A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

2 TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Angol nyelv Matematika Informatika Természetismeret (5-6. o.) Fizika (7-8. o.) Biológia (7-8. o.) Kémia (7-8.o) Földrajz (7-8. o.) Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport 2

3 1. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait, válaszoljon értelmesen a hozzá intézett kérdésekre. - Ismerje a magyar nyelv hangjait jelölő betűk nyomtatott és írott, kicsi és nagy alakját. - Egyszerű, rövid szövegeket értsen meg önálló, néma olvasás útján. - Ismert szöveget olvasson fel lassú folyamatossággal. - Alakítsa és kapcsolja szabályosan a betűket. - Másoljon pontosan, írástechnikai hiba nélkül. - Ismerje a tollbamondás utáni és az emlékezetből írás technikáját. - Tudjon fejből 5-6 verset, 2-3 mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. MATEMATIKA Biztos számfogalom a 20-as számkörben: Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig. Számok írása, olvasása, használata. A kétjegyű számok bontása 10-nek és egy egyjegyű számnak az összegére. Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. Számszomszédok megállapítása. A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as számkörben: Az összeadás és a kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a húszas számkörben. Összeadás és kivonás írása rajzról. A számegyenesen való lépegetés, mint összeadás, illetve kivonás. Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a tízes számkörben begyakoroltak analógiájára). Két szám összegének és különbségének meghatározása a tíz átlépésével is. Kéttagú összeg, hiányzó tagjának pótlása. Számok bontása két szám összegére. Kétjegyű számok bontása két szám összegére, az egyik tag 10. Páros számok bontása két egyenlő tag összegére. 3

4 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel. Mérés és geometria: Hosszúságok (űrtartalmak) összehasonlítása, becslése, megmérése és kimérése választott mértékegységgel. Alakzatok közül a háromszög, négyszög, ötszög és a kör felismerése, kiválasztása. KÖRNYEZETISMERET Ismerje fel, csoportosítsa a környezetében lévő tárgyakat magyarul és angolul anyaguk és érzékelhető tulajdonságaik szerint. Tudjon tájékozódni, közlekedni lakóhelyén, ismerje pontos címét. Ismerjen néhány közlekedési eszközt magyarul és angolul. Tudja megkülönböztetni a lágyszárú és fás szárú növényeket, felsorolni a virágos növény részeit, megnevezni a megismert állatok fő testrészeit. Ismerje a testrészeket, érzékszerveket magyarul és angolul). Legyen tudatában az egészséges életmód fontosságának. Tudja az évszakokat, hónapokat felsorolni magyarul és angolul. ÉNEK ZENE I. Daléneklés: népi mondóka, játékdal, népdal, műdal közös éneklése és játéka. - A tanult cigány dalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok, mondókák közös éneklése és játéka emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon egyszerű dallammotívumokat olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - A tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Dalritmus írása tanítói irányítással - Aszimmetrikus ritmusok felismerése ráérzés szintjén. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális hangszíneket: gyermek, női, férfi hang V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. 4

5 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA - Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. - Ismerje fel a főszíneket, legyen képes többféle színárnyalat létrehozására. Használja bátran az általa kedvelt színeket - Tudjon viszonyítani (kisebb, nagyobb). Szerzett térbeli tapasztalatait építse be alkotásaiba, érzékeltesse a lent-fent viszonyát és az egymásmellettiséget. - Bátran mintázzon, tudjon lapos, illetve tömbszerű figurát is alakítani. Életkorának megfelelő módon hozzon létre ember- és állatfigurákat is. - K. osztály: ismerje a főszínek nevét. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Legyen képes képlékeny anyagból egyszerű formákat alakítani, ismerjen képlékeny anyagokhoz kötődő mesterségeket. Ismerje a papírt tapasztalatok által. Legyen képes a feldolgozott anyagok közül a papír vizsgálatára és átalakítására. Különböző alakú és méretű papírok hajtogatására, nyírására, tépésére, ragasztására. Legyenek tapasztalatai a ragasztó használatáról. Ismerje a fa tulajdonságait és a megmunkálhatóságának összefüggéseit. Tudjon becslés és mérés által hosszúságot érzékelni. Tudja a fonalakat érzékszervi tapasztalással vizsgálni. Ismerje, hogy hogyan kell csomót és masnit kötni. Ismerje a házimunkákat, a helyes napirendet és az ízléses terítést, az egészséges táplálkozás alapjait és az egészséges öltözködést. Tudjon a járdán szabályosan közlekedni, az úttesten és útkereszteződésben biztonságosan átkelni. TESTNEVELÉS ÉS SPORT Előkészítő, preventív mozgásformák: Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete és kialakításuk. A testnevelés órák alapvető szabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Játékszabályok, játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: 5

6 A manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete. Feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. Eszközök célszerű, biztonságos használata. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. Kötélmászás mászókulcsolással. Gurulóátfordulás előre. Tarkónállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: Futó-, ugró-, dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. 5-6 perc futás időre, méter. Állórajt alkalmazása. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:55 perc. Labdaátadások, kétkezes alsó-, felsődobás. Kislabdadobás hajító mozdulattal. Ugrókötél áthajtások. 6

7 2. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - A tanuló értse meg az egyszerű szóbeli és írásbeli közléseket. - Gondolatait fogalmazza meg értelmesen, közölje érthetően. - Megszakítás nélkül olvasson végig fél, vagy egy oldal terjedelmű, életkorának megfelelő szöveget. - Oldja meg a megértést ellenőrző egyszerű szóbeli és írásbeli feladatokat. - Felolvasása legyen pontos és folyamatos. - Ismerje a magyar ábécét, tudjon szavakat betűrendbe sorolni. - Alkalmazza a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. - A j hang biztos jelölése 20 szóban. - Nevezze meg konkrét esetekben a kijelentő és kérdő mondatot. - Másoljon hibátlanul. - Memoriter: 6-8 vers, 2-3 találós kérdés, népi gyermekjáték. MATEMATIKA Biztos számfogalom a 100-as számkörben: Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. Az egyjegyű és kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <,> jelek helyes használata. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, illetve a tízes számszomszédok megállapítása. Számok közti kapcsolatok. Számok néhány tulajdonságának ismerete. A páros és a páratlan számok fogalma, felismerése. A sorszám fogalmának ismerete, írása, olvasása, helyes használata. A négy alapművelet fogalma és biztos elvégzése a 100-as számkörben: Az összeadás és kivonás különféle értelmezései kép, tevékenység, szöveg stb. alapján, elvégzése a 100-as számkörben. Az összeadás és a kivonás megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel. Az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete. A szorzás értelmezése, a szorzótáblák ismerete és alkalmazása, következtetés egyről többre. A szorzat megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel, illetve téglalapos elrendezéssel. 7

8 Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás, mint a szorzás fordított művelete, mint bennfoglalás, mint részekre osztás. Az osztás alkalmazása, következtetés többről egyre. Egy művelettel leírható egyszerű szöveges feladat értelmezése, megoldása. Táblázat kitöltése adott szabály szerint. Ugyanazzal a számmal növekvő vagy csökkenő sorozatok képzése. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, egyenes vonalon adott hosszúságú szakasz kimérése. A méter, a deciméter, a centiméter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Űrtartalmak összehasonlítása, a liter, a deciliter, a centiliter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Tömegek összehasonlítása, a kilogramm, a dekagramm és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Az időmérés egységeinek (év, hónap, hét, nap, óra, perc) ismerete. Az alakzatok közül a kör, a háromszög, a négyszög, az ötszög kiválasztása. KÖRNYEZETISMERET - Tudjon az iskolakörnyékén tájékozódni, közlekedni. - Tudja megnevezni a felszíni formákat, településtípusokat. - Ismerje a mentők, rendőrség, tűzoltók munkáját. - Ismerje fel a fát, a cserjét, a lombhullató és az örökzöld fát, tudjon különbséget tenni köztük. - Nevezze meg magyarul és angolul az emberi test részeit, érzékszerveit, azok szerepét az emberi életben. - Ismerje az élőlények életfeltételeit. - Legyen fogalma az élőlények táplálkozásáról, mozgásáról, szaporodásáról, növekedéséről, fejlődéséről magyarul és angolul. ÉNEK ZENE I. Daléneklés: népdal, műdal, és gyermekdal közös éneklése. - A tanult cigánydalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok közös éneklése emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon egyszerű dallammotívumokat olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - A tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Tudjon leírni dalritmust tanítói irányítással. - Az esztam ritmus formuláinak hangoztatása. 8

9 IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és hangszeres zenei hangszíneket. - Többször hallott zeneművek felismerése. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA - Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában, térbeli tapasztalatait építse be ábrázolásába. - Legyen jártas az alapvető grafikai megoldásokban, a festés technikájában, a plasztikai munkában. - Készítsen egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta alapján. - Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülődíszt alkotni. - Legyen képes az emberi alak legfőbb arányainak ábrázolására síkban és térben. - Ismerje fel a műalkotások témáját, tudjon azokról életkorának megfelelő szinten véleményt alkotni. - Ismerje a fő- és mellékszínek nevét, értse meg a szóbeli utasításokat. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Ismerje az ember természetátalakító munkáját (lakóhely, lakótér) Ismerje a természetes és mesterséges anyagok tulajdonságait a tanult anyagvizsgálati módok alkalmazásával (érzékszervi tapasztalás, alakíthatóság) Tudja biztonságosan használni a vizsgált anyagok megmunkálásához szükséges eszközöket és szerszámokat szabályosan, balesetmentesen. Legyen képes megadott műveleti sorrend alapján utánzással egyszerű modell készítésére, építésére térben (szükség esetén segítséggel) Használja helyesen a rajzeszközöket, tudjon körvonalrajzot és vázlatrajzot készíteni egyszerű modellekről. Tudja zárt csoportban gyalogos- és tömegközlekedés során a tanult szabályokat és kulturált viselkedési szabályokat betartani. Alkalmazza az elemi higiéniai szokásokat. 9

10 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Előkészítő, preventív mozgásformák: Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete és kialakításuk. A testnevelés órák alapvető szabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Játékszabályok, játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete. Feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. Eszközök célszerű, biztonságos használata. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. Kötélmászás mászókulcsolással fél magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra. Tarkónállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: Futó-, ugró-, dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. 6-8 perc futás időre, méter. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:47 perc. Távolugrás végrehajtása. Kislabdadobás méterre. Kétkezes átadások labdával, egykezes átadások, labdavezetés helyben, haladással. Ugrókötél áthajtások. 10

11 3. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - A tanuló kövessen és értsen meg hosszabb közléseket, magyarázatokat - Összefüggő mondatokkal számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról, megfigyeléseiről. - Készítsen kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazást személyes élményeiről, megfigyeléseiről vagy elképzelés alapján. - Olvasson folyamatosan, tartósan, felkészülés utáni felolvasása szöveghű és kifejező legyen. - Nevezze meg olvasmányai témáját, szereplőit, az események helyszínét. - Értelmezze a szereplők cselekedeteit, keresse azok mozgatórugóit, következtessen tulajdonságaikra. - Szóelemzéskor nevezze meg a szó részeit. - A beszélő szándéka szerint ismerje fel, nevezze meg a mondatfajtákat, alkalmazza íráskor a tanult szabályokat. - Jelentése alapján ismerje fel és nevezze meg az igét, a főnevet, a melléknevet toldalékos alakban is. - Begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. - Helyesen jelölje a j hangot újonnan megtanult szóban. - Memoriter: 8-10 vers, 6-8 szólás, közmondás, egy verses mese vagy meserészlet, a Szózat 2 versszaka. MATEMATIKA Biztos számfogalom az 1000-es számkörben: Számlálás tízesével, százasával az 1000-es számkörben. Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű szám fogalmának ismerete. Háromjegyű számok bontása százasok, tízesek, egyesek összegére. Az alaki érték, helyi érték, tényleges érték ismerete, alkalmazása. A számok írása, olvasása 1000-ig. Nagyság szerinti összehasonlításuk. Felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <,> jelek helyes használata. Számok közelítő helyének megtalálása a tízesével, százasával beosztott számegyenesen. A számok egyes, tízes, százas szomszédjainak megállapítása. Számok kerekítése tízesre, százasra. A páros, páratlan, öttel, tízzel, százzal osztható számok felismerése, a fogalmak alkalmazása a számok szétválogatásában, rendszerezésében. Modellről, rajzról egyszerű törtrész leolvasása, illetve törtrész megjelenítése. A négy alapművelet értelmezése tevékenység, számegyenesen való lépegetés, modell, rajz, szöveg, mérés stb. alapján. 11

12 Az összeadás és kivonás biztos elvégzése szóban, a 100-as számkörben. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslése kerek százasokkal számolva. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. (Az összeg 3-4 tagú is lehet.) Az összeadás tagjai felcserélhetőségének, az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, a kivonás ellenőrzése összeadással is. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. Kerek tízesek szorzása egyjegyű számmal szóban, az 1000-es számkörben. Számok szorzása 10-zel, kerek tízesek osztása 10-zel. Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel. Két műveletet tartalmazó összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy adott nyitott mondatot vagy sem. Fogalmak, összefüggések felismerése tevékenységről, rajzról, modellről. Egy művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezése, az eredmény becslése, kiszámítása a szóbeli és írásbeli műveletek alkalmazásával. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összehasonlítással, illetve kivonás és osztás esetén az inverz művelettel is. Szöveges válasz megfogalmazása. Táblázat kiegészítése egyszerűszabály alapján. Állandó különbségű sorozat szabályának felismerése, a sorozat folytatása. Hosszúságok, űrtartalmak, tömegek összehasonlítása tevékenységgel, megmérésük, kimérésük alkalmi, illetve a tanult mértékegységekkel. A mérőeszközök és használatuk ismerete. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. A mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos időtartamok mérése. Testek építése modellről. Síkidomok előállítása. Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban. Alakzatok tükrösségének felismerése esetleg eszközzel. A téglalap és a négyzet felismerése, legfontosabb tulajdonságaik felsorolása, megmutatása rajzról. A téglalap és a négyzet közti kapcsolat ismerete. A téglatest és a kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismerete. Statisztikai adatok leolvasása táblázatból, grafikonról, diagramról. KÖRNYEZETISMERET Felszíni formák felismerése, megnevezése magyarul és angolul. Ismerje lakóhelye nevezetességeit, történetét. Ismerje a térképet, tudja elemi szinten használni a tájékozódáshoz, tudja megnevezni a négy égtájat magyarul és angolul. 12

13 Tudja, hogy melyek a növényi élet alapfeltételei, ismerje a vízpart növény-és állatvilágát. Ismerje saját teste élettani jellemzőit, tudja felismerni az egészségestől eltérő állapotot. Legyen képes összefüggéseket megállapítani a növény- és állatvilág kapcsolatáról. Ismerje az összefüggéseket a testfelépítés, életmód és élőhely között. ÉNEK ZENE I. Daléneklés: népdal, műdal közös éneklése. - A tanult cigány dalok kifejező, stílusos éneklése emlékezetből. - A tanult angol dalok közös éneklése emlékezetből. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - Tanult hangok hosszúságának felismerése hallás után és kottaképről. - Tudjon leírni ritmust tanítói irányítással. - Az eddig tanult cigány ritmusok formuláinak hangoztatása. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és zenekari hangszíneket. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA - Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. - Legyen jártas a megismert eszközök, technikák alkalmazásában. - Tudjon adott színeket kikeverni, ismerje a legfontosabb színárnyalatokat. - Ismerje a sötét-világos, valamint a kiegészítő színek kontrasztját. - Legyen képes ábrázolni az emberi alak néhány jellegzetes mozgásformáját (álló, lépő, ülő alak). - Legyen képes a teret az egymásmellettiség, az egymás mögöttiség, a takarás, a közel-távol érzékeltetésével kifejezni. - Ismerjen legalább 3 műalkotást és alkotóját, valamint néhány naiv művészeti alkotást. - Tudja, mi a tájkép, csatakép, kisplasztika. Ismerjen lakóhelyén legalább egy műalkotást. 13

14 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Tartsa be a helyes magatartási szokásokat a balesetmentes munkavégzés érdekében (egyéni, páros, csoportmunkában) Legyen képes: Ismerje - a vizsgált anyagok tulajdonságainak összehasonlítására minőségi és mennyiségi tulajdonságok alapján, - szempontkeresés után az elkészített modell és valós minta összehasonlítása, - megadott szempontok alapján egy kitalált tárgy megtervezése, - a megtervezett tárgy elkészítése, kipróbálása, tökéletesítése, - alkalmazni a tanult közlekedési szabályokat a mindennapok során. - a leggyakrabban használt háztartási gépek biztonságos üzemeltetését, - a háztartási gyermekbalesetek forrásait, okait, megelőzésüket, - a takarékosság forrásait (pl.: idővel, energiával, fogyasztási cikkekkel, pénzzel) - alapvető szolgáltatásokat. TESTNEVELÉS ÉS SPORT Előkészítő, preventív mozgásformák: Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok önálló végrehajtása. Egyszerű alakzatok, térformák önálló kialakítása. Alapvető tartásos, mozgásos elemek önálló bemutatása. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Bonyolultabb játékfeladatok, játékszerepek, játékszabályok alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos magabiztos végrehajtása. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 3-6 tornaelem összekötése, végrehajtása. Kötélmászás fél magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra, guggoló támaszból indulással, guggoló támaszba érkezéssel. Tarkónállás. Zsugor fejállás. Mérlegállás. Kézállásba lendülés bordásfalnál. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: A futó-, ugró-, és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása. 7-9 perc futás időre, méter. 14

15 400 étere elvárható teljesítmény: 1:40 perc. Guggoló rajt alkalmazása. Távolugrás végrehajtása. Kislabdadobás méterre, helyes hajító mozdulattal. Labda átadások, labdavezetés helyben, haladással. Kötéláthajtás helyben, haladással. ANGOL NYELV A tanuló értse meg és tudja követni a tanár utasításait. Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket. A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni. Tudjon gyermekverseket, mondókákat önállóan elmondani, gyermekdalokat közösen vagy önállóan elénekelni. Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni. 15

16 4. évfolyam 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs helyzetekben. - Legyen képes a szövegeket értelmesen, megfelelő hangsúlyozással és tempóban olvasni soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. - Tájékozódjon gyorsan és biztosan a szövegben, végezzen elemző műveleteket önállóan is. - Memoriter: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, további 8-10 választott költemény, 5-10 prózai szöveg. - Alkalmazza az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzőit és nyelvi eszközeit az írásbeli szövegalkotás során. -A hármas tagolás használata, egyenes gondolatmenet követése. -A tanult nyelvtani ismereteit tudja a nyelvi elemzésekben megfelelően alkalmazni. - Felismeri a szavak szófaját, a tanult toldalékokat, a toldalékos alakokat helyesen tudja leírni. - Tudja a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdését - Tudja jellemezni a különböző igealakokat (mód, idő, szám, személy) - Írásbeli munkái legyenek rendezettek, azok tartalmát és helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. MATEMATIKA Biztos számfogalom az es számkörben: A es számkörben adott számok, mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása, rendezése, szétválogatása, rendszerezése különböző adott szempont szerint. Igaz, hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, a nem, és, van olyan..., minden kifejezések megértése. Számok írása, olvasása, helyes használatuk legalább ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Számlálás tízesével, százasával, ezresével. A tízes, a százas, illetve az ezres számszomszédok megállapítása, kerekítés tízesre, százasra, ezresre. Az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, négyjegyű és ötjegyű, páros és páratlan, öttel osztható, tízzel osztható, százzal osztható számok felismerése, számok szétválogatása e szempontok szerint. Számok közelítő helyének megtalálása tízesével, százasával, ezresével beosztott számegyenesen. Számok bontása ezresek, százasok, tízesek és egyesek összegére. Az alaki érték, helyi érték, tényleges érték ismerete. 16

17 Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése. Mennyiségek felének, harmadának, negyedének, tizedének felismerése, meghatározása. A négy alapművelet értelmezése tevékenység, számegyenesen való lépegetés, modell, rajz, szöveg, mérés stb. alapján. Számok összegének, különbségének becslése kerekített értékekkel. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése a es számkörben. Az összeadás tagjai felcserélhetőségének, az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, a kivonás ellenőrzése összeadással is. A műveletekkel kapcsolatos elnevezések használata. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. Kerek tízesek szorzása egyjegyű számmal szóban a es számkörben. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal. A kétjegyűvel való írásbeli szorzás és az egyjegyű osztóval való írásbeli osztás biztos elvégzése a es számkörben. Az eredmény ellenőrzése. Legfeljebb 2-3 műveletet tartalmazó összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. Fogalmak, összefüggések felismerése tevékenységről, rajzról, modellről. Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezése, az adatok lejegyzése, az összefüggések felismerése, a terv elkészítése, az eredmény becslése, kiszámítása a szóbeli és írásbeli műveletek alkalmazásával. Az eredmény ellenőrzése. Szöveges válasz megfogalmazása. Táblázattal, diagrammal, grafikonnal adott összefüggések összetartozó értékpárjainak leolvasása. Táblázat kiegészítése adott szabály alapján. Állandó különbségű sorozat szabályának felismerése, a sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján. Hosszúságok, űrtartalmak, tömegek összehasonlítása, megmérésük, kimérésük alkalmi, illetve a szabványos mértékegységekkel. A mérőeszközök ismerete és használatuk. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos időtartamok mérése. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben. Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban és térben. Alakzatok tükrösségének felismerése. A téglalap és a négyzet tulajdonságainak felsorolása, megmutatása rajzról. Téglalap és négyzet közti kapcsolat ismerete. A téglatest és a kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismerete. Statisztikai adatok, mérési eredmények leolvasása táblázatból, grafikonról, diagram KÖRNYEZETISMERET - Tudják az élőlényeket összehasonlítani, jellemezni, csoportosítani különböző szempontok alapján. - Használják a biológiai szakszókincs megfelelő kifejezéseit (gyökér, törzs, korona, levél, virág, termés, illetve fej, törzs, gerinc) angol nyelven is. - Tudják a környezetükben található tárgyak, anyagok főbb tulajdonságait megmérni, angolul is megnevezni. - Ismerjék az emberi test felépítését, egyes részeit angol nyelven is. - Tudják a főbb szervrendszerek (mozgás, táplálkozás, légzés) részeit, működését. - Ismerjék fel az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályait. - Legyenek képesek az anyagok csoportosítására a környezet minősége szempontjából, védekezzenek az egészségre káros hatások ellen. - A megfigyelések során végezzenek méréseket (hosszúság, terület, felszín, térfogat, hőmérséklet, idő). 17

18 - Ismerjék és alkalmazzák a fő- és mellékvilágtájak elnevezéseit angol nyelven is. - Tudjanak tájékozódni térképen, ismerjék a vonalas mértéket, mértékszámot. ÉNEK ZENE I. Daléneklés: népdal, műdal és gyermekdal közös éneklése. - Himnusz éneklése. - A tanult angol dalok közös éneklése. II. Zenei ismeretek dallami ismeretek: - Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói irányítással. III. Zenei ismeretek ritmikai elemek: - Tanult hangok hosszúságának felismerése hangzás után és kottaképről. - Tudjon leírni ritmust tanári irányítással. - Tudjon önállóan kétütemnyi ritmust lejegyezni. - A tanult cigány ritmusok formuláinak hangoztatása. IV. Zenehallgatás: - Ismerje fel önállóan a megismert vokális és zenekari hangszíneket. V. Improvizáció: - Legyen képes megjeleníteni saját nevének ritmusát és dallamát. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA - Ismerje a vizuális nyelv alapelemeit, tudja a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat. - Legyen képes személyes élményeit életkorának megfelelő szinten megjeleníteni képen és plasztikában is. - Legyen képes tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. - Legyen képes tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. - Ismerje a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudja kikeverni ezeket. - Tudja a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. - Legyen képes értékelő véleményt mondani saját és társai munkájáról. - Ismerjen legalább 3 műalkotást és azok alkotóját. 18

19 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Ismerje a természetes és a mesterséges környezet kapcsolatát. Ismerje fel a munka és a technika szükségességét, jelentőségét az ember életében (haszna-veszélye) Tapasztalja meg az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggőségeit. Tudja felhasználni az anyagokat takarékosan és célszerűen. Tudja szakszerűen használni az eszközöket, szerszámokat. Legyen képes egyszerű tárgyakat elkészíteni mintakövetéssel. Tudjon önállóan tervezni és kivitelezni tárgyalkotásban, építésben (szükség esetén segítséggel) Tudja lerajzolni elképzeléseit, terveit. Tudjon mérni centiméter-pontossággal, a mérés eredményét tudja lejegyezni. Tudjon egyszerű rajzos ábrákat olvasni, értelmezni. Tudja szülei foglalkozását megnevezni, röviden bemutatni. Ismerje a takarékosság, gazdaságosság lehetőségeit a mindennapi életben. Tudatosan alkalmazza az úttesten való átkelés szabályait, ismerje a közúti kerékpáros közlekedés elemi szabályait. Tudja alkalmazni a kulturált és balesetmentes járműhasználat szabályait. TESTNEVELÉS ÉS SPORT Előkészítő, preventív mozgásformák: Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok önálló végrehajtása. Egyszerű alakzatok, térformák önálló kialakítása. Alapvető tartásos, mozgásos elemek önálló bemutatása. Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák: Alapvető hely-, és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. Bonyolultabb játékfeladatok, játékszerepek, játékszabályok alkalmazása. Manipulatív természetes mozgásformák: A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos magabiztos végrehajtása. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban: 3-6 tornaelem összekötése, végrehajtása. Kötélmászás teljes magasságig. Gurulóátfordulás előre, hátra. Indulás guggolásból, érkezés guggolásba. Kézállásba lendülés segítővel. Zsugor fejállás, fejállás. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban: 19

20 A futó-, ugró-, és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása 8-10 perc futás időre, méter. 400 méteren elvárható teljesítmény:1:35 perc. Guggoló rajt. Távolugrás végrehajtása. Kötéláthajtás helyben, haladással. Kislabdadobás méterre, helyes hajító mozdulattal. Labdaátadások, labdavezetés helyben, haladással. ANGOL NYELV A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést, utasítást, arra cselekvéssel, egy szóval vagy rövid mondatban válaszol. Ismert dolgokat megnevez. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért. Néhány dalt, mondókát reprodukál. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből információkat kiszűr. A tanuló lemásol ismert szavakat. 20

21 FELSŐ TAGOZAT 5. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, szóban vagy írásban. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek felismerése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben IRODALOM Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma felismerése. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban. Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról elsősorban szóban. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK - Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között; - Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók; - Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez; - Tudjon különbséget tenni a történetek meséi és a valóságos eseményei között; - Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat; 21

22 ANGOL NYELV A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megért, arra cselekvéssel, rövid mondatokkal, néhány szóval válaszol. Tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért, rövid szövegben fontos információt megtalál. A tanuló ismert nyelvi elemekből álló mondatot leír. MATEMATIKA Számtan, algebra A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Összefüggések, függvények, sorozatok Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. Geometria, mérés Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Felezőmerőleges szemléletes fogalma. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. Valószínűség, statisztika Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 22

23 INFORMATIKA Információ és informatika értelmezése Gyakoribb piktogramok ismerete Kódolás, dekódolás fogalma ASCII kódtábla alkalmazása Ismerje az adat, bit, bájt fogalmát! Tudjon adatmennyiségek között átváltani Tudjon példákat sorolni a számítógép alkalmazására! Ismerje a számítógép részeit, azok feladatait! Billentyűzet gyakorlott kezelése Tudja használni a normál típusú számológépet! Tudja kezelni az egeret! Ismerje az általa használt operációs rendszert! Tudja a programokat elindítani és bezárni! Tudja biztonsággal kezelni az ablakokat! Állomány fogalma Ismerje az állomány nevével kapcsolatos szabályokat! Tudjon könyvtárszerkezetet kialakítani a megadott háttértárolón! Tudjon egy előre megadott könyvtár szerkezetet létrehozni! Ismerje a Paint programot! Tudja az elkészített fájlt menteni a megadott helyre és megkeresni, megnyitni! Tudja használni a Paint program Eszközkészletét a rajz készítése során! Tudja az alakzatokat alakítani a megadott transzformációkkal Tudjon keresni a könyvtárban szerző és cím alapján! TERMÉSZETISMERET Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás. 23

24 Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. ÉNEK-ZENE dal egységes, tiszta éneklése,helyes artikulációval,a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal. - A felső ré és a felső mí hangok, a helyes hétfokúság és a tanult hangközök felismerése a tanult dallamokban. - A violinkulcs ritmusvonalainak felismerése, olvasása és lejegyzése. - Öt-és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról. - A tanult hangközök felismerése. - Részvétel többszólamú zenei tevékenységben. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális jelenségek megfigyelése, elemző vizsgálata, esztétikai és kommunikációs szempontok szerinti megítélése. A vizuális nyelv elemeinek ismerete és megfelelő használata. A különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák alkalmazása. A köznapi vizuális kommunikáció során értelmezhető vizuális közlések létrehozása a közlés céljának megfelelő formában és alkalmas technikával. Természeti formák, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális eszközökkel. 24

25 Tárgyak, a köznapi vizuális környezet elemző vizsgálata, különböző szempontok szerinti csoportosítása. Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó ismereteinek bemutatása (őskori művészet, Egyiptom, Mezopotámia művészete) értelmezése, és elemzése. Megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használata. Leíró, értelmező, elemző munkája során a megfelelő közlésformák kiválasztása. A vizuális kultúrához kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések helyes használata. TECHNIKA Betakarítási módok ismerete Ismerjen néhány szobanövényt és annak gondozását! Tudja a technikai rendszer és környezet fogalmát! Tudja a műszaki rajz elemeit alkalmazni egyszerű rajzok elkészítésénél! Tudjon telefonálni! Tudjon feladni postai küldeményeket! Ismerje a rádió és televízió hatásait, tudja kezelni! Ismerje a kerékpározásra vonatkozó táblákat, szabályokat! Járműhasználattal járó veszélyhelyzetek ismerete Ismerje a lakás építésének főbb szempontjait! Ismerje a lakás részeinek funkcióit! Igazodjanak el az építőanyagok között! Tudjon felsorolni lakásdíszítő elemeket! Ismerje az egészséges táplálkozás alapszabályait! Esztétikai és higiéniai szabályok betartása Ismerje a papírgyártás menetét! Ismerje a talajtípusokat! TESTNEVELÉS ÉS SPORT A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően. Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében. Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függőgyakorlatokban. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása 25

26 6. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV A tanuló tudja a nagyobb szófaji csoportokat és főbb sajátosságaikat megnevezni. Legyen képes a tanult szófajokat a nagyobb szófaji csoportokba besorolni. A tanuló ismerje fel a tanult szófajokat a szövegkörnyezetben és mondatokban, megfelelően alkalmazza a hozzájuk kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi és szövegszerkesztési tudnivalókat. Tudja a tanult szófajok fajtáit, alaki viselkedését jellemezni, A tanuló ismerje fel a szóalakokban a képzőket, a szójelentés és a képző kapcsolatát. Ismerjen néhány fontosabb ige-, főnév- és melléknévképzőt, a számnévképzőket és igenévképzőket. Alkalmazza megfelelően a képzőkhöz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat. A tanuló ismerje a sajtótermékek főbb típusait, jellemzőit. Legyen képes a sajtóban és a könyvekben olvasott információt egyszerűen lejegyezni és összerendezni. IRODALOM Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. Rövid, tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. 26

27 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK - Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni; - Tudja a tanult történet lényegét kiemelni; - Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. ANGOL NYELV A tanuló utasításokat megért azokra cselekvéssel válaszol. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket közléseket megért. Fontos információkat kiszűr, a szöveg lényegét megérti. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol, közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, egyszerű párbeszédben vesz részt. A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért, fontos információkat megtalál, a szöveg lényegét megérti. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat leír. MATEMATIKA Gondolkodási módszerek Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Számtan, algebra Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. Összefüggések, függvények, sorozatok Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. Geometria, mérés A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 27

28 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. Valószínűség, statisztika Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. INFORMATIKA Tudja a képernyőt saját ízlésének beállítani! Tudjon szöveget hibátlanul gépelni! Ismerje a szövegmódosítási lehetőségeket! Tudjon elkészíteni egyszerűen formázott szöveget! Tudja használni a tanult formázási lehetőségeket! Tudjon képet beilleszteni és formázni egy dokumentumba! ClipArt használata Fontosabb webbel kapcsolatos fogalmak megértése Ismerje a térképhasználatot a weben! Tudjon postafiókot készíteni magának, levelet küldeni és fogadni! Ismerjen néhány kommunikációs csatornát a weben! Multimédia fogalma. Multimédiás számítógép eszközei. A CD lejátszó gombjai Felismerje és tudjon lejátszani egy hangfájt! Tudja a fogalmakat! Ismerje a folyamatábra grafikus jeleit! Tudjon írni folyamatábrát egyszerű feladathoz! Tudjon egyszerű matematikai feladatokhoz folyamatábrát készíteni! Tudja beállítani az ablakot a neki megfelelő formára! Ismerje az Imagine Logo programot, a parancsbeírás formai szabályát! Tudja alkalmazni az ismétlés utasítást! Tudjon egyszerű, színes rajzot készíteni! Tudjon egyszerű eljárásokat készíteni! Ismerje a könyvtárral kapcsolatos szakkifejezéseket! Tudjon tájékozódni a könyvtárban! 28

29 TERMÉSZETISMERET A tanuló legyen képes egyszerű társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és értékelésére. Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerű információkat különböző térképekről. Legyen képes tanári irányítással tájékozódni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben. Tudjon alapvető földrajzi tartalmú adatokat, információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból következtetéseket levonni. Legyen képes földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb gazdasági ágazatok, illetve tevékenységek szerepét, jellemzőit. Ismerje fel az egyes településtípusok sajátos vonásait. Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, bizonyítsa példákkal az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében. Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 29

30 FIZIKA Ismerje a tanult kölcsönhatásokat. Emlékezzen a legismertebb mértékegységek (hosszúság, térfogat, idő, hőmérséklet) mértékegységeire, tudja ezeket értelmezni és méréssel vagy számolással meghatározni. Ismerje az erő, tömeg, sűrűség fogalmát, mértékegységeit. Nevezze meg és jellemezze a különböző halmazállapot-változásokat. ÉNEK-ZENE - Az ismételt dalokat is beleszámítva dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből. - A Szózat éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával. - A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése. - A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok és hangnemek ismerete. - A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális jelenségek megfigyelése, elemző vizsgálata, esztétikai és kommunikációs szempontok szerinti megítélése. A vizuális nyelv elemeinek ismerete és megfelelő használata, valamint ezen ismeretek segítségével kérdések alapján vizuális alkotások elemzése. A különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák alkalmazása, továbbá sajátos és közös vonásainak bemutatása, értelmezése, kritikus megítélése. A köznapi vizuális kommunikáció során értelmezhető vizuális közlések létrehozása a közlés céljának megfelelő formában és alkalmas technikával. Természeti formák, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális eszközökkel. Tárgyak, a köznapi vizuális környezet elemző vizsgálata, különböző szempontok szerinti megítélése. A képzetekben gazdag vizuális képi látásmód alkalmazása és ennek árnyalt vizuális kifejezése. Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó ismereteinek bemutatása (görög és római művészet, ókeresztény művészet, bizánci művészet,) értelmezése, és elemzése. Megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használata. A vizuális kultúrához kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések helyes használata. 30

31 Vizuális problémák önálló, kreatív megoldása. TECHNIKA Ismerje a betakarítási, tárolási módszereket! Ismerje a fa tulajdonságait! Tudja a fapótló anyagok jelentőségét! A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal Környezetkímélő nyersanyagok és energiaforrások ismerete Pontos, tiszta rajz készítése Mérés milliméter pontossággal Egyszerű műszaki rajzok készítése Tárgyak felismerése vetületek alapján Ismerje a szárazföldi, vízi és légi közlekedés fejlődését! Tervezés, műszaki rajz készítése A makett és a modell szerepe Ismerjék a berendezési tárgyak funkcióit! Szerszámok szakszerű használata Egyszerű ételkészítési eljárások ismerete Tartsa be a konyha és ételhigiénia szabályokat! Ismerje a korszerű táplálkozás módszereit! Az egészséges életmód ismerete Gépek kiválasztása, szakszerű használta Tudja felsorolni a lakás helyiségeit csoportosítva is. Ismerje a helyiségek funkcióit, a takarítás modern eszközeit és azok használatát! Tudja mi a szennyvízelvezetés jelentősége! Közlekedési szabályok ismerete, biztonságos kerékpározás TESTNEVELÉS ÉS SPORT Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában. Jártasság a bemelegítésre és a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében. A tanult tornagyakorlatok biztonságos és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása. Labdajátékokban a tanult technikai elemek alkalmazása. Néhány önvédelmi fogás ismerete 31

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Általános Iskola 4266 Fülöp, Kossuth u. 30 OM: 031 148 A 229./2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1-3.) bekezdése fogalmazza meg az iskolai közzétételi lista tartalmát, így:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben