OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:..."

Átírás

1 sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... KÉRDEZÉS KEZDETE: kérdezői igazolványszám hó.... nap... óra... perctől

2 TÁRKI Rt. 2 OECD kérdőív 1. Milyen iskolaszinteken oktat az iskola? (1.) igen nem a. Általános iskola alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 2 X b. Általános iskola / gimnázium (5, 6, 7, 8. évfolyam) 1 2 X c. Szakképző évfolyamok és programok érettségire épülő OKJ szakmákban (pl. érettségi utáni szakképzés évfolyamon) 1 2 X d. Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 1 2 X e. Gimnázium évfolyam 1 2 X f. Szakközépiskola (9-12. évfolyam) 1 2 X g. szakiskola általánosan képző évfolyamai (9-10. évfolyam) 1 2 X h. Szakiskola szakképző évfolyamai ( évfolyam) 1 2 X 2. Az Önök iskolája állami vagy magániskola? Ki az iskola fenntartója? (2.) 1 települési önkormányzat 2 megyei önkormányzat 3 egyház, felekezet 4 alapítvány, magánszemély 5 központi költségvetési szerv 6 egyéb, éspedig: 9 NT 3. Az iskola költségvetése hozzávetõlegesen milyen százalékban származik a következő forrásokból? Kérem, hogy az 1. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! (3.) százalék NT a. Állami (minisztériumi, önkormányzati) támogatás % 999 X b. Tandíj vagy a szülők által fizetett iskolahasználati díj % 999 X c. Adományok, pénzadomány, szponzorálás, hagyaték, szülõk által létrehozott pénzalap % 999 X d. szakképzési hozzájárulás % 999 X e. pályázat % 999 X f. saját bevétel % 999 X g. Egyéb, éspedig:.. % 999 X Összesen 1 00 % 4. Mekkora településen működik az iskola? (4.) 1 Falu, község (3000 lakosnál kevesebb) 2 Kisváros, község ( lakos) 3 Város ( lakos) 4 Nagyváros ( lakos) 5 Budapest belső kerületei 6 Budapest külső kerületei, illetve kék busszal elérhető vonzáskörzete 9 NT

3 OECD kérdőív 3 TÁRKI Rt. 5. Az iskola (pl. az igazgató) dönt-e a középfokú programokban tanító új tanárok szerződtetéséről? (8.) 1 igen 2 nem 6. Ebben a tanévben hány betöltetlen álláshely van az iskola középfokú programjait érintő tanári állások közül? (9.) HA NINCS BETÖLTETLEN ÁLLÁS = 0!.állás 99 NT 7. Milyen módszereket alkalmaztak a hiányzó munkaerő biztosítására? (10.) a. Véglegesen vagy átmeneti időre középiskolai szaktanári képesítéssel rendelkező tanárt szerződtettek? b. Alacsonyabb képesítéssel vagy más képesítéssel rendelkező pedagógust szerződtettek? igen nem NT c. Meghirdetett órát (tárgyat) töröltek? d. Néhány tanulócsoport létszámát növelték? e. A többi tanár túlórában látja el a feladatokat? 8. Az Önök tapasztalatai szerint milyen területen nehéz képesítéssel rendelkező középiskolai tanárt találni? (11.) igen nem NT a. Anyanyelv b. Matematika c. Idegen nyelvek d. Társadalomtudományi tantárgyak e. Természettudományi tantárgyak f. Technika g. Rajz és műalkotások elemzése h. Testnevelés i. Informatika j. Gazdasági tantárgyak k. Műszaki tantárgyak l. Egyéb, éspedig:. középfokú programok alatt itt és a további kérdésekben a 9-12 évfolyamokat értjük. Ha külső szervezet (minisztérium, oktatásfelügyelet) irányítja ide a tanárokat, akkor nem -et jelölj!

4 TÁRKI Rt. 4 OECD kérdőív 9. Hogyan ösztönzi az iskola a középfokú programokban tanító tanárok szakmai fejlődését? Ez magába foglalhat egyéni tanulást, együttműködésen alapuló fejlesztést éppúgy, mint formális kurzusokat. (12.) a. Az iskola külön költségvetéssel rendelkezik a tanárok továbbképzésének finanszírozására? b. Az iskola időt biztosít a tanároknak a szakmai fejlődésre (pl. a tanév során szakmai napokat tart, gondoskodik a továbbképzésben résztvevő tanárok helyettesítéséről)? c. Az iskola belső továbbképzést szervez (pl. a tanárok egymás óráit látogatják, vezető tanárok szervezett formában megosztják tapasztalataikat a fiatalabb kollégákkal, munkaközösségi konferenciákat tartanak, részt vesznek fejlesztési vagy kutatási munkában)? d. Az iskola informálja a tanárokat a külső továbbképzési lehetőségekről? igen nem NT e. Egyéb, éspedig: Az elmúlt tanévben a középfokú programokban tanító tanárok hány százaléka vett részt (13.) középfokon oktató tanárok NT a. informatikai jellegű szakmai továbbképzésen? % -9 X b. egyéb szakmai továbbképzésen? % -9 X Szakmai fejlődésen értünk minden olyan tevékenységet, amely a tanár tudását, tapasztalatát, készségeit és más, foglalkozásához kapcsolódó kézségeit fejleszti.

5 OECD kérdőív 5 TÁRKI Rt. 11. Az elmúlt iskolaévben (2000/01) a középfokú programokban tanító tanárok közül részt vett-e bárki a 2. VÁLASZLAP -on felsorolt típusú szakmai továbbképzések valamelyikén az informatikát is beleértve? (14.) igen nem NT a. Tantárgyi, módszertani vagy más oktatással kapcsolatos tanfolyamok vagy fórumok b. Konferenciák, ahol tanárok vagy kutatók bemutatják módszertani és kutatási eredményeiket és oktatással kapcsolatos problémákat vitatnak meg. c. Diplomát adó képzés (pl. szakvizsgát adó képzés, Ph.D.). d. Óralátogatás más iskolákban. e. A tanárok rendszeresen, szervezett formában (pl. munkaközösségben) megvitatnak egyes tanítási, illetve nevelési kérdéseket (adminisztratív ügyekkel foglalkozó értekezletek nem tartoznak ide) f. Vezető tanári óralátogatás / tanácsadás, az iskola vagy tanügyigazgatási szerv által elismert vagy támogatott, szervezett formában történő tanári tapasztalatátadás g. Kutatási-fejlesztési kapcsolat oktatással-neveléssel kapcsolatos témakörben (pl. új tanítási módszerek, tantervfejlesztés, a számítógép-használat beépítése a tantervbe) h. Részvétel tanári hálózatban (amelyet pl. külső szervezet hozott létre, vagy az interneten szerveződött) i. Cég felkeresése (pl. adott szakma oktatásához köthető cég felkeresése) 12. A középfokú beiskolázáskor milyen gyakran veszik figyelembe a következő szempontokat? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (16.) a. A tanuló a lakóhelye szerint az iskola körzetébe tartozik-e? b. A diák korábbi tanulmányi eredménye (vagy szintfelmérő teszt)? soha vagy ritkán néha gyakran vagy mindig NT c. Felvételi vizsga eredménye? d. Az előző iskola ajánlása? e. A szülők az iskola nevelési elveit vagy vallási meggyőződését támogatják-e? f. A diák érdeklődése egy bizonyos program, tagozat, tantárgy iránt? g. A már bekerült diákok családtagjai előnyben részesülnek-e a felvételi során?

6 TÁRKI Rt. 6 OECD kérdőív 13. Általában milyen gyakran tanulnak a középfokú programokban tanuló diákok a következő formákban? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (17.) a. A tanulócsoportok többé-kevésbé véletlenszerűen alakulnak ki b. A hasonló képességű diákok kerülnek egy csoportba c. A diákokat úgy osztják el, hogy képesség szempontjából minden csoport vegyes legyen soha vagy ritkán néha gyakran vagy mindig NT d. A diákokat a tanár szakértelme szerint osztják el e. A hasonló korú diákok kerülnek egy tanulócsoportba f. A tanulócsoportokat a diákok által választott program vagy tantárgy szerint állítják össze (pl. idegen nyelv) g. A tanulócsoportok kialakításánál figyelembe veszik a szülők, illetve gondviselők igényeit. 14. Vezet az iskola folyamatos nyilvántartást a középfokú programokban tanuló diákokról a következő szempontok szerint? HA VEZET: Minden tanár hozzáfér ehhez a nyilvántartáshoz? (18.) HA IGEN: Minden tanár hozzáfér? igen nem igen nem a. Milyen tantárgyakat / modulokat választott a tanuló 1 2 X 1 2 X b. Tanulmányi eredmények (dolgozatokra és feladatokra kapott érdemjegyek) 1 2 X 1 2 X c. Viselkedési problémák (pl. verekedés, drogfogyasztás, stb.) 1 2 X 1 2 X d. Mulasztott órák / napok 1 2 X 1 2 X e. Iskolán kívüli teljesítmény (közösségi munka, nyári gyakorlat) 1 2 X 1 2 X f. Érettségi eredmények 1 2 X 1 2 X

7 OECD kérdőív 7 TÁRKI Rt. 15. Kap-e az iskola működésével kapcsolatos visszajelzést a következő csoportoktól? (19.) igen nem NT a. Regionális vagy országos oktatási szerv (szakmai ellenőrző szerv) b. Helyi szakhatóság vagy iskolafenntartó c. Munkaadó (ahol a tanulók a szakmai gyakorlatot töltik) d. Szülői szervezetek (pl. iskolaszék, szülői munkaközösség) e. Tanári szervezetek (pl. tanári munkaközösség, szakszervezet) f. Tanulói szervezetek (Diákönkormányzat, ifjúsági szervezet) g. Független vizsgaközpont (tanulók eredményei) 16. Biztosít-e az iskola számítógépet (munkaállomást) oktatási célra a diákoknak vagy a tanároknak? (20.) 1 igen 2 nem 24 - RE 17. Melyik évben használták először a következőket itt az iskolában? (22.) a. Hagyományos szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő alkalmazások, mint például a Word illetve az Excel? évben még nem használják NT 1 9 X b. Világháló (Internet)? 1 9 X c. Tanárok és diákok részére hozzáférhető ? 1 9 X 18. A középfokú programokban tanító tanároknak körülbelül hány százaléka használja a következő információtechnológiai eszközöket? (23.) Tanárok százaléka NT a. Számítógépet oktatási célra legalább havonta egyszer (Pl. az osztályteremben tanítási segédeszközként, bemutatáshoz, tanulási segédeszközként stb.) b. A világhálót oktatási célra legalább havonta egyszer (Pl. tananyag beszerzésére, információkeresés bemutatásához, az iskola diákjainak összekapcsolására más iskolák diákjaival stb.) c. Az t oktatási célra legalább havonta egyszer (Pl. házi feladat küldésére és fogadására, diákokhoz intézett visszajelzésre, stb.) % 9 X % 9 X % 9 X számítógépen CD-ROM vagy hangkártya használatára alkalmas számítógépeket értünk. A zsebméretű, kizárólag szórakozás céljait szolgáló számítógépek nem tartoznak ide! oktatási célúnak a tanítás tervezésére, szervezésére, a diákok értékelésére, segédanyagok internetről való letöltésére stb. -re használt gépeket tekintjük.

8 TÁRKI Rt. 8 OECD kérdőív 19. A következő számítógéppel kapcsolatos tevékenységek hozzátartoznak-e a középfokú programokra járó diákok rendszeres feladataihoz? Kapnak-e a tanulók legalább havonta egyszer ilyen feladatokat? (24.) igen nem NT a. Számítógép-használat (fájlok mentése, nyomtatás stb.) b. Dokumentumok írása szövegszerkesztővel (gépelés, szerkesztés, formázás) c. Illusztráció készítése grafikai program segítségével d. Számítások készítése táblázatkezelő programmal (mappa létrehozása, képletek használata, információrendezés) e. Programozás (programok írása különböző programnyelveken pl. logo, pascal, stb.) f. Kommunikáció en keresztül tanárokkal és más diákokkal g. Információ küldése, keresése és használata elektronikus formában. h. Oktatási programok használata (pl. tesztek, feladatok megoldása) 20. A középfokú oktatásban milyen rendszerességgel használnak számítógépet a következő célokra? (25.) egyáltalán nem keveset sokat NT a. Az önálló tanulás képességének elsajátíttatására b. A fogyatékos tanulók oktatását és egyéni tanulását segítő eszközként c. Azért, hogy a tanulók a tanórákon saját tempójukban haladhassanak d. Tantárgyak közötti ismeretek összekapcsolása (tantárgyak közötti koncentráció, integráció) e. Szimulációs programok segítségével történő oktatás, képzés (valódi helyzetet szimuláló programok alkalmazása) f. Információk hozzáférhetővé tétele az Internet segítségével

9 OECD kérdőív 9 TÁRKI Rt. 21. Az információs- és kommunikációs technológiák (ICT) mely területén működik együtt az iskola más oktatási intézményekkel, magáncégekkel vagy más szervezetekkel, például minisztériummal, önkormányzattal, városi könyvtárral, stb.? Kérem, hogy a 3. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! (26.) a. Információ- és kommunikációtechnológiával kapcsolatos szoftver, hardver, tananyag adományozása, cseréje, közös vásárlása b. az információ- és kommunikációtechnológia alkalmazásával szerzett oktatási tapasztalatok (pl. kommunikáció, információcsere, közös kutatási programok) c. Szakmai továbbképzés az információ- és kommunikációtechnológia területén d. Egyéb informatikai fejlesztés (pl. szoftverfejlesztés, számítógépes hálózat kiépítése, tanulási környezet megteremtése, tananyagfejlesztés) e. Közös számítógépes hálózat vagy közös hálózati rendszer fenntartása, közös karbantartás nincs együttműködnek más oktatási intézménnyel magáncégekkel más szervezetekkel NT X X X X X f. Oktatási szolgáltatás (pl. on-line órák) X g. Egyéb X

10 TÁRKI Rt. 10 OECD kérdőív 22. A 4. VÁLASZLAP -on felsoroltak közül mely tényezők gátolják az iskolát informatikai céljai elérésében? (27.) gátolja nem gátolja 01. Nincs elég tanári használatra fenntartott számítógép 02. Nincs elég tanulói használatra fenntartott számítógép 03. Elavult számítógépek (3 évnél régebbi) 04. Nem megfelelő a karbantartás és a technikai segítségnyújtás 05. Nincs elég példány az oktatási szoftverekből 06. Nem elég sokféle (típusú) a rendelkezésre álló szoftver 07. A rendelkezésre álló szoftver gyenge minőségű NT 08. A tanároknak nincs idejük olyan órákra készülni, amelyek során a számítógép szerepet kapna 09. Nehéz a számítógépet beépíteni az oktatás kialakult gyakorlatába 10. Nincs elég személyzet a gépet használó diákok felügyeletéhez 11. Órarendi problémák az osztályok géphez juttatásában 12. Nincs Internet kapcsolat 13. Nehezen használható a szerényebb képességű diákokkal 14. Nincs idő arra, hogy az iskolában használjuk az Internetet3 világhálót 15. A tanárok órabeosztásában nincs idő arra, hogy Internet (világháló) lehetőségeit felfedezzék 16. Nincs elég hely a számítógépek megfelelő tárolására 17. A tanárokat nem érdekli a számítógép-használat, vagy nem hajlandók rá 18. A tanárok nem rendelkeznek a számítógép oktatási célú használatához szükséges ismeretekkel (nem tudják használni a számítógépet) 19. Nincs elég képzési lehetőség a tanárok számára 20. Nincsenek meg az eszközök ahhoz, hogy megakadályozzák a számítógépek ellopását vagy tönkretételét 21. A fejlesztéseket nem támogatja a fenntartó 22. Gyenge infrastruktúra (távközlés, áramszolgáltatás, hálózatkapacitás, stb.)

11 OECD kérdőív 11 TÁRKI Rt. 23. A 4. VÁLASZLAP -on felsoroltak közül mi gátolja leginkább az információ- és kommunikációtechnológiák használatát? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És mi a második legnagyobb akadály? És a harmadik? (28.) sorszáma az előző táblázatból NT a. A legnagyobb akadály 99 X b. A második legnagyobb akadály 99 X c. A harmadik legnagyobb akadály 99 X 24. AZ 1. KÉRDÉS ALAPJÁN JELÖLD, HOGY A KÖVETKEZŐK KÖZÜL MELY PROGRAMOKBAN OKTAT EZ AZ ISKOLA! TÖBB VÁLASZ LEHET! 1 Gimnázium kérdezd meg a kérdéseket! 2 Szakközépiskola kérdezd meg a kérdéseket! 3 Szakiskola általánosan képző évfolyamai (9-10. évfolyam) kérdezd meg a kérdéseket! 4 Szakiskolai szakképző évfolyamai (11-12 évfolyam) kérdezd meg a kérdéseket! A TANULMÁNYI IDŐVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKNÉL HASZNÁLD AZ 5. VÁLASZLAPOT!

12 TÁRKI Rt. 12 OECD kérdőív GIMNÁZIUMI PROGRAM 25. Milyen gyakran használja az iskola a pályaválasztási tanácsadás következő eszközeit a gimnáziumi programban a végzős diákok esetében? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (30.) AKKOR IS VÁLASZOLJON A KÉRDÉSEKRE, HA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁST AZ ISKOLÁTÓL FÜGGETLEN SZERVEZET VÉGZI! Soha vagy ritkán Néha Gyakran vagy mindig NT a. A tanterv külön óraszámot biztosít erre a célra b. A szaktanárok tanmenetében szerepel a tantárgyhoz kapcsolódó pályaválasztási tanácsadási modul c. A program során végig minden diák részletes egyéni irányításban részesül d. Előadások vagy tanórák formájában időnként tájékoztatást kapnak a diákok az előttük álló pályaválasztási lehetőségekről e. A diák egyéni útmutatást kap tanárától vagy az iskolai szakembertől f. Szervezett tanácsadás nincs, de a diákok tanáraiktól esetenként segítséget kapnak g. Az iskola meghívására munkaadók és különböző állásban dolgozó munkavállalók a tanítási időn belül vagy azon kívül beszélgetnek a diákokkal h. Az iskola meghívására felsőoktatási intézmények képviselői beszélgetnek a diákokkal i. Az iskola szervezésében a diákok munkaügyi központokat vagy pályaválasztási tanácsadó szolgálatokat keresnek fel j. Az iskola szervezésében a diákok felsőoktatási intézményekbe látogatnak 26. Az elmúlt tanévben a gimnáziumi program végzős diákjainak hány százaléka kapott személyre szabott pályaválasztási tanácsot? (31.).százalék 999 NT Pályaválasztási tanácsadáson azt értjük, hogy az iskola rendes működése során mindent megtesz, hogy segítsen a diákoknak dönteni a továbbtanulásról vagy elhelyezkedésről.

13 OECD kérdőív 13 TÁRKI Rt. 27. A következő kérdések az iskola gimnáziumi programjában az oktatásra fordított idő különböző aspektusaival kapcsolatosak. (32.) HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. a. Ebben a programban általában hány HÉTIG járnak a diákok iskolába? (ne vegye figyelembe az iskolán kívüli tanulást vagy képzési időt!) b. HETENTE HÁNY NAP van tanítás? (Ne vegye figyelembe a heti rendszer szakképzési napokat, ha azokat a tanuló munkahelyen tölti, mivel ezt a következő táblázatban kell majd figyelembe venni.) c. Ebben a programban általában HETI HÁNY ÓRÁJUK van a diákoknak? (Vegye figyelembe az iskolán belüli szakmai gyakorlatot is, kivéve, ha az iskolai tanműhely üzemszerűen működik, azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére, mert ezt a következő táblázatban kell majd jelölni. d. Ebben a programban általában hány PERCIG tartanak az órák?

14 TÁRKI Rt. 14 OECD kérdőív 28. A következő kérdések a gimnáziumi program iskolán kívüli tanulás részét képező rendszeres tevékenységekre vonatkoznak. (33.) EGY NAP HAT VAGY TÖBB HATVANPERCES ÓRÁT JELENTSEN! HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! a. Ebben a programban hány NAP SZAKMAI GYAKORLATA van egy diáknak? (Kérjük írjon 0-t, ha a programban nem szerepel ilyen, vagy ha a gyakorlati illetve szakmai képzés az iskolában történik! Itt jelezze, ha a szakmai gyakorlat az iskola saját tanműhelyében, üzemében folyik ugyan, de az üzemszerűen működik; azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére. b. Hány NAP SZERVEZETT TÁRSADALMI MUNKÁBAN vesz részt egy diák? (Írjon 0-t, ha az iskolai oktatás részeként ebben a programban a diákok nem vesznek részt szervezett társadalmi munkában. Ne számítsa ide a szakmai gyakorlatot!) 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Társadalmi munkának számít pl. a helyi közösség érdekében végzett szolgálat (öregek látogatása, parkgondozás, erdõtisztítás, stb.)

15 OECD kérdőív 15 TÁRKI Rt SZAKKÖZÉPISKOLAI PROGRAM 29. Milyen gyakran használja az iskola a pályaválasztási tanácsadás következő eszközeit a szakközépiskolai programban a végzős diákok esetében? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (30.) AKKOR IS VÁLASZOLJON A KÉRDÉSEKRE, HA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁST AZ ISKOLÁTÓL FÜGGETLEN SZERVEZET VÉGZI! Soha vagy ritkán Néha Gyakran vagy mindig NT a. A tanterv külön óraszámot biztosít erre a célra b. A szaktanárok tanmenetében szerepel a tantárgyhoz kapcsolódó pályaválasztási tanácsadási modul c. A program során végig minden diák részletes egyéni irányításban részesül d. Előadások vagy tanórák formájában időnként tájékoztatást kapnak a diákok az előttük álló pályaválasztási lehetőségekről e. A diák egyéni útmutatást kap tanárától vagy az iskolai szakembertől f. Szervezett tanácsadás nincs, de a diákok tanáraiktól esetenként segítséget kapnak g. Az iskola meghívására munkaadók és különböző állásban dolgozó munkavállalók a tanítási időn belül vagy azon kívül beszélgetnek a diákokkal h. Az iskola meghívására felsőoktatási intézmények képviselői beszélgetnek a diákokkal i. Az iskola szervezésében a diákok munkaügyi központokat vagy pályaválasztási tanácsadó szolgálatokat keresnek fel j. Az iskola szervezésében a diákok felsőoktatási intézményekbe látogatnak 30. Az elmúlt tanévben a szakközépiskolai program végzős diákjainak hány százaléka kapott személyre szabott pályaválasztási tanácsot? (31.).százalék 999 NT Pályaválasztási tanácsadáson azt értjük, hogy az iskola rendes működése során mindent megtesz, hogy segítsen a diákoknak dönteni a továbbtanulásról vagy elhelyezkedésről.

16 TÁRKI Rt. 16 OECD kérdőív 31. A következő kérdések az iskola szakközépiskolai programjában az oktatásra fordított idő különböző aspektusaival kapcsolatosak. (32.) HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. a. Ebben a programban általában hány HÉTIG járnak a diákok iskolába? (ne vegye figyelembe az iskolán kívüli tanulást vagy képzési időt!) b. HETENTE HÁNY NAP van tanítás? (Ne vegye figyelembe a heti rendszerű szakképzési napokat, ha azokat a tanuló munkahelyen tölti, mivel ezt a következő táblázatban kell majd figyelembe venni.) c. Ebben a programban általában HETI HÁNY ÓRÁJUK van a diákoknak? (Vegye figyelembe az iskolán belüli szakmai gyakorlatot is, kivéve, ha az iskolai tanműhely üzemszerűen működik, azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére, mert ezt a következő táblázatban kell majd jelölni. d. Ebben a programban általában hány PERCIG tartanak az órák?

17 OECD kérdőív 17 TÁRKI Rt. 32. A következő kérdések a szakközépiskolai program iskolán kívüli tanulás részét képező rendszeres tevékenységekre vonatkoznak. (33.) EGY NAP HAT VAGY TÖBB HATVANPERCES ÓRÁT JELENTSEN! HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! a. Ebben a programban hány NAP SZAKMAI GYAKORLATA van egy diáknak? (Kérjük írjon 0-t, ha a programban nem szerepel ilyen, vagy ha a gyakorlati illetve szakmai képzés az iskolában történik! Itt jelezze, ha a szakmai gyakorlat az iskola saját tanműhelyében, üzemében folyik ugyan, de az üzemszerűen működik; azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére. b. Hány NAP SZERVEZETT TÁRSADALMI MUNKÁBAN vesz részt egy diák? (Írjon 0-t, ha az iskolai oktatás részeként ebben a programban a diákok nem vesznek részt szervezett társadalmi munkában. Ne számítsa ide a szakmai gyakorlatot!) 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Társadalmi munkának számít pl. a helyi közösség érdekében végzett szolgálat (öregek látogatása, parkgondozás, erdõtisztítás, stb.)

18 TÁRKI Rt. 18 OECD kérdőív SZAKISKOLA ÁLTALÁNOSAN KÉPZŐ ÉVFOLYAMAI 33. Milyen gyakran használja az iskola a pályaválasztási tanácsadás következő eszközeit a szakiskola általánosan képző programját befejező (10.-es) diákok esetében? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (30.) AKKOR IS VÁLASZOLJON A KÉRDÉSEKRE, HA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁST AZ ISKOLÁTÓL FÜGGETLEN SZERVEZET VÉGZI! Soha vagy ritkán Néha Gyakran vagy mindig NT a. A tanterv külön óraszámot biztosít erre a célra b. A szaktanárok tanmenetében szerepel a tantárgyhoz kapcsolódó pályaválasztási tanácsadási modul c. A program során végig minden diák részletes egyéni irányításban részesül d. Előadások vagy tanórák formájában időnként tájékoztatást kapnak a diákok az előttük álló pályaválasztási lehetőségekről e. A diák egyéni útmutatást kap tanárától vagy az iskolai szakembertől f. Szervezett tanácsadás nincs, de a diákok tanáraiktól esetenként segítséget kapnak g. Az iskola meghívására munkaadók és különböző állásban dolgozó munkavállalók a tanítási időn belül vagy azon kívül beszélgetnek a diákokkal h. Az iskola meghívására felsőoktatási intézmények képviselői beszélgetnek a diákokkal i. Az iskola szervezésében a diákok munkaügyi központokat vagy pályaválasztási tanácsadó szolgálatokat keresnek fel j. Az iskola szervezésében a diákok felsőoktatási intézményekbe látogatnak 34. Az elmúlt tanévben a szakiskola általánosan évfolyamait befejező (10.-es) diákok hány százaléka kapott személyre szabott pályaválasztási tanácsot? (31.).százalék 999 NT Pályaválasztási tanácsadáson azt értjük, hogy az iskola rendes működése során mindent megtesz, hogy segítsen a diákoknak dönteni a továbbtanulásról vagy elhelyezkedésről.

19 OECD kérdőív 19 TÁRKI Rt. 35. A következő kérdések az iskola ezen, általánosan képző szakiskolai programjában az oktatásra fordított idő különböző aspektusaival kapcsolatosak. (32.) HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. a. Ebben a programban általában hány HÉTIG járnak a diákok iskolába? (ne vegye figyelembe az iskolán kívüli tanulást vagy képzési időt!) b. HETENTE HÁNY NAP van tanítás? (Ne vegye figyelembe a heti rendszer szakképzési napokat, ha azokat a tanuló munkahelyen tölti, mivel ezt a következő táblázatban kell majd figyelembe venni.) c. Ebben a programban általában HETI HÁNY ÓRÁJUK van a diákoknak? (Vegye figyelembe az iskolán belüli szakmai gyakorlatot is, kivéve, ha az iskolai tanműhely üzemszerűen működik, azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére, mert ezt a következő táblázatban kell majd jelölni. d. Ebben a programban általában hány PERCIG tartanak az órák?

20 TÁRKI Rt. 20 OECD kérdőív 36. A következő kérdések az általánosan képző szakiskolai program iskolán kívüli tanulás részét képező rendszeres tevékenységekre vonatkoznak. (33.) EGY NAP HAT VAGY TÖBB HATVANPERCES ÓRÁT JELENTSEN! HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! a. Ebben a programban hány NAP SZAKMAI GYAKORLATA van egy diáknak? (Kérjük írjon 0-t, ha a programban nem szerepel ilyen, vagy ha a gyakorlati illetve szakmai képzés az iskolában történik! Itt jelezze, ha a szakmai gyakorlat az iskola saját tanműhelyében, üzemében folyik ugyan, de az üzemszerűen működik; azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére. b. Hány NAP SZERVEZETT TÁRSADALMI MUNKÁBAN vesz részt egy diák? (Írjon 0-t, ha az iskolai oktatás részeként ebben a programban a diákok nem vesznek részt szervezett társadalmi munkában. Ne számítsa ide a szakmai gyakorlatot!) 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Társadalmi munkának számít pl. a helyi közösség érdekében végzett szolgálat (öregek látogatása, parkgondozás, erdõtisztítás, stb.)

21 OECD kérdőív SZAKISKOLA SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMAI 37. Milyen gyakran használja az iskola a pályaválasztási tanácsadás következő eszközeit a szakiskola szakképző programját befejező (12.-es) diákok esetében? Soha vagy ritkán, néha, gyakran vagy mindig? (30.) AKKOR IS VÁLASZOLJON A KÉRDÉSEKRE, HA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁST AZ ISKOLÁTÓL FÜGGETLEN SZERVEZET VÉGZI! Soha vagy ritkán Néha Gyakran vagy mindig NT a. A tanterv külön óraszámot biztosít erre a célra b. A szaktanárok tanmenetében szerepel a tantárgyhoz kapcsolódó pályaválasztási tanácsadási modul c. A program során végig minden diák részletes egyéni irányításban részesül d. Előadások vagy tanórák formájában időnként tájékoztatást kapnak a diákok az előttük álló pályaválasztási lehetőségekről e. A diák egyéni útmutatást kap tanárától vagy az iskolai szakembertől f. Szervezett tanácsadás nincs, de a diákok tanáraiktól esetenként segítséget kapnak g. Az iskola meghívására munkaadók és különböző állásban dolgozó munkavállalók a tanítási időn belül vagy azon kívül beszélgetnek a diákokkal h. Az iskola meghívására felsőoktatási intézmények képviselői beszélgetnek a diákokkal i. Az iskola szervezésében a diákok munkaügyi központokat vagy pályaválasztási tanácsadó szolgálatokat keresnek fel j. Az iskola szervezésében a diákok felsőoktatási intézményekbe látogatnak 38. Az elmúlt tanévben a szakiskola szakképző programján végző diákok (12-esek) hány százaléka kapott személyre szabott pályaválasztási tanácsot? (31.).százalék 999 NT Pályaválasztási tanácsadáson azt értjük, hogy az iskola rendes működése során mindent megtesz, hogy segítsen a diákoknak dönteni a továbbtanulásról vagy elhelyezkedésről.

22 TÁRKI Rt. 22 OECD kérdőív 39. A következő kérdések az iskola szakiskolai szakképző programjában az oktatásra fordított idő különböző aspektusaival kapcsolatosak. (32.) HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. a. Ebben a programban általában hány HÉTIG járnak a diákok iskolába? (ne vegye figyelembe az iskolán kívüli tanulást vagy képzési időt!) b. HETENTE HÁNY NAP van tanítás? (Ne vegye figyelembe a heti rendszer szakképzési napokat, ha azokat a tanuló munkahelyen tölti, mivel ezt a következő táblázatban kell majd figyelembe venni.) c. Ebben a programban általában HETI HÁNY ÓRÁJUK van a diákoknak? (Vegye figyelembe az iskolán belüli szakmai gyakorlatot is, kivéve, ha az iskolai tanműhely üzemszerűen működik, azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére, mert ezt a következő táblázatban kell majd jelölni. d. Ebben a programban általában hány PERCIG tartanak az órák?

23 OECD kérdőív 23 TÁRKI Rt. 40. A következő kérdések a szakiskola szakképző programjának iskolán kívüli, a tanulás részét képező rendszeres tevékenységekre vonatkoznak. (33.) EGY NAP HAT VAGY TÖBB HATVANPERCES ÓRÁT JELENTSEN! HA A PROGRAMON BELÜL EGYSZERRE TÖBBFÉLE IDŐBEOSZTÁS MŰKÖDIK, VÁLASSZA AZT, AMELYBEN A LEGTÖBB DIÁK VAN VAGY AMELYIK A LEGINKÁBB JELLEMZŐ! AZOK AZ OSZLOPOK, AMELYEK MÁS ISKOLASZINTNEK FELELNEK MEG, MARADJANAK ÜRESEK! a. Ebben a programban hány NAP SZAKMAI GYAKORLATA van egy diáknak? (Kérjük írjon 0-t, ha a programban nem szerepel ilyen, vagy ha a gyakorlati illetve szakmai képzés az iskolában történik! Itt jelezze, ha a szakmai gyakorlat az iskola saját tanműhelyében, üzemében folyik ugyan, de az üzemszerűen működik; azaz a tanulók a tanműhelyben (tangazdaságban, tanszállodában, stb.) értékesített termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat teljesítenek külső vevőkör részére. b. Hány NAP SZERVEZETT TÁRSADALMI MUNKÁBAN vesz részt egy diák? (Írjon 0-t, ha az iskolai oktatás részeként ebben a programban a diákok nem vesznek részt szervezett társadalmi munkában. Ne számítsa ide a szakmai gyakorlatot!) 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:.... óra... perc Társadalmi munkának számít pl. a helyi közösség érdekében végzett szolgálat (öregek látogatása, parkgondozás, erdõtisztítás, stb.)

24 TÁRKI Rt. 24 Útmutató a kérdezőknek a KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK kérdőívhez TÁRKI Rt november A kutatást az Országos Közoktatási Intézet megbízásából végezzük. A vizsgálat célja a középiskolákra vonatkozó néhány alapadat összegyűjtése. Ezekből az adatokból az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy statisztikai kötetet ad ki, mely a tagországok középfokú oktatási struktúrájának összehasonlító elemzését teszi lehetővé. Az adatgyűjtés két módon történik. A főcímnek tekintett iskolákba a válaszadásra felkérő levél mellett egy adatlapot is küldtünk és emellett egy kérdőívet kell lekérdezned vagy az iskola igazgatójától vagy annak helyettesétől. A kérdőív nem használható az adatlap nélkül és az adatlap sem kérdőív nélkül! Ha valamelyik nem készül el, vagy az igazgató megtagadja a vizsgálatban való részvételt, akkor mielőbb értesítsd erről instruktorodat, hogy meg tudja szervezni a pótkérdezést. Minden kieső főcím iskolához ugyanis meghatározott pótcím iskola tartozik. A pótcím lehet, hogy az ország másik végében található. Instruktorod fogja megszervezni, hogy a pótcím iskolát megkérdezzék, ezért fontos, hogy mielőbb értesítsd őt. Ugyancsak elképzelhető, hogy más körzet iskolájának pótcíme a Te instruktorod körzetében található, ezért lehetséges, hogy a kérdezés időszakában újabb iskola címét kapod meg instruktorodtól. (A főcímek sorszáma közötti. Az első pótcím 1001 és 1310 közötti, a második pótcím 2001 és 2310 közötti sorszámú. Tehát a 015-ös számú iskola első pótcímének sorszáma 1015, második pótcíméé pedig 2015) Az első feladatod az, hogy a főcímkártyán szereplő iskolákat végigtelefonáld. (Ahol tudjuk az iskola igazgatójának nevét és telefonszámát, ott ezt a címkártyára felírtuk. A feltüntetett nevek és telefonszámok tavalyi adatok. Ahol ilyen adat nem szerepel, ott telefonkönyvből keresd ki az iskola telefonszámát.) Tisztázd minden főcímiskola igazgatójával, hogy hajlandó-e részt venni a kutatásban. Ha igen, beszéld meg vele, hogy mikor válaszol ő vagy helyettese a nálad lévő kérdőívre és emlékeztesd arra is, hogy a postán kiküldött adatlapot is szeretnéd majd kitöltve megkapni. (Ha néhány nappal későbbre beszélitek meg a találkozót, akkor -ha ezt nem érzed túlzott rámenősségnek- előző nap telefonálj rá még egyszer, hogy kitöltötték-e az adatlapot. Ezzel megspórolhatod azt, hogy interjú után újból el kelljen menned az adatlapért. Legyen nálad mindig tartalék adatlap arra az esetre, ha elkallódott volna a postai példány.) Ha pótcím iskolával kell felvenned a kapcsolatot, akkor telefonálj az igazgatónak és beszéld meg vele, hogy hajlandó-e részt venni a kutatásban (a kutatás fő témakörei az adatlap elején található tájékoztatóban vannak felsorolva). Ezekbe az iskolákba neked kell elvinned az adatlapot és neked kell átadnod a TÁRKI-s papírra nyomtatott felkérő levelet is. Nagy valószínűséggel kétszer kell tehát a pótcím iskolába elmenned: egyszer, amikor kiviszed az adatlapot és másodszor, amikor elhozod azt kitöltve. Természetesen a pótcímeken is meg kell kérdezned a kérdőívet. A pótcímekre is érvényes, hogy ha nem sikerül a kérdezés mielőbb értesítsd instruktorodat, hogy gondoskodni tudjon a következő pótcím kérdezéséről. Kövess el minden tőled telhetőt, hogy minden iskolában sikerüljön a kérdezés. A kérdezés menete A kérdőívre az igazgató, vagy helyettese válaszolhat. Először kérdezd meg a személyes kérdőívet, majd kérd el a kitöltött adatlapot is, és még ott a helyszínen tételesen nézd is át azt. Az adatlapnak ugyanaz lesz a sorszáma, mint az általad lekérdezett kérdőívnek. A kérdőív kérdezéséhez szükséges általános tudnivalók A kérdőív és az adatlap egy-két kérdés kivételével a évfolyamok egészére, vagy azok egy részére (pl évfolyam) gyűjt adatot. Ezt mindig hangsúlyozd a válaszoló számára és kérdezz rá, hogy ennek figyelembe vételével töltötték-e ki az adatlapot is. Ha az iskolában különböző képzési irányokon - a kérdőívben ezt programoknak nevezzük - tanítják ezt a korosztályt úgy a válaszok egy részénél ezt is figyelembe kell venni. A kérdezés 4 programra terjed ki: gimnázium (9-12. osztály), szakközépiskola (9-12. osztály), szakképző iskolák általánosan képző évfolyamai (9-10. osztály) és szakképző iskolák szakképző évfolyamai ( osztály).

25 OECD kérdőív 25 Hangsúlyozni szeretnénk, hogy egy képzési irányon belül a különböző tagozatú osztályok nem számítanak külön programnak. Például a gimnáziumi nyelvtagozatos és általános tagozatú osztálya egy gimnáziumi programként kezelendő, a szakközépiskola különböző szakmákra képző osztályai is ugyanazt a szakközépiskolai programot jelentik, viszont ha egy iskolán belül gimnazistákat és szakközépiskolásokat is képeznek, akkor abban az iskolában két program fut a évfolyam számára. A hat és nyolcosztályos gimnáziumok esetében az okozhat nehézséget, hogy a kérdéseket itt is a évfolyamra vonatkozóan kell megválaszolni. Ha ilyen iskolában jársz külön is hangsúlyozd, hogy a gimnáziumi megfelelő évfolyamú osztályaira gondoljon, amikor válaszol. A kérdésekről 4. kérdés: Ha Budapest környéki településen kérdezel figyelj a kódolásra, mert a kék busszal elérhető települések esetében a 6-os kódot kell jelölnöd. 5. kérdés: A középfokú programok alatt mindig a évfolyamos diákok oktatását értjük. Ez a kifejezés itt fordul elő először. 14. kérdés: Nyilvántartásnak tekintjük az osztálynaplót, az érettségi törzslapját és minden egyéb strukturált feljegyzést, legyen az akár papíron, akár számítógépben. 24. kérdés: Az 1. kérdésben bejelölted, hogy milyen programok vannak az iskolában. Minden programra le kell kérdezned a megfelelő blokkot. Ez a kérdés segít eligazodni abban, hogy melyik blokkokat kell feltenned A fekvő táblázatokhoz (pl kérdés) sok a megjegyzés és a lábjegyzet. Hogy ezt ne kelljen mindig mind felolvasnod ezért a táblákat válaszlapra is rátettük. Ha úgy gondolod, hogy segíti munkádat, akkor ezt a válaszlapot is használd és a többi hasonló táblázatos kérdés: A táblázatok utolsó két oszlopa a 13. és 14. évfolyam helye. Neked ezeket sehol sem kell kitöltened, hiszen évfolyamra kérdezünk. Mivel ez egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, kénytelenek voltunk ezeket az oszlopokat is bent hagyni, mert más országok eltérő iskolarendszerében ezekre az oszlopokra is szükség van. A második fekvő táblában a szakmai gyakorlattal és társadalmi munkával töltött napok számát éves szinten kell megadni. Az adatlapról Az adatlapot még az iskolában, a válaszolóval együtt nézd át! Az adatlap minden, az iskolában futó oktatási programnak megfelelő cellájában adatnak kell szerepelnie. Az általad lekérdezett kérdőív segítségével ellenőrizd, hogy minden programra vonatkozóan megválaszolták-e az adatlapot. Ahol nincs adat, ott kérdezz rá, hogy mi a hiány oka, és az adatlapon is megtalálható technikai kódok jelölésével egészítsd ki az önkitöltős kérdőívet. Ha valahonnan a nulla maradt ki (nulla százalék, nulla fő) akkor írd be a nullát. (Az 5. kérdésben, ha nincs az iskolának számítógépe, akkor elegendő, ha az összesen sorban nulla van. Ha megbecsülni sem tudja a hiányzó adatot, jelöld a NT kódját; ha pedig nem vonatkozik az iskolára, vagy a programra a kérdés X-et jelölj. Ilyenkor az általános szabályoknak megfelelően a lapszélén indokold is ezt meg. Ha valahonnan véletlenül maradt ki egy számadat, akkor azt is pótold. A kérdezés befejeztével írd fel a válaszoló nevét, beosztását és az iskola telefonszámát, illetve javítsd ezeket az adatokat a címkártyán, ha változott. Köszönjük munkádat!

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. A KUTATÁSI ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI FVSZ Szakmai nap 2015. november 26. Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Az OKJ fejlesztése I. A szakképzési törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

KÖKIR. koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről. Budapest, 2009. június 19.

KÖKIR. koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről. Budapest, 2009. június 19. KÖKIR Sajtótájékoztat koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről Budapest, 2009. június 19. 1 Stratégiai cél a korábban különálló programok helyett: egységes hatósági keretrendszer

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Munkaügyi ismeretek 2008.

Munkaügyi ismeretek 2008. Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Munkaügyi ismeretek 2008. A kutatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés (ÉTOSZ) felkérésére készül.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában

Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában BODNÁR Gabriella 1, BEREZVAI Szabolcs 2, VERASZTÓ Zsolt 3, SZILÁGYI Brigitta 4 Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában Oktatás a 21. században A tanulás mindannyiunk életét

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

IV. Best Practice Fórum. Helyszín: VISTEON Hungary. Best Practice Felmérés tapasztalatai

IV. Best Practice Fórum. Helyszín: VISTEON Hungary. Best Practice Felmérés tapasztalatai IV. Best Practice Fórum Helyszín: VISTEON Hungary Best Practice Felmérés tapasztalatai Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései az Emberi Erıforrás menedzsment területen Dr. Németh Balázs 2007.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 1.2 3. 35. 35/A. 35/B.

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 1.2 3. 35. 35/A. 35/B. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 1.2 3. (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket,

Részletesebben

Középfokú iskolák OECD ADATLAPOK. nemzetközi vizsgálat. 2001 A válaszadás önkéntes! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!

Középfokú iskolák OECD ADATLAPOK. nemzetközi vizsgálat. 2001 A válaszadás önkéntes! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat ADATLAPOK 2001 A válaszadás önkéntes! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Az OECD megbízásából egy statisztikai kiadványhoz végzünk adatgyűjtést

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Gyakorlati kézikönyv a megváltozott munkaképességő ügyfelek számára szolgáltatást nyújtók részére Készült

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben