meg környezetüket, a tárgyakat, jelenségeket, alakuljon kapcsolatuk társaikkal és a felnıttekkel, fejlıdjön kommunikációs készségük. - Tanulják meg a játéktárgyakat adekvát módon használni, vigyázzanak rájuk és tartsák rendben azokat. - Tanulják meg az osztályközösséghez való alkalmazkodást, fogadják el az osztályközösség szabályait. - Erısítsék és mélyítsék el a többi tantárgy során kialakított készségeket és képességeket. FELADATOK - Változatos foglalkozásokkal fejlessze a tanulók alkalmazkodóképességét - Biztosítson megfelelı gyakorlási lehetıséget, hogy elsajátítsák a játékos tevékenységet, tudjanak önállóan játszani. - A tanulókat juttassa el az önálló kezdeményezés szintjére. - Járuljon hozzá a gyermekek esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy legyen igényük környezetük rendben tartására. - Segítse a gyermekek pozitív személyiségjegyeinek kialakulását türelem, segítıkészség, egymás megbecsülése. - Nyújtson segítséget a többi tantárgy cél- és feladatrendszerének meg valósításához. 43

44 ÖK Gyakorló játék Konstrukciós játék Szerepjáték Didaktikus játék Szabályjáték Spontán játék Szabadban játszható játékok Évfolyamok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 44

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m P r e z e n t á c i ó T a r t a l o m Mintafeladatok... 391 1. Feladat... 391 Megoldás... 391 2. Feladat... 394 Megoldás... 394 3. Feladat... 397 Megoldás... 398 4. Feladat... 399 Megoldás... 401 Gyakorló

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE

1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE 1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE 1. Írd le számokkal! Hat, tizenhat,,hatvan, hatvanhat, ötven, száz, tizenhét, húsz nyolcvankettı, nyolcvanöt. 2. Tedd ki a vagy = jelet! 38 40 2 42 50+4

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

ú ű Í Í Í Ö Ő Ö Ú Ű Á Ó Á ő ő Í Í Á Á Í Í Ú Ö Á Á Í Á Á Ö Ö ÍÁ Ó Ö Ú Ó Á Á Á Ú Á Ú Á Ú Á Á Ö ő ő Í Ö Ü Ó Á Ö Ú Í ú Ü Í Í Í Ú ú Í Ö Í ú Ú ú Í úí ű Í Í ÍÓ Í ú Í Í ú Í Í Í Í Á Ű Á Ó Á Ú Ó Í Í Á Ü Í Í Ö Á

Részletesebben

Í Í í ő Í Ö Ú Á ó Á Á ő ó Á ü Ó ő ő ő Ö ú ő í ö ú ü Í í Ó ó Ó ú Í ó Ó Í Ú Ó Ő Ó ö Ó Őí ö ö í í ó Á őí ő ó ő í ú Í ó ó ó Í ö ő Ő í Ó ő Ó í Ó Ó ö ú ö ú ö ú ő Í í ó Ó Ó Úú ö Ő ö Ó ú ó ó ó Á í ó ó ö ú ö Ó

Részletesebben

Á ö Ó ű ö Ő Ö ö ű í í í ö Ó ó ó ú í ö Ó ú ö ó ö í ö Ó í ö ó í í í ö Ó ó ó ó ö í í ö Ó ó í í í í ó Ó í í í ó ó í í ü í ü ö ó ó ö ó ó ö í ö ö ó ó ó í í ó í í ö í ú ö ö ó ú ű í í ú ó ö Ó ú ö ó ú ú ö ö ó í

Részletesebben

Ü Ö ó ó Í Ő Ü Í Á ó Á Ü Ü ó Ö Ű Á Í Ö ó ö ó Í Í Í ó ó ó ó Ő Ü Ö Ö Ü ó ó Ú Í Í Á Í Í Í Í Ö ó ó Í Ü Ü ó Í ó Ú Í Í ó Ú ó Ú Í Á Ü Ú Á ó Ö ö ó ó ó Í ü Á ó Ü ö ó Ö Ú Ö Í ó Í Ü ó Ú Í Í ö ó Ú Í Í ó ö Í ó Í ó

Részletesebben

Á Á Í Ő Í Ó Í Á Í Á Á ű ú Ő Ő Í ű Á Ó Ó ú ű ű Í ű ú Ú ú Á Á ú Í ű ú ű Á ú Ü Í ú Í ú ű ú Ú ú ű ú ú ú ú Á Á Á Ü Ö Á Á ú ú Á ú Á ú Á ú ű ú ú ű Á ú Í ú ú ű Ö Á Á Í ú ú ú Ú ú ú Í Á Á Í ú Á ú úí Á Á ú ú ú ú

Részletesebben

ö ÍÍ ö Ü Í ó ö ú ö ú Á ö ő ö Ú ö Ú ó ő ö ó ő ö ú ó ó ö ű ö ű ő ő ö ú ö Ú ú ű ő ö ö ú ö ú Á ó Ö Ú Ő ó ó ö ő ö ú ű ö Í ő ó ó ó ű ó ü ö ó ó ö ú ó ő ü Ü Ü Ü ü ő ó Ö Á ó ó Ü ő ü ő ó ö Ü Ö ó ü ő ó ü ó ő ó ó

Részletesebben

ő ö ő ő ó ő ö ő ő ó ő ő ő Ü ő ő Ü ő ő ö ü ő ó í ó ő ő í ő Ü ó ö ő ő ö ö ó ö ü í ő ő ö ó ö ó ó ó ó ö Ü Ü ő ö ó ö ö ö ű ó ő ő ő ú ő ö ö ő ö ö ő ö Ü í í ó Ü ű ő ő í ó ö í ó ó Ü ö ö í ö ó ö ő ó ö ö í ö ú ö

Részletesebben

á Ó Ó Í Ő Ő Ő Ő Ű Ő ö Ő Ő Ő Ő Ú Ú Ő Ő Ű ó Í Ú Ő Í Ő Ú Í á ö á á á ó á ö ű Í á ó ő ö ü ő ő ő ó ó ó ű ó őá á á ő á ó ő ő ó ü ő Í ú ő á ö ő ő ő á ó Ú ó Í ó á Í ó ü ó á ö ü ó ö ö ó á ó á á Í á ü ó Ó Ü á ó

Részletesebben

í ő ú ó ü ő Á í ó ö ű ó ő Í ő ó ó í ó í ó í ó ó ó í ó ó ü ő í ü ó ó ő ő ü í ü ö ö í ó í ó ő ö ő ó ó ö ÁÍ Í ö ö ó ö ó ó ö ő ü ő ö Ő ó Í Í ő ö í ö ö í ó ő ö ö í ú í í ó ő ü ö ö í í ó í ő ó ü ő í ö ó í í

Részletesebben

ó Ü Ú Á ó ú ó ú ó ó ú ó ő ó ó ó ó ő ő ú ó ó ú ő ü ő Ö ó ó Ó Á Ö Ü ó ő ó ó Ö Ö Ü Ö Ö Ö ő Ö Ö Á Í Ö Á Ö ő ő Ö Ú Ú ÁÍ Ó Á Á Ü Ó ő ú ú ű ó ó ó ó ő ú ú ő ó ó ó Ú Ö ú ű ü ű ü ú ú ű ü ű ü ó ő ó ú ó ű Í Í ó óí

Részletesebben

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő í í ú í í Ö Ű Ö Ő Ó ö ő ü ü ö ú ú ő ő ő ő ő ő ö ö ú í ö ö ú ő Á ő ö ő ő ó ö ö í ő ü ő ő ő ő ü ű ö ő ó ő ő ő ü ü ö ő ü ö ő ő í ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü

Részletesebben

ö Ö ü ö Ü Ö Ö í ó ü ü ö ö ö ö í ó Ö ö ö ö í í í ó Ő ü Ö í ö ü í í ó Ö Ö ü í ó í ü í ó ó ó ü ó ö ü óű ű ö ü ö ű ö ü ó Ü ö ö ú ü ö í ó ó ö ö í Ü ú Ú ü í í í ü ó ö ö í ú ó ó í ó ü ö Ö ö í Ő í ö ö ü ó ó í

Részletesebben

ö ö ö ó ö ó ó ó ő ö ó ü ü ö ő ö í ő ü ü í Í ö ó Í ó ö ö ö ő ő í ó ö ü ő ő ó ú ü ó ö ú ú ü ó ü ó ó ó ö ü ü ó ö ő ó ö ó ő ő ö ü ó ó ü ú ő ó ú ö ö ú ö ö í ü ö ő í í ö ó ű ő ó ö ö ü ő ü ö ő ö ő ú ő ö ö ő ő

Részletesebben

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö ü ü ö ü ó ü ü í ü ó ó ö ó ó ö ö ü ö ö ü í ü ü ü ö ó ü ö ü ú ö ö ö Ö ü ó ó ü ü ó ó ó ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

ő ő ü ú ó ü ő ü ó ó Ö ő ő ó ő ő ó ó ó ő Á ó ü ó ő ő ő ó ó ó ő ó ó í ó ő ő í ő í ő ó í í ú ó ó ó í ó ó ü í ú ő í ü ü í í ó ű ű ó ü ü í ő í ü í ó ő ő ü ű ű ű ó ü ő í ó ó ő í ú ü ő ú í ő í ő ő ó ó Ö Ö í ú

Részletesebben

ó ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó Á ó Ö ó ú ó ó ó ó ó ü ű ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó í ó ó í ó ü ü ű í ó ó ó íí í í ó ü ó í ó í í í ó ó ó í ó ó í ó ó ü ó ó ü ó ó ó ű ü ó ű ü Ő í í ü í ü ú ű ó í ü ó í ó ü ó í í ó Ö

Részletesebben

Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ö ű ö Í Í ö ö ö Í ú ú ö ú ö ö ú ö Í ú ú ú ö ú ö ú ö ö Í ö Ü ú Ö ö Ü ú Á ú ú ö ú ú ö ú ú ú ö ö ö ű ű ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ú ú ú ú ö ű ö ö ö ú ö ú ú ö ö ú ú ö ú ö ú ö ú ö ú ú

Részletesebben

Á ü ö ű ü Ő Ó ú ü ö ö ö í ö ú ű í í í í öú í í ű í í ü í ú ö ö Á Á Á í ö ö ű í Ű í ű ö í ö ü ö Ő ü í ö ö ö í í ü ö ö í ü Á ö ú í ű Á ü í í ö Á í ö ű ö ö Á ű ö ü Á ö í í ö ö í ú Ú ö ö í í í í í í í í í

Részletesebben

ú í ú ö í ö í ö í í ö í ű ű ö ü ü í ö ű ű ö ö ö ü ü ö ö í ú ö í ö ö ö í ü í ű ö ö í ű ö í ü ö ö ö ö ü í Í í ö ö í ö ű ö ö ü í ű ö í ö ú ű ö ű ű í ű ö ö ú ö ö ü ö ü ö ű ö ö ö ö ö ö í ö ö í ö ö í ö ö í ü

Részletesebben

ő ö ü ó ő ő ő ü ó ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ó ő ő ő ő ó ő ő ő ő Í ú ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ő ő ö ű ó ő ő ő ő ő ö ő ó ő ő ó ó ü ő ő Á ó ő ő ú ő ü ü ü ú ó ő ő Ö ő ü ó ü ó ő ő ö Ó ő Ü Ú ö ó ö ú ü ő ő ű ő ő

Részletesebben

ő Ö Ú Ó Ö Á Á ö ő ő ű ő ö ő ő í Í ő ő ő ő í ö ö Á ő Í ö ü ö ő ő í ű Í ü ö ő í í Ö Á ö ö ű ö ő Ö Á ő ö ö ö í í ű ö ű í í ö Í ö ö í ö ü ő ö ö ő í í ü ö ö í ö í ü ö ö í í ö ö í ö í í í ö ö í ö ő ő ö ő ú í

Részletesebben

ö ö ö ő ő ó ő ö ö ü ő Á ó ő ö ö ő ő ö ö ő ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő Ü Ü ó ö ű ó ő ö ö ü ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő ü Ü ó ö ö ű ö ö ü ü ű ű ó ü ü ő ő ü ü ő ü ü ö ó ó ö ö ű ó ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű Ú ö Í ö ó ü

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

Í ú Ú Í Í Á Ú Á Á Ü Á ő Ö Á Ö ő ú ú ú ü ú ő ő ő ő Á Ü ő Ö ő Á Ő Ú Á Ú Á Ú ő Á Ö ű ű ú ú ú Í ú ú ű ő ő ő ő Ó ú Ü ú ú ű Í ő ú ú ő ü ő ú Í ú ű ü ű ü ú Í ű Í Í ü ű ü úí Í ő Í Í ú Á Í ű ő ű ú ú Ü ő ő Á Á Á

Részletesebben

Ö ü ö ü ö Ö ü ö ö Ö í í ö ú ö ö í ö ö ö í ö ü ö ö ö í í í í ü ö í í ö ö ö Ö ö í ú Ü ö Ö ö Ü ü ü í ö í í ö í ö Ö ű ö ü í í í ö Ö ö ü ö ö í ö í ú ö Ő ö ö ü í ö ö í ö ö ü ö ö ö ö í í ü í ö ü ü ö Ő ö ö í ü

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

ű ű ű Í Í ű ű Í ű Í ű Ö Í Í Í Í Í Í ű Í Í Í ű Á Ü ű ű ű Í Ü Í ű Ú ű Í Ü Ü Í Í Á ű ű ű Ó Í Í Í Í ű Í Ü Á Ü Ú ű Ü Ü Á Ü Í Ü Á ű Í Í Í Í Ü Í ű ű Ü ű ű ű Í Ú ű Ü Í Ü Í ű Í Í Í Í Á Ü Ü Á ű Í Í Í Í ű Í Ú Á Ű

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész

PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész 1 Kerettantervek

Részletesebben

el készít évfolyamai 9-10.

el készít évfolyamai 9-10. HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Készségfejleszt Speciális Szakiskola elkészít évfolyamai 9-10.

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.

Részletesebben

ADAPTÁLT KERETTANTERV

ADAPTÁLT KERETTANTERV ADAPTÁLT KERETTANTERV A Környezetünk titkai c. tankönyvcsaládhoz Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmő és gyakorlat modul A modul a Szociális munka BA képzés komplex moduljának egyik modulja, mely

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS 1 10. évfolyam

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ő ő ó ö ó ö ö ö í ü ó ó ú ó ó ő ő ő ó ó ó ő ő ó í ó ö ö Í ó ő ó ő ő ö ó ő ó ó ö í ö ö Í í ó ö í ő ó ő ö ó í ö ó ó ú ó ő í ú Í ó ö ó ő ó ó Í ó í ő ö ö Ú ö ö ó Í ő ö ö ő ó ő ő ú í ó ő í ó í Í í ö ő ó ő ő

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Á É í í ő í í ő Í í Á í ő ő ö í í ö í ő í ú í í ú í ú Í ú í ú í ö Á ő í ő ő í í í í Ö ű í í Ó Ó í í ö ő ö Á í ö ü Ö í í íí í ő í í Ö ü ö í ő ö í í í Ó í í Ő ő Ó ö Í ü í í í ö ö í í Ó ő í ö ű Í í í í Í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben