Pedagógiai program. IX. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. IX. kötet"

Átírás

1 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók évfolyam 2008.

2 2 Tartalom Magyar nyelv és irodalom o Matematika... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Történelem és társadalmi ismeretek... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.30. o Biológia egészségtan... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.40. o Kémia... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.46. o Fizika... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.52. o Földrajz... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.58. o Testnevelés és sport o Informatika o Idegen nyelv... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.81. o Osztályfınöki és kommunikáció... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.91. o Pályaorientáció o

3 3 Magyar nyelv évfolyam CÉLOK: A késıbbi tanulmányokhoz szükséges és a felnıtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése, melynek célja a beszédkultúra, az önkifejezést segítı kommunikáció kialakítása. Olyan nyelvi integráció kialakítása a nyelvhasználatban, amely lehetıvé teszi a biztonságos, az egyénre jellemzı nyelvhasználati gyakorlat, a nyelvi igényesség kialakulását. A helyes erkölcsi, esztétikai érzék formálása, normák megerısítése. Megfelelı önkifejezés megteremtése, a kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintetizálása. FELADATOK: Felkészítés a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra. Az ítélıképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. Az ismeretszerzés kulturált technikáinak megismertetése és használata. A nyelvtani ismeretek rendszerezése, a helyesírási tudás megerısítése. A korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintetizálása. A kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességek bıvítése, továbbfejlesztése. Az önállóság erısítése, kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban. A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és célszerő használatára nevelés.

4 4 FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŐDÖK: Beszéd, kommunikáció A véleménynyilvánítás képessége, motivációja, hatása. A kritikai érzék és az önkontroll. A kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintézise. Az értelemszerő szelektálás képessége. Nyelvtani ismeretek, helyesírás Nyelvhelyesség. A tudatos nyelvhasználat képessége. TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR ÉVFOLYAMOK Kommunikáció, beszédmővelés x x Tömegkommunikáció x x Nyelvtani ismeretek x x Nyelvhelyességi ismeretek x x Helyesírás x x

5 5 9. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 92 óra CÉLOK: - Önálló tanulási tevékenység kialakítása, fejlesztése. - Meglévı ismeretek megerısítése, rendszerbe illesztése. - Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának kialakítása. - Új fogalmak kialakítása. - Beszédkultúra, kommunikációs képesség fejlesztése. - Önálló információszerzés képességének fejlesztése. - Lényegkiemelı képesség fejlesztése. - Verbális emlékezet fejlesztése. - Esztétikai ítélıképesség kialakítása. - Vitakultúra fejlesztése saját álláspont megfogalmazása, ellenvélemény kifejtése. - Köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodás elısegítése. - Szókincsbıvítés.

6 6 TÉMAKÖR TARTALOM Kommunikáció Beszédmővelés Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 15 óra Kommunikációs folyamatok tényezıi. Véleménynyilvánítás szélesebb kommunikációs körben. Szövegformálás szövegátírás, kiegészítés, hangnem váltás. Kiejtési gyakorlatok. Írásbeli és szóbeli kifejezésmód. Tömegkommunikáció Javasolt óraszám: 8 óra Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Különbözı élethelyzetekbıl adódó konfliktusok feldolgozása. A tömegkommunikációs rendszerekben megjelenı üzenetek: hír, történet, reklám. A helyes magatartás kialakítása. Nyelvtani ismeretek Javasolt óraszám: 35 óra Szótani ismeretek bıvítése. Szófaji ismeretek ige, fınév, melléknév, számnév, határozószók, névmások, egyéb szófajok (névelı, névutó, igekötık, kötıszavak) bıvítése, rendszerezése. Szavak, mondatok képzése. Szöveg mondat megkülönböztetése. Nyelvhelyességi ismeretek Javasolt óraszám: 10 óra Állandó szókapcsolatok. Szólások közmondások. Párbeszéd. Szótani, fonetikai ismeretek rendszerezése. Helyesírás Javasolt óraszám: 25 óra Tantárgyi szakkifejezések, szakszavak helyesírása. A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása tollbamondás utáni íráskor. A helyesírási szótár használata.

7 7 KÖVETELMÉNYEK: Tartsa be a kommunikációs szabályokat. Igazodjon el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Tudjon véleményt mondani, egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni, cáfolni, meggyızni, bizonyítani szabatos nyelvhasználattal. Tartsa be a begyakorolt helyesírási szabályokat. Rendelkezzen jártassággal gondolatainak szóbeli és írásbeli értelmes közlésében. Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban.

8 8 10. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 74 óra CÉLOK: - A társas együttéléshez szükséges kultúrált nyelvi magatartásra felkészítés. - Az erkölcsi-esztétikai érzékenység, ítéletalkotó képesség növelése. - Nyelvi igényességük fejlesztése, szókincsbıvítés. - Új fogalmak, ismeretek nyújtása, a korábban megszerzett ismeretekkel való összekapcsolás. - A tanulók kommunikációs képességének fejlesztése, verbális emlékezet fejlesztése. - Használja tudatosan a kommunikációs ismereteit, hozza szintre, ill. építse tovább a nyelvi alapkészségeit. - Igényes és helyzethez illı szóhasználat kialakítása és használata. - Véleményalkotási képesség fejlesztése. - Önálló tanulási tevékenység kialakítása, fejlesztése. - Meglévı ismeretek megerısítése, a tudáselemek rendszerbe illesztése. - Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának kialakítása. - Az anyanyelvi képességek, készségek továbbfejlesztése. - Helyesírási készség továbbfejlesztése. - Önellenırzés képességének kialakítása, fejlesztése.

9 9 TÉMAKÖR TARTALOM Kommunikáció Beszédmővelés Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 14 óra A magán és a kisközösségi kommunikáció tényezıi és funkciói. Kulturált vita. Nyelvi konfliktusok. Írásbeli és szóbeli kifejezésmód. Beszédtechnikai és szerkesztési ismeretek. Tömegkommunikáció Javasolt óraszám: 8 óra Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Különbözı tömegkommunikációs mőfajok szerkesztése: hír tudósítás, interjú, riport, hirdetés. Memoriterek a szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. Nyelvtani ismeretek Javasolt óraszám: 34 óra Jelentéstani ismeretek bıvítése. A magyar nyelv rendszere, elemei. Mondattani ismeretek bıvítése (egyszerő összetett mondat). Mondattani, szótani, fonetikai ismeretek rendszerezése. Nyelvhelyességi ismeretek Javasolt óraszám: 8 óra A szövegtani ismeretek analizálása szintetizálása. A legfontosabb szövegtípusok. Helyesírás Javasolt óraszám: 10 óra A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása szövegalkotáskor. A magyar helyesírás alapelvei szerinti írásmód. A helyesírási szótár használata.

10 10 KÖVETELMÉNYEK: Tudjon a hétköznapi kommunikációs helyzetekben biztonságosan eligazodni, tartsa be az alapvetı kommunikációs szabályokat. Alkalmazza a kulturált, illı nyelvi eszközöket. Tudjon véleményt mondani, szabatos nyelvhasználattal egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni, cáfolni, meggyızni, bizonyítani. Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására, magán- és hivatalos levelek írására.

11 11 Magyar irodalom évfolyam CÉLOK: A késıbbi tanulmányokhoz szükséges és a felnıtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése, melynek célja a beszédkultúra, az önkifejezést segítı kommunikáció kialakítása. Olyan nyelvi integráció kialakítása a nyelvhasználatban, amely lehetıvé teszi a biztonságos, az egyénre jellemzı nyelvhasználati gyakorlat, a nyelvi igényesség kialakulását. A helyes erkölcsi, esztétikai érzék formálása, normák megerısítése. Megfelelı önkifejezés megteremtése, a kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintetizálása. FELADATOK: Az irodalom, a mővészet önismereti, az önmegértést és önmeghatározást elısegítı lehetıségeinek tudatosítása. Felkészítés a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra. Az ítélıképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. Az ismeretszerzés kulturált technikáinak megismertetése és használata. A kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességek bıvítése, továbbfejlesztése. Az önállóság erısítése, kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban. Az értékrend alakítása, a problémafelismerı és -megoldó képesség fejlesztése a megismert irodalmi mővek és köznapi élmények kapcsán. A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és célszerő használatára nevelés.

12 12 FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŐDÖK: Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás Önállóság. Szövegalkotó képesség, kreativitás. Fejlett szövegértı és -alkotó képesség. A választékos nyelvi megfogalmazás, a témához, helyzethez illı mőfaj megválasztásának készsége. A szövegátalakítás, szövegformálás képessége. Érzelmek, vélemények kifejezésének képessége. Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Az olvasási képesség, olvasási szokások. Elemzı képesség. Önismeret, önbizalom. Együttmőködési képesség. TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás ÉVFOLYAMOK x x Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban x x

13 13 9. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 92 óra CÉLOK: - Önálló tanulási tevékenység kialakítása, fejlesztése. - Meglévı ismeretek megerısítése, rendszerbe illesztése. - Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának kialakítása. - Új fogalmak kialakítása. - Beszédkultúra, kommunikációs képesség fejlesztése. - Önálló információszerzés képességének fejlesztése. - Lényegkiemelı képesség fejlesztése. - Olvasói kedv kialakítása, fenntartása, önálló olvasásra nevelés. - Könyvtárhasználat gyakorlása. - Verbális emlékezet fejlesztése. - Esztétikai ítélıképesség kialakítása. - Vitakultúra fejlesztése saját álláspont megfogalmazása, ellenvélemény kifejtése. - Szókincsbıvítés.

14 14 TÉMAKÖR TARTALOM Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás Javasolt óraszám: 30 óra Összefüggı szöveg szerkesztése. Szövegelemzés, szövegátalakítás. Lényegkiemelési gyakorlatok. Különbözı irodalmi szövegek értelmezı olvasása. Jellemzés (cselekménybe ágyazott táj, tárgy, személy bemutatása). Önéletrajz. Véleménykifejtés, beszámoló. Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Javasolt óraszám: 62 óra Az irodalom születése. Az irodalmi korok áttekintése (a reformkor végéig). Teremtésmítoszok. A Biblia Ószövetség, Újszövetség. A magyar hiedelemvilág. Mesék, mondák, legendák. Népköltészet, mőköltészet jellemzıi. Tegnapjaink, napjaink: pl. Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen, a reformkor költıi életük, verseik, koruk. Költıi képek és alakzatok. A hétköznapok hısei. Történetek a gyerekkorról.

15 15 KÖVETELMÉNYEK: Tudjon véleményt mondani, egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni, cáfolni, meggyızni, bizonyítani szabatos nyelvhasználattal. Alkalmazza a tanult alapvetı szövegtechnikai ismereteket önálló szövegalkotásban is. Legyen képes bemutatni, felolvasni áttekintés után egyszerőbb stílusú, egy-másfél oldal terjedelmő prózai vagy verses mővet kifejezı hangsúlyozással. Rendelkezzen jártassággal gondolatainak szóbeli és írásbeli értelmes közlésében. Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban. Legyen képes irodalmi mő személyes véleményt is tükrözı, logikus felépítéső, összefüggı, legalább 7-8 mondatból álló ismertetésére. Alkalmazza a szövegszerkesztésrıl tanult ismereteket vázlatkészítéskor, fogalmazás, olvasónapló vezetése során. Kapcsolódjon be egy-egy irodalmi mő részletének dramatizált feldolgozásába, bemutatásába.

16 ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 74 óra CÉLOK: - A társas együttéléshez szükséges kultúrált nyelvi magatartásra felkészítés. - Az anyanyelv normáihoz igazodó szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése. - Az erkölcsi-esztétikai érzékenység, ítéletalkotó képesség növelése. - Nyelvi igényességük fejlesztése, szókincsbıvítés. - Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés. - Új fogalmak, ismeretek nyújtása, a korábban megszerzett ismeretekkel való összekapcsolás. - A tanulók szövegértési és szövegalkotási képességének fejlesztése, verbális emlékezet fejlesztése. - Használja tudatosan a kommunikációs ismereteit, hozza szintre, ill. építse tovább a nyelvi alapkészségeit. - Igényes és helyzethez illı szóhasználat kialakítása és használata. - Véleményalkotási képesség fejlesztése. - Kreatív szövegalkotási képesség fejlesztése. - Önálló tanulási tevékenység kialakítása, fejlesztése. - Meglévı ismeretek megerısítése, a tudáselemek rendszerbe illesztése. - Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának kialakítása. - Az anyanyelvi képességek, készségek továbbfejlesztése. - Helyesírási készség továbbfejlesztése. - Önellenırzés képességének kialakítása, fejlesztése.

17 17 TÉMAKÖR TARTALOM Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás Javasolt óraszám: 14 óra Az eddig tanult fogalmazási mőfajok áttekintése, rendszerezése (elbeszélés, leírás, levél, önéletrajz, hivatalos levél, jellemzés). Postai nyomtatványok és személyi adatlapok kitöltése, kérvények írása. Vázlatkészítés, vázlat alapján különbözı mőfajú szövegek alkotása. A tetszésnyilvánítás formái. Az irónia és a gúny. A humor kommunikációs funkcióinak megismerése a szövegekben. Különbözı mőfajú irodalmi szövegek értelmezı olvasása. Véleménykifejtés, beszámoló. Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Javasolt óraszám: 60 óra A tanult irodalmi mőfajok rendszerezése példákkal. Népköltészet. Népmese, népdal, népmonda, népballada mőfaji jellemzıi. A mőköltészeti mőfajok jellemzıi. Monda, ballada, regény, novella, vers, dráma. A lakóhelyhez kapcsolódó írók, költık munkássága, egy-egy alkotásának részlete. Válogatás a magyar irodalomból a reformkor végétıl napjainkig (pl. Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Nagy László, Karinthy Frigyes). Ismerkedés a világirodalommal (pl. Saint- Exupery, Milne). Színjátszás. Film és irodalom.

18 18 KÖVETELMÉNYEK: Alkalmazza a kulturált, illı nyelvi eszközöket. Tudjon véleményt mondani, szabatos nyelvhasználattal egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni, cáfolni, meggyızni, bizonyítani. Legyen képes kifejezı hangsúlyozással bemutatni, felolvasni áttekintés után egyszerőbb stílusú 1 1½ oldal terjedelmő prózai vagy verses mővet. Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Tudjon szöveget alkotni különbözı mőfajokban szóban és írásban. Ismerjen néhány mővet a magyar irodalom legjelentısebb alkotóitól. Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult mővek jelentésérıl, azok hatásának irodalmi eszközeirıl. Ismerje fel az irodalmi mővekben rejlı erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket, értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez főzıdı érzéseket.

19 19 MATEMATIKA évfolyam CÉLOK: - A környezı világ mennyiségi és térbeli viszonyainak racionális szinten való megismerése. - A lényeglátás és az elvonatkoztató képesség, logikus gondolkodás fejlesztése. - Függvényszerő gondolkodás alapozása. A problémák elvont szintő megoldása. - A mérések és számítások alkalmazása életszerő helyzetekben. - Alkalmazásképes matematikai mőveltség kialakítása a tanulmányok folytatásához. FELADATOK: - A racionális szám fogalmának elmélyítése. A mőveletfogalom elmélyítése, bıvítése a törtszámok körében. Készségszintő mőveletvégzés a racionális számok körében. - A geometriai alakzatok tulajdonságainak bıvítése. - Szerkesztési alapismeretek bıvítése - A problémák több úton való megközelítésének segítése, a letapadt gondolkodás oldása - Az önértékelés, tevékenységszervezés képességének fejlesztése, megszilárdítása - Az önálló munkavégzéshez szükséges képességek szokások kialakítása. - A mőveletvégzés eszközként való használatának kialakítása. - A már kialakult ismeretek, képességek folyamatos megerısítése. - A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás fejlesztése. - Az ismeretszerzéshez szükséges sajátos szokások, egyéni módszerek kialakításának segítése - Önbizalom növelése a problémák megoldásában. - A matematikai mőveletek és szabályok közötti kapcsolatok tudatosítása, a hibák megtalálásának és kijavítási igényének felkeltése. - Az ismeretek gyakorlatban való megtapasztalása, a tanulás hasznosságának tudatosítása.

20 20 FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITÜDÖK: - A tudástartalom transzformálása, új ismeretek megszerzése. Taktikai gondolkodás, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. - A számfogalom elmélyítése, számköri ismeretek megerısítése. A számok rendszerének, azok összefüggéseinek megértése, a mőveletek értelmezése azok gyakorlatban való alkalmazása. Jelenségek, tények, cselekvéssorok ellenkezı irányú értelmezése a problémamegoldó gondolkodás szintjén. - Összefüggéslátás a mértékek, az alakzatok kapcsolatában. Elemzı képesség fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. - Az alkalmazás képességének fejlesztése. Az arányosság értelmezése. A valóság térformáinak és mennyiségi viszonyainak értelmezése. - A következtetési képesség fejlesztése. Pontosságra nevelés. - Az önfejlesztési igény kialakítása. Gondolkodási képesség fejlesztése: állítás, tagadás értelmezések, megfordítása. - Az egyéni lehetıségek és korlátok tudatosítása. Cselekvéstervezés, önálló kivitelezés, befogadóképesség fejlesztése. Önfejlesztı programok kialakításának segítése. - A külsı kapcsolatokban is érvényesíthetı szociális viselkedés szabályszerőségének felismerése. Az együttmőködés használata a mindennapi életben.

21 21 TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR ÉVFOLYAMOK Gondolkodási mőveletek alapozása, fejlesztése: x x Számtan, algebra: - számfogalom, számköri ismeretek Számtan, algebra: - mőveletek Számtan, algebra: - szöveges feladatok Geometria, mérések: - geometriai alakzatok, tulajdonságaik Geometria, mérések: - gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Geometria, mérések: - szerkesztések x x x x x x x x x x x x Összefüggések, függvények, sorozatok x x Valószínőség, kombinatorika, statisztika x x

22 22 9. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3,5 óra TÉMAKÖR Gondolkodási mőveletek alapozása Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 13 óra Éves óraszám: 130 óra TARTALOM Halmazokkal végzett tevékenységek bıvítése: elemek válogatása, elhelyezése, kördiagramok, halmazok sokféle kapcsolatának vizsgálata. Feltétel tagadása, több feltétel egyidejő teljesülése. Halmazok egyesítése, feltételek valamelyikének teljesülése, a logikai "vagy" alkalmazása. A tanultak elmélyítése, bıvítése. Számhalmazok kapcsolatrendszere, általános jelölésük. Számtan, algebra: Számfogalom. Számköri ismeretek Javasolt óraszám: 26 óra Teljes hatjegyő számok írása, olvasása, helypótló a különbözı helyi értékeknél. Stabil mozgás milliós számkörben, helyi értékekben. Számok helye a számegyenesen. Bontás, számalkotás helyi érték szerint. Számképzés legalább két feltétellel. Törtszám fogalmának elmélyítése: tört számok összehasonlítása egyszerősítéssel, bıvítéssel. Közönséges törtek (10, 100, 1000 nevezıjőek) írásának elmélyítése - tizedes alakban. Tizedes törtek írása, olvasása, értelmezése. Tized, század, ezred fogalmának elmélyítése, helyük a helyi érték táblázatban. A helyi értékes írásmód kiterjesztése tizedes törtekre. Összefüggések a tized, század, ezred között. Negatív számok fogalmának megerısítése többféle esetben. Negatív számok összehasonlítása egymással, a 0-val és a pozitív egész számokkal. Az abszolút érték fogalmának megismerése. Mennyiségtartalmak mindennapi, gyakorlati példákkal. Százalék fogalmának elmélyítése, Százalékérték számítása számfeladatokban.

23 23 TÉMAKÖR TARTALOM Számtan, algebra: mőveletek Javasolt óraszám: 22 óra Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás kerek tízesekkel Kerek számok szorzásának, osztásának elmélyítése egyjegyő szorzóval, osztóval szóban. Teljes hatjegyő számok összeadása, (többtagú) kivonása írásban, zárójel használata. Két-, háromjegyő számok szorzása két-, háromjegyő szorzóval. Négy-, öt-, hatjegyő számok osztása egy-, két-, háromjegyő osztóval, ellentétes mővelettel való ellenırzés alkalmazása. Különbözı nevezıjő törtek összeadása, kivonása (közös nevezı valamelyik tag nevezıjével azonos) Közönséges törtek szorzása közönséges törttel, közönséges törtek osztása egész számmal és közönséges törttel. A reciprok érték fogalma. Összeadás, kivonás tizedes törtekkel. Szorzás egész számmal, tizedes törttel, osztás egész számmal. Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Számtan, algebra: Szöveges feladatok Javasolt óraszám: 13 óra Egyszerő szöveges feladat készítése. Egyszerő és összetett szöveges feladathoz megfelelı matematikai modell keresése. Fordított szövegezéső szöveges feladat megoldása, megoldásterv készítése, megoldás, megválaszolás, ellenırzés alkalmazásának elmélyítése. Geometria, mérések: Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Javasolt óraszám: 13 óra Tanult tulajdonságok alapján testek, síkidomok rendszerezése, az ismeretanyag elmélyítése. Geometriai alakzatok ( vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása:. a konvex és a konkáv fogalma. Speciális négyszögek és tulajdonságaik, rendszerezésük megadott szempontok szerint, részhalmazok közötti kapcsolat bemutatása. Venn-diagrammok. Testek nézetei. Testek - testhálók felismerése, a részek közötti kapcsolatrendszerek elmélyítése. A felszín fogalmának elmélyítése: a testháló és a felszín kapcsolatának tudatosítása.

24 24 TÉMAKÖR TARTALOM Geometria, mérések: Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Javasolt óraszám: 7 óra Gyakorlati mérések növekvı pontossággal. A terület, térfogat mértékegységei. Összefüggések megállapítása mértékegységek között. Mértékváltások gyakorlása, alkalmazása gyakorlati mérések végzésekor. Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, majd mért adatok alapján. Szakmaorientált feladatvégzések. Geometria, mérések: Szerkesztések Javasolt óraszám: 13 óra Biztos tájékozódás vonalon, síkban és térben. Helyiségek méretarányos alaprajza - mért adatok alapján. Tanult testek nézeteinek lerajzolása. A tanult szerkesztések gyakorlása: szakaszok, szögek szerkesztése, felezése, másolása, tükrözés (tengelyes és középpontos), kicsinyítés, nagyítás szerkesztéssel, irányított vektorral való eltolás. Síkidomok szerkesztésének elmélyítése: háromszög és négyzet szerkesztése. Összefüggések, függvények, sorozatok Javasolt óraszám: 13 óra Kapcsolatok megfogalmazása szöveggel, nyitott mondattal, táblázattal, grafikonnal. Relációk a tanult számkörben, azonos nevezıjő és számlálójú közönséges törtek között. Negatív számok összehasonlítása egymással, 0-val a pozitív számokkal. Állandó különbségő sorozatok közönséges és tizedes törtekkel. Hányados sorozatok. Táblázat adatainak kiegészítése, adat párok ábrázolása derékszögő koordináta-rendszerben. Valószínőség, kombinatorika, statisztika Javasolt óraszám: 10 óra Valószínőségi játékok: "lehet", "biztos", "lehetetlen" kifejezések elmélyítése. Stabil mozgás, helymeghatározás koordinátarendszerben. Statisztikai adatok értelmezése, oszlopos grafikonok. Események gyakoriságának megfigyelése. Táblázatból, grafikonról adatok értelmezése.

25 25 KÖVETELMÉNYEK: Gondolkodási mőveletek alapozása: - A tanuló használja a matematika nyelvét a gondolkodási mőveletek végzésekor. - Legyen képes összehasonlítani, kiegészíteni, sorba rendezni megadott szempont szerint adott témákban. - Legyen képes állítások megfogalmazására. - Használja a logikai kifejezéseket. Számtan, algebra: - Legyen biztos szám- és mőveletfogalma az adott számkörben. - Tudjon összetett szöveges feladathoz megoldási tervet készíteni, több megoldást keresni. - Tudjon összehasonlítani racionális számokat. - Legyen képes összefüggések felfedezésére a szabály kiválasztásánál, különbözı módon tudjon sorozatokat folytatni az adott számkörben. - Ismerje és alkalmazza a tanult fogalmakat. Geometria, mérések: - Ismerje a geometriában használt fogalmakat. - Ismerje a síkidomok és testek tulajdonságait, alkotórészeit. - Tudjon területet, felszínt számolni, ismerje a terület mértékegységét. - Tudjon egyszerő geometriai alakzatokat szerkeszteni a tanultak alapján. - Biztosan használják a szerkesztı eszközöket. - Tudjon síkidomot tükrözni középpontosan és tengelyesen, kicsinyíteni és nagyítani. Összefüggések, függvények, sorozatok: - Legyen képes adott szabályú táblázatot kiegészíteni. - Tudjon adatokat ábrázolni koordináta-rendszerben. - Tudjon grafikont készíteni leolvasott adatok alapján. Valószínőség, kombinatorika, statisztika: - Ismerje a statisztikai adatok feldolgozásának, rendezésének módját. - Legyen képes megállapítani a valószínőségi játékok és kísérletek kimenetelét. - Ismerje és használja a tanult logikai kifejezéseket, fogalmakat.

26 ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3,5 óra TÉMAKÖR Gondolkodási mőveletek alapozása Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 13 óra Éves óraszám: 130 óra TARTALOM Elemek elhelyezése adott halmazokba. Közös elemeket tartalmazó elemek uniója. Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata - nincs közös elemük, - van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, illetve - egyik halmaz része a másiknak. A logikai "és", "vagy" alkalmazása. A "minden", "van olyan", "van amelyik nem", "egy sem" használata. Fogalmak értelmezése, használata, rendszerezése. Igazsághalmaz keresése. Számtan, algebra: Számfogalom. Számköri ismeretek Javasolt óraszám: 26 óra A természetes- és racionálisszám- fogalom, mennyiségfogalom elmélyítése. Racionális számfogalom bıvítése. Közönséges törtek, tizedes törtek. Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, rendezése. Átváltások, egyszerősítés, bıvítés, összehasonlítás, rendezés. Összeg, különbség, szorzat alakok. Negatív számok a mindennapi életben. Hatványozás. Prímszámok és összetett számok.

27 27 TÉMAKÖR TARTALOM Számtan, algebra: Mőveletek Javasolt óraszám: 22 óra Mőveletek természetes és racionális számokkal, tanult mőveletek gyakorlása. Negatív számok összeadása, kivonása. Zárójel használata, mőveleti sorrend alkalmazásának elmélyítése. Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyő szorzóval szorzás, egyjegyő osztóval osztás szóban. Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása. Közönséges és tizedes törtekkel végzendı mőveletek gyakorlása a mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatokban. Tizedes törtek osztása két- és háromjegyő osztóval. Tizedes tört osztása egész számmal és tizedes törttel. A százalék fogalmának elmélyítése, százalékérték számítása. Kamat és adószámítás gyakorlása a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokban. Fizetések és vásárlások részletre. Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása osztása egész számmal, közönséges törttel. Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság. Számtan, algebra: Szöveges feladatok Javasolt óraszám: 13 óra Egyszerő, összetett, fordított szövegezéső feladatok természetes és racionális számokkal a tanult alapmőveletek alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan megoldási útvonalak keresésével. Geometria, mérések: Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Javasolt óraszám: 13 óra Vonalak, síkidomok, testek csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. Az eddig tanultak elmélyítése. Speciális négyszögek tulajdonságaik szerinti csoportosítása, rendszerezése, ábrázolása, a tanultak elmélyítése. A kör és alkotórészei. Az átmérı és a sugár kapcsolata. Testek nézetei, testháló: henger, kúp tulajdonságai elmélyítése, a részek közötti kapcsolatrendszerek tudatosítása. A térfogat fogalmának elmélyítése: a felszín - térfogat kapcsolatrendszere.

28 28 TÉMAKÖR TARTALOM Geometria, mérések: Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Javasolt óraszám: 7 óra Gyakorlati mérések növekvı pontossággal. Mértékváltások gyakorlása, alkalmazása gyakorlati mérések végzésekor. A kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton következtetéssel, majd mért adatok alapján. Szakmaorientált feladatvégzések. Geometria, mérések: Szerkesztések Javasolt óraszám: 13 óra Biztos tájékozódás elmélyítése vonalon, síkban és térben egyaránt. Helyiségek méretarányos alaprajza - adott adatok alapján. Tanult testek nézeteinek lerajzolása. A tanult szerkesztések elmélyítése: szakaszok, szögek szerkesztése, felezése, másolása, tükrözés (több tengely megadásával és középpontosan), kicsinyítés, nagyítás szerkesztéssel, irányított vektorral való eltolás. Síkidomok szerkesztésének elmélyítése: háromszög és négyzet szerkesztése. Összefüggések, függvények, sorozatok Javasolt óraszám: 13 óra Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területérıl. Változó különbségő sorozatok, hányados sorozatok egész és törtszámokkal. Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. Függvények megadása ellenpárokkal, táblázattal, nyíllal, szabállyal. Az egyenes és fordított arányosság ábrázolása derékszögő koordináta-rendszerben. Valószínőség, kombinatorika, statisztika Javasolt óraszám: 10 óra Kísérleti játékokban események összehasonlítása - melyik a valószínőbb. Táblázatkészítés, ábrázolás grafikonon. Az átlag kiszámítása. Mindennapi élethelyzetekhez kötıdı statisztikai adatok elrendezése, grafikon készítése (lehetıség szerint szakmaorientáltan)

29 29 KÖVETELMÉNYEK: Gondolkodási mőveletek alapozása: - A tanuló használja a halmazok és a logikai megfogalmazásokat, ismereteit alkalmazza a gondolkodási mőveletek végzésekor különbözı módon. Számtan, algebra: - Legyen biztos szám- és mőveletfogalma az adott számkörben. - Ismereteit alkalmazza a gyakorlati példamegoldások során. Geometria, mérések: - Legyen jártas a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. - Rendelkezzen biztos geometriai alapismeretekkel. - Gyakorlati példákban a tanult mérési és számítási eljárásokat legyen képes alkalmazni. Összefüggések, függvények, sorozatok: - Legyen képes sorozatok folytatása felismert szabály alapján egész és tört számokkal mindkét irányban. - Tudjon adott szabály alapján táblázatot kitölteni, legyen képes ezek ábrázolására derékszögő koordináta-rendszerben. - Tudjon függvényeket jellemezni grafikon alapján. - Legyen képes összefüggések biztos felismerésére. - Tudja az egyenes és fordított arányosságot ábrázolni. Valószínőség, kombinatorika, statisztika: - Legyen képes valószínőségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyőjtésére, rendezésére, táblázat készítésére, valószínőségi események becslésére, a fogalmak használatára. - Rendelkezzen a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmának ismeretével.

30 30 Történelem és állampolgári ismeretek évfolyam CÉLOK: A tantárgy általános célkitőzése, hogy az 1-8. évfolyamon megalapozott társadalmi ismeretekre építve tárja a tanulók elé, valamint ismertesse meg velük a társadalomban élés múltbeli és jelenkori történéseit, lehetıségeit. Tudatosodjon a tanulókban, hogy a történelem tényei, eseményei, az ember megjelenésének kezdeteitıl egymással összefüggésben, társadalmi keretek között mennek végbe, és a különbözı társadalmak többféle szintő-minıségő társadalmi, emberi létezést biztosítanak. A tanuló jusson szakszerő, reális történelmi ismeretekhez. Alakuljon ki a tanuló attitődje, viszonya önmagához, szőkebb és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz. Segítse az oktatás az érzelmileg is megalapozott én azonosság-tudat, valamint a nemzeti és európai identitás kialakulását. Járuljon hozzá a humán szocializációs, rehabilitációs folyamat eredményességéhez Biztosítsa azt a jelentörténet feldolgozásához nélkülözhetetlen szemléleti megerısítést, miszerint a megelızı korok, társadalmak történéseibıl következı változások, azok továbbvitele a történelmi hagyományok megbecsülése mellett minden nemzedéknek feladata. Ennek tudatosodása segíti a jelen ellentmondásos folyamataiban való eligazodást is. A fentiek szellemében a évfolyamon tanított jelenismeret-állampolgári ismeretek felkészíti a tanulókat a demokratikus közéletben való tudatos részvételre, hozzásegíti ıket ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. A megszilárdító szakaszban elsıdleges cél az elızı képzési szakaszban folyó nevelésoktatás tartalmi, szemléleti összehangolása, szintetizálása. Az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a pályaválasztási ismeretek és a munka világával való ismerkedés szélesítése, a döntési képesség erısítése. A tanuláshoz, önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása.

31 31 FELADATOK: Tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási lehetıségeinek kialakítása. Az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési képesség erısítése. A társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása. Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. Önállóan győjtött képekbıl tabló készítése Ismeretszerzés elsajátított technikáinak gyakorlása. Elemzés, összefüggéslátás, ok-okozat feltárása. Térben-idıben való tájékozódás fejlesztése, szókincsbıvítés a történelmi korszakok, periódusok nevének használatával a történelmi idı tagolására, események, jelenségek, személyek stb. idırendbe állításával, a történelmi tér változásainak leolvasásával különbözı térképekrıl. FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITÜDÖK: A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célú feladatai Ismeretszerzés technikáinak fejlesztése különbözı írásos forrásokból, információk győjtése az interneten. A legfontosabb történelmi, társadalomtudományi kézikönyvek, lexikonok ismeretének és használatának megszilárdítása. A kritikai gondolkodás fejlesztése többféleképpen értelmezhetı szöveg jelentésrétegeinek feltárásával, különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlításával. Történelmi szereplık, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. Feltevések megfogalmazása, összefüggések felismerésének fejlesztése az egyének, csoportok és intézmények viselkedésének mozgatórugóiról. Társadalmi, történelmi eseményekrıl, jelenségekrıl és személyekrıl szóló önálló vélemény megfogalmazási képességének erısítése. Különféle értékrendek összehasonlítása, a saját értékek tisztázása.

32 32 A megismert jelenségek rendezése: okok és okozatok, hasonlóságok és különbözıségek, szándékok és következmények szerint. A kommunikációs képesség fejlesztése, a tanultak gyakorlása, automatizálása az alábbi tevékenységekkel: a vita során véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése mások véleményének figyelembevételével. A különbözı információforrások elemzésébıl levont következtetések, illetve különféle társadalmi-történelmi összefüggések szóbeli kifejtése. TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR Környezetük történelmi és társadalmi jellemzıi közvetlen környezet lakóhelytıl a nagyvilágig ÉVFOLYAMOK x x Korunk történelme és társadalma x x Hazánk Európában és a nagyvilágban x x A globalizálódó világ x x Hazánk, a Magyar Köztársaság x x A kormányzati rendszer x x Az állam feladatai x x Gazdasági ismeretek x x

33 33 9. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra TÉMAKÖR Éves óraszám: 55 óra TARTALOM Környezetük történelmi és társadalmi jellemzıi Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 4 óra A lakóhely társadalma. Jellegzetes társadalmi csoportok a lakóhelyen. A helyi közösségek tevékenysége a lakóhely életében, részvételi lehetıségek. A helyi ügyintézés színterei a lakóhelyen. Intézmények, szolgáltatások családsegítı szolgálat, munkaügyi szolgálat, polgármesteri hivatal. Az ügyintézés folyamatai Korunk történelme és társadalma Javasolt óraszám: 6 óra A rendszerváltás, a demokratikus viszonyok a pártállam összeomlása vissza a demokráciához. A békés rendszerváltás a Magyar Köztársaság létrejötte október 23. Hazánk Európában és a nagyvilágban Javasolt óraszám: 2 óra A késı újkor ipari és mezıgazdasági fejlıdése Európában. Európai nagyhatalmi csoportosulások. Versenyben a világ újrafelosztásáért Hazánk az európai tájak rendszerében. Közép-európai elhelyezkedés. Hazánk kapcsolata a szomszédos országokkal. A határon túl élı magyarság. Magyar állampolgárok külföldön. Útlevél, vízum, nagykövetség A globalizálódó világ Javasolt óraszám: 10 óra A kettészakadt világ,népességrobbanás, világélelmezési válság, AIDS a globalizáció problémái. Az ENSZ tevékenysége. Az európai biztonsági rendszer és intézményei. Az Európai Unió, az egységes pénznem, az euró.

34 34 TÉMAKÖR TARTALOM Hazánk, a Magyar Köztársaság Javasolt óraszám: 9 óra A demokratikus állam, az államterület. Az alkotmány, mint alaptörvény.a választási rendszer, a képviseleti demokrácia szervei az országgyőlés, a helyi önkormányzat képviselıinek választása. A személyes részvétel lehetıségei a törvényhozásban népszavazás, népi kezdeményezés. Állampolgárság állampolgári jogok és kötelességek. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog, mint alapjogok. A gyermekek jogai. Gazdasági, szociális és kulturális jogok. A kormányzati rendszer Javasolt óraszám: 8 óra Az országgyőlés, a törvényhozás. Kormány- és ellenzéki pártok. Miniszterelnök, minisztériumok, helyi önkormányzatok. Végrehajtás, ellenırzés Az állam feladatai Javasolt óraszám: 9 óra A belsı rend védelme. A rendırség. A bőnüldözés, a közrend és a biztonság védelme. Közlekedés-rendészet, rendészeti szervek, a polgárırség. A honvédelem. Külpolitikai, diplomáciai feladatok. Az igazságszolgáltatás. A bíróságok. Polgári és büntetı eljárások. Az ügyészségek. A védelemhez és az ártatlansághoz való jog. Mővelıdésügy a mőveltség társadalmi szerepe. A közoktatás. Az iskolán kívüli mővelıdés.az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás, a szociálpolitika Gazdasági ismeretek Javasolt óraszám: 8 óra A háztartás. Családi munkamegosztás, családi szükségletek, a családi költségvetés. Megtakarítási lehetıségek. A vállalkozás. Fajtái, az alapítás feltételei. A sikeres vállalkozás kritériumai nyereség, társadalmi hasznosság. A munka világa. A munkaviszony létesítésének szabályai. A munkaszerzıdés. Munkanélküliség, munkaügyi szervezetek. Érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek. A nemzetgazdaság. Termelés, fogyasztás, felhalmozás

35 35 KÖVETELMÉNYEK: követelmény Nemzeti kultúránk hagyományainak megismertetése A tanuló tudjon beszélgetésekbe bekapcsolódni A helyes erkölcsi, esztétikai érzék formálása, a személyiség gazdagítása Ismerjék lakóhelyükön a lakossági ügyintézés intézményeit, tudják, hova, milyen ügyben lehet fordulni. Az ok-okozati összefüggésekbıl, a következtetésekbıl legyenek képesek elemi ítéletalkotásra. Jártasság szintjén használják a történelmi atlaszt. Tudják a tanult történelmi évszámokat. Ismerjék fel, hogy népünk számára milyen gazdasági, társadalmi veszteségeket jelentett a háborúkban való részvétel.

36 ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra TÉMAKÖR Környezetük történelmi és társadalmi jellemzıi Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 4 óra Korunk történelme és társadalma Javasolt óraszám: 10 óra Hazánk Európában és a nagyvilágban Javasolt óraszám: 3 óra A globalizálódó világ Javasolt óraszám: 7 óra Éves óraszám: 55 óra TARTALOM A lakóhely társadalma. Jellegzetes társadalmi csoportok a lakóhelyen. A helyi közösségek tevékenysége a lakóhely életében, részvételi lehetıségek. A helyi ügyintézés színterei a lakóhelyen. Intézmények, szolgáltatások családsegítı szolgálat, munkaügyi szolgálat, polgármesteri hivatal. Az ügyintézés folyamatai A rendszerváltás, a demokratikus viszonyok. A megosztott világ. Az ENSZ megalakulása. A hidegháború. Katonai, gazdasági szövetségek. A gyarmatok felszabadulása. Kommunista diktatúra. Magyarország a II. világháború után: háborús veszteségek az újjáépítés A pártállam kialakulása. A forradalomhoz vezetı út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A forradalom és szabadságharc elfojtása. A megtorlás. Nagy Imre történelmi szerepe, mártírhalála. A Kádár korszak. Élet a puha diktatúra éveiben: életmód és életszínvonal A pártállam összeomlása vissza a demokráciához. Hazánk az európai tájak rendszerében. Középeurópai elhelyezkedés. Hazánk kapcsolata a szomszédos országokkal. A határon túl élı magyarság. Magyar állampolgárok külföldön. Útlevél, vízum, nagykövetség A kettészakadt világ, népességrobbanás, világélelmezési válság, AIDS a globalizáció problémái. Az ENSZ tevékenysége. Az európai biztonsági rendszer és intézményei. Az Európai Unió, az egységes pénznem, az euró.

37 37 TÉMAKÖR TARTALOM Hazánk a magyarköztársaság Javasolt óraszám: 9 óra A demokratikus állam, az államterület. Az alkotmány, mint alaptörvény. A választási rendszer, a képviseleti demokrácia szervei az országgyőlés, a helyi önkormányzat képviselıinek választása. A személyes részvétel lehetıségei a törvényhozásban népszavazás, népi kezdeményezés. Állampolgárság állampolgári jogok és kötelességek. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog, mint alapjogok. A gyermekek jogai. Gazdasági, szociális és kulturális jogok. A kormányzati rendszer Javasolt óraszám: 6 óra Az országgyőlés, a törvényhozás. Kormány- és ellenzéki pártok. Miniszterelnök, minisztériumok, helyi önkormányzatok. Végrehajtás, ellenırzés Az állam feladatai Javasolt óraszám: 8 óra A belsı rend védelme. A rendırség. A bőnüldözés, a közrend és a biztonság védelme. Közlekedés-rendészet, rendészeti szervek, a polgárırség. A honvédelem. Külpolitikai, diplomáciai feladatok. Az igazságszolgáltatás. A bíróságok. Polgári és büntetı eljárások. Az ügyészségek. A védelemhez és az ártatlansághoz való jog. Mővelıdésügy a mőveltség társadalmi szerepe. A közoktatás. Az iskolán kívüli mővelıdés. Az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás, a szociálpolitika Gazdasági ismeretek Javasolt óraszám: 8 óra A háztartás. Családi munkamegosztás, családi szükségletek, a családi költségvetés. Megtakarítási lehetıségek. A vállalkozás. Fajtái, az alapítás feltételei. A sikeres vállalkozás kritériumai nyereség, társadalmi hasznosság. A munka világa. A munkaviszony létesítésének szabályai. A munkaszerzıdés. Munkanélküliség, munkaügyi szervezetek. Érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek. A nemzetgazdaság. Termelés, fogyasztás, felhalmozás.

38 38 KÖVETELMÉNYEK: Legyenek elemi ismeretei a világot érintı nagy problémakörökrıl. Ismerje a külföldre utazás gyakorlati tudnivalóit. Tudjon egyszerő példákat mondani a demokratikus társadalmi részvétel tanult színtereirıl. Értse, hogy az emberek az eseményeket, a változásokat különbözıképpen is érzékelhetik, értékelhetik. Legyen képes néhány mondatban véleménye mellett érvelni, mások érvelését figyelembe venni. Tudjon ismereteket meríteni különbözı forrásokból. Tudjon egyszerő és képes információból származó ismeretet értelmezni, abból következtetéseket levonni. A tanult történelmi események kapcsán tudja megkülönböztetni a tényeket és az ehhez kapcsolódó véleményeket. Tudja egyszerő példával bemutatni a folyamatosság és a változások szerepét a társadalmi-történelmi folyamatokban. Tudjon egyszerő példát mondani az értékek ırzésére, a fejlıdésre. Legyen képes konkrét események kapcsán a jelen és a múlt megkülönböztetésére. Használjon kronológiai táblázatokat. Tudja megnevezni Magyarország államformáját, állam- és kormányfıjét, legyen képes felsorolni néhány minisztert. Tudja, mit jelent a hatalommegosztás, tudjon példákat mondani a törvényhozás, a végrehajtás, az ellenırzés megvalósulásának színtereirıl. Ismerje az igazságszolgáltatás szerveit. Legyen tisztában az Alkotmánybíróság szerepével. Ismerje az alapvetı állampolgári jogokat és kötelességeket. Legyenek konkrét ismeretei a közrend, a haza védelmérıl. Ismerje az alapvetı gazdasági ágazatokat (mezıgazdaság, ipar, kereskedelem, szolgáltatás), értse a termelés és az életszínvonal közötti összefüggéseket. Tudjon példákat mondani a különbözı vállalkozási formákról. Ismerje a munkába állás, a munkavállalás szabályait. Ismerje a munkanélkülivé válás esetén szükséges teendıket.

39 39 Ismerje az adók fajtáit, tudja, hogy a szerzett jövedelem után adózni kell. Ismerje a munka világával kapcsolatos helyi intézményeket, tudja, hol Ismerjék lakóhelyükön a lakossági ügyintézés intézményeit, tudják, hova, milyen ügyben lehet fordulni. Az ok-okozati összefüggésekbıl, a következtetésekbıl legyenek képesek elemi ítéletalkotásra. Jártasság szintjén használják a történelmi atlaszt. Tudják a tanult történelmi évszámokat. Ismerjék fel, hogy népünk számára milyen gazdasági, társadalmi veszteségeket jelentett a háborúkban való részvétel. Legyenek képesek a térképrıl önállóan leolvasni a háborús eseményeket, használják fel a térképet szóbeli feleletükhöz. Utasítsák el a nemzeti, faji győlöletet. Legyenek magatartásukban megnyilvánuló magyar és európai azonosságtudatuk.

40 40 Biológia - egészségtan évfolyam CÉLOK: - Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test mőködésérıl az egészséget megóvó életvezetési szabályok kialakítása érdekében. - A felnıtté válással járó lehetıségek és kötelezettségek megismertetése, a felelısség tudatosítása a családdal és a tágabb környezettel kapcsolatban. - A felnıtt életben való sikeres helytállás megkönnyítése, az egészséget veszélyeztetı szokások és az egészség megırzését segítı lehetıségek, gyakorlati megismertetése útján. - A globális környezeti problémák felismertetése, s annak tudatosítása, hogy mindenki tehet valamit szőkebb és tágabb környezete megóvásáért. FELADATOK: - Elemi balesetvédelmi és munka-egészségügyi ismeretek nyújtása. - Ismertesse meg az egészséges emberi szervezetet és annak mőködését. - Az egészséges életmód elınyeinek tudatosítása, a megelızés jelentıségének felismertetése. - Hazánk egészségügyi hálózatának, társadalombiztosítási rendszerének és a fontosabb betegjogoknak a megismertetése. - Legyen képes önálló ismeretszerzésre információhordozókból az egészségüggyel kapcsolatos témákban. FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITÜDÖK: - Példák, gyakorlati feladatok segítségével tudatosítani az iskolában tanultak és az iskolán kívüli világ közötti kapcsolatot. - Az egészség- és környezetvédelmi ismeretek megerısítése hétköznapi példákkal, rávezetéssel, tudatosítással, gyakorlati alkalmazással. - A környezetvédı magatartás kialakítása.

41 41 - A lényeg kiemelésének képessége. - A gondolkodás rugalmasságának, a kritikai, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése sok életszerő példán, gyakorlaton át. - Az önálló tanulás erısítése, az információhordozók használatának képessége. - Kommunikáció változó helyzetekben, különféle vélemények, nézetek egyszerő kifejezése. TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR ÉVFOLYAMOK Az ember szervezete és mőködése x x Környezet- és munka-egészségtani ismeretek x x

42 42 9. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖR Az ember szervezete és mőködése Javasolt óraszám: 32 óra Éves óraszám: 37 óra TARTALOM A hormonális szabályozás alapelvei. Hormonhiány vagy túltermelés következtében fellépı leggyakoribb betegségek (a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb hormonjai). A hormonok szerepe az ivari szabályozásban. A keringési rendszer: vérkeringés, nyirokkeringés. A vér, vércsoportok. Az immunitás. Védıoltások. A férfi ivarszervek és mőködésük. A nıi ivarszervek és mőködésük. Az emberi szexualitás. Párválasztás, felkészülés a családi életre. A fogamzásgátlás módjai. Utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás. A fogamzás lehetıségei. A terhesség, terhesgondozás, az embrionális fejlıdés. A szülés. Az abortusz és annak veszélyei. A szülı és kisgyermek kapcsolata. Csecsemıápolás. A kisgyermekek gondozása. A felnıttek felelıssége a gyermekek egészséges felnevelésében. Környezet- és munkaegészségtani ismeretek Javasolt óraszám: 5 óra Az egészség megırzése. Egészséges életvezetés a felnıttkorba lépéskor. Pihenés, regenerálódás. Korszerő táplálkozási szokások kialakítása. A szőrıvizsgálatok, fogászati kezelés. Személyi higiénia. KÖVETELMÉNYEK: Az ember szervezete és mőködése: - A tanuló tudjon példákat mondani a hormonális szabályozás fontosságára. - Ismerje a leggyakrabban elıforduló hormonrendszeri betegségeket (cukorbetegség, strúma), és azok tüneteit. - Ismerje a védıoltások szerepét az egészség megóvásában.

43 43 - Legyen ismerete nemi szervek mőködésérıl, higiéniájáról. - Ismerje a fogamzásgátlás lehetıségeit. - Tudatosodjon benne a korai szexszualitás veszélye. - Ismerje a terhesség megszakítás veszélyeit. - Alakuljon ki a felelısségtudat a családalapítással kapcsolatban. - Legyenek alapvetı ismeretei a csecsemıgondozásról. - Tudja, hogy a szülık felelısséggel tartoznak gyermekeik neveléséért. Környezet- és munka-egészségtani ismeretek: - Tudja, hogy saját egészsége megırzéséért tudatosan tennie kell. - Ismerje a különbözı szőrıvizsgálatokat. - Ismerje az egészséges életmód jellemzıit, legyen képes megvalósítani azokat saját életében.

44 ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖR Környezet- és munkaegészségtani ismeretek Javasolt óraszám: 44 óra Éves óraszám: 74 óra TARTALOM Lakó- és munkahelyi környezetünk higiéniája. Munkaalkalmassági vizsgálatok. Munkavédelmi elıírások, a munkahely sajátos munkavédelmi szabályai. Baleset megelızés. Elsısegélynyújtás alapvetı ismeretei. Munkahelyi balesetek ügyintézés. Az egészséget veszélyeztetı szokások: - a dohányzás - az alkoholizmus - a drogok használata - a felelıtlen szexualitás - az AIDS. Egészségügyi ismeretterjesztı kiadványok megismerése. A betegségek általános tünetei. Házi betegápolás orvosi ellenırzés mellett. Fertızı betegségek, járványok. Idıs emberek leggyakoribb egészségügyi problémái. Idısebb családtagok egészségvédelme, ápolásuk iránti felelısség. Gyógyszerek tárolása, kezelése, használatának szabályai. Egészségügyi intézmények és azok rendeltetés szerinti igénybevétele. Háziorvosi ellátás. Szakorvosi rendelıintézetek. Kórházak. Az egészségbiztosítási rendszer. A tb-ellátásra jogosultság feltételei. A jogosultság megırzésének fontossága munkanélküliség esetén. Az ember szervezete és mőködése Javasolt óraszám: 30x óra Az élet keletkezése, az evolúció. A ma élı emberfajták. Az élı anyag szervezıdése. A légzés szervrendszere Légzıszervi betegségek A kiválasztás szervrendszere. A vese betegségei. A mozgás szervrendszere, a csontrendszer, az izmok. A mozgás szervrendszerének betegségei. Az érzékelés szervei: a látás; a hallás; a szaglás, az íz érzékelés szervei és azok betegségei. A bır. Bırbetegségek.

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben