NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE"

Átírás

1 NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, szeptember 1

2 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V E Z E T Ő Az intézmény jellemzői (Alapító Okirat alapján): Az intézmény alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás magyar angol két tanítási nyelvű program 1-8. évfolyamon angol nyelv oktatása többlet óraszám felhasználásával az 1-3. évfolyamon emelt szintű oktatás angol nyelvből 4-8. évfolyamon emelt szintű oktatás rajz vagy testnevelés tantárgyból 1-8. évfolyamon (szülői igényeknek megfelelően) német nemzetiségi kétnyelvű program német nemzetiségi nyelvoktató program Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Újlak utca 110. sz. I. H E L Y Z E T E L E M Z É S 1. Az iskolánkban folyó idegen nyelv oktatás áttekintése Intézményünkben immár 16. éve folyik az angol nyelv oktatása 1. osztálytól, először kísérletként majd egyedi megoldásként. Jelenleg emelt szinten tanítjuk a nyelvet 4. osztálytól. Ezzel párhuzamosan kielégítjük az informatika oktatásával kapcsolatos igényeket is, alsó tagozaton szakköri keretben, majd óratervi óraként. A szülők szívesen hozzák nyelvi osztályainkba gyerekeiket, sok közöttük az igen tehetséges, ezt bizonyítja a Pitman nyelvvizsgát letevők magas aránya is felső tagozaton. Ezért fogalmazódott meg bennünk a magyar angol két tanítási nyelvű program beindításának igénye a 2006/2007. tanévtől 1. osztályban. 2

3 2. A magyar angol két tanítási nyelvű oktatás jelentősége Az Európai Unió tagállamaként napjainkban a nyelvtudás még inkább prioritást élvez, és az esélyegyenlőség biztosítása jegyében mind több gyermek számára kell biztosítani a magas szintű nyelvi képzést. A szülők véleménye szerint is a hatékony, színvonalas nyelvoktatás elsődleges igény. A mai tudásalapú társadalomban nem a tudás megszerzése, hanem annak megfelelő felhasználása a cél. A munkaerő piaci környezet elvárja, hogy a munkavállalók az eléjük tárt problémák, feladatok megoldásához egyéb készségekkel is rendelkezzenek, így például az idegennyelvtudás, az informatikai eszközök, vagy szociális helyzetek kezelésének készségével. A kéttannyelvű oktatás biztosítja a legmegfelelőbb intézményes kereteket a nyelvelsajátítás számára az általános iskolai korosztály számára. Ennek oka az, hogy nem elkülönült nyelvi formákat, hanem nyelvi tartalmakat közvetít tantárgyi kontextusban. A nemzetközi és hazai kéttannyelvű programokat megismerve, eredményeiket látva döntöttünk a program bevezetése mellett. A szakmai-pedagógiai érveken túl, a társadalom részéről történő sürgető igény is befolyásolt döntésünkben. A szülők nagy része már nem elégedett meg az emelt szintű nyelvoktatással, ennél hatékonyabb, intenzívebb oktatási formában óhajtja gyermekét nyelvre taníttatni. Mivel az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a nyelvoktatás iránti igény csak emelkedni fog, társadalmilag is hasznos lépésnek tűnik a profilváltás. 3. A magyar angol két tanítási nyelvű oktatás tárgyi, személyi és dologi feltételei 3.1. Objektív feltételrendszer Iskolánkban 1984-óta folyik angol nyelv oktatása, ezért idegennyelvű könyvek, kazetták, CD-k beszerzése folyamatosan történik. Jelenleg 2 angol nyelv oktatására kialakított nyelvi teremmel rendelkezünk. Számításaink szerint még 2 nyelvi terem kialakítása szükséges a korai kéttannyelvű oktatás biztosításához, melyek kialakítása a tanulócsoportok számának megfelelően folyamatosan történik. A kéttannyelvű órák csoportbontásakor kihasználásra kerülnek a már meglévő szaktantermek (rajz, informatika, természettudományi, színházterem) Iskolánkban nyelvi labor kialakítása már folyamatban van. Az idegen nyelv oktatásához szükésges taneszközöket külön fejezet tartalmazza. 3

4 3.2. Szubjektív feltételrendszer A közoktatásról szóló LXXIX. törvény 16. és 17. -a szerint történik meg a pedagógusok alkalmazása, vagyis az angol kéttannyelvű osztályokban az alkalmas, aki nyelvtanári végzettséggel, angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettséggel, vagy a tanított tantárgynak megfelelő végzettséggel és felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Jelenleg intézményünkben 4 angol nyelvtanári végzettségű, 1 angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettségű pedagógus dolgozik. 2 fő kiegészítő képzés keretében már elkezdte az angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettség megszerzését. A későbbiekben belső átképzésekkel és szükség szerint új kollégák felvételével szeretnénk biztosítani a személyi feltételeket. A pedagógus-továbbképzési keretből szeretnénk beiskolázni kollégákat a korai két tanítási nyelvű képzés speciális módszertanának elsajátításához. Anyanyelvi tanár alkalmazását megbízási szerződéssel, vagy nyelviskolán keresztül szeretnénk megoldani, a nyelvi órák vagy a készségtantárgyak tanításához. II. NEVELÉSI PROGRAM 1. A korai két tanítási nyelvű program alapelvei, céljai, feladatai A program célja A nyelvoktatás célja (általában) az, hogy a nyelv használóját hozzásegítse ahhoz, hogy sikeresen tudjon részt venni a kommunikációs folyamatban. A két tanítási nyelvű oktatás célja ennél összetettebb: az oktatási miniszter 8/2001 (III. 9.) rendelete egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján a következő: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a program kétnyelvű, tehát a célnyelv mellett az anyanyelv tanulása, fejlesztése és magas nyelvű művelése ugyanolyan fontos feladat. A tanulónak a ciklus végére, tehát az általános iskola befejezésekor képesnek kell lennie arra, hogy akár magyar nyelven, akár a tanult célnyelven folytathassa középfokú tanulmányait. Világossá kell tennünk, hogy az idegen nyelv nem szorítja ki az anyanyelvet, nem annak ellenében, hanem az anyanyelvvel teljes összhangban hoz létre kiegyensúlyozott személyiséget. 4

5 A célnyelvi tanulmányok, valamint a célnyelven tanulás természetesen felveti a többkultúrájúság kérdését is. Az angol nyelv tanulásával a program résztvevői az angol nyelvű kultúra, illetve kultúrák részesei is lesznek. Ez gazdagítja személyiségüket. Ugyanakkor, születésük okán a magyar kultúrkörbe tartoznak bele. A kétfajta kultúra nem gyengíti, hanem, ellenkezőleg, erősíti egymás hatását. Meg kell említeni a programnak egy másik, nem kifejezetten nyelvi célját: a más nyelvek, más népek és kultúrák megismerésének igényéből fakadóan azok létének elfogadását, nyitottságra, toleranciára nevelést. A korai, 6-7 éves korban megkezdett nyelvtanulás a későbbiekben behozhatatlan előnyt jelenthet. Az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaiból fakad, hogy az idegen nyelvet ebben az életkorban nem tanulják a gyerekek, hanem elsajátítják. Az idegen nyelv hangkészletét is ebben a korban a legkönnyebb befogadniuk és magukévá tenniük. A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben igen jó lehetőség adódik ennek megvalósítására, hiszen több forrásból, valós élethelyzetekből szívják magukba a célnyelvet. A gyerekek természetes kíváncsiságát és nyitottságát kihasználva még változatosabb módon tágítható látókörük, alakítható kommunikációs és szociális készségeik, hozzáállásuk. A nyelvi fejlődésen és az ismeretanyag bővítésén túl így több lehetőség nyílik készségek, képességek, ezáltal a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére. A két tanítási nyelvű programban alkalmazkodunk a gyerekek életkori sajátosságaihoz, így az angolul tanított tárgyak főleg a készségtárgyak közül kerülnek ki. Fontosak az idegen nyelvhez szoktatásban az említett tantárgyak motorikus és emocionális elemei, a tárgyakkal való manipulálás, a rajz. Az idegen nyelvű információ feldolgozásával van összhangban az informatika célnyelven való oktatása, melynek szakszókincse angol eredetű. Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelvű információk feldolgozására. Ezáltal alkalmassá váljanak arra, hogy tehetségüket kibontakoztatva tanulmányaikat középiskolában akár magyarul, akár angolul folytathassák. Célunk az angol nyelvterülethez kapcsolódó kultúrák elsősorban Nagy-Britannia megismerése, évenként szervezett önköltséges nyelvi táborokkal, lehetőség szerint anyanyelvi környezetben. Fontosnak tartjuk a türelemre, nyitottságra való nevelést, hogy tanulóink megértsék a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. 5

6 A fenti célkitűzés minél sikeresebb megvalósítása érdekében mi az alábbi feladatokat látjuk szükségesnek: Az idegen nyelvek létének tudatosítása, pozitív viszonyulás kialakítása a nyelvekhez Az angol, mint idegen nyelv tanulása iránti érdeklődés felkeltése, motiválás Gazdag angol nyelvi környezet, a beszédértés gyakorlásának változatos módjainak biztosítása Angol anyanyelvű tanár jelenléte, a tanulókkal való napi kapcsolata során anyanyelvi beszélő modell biztosítása, valamint személyén keresztül a nyelvre való érzelmi ráhangolás segítése. Változatos feladatok és tevékenységek, sok-sok szemléltetés révén a tartalmi elemek minél sikeresebb eljuttatása, és sikerélmény biztosítása A holisztikus személyiségfejlesztés érdekében a nyelvtanulásnak az általános tanulás alá rendelése (a gyereket tanítjuk, és nem a nyelvet) A gondolkodási készségeknek a nyelvi alapkészségek közé emelése, a memória-alapú nyelvtanulás helyett problémamegoldó, háttér-információt is felhasználni tudó nyelvtanulás segítése Az önálló, autonóm tanulási formák, nyelvtanulási és nyelven tanulási stratégiák elsajátítása és gyakorlása A célnyelvi kultúrák megismerése, azok értékeihez való pozitív viszonyulás kialakítása Nyitott, más népek és kultúrák iránt toleráns személyiségjegyek kialakítása Feladatunk, hogy a két tanítási program segítségével tanulóink képesek legyenek az idegen nyelv használatára, az idegen nyelven való gondolkodásra, értsék meg az idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladatok 2.2. Tanórán kívüli foglalkozások Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő foglalkozások - szakkörök Pedagógiai programunkban kiemelt jelentőségű a differenciálás, mely a fejlesztő tevékenységekben realizálódik. A tanórán kívüli szervezeti formák sorában kiemelkedően fontos funkciót töltenek be a szakkörök. Ezeknek célja, hogy tanulóink a kötelező tananyagon túl az érdeklődési irányuknak megfelelő egy-egy területen differenciáltabb ismereteket, tájékozottságot szerezhessenek. Terveink között szerepel angol nyelvű színjátszó-kör ill. irodalmi főleg ifjúsági irodalmat feldolgozó szakkör beindítása. Az érdeklődés felkeltése érdekében minden tanév II. félévében hagyományosan játékos angol nyelvű foglalkozásokat szervezünk nagycsoportos óvodások részére. 6

7 2.3. Versenyek, vetélkedők Diákjainkat rendszeresen indítjuk az angol nyelvhez kapcsolódó kerületi szaktárgyi versenyeken. Ezen kívül házi versenyeket is szervezünk: angol vers- és prózamondó verseny angol szépkiejtési verseny adott irodalmi művet feldolgozó olvasóverseny angol nyelvű drámaszakkör működtetése irodalmi művek előadása Ezen kívül felkészítjük tanulóinkat az iskolai Ki mit tud? -ra, és a sikeres produkciók a Dózsa Művelődési Házban szervezett Diákesten is bemutatásra kerülnek. 7

8 III. H E L Y I T A N T E R V 1. A tantárgyak rendszere, követelmények Az angol nyelvet és az angol nyelven oktatott tárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Negyedik osztálytól az Országismeret tantárgy keretében ismerkednek meg a tanulók az angol nyelvterületű országokhoz kapcsolódó szokásokkal, kultúrákkal. Az 1. osztálytól tanított informatika biztosítja a széleskörű információszerzést (Internet-használat). Az óratervek összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: Alsó tagozaton olyan tárgyakat tanítunk angolul, melyek konkrét tevékenységhez köthetők, így cselekvéssel összekapcsolva sajátíthatják el a gyerekek az idegen nyelv alapszókincsét. - környezetismeret 1-2. évfolyamon - országismeret 4. évfolyamtól - testnevelés, ének és technika 1-4. évfolyamon (osztályonként választható) - informatika 1. évfolyamtól választhatóan, 3. évfolyamtól kötelezően A nyelvi készség fejlesztését szolgálja felső tagozaton a történelem, informatika, országismeret célnyelven való tanítása, melynek szókincse, a tantárgyak jellege segíti a nyelv elsajátítását. Fakultatíve választható a természetismeret és a biológia angol nyelven történő tanítása. A magyar angol két tanítási nyelvű osztályba kerülés feltételei Az angol korai két tanítási nyelvű osztályba járhat az a gyerek, aki iskolaérett és a képességfelmérés alapján az osztályba javasoljuk. A szülők jelen lehetnek a képességméréseken. Az angol kéttannyelvű osztály felmérésén elsősorban a gyerekek memóriáját, logikus gondolkodását, kifejezőkészségét, kitartását, feladattudatát figyeljük a játékos elbeszélgetéskor. A képességfelmérések eredményeit a résztvevő pedagógusok értékelik ki, és a szülői igények figyelembevételével javasolják a gyerekek osztályba sorolását. Angol kéttannyelvű osztályba az iskola vonzáskörzetén kívül lakó tanuló is bekerülhet. Más iskolából való bekerülés feltételei: Az angol kéttannyelvű osztályba csak akkor veszünk fel tanulót, ha más kéttanyelvű iskolából érkezik hozzánk, vagy angol nyelvű iskolába járt eddig (célország). 8

9 A két tanítási nyelvű osztályban maradás feltételei Angol kéttanyelvű osztályban maradhat az a tanuló, aki a magasabb szintű követelményeket teljesíti (minimum közepes ill. megfelelt szinten), magatartása és szorgalma legalább változó minősítésű. Az a tanuló, aki valamely tárgyból javítóvizsgát tesz, általános tantervű osztályban folytathatja tanulmányait. Az osztályfőnökök novemberben és áprilisban tájékoztatják a szülőket a tanulók gyenge tanulmányi munkájáról vagy magatartási problémáiról, mely az emelt szintű osztályból való kikerülést eredményezheti. A nevelőtestület az év végi osztályozó értekezleten dönt az áthelyezésről. 9

10 2. A helyi tanterv magyar angol két tanítási nyelvű programjának hetes óraterve (Irányadó rendelkezések: 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról; 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) 1-8. évfolyam magyar - angol két tanítási nyelvű program tantárgy évfolyam magyar 7,5 7, matematika ,5 3,5 3 3 idegen nyelv környezetismeret 1 1 1,5 2 természetismeret 1 1 természetismeret 1,5 1,5 történelem 2 2 2,5 2,5 biológia 1,5 1,5 földrajz 1,5 1,5 fizika 1,5 1,5 kémia 1,5 1,5 országismeret ének rajz 1 1 0,5 0, technika testnevelés ,5 2,5 2,5 2,5 testnevelés informatika 0,5 0, osztályfőnöki Összes óraszám: ,5 25,5 25, angolul tanított ,5 9,5 min.35% 8,4 8,4 8,4 8,9 8,9 8,9 9,8 9,8 lehetséges max ,5 26,5 26, A sárga színnel kiemelt tantárgyakat angolul tanítjuk, ha a gyerekek képességei, a helyi adottságok megengedik. A 26/1997. (VII.10.) MKM rendeletnek megfelelően az angolul tanított tárgyak óraszáma eléri az összóraszám 35 %-t. 10

11 3. Alkalmazható tankönyvek 3.1. Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben is igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő nyelvi tankönyvcsalád kiválasztására. Elsősorban alkalmazkodnia kell az alsó tagozatos tanulók életkori sajátosságaihoz: - hangsúlyozza a nyelv kommunikációs és problémamegoldó funkcióját; - segítse a gyereket a nyelv valódi, ismeretközlő és befogadó használatában; - kezdeti időkben a négy nyelvi alapkészségből a hallás utáni szövegértésre, és a beszédkészségre építsen, - majd ezekből kiindulva fejlessze az olvasási, végül pedig az íráskészségeket - a gyerek tapasztalataiból induljon ki - feladat-, illetve témakör-központú legyen - ragadja meg a gyermek figyelmét és érdeklődési köreit Mindezeken túl a nyelvkönyvnek kidolgozott nyelvi programmal kell rendelkeznie, hogy a nyelv széles körű felhasználását tegye lehetővé. Segítse a pedagógust az alapos felkészülésben és a gyakorlati ötletek megvalósításában is. Nyújtson lehetőséget többféle módszer és munkaforma alkalmazásához, ismétléshez, ellenőrzéshez. Legyen forrása a házi feladatoknak és az önálló munkának. Tökéletes tankönyv nem létezik, ám a pedagógus felkészültsége kiegészíti a tankönyvek hiányosságait. 11

12 4. Az angol nyelv oktatásához javasolt taneszközök jegyzéke(kerettantervi ajánlás alapján) 4.1. Összesített taneszköz jegyzék Tanulói alapfelszerelés Tankönyv / Kurzuskönyv Tanulói munkafüzet Tanulói hangzóanyag Egynyelvű tanulói értelmező szótár Tanári alapfelszerelés Tankönyv / Kurzuskönyv Tanári kézikönyv Tanulói munkafüzet Hangzóanyag osztálytermi munkához Tanulói hangzóanyag Kétnyelvű középszótár Egynyelvű középszótár Kazettalejátszó Fénymásolási lehetőség Iskolai könyvtárnak A. Szótárak (könyv és elektronikus alakban kölcsönzésre és helyben használatra) kétnyelvű nagyszótár egynyelvű nagy értelmező szótár képes nagyszótár pop-up szótár elektronikus alakban B. Folyóiratok A munkaközösség és a tanulók igényei és érdeklődése szerint 2-3 idegen nyelvű gyermekújság, újság vagy folyóirat előfizetése. C. Könyvek és multimédiás anyagok A munkaközösség és a tanulók igényei és érdeklődése szerint a témakörlistának megfelelő folyamatos idegen nyelvi és anyanyelvi könyvtár fejlesztés a célországok kulturális, szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő könyvei terén. 12

13 Szertári felszerelés A. Készségfejlesztő könyvek, hangzó anyagok és multimédiás anyagok az iskolában tanított minden szintnek megfelelően hallott szöveg értése fejlesztésére beszédkészség fejlesztésére olvasott szöveg értése fejlesztésére íráskészség fejlesztésére integrált készségek fejlesztésére kulturális készségek fejlesztésére speciális szakmai készségek (szakközépiskolák) fejlesztésére vizsgakészségek fejlesztésére B. Gyakorlókönyvek, hangzó anyagok és multimédiás anyagok az iskolában tanított szinteknek megfelelően legalább egy tanulócsoportra való: nyelvtani gyakorláshoz szókincsfejlesztéshez nyelvhasználati szabályokhoz, kommunikációs feladatokhoz játékokhoz szerepjátékokhoz drámajátékokhoz projekt munkához szimulációkhoz (szakmai is) kétnyelvű középszótárak egynyelvű értelmező szótárak. igeszótár szaknyelvi szótár (szakközépiskolák) C. Könnyített olvasmányok az állomány évenkénti folyamatos fejlesztése mellet az iskolában tanított minden szintre: A munkaközösség által a gyerekek érdeklődésének és szintjeinek megfelelően kiválasztott 5-6 könyvből egy egész tanulócsoportnak elegendő példány Húsz-huszonöt féle különböző szintű könyvből kölcsönzésre néhány példány D. Mozgóképanyagok folyamatosan fejlesztve a munkaközösség által a témakörlistának és a tanulók érdeklődésének megfelelően tanfilmek, riportfilmek, dokumentum filmek, ismeretterjesztő filmek, játékfilmek Feladatlapok a filmekhez. E. Szakmódszertani könyvek az adott nyelvi munkaközösség érdeklődésének és szükségleteinek megfelelően az állományt folyamatosan fejlesztve 13

14 Alapfokú nevelés-oktatás TÉMA A témakörök feldolgozásához szükséges taneszközök az 1-4. évfolyamokon Az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerint A1, A2 szinteken A FELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek bemutatkozást, köszönéseket bemutató hangfelvételek, képek, képsorok, videofelvétel, írott szövegek, bemutatkozási játékok, társasjátékok, információs szakadékon alapuló játékok, szerepkártyák, kitöltésre alkalmas személyi adatlapok hozzájuk való interaktív feladatokkal rokonsági fokokat bemutató családfák, képek, információs szakadékon alapuló feladatok, családokat, családi életet bemutató hangzó és írott szövegek videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval különböző szokványos és attól eltérő napirendeket, életmódokat bemutató hangzó és írott szövegek, napirendet ábrázoló képsorok hozzájuk való feladatokkal, tanári útmutatóval, életmódot napirendet felmérő egyszerű kérdőívek házimunkákat otthoni foglalatosságokat bemutató képek, faliképek, szerepjátékok szerepkártyákkal, keresztrejtvény, szókártyák, szójátékok, mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos ritmikus mondókák, dalok különböző foglalkozásokkal kapcsolatos képek, képsorok, videofelvételek, társas játékok, szerepjátékok hozzájuk való szerepkártyákkal, információs szakadékon alapuló játékok, foglalkozásokat bemutató rövid hangzó és írott szövegek feladatokkal, tanári útmutatóval családi ünnepeket (születésnap, esküvő, karácsony, újév stb.) bemutató, képek, hangzó és írott szövegek, videofelvételek hozzájuk kapcsolódó feladatokkal, tanári útmutatóval Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső, belső jellemzése emberek külső belső leírását tartalmazó írott és hangzó szövegek, különböző korú, megjelenésű, nemű, öltözetű és viselkedésű embereket ábrázoló képek, képpárok leírások készítéséhez információs szakadék áthidalásával, jellemzéssel kapcsolatos feladatok és tanári útmutató különböző ruhadarabokat bemutató képes szótár jellegű falikép, szókártyák, játékszerek 14

15 Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok (pl. öltöztetős baba), interaktív játékok mindennapi és különleges lakóhelyeket és életmódokat bemutató képek, videofelvételek, írott és hangzó szövegek hozzájuk való feladatokkal, tanári útmutatóval földrajzi irányokat bemutató írott vagy hangzó szöveg, képekkel illusztrálva; település rajzos térképe és interaktív feladatok útbaigazítás gyakorlásához és intézmények neveinek megtanulásához hazai és célországbeli települések életét bemutató, településeket összehasonlító hangzó vagy írott szövegek feladatokkal és tanári útmutatóval célországok életét (alapvető földrajzi jellegzetességek, életmód, szokások stb.) bemutató összehasonlításra is alkalmas képek, írott és hangzó szövegek, videofelvételek megfelelő feladatokkal, tanári útmutatóval célországi ismereteket számonkérő vetélkedők, versenyek anyaga és útmutató élő és élettelen természeti jelenségeket bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval veszélyeztetett természeti környezetünk problémáit bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval egy-egy állat életét bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval célországok illusztrált természeti térképei földrajzi alakzatok és helyek gyakorlásához természeti környezetünk ismeretén alapuló vetélkedők, versenyek anyaga és útmutató Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola órarendek, a saját és célországi iskolákból tantárgyak összehasonlítása céljából célországi és hazai iskolai mindennapokat bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval célországi iskolai szabályok, házirend célországi és hazai iskolákat bemutató honlapok, prospektusok anyagai, melyek ötletforrásként szolgálhatnak az ideális iskola megalkotásához célországi ismereteken alapuló vetélkedők, versenyek anyaga és útmutató 15

16 Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. képek, képsorozatok, faliképek kétnyelvű vagy csak idegen nyelvű feliratokkal, magyarázatokkal az emberi test részeiről betegségek tüneteit, gyógymódjait ismertető írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval idegen nyelvű kártyák betegségek neveivel, tüneteivel, gyógymódokkal társasjátékhoz és szerepjátékhoz egészségmegőrzés, rajzos, szöveges tájékoztatók pl. fogmosásról osztályban végezhető egyszerűbb tornagyakorlatokat célnyelven tanító videók hangzó és írott szövegek orvosi-, fogorvosi-, baleseti- rendelésről feladatokkal, tanári útmutatóval Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél képes szótár jellegű faliképek, képek, képsorok hazai és célországi élelmiszerek, ételfajták neveivel élelmiszerek neveit gyakorló szókincsfejlesztő játékok, társasjátékok, szerepjátékok útmutatóval célország étkezési szokásait bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval egyszerű, órán is elkészíthető célországi ételek leírása, készítési útmutatóval ételkészítési eljárások képes, szöveges leírása, bemutatása videofelvételen ételkészítés lépésről lépésre képsorok, hangzó vagy írott utasításokkal konyhai eszközöket, műveleteket bemutató falikép feliratokkal célországi étkezési szokások bemutatása írott és hangzó szövegek, videofelvételek segítségével, feladatokkal, tanári útmutatóval Vásárlás: mindennapi bevásárlásaink; ajándékok ünnepekre a pénz szerepe életünkben, pénzzel kapcsolatos egyszerű tranzakciók bemutatása írott és hangzó szövegekben, videofelvételeken feladatokkal, tanári útmutatóval leggyakoribb öltözködési és iparcikkeket bemutató képes szótárszerű faliképek, képek, képsorok, kártyák interaktív játékokhoz tanári útmutatóval fogyasztással, vásárlással kapcsolatos írott és hangzó szövegek, videofelvételek feladatokkal, tanári útmutatóval 16

17 Utazás: utazási előkészületek; kedvenc közlekedési eszközöd Szabadidő, szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép, olvasás. vásárlással kapcsolatos szerepjátékok szerepkártyái, feladatai, tanári útmutató egyszerű autentikus, vagy egyszerűsített szemiautentikus hirdetések, prospektusok, útikönyvrészletek nyaralások tervezéséhez, feladatokkal, tanári útmutatóval hazai és célországi turisztikai látványosságok, érdekes tevékenységek bemutatása képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek, feladatokkal, tanári útmutatóval különféle utazási módok bemutatása reáliák (p. jegyek, menetrendek, útikönyvrészletek), képek, hangzó és írott szövegek segítségével, összehasonlítási-, választási-, szerepjátékszerű feladatok tanári útmutatóval híres célországi állomások, repülőterek, kikötők bemutatása videón utazással kapcsolatos játékok, társasjátékok (pl. kirakós térképek) különféle sportágak bemutatása képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek segítségével, feladatokkal, tanári útmutatóval sportolási szokásokkal kapcsolatos kérdőív sportolással kapcsolatos szabályokat, problémákat bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek segítségével, feladatokkal, tanári útmutatóval kulturális műsorok, illetve azok hátterét (pl. Hogyan készül?) bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek, feladatokkal, tanári útmutatóval érdekes hazai és célországi szabadidős tevékenységeket, hobbikat bemutató képek, képsorok, írott és hangzó szövegek, videofelvételek, feladatokkal, tanári útmutatóval egyszerű, a célnyelvi országra jellemző táncot tanító videó könnyített olvasmányok feldolgozását segítő feladatok, rejtvények, vetélkedők, tanári útmutatók 17

18 Kommunikációs tevékenységekhez szükséges taneszközök a 1-4. évfolyamon Hallott szöveg értése Beszédkészség TEVÉKENYSÉG MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK AJÁNLOTT TANESZKÖZÖK Olvasott szövegek értése rövid utasítások, amiket cselekvéssel lehet követni, csoportmunkára is alkalmas kártyákon apró mindennapi tranzakciók hangfelvétele gyerekdalok, versek, ritmikus mondókák, kiszámolók hozzájuk való mozgás leírásával, vagy ezeket bemutató videóval rövid párbeszédek képregényszerű képsorokkal, összekevert képekkel egyszerű elbeszélő jellegű szövegek (mesék, legendák, mindennapi történetek) egyszerű interjú szövegek különböző helyszíneken rövid hangfelvételek hangképzés, ritmus és intonáció utánzására bemutatkozáshoz használható szerepkártyák mindennapi egyszerű interakciók / tranzakciók lebonyolításához szükséges képek, segítő szavak, szituációs kártyák, szerepkártyák, kellékek (pl. pénzfajták, postai űrlapok, bevásárló cédula, árcédula, menetrend, jegy.) történetek elbeszéléséhez, jelenségek leírásához használható képek, képsorozatok, képregények, szövegrészletek beszédet generáló társasjáték (pl. Monopoly) néhány szavas képaláírások, beszédbuborékok rövid párbeszédek 18 kevés szöveget tartalmazó kifejezetten nyelvtanulók számára készült rajzfilmek rövid hallgatásra és párhuzamosan olvasásra szánt képregények hangzó anyaggal előadásra alkalmas jelenetek szövege és hangzó változata osztálynyelvben használandó mondatok, kifejezések kinagyított, illusztrált változata

19 Íráskészség Szókincsfejlesztés egyszerű táblázatok, térképek rövid, képeket kommentáló szövegek rövid elbeszélő, leíró jellegű szövegek humoros történetek, viccek dalszövegek, mondókák, versikék egyszerű baráti levél, üzenet, naplórészlet, beszámoló képes gyerekszótár; kétnyelvű (tanulói) szótár képes feladatok tárgyak, dolgok, emberek, tevékenységek, helyek, irányok stb. megnevezésére képek, képsorozatok amelyekhez aláírásokat, rövid szövegeket lehet készíteni összekevert szavak, amelyekből mondatokat lehet összerakni összekevert mondatok, párbeszédelemek, amelyekből szöveget lehet alkotni mondatok, amelyeket összekötve szöveget lehet létrehozni szövegek, amelyekbe hiányzó szavakat be lehet írni levelezőlap minta, ami után szöveget lehet alkotni plakát, amihez feliratot lehet készíteni hiányos szövegek, párbeszédek naplófeljegyzések, amiket folytatni lehet képes, szöveges szókártyák képes feladatlapok rajzos és írásbeli szókincsfeladatokkal szójátékok, társasjátékok, helyesírási játékok helyesírás gyakorlására alkalmas játékok (keresztrejtvény, társasjáték, bingo-tábla, Játék a betűkkel típusú játék, elektronikus játékok) képes szótár szerű faliképek, szóbokrok elektronikus szójátékok 19

20 gyűjteménye Nyelvtan, fogalomkörök a tantervi dokumentumokban felsorolt fogalomkörök gyakorlásához játékos feladatok a tantervi dokumentumokban felsorolt fogalomkörökkel kapcsolatos illusztrált, színkódolt ismétlő táblák, (pl. főnevek megszámlálhatósága, neme, igeidők, szórend, fokozás) Önálló ismeretszerzés és tanítási órán kívüli foglalkozások a célország gyerekeket is érintő ünnepeiről készült faliképek, képek, az ünnepekhez szükséges kellékek, dalok, dalszövegek, hangfelvételek, videofelvételek egyszerű, kezdő nyelvtanulóknak készült képregények, hangzó anyaggal előadható jelenetek szövege, hanganyaga célországi zenefelvételek, kották, dalszövegek vetélkedő feladatok ismeretterjesztő CD-romok rajzos, feliratos kifestőkönyvek rejtvényekkel, játékokkal, kézimunka, ajándékkészítés ötletekkel főleg szünidei gyakorlásra Önellenőrzés, értékelés a tananyag elsajátítását vizsgáló, hanganyaggal is ellátott játékos feladatlapok megoldással önellenőrzéshez, önértékeléshez az Európa Tanács által kifejlesztett Nyelvtanulási napló A1 szintű, gyerekeknek készült változata 20

21 Kommunikációs tevékenységekhez szükséges taneszközök a 5-8 évfolyamokon Hallott szöveg értése Beszédkészség TEVÉKENYSÉG MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK AJÁNLOTT TANESZKÖZÖK Olvasott szövegek értése Íráskészség Utasítások követéséhez: használati utasítások, receptek, útbaigazítások, készítési útmutatók Kérések, kérdések, közlések, események megértéséhez: interjúszövegek, riportok, elbeszélő, leíró jellegű szövegek, felhívások, beszámolók, tudósítások Információ kiszűrésére: magyarázatok, ismertetések, folyamatok leírása mindennapi egyszerű interakciók / képek, segítő szavak, szituációs kártyák, szerepkártyák, események, történetek elbeszéléséhez, jelenségek, képek, képsorozatok, képregények, szövegrészletek beszélgetésen alapuló interaktív játékok Szöveg lényegének megértéséhez: rövid párbeszédek elbeszélő jellegű szövegek, rövid történetek riportok, interjúk humoros történetek, viccek dalszövegek, versek kérdőívek üzenetek, közlemények levelezőlap, baráti levél, naplórészlet szórólapok, tájékoztató füzetek, műsorfüzetek térképek, grafikonok, táblázatok képes szótár; kétnyelvű (tanulói) szótár képek, képsorozatok elbeszélő, leíró jellegű szövegalkotáshoz 21 A2 szintű oktatófilmek, amelyek rövid dokumentum részleteket, interjúkat, mindennapi jeleneteket tartalmaznak beszéd strukturáló nyelvi elemeket tartalmazó illusztrált faliképek társadalmi érintkezéshez szükséges udvariassági formákat tartalmazó illusztrált faliképek Ismeretterjesztő, olvasást segítő CD-romok Szövegek extenzív olvasáshoz: az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti A2 szintű könnyített, illetve kétnyelvű olvasmányok a szépirodalom, meseirodalom, detektívregények, tudományos fantasztikus regények köréből írott és hangzó változatban osztályújság szerkesztéséhez, cikkek írásához szükséges ötletadó szövegek, feladatok és tanári

22 összekevert mondatok, bekezdések, párbeszédek, amelyekből a szövegkohéziós eszközök segítségével szöveget lehet alkotni képek párbeszédek írásához szövegek, amelyekbe hiányzó szavakat, kifejezéseket be lehet írni egyszerű kérdőívek, közvélemény kutatási kérdések baráti levélminta, egyszerű hivatalos panaszlevél minta, önálló levélíráshoz naplófeljegyzések, visszaemlékezések útmutató 22

23 Nyelvtan, fogalomkörök Önálló ismeretszerzés és tanítási órákon kívüli foglalkozások gyakori nyelvtani szerkezetek, ragozási táblázatok, kommunikációs eszközök képes szöveges bemutatása faliképeken sokszorosítható mondatszintű és szövegszintű nyelvtani és nyelvhelyességi gyakorlófeladatok a tantervben felsorolt fogalomkörök és kommunikációs eszközök gyakorlására megoldással iskolai könyvtárból kölcsönözhető könnyített olvasmányok (könyv és hanghordozó formában) a szépirodalom, tudományos fantasztikus irodalom, detektívregények, dokumentumkönyvek stb. köréből tanfilmek, könnyített riportfilmek, könnyített dokumentumfilmek, könnyített ismeretterjesztő filmek, könnyített játékfilmek könyvtárban helyben nézéshez feladatlapok a könyvekhez és a filmekhez nyelvtanuló számára készült nyelvtankönyvek és gyakorlatok megoldásokkal nyelvtanuló számára készült szókincs gyakorlatok megoldásokkal szótárak (könyv és elektronikus alakban kölcsönzésre és helyben használatra) kétnyelvű középszótár fonetikai jelekkel egynyelvű tanulói értelmező szótár fonetikai jelekkel képes tanulói szótár gyerekújságok szótárak pop-up szótár elektronikus alakban Önellenőrzés, értékelés a tananyag elsajátítását vizsgáló próbatesztek, diagnosztikus tesztek önellenőrzéshez elektronikus tesztek 23 önellenőrzéshez, önértékeléshez az Európa Tanács által kifejlesztett Nyelvtanulási napló A2 szintre alkalmas iskolai változata

24 az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti A2 szintű készségmérő illetve a tananyag elsajátítását vizsgáló, szókincset, nyelvtani ismereteket, produktív, receptív és interaktív készségeket írásban és szóban objektív és szubjektív módszerekkel mérő, értékelési útmutatóval rendelkező tesztek írott vagy elektronikus formában 24

25 25

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola 2013 Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet! A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben