INFORMATIKA HELYI TANTERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA HELYI TANTERV"

Átírás

1 INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné Prém Judit Informatika 5-6.o., Informatika 7.o., Informatika 8.o., Informatika 9-10.o. (tankönyv és munkafüzet) kerettantervre épülő Általános célok és feladatok A számítástechnika tantárgy tartalma korszerű, igyekszik követni a technikai fejlődéssel szinte naponta változó ismereteket, azokat az iskola a mindennapi életben alkalmazható formában oktatja. Logikai elrendezése a használati szinttől a belső működés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a tanulókat. Szemlélete az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember kialakítását célozza meg. A Számítástechnika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök biztonságos kezelésének elsajátíttatása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. A számítástechnika beleértve a multimédia- és az Internet-használatot is a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény minden egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban. A könyvtárhasználati oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár forrásközpont -ként történő felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a

2 használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: tudja kezelni a számítógépet és perifériáit felhasználói szinten. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Ismerje meg és tartsa be a baleset megelőzés szabályait. A nagy értéket képviselő berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait, a megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasználni. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek és eszközök közül a megfelelőt. Találkozzon olyan problémákkal, amit kalkulátorral, illetve számítógépes programokkal tud megoldani. Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen igénye algoritmusokat tervezni és megvalósítani. Ismerje meg a játékprogramokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Nyilvántartásban tudjon keresni kézzel, egyszerű keresővel, legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerkedjen meg az informatika és a társadalom kölcsönhatásával, a programok használatának jogi és etikai alapjaival. Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.

3 Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni, és a forrásokra hivatkozni. Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is.szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. Tárgyi és személyi feltételek Tárgyi feltételek: Az informatika-oktatáshoz szaktanterem szükséges: megfelelő világítás, elektromos hálózat, fehértábla, ergonómiailag megfelelő számítógépasztalok. Annyi számítógép, hogy lehetőleg minden diáknak jusson. Szükséges helyi hálózat szerverrel, nagysebességű Internet-kapcsolattal, hálózati nyomtatóval és szkennerrel. Ajánlott projektor vagy olyan szoftver, amely segíti a tanári bemutatást, az irányított közös munkát. Az informatika kerettanterv feltételezi a multimédia számítógépes hátteret, megfelelő méretű memóriával és háttértárakkal CD-olvasóval, hangkártyával, hangszóróval, mikrofonnal. Feltételezi továbbá a jogtiszta programokat: grafikus operációs rendszert, szükséges segédprogramokkal, (vírusellenőrző, tömörítő programokkal) böngésző, rajzoló, képszerkesztő programokkal, továbbá szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutató-készítőt, valamint magas szintű programozási nyelvet. Szükségesek az oktatóprogramok és a digitális oktatási anyagok is (pl. CD-n), továbbá szakkönyvek, folyóiratok, transzparensek, képek. Jó, ha rendelkezésre állnak más informatikai eszközök is: DVD, digitális kamera, TV, játék- és oktatórobotok, mobiltelefonok, számológépek. A hatékony oktatáshoz szükséges egy közeli (iskolai) könyvtár is. Ajánlott tankönyvcsalád: PL 0031 Informatika 5-6.osztály PL 0077 Informatika 9-10.o. PL 0032 Informatika 7. osztály PL 0078 Informatika 9-10.o. munkafüzet PL 0033 Informatika 8. osztály PL 0039 Informatika 5-6.o.munkafüzet PL 0040 Informatika 7. o. munkafüzet PL 0041 Informatika 8.o.munkafüzet Modulkönyvek: PL 0001 Út a forráshoz. Hagyományos könyvtár- és dokumentumhasználat 6-9.o. PL 0003 Út a forráshoz. Elektronikus könyvtár- és dokumentumhasználat 8-10.o. PL 0016 Táblázatkezelés Microsoft Excel 97 PL 0012 Számítástechnika középiskolásoknak PL 0019 Szövegszerkesztés Microsoft Word 97 PL 0014 Adatbázis-kezelés PL 0010 Turbo Pascal PL 0015 Hálózatokról PL 0020 Internetről PL 0066 Számítógépes grafika és prezentáció Személyi feltételek: Az informatika tantárgy, illetve a megfelelő integrált tantárgy oktatására tanári diplomával és informatikai szakképzettséggel rendelkező pedagógus kell. A szaktantermek ill. a hálózat üzemeltetéséhez rendszergazda is szükséges, kisebb hálózatok esetén, lehet az (egyik) informatika tanár is, megfelelő honorárium ellenében. A könyvtárba pedig könyvtáros tanár alkalmazása ajánlott.

4 Értékelés, ellenőrzés Formái : elméleti ismeretekből 1. Szóbeli feleltetés. 2. Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró). 3. Kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás készítése). gyakorlati ismeretekből 1. Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, totó, kérdőív). 2. Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás, meglévő ismeretek alkalmazása számítógépen). 3. Önálló munkavégzés számítógép segítségével. 4. Csoportos munkavégzés. Év végén érdemjeggyel való értékelés. Informatika 5.osztály. Cél Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt, bemutatni a tárgy sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban a játékban és a munkában. Egyszerű titkosírásos példákon meg kell mutatni a jelek, kódok, jelrendszerek alapvető szerepét az informatikában. Bevezetni a tanulókat a billentyűzet és az egér kezelésének alapjaiba. Megismertetni a tanulókat egyszerű példákon keresztül azzal, hogy a rajz és a szöveg szerkesztése számítógéppel is lehetséges. A tanulók algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Cél a térbeli tájékozódási képességet is fejlesztő gondolkodás fejlesztése. Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra. Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása. A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár forrásközpontként történő használatával.

5 5. évfolyam Évi óraszám: 37 óra, heti 1 óra TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Informatikai alapok 6 óra Tartalmak, tevékenységek Az információ. Információ megjelenési formái, beszéd, írás, nyomtatott forma kommunikáció. Jelölő és jelölt, a kettő kapcsolata, a jelek fajtái (képi, ikon, szimbólikus, stb). Információ továbbítása, fogadása. Az információ továbbításának eszközei: távíró, morze, telefon. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Értse meg, hogy ugyanazt az Tudjon információt ismeretet különféle jelekkel többféleképpen kifejezni. leírhatjuk. Tudja a leggyakrabban használt szimbólumok, ikonok jelentését a resztül legyen képes a Önálló feladaton ke- számítástechnikában. kódolás, dekódolás alkalmazására. Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző Tudjon információt megjelenési formái között. beszerezni különböző íráshordozókról. A számítógép részei és működése 6 óra Operációs rendszer használata 9 óra Egy lehetséges, játékos működési modell. Az információ feldolgozásának számítástechnikai eszközei: Bevitel ( billentyűzet ) Kivitel ( monitor ) Feldolgozás ( memória ) Tárolás ( mágneses háttértárak ) A gép működésének bemutatása (" emberke" modell). Háttértárak jelölése váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Programok futtatása, használata, könyvtárak létrehozása. Könyvtárszerkezet tudatosítása, elérési út, gyökérkönyvtár, alkönyvtár, aktuális könyvtár fogalma. A párbeszédablak és elemei, meghajtók azonosítója. Állományok fogalma, állományok azonosítója indítható állományok. Háttértárolók megjelenítése a sajátgép objektummal. Asztal, tálca, parancsikonok. Az egér használata. Parancsikonok megnyitása. Alkalmazás ablakok részei, kezelése. Több alkalmazás futtása. Váltás alkalmazások között. Ismerje fel az operációs rendszer szükségességét. Tudjon különbséget tenni az egyes eszközök között. Legyen képes háttér-tárak és könyvtárak váltására. Tudja használni a számítógép alapvető perifériáit. Legyen képes párbeszédes kapcsolatra a számítógéppel. Biztonsággal kezelje a háttértárolókat, felismerve annak lehetőségeit és veszélyeit. Ismerje fel a könyvtárak és állományok közötti különbséget. Tudja összehasonlítani az egyes eszközöket az adatfeldolgozásban való szerepük szerint.

6 TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Algoritmusok és adatok 12 óra Könyvtárhasználat 4 óra Tartalmak, tevékenységek Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Algoritmusok végrehajtása számítógépen. Algoritmus fogalmának játékos bevezetése. Alapfogalmak. A teknőc szerepe, irányítása. Programkészítés lépései. A teknőc állapotai. Teknőcműveletek. Számláló ciklus, ismétlések. Eljárások, paraméter nélküli eljárások. Eljárások módosítása, javítása. Memória használata, szerkesztési eljárások, elkészített logo file mentése. Alapfogalmak. Dokumentumismeret. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Teknőc mozgatása rajz nélkül a rajzlapon, mozgatás felfüggesztése. Egyszerű alakzatok készítése. Tudja elmenteni kész munkáját. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Algoritmusok tervezése geometriai alakzatok alapján. Ismétlések felhasználása összetett alakzatok rajzolásánál. Tudjon felismerni egyszerűbb algoritmusokat, modellezni egyszerűbb folyamatokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban. Tudjon konkrét feladataihoz ismereteket beszerezni változatos forrásból.

7 Értékelés: A szóbeli felelet alapján értékeljük a fogalmak használatát. A titkosírásoknál, kódoknál elsősorban a gyűjtő munkát és az órai aktivitást értékeljük. Kérjük számon a billentyűzet ismeretét, de ne értékeljük még használatának készségét. Ellenőrizzük a billentyűzet ismeretét, a billentyűk alapvető funkcióit. Szóban értékeljük a tanuló órai munkáját és a tájékozódó képességét a használt szoftverekben Az órai munkát, az elkészült algoritmust ill. programot vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók. A számítógépen elkészült munkákat értékeljük. A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak. A könyvtárhasználat órákon kérjük számon az alapfogalmak ismeretét, és ellenőrizzük, hogy képes-e eligazodni a könyvtár szabadpolcos állományában.

8 Informatika 6. osztály Cél Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt, bemutatni a tárgy sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a munkában. A tanulók készség szinten használják a billentyűzetet és az egeret. Egyszerű példák segítségével fejleszteni a tanulók szöveg, kép és hang kezelési ismereteit. A tanulók gondolkodásának fejlesztése. Cél a térbeli tájékozódási képességet is fejlesztő algoritmikus gondolkodás fejlesztése is. Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra. Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása. A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár forrásközpontként történő használatával.

9 6. évfolyam Évi óraszám: 37 óra, heti 1 óra TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Információ 5 óra Operációs rendszer használata 6 óra Algoritmusok Leíró nyelvek (LOGO nyelv) 15 óra Tartalmak, tevékenységek Számfogalom kialakulása, kódolása, Babilónia(idő mérése, 60-as számrendszer), római számok, arab számok, tizes számrendszer ( helyiértékes rendszer ). A BIT fogalma, a kettes számrendszer csak említés szintjén. Byte, Kbyte, Mbyte. Operációs rendszer pontosítása. Tárolási kapacitás Állomány keresése, másolása. Hálózati belépés és kilépés módja. Lemezek formatálása, rendszerlemez készítése a sajátgép objektum segítségével. Állományok másolása, törlése a sajátgép vagy intéző segítségével. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Változók fogalma. Változók beolvasása kiíratása. Programkészítés alapvető műveletek segítségével. Ciklusok egymásba ágyazása. (Ismétlés az ismétlésben.) Feltételes utasítások, ciklusok. Algoritmusok leírása metanyelven. Egyszerűbb példák metanyelvre. Többparaméteres eljárások. Rekurzió fogalma, rekurzív eljárások. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum A kalkulátor használata. Mértékegységek közötti váltás kalkulátorral. Legyen képes problémák megoldásához kalkulátort, kész programokat használni. Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre. hálózatban Legyen képes oktatóprogramok eredményes használatára. Tudja a szabályos sokszögek rajzolásának algoritmusát. Legyen képes szabályos sokszögekre bontható a- lakzatok megrajzolására. Végtelen ciklus. Kilépés végtelen ciklusokból. Ennek megfelelő WIN 95 (Operációs rendszerek). Alkalmazásinak felismerése és alkalmazása. Tudjon adott szempontok szerint keresni. Ismerje a hálózat felépítését, s a résztvevő gépek szerepét. Tudjon és alkalmazzon több módszert a fájlok mappák kezelésére. Ismerje fel az adott feladattól függően az elől és hátultesztelő ciklusok alkalmazásainak lehetőségeit. Szabályos sokszögek rajzolása az oldalhossz és oldalak száma alapján. Sokszögek rajzolása rekurzióval.

10 TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Ismerkedés alkalmazói programokkal 4 óra Tartalmak, tevékenységek Rajzolás a Paint programmal. Rajzi alapelemek Színbeállítás, háttér kifestése. Szövegírása a rajzlapra. Kész rajz betöltése, módosítása. Rajzok nyomtatása. Műveletek rajzrészletekkel. A vágólap fogalma. Transzformációk. Tükrözött, elforgatott ábrák készítése. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Képes legyen ábrákat, Tudjon kész rajzokat, rajzokat készíteni rajzoló ábrákat előre megadott programmal. szempontok szerint átalakítani, tervezni. Szövegszerkesztés alapjai 4 óra Könyvtárhasználat 3 óra Dokumentum és tipográfiai alapok. Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek. Bekezdések igazítása, formázása. Gyorsmenü használata a szerkesztésben. Saját készítésű rajzok beillesztése. Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Dokumentumtípusok: nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. Ismerje a billentyűzet karaktereit és fontosabb funkcionális lehetőségeit. Tudjon egyszerű mindennapi dokumentumokat készíteni. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudjon kiadott nyomtatott forma alapján dokumen-tumot készíteni. A szer-kesztésekhez ismerje a legfontosabb formázási lehetőségeket! Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.

11 Értékelés:A szóbeli feleletek alapján értékeljük a fogalmak használatát, a tanulói kiselőadásokat! A gyűjtő munkát és az órai aktivitást értékeljük. A logikai műveleteknek a megértését kérjük számon, összetett feladatok megoldását ne követeljük. Értékeljük a tanuló órai munkáját és a tájékozódó képességét a használt szoftverekben. A gyakorlatban kérjük számon, hogy képes az alapvető állományműveleteket elvégezni. Az órai munkát, az elkészült algoritmust ill. programot vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók. A számítógépen elkészült munkákat értékeljük. A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak. A könyvtárhasználati órákon kérjük számon az alapfogalmak ismeretét, és ellenőrizzük, hogy képes-e eligazodni a könyvtár szabadpolcos állományában.

12 Informatika 7.osztály Cél A tanulókban kialakítani a számítógépek, a hálózat, a szoftverek és más informatikai eszközök használatának képességeit. A megszerzett informatikai ismereteik rendszeres alkalmazása, az iskolai élet eseményeihez, vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...). Az algoritmikus és logikus gondolkodás fejlesztése, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, a számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra. Alkotó munkára nevelés, akár programot írunk a számítógéppel, akár rajzot vagy szöveges dokumentumot készítünk, a végeredmény egy új mű lesz. A korszerű információs technológiák (adatok szerzése, tárolása, megjelenítése, feldolgozása és kommunikáció) társadalomban játszott szerepének felismertetése, szerepük a munka és a szabadidő világában. Az informatika néhány etikai és jogi szabályának megismertetése.

13 7. évfolyam Évi óraszám: 37 óra, heti óraszám 1 óra vagy 55 óra, heti óraszám: 1,5 óra TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Az informatika alapjai 5 10 óra Az operációs rendszer használata 6 9 óra Hálózatok 6 9 óra Tartalmak, tevékenységek A számítógép fő részei. Információ kódolása, elemi jel, jelkészlet, kódolási szabály, kódrendszer. Az adat fogalma. A jelek csoportosítása. Jelhalmazok adatmennyisége. A kettes számrendszer, ASC-II. kódok. Adatátvitel, kommunikáció. Információ továbbítása, fogadása, fizikai átalakítása. Távíró, morze, telefon, az információ továbbításának modellje. Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül. Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Vírus fogalma, hatása. Víruskereső indítása és üzenetei. Vírusterjedés megakadályozása. Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása. Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése. Multimédia oktatóprogramok, oktatási anyagok. Számítógépek összekapcsolásának lehetőségei. Hálózati meghajtók, hozzáférés, userek jogosultsága. Egyszerűbb Novell parancsok. Lokális hálózatok. Történeti áttekintés, web és címek. WEB böngészők használata, keresési lehetőségek. Egy levelező program rövid bemutatása. Photo Editor, Web szerkesztők. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Ismerje a számítógép Tudja az adatátvitel főbb egységeit és azok egyszerűbb kódolási funkcióit! eljárásait! Ismerje az információ Ismerje vázlatosan az továbbításának eszközeit. informatikai eszközök működésének elvét! Az eddig tanult lemez, állomány és könyvtár műveletek alkalmazásának képessége valamilyen segédprogram segítségével. Legyen képes az Internetnek a felhasználásával egyszerű informatikai téma feldolgozása, pontos megfogalmazása. File-, könyvtár- lemezműveletek biztonságos alkalmazásának képessége. Tudjon másokkal kapcsolatot teremteni hálózaton keresztül. Tudjon magáról adatokat küldeni hálózati úton. Tudjon ada-tokat megkeresni, elérni internetes szolgáltatások segítségével.

14 TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Algoritmusok és adatok óra Dokumentumkészítés számítógéppel 6 8 óra fantáziájának megfelelő írásos anyagok megszerkesztésére! Könyvtárhasználat 4 óra Tartalmak, tevékenységek Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. Egyszerűbb műveletek, relációk, változók fogalma. Egyszerű adattípusok, változók deklarációja, változók beolvasása, direkt programok, műveletek stringekkel. karakterek kódjai. Fontosabb változó típusok. Elágazások. Numerikus példák matematikából. A szövegegységek. A karakter-, bekezdés- és oldalformázás. Felsorolás, sorszámozás, szerkesztési műveletek. Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák formázása, egyesítése, felosztása. Szegélyezés, árnyékolás. Képek, fájlok, objektumok beillesztése. Fejléc, lábléc, oldalsorszámozás. Táblázatok alkalmazásai Műveletek vágólappal. Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása. Képek bevitele. Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Szöveges és rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Legyen képes adott Legyen képes összetettebb problémákról al- probléma alapján direkt programok készítésére. goritmus készítésére! Ismerje a program fő Algoritmus alapján legyen képes kész program részeit. Tudja alkalmazni a változók kódolását! készítésére! Tudjon kész dokumentumot beolvasni, elmenteni, javítani. Ismerje az egyszerűbb formázási és szerkesztési lehetőségeket! Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. Legyen képes a könyvtár önálló használatára. Ismerje meg és tudja használni a legalapvetőbb kézikönyveket! Legyen képes nyomtatott forma alapján dokumentum létrehozására, önálló megszerkesztésére! Törekedjen szép, esztétikus munkára. Legyen képes önálló Tudjon feladataihoz dokumentumot választani és legyen képes a használatukra!

15 Értékelés: Szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. A szóbeli feleltetés alapján értékeljük a fogalmak használatát! Értékeljük a tanulói kiselőadásokat! A témából ellenőrző dolgozatot is írathatunk! A kódoknál elsősorban a gyűjtő munkát és az órai aktivitást értékeljük. Ellenőrizhetjük a tevékenységek algoritmusainak ismeretét papíron, elméletben is, de fontosabb, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban hogyan oldanak meg. Ezt kérjük számon. Tartózkodjunk az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt körülmények között károkat okozhatnak! Egy-egy feladat (például átnevezés) megoldását elegendő a tanulónak egyféle módon elvégeznie. Elsősorban a feladatmegoldás folyamatát, és ne csak a kész produktumokat értékeljük. A kódolási ismeretek esetében, a gépen megvalósított program értékelése kívánatos.a könyvtárhasználat tantárgyközi jellegéből fakadóan fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka közös megbeszélése.

16 Informatika 8.osztály Cél Korszerű alkalmazói készség fejlesztése, a számítógépeket, hálózatot, alapvető alkalmazásokat használni udó tanulók képzése. Az algoritmikus, logikus gondolkodás továbbfejlesztése. Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, az interaktív programok lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. Együttműködésre nevelés, csoportmunka, egyes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Alkotó munkára nevelés, új "termék" létrehozása, akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy táblázatot, a végeredmény egy új "termék" lesz. Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése, az információs társadalom kihívásai és lehetőségei. Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása, az iskolai élet eseményeihez, vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására. (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...). Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése. Tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait.

17 8. évfolyam Évi óraszám: 37 óra, heti 1 óra vagy 55 óra, heti 1,5 óra TÉMAKÖRÖK Ajánlott Óraszámok Az informatika alapjai 3 5 óra Algoritmusok és adatok óra Tartalmak, tevékenységek A számítógépek története, Neumann-elv. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Cpu Alu Operatív tár és fajtái Autonóm csatornák, buszrendszer. Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Mondatszerű leírás, folyamatábra és elemei. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. A lépésenkénti finomítás elve. Elemi és összetett adatok, egész és valós számok. Adatok sorozata. A ciklus mint ismétlés fogalma. Ciklusváltozó, ciklusmag, feltétel. A számláló ( FOR ) ciklus. Egyszerűbb programok tömb segítségével. A tömb fogalma. Beolvasás feltételes utasítás segítségével. Stringkezelés, szövegkezelő függvények Sorozatok, Beolvasás, kiíratás tömb segítségével. Rendezés, keresés, minimum maximum kiválasztás. Előltesztelő ciklus. Példák előltesztelő ciklusokra. Hátultesztelő ciklusok. Adatbeolvasás végjelig. Konverzió egyszerű adattípusok között. Adatbeolvasás ellenőrzése. A program áttekinthetősége. Egy programrészlet többszöri végrehajtásának elkerülése. Paraméterátadás, globális, lokális változók. Példák eljárásokra. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Ismerjen néhány alapvető Lássa a fejlődés lépései fejlődési lépést az és az adott kor technikai informatikában. összefüggéseit! Ismerje az informatika Ismerje fel, hogy a tanult fejlődésének magyar számítástechnikai alapismereteknek vonatkozásait. a gyakorlat- Tudjon problémát olyan pontosan megfogalmazni, hogy a számítógép segíteni tudjon a megoldásban. Legyen képes adott feladathoz algoritmusokat tervezni és megvalósítani. Ismerjen a mindennapi életből példákat algoritmusokra. Ismerje fel az algoritmus szerkezeteket! ban hol alkalmazhatóak. Tudjon a mindennapi életből vett példák alapján algoritmusokat kódolni. Tudjon néhány lépésből álló algoritmusokat alkotni! Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat!

18

19 TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Dokumentumkészítés számítógéppel 8 12 óra Az adatkezelés alapjai 8 13 óra Könyvtárhasználat 3 5 óra Tartalmak, tevékenységek Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Szerzői jog. Felhasználói etika. Tantárgyi anyag készítése. Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák kitöltése módosítása, másolása. Az adatbázis-táblázatra vonatkozó alapfogalmak rekord, mező, mezőnevek fogalma megadása, adatbevitel lehetséges módozatai. A táblázat celláinak azonosítása, egyszerű táblázat létrehozása. Egyszerűbb műveletek cellák között. Képletek bevitele cellákba. Táblázat, cellák formázása. Egyszerűbb adattípusok. Keresés, válogatás. Keresési lehetőségek, keresési módszerek előnyei. Keresési feltételek megadása, logikai feltételek. Javítás, törlés, bővítés. Rendezés, kulcsok használata rendezésnél. Rendezés különböző szempontok szerint. Táblázatok oszlopainak és sorainak rendezése adott feltételek alapján. Szűrés módjai, szűrőfeltételek (kijelöléssel, kizárással, űrlappal, irányított szűrés). Egyszerűbb függvények használata. Grafikonvarázsló használata. Grafikon készítése. Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. Követelmények A továbbhaladás Optimum feltételei Minimum Legyen képes Problémafelvetés alapján, forrásválasztásra és szerkesztő segítségvel, beszámolók készítésére. A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Az adatbázis-kezelés a- lapvető ismerete. Ismerje az adatok gyűjtésének, feldolgozásának keresésének lehetőségeit adatbázisok- különböző ban. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni! Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni! Diagram készítése táblázat alapján. Tudja, hogy a tárgyszó, Legyen képes segítséggel illetve szakjelzet a könyvegyszerű keresési tartalmát fejezi ki. Tudjonfeladatokat megoldani a a szakjelzet alapján atárgyi katalógus szabadpolcon ismeret-felhasználásávalterjesztő műveket keresni.

20 Értékelés: Az előző évfolyam ismereteinek felelevenítése, rendszerezése után diagnosztizáló felmérés javasolt. Értékeljük az önálló gyűjtőmunkát, kiselőadást. Azt ellenőrizzük és értékeljük, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban hogyan oldanak meg: tömörítés, kicsomagolás, víruskeresés. Ezt kérjük számon. Tartózkodjunk az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt körülmények között károkat okozhatnak! Az értékelés történhet például egy nyers formázatlan szöveg megadásával, hozzá megformázott kinyomtatott mintát kell mellékelni, valamint egyértelmű formázási utasítást (pl. milyen betűtípus, betűméret, igazítás legyen). Az értékelés lehet egyedi, szöveges is; a munka folyamatát és az eredményét értékeljük! A felsorolt fogalmakat is kérjük számon. Ne írassunk dolgozatot a konkrét szerkesztőből! Igyekezzünk érdekes munkát adni. Ha előre közöljük a tanulókkal a feladat javítókulcsát, jobban megértik, hogy mi a fontosabb szabály, követelmény. Elsősorban a kész produktumokat értékeljük, a tartalom és forma összhangjának szempontjából Részesítsük előnyben a tantárgyi feladatmegoldást, például: fizika, matematika, logika, kémia, földrajz, háztartástan táblázatok, szimulációk készítése. Például egy adott témával kapcsolatos táblázatot készítsen a diák, amelyhez a táblázat alapadatait megadjuk, ezt kell a diáknak beírnia, majd a tanult képletek segítségével az új leszármaztatott adatokat kiszámítania. A kész adatbázisok használatánál a keresés eredménye értékelhető.a tanultak gyakorlati végrehajtása alapján értékeljük a tanulók teljesítményét. Összetett feladatsorral is ellenőrizhetünk. Például rövid dokumentumot kell készíteni, tömöríteni, e- mailben (mellékletként) elküldeni a tanárnak.a kiselőadásokat, házi dolgozatokat értékeljük.olyan feladatok megoldására kerül sor, amely egy konkrét tantárgyhoz kapcsolódik, a megfelelő szaktanárral együtt az értékelés során vegyük figyelembe a könyvtár- és dokumentumhasználat színvonalát.

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum

Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum Informatika /2. osztály NAT Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben

Informatika helyi tanterv

Informatika helyi tanterv Informatika helyi tanterv 2005. PÁGISZ és ÁMK, 2005. november 29. A tanterv a következı elveket kívánja megvalósítani: - korosztálynak megfelelı elmélet - számonkérhetı, gyakorlati hasznú feladatok - informatikai

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2.

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2. Tanári kézi az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz 31 1. Szabályok a számítógépteremben 2. Év eleji ismétlés I. 3. Év eleji ismétlés II. 4. Jel

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (0. évfolyamos képzés) 9.A1 9.A2 csoport

TANMENET INFORMATIKA (0. évfolyamos képzés) 9.A1 9.A2 csoport 9.A1 9.A2 csoport 3 óra/hét I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek csoportosítása 3. Kód, kódolás, bináris kód 4. A kommunikáció általános modellje 5. Az információ

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam M úvészet, közm úvel ódés, kommunikáció szakmacsoportos

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2013.

BBS-INFO Kiadó, 2013. BBS-INFO Kiadó, 2013. Bártfai Barnabás, 2013. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra 5. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 15 1. Alapvető tudnivalók... 17 1.1. A számítógép... 17 1.2. Az adatok tárolása... 18 1.2.1. Lemezegység azonosítás... 21 1.2.2. Állományok azonosítása...

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra 4. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a magyar közoktatásban Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Témavezető: Dr. Dömösi Pál Készítette: Orosz Csaba Gazdaságinformatikus

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Mitől fut a futóbab? projektterv

Mitől fut a futóbab? projektterv Mitől fut a futóbab? projektterv Készítette Dienes Dóra, Fodor Alice és Susán Katalin Összefoglalás Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra? 9 csoport számára tervezett növénytani

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben