A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait, válaszoljon értelmesen a hozzá intézett kérdésekre. - Ismerje a magyar nyelv hangjait jelölő betűk nyomtatott és írott, kicsi és nagy alakját. - Egyszerű, rövid szövegeket értsen meg önálló, néma olvasás útján. - Ismert szöveget olvasson fel lassú folyamatossággal. - Alakítsa és kapcsolja szabályosan a betűket. - Másoljon pontosan, írástechnikai hiba nélkül. - Ismerje a tollbamondás utáni és az emlékezetből írás technikáját. - Tudjon fejből 5-6 verset, 2-3 mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. 2. évfolyam - A tanuló értse meg az egyszerű szóbeli és írásbeli közléseket. - Gondolatait fogalmazza meg értelmesen, közölje érthetően. - Megszakítás nélkül olvasson végig fél, vagy egy oldal terjedelmű, életkorának megfelelő szöveget. - Oldja meg a megértést ellenőrző egyszerű szóbeli és írásbeli feladatokat. - Felolvasása legyen pontos és folyamatos. - Ismerje a magyar ábécét, tudjon szavakat betűrendbe sorolni. - Alkalmazza a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. - A j hang biztos jelölése 20 szóban. - Nevezze meg konkrét esetekben a kijelentő és kérdő mondatot. - Másoljon hibátlanul. - Memoriter: 6-8 vers, 2-3 találós kérdés, népi gyermekjáték.

3 3. évfolyam - A tanuló kövessen és értsen meg hosszabb közléseket, magyarázatokat - Összefüggő mondatokkal számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról, megfigyeléseiről. - Készítsen kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazást személyes élményeiről, megfigyeléseiről vagy elképzelés alapján. - Olvasson folyamatosan, tartósan, felkészülés utáni felolvasása szöveghű és kifejező legyen. - Nevezze meg olvasmányai témáját, szereplőit, az események helyszínét. - Értelmezze a szereplők cselekedeteit, keresse azok mozgatórugóit, következtessen tulajdonságaikra. - Szóelemzéskor nevezze meg a szó részeit. - A beszélő szándéka szerint ismerje fel, nevezze meg a mondatfajtákat, alkalmazza íráskor a tanult szabályokat. - Jelentése alapján ismerje fel és nevezze meg az igét, a főnevet, a melléknevet toldalékos alakban is. - Begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. - Helyesen jelölje a j hangot újonnan megtanult szóban. - Memoriter: 8-10 vers, 6-8 szólás, közmondás, egy verses mese vagy meserészlet, a Szózat 2 versszaka. 4. évfolyam - Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs helyzetekben. - Legyen képes a szövegeket értelmesen, megfelelő hangsúlyozással és tempóban olvasni soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. - Tájékozódjon gyorsan és biztosan a szövegben, végezzen elemző műveleteket önállóan is. - Memoriter: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, további 8-10 választott költemény, 5-10 prózai szöveg. - Alkalmazza az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzőit és nyelvi eszközeit az írásbeli szövegalkotás során. -A hármas tagolás használata, egyenes gondolatmenet követése. -A tanult nyelvtani ismereteit tudja a nyelvi elemzésekben megfelelően alkalmazni. - Felismeri a szavak szófaját, a tanult toldalékokat, a toldalékos alakokat helyesen tudja leírni.

4 - Tudja a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdését - Tudja jellemezni a különböző igealakokat (mód, idő, szám, személy) - Írásbeli munkái legyenek rendezettek, azok tartalmát és helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. MATEMATIKA 1-4. osztály 1. évfolyam Biztos számfogalom a 20-as számkörben: Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig. Számok írása, olvasása, használata. A kétjegyű számok bontása 10-nek és egy egyjegyű számnak az összegére. Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. Számszomszédok megállapítása. A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as számkörben: Az összeadás és a kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a húszas számkörben. Összeadás és kivonás írása rajzról. A számegyenesen való lépegetés, mint összeadás, illetve kivonás. Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a tízes számkörben begyakoroltak analógiájára). Két szám összegének és különbségének meghatározása a tíz átlépésével is. Kéttagú összeg, hiányzó tagjának pótlása. Számok bontása két szám összegére. Kétjegyű számok bontása két szám összegére, az egyik tag 10. Páros számok bontása két egyenlő tag összegére. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel. Mérés és geometria:

5 Hosszúságok (űrtartalmak) összehasonlítása, becslése, megmérése és kimérése választott mértékegységgel. Alakzatok közül a háromszög, négyszög, ötszög és a kör felismerése, kiválasztása. 2. évfolyam: Biztos számfogalom a 100-as számkörben: Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. Az egyjegyű és kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <,> jelek helyes használata. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, illetve a tízes számszomszédok megállapítása. Számok közti kapcsolatok. Számok néhány tulajdonságának ismerete. A páros és a páratlan számok fogalma, felismerése. A sorszám fogalmának ismerete, írása, olvasása, helyes használata. A négy alapművelet fogalma és biztos elvégzése a 100-as számkörben: Az összeadás és kivonás különféle értelmezései kép, tevékenység, szöveg stb. alapján, elvégzése a 100-as számkörben. Az összeadás és a kivonás megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel. Az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete. A szorzás értelmezése, a szorzótáblák ismerete és alkalmazása, következtetés egyről többre. A szorzat megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel, illetve téglalapos elrendezéssel. Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás, mint a szorzás fordított művelete, mint bennfoglalás, mint részekre osztás. Az osztás alkalmazása, következtetés többről egyre. Egy művelettel leírható egyszerű szöveges feladat értelmezése, megoldása. Táblázat kitöltése adott szabály szerint. Ugyanazzal a számmal növekvő vagy csökkenő sorozatok képzése. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, egyenes vonalon adott hosszúságú szakasz kimérése. A méter, a deciméter, a centiméter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Űrtartalmak összehasonlítása, a liter, a deciliter, a centiliter és a köztük lévő kapcsolat ismerete.

6 Tömegek összehasonlítása, a kilogramm, a dekagramm és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Az időmérés egységeinek (év, hónap, hét, nap, óra, perc) ismerete. Az alakzatok közül a kör, a háromszög, a négyszög, az ötszög kiválasztása. 3. évfolyam Biztos számfogalom az 1000-es számkörben: Számlálás tízesével, százasával az 1000-es számkörben. Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű szám fogalmának ismerete. Háromjegyű számok bontása százasok, tízesek, egyesek összegére. Az alaki érték, helyi érték, tényleges érték ismerete, alkalmazása. A számok írása, olvasása 1000-ig. Nagyság szerinti összehasonlításuk. Felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <,> jelek helyes használata. Számok közelítő helyének megtalálása a tízesével, százasával beosztott számegyenesen. A számok egyes, tízes, százas szomszédjainak megállapítása. Számok kerekítése tízesre, százasra. A páros, páratlan, öttel, tízzel, százzal osztható számok felismerése, a fogalmak alkalmazása a számok szétválogatásában, rendszerezésében. Modellről, rajzról egyszerű törtrész leolvasása, illetve törtrész megjelenítése. A négy alapművelet értelmezése tevékenység, számegyenesen való lépegetés, modell, rajz, szöveg, mérés stb. alapján. Az összeadás és kivonás biztos elvégzése szóban, a 100-as számkörben. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslése kerek százasokkal számolva. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. (Az összeg 3-4 tagú is lehet.) Az összeadás tagjai felcserélhetőségének, az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, a kivonás ellenőrzése összeadással is. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. Kerek tízesek szorzása egyjegyű számmal szóban, az 1000-es számkörben. Számok szorzása 10- zel, kerek tízesek osztása 10-zel. Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel. Két műveletet tartalmazó összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy adott nyitott mondatot vagy sem.

7 Fogalmak, összefüggések felismerése tevékenységről, rajzról, modellről. Egy művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezése, az eredmény becslése, kiszámítása a szóbeli és írásbeli műveletek alkalmazásával. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összehasonlítással, illetve kivonás és osztás esetén az inverz művelettel is. Szöveges válasz megfogalmazása. Táblázat kiegészítése egyszerűszabály alapján. Állandó különbségű sorozat szabályának felismerése, a sorozat folytatása. Hosszúságok, űrtartalmak, tömegek összehasonlítása tevékenységgel, megmérésük, kimérésük alkalmi, illetve a tanult mértékegységekkel. A mérőeszközök és használatuk ismerete. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. A mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos időtartamok mérése. Testek építése modellről. Síkidomok előállítása. Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban. Alakzatok tükrösségének felismerése esetleg eszközzel. A téglalap és a négyzet felismerése, legfontosabb tulajdonságaik felsorolása, megmutatása rajzról. A téglalap és a négyzet közti kapcsolat ismerete. A téglatest és a kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismerete. Statisztikai adatok leolvasása táblázatból, grafikonról, diagramról. 4. évfolyam: Biztos számfogalom az es számkörben: A es számkörben adott számok, mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása, rendezése, szétválogatása, rendszerezése különböző adott szempont szerint. Igaz, hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, a nem, és, van olyan..., minden kifejezések megértése. Számok írása, olvasása, helyes használatuk legalább ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Számlálás tízesével, százasával, ezresével. A tízes, a százas, illetve az ezres számszomszédok megállapítása, kerekítés tízesre, százasra, ezresre. Az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, négyjegyű és ötjegyű, páros és páratlan, öttel osztható, tízzel osztható, százzal osztható számok felismerése, számok szétválogatása e szempontok

8 szerint. Számok közelítő helyének megtalálása tízesével, százasával, ezresével beosztott számegyenesen. Számok bontása ezresek, százasok, tízesek és egyesek összegére. Az alaki érték, helyi érték, tényleges érték ismerete. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése. Mennyiségek felének, harmadának, negyedének, tizedének felismerése, meghatározása. A négy alapművelet értelmezése tevékenység, számegyenesen való lépegetés, modell, rajz, szöveg, mérés stb. alapján. Számok összegének, különbségének becslése kerekített értékekkel. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése a es számkörben. Az összeadás tagjai felcserélhetőségének, az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, a kivonás ellenőrzése összeadással is. A műveletekkel kapcsolatos elnevezések használata. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. Kerek tízesek szorzása egyjegyű számmal szóban a es számkörben. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal. A kétjegyűvel való írásbeli szorzás és az egyjegyű osztóval való írásbeli osztás biztos elvégzése a es számkörben. Az eredmény ellenőrzése. Legfeljebb 2-3 műveletet tartalmazó összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. Fogalmak, összefüggések felismerése tevékenységről, rajzról, modellről. Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezése, az adatok lejegyzése, az összefüggések felismerése, a terv elkészítése, az eredmény becslése, kiszámítása a szóbeli és írásbeli műveletek alkalmazásával. Az eredmény ellenőrzése. Szöveges válasz megfogalmazása. Táblázattal, diagrammal, grafikonnal adott összefüggések összetartozó értékpárjainak leolvasása. Táblázat kiegészítése adott szabály alapján. Állandó különbségű sorozat szabályának felismerése, a sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján. Hosszúságok, űrtartalmak, tömegek összehasonlítása, megmérésük, kimérésük alkalmi, illetve a szabványos mértékegységekkel. A mérőeszközök ismerete és használatuk. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos időtartamok mérése. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben. Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban és térben. Alakzatok tükrösségének felismerése. A téglalap és a négyzet tulajdonságainak felsorolása, megmutatása rajzról. Téglalap és négyzet közti kapcsolat ismerete. A téglatest és a kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismerete. Statisztikai adatok, mérési eredmények leolvasása táblázatból, grafikonról, diagram

9 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1.évfolyam Ismerje fel, csoportosítsa a környezetében lévő tárgyakat magyarul és angolul anyaguk és érzékelhető tulajdonságaik szerint. Tudjon tájékozódni, közlekedni lakóhelyén, ismerje pontos címét. Ismerjen néhány közlekedési eszközt magyarul és angolul. Tudja megkülönböztetni a lágyszárú és fás szárú növényeket, felsorolni a virágos növény részeit, megnevezni a megismert állatok fő testrészeit. Ismerje a testrészeket, érzékszerveket magyarul és angolul). Legyen tudatában az egészséges életmód fontosságának. Tudja az évszakokat, hónapokat felsorolni magyarul és angolul. 2.évfolyam Tudjon az iskolakörnyékén tájékozódni, közlekedni. Tudja megnevezni a felszíni formákat, településtípusokat. Ismerje a mentők, rendőrség, tűzoltók munkáját. Ismerje fel a fát, a cserjét, a lombhullató és az örökzöld fát, tudjon különbséget tenni köztük. Nevezze meg magyarul és angolul az emberi test részeit, érzékszerveit, azok szerepét az emberi életben. Ismerje az élőlények életfeltételeit. Legyen fogalma az élőlények táplálkozásáról, mozgásáról, szaporodásáról, növekedéséről, fejlődéséről magyarul és angolul. 3. évfolyam Felszíni formák felismerése, megnevezése magyarul és angolul. Ismerje lakóhelye nevezetességeit, történetét. Ismerje a térképet, tudja elemi szinten használni a tájékozódáshoz, tudja megnevezni a négy égtájat magyarul és angolul. Tudja, hogy melyek a növényi élet alapfeltételei, ismerje a vízpart növény-és állatvilágát. Ismerje saját teste élettani jellemzőit, tudja felismerni az egészségestől eltérő állapotot. Legyen képes összefüggéseket megállapítani a növény- és állatvilág kapcsolatáról. Ismerje az összefüggéseket a testfelépítés, életmód és élőhely között.

10 4. évfolyam: Tudják az élőlényeket összehasonlítani, jellemezni, csoportosítani különböző szempontok alapján. Használják a biológiai szakszókincs megfelelő kifejezéseit (gyökér, törzs, korona, levél, virág, termés, illetve fej, törzs, gerinc) angol nyelven is. Tudják a környezetükben található tárgyak, anyagok főbb tulajdonságait megmérni, angolul is megnevezni. Ismerjék az emberi test felépítését, egyes részeit angol nyelven is. Tudják a főbb szervrendszerek (mozgás, táplálkozás, légzés) részeit, működését. Ismerjék fel az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályait. Legyenek képesek az anyagok csoportosítására a környezet minősége szempontjából, védekezzenek az egészségre káros hatások ellen. A megfigyelések során végezzenek méréseket (hosszúság, terület, felszín, térfogat, hőmérséklet, idő). Ismerjék és alkalmazzák a fő- és mellékvilágtájak elnevezéseit angol nyelven is. Tudjanak tájékozódni térképen, ismerjék a vonalas mértéket, mértékszámot.

11 ÉNEK ZENE évfolyam 1. évfolyam I. Daléneklés: népi mondóka, játékdal, népdal, műdal közös éneklése és játéka. - A tanult cigány dalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok, mondókák közös éneklése és játéka emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon egyszerű dallammotívumokat olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - A tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Dalritmus írása tanítói irányítással - Aszimmetrikus ritmusok felismerése ráérzés szintjén. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális hangszíneket: gyermek, női, férfi hang V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. 2. évfolyam I. Daléneklés: népdal, műdal, és gyermekdal közös éneklése. - A tanult cigánydalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok közös éneklése emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon egyszerű dallammotívumokat olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - A tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Tudjon leírni dalritmust tanítói irányítással. - Az esztam ritmus formuláinak hangoztatása. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és hangszeres zenei hangszíneket.

12 - Többször hallott zeneművek felismerése. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. 3. évfolyam I. Daléneklés: népdal, műdal közös éneklése. - A tanult cigány dalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok közös éneklése emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - Tanult hangok hosszúságának felismerése hallás után és kottaképről. - Tudjon leírni ritmust tanítói irányítással. - Az eddig tanult cigány ritmusok formuláinak hangoztatása. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és zenekari hangszíneket. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. 4. évfolyam I. Daléneklés: népdal, műdal és gyermekdal közös éneklése. - Himnusz éneklése. - A tanult angol dalok közös éneklése. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - Tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Tudjon leírni ritmust tanári irányítással. - Tudjon önállóan kétütemnyi ritmust lejegyezni. - A tanult cigány ritmusok formuláinak hangoztatása.

13 IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és zenekari hangszíneket. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1. évfolyam - Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. - Ismerje fel a főszíneket, legyen képes többféle színárnyalat létrehozására. Használja bátran az általa kedvelt színeket - Tudjon viszonyítani (kisebb, nagyobb). Szerzett térbeli tapasztalatait építse be alkotásaiba, érzékeltesse a lent-fent viszonyát és az egymásmellettiséget. - Bátran mintázzon, tudjon lapos, illetve tömbszerű figurát is alakítani. Életkorának megfelelő módon hozzon létre ember- és állatfigurákat is. - K. osztály: ismerje a főszínek nevét. 2. évfolyam - Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában, térbeli tapasztalatait építse be ábrázolásába. - Legyen jártas az alapvető grafikai megoldásokban, a festés technikájában, a plasztikai munkában. - Készítsen egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta alapján. - Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülődíszt alkotni. - Legyen képes az emberi alak legfőbb arányainak ábrázolására síkban és térben. - Ismerje fel a műalkotások témáját, tudjon azokról életkorának megfelelő szinten véleményt alkotni. - Ismerje a fő- és mellékszínek nevét, értse meg a szóbeli utasításokat. 3. évfolyam - Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. - Legyen jártas a megismert eszközök, technikák alkalmazásában.

14 - Tudjon adott színeket kikeverni, ismerje a legfontosabb színárnyalatokat. - Ismerje a sötét-világos, valamint a kiegészítő színek kontrasztját. - Legyen képes ábrázolni az emberi alak néhány jellegzetes mozgásformáját (álló, lépő, ülő alak). - Legyen képes a teret az egymásmellettiség, az egymás mögöttiség, a takarás, a közel-távol érzékeltetésével kifejezni. - Ismerjen legalább 3 műalkotást és alkotóját, valamint néhány naiv művészeti alkotást. - Tudja, mi a tájkép, csatakép, kisplasztika. Ismerjen lakóhelyén legalább egy műalkotást. 4. évfolyam - Ismerje a vizuális nyelv alapelemeit, tudja a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat. - Legyen képes személyes élményeit életkorának megfelelő szinten megjeleníteni képen és plasztikában is. - Legyen képes tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. - Legyen képes tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. - Ismerje a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudja kikeverni ezeket. - Tudja a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. - Legyen képes értékelő véleményt mondani saját és társai munkájáról. - Ismerjen legalább 3 műalkotást és azok alkotóját.

15 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4.évfolyam 1. évfolyam Legyen képes képlékeny anyagból egyszerű formákat alakítani, ismerjen képlékeny anyagokhoz kötődő mesterségeket. Ismerje a papírt tapasztalatok által. Legyen képes a feldolgozott anyagok közül a papír vizsgálatára és átalakítására. Különböző alakú és méretű papírok hajtogatására, nyírására, tépésére, ragasztására. Legyenek tapasztalatai a ragasztó használatáról. Ismerje a fa tulajdonságait és a megmunkálhatóságának összefüggéseit. Tudjon becslés és mérés által hosszúságot érzékelni. Tudja a fonalakat érzékszervi tapasztalással vizsgálni. Ismerje, hogy hogyan kell csomót és masnit kötni. Ismerje a házimunkákat, a helyes napirendet és az ízléses terítést, az egészséges táplálkozás alapjait és az egészséges öltözködést. Tudjon a járdán szabályosan közlekedni, az úttesten és útkereszteződésben biztonságosan átkelni. 2. évfolyam Ismerje az ember természetátalakító munkáját (lakóhely, lakótér) Ismerje a természetes és mesterséges anyagok tulajdonságait a tanult anyagvizsgálati módok alkalmazásával (érzékszervi tapasztalás, alakíthatóság) Tudja biztonságosan használni a vizsgált anyagok megmunkálásához szükséges eszközöket és szerszámokat szabályosan, balesetmentesen. Legyen képes megadott műveleti sorrend alapján utánzással egyszerű modell készítésére, építésére térben (szükség esetén segítséggel) Használja helyesen a rajzeszközöket, tudjon körvonalrajzot és vázlatrajzot készíteni egyszerű modellekről. Tudja zárt csoportban gyalogos- és tömegközlekedés során a tanult szabályokat és kulturált viselkedési szabályokat betartani. Alkalmazza az elemi higiéniai szokásokat.

16 3. évfolyam Tartsa be a helyes magatartási szokásokat a balesetmentes munkavégzés érdekében (egyéni, páros, csoportmunkában) Legyen képes: a vizsgált anyagok tulajdonságainak összehasonlítására minőségi és mennyiségi tulajdonságok alapján, szempontkeresés után az elkészített modell és valós minta összehasonlítása, megadott szempontok alapján egy kitalált tárgy megtervezése, a megtervezett tárgy elkészítése, kipróbálása, tökéletesítése, alkalmazni a tanult közlekedési szabályokat a mindennapok során. Ismerje a leggyakrabban használt háztartási gépek biztonságos üzemeltetését, a háztartási gyermekbalesetek forrásait, okait, megelőzésüket, a takarékosság forrásait (pl.: idővel, energiával, fogyasztási cikkekkel, pénzzel) az alapvető szolgáltatásokat. 4. évfolyam Ismerje a természetes és a mesterséges környezet kapcsolatát. Ismerje fel a munka és a technika szükségességét, jelentőségét az ember életében (hasznaveszélye) Tapasztalja meg az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggőségeit. Tudja felhasználni az anyagokat takarékosan és célszerűen. Tudja szakszerűen használni az eszközöket, szerszámokat. Legyen képes egyszerű tárgyakat elkészíteni mintakövetéssel. Tudjon önállóan tervezni és kivitelezni tárgyalkotásban, építésben (szükség esetén segítséggel) Tudja lerajzolni elképzeléseit, terveit. Tudjon mérni centiméter-pontossággal, a mérés eredményét tudja lejegyezni. Tudjon egyszerű rajzos ábrákat olvasni, értelmezni. Tudja szülei foglalkozását megnevezni, röviden bemutatni. Ismerje a takarékosság, gazdaságosság lehetőségeit a mindennapi életben. Tudatosan alkalmazza az úttesten való átkelés szabályait, ismerje a közúti kerékpáros közlekedés elemi szabályait. Tudja alkalmazni a kulturált és balesetmentes járműhasználat szabályait.

17 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam 1. évfolyam Előkészítő, preventív mozgásformák: Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete és kialakításuk. A testnevelés órák alapvető szabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Játékszabályok, játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete. Feladatvégrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. Eszközök célszerű, biztonságos használata. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. Kötélmászás mászókulcsolással. Gurulóátfordulás előre. Tarkónállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: Futó-, ugró-, dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. 5-6 perc futás időre, méter. Állórajt alkalmazása. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:55 perc. Labdaátadások, kétkezes alsó-, felsődobás. Kislabdadobás hajító mozdulattal. Ugrókötél áthajtások.

18 2. évfolyam Előkészítő, preventív mozgásformák: Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete és kialakításuk. A testnevelés órák alapvető szabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Játékszabályok, játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete. Feladatvégrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. Eszközök célszerű, biztonságos használata. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. Kötélmászás mászókulcsolással fél magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra. Tarkónállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: Futó-, ugró-, dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. 6-8 perc futás időre, méter. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:47 perc. Távolugrás végrehajtása. Kislabdadobás méterre. Kétkezes átadások labdával, egykezes átadások, labdavezetés helyben, haladással. Ugrókötél áthajtások. 3. évfolyam Előkészítő, preventív mozgásformák: Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok önálló végrehajtása. Egyszerű alakzatok, térformák önálló kialakítása. Alapvető tartásos, mozgásos elemek önálló bemutatása. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Bonyolultabb játékfeladatok, játékszerepek, játékszabályok alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák:

19 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos magabiztos végrehajtása. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 3-6 tornaelem összekötése, végrehajtása. Kötélmászás fél magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra, guggoló támaszból indulással, guggoló támaszba érkezéssel. Tarkónállás. Zsugor fejállás. Mérlegállás. Kézállásba lendülés bordásfalnál. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: A futó-, ugró-, és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása. 7-9 perc futás időre, méter. 400 étere elvárható teljesítmény: 1:40 perc. Guggoló rajt alkalmazása. Távolugrás végrehajtása. Kislabdadobás méterre, helyes hajító mozdulattal. Labda átadások, labdavezetés helyben, haladással. Kötéláthajtás helyben, haladással. 4. évfolyam Előkészítő, preventív mozgásformák: Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok önálló végrehajtása. Egyszerű alakzatok, térformák önálló kialakítása. Alapvető tartásos, mozgásos elemek önálló bemutatása. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Bonyolultabb játékfeladatok, játékszerepek, játékszabályok alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos magabiztos végrehajtása. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 3-6 tornaelem összekötése, végrehajtása. Kötélmászás teljes magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra. Indulás guggolásból, érkezés guggolásba. Kézállásba lendülés segítővel. Zsugor fejállás, fejállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: A futó-, ugró-, és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása

20 8-10 perc futás időre, méter. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:35 perc. Guggoló rajt. Távolugrás végrehajtása. Kötéláthajtás helyben, haladással. Kislabdadobás méterre, helyes hajító mozdulattal. Labdaátadások, labdavezetés helyben, haladással. ANGOL NYELV 3-4. ÉVFOLYAM 3. évfolyam A tanuló értse meg és tudja követni a tanár utasításait. Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket. A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni. Tudjon gyermekverseket, mondókákat önállóan elmondani, gyermekdalokat közösen vagy önállóan elénekelni. Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni. 4. évfolyam A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést, utasítást, arra cselekvéssel, egy szóval vagy rövid mondatban válaszol. Ismert dolgokat megnevez. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért. Néhány dalt, mondókát reprodukál. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből információkat kiszűr. A tanuló lemásol ismert szavakat.

21 FELSŐ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, szóban vagy írásban. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek felismerése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben. 6. évfolyam A tanuló tudja a nagyobb szófaji csoportokat és főbb sajátosságaikat megnevezni. Legyen képes a tanult szófajokat a nagyobb szófaji csoportokba besorolni. A tanuló ismerje fel a tanult szófajokat a szövegkörnyezetben és mondatokban, megfelelően alkalmazza a hozzájuk kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi és szövegszerkesztési tudnivalókat. Tudja a tanult szófajok fajtáit, alaki viselkedését jellemezni, A tanuló ismerje fel a szóalakokban a képzőket, a szójelentés és a képző kapcsolatát. Ismerjen néhány fontosabb ige-, főnév- és melléknévképzőt, a számnévképzőket és igenévképzőket. Alkalmazza megfelelően a képzőkhöz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat. A tanuló ismerje a sajtótermékek főbb típusait, jellemzőit.

22 Legyen képes a sajtóban és a könyvekben olvasott információt egyszerűen lejegyezni és összerendezni. 7. évfolyam A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása. Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak felismerése, elemzése. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, az egybe-és különírás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A tanuló ismerje, és megfelelően alkalmazza az egybeírás és a különírás tanult szabályait. 8. évfolyam A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a szórend és a jelentés összefüggéseinek felismerése. Mondattani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. A gyakrabban használt mindennapos hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. A tanuló ismerje a magyar nyelv eredetét, helyét a világ nyelvei között. A tanuló legyen birtokában az 1-8. osztály fontosabb grammatikai, helyesírási és nyelvhelyességi ismereteinek, megfelelően alkalmazza őket a fogalmazási gyakorlatokban.

23 IRODALOM 5. évfolyam Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma felismerése. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban. Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról elsősorban szóban. 6. évfolyam Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. Rövid, tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. 7. évfolyam Ismerjék az új fogalmak, kifejezések jelentését, elemzéseikben használják ezeket, az előző években tanult szakkifejezések alkalmazása váljon készségszintűvé munkáikban. Legyenek képesek önállóan szerkezeti és cselekményvázlat készítésére, verses művek elemzésében ismerjék fel a mű fontosabb formai sajátosságait. Legyenek képesek a művek tartalmi ismertetésére, ismerjék a művek témáit, tudják kiemelni a lényeges mozzanatokat, epikai művek esetében a cselekmény fordulópontjait. Ismerjék nagy vonalakban a magyarországi cigány irodalom történetét, a magyarországi cigány líra és próza kialakulásának és fejlődésének fontosabb állomásait, alkotóit.

24 A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. 8. évfolyam A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, memoriterek elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. Ismerjék a XX. századi magyar irodalom cigányságképét, a világirodalom híres cigányábrázolásait, néhány cigány sajtóterméket. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam 5. évfolyam - Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között; - Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók; - Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez; - Tudjon különbséget tenni a történetek meséi és a valóságos eseményei között; - Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat;

25 6. évfolyam - Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni; - Tudja a tanult történet lényegét kiemelni; - Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani; 7. évfolyam - Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit; - Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit; - Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni; - Tudja, hogy az adott korszakokban szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük; 8. évfolyam - Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét; - Tudja ismertetni a demokráciák és a diktatúrák legjellemzőbb vonásait; - Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között; - Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelveit; ANGOL NYELV 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megért, arra cselekvéssel, rövid mondatokkal, néhány szóval válaszol. Tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért, rövid szövegben fontos információt megtalál. A tanuló ismert nyelvi elemekből álló mondatot leír. 6. évfolyam A tanuló utasításokat megért azokra cselekvéssel válaszol. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket közléseket megért.

26 Fontos információkat kiszűr, a szöveg lényegét megérti. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol, közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, egyszerű párbeszédben vesz részt. A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért, fontos információkat megtalál, a szöveg lényegét megérti. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat leír. 7. évfolyam A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol, kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért, a szövegből fontos információkat kiszűri a lényegét megérti. A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményt mesél el, beszélgetést kezdeményez. Egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért, ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír, egyszerű, strukturált szöveget létrehoz. 8. évfolyam A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol, kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért, 100 szavas szövegből fontos információkat kiszűr, a szöveg lényegét megérti ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti. A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol, közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményeket elmesél, egyszerű párbeszédben vesz részt.

27 MATEMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam Számtan, algebra A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Összefüggések, függvények, sorozatok Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. Geometria, mérés Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Felezőmerőleges szemléletes fogalma. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. Valószínűség, statisztika Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 6. évfolyam Gondolkodási módszerek Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

28 Számtan, algebra Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. Összefüggések, függvények, sorozatok Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. Geometria, mérés A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. Valószínűség, statisztika Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 7. évfolyam Gondolkodási módszerek Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése. Egyszerű állítások igazságának eldöntése. Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. Számtan, algebra

29 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben. 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja. Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok. Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. Összefüggések, függvények, sorozatok Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése. Geometria Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete. Háromszögek területének kiszámítása. Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése. Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése. Valószínűség, statisztika A gyakoriság fogalma. Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 8. évfolyam Gondolkodási módszerek Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.

30 Szövegértelmezés egyszerű esetekben. A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. Számtan, algebra Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben. Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. Elsőfokú egyenletek megoldása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Összefüggések, függvények, sorozatok Az f(x) = ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. Geometria Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. Adott pont eltolása adott vektorral. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). Valószínűség, statisztika Relatív gyakoriság. Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

31 INFORMATIKA 5-8. osztály 5. osztály Információ és informatika értelmezése Gyakoribb piktogramok ismerete Kódolás, dekódolás fogalma ASCII kódtábla alkalmazása Ismerje az adat, bit, bájt fogalmát! Tudjon adatmennyiségek között átváltani Tudjon példákat sorolni a számítógép alkalmazására! Ismerje a számítógép részeit, azok feladatait! Billentyűzet gyakorlott kezelése Tudja használni a normál típusú számológépet! Tudja kezelni az egeret! Ismerje az általa használt operációs rendszert! Tudja a programokat elindítani és bezárni! Tudja biztonsággal kezelni az ablakokat! Állomány fogalma Ismerje az állomány nevével kapcsolatos szabályokat! Tudjon könyvtárszerkezetet kialakítani a megadott háttértárolón! Tudjon egy előre megadott könyvtár szerkezetet létrehozni! Ismerje a Paint programot! Tudja az elkészített fájlt menteni a megadott helyre és megkeresni, megnyitni! Tudja használni a Paint program Eszközkészletét a rajz készítése során! Tudja az alakzatokat alakítani a megadott transzformációkkal Tudjon keresni a könyvtárban szerző és cím alapján! 6. osztály Tudja a képernyőt saját ízlésének beállítani! Tudjon szöveget hibátlanul gépelni!

32 Ismerje a szövegmódosítási lehetőségeket! Tudjon elkészíteni egyszerűen formázott szöveget! Tudja használni a tanult formázási lehetőségeket! Tudjon képet beilleszteni és formázni egy dokumentumba! ClipArt használata Fontosabb webbel kapcsolatos fogalmak megértése Ismerje a térképhasználatot a weben! Tudjon postafiókot készíteni magának, levelet küldeni és fogadni! Ismerjen néhány kommunikációs csatornát a weben! Multimédia fogalma. Multimédiás számítógép eszközei. A CD lejátszó gombjai Felismerje és tudjon lejátszani egy hangfájt! Tudja a fogalmakat! Ismerje a folyamatábra grafikus jeleit! Tudjon írni folyamatábrát egyszerű feladathoz! Tudjon egyszerű matematikai feladatokhoz folyamatábrát készíteni! Tudja beállítani az ablakot a neki megfelelő formára! Ismerje az Imagine Logo programot, a parancsbeírás formai szabályát! Tudja alkalmazni az ismétlés utasítást! Tudjon egyszerű, színes rajzot készíteni! Tudjon egyszerű eljárásokat készíteni! Ismerje a könyvtárral kapcsolatos szakkifejezéseket! Tudjon tájékozódni a könyvtárban! 7. osztály Tudjon a kettes számrendszerben kódolni! Tudja az adatmennyiség mértékegységeit és annak átváltását! Ismerje a számítógép főbb részeit, értse azok kapcsolatát, valamint a programnak a számítógép működésében betöltött szerepét! Ismerje a perifériák fontosabb fajtáit, jellemzőit! Tudjon állományt keresni a helyettesítő karakterek alkalmazásával is! Tudjon létrehozni egy adott könyvtárszerkezetet és tudjon abban tájékozódni!

33 Legyen képes a segédprogramok alapvető feladatait önállóan megoldani. Hálózat és internet fogalma. Ismerjen egy keresőprogramot és tudja használni! Fontosabb weblapok ismerete Tudjon fájlokat letölteni az Internetről és azokat menteni! Ismerje az Elektronikus könyvtár használatát! Tudjon rövid egyszerű idegen nyelvű mondatokat fordíttatni a Neten! Tudja értelmezni a rövidítéseket! Ismerje a bemutató készítés alapvető szabályait! Ismerje a PowerPoint program lehetőségeit! Tudja használni a rajzoló eszköztár néhány eszközét Tudjon képeket elhelyezni a dián!! Tudjon képfeliratot alkalmazni! Tudjon egyszerű paraméteres eljárást készíteni! Ismerje a változó fogalmát! Tudjon eligazodni a könyvek között! 8. osztály Tudjon szöveget hibátlanul másolni, javítani! Tudjon a szövegben mozogni! Tudja alkalmazni a betű- és bekezdésformázásokat! Ismerjen a tabulátor beállítási módszerei közül legalább egyet és tudja alkalmazni! Tudjon a szövegbe alakzatot beilleszteni! Tudjon a szövegszerkesztő programmal táblázatot készíteni! Tudjon képet elhelyezni a diára különböző háttértárolóról! Tudja a táblázat részeit! Ismerje a táblázat létrehozásának lépéseit! Tudjon elkészíteni egy egyszerű táblázatot és formázza is azt! Tudjon egyszerű képletet használni a táblázatban! Tudja használni a leggyakrabban használt függvényeket! Ismerje az automatikus formázás lehetőségét!

34 Tudjon adathalmazból táblázatot készíteni, formázni, kifejező grafikont készíteni és kinyomtatni! Legyen képes önálló kutatásra, a könyvtári rendszerben való keresésre! Tudjon egyszerű projektet készíteni! TERMÉSZETISMERET 5-6.évfolyam 5. évfolyam Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás. Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. 6. évfolyam A tanuló legyen képes egyszerű társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és értékelésére.

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben