HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA"

Átírás

1 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA ÉVFOLYAM

2 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLÁI SZÁMÁRA ÉVFOLYAM augusztus 31. TANTÁRGYAK AZ ÉVFOLYAMOK ÓRASZÁMAI Magyar nyelv és irodalom 4 4 Történelem és társadalmi ismeretek 2 2 Idegen nyelv 2 2 Matematika 3 3 Informatika 2 2 Természetismeret Biológia, egészségtan 1 1 Természetismeret Fizika 2,5 2,5 Természetismeret - Kémia Földrajz 2 2 Pályaorientáció 2 0 Szakmai előkészítő ismeretek 2 0 Szakmai előkészítő gyakorlatok 2 0 Szakmai alapozó ismeretek 0 3 Szakmai alapozó gyakorlatok 0 3 Testnevelés és sport 5 2 Osztályfőnöki 1 1 Kötelező óraszám 30,5 27,5 Nkt. 27. (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. /Nkt. 97. (6)/ évi CXXIV. Tv. a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról -32. (4) : a mindennapos testnevelést az évfolyamokon az alkalmazott helyi tantervben legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelés órákat a Kt. 52. (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a Kt. szerint a mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.

3 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10.ÉVFOLYAM Célok - A társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kultúrált nyelvi magatartásra felkészítés. - Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó- képességekkel adekvát-szövegalkotás. - Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. - Eszköztudás kialakítása, az ismeretszerzés kulturális technikáinak megismertetése és használata. - A nyelvi igényesség fejlesztése. - Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés. Feladatok - Tudatosítsa az irodalom, a művészet önismereti, az önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeit. - Szintetizálja a korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismereteket. - Fejlessze tovább a tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességét. - Tegye tudatosabbá a kommunikációs ismereteket, hozza szintre és építse tovább a nyelvi alapkészségeket. - Gyakoroltassa az igényes és helyzethez illő szóhasználatot, a mondat- és szövegalkotást. - Neveljen a mondat- és szövegfonetikai estközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és célszerű használatára. - Fejlessze tovább a véleményalkotási képességeket. - Neveljen önállóságra, ösztönözze a kreativitást a szövegalkotásban. - Motiválja az irodalomolvasást és segítse a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodást. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 4 4 Éves óraszám Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök Beszéd, kommunikáció A véleménynyilvánítás képessége, motivációja, hatása. A kritikai érzék és az önkontroll. A kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintézise. Az értelemszerű szelektálás képessége. Nyelvtani ismeretek, helyesírás Nyelvhelyesség. A tudatos nyelvhasználat képessége. Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás Önállóság. Szövegalkotó képesség, kreativitás. Fejlett szövegértő és alkotó képesség. A választékos nyelvi megfogalmazás, a témához, helyzethez illő műfaj megválasztásának készsége. A szövegátalakítás, szövegformálás képessége. Érzelmek, vélemények kifejezésének képessége. Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Az olvasási képesség, olvasási szokások. Elemző képesség. Önismeret, önbizalom. Együttműködési képesség. 9. évfolyam Kommunikáció 15 ó. Beszédművelés Véleménynyilvánítás szélesebb kommunikációs körben. Szövegformálás- szövegátírás, kiegészítés, hangnemváltás. Kiejtési

4 4 Tömegkommunikáció Nyelvtani ismeretek 37 óra Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás gyakorlatok. Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Különböző élethelyzetekből adódó konfliktusok feldolgozása. Az információ értéke ( hír, tudósítás, reklám). A helyes magatartás kialakítása. Könyvtárhasználat- olvasótermek. Médiaismeret-számítógép. Jelentéstani ismeretek bővítése. Szöveg- mondat megkülönböztetése. Mondattani ismeretek bővítése (egyszerű- összetett mondat). Szavak és szófajok, hangok és betűk. A magyar nyelvről. A nyelvcsalád. A nyelvünk élete, változásai. Állandó szókapcsolatok. Szólások, közmondások. Párbeszéd. Tantárgyi kifejezések. Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás 11 óra Irodalomolvasás, Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban 78 óra Tevékenységek Összefüggő szöveg szerkesztése. Szövegelemzés, szövegátalakítás. Jellemzés (cselekménybe ágyazott táj, tárgy, személy bemutatása). Önéletrajz. Fogalmazás címe. Vázlatkészítés. Az irodalom születése. Teremtésmítoszok. A Biblia- Ószövetség, Újszövetség. A magyar hiedelemvilág. Mesék, mondák, legendák. Tegnapjaink, napjaink. Ady Endre élete, kora, versei. József Attila élete, kora, versei. Radnóti Miklós élete, kora, versei. Válogatás napjaink irodalmából. A hétköznapok hősei. Történetek a gyermekkorról. Novellák, regényrészletek a magyar és a világirodalomból. Tamási Áron. Fekete István. Dráma, vígjáték. Szigligeti: Liliomfi A beszédhelyzet és a felhasznált nyelvi eszközök, megszólítási és kapcsolattartási formák viszonyainak tanulmányozása, a helyzetnek megfelelő eszközök alkalmazásának gyakorlása. Szókincsgyakorlatok, szólások, közmondások gyűjtése, megfelelő alkalmazása. Mondatok átalakítása bővítéssel, szűkítéssel. Hibajavítások. Szószerkezetek gyűjtése irodalmi és ismeretterjesztő szövegekből. Szövegformálási gyakorlatok: szövegátírás, kiegészítés, hangnemváltás, szövegtömörítés,- bővítés. Önéletrajz írása, jellemzés készítése. Epikai és verses művek hangsúlyos, kifejező bemutatása, feldolgozása felkészülés után. Verstani ismeretek szélesítése. A regény fogalmának bővítése. Vizsgálódás a könyvtárban. A korosztálynak szánt sajtótermékek használata a tárgyalt irodalmi művekkel kapcsolatban. A nyelvi rendszerről szerzett ismeretek rendszerezése. Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok indítékok bemutatása, elemzése a jellemzés műfajában. Példagyűjtés irodalmi művekben a korokhoz kötődő témákra, problémákra. Olvasónapló összeállítása házi olvasmányról. Követelmény - Tartsa be a kommunikációs szabályokat. Igazodjon el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben. - Tudjon véleményt mondani, egyszerű, áttekinthető témákban érvelni, cáfolni, meggyőzni, bizonyítani szabatos nyelvhasználattal. - Alkalmazza a tanult alapvető szövegtechnikai ismereteket önálló szövegalkotásban is. - Tartsa be a begyakorolt helyesírási szabályokat.

5 5 - Legyen képes bemutatni / felolvasni áttekintés után egyszerűbb stílusú egy másfél oldal terjedelmű prózai vagy verses művet kifejező hangsúlyozással. - Rendelkezzen jártassággal gondolataink szóbeli és írásbeli értelmes közlésében. - Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban. - Legyen képes irodalmi mű személyes véleményt is tükröző, logikus felépítésű, összefüggő, legalább 7-8 mondatból álló ismeretszerzésére. - Alkalmazza a szövegszerkesztésről tanult ismereteket vázlatkészítéskor, fogalmazás, olvasónapló vezetése során. - Kapcsolódjon be egy- egy irodalmi mű részletének dramatizált feldolgozásába, bemutatásába. 10. évfolyam Kommunikáció Beszédművelés Tömegkommunikáció 15 óra Nyelvtani ismeretek Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás 37 óra Fogalmazási szövegértés, 11 óra ismeretek, szövegalkotás A magán és a kisközösségi kommunikáció tényezői és funkciói. Kultúrált vita. Nyelvi konfliktusok. Írásbeli és szóbeli közlésmód. Különböző tömegkommunikációs műfajok szerkesztése: hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés. Médiaismeret: Számítógépek, információk. A magyar nyelv rendszerei, elemei. A szövegtani ismeretek analizálása- szintetizálása. A legfontosabb szövegtípusok. Szituációs gyakorlatok. Mondattani, szótani, fonetikai ismeretek rendszerezése. A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása tollbamondás utáni íráskor, szövegalkotáskor. A magyar helyesírás alapelvei szerinti írásmód. Ía helyesírási szótár használata. Öröm, bánat, harag stb, kifejezésére alkalmas szavak használata. Az eddig tanult fogalmazási műfajok áttekintése, rendszerezése ( elbeszélés, leírás, levél, hivatalos levél, jellemzés, életrajz, önéletrajz).hivatalos iratok. Postai nyomtatványok és személyi adatlapok kitöltése, kérvények írása. Különböző műfajú irodalmi szövegek értelmező olvasása. Szövegelemzés. Véleménykifejtés, beszámoló. Irodalomolvasás. tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Megyei hírességek Válogatás a XX. Század irodalmából 74 óra A tanult irodalmi műfajok rendszerezése példákkal. Népköltészet. Népmese, népdal, népmonda, népballada. Műköltészet alkotásának részlete. Monda, ballada, regény, novella, vers. A megyéhez kapcsolódó írók, költők munkássága, egy-egy alkotásának részlete. Válogatás a mai magyar irodalomból.(pl: Weöres Sándor, Nagy László, Sütő András.) Ismerkedés a világirodalommal. Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg Dráma: Katona József: Bánk bán Könyvtárhasználat: katalógusok, szótárak, kézikönyvek használata. Piktogramok, logók rendszerezése. Tevékenységek Közéleti kommunikációs helyzetek elemzése, szóbeli és írásbeli kommunikációs műfajok gyakorlása. Különböző tömegkommunikációs műfajok (hír, tudósítás, interjú, hirdetés)

6 6 megkülönböztetése, azonosítása. Napi információk közötti szelektálás. Reklámanyagok gyűjtése, értelmezése. Nyelvi ismeretek rendszerezése, fogalmi jelzők alkalmazása a szógyűjtésben, a szövegalkotásban. A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása gyűjtőmunkában. Kultúrált vitakészség gyakorlása különböző kommunikációs szinteken. Szövegalkotások, beszámolók, vélemények élményről, irodalmi műről. A tanult műfajok jellemzőinek rendszerezése, példák gyűjtése. Önéletrajz készítése, hivatalos nyomtatványok, űrlapok kitöltése (csekk, meghatalmazás, bejelentőlap, kérvény). Szemelvények bemutatása, feldolgozása. Önálló olvasmányok kiválasztása, olvasónapló. Követelmények - Legyen képes tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekről. - Kulturáltan, illő nyelvi estközöket alkalmazva viselkedjen kommunikációs helyzetekben. - Ismerje a magyar nyelv tanult rendszerét és biztonságosan igazodjon el benne. - Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. - Tudjon szöveget alkotni- írásban és szóban- különböző műfajokban. - Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására., magán- hivatalos levelek írására. - Tudjon folyamatosan hangosan olvasni, majd az olvasottakról tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni. - Ismerjen néhány művet a magyar irodalom legjelentősebb alkotóitól. Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult művek jelentéséről, azok hatásának irodalmi eszközeiről. - Ismerje fel az irodalmi művekben rejlő erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket, értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez fűződő érzéseket. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK évfolyam Célok A tantárgy általános célkitűzése az 5-8. Évfolyamon megszerzett ismeretekre, kialakult készségekre, képességekre támaszkodva- a történelmi, nemzeti azonosságtudat erősítése, a humán értékek globális érvényesítése a személyiség fejlesztésében. Feladatok A múltbéli történésekből nemzeti sorsfordulóink felelevenítő áttekintése egyrészt a fenti célkitűzés megvalósítását segítő feladat. Másrészt biztosítja azt- a jelentörténet feldolgozásához nélkülözhetetlen- szemléleti megerősítést miszerint a megelőző korok, társadalmak történéseiből következő változások, azok továbbvitele a történelmi hagyományok megbecsülése mellett minden nemzedék feladata. Ennek tudatosodása segíti a jelen ellentmondásos folyamataiban való eligazodást is. A fentiek szellemében a Évfolyamon tanított jelenismeret- állampolgári ismeretek készítse fel a tanulókat a demokratikus közéletben való tudatos részvételre, segítse hozzá őket ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám 74 74

7 7 ök Társadalmi ismeretek X X Hazánk Európában X A globalizálódó világ X Állampolgári ismeretek X X Hazánk. A Magyar Köztársaság X A kormányzati rendszer X Az állam feladatai X Gazdasági ismeretek X Történelem X X A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulók X Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök Megfigyelő-, elemzőképesség. Problémamegoldó, kritikai gondolkodás. Ítéletalkotás. Tolerancia, elfogadás, beleérző képesség. Szóbeli és írásbeli kifejező képesség. Értékazonosulás, értékválasztás. Elvonatkoztatás, általánosítás, következtetés. Cselekvéses, fogalomalkotó, analógiás, valamint problémamegoldó gondolkodás. Elvont téri tájékozódó képesség. A szociális érzékenység, az együttműködés, a tolerancia megnyilvánulásai a magatartásban. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. Életvezetési képesség. Az egyéni energiák aktiválása. Felelősségérzet a közvetlen környezet és a jövő iránt. Állampolgársági felelősség. 9. évfolyam A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói. Hazánk Európában és a nagyvilágban A globalizálódó világ Hazánk, a Magyar A honfoglalás és letelepedés. Az államalapítás. A keresztény királyság, törvények az Árpád- korban. Középkori magyar királyság virágkora, társadalmi gazdasági viszonyok az Anjouk idején. Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok. Magyarország a Habsburg Birodalomban: gazdasági, társadalmi, népességi változások. A polgárosodás folyamata, a reformkori magyar társadalom. Az es forradalom és szabadságharc hatása a gazdaságra, a társadalom fejlődésére. A gazdasági, társadalmi és kulturális modernizáció a századfordulón. A világháborúk gazdasági és társadalmi hatásai. A demokráciák és diktatúrák hatásai a magyar társadalomra. (Az USA és az európai demokráciák) A sztálini diktatúra, a pártállam gazdaság- és kultúrpolitikája, os forradalom és szabadságharc. A Kádár- korszak problémái. A rendszerváltás, demokratikus viszonyok. Hazánk az európai tájak rendszerében. Közép- E.urópai elhelyezkedés. Hazánk kapcsolata a szomszédos országokkal. A határon túl élő magyarság. Magyar állampolgárok külföldön. Útlevél, vízum, nagykövetség. A kettészakadt világ, népességrobbanás, világélelmezési válság- a globalizáció problémái. Az ENSZ tevékenysége. Az európai biztonsági rendszer és intézményei. Az Európai Unió, az egységes pénznem, az euró. A demokratikus állam. Az alkotmány, mint alaptörvény. A

8 8 Köztársaság választási rendszer, a képviseleti demokrácia szervei: Az országgyűlés, a helyi önkormányzat képviselőinek választása. Személyes részvétel lehetőségei a törvényhozásban: Népszavazás, népi kezdeményezés. Állampolgárság: állampolgári jogok és kötelességek. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog, mint alapjogok. Gyermekek jogai. Gazdasági, szociális és kulturális jogok. Tevékenységek Újságok, televíziós, rádiós hírek hallgatása, olvasása, ismeretszerzés a kapott információkból, beszámoló. Vázlat, ábra, rajz készítése tanári segítséggel. Statisztikai adatok gyűjtése, felhasználása, elemzés, következtetések levonása. Saját élményből gyakorlati tapasztalatszerzés. Történetek, események elbeszélése. Történelmi események okainak és következményeinek elemzése. A honfoglalás című film megtekintése. Vendég hívása: önkormányzati képviselő hívása a tanítási órára. Látogatás egy könyvelési irodában. Követelmények Társadalmi ismeretek Legyenek elemi ismeretei a világot érintő nagy problémakörökről. Ismerje a külföldre utazás gyakorlati tudnivalóit. Tudjon egyszerű példákat mondani a demokratikus társadalmi részvétel tanult színtereiről. Értse, hogy az emberek az eseményeket, a változásokat különbözőképpen is érzékelhetik, értékelhetik. Legyen képes néhány mondatban véleménye mellett érvelni, mások érvelését figyelembe venni. Tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból. Tudjon egyszerű és képes információkból származó ismeretet értelmezni, abból következtetéseket levonni. Történelem A tanult történelmi események kapcsán tudja megkülönböztetni a tényeket és az ehhez kapcsolódó véleményeket. Tudja egyszerű példával bemutatni a folyamatosság és a változások szerepét a társadalmitörténelmi folyamatokban. Tudjon egyszerű példát mondani az értékek őrzésér, a fejlődésre. Legyen képes konkrét események kapcsán a jelen és a múlt megkülönböztetésére. Használjon kronológiai táblázatokat. 10. évfolyam A kormányzati rendszer Az országgyűlés, a törvényhozás. Kormány- és ellenzéki pártok. Miniszterelnök, minisztériumok, helyi

9 9 Az állam feladatai Gazdasági ismeretek önkormányzatok, végrehajtás, ellenőrzés. A belső rend védelme. A rendőrség. A bűnüldözés, közrend és a biztonság védelme. Közlekedésrendészet, rendészeti szervek, a polgárőrség. A honvédelem. Külpolitikai, diplomáciai feladatok. Az igazságszolgáltatás. A bíróságok. Polgári és büntetőeljárások. Az ügyészségek. A védelemhez és az ártatlansághoz való jog. Művelődésügy, a műveltség társadalmi szerepe. A közoktatás. Az iskolán kívüli művelődés. Az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás, a szociálpolitika. A háztartás. Családi munkamegosztás, családi szükségletek, a családi költségvetés. Megtakarítási lehetőségek. A vállalkozás. Fajtái, az alapítás feltételei. A sikeres vállalkozás kritériumai: nyereség, társadalmi hasznosság. A munka világa. A munkaviszony létesítésének szabályai. A munkaszerződés. Munkanélküliség, munkaügyi szervezetek. Érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek. A nemzetgazdaság. Termelés, fogyasztás, felhalmozás. A gazdaság főbb sarokpontjai egy- egy egyszerű példán keresztül: gazdasági növekedés, foglalkoztatottság, infláció, költségvetés, fizetési mérleg. Állami bevételek, az állami adók. A külgazdaság. A külkereskedelem, nemzetközi gazdasági szervezetek. Tevékenységek Látogatás a helyi közigazgatási és szolgáltató intézményekben (polgármesteri hivatal, bíróság, családsegítő központ, utazási iroda). A helyi közélet eseményeinek követése. Újságok, televíziós, rádiós hírek hallgatása, olvasása, ismeretfeldolgozás a kapott információkból, beszámolók. Szituációs játékok (ügyintézés, tárgyalás, vita, sajtókonferencia, riportkészítés, tudósítás). Vázlat, ábra, rajz készítése tanári segítséggel. Kérdőívek, kérvények kitöltése. Naplóvezetés. Részvétel osztály- vagy iskolai újság írásában. Hirdetések fogalmazása. Statisztikai adatok gyűjtése, felhasználása, elemzés, következtetések levonása. Saját élményből gyakorlati tapasztalatszerzés. Rendőrségi munkatárs tájékoztatója. Látogatás a munkaügyi központban. Követelmények Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Tudja megnevezni Magyarország államformáját, állam- és kormányfőjét, legyen képes felsorolni néhány minisztert és néhány párt- elnökét. Tudja, mit jelent a hatalommegosztás, tudjon példákat mondani a törvényhozás, a végrehajtás, az ellenőrzés megvalósulásának színtereiről. Ismerje az igazságszolgáltatás szerveit. Legyen tisztában az alkotmánybíróság szerepével. Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket.

10 10 Legyenek konkrét ismeretei a közrend, a haza védelméről. Ismerje a honvédelemben rá váró kötelességeket, a sorozás gyakorlati tudnivalóit. Tudjon családi költségvetést készíteni. Tudjon példákat mondani a különböző vállalkozási formákról. Ismerje a munkába állás, a munkavállalás szabályait. Ismerje a munkanélküliség esetén szükséges teendőket. Ismerje az alapvető gazdasági ágazatokat (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, szolgáltatás), Értse a termelés és az életszínvonal közötti ismereteket. Ismerje az adófajtákat, tudja, hogy a szerzett jövedelem után adózni kell. Ismerje a munka világával kapcsolatos helyi intézményeket, tudja, hol lehet segítséget kérni. Állampolgári ismeretei tükröződjenek a magatartásában. IDEGEN NYELV évfolyam Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám évfolyam Célok Felfedeztetni, hogy a világon számos különböző nyelven kommunikálnak az emberek. A tanulók lássák meg, hogy egy ember több nyelven is képes magát megértetni. Kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt. Megalapozni a későbbi nyelvtanulást. Eljutni az óravezetés egyszerű mondatainak megértéséig. A mindennapi élet egyszerű kifejezéseit értsék meg a tanulók. A tanult témakörökben egyszerű kérdéseket értsenek meg, azokra válaszolni tudjanak. Feladatok Segíteni a sérült gyermek személyiségfejlődését, sikeres társadalmi rehabilitációját azzal is, hogy elemi szinten képes legyen megérteni idegen nyelvű közléseket, iránymutatásokat, feliratokat. Felkelteni a tanulók érdeklődését más népek élete és kultúrája, ezzel együtt a különböző idegen nyelvek iránt. Igényt ébreszteni arra, hogy családtagjaihoz, ismerőseihez hasonlóan ő is próbálkozzon idegen nyelv tanulásával. Kialakítani a gyermekben annak szándékát, hogy idegen nyelven megszólaljon, kommunikáljon. Sikerélmények nyújtásával folyamatos ösztönzést adni a rendszeres nyelvtanuláshoz. Rávezetni a tanulókat arra, hogy nyelvtudásukat a szavak, kifejezések gyűjtésével, gyakori ismétléssel sikeresen fejleszthetik. Fejlesztendő készségek, képességek attitűdök Motivációs készség fejlesztése. Figyelem és emlékezet fejlesztése. Analógiák észrevétele. Gyakorlati nyelvi készségek: a beszédértési képesség és a beszédkészség fejlesztése.

11 11 A kommunikációs szándékok kifejezésre juttatásának képessége elemi szinten. A memorizálás képességének fejlesztése. Képesség az adott nyelven írott szöveg felismerésére. Értékelés Az első félévben az ellenőrzés legfontosabb módja a tanulók hozzáállásának, tevékenységének megfigyelése, folyamatos ellenőrzése és szóbeli értékelése. Ebben az időszakban főleg a tanult szavakat, felszólításokat ellenőrizzük szituációs játékokban, párbeszédes formákban. A második félévtől, illetve a további évfolyamokon témazáró értékeléseket, tudáspróbákat iktatunk be, melyeknél főleg a tanult szavakat, rövidebb mondatokat ellenőrizzük, értékeljük a helyesírást itt még nem. Fő célunk, hogy a tanár és a tanulók is visszajelzéseket kapjanak addigi tudásukról, mindez motiválja őket a további tanulásra, ismeretszerzése. A tanulók teljesítményét a 9. évfolyam végén, illetve a további évfolyamokon félévkor és év végén is érdemjeggyel minősítjük. Beszédszándék Beszédértés Az idegen nyelven való megszólalással kapcsolatos gátlások oldása. Az idegen nyelv ismerete hozzásegít a világ jobb megismeréséhez. Jó ismerősöket, barátokat lehet szerezni, ha meg tudjuk értetni magunkat. Az a fontos, hogy a tanuló megszólaljon, és nem az, hogy hibátlan mondatokat alkosson. Ösztönzés idegen nyelvű műsorok meghallgatására, megnézésére. A tanár egyszerű utasításainak megértése: biztatás, tiltás, kérés. Napszaknak megfelelő köszönés. Bemutatkozás. Kérés, megköszönés. Néhány alapvető információ önmagukról: név, életkor, osztály, lakcím. A család tagjai. Testrészek. Az évszakok, hónapok, napok, napszakok. A pontos idő utáni érdeklődés. Járművek. Betegség, orvos. Mindennapi tevékenységek: napirend. Számok, színek. Tőmondatok alkotása. Jelzések, gyakori feliratok értése. Néhány vers, dal. Tevékenységek Megfigyelés, utánzás, memorizálás. Páros és csoportos gyakorlás. Játékos, szituációs gyakorlatok. Olyan kifejezések, beszédfordulatok megtanulása, amelyek viszonylag gyorsan eljuttatják a tanulókat az idegen nyelvi környezetben való elemi szintű tájékozódáshoz. Idegen nyelvű feliratok, utasítások, információk felismertetése. Vers- és daltanulás. Gyermek- és ifjúsági folyóiratok nézegetése. Idegen nyelvű kazetta, CD hallgatása, tévéműsor nézése. Követelmények A tanulónak legyen kedve, szándéka idegen kultúra, nyelv megismerésére.

12 12 Érdeklődjön az idegen nyelvi közlések, feliratok jelentése iránt. Értse a tanár gyakran használt utasításait, kéréseit. Tudjon udvarias formában köszönni, megköszönni, kérni. A lehetséges mértékben bővüljön a tanuló önmagával és környezetével kapcsolatos szókincse. Legyen képes a tanult témakörökben szavakkal, tőmondatokkal információt adni, segítséget kérni. Ismerjen néhány verset, dalt. Taneszközök Tankönyv, munkafüzet, szótár, feliratok, kazetta, CD, folyóiratok. 10. évfolyam Célok Felfedeztetni, hogy a világon számos különböző nyelven kommunikálnak az emberek. A tanulók lássák meg, hogy egy ember több nyelven is képes magát megértetni. Kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt. Megalapozni a későbbi nyelvtanulást. Eljutni az óravezetés egyszerű mondatainak megértéséig. A mindennapi élet egyszerű kifejezéseit értsék meg a tanulók. A tanult témakörökben egyszerű kérdéseket értsenek meg, azokra válaszolni tudjanak. A tanult nyelven megközelítőleg helyes hanglejtéssel és ritmusban tudjanak beszélni. Feladatok Segíteni a sérült gyermek személyiségfejlődését, sikeres társadalmi rehabilitációját azzal is, hogy elemi szinten képes legyen megérteni idegen nyelvű közléseket, iránymutatásokat, feliratokat. Felkelteni a tanulók érdeklődését más népek élete és kultúrája, ezzel együtt a különböző idegen nyelvek iránt. Igényt ébreszteni arra, hogy családtagjaihoz, ismerőseihez hasonlóan ő is próbálkozzon idegen nyelv tanulásával. Kialakítani a gyermekben annak szándékát, hogy idegen nyelven megszólaljon, kommunikáljon. Sikerélmények nyújtásával folyamatos ösztönzést adni a rendszeres nyelvtanuláshoz. Rávezetni a tanulókat arra, hogy nyelvtudásukat a szavak, kifejezések gyűjtésével, gyakori ismétléssel sikeresen fejleszthetik. Fejlesztendő készségek, képességek attitűdök Motivációs készség fejlesztése. Figyelem és emlékezet fejlesztése. Analógiák észrevétele. Gyakorlati nyelvi készségek: a beszédértési képesség és a beszédkészség fejlesztése. A kommunikációs szándékok kifejezésre juttatásának képessége elemi szinten. A memorizálás képességének fejlesztése. Képesség az adott nyelven írott szöveg felismerésére. Értékelés Ellenőrizzük és értékeljük az egyszerűbb felszólítások, információk megértését szituációs játékok keretében, vagy egyes témakörökön belül párbeszédes formákban (pl.: bevásárlás, orvosi vizsgálat, posta, utcai eligazítás), tanári segítséggel. Témazáró, illetve év végi egyszerű feladatlapon ellenőrizzük a tanult szavak írását, olvasását, értékeljük tudásukat.

13 13 Beszédszándék Beszédértés Az idegen nyelven való megszólalással kapcsolatos gátlások oldása. Az idegen nyelv ismerete hozzásegít a világ jobb megismeréséhez. Jó ismerősöket, barátokat lehet szerezni, ha meg tudjuk értetni magunkat. Az a fontos, hogy a tanuló megszólaljon, és nem az, hogy hibátlan mondatokat alkosson. Ösztönzés idegen nyelvű műsorok meghallgatására, megnézésére. A tanár egyszerű utasításainak megértése: biztatás, tiltás, kérés. Napszaknak megfelelő köszönés. Bemutatkozás. Kérés, megköszönés. Néhány alapvető információ önmagukról: név, életkor, osztály, lakcím. A család tagjai. Testrészek. Ruházat, öltözködés. Az évszakok, hónapok, napok, napszakok, időjárás. A pontos idő utáni érdeklődés, felvilágosítás. Járművek, jegyváltás, útirány, felszállás, átszállás. Betegség, orvos, kórház, gyógyszertár. Mindennapi tevékenységek: napirend. Számok, színek, formák. Élelmiszerek, bevásárlás. Levélírás, posta. Tanult témakörökben a szókincs folyamatos gyarapítása. Tőmondatok, egyszerű bővített mondatok alkotása. Jelzések, gyakori feliratok értése. Néhány vers, dal tanulása. Tevékenységek Megfigyelés, utánzás, memorizálás. Páros és csoportos gyakorlás. Játékos, szituációs gyakorlatok. Olyan kifejezések, beszédfordulatok megtanulása, amelyek viszonylag gyorsan eljuttatják a tanulókat az idegen nyelvi környezetben való elemi szintű tájékozódáshoz. Idegen nyelvű feliratok, utasítások, információk felismertetése. Vers- és daltanulás. Gyermek- és ifjúsági folyóiratok nézegetése. Idegen nyelvű kazetta, CD hallgatása, tévéműsor nézése. Követelmények A tanulónak legyen kedve, szándéka idegen kultúra, nyelv megismerésére. Érdeklődjön az idegen nyelvi közlések, feliratok jelentése iránt. Értse a tanár gyakran használt utasításait, kéréseit. Tudjon udvarias formában köszönni, megköszönni, kérni. A lehetséges mértékben bővüljön a tanuló önmagával és környezetével kapcsolatos szókincse. Legyen képes a tanult témakörökben szavakkal, tőmondatokkal információt adni, segítséget kérni. Ismerje fel a leggyakoribb idegen nyelvű feliratokat, jelzéseket. Ismerjen néhány verset, dalt a tanult idegen nyelven.

14 14 MATEMATIKA évfolyam Célok Alkalmazásképes matematikai műveltség kialakítása. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek nyújtása. Matematikai felkészítés szakképzési tanulmányok folytatására. Feladatok A már kialakult ismeretek, képességek folyamatos megerősítése. A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldás fejlesztése. A problémahelyzetekhez önbizalommal való közelítés erősítése. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 3 3 Éves óraszám Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök Az önálló életvezetéshez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek. A megfigyelőképesség, a tudatos, tartós figyelem, a rövid és a hosszú távú emlékezet. A matematikai összefüggések. A relációszókincs, a matematikai nyelv alkalmazása. A szövegértő képesség, a matematikai adatkezelés. A problémamegoldó képesség. A vitakészség, az érvelés, a cáfolás, a bizonyítás. A becslő, elemző, ellenőrző-önellenőrzési, az értékelő képesség. A gondolkodási műveletek csoportosítás, az osztályozás, a konkretizálás, analógia, az elvonatkoztatás, az általánosítás, a kritikai gondolkodáshoz a következtetés, az ítéletalkotás. 9. évfolyam Gondolkodási műveletek alapozása Elemek elhelyezése adott halmazokba. Közös elemeket tartalmazó elemek uniója. A logikai és-vagy alkalmazása. A minden-van olyan-van amelyik nem-egy sem használata. Számtan, algebra Számfogalom, számköri ismeretek. Műveletek A természetes számfogalom, mennyiségfogalom elmélyítése. Racionális számfogalom bővítése. Közönséges törtek, tizedes törtek. Átváltások, egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, rendezés. Negatív számok a mindennapi életben. Műveletek természetes számokkal, tanult műveletek gyakorlása. Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság. Műveletek racionális számokkal.

15 15 Szöveges feladatok Geometria, mérések, Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban. Tizedes törtek osztása két-és háromjegyű osztóval. Tizedes tört osztása tizedes törttel. Tizedes tört szorzása tizedes törttel. A százalék fogalma. A százalékérték kiszámítása. A hatvány fogalma és jelölése. Egyszerű, összetett, fordított szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan. Szöveges feladatok készítése. Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével, részhalmazok közötti kapcsolat bemutatása. Venn-diagramok. A kör alkotórészei. Az átmérő és a sugár kapcsolata. Kör kerületének és területének mérése tapasztalati úton. Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, majd mért adatok alapján. Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása összefüggések megállapítása. Szerkesztések Tanult szerkesztések gyakorlása. Helyiségek méretarányos alaprajza-adott és mért adatok alapján. Testek nézeteinek lerajzolása. Összefüggések, függvények, sorozatok Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről. Függvények megadása ellenpárokkal, táblázattal, nyíllal, szabállyal. Egyenes arányosság ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben. Valószínűség, kombinatorika, statisztika Kísérleti játékokban események összehasonlítása- melyik a valószínűbb. Táblázatkésztés, ábrázolás grafikonon. Az átlag kiszámítása. Követelmény Legyen képes két halmaz metszetének és uniójának képzésére. Tudja felsorolni a metszet és az unió elemeit. Legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében. Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. A logikai és-vagy-minden-van olyan- van amelyik nem-egy sem kifejezések pontos és differenciált használata. Biztos számfogalom racionális számkörben. Pontos és gyors számolás, a zsebszámológép használata. A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma megoldásában Szabály alapján tudjon táblázatot kitölteni. Összefüggések biztos felismerése számok, mennyiségek mértékegységek., geometriai alakzatok között. Jártasság sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján mindkét irányban. Egyenes arányosság ábrázolása. Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. Arányos alaprajz készítése. Tudja megkülönböztetni a biztos a lehetséges, de nem biztos, a lehetetlen eseményeket.

16 16 Konkrét kísérletek kimenetelének valószínűségének eldöntése. Adatokból átlagszámítás, tanulmányi átlag. Százalékérték kiszámítása. 10. évfolyam Gondolkodási műveletek alapozása Számtan, algebra Számfogalom Számköri ismeretek Műveletek Szöveges feladatok Geometria., mérések. Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Gyakorlati mérések, Mértékegységek, Számítások, Szerkesztések Összefüggések, Függvények, sorozatok Valószínűség, Kombinatorika, statisztika Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata. Nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak. Fogalmak értelmezése, rendszerezése. Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, rendezése. Összeg- különbség szorzatalakok. Számok normál alakja. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, és egyenlőtlenségek. Megoldási módszerek algebrai és grafikus Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás, egyjegyű osztóval osztás szóban. Írásban a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása, Egész számmal, közönséges törttel. Tizedes törtek összeadása, kivonása,sz orzása egész számmal és tizedes törttel, osztás egész számmal, Százalékszámítás, kamat- adószámítás. Fizetések, vásárlások részletre. Egyszerű, összetett, fordított szövegezésű feladatok természetesés racionális számokkal a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódva. Geometriai alakzatok vonalak, síkidomok, testek csoportosítása, tanult tulajdonságok alapján. Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. Szakmaorientált feladatvégzések. Tanult szerkesztések gyakorlása. Összefüggések, műveletek, mértékek helyi értékek között. Állandó és változó különbségű sorozatok, hányados sorozatok egész és tört számokkal. Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. Függvények jellemzése grafikonok alapján Mindennapi élethelyzetekhez kötődő statisztikai adatok Elrendezése, grafikon készítése. Követelmény Ismerje és alkalmazza a halmazok összefüggéseit. Alkalmazza a logikai kifejezéseket. Ismeretének alkalmazása gyakorlati példákban szakmaorientáció Sorozatok folytatása felismert szabály alapján, egész és tört számokkal. Adott szabály alapján táblázat kitöltése, ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben. Függvények jellemzése grafikon alapján. Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalmazása gyakorlati példákban.

17 17 Pontos, tiszta szerkesztés. Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, rendezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmának ismerete. SZÁMÍTÁSTECHNIKA INFORMATIKA 9-10 osztály A tantárgy céljai: A fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. Lehetőség szerint az informatika eszközeinek hátránykompenzáló szerepét kihasználni az egyéni fejlesztőmunka során. A számítástechnika beleértve a multimédia- és az Internet-használatot is a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. Tárgyi feltételek Az informatika tantárgy részterületeit jellegük miatt célszerű két eltérő típusú teremben oktatni: az elméleti részeket hagyományos tanteremben, míg a gyakorlati ismereteket számítógépes szaktanteremben, illetve az iskolai vagy más könyvtárban. A számítástechnika szaktantermet külön ki kell alakítani. Ennek infrastrukturális elemein számítógépasztalok, osztott elektromos hálózat, megfelelő világítás: számítógép, annyi, hogy lehetőleg egy gépre maximum két diák jusson; helyi hálózat, külső hálózati kapcsolattal hálózati nyomtató. A magas színvonalú munka feltétele a multimédia alkalmazások futtatására is alkalmas multimédia számítógépek. Ezekben a hangkártya, a CD-meghajtó alapfelszereltség, a megjelenítés minősége és sebessége az alkalmazások igényéhez mért. A szakteremben szkenner, illetve egy színes nyomtató is a minőségi oktatás feltételeként szabható. A számítógépparknak alkalmasnak kell lennie a grafikus felületű, magyar nyelvű operációs rendszer futtatására. 16 MB operatív memória szükséges a Windows 9x futtatásához. A 7. évfolyamtól ajánlott, a 9. évfolyamtól szükséges a biztonságosan működő, stabil, nagysebességű külső kapcsolattal rendelkező iskolai hálózat. Működtetéshez szükséges szoftverek: folyamatos fejlesztése szükséges. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. A tantárgy elsősorban készségjellegű, alapozó tárgyként szerepel alaptantervünkben. Ennek megfelelően fontos fejlesztési feladat a gondolkodástechnika fejlesztése. Szeresse meg és fogadja el az információtechnika modern eszközeinek használatát.

18 18 Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasználni. Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen tájékozott a média (Internet, televízió, sajtó ) szerepéről az egyén és a társadalom életében. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, Ha akkor ). Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái). Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. Taneszközök kiválasztásának szempontjai: A tantárgy jellegénél fogva nem preferáljuk a spirális felépítésű tantervet és az ilyen jellegű tantervhez íródott tankönyveket sem. Elsődleges célunk, hogy a tankönyv lehetőleg legjobban fedje le a szerepeltetett tantervi feladatok mindegyikét. A tantárgy alapozó és készség jellegéhez igazodva: Tartalmazzon jól követhető, tematikusan csoportosított feladatokat, a felkészülést segítő kérdéseket. Lehetőleg ne csak a szokásos számítástechnikai alapismereteket, lexikális anyagot jelenítse meg, hanem mutassa be a szakterület fejlődési ütemének megfelelően a jellemző trendeket is. Támogassa a gondolkodástechnika fejlesztését segítő tanári tevékenységet. A vásárolt tankönyvek kiválasztásának szempontjai: Kapcsolódás az évfolyam előírt témáihoz, a kerettanterv céljaihoz Taneszközjegyzékben elfogadott szakértő, szaktanácsadói javaslat alkalmazhatóság az adott életkorban ár / teljesítmény viszony Szülői és tanulói igények tanári autonómia Értékelés A tantárgy sajátos eszközeit és módszertanát is figyelembe véve a következő értékelési formákat alkalmazzuk: Értékelés módja Szintek alkalmazás Szóbeli értékelés Minden évfolyam, minden témája.

19 19 Egyéni munka megfigyelése órán: Egyéni otthon munka rendszeres ellenőrzése Csoportmunka, páros munka - Gyakorlati tevékenység fogékonyság a felvetett problémák, témá(k) iránt, érdeklődés, aktivitás, Problémamegoldás segítséggel, egyénileg. Megoldási javaslatok, felvetések. Önálló eredményes munkavégzés, pontosság. - ismeretszerzési és feldolgozási ismeretek: pl. bibliográfia készítése; jegyzet, esszé, kiselőadás, gyűjtőmunka stb. Otthoni feladatok. Közös feladat-megoldási technikák ellenőrzése Írásbeli ellenőrzés Teszt programok megoldása % % % % 2 59 % - 1 Programozás, algoritmizálás Programozási feladat végrehajtása működőképes algoritmus megalkotása a tanult eszközzel A szövegszerkesztés és táblázatkezelés mintafeladatainak megoldása. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés Alapszintű tevékenységek 50 % -át mindenki oldja meg. Az emeltszintű tevékenységek közül legalább kettőt oldjon meg, az ötös értékeléshez. Minden évfolyam, minden témája. Minden évfolyam, minden témája. Minden évfolyam, minden témája. Minden évfolyam, minden témája. Programozás algoritmizálás témakör lezárásaként. Szövegszerkesztés és táblázatkezelés téma során. A tantárgy alapozó és készségjellegénél fogva hangsúlyozottan csak az egyénhez igazodó, értékelés lehetséges, mindig szem előtt tartva az élménynyújtás, és megszerettetés szándékát is. Óraterv: Osztály heti óraszám éves óraszám évfolyam Órafelosztás ök Óra Tartalmak Informatika alapjai 4 Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Analóg és digitális jelek. Jelhalmazok adattartalma. Operációs rendszer használat 6 Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági másolat készítése. Több program összehangolt alkalmazása. Hálózatok 8 Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.

20 20 ök Óra Tartalmak Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Algoritmusok 6 Algoritmusok leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és és adatok feldolgozási algoritmusok. Kész algoritmusok futtatása a kód megtekintésével. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás. Dokumentumkészítés számítógéppel 16 A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. A szöveg formázásának lehetőségei: Formázási lehetőségek, stílusok. Dokumentumok készítése minta és feladat alapján. Típusdokumentumok. Táblázatkezelés 10 A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között. Diagramfajták. Adatkezelés 4 Az iskolai élet adatai. Saját gyűjtésű adatokkal számítógépes adatállományok készítése. Adatkezelés etikai szabályai. Könyvtárhasználat 6 Könyvtárismeret: könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok. Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb.). Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia. Szabadon felhasználható Összesen Rendszerezés, ismétlés, számonkérés Fejlesztési követelmények, új tevékenységek Az Informatika alapjai részben cél a személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése, fontosabb jellemzőik bemutatása és értelmezése. Ez a terület az önálló számítógép vásárlás és fejlesztés miatt lényeges, a számítógépes munkakörnyezet ergonómiai és munkavédelmi szempontok szerinti kialakítása miatt is. Az Operációs rendszer használata Az általános iskolában már tanult valamennyi állományművelet önálló elvégzése itt már alapkövetelmény. Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése segítséggel. Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása, egy alkalmazás önálló installálása a használt környezetben igen speciális, és valóban csak pár jellemző módosítását jelenti például egér balkezes beállítása, a duplakattintás sebessége stb., míg a nyomtató jellemzőinek módosítása mindenféleképpen legyen többször előforduló feladat. A háttértár megbízhatóságának ellenőrzése a napi munkában használt adathordozók kezelésére vonatkozik. Az állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló hozzárendelése az adatfájlok feldolgozását segíti, míg az informatikai eszközök és szoftverek etikus használata a jogi szabályozás elvárásait mutatja be. Kommunikáció a hálózaton Az intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata,. Tudatosítani kell azt, hogy az elektronikus levelezésszolgáltatás, amit akkor élvezhetnek, ha a netikettnek megfelelően használják. A WWW használata kapcsán a könyvtárhasználattal összedolgozva az internet nyújtotta lehetőségek közül az információforrás használata még kiemelten fontos.. Az Algoritmusok és adatok: A cél nem az algoritmusok programbeli megvalósítása legyen erre nincs idő, hanem a működésük megértése. A terület kapcsolható például a táblázatkezeléshez. Az alapvető adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok összegzés, számlálás, eldöntés, keresés,

21 21 kiválasztás, rendezés mind megvalósul a táblázatkezelőben is. Az algoritmizálási ismeretek bővítése a Comménius Logo segítségével történik, A fentiek szerint. Kiemelten fontos terület a Dokumentumkészítés számítógéppel. A korábbi tanulmányok ismereteit felhasználva egyszerű és rövid dokumentumok szövegének reprodukálása másolással. A többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján. Dokumentumok mentése, megnyitása minimum követelmény. A Táblázatkezelés és az Adatbázis-kezelés A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása a táblázat létrehozását mutatja be. További feladatok: az egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. Az adatok összefüggésének megjelenítése diagramon, a megfelelő diagramtípus kiválasztása már az összefüggések megjelenítését mutatja meg. A Könyvtárhasználat: A tájékozódás a könyvtár tér- és állományszerkezetében, újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével alaptevékenység. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint, az információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból olyan feladatok, melyek kapcsolódnak a hálózat használatához. A szelektív irodalomgyűjtés és rövid (nem részletes) bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz a szellemi munka technikáját gyakoroltatja, az önálló forrásfeldolgozás elsajátítását segíti. 10. évfolyam Órafelosztás ök Óra Tartalmak Az informatika alapjai 4 Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek. Jelhalmazok adattartalma. Az operációs rendszer használata Kommunikáció hálózaton Algoritmusok és adatok 8 Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása. Biztonsági másolat készítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője. Alkalmazás telepítése installációs anyagról. Több program összehangolt alkalmazása. 8 Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Elektronikus levelezés funkcióinak bemutatása. Játékok: Szörfözés a hálón. 8 A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás. Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: programmódosítás lépései. Dokumentumkészítés számítógéppel 30 A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. Dokumentumok készítése minta és feladat alapján. Típusdokumentumok. Hivatalos dokumentumok. Személyes dokumentumok.

22 22 ök Óra Tartalmak Könyvtárhasználat Szabadon felhasználható Összesen 74 6 Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok. Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb.).bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia. Az eddig megszerzett információk rendszerezése, használata. 10 Rendszerezés, ismétlés, számonkérés Fejlesztési követelmények, új tevékenységek Az Informatika alapjai A problémamegoldás lépései. A programok paramétereinek módosítása. Alakuljon ki jártasság a problémamegoldásban. Az Operációs rendszer használatában többlet, hogy személyes munkakörnyezetet alakítunk ki, a nyomtatón kívül más perifériák, valamint a rendszer jellemzőit is módosítjuk. Egy alkalmazás önálló installálását például víruspajzs vagy játék elvégzése. A Kommunikáció hálózaton Tudjon a meglévő programjában egyszerű módosításokat végrehajtani. Ismerje fel a paraméterek szerepét. A Dokumentumkészítés számítógéppel Tudjon egyszerű személyes és hivatalos dokumentumot szerkeszteni. Készítse el segítséggel saját önéletrajzát. Ismerje a legfontosabb dokumentum fajtákat. A Könyvtárhasználat Ismerje és tudja használni az iskola és lakóhely könyvtárát. Tudja segítséggel kiválasztani a feladatmegoldáshoz szükséges és érdeklődésének megfelelő információt. TERMÉSZETISMERET- BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN évfolyam Célok Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test működéséről és működési rendellenességeiről. Az egészséget megóvó életvezetési szabályok szokás szintről a tudatosság szintjére való emelése. Annak elfogadtatása, hogy a felnőtté válás során megnyíló lehetőségekkel együtt számos kötelezettség is hárul az egyénre családjuk és környezetük fiatalabb és idősebb tagjaival kapcsolatban. Feladatok A felnőtt életben való sikeres helytállás megkönnyítése, az egészséget veszélyeztető szokások és az egészség megőrzését segítő lehetőségek gyakorlati megismertetése útján. Nyújtson elemi balesetvédelmi és munkaegészségügyi ismereteket. Ismertesse meg hazánk egészségügyi hálózatát és társadalombiztosítási rendszerét. Ismertesse meg a tanulókat a fontosabb betegjogokkal. Tudatosítsa, hogy az egészséges életmód, valamint a kóros elváltozások megelőzése a leggazdaságosabb egészségvédelem. Értékelés: u.a., mint az 5-8. évfolyamokon

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Óraszámok 9.-10. évfolyam Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam Heti Évi Heti Évi Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108 Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Élő idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 Történelem és

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 2 1. TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magyar nyelv és 8 8 8 7 4 4 3 3,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. A továbbhaladás feltételei

Matematika. A továbbhaladás feltételei A továbbhaladás feltételei Szakiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó tanulás szükségességét. Ismerik a hétköznapokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben