2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ: Képzési Terv oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal"

Átírás

1 FAT: 0036 FNYSZ: oldal

2 Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı szervezet, amelynek tevékenysége alapvetıen az oktatásra, a gazdasági- és képzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadásra, valamint a könyvkiadásra irányul. A Perfekt tevékenységei közül központi szerepet az oktatás, szakképzés és vizsgáztatás tölti be. Az oktatás magas színvonalát a több mint öt évtizedes tapasztalataink, a szakterületüket kiválóan ismerı és jól felkészült oktatók, a szakirányú felsıoktatási intézményekkel folytatott eredményes, szerzıdéses viszonyon alapuló együttmőködés, valamint saját kiadványaink biztosítják. A tanfolyamok résztvevıinek száma összességében évente meghaladja a húszezer fıt. Az oktatásban részt vevık az élet valamennyi területét képviselik. Az oktatási üzletággal szorosan együttmőködve a Perfekt foglalkozik gazdasági- és képzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadással és könyvkiadási tevékenységgel is. Kiadói tevékenységünk szervesen kapcsolódik az oktatáshoz, ezzel biztosítva annak tankönyvigényét. A képzési terv tartalmi felosztása: 1. Kiemelt feladatok 1. Kiemelt feladatok 2. A képzésben résztvevık meghatározása, célcsoport elemzés 3. Személyi feltételek 4. Tárgyi feltételek 5. Felnıttképzési szolgáltatások 6. A tervezett tanfolyamok finanszírozási forrásainak megjelölése 7. A évre tervezett tanfolyamtípusok (mellékletben) - Az új OKJ-nak és a folyamatosan megjelenı szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelıen, szakvezetıink irányításával és koordinálásával korszerősítjük, aktualizáljuk képzési programjainkat. - Célunk a megrendelık legmagasabb szintő kiszolgálása, az igényeikhez minden téren (idıpont, gyakoriság, helyszín, speciális egyénre szabott tananyag, stb.) rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatás nyújtása. - Oktatóink és munkatársaink szakmai továbbképzésének szorgalmazása és segítése. - Minıségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése, az elıirányzott minıségcélok megvalósítása. 2. A képzésben résztvevık meghatározása, célcsoport elemzés A lehetséges célcsoportok: - önköltséges csoportok (egyéni hallgatók), - vállalati finanszírozású munkavállalói csoportok, - munkanélküliek, átképzendı hallgatók, - közalkalmazottak, köztisztviselık. 2. oldal

3 Az elmúlt idıszakot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan hallgatóink továbbra is elsısorban nık. A képzéseket igénybevevı nık és férfiak arányát tekintve közel ötszörös eltérés figyelhetı meg. A hallgatók zömmel a éves korosztályt képviselik a korábbi évekhez hasonlóan, de megfigyelhetı a évesek létszámának növekedése, hiszen a Perfekt is csatlakozott az élethosszig tartó tanulás filozófiájához, mindezt hirdetéseinkben népszerősítjük. Hallgatóink 50%-a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, 1/5-e gimnáziumi érettségivel, 1/7-e pedig fıiskolai, illetve egyetemi diplomás. A képzéstıl elsısorban szakmai elımenetelt várnak, vagy munkahelyüket kívánják megtartani. A megkérdezettek mintegy 30%-a beszámol arról, hogy van olyan ismerıse vagy rokona, aki már korábban kapcsolatban volt a Perfekt oktatási üzletágával, így az információforrások között is kiemelt szerepet kap az egymásnak történı ajánlás, így nagyon fontos a régi hallgatóink folyamatos tájékoztatása DM levelekkel, illetve Hírlevelek kiküldésével szeptemberétıl indítottuk el az elektronikus hírlevél küldését regisztrált felhasználók számára, melyben aktuális képzési kínálatunkról, megyei akcióinkról tájékoztatjuk a hallgatókat. A hallgatóink választásának legfıbb oka (40% fölötti arányban) a minısítés. Itt nemcsak az ISO minısítés, hanem egyre inkább az akkreditáció meglétét is kiemelten fontosnak ítélték meg a válaszadók. Ez a megállapításunk a cégek esetében is beigazolódott, kutatási eredményünk szerint a vállalati képzések lebonyolításához is elsıdleges kritérium, hogy a felnıttképzési intézmény minısített oktatási intézmény legyen. Második helyen a kedvezı idıbeosztás szerepel, így a kommunikációnkban majd ezzel összefüggı üzeneteknek is teret kell engednünk. A tanfolyamra történı jelentkezéseket elsısorban hallgatóink önmaguk (~75%) kezdeményezték, azonban 25%-ban a munkáltató ösztönözte ıket, mely adat összecseng a vállalati felmérésünkkel; a válaszadó cégek esetében 25%-ban legalább évente egyszer részesítik képzésben a munkavállalókat. A képzésben résztvevıkre vonatkozó információk táblázatos összefoglalása Szempontok Jellemzık 1. Földrajzi elhelyezkedés ország egész területén 2. Településtípus város, falu 3. Intézmény típus vállalati (munkaadói), egyéni 4. A felnıttképzésben résztvevı személyek a munkavállaló, vállalkozó, munkanélküli foglalkozása 5. A felnıttképzésben résztvevı személyek jellemzıen középfokú képzettsége 6. A felnıttképzésben résztvevı személyek év életkora 7. A felnıttképzésben résztvevı személyek állásban lévık szakképzése, továbbképzés munka-tanulás kapcsolata 8. Megrendelık beszerzési szempontjai több évre visszanyúló megbízói kapcsolat 3. Személyi feltételek Oktatók: Országos oktatói adatbázisunkban szereplı több mint 600 fı szakmai képzettsége szerint döntıen egyetemi és fıiskolai végzettséggel rendelkezik, ebbıl mintegy 154 fı gyakorló pedagógus. Adatbázisunkban szereplı oktatók közül rendszeres jelleggel kb. 300 fıt 3. oldal

4 foglalkoztatunk. Mivel az oktatói állomány kihasználtsága nem maximális, bármikor, bármilyen formában van szabad kapacitásunk új képzések indítására. Az aktuális oktatói létszám folyamatosan változik a képzések számától függıen. Cégünk képzési programja stabil tanári gárdával rendelkezik, ez a tény nagyban megkönnyíti a kapacitástervezést. A jelenlegi tanári létszámot az oktatói adatbázisra alapozva az összeállított képzési terv alapján határozzuk meg. Nagy gondot fordítunk arra, hogy oktatóink ne a tudásuk állandó továbbfejlesztését tartsák csak fontosnak, hanem emberi, tanári személyiségük is megfeleljen alapelveinknek: a pontosság, a következetesség, megbízhatóság, rugalmasság, folyamatosság kritériumainak. Az oktatók kiválasztását, értékelését és továbbképzését az általunk mőködtetett ISO 9001:2008 minıségirányítási rendszer is szabályozza. Minden oktatható képzéshez rendelkezésre állnak a felnıttképzési tevékenységhez potenciálisan alkalmazható kollégák. Többségüknek az iskolarendszeren kívüli felnıttképzésben is több éves múltjuk és tapasztalatuk van. A képzési tervünkben szereplı képzések programjai minden tantárgyát és modulját a szakképzési és felnıttképzési törvénynek megfelelı egyetemi és fıiskolai végzettségő oktatók tanítják. A humánerıforrás tervezése szerves része az üzleti terv készítésének. A Minıségirányítási Kézikönyv írja le az emberi erıforrás rendelkezésre állásának tervezését, fejlesztésének biztosításának módját. A vezérigazgató, a képzésért felelıs vezetı, valamint a Szakmai Tanácsadó Testületünk a megfelelı oktatói állomány rendelkezésre állását vizsgálja a tervezés során. Az oktatási üzletág vezetıje vezeti az oktatói listát, az oktatók értékelésének eredményeit a szakmai vezetıvel együttmőködve. A rendelkezésre álló állomány bıvítését minden esetben a megrendelıi igények, a személyi változások indukálják. Oktatói adatbázis: A Perfekt oktatási tevékenységét felsıfokú végzettséggel, és szakmai tapasztalattal rendelkezı oktatók végzik, képzésenkénti megbízással, ezért az aktuális oktatói létszám folyamatosan változik a képzések számától függıen. Az alábbi táblázat a Perfekt oktatói adatbázisából a megvalósulásához szükséges szőrt listát tartalmazza, a jellemzıen tanított terület megnevezésével. Képzések Pénzügyi-számviteli képzések: Gazdasági képzések: Humánpolitikai képzések: Kereskedelmi és vendéglátóipari képzések: Szolgáltatási szektor képzései: Idegen nyelvi továbbképzések: Egyéb: Leggyakrabban foglalkoztatott oktatók létszáma 250 fı 250 fı 50 fı 25 fı 25 fı 20 fı 30 fı 4. Tárgyi feltételek A esztendıben a Perfekt budapesti szervezetei koncentrálták tárgyi erıforrásaikat: a központi iroda, a kiadói üzletág és a budapesti képzési központ egy helyszínre, a oldal

5 Budapest, Szobránc u alá költözött, majd 2007-ben csatlakozott a gazdasági igazgatóság is az informatikai csoporttal kiegészítve. A központi iroda szolgáltatja valamennyi tevékenységünk irányítási, számítástechnikai és adminisztratív hátterét, míg a Budapesti Képzési Központ valósítja meg a cég e térségbe irányuló oktatási és vizsgáztatási szolgáltatásait. Számítógépes hálózat összeköttetést nyújt és segíti a kommunikációt a megyei igazgatóságokkal is. A Budapesti Képzési Központon túl további 4 régióban mőködik cégünk, melynek központjai: Gyırött, Pécsett, Szolnokon, Nyíregyházán találhatóak. Az igazgatóságok 14 megyei székhelyen további irodákat tartanak fent, amelyek rendelkeznek a szükséges infrastrukturális háttérrel, megfelelı tan- és konzultációs termekkel, illetve lehetıségekkel, telefon-és számítógépes hálózattal, ügyfélszolgálattal. Kiadói igazgatóságunk biztosítja a könyvek, kiadványok és oktatócsomagok elıállítását. Oktatási helyiségeinket jellemzıen béreljük. A bérlemények kiválasztásánál elsıdleges szempontnak tekintjük, hogy hallgatóink kellemes és kulturált környezetben sajátítsák el az ismereteket. A cég kb. 150 irodai számítógéppel rendelkezik, 7 különbözı funkciójú szerver (fájlszerverek, webszerver, levelezı szerver, Oracle adatbázisszerver, archiváló rendszer, ISA server) biztosítja az informatikai rendszerek mőködését. A szervezeti egységek közötti kommunikációról az 1998-ban kialakított infrastruktúra gondoskodik, mely folyamatosan fejlıdik. A kialakított rendszer lehetıvé teszi a központi szervezeti egységek közötti adatkommunikációt és egységes, állandó Internet elérést, levelezést. Mindegyik budapesti telephelyen ki van építve önálló lokális hálózat. Mindegyik vidéki képzési központ rendelkezik belsı számítógépes hálózattal, önálló ADSL és VPN kapcsolattal a Budapesti székhelyünk felé. A Perfekt modernizált honlappal rendelkezik, amelyen keresztül az érdeklıdık információ elérése biztosított. Budapesten minden munkatársunknak van címe. Az oktatási és vizsgaszervezési feladatok napi végzésérıl, az Oracle alapú oktatási rendszer (Perfsys) gondoskodik, amelyet a központi és vidéki telephelyek on-line módon érnek el. Munkatársaink kapcsolattartását az üzleti központokban, valamint a budapesti központunkban önálló telefonvonalak és faxok teszik lehetıvé. Egyes telephelyeken (Budapest, Pécs, Nyíregyháza, Debrecen, Veszprém, Békéscsaba, Szolnok) komplett számítógépes tanterem számítógéppel, szerverrel, Internet eléréssel, projektorral, írásvetítıvel került kialakításra. A Perfekt képzései túlnyomó többségét bérelt oktatói termekben végzi, képzési tevékenységének jellegébıl adódóan (pénzügyi számviteli képzések) minimális tárgyi eszköz igény jelentkezik. A képzésekhez szükséges tantermi infrastruktúrát minden esetben a bérbeadó biztosítja, egyedi megállapodás alapján terembérleti szerzıdés kötésével igazolva. Amennyiben a hagyományos tantermi struktúrától eltérı igények jelentkeznek egy adott képzésnél, a Perfekt olyan intézményekkel köt bérleti szerzıdést, amely intézmények már rendelkeznek a megfelelı infrastruktúrával, és ezt igazolni tudják. A képzési program megvalósításához szükséges infrastruktúra, tárgyi eszközök rendelkezésre állását az ISO 9001:2008 minıségirányítási rendszerünk is szabályozza. Az alábbi táblázat a képzéseink során igénybe vehetı, bérelhetı helyszíneket tartalmazza. Központ, kirendeltség neve Budapesti Képzési Központ Budapest Bérelt helyiségek címe Budapest, Szobránc utca Budapest, Viktor Hugo utca oldal

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Központ Miskolc Észak-Magyarországi Területi Igazgatóság Nyíregyháza Hajdú-Bihar Megyei Képzési Központ Debrecen Heves Megyei Képzési Központ Eger Nógrád Megyei Képzési Központ Salgótarján Csongrád Megyei Képzési Központ Szeged Békés Megyei Képzési Központ Békéscsaba Dél-Magyarországi Területi Igazgatóság Szolnok Bács-Kiskun Megyei Képzési Központ Kecskemét Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság Gyır Miskolc, Mindszent tér Nyíregyháza, Arany János utca Nyíregyháza, Szabadság tér Nyíregyháza, Vörösmarty tér Mátészalka, Kölcsey utca Sárospatak, Arany János utca Nyírbátor, Károlyi utca Debrecen, Kálvin tér 2/b Eger, Maklári út 4/b Eger, Klapka György utca Eger, Klapka György utca Salgótarján, Fı tér Salgótarján, Május 1 út Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Kossuth Lajos sugárút Békéscsaba, Kétegyházi út Békéscsaba, Kinizsi utca Békéscsaba, Kinizsi utca Békéscsaba, Luther utca Békéscsaba, Luther utca Békéscsaba, Kazinczy u Orosháza, Szabadság tér Szolnok, Tiszaparti sétány Szolnok, Karczag L. utca Kecskemét, Deák Ferenc tér Kecskemét, Lechner Ödön utca Kecskemét, Izsáki út Kiskunhalas, Petıfi Sándor utca Gyır, Eötvös park Gyır, Aradi Vértanúk útja Gyır, Szent Imre u Gyır, Szent Imre u Gyır, Bem tér Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér Kapuvár, Fı tér Sopron, Deák tér 78. Vas Megyei Képzési Központ Szombathely Szombathely, Petıfi Sándor utca 1/b. 6. oldal

7 Komárom-Esztergom Megyei Képzési Központ Tata Veszprém Megyei Képzési Központ Veszprém Fejér Megyei Képzési Központ Székesfehérvár Dél-Dunántúli Területi Igazgatóság Pécs Tolna Megyei Képzési Központ Szekszárd Somogy Megyei Képzési Központ Kaposvár Zala Megyei Képzési Központ Zalaegerszeg Komárom, Táncsics Mihály utca Tata, Váralja utca Tata, tanoda tér Tatabánya, Kós Károly utca Esztergom, Szt. István tér Tatabánya, Kilián krt Bicske, Kossuth tér Veszprém, Budapesti út Veszprém, Cserhát ltp Székesfehérvár, Szekfő Gyula utca Székesfehérvár, Várkörút Székesfehérvár, Mátyás király körút Pécs, Szabadság utca Szekszárd, Széchenyi utca Szekszárd, Széchenyi utca Szekszárd, Rákóczi utca 15/a Kaposvár, Kossuth Lajos utca Zalaegerszeg, Kosztolányi tér Zalaegerszeg, Jókai út , Zalaegerszeg, Kossuth u Keszthely, Rózsa út 12. A Perfekt vezérigazgatói utasításban szabályozza az ellátási szolgáltatások igénybe vételét és a rendelkezésre álló infrastruktúra mőszaki üzemeltetését. Az ellátási szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. Felnıttképzési szolgáltatások Intézményünk nyilvántartásba vett szolgáltatásai: Elızetes tudásszint felmérés Reg. szám: Pályaorientáció, pályakorrekciós tanácsadás Reg.szám: Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Reg. szám: Elhelyezkedési tanácsadás Reg.szám: Álláskeresési technikák Reg.szám: A képzésekre jelentkezık díjmentesen vehetik igénybe az alábbi, Perfekt Zrt. által felkínált felnıttképzési szolgáltatásokat: 7. oldal

8 - Elızetes tudásszint felmérés, - Elhelyezkedési tanácsadás, - Álláskeresési technikák, melyek felmérik az elızetesen megszerzett ismereteket, illetve elhelyezkedési, álláskeresési tanácsadás keretében segíti a munkaerıpiacra történı beilleszkedést. Jelentkezık a Jelentkezési lapon nyilatkozhatnak a szolgáltatás igénybevételérıl és annak formájáról. Elızetesen megszerzett tudás, kompetenciák felmérése: Az elızetes tudásszintfelmérés a képzésekhez tartozó bemeneti feltételek meglétét vizsgálja, valamint kiterjed a szakmai alkalmasság felmérésére is. A kulcsfontosságú képzések esetén jelentkezıknek lehetıségük nyílik feleletválasztós, illetve igaz-hamis típusú tesztek segítségével a már megszerzett tudásuknak felmérésére, melyek eredményére azonnal választ kapnak. A tesztek összeállítása az oktatásszervezı feladata, aki az adott témakört oktatóval elızetesen konzultál. A tesztek alapjául a képzés során alkalmazott értékelési eszközök szolgálnak. Amennyiben képzésért felelıs oktató úgy dönt, az elızetesen megszerzett tudás felmérése szóbeli konzultáció keretében is történhet. A konzultáció eredményei vagy a jelentkezési lapon, vagy külön feljegyzésben kerülnek rögzítésre. A már megszerzett kompetenciát felmérı rendszer célja a jelentkezı ismereteinek feltérképezése és elismertetése. Perfekt Zrt. a feltárt ismereteket, részben vagy egészben beszámíthatja a képzési programba. Ennek módját és mértékét a képzésért felelıs oktató határozza meg és egyezteti a képzésért felelıs vezetıvel. Amennyiben a képzésre jelentkezı rendelkezik olyan részvizsgával, amely a program záróvizsgájába beszámítható és a jogszabályi feltételek ezt lehetıvé teszik, a képzés egyes részeire felmentést kaphat az óralátogatás alól. A Perfekt Zrt. célja, hogy minden jelentkezıt, függetlenül felkészültségétıl, a megfelelı szakmai szintre juttasson el az adott szakterületen. A már megszerzett kompetencia felmérésének eredményét követıen képet kapunk a jelentkezı felkészültségi szintjérıl, képességeirıl, amely után megtörténhet a beiratkozás. Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák Az elhelyezkedési tanácsadás: Az elhelyezkedési tanácsadás során a lehetıségek és az igények összehangolásával, az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek és buktatók ismertetésével az oktató/tanácsadó javaslatot tesz az egyén számára a pályázati tevékenység, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témakörökben. A tanácsadás célja a hallgatók és az érdeklıdı ügyfelek részére alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerı-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve, csoportos vagy egyéni formában, személyes, telefonos vagy internetes tanácsadás keretében. Amennyiben ez indokolt, a képzések felé orientálni az ügyfelet a munkaerı-piaci pozíció javítása érdekében. Álláskeresési technikák: Az álláskeresési technikák oktatása azon eszközök és módszerek összessége, amelyek segítségével az egyén javítja az álláskeresési esélyeit, felkészül a munkaerıpiacon való sikeres szereplésre. 8. oldal

9 Az álláskeresési technikák elsajátításával és alkalmazásával az egyén képes lesz: felmérni saját munkaerı-piaci szerepét, információt szerezni a képzettségének megfelelı álláslehetıségekrıl, önéletrajzát és pályázatát elkészíteni, a felvételi beszélgetésen megfelelıen és hatékonyan kommunikálni, munkába álláshoz kapcsolódó jogi kérdésekben eligazodni. Tervezett tanfolyam finanszírozás forrásainak megjelölése Pénzügyi mőködés finanszírozása A Perfekt felnıttképzési tevékenysége nyereségorientált, tanfolyamainak döntı többsége önköltséges, így a képzések bevétele azonnal jelentkezik. A jövıben a Perfekt egyre erıteljesebben részt kíván venni az állami szféra által meghirdetett pályázatokon, például a közigazgatási képzési programok indításában. Perfekt mőködése nyereséges, megfelelı likviditással rendelkezik a szezonalitás kivédésére. A tervezett bevételi forrásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Záradék A Szakmai Tanácsadó Testület a évre szóló képzési tervet december 4-i ülésén a évi CI. törvény 14. (3) bekezdés a) pontja szerint véleményezte és jóváhagyta. Budapest, december 4. Szepessy Hajnalka SZTT nevében 9. oldal

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Együtt velünk az Önök sikeréért!

Együtt velünk az Önök sikeréért! Együtt velünk az Önök sikeréért! Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint fél évszázada meghatározó szereplôje a magyar felnôttképzésnek. Vitathatatlanul piacvezetôk vagyunk a pénzügyi és gazdasági képzések

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben)

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) Készült: 2015. április 16. Tartalom I. Bevezetés... 2 I.1. Szabályzat hatálya... 2 I.2. Szabályzat célja... 2 I.3. A panaszügyek kezelését érintő

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina út 21.

Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina út 21. Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina út 21. Telefon/fax: 06 1 8729590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu Ismertető a Vakok Állami Intézetéről Neve: Vakok Állami Intézete, rövidítve VÁI Fenntartó:

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu hatályos: 2016-04-29 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. január 27-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adásvételi szerződés informatikai eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt keretében

Részletesebben

Gondolatok a magyarországi felnőttképzésről 1

Gondolatok a magyarországi felnőttképzésről 1 Fodor Imréné Éva FODOR IMRÉNÉ ÉVA Gondolatok a magyarországi felnőttképzésről 1 Bevezető Magyarország a rendszerváltás után a felnőttképzés rendszerének kidolgozása terén az újonnan csatlakozott országok

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS SZÁMLABEMUTATÁS ÉS FIZETÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS SZÁMLABEMUTATÁS ÉS FIZETÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS SZÁMLABEMUTATÁS ÉS FIZETÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ( Teleszámla ) Szolgáltatásunk az alábbi feltételekkel vehető igénybe, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT WAVIN EU IC315 AKNA és WAVIN FELÜLETFŰTÉS ÉS -HŰTÉS elnevezésű akciókkal kapcsolatban 1. Akciók szervezője: A Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Új gyártelep Pf.44.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő:

Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. (1097 Budapest, Könyves K.krt.12-14) Visszaküldési cím: Studio Moderna

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szappanmentor.hu - ÁSZF Érvényes: 2016. június 15-től Szappanmentor.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6.

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. Szám: 19643/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 Bevezetés A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐK ÉS FOGLALKOZTATÓIK KÖRÉBEN - Image: Tina Phillips / FreeDigitalPhotos.net TARTALOM Bevezetés... 3 Foglalkoztatók... 4 Ifjúságsegítők...

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Business Telecom Nyrt. 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet, Telefon, IPTV, Műholdas TV szolgáltatáshoz Kiadva: 2011. november 1. Hatályos: 2014. október 6. napjától

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ HEVES I NTÉZET MEGYEI PEDAGÓGI AI Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2015/2016-OS TANÉVBEN

Részletesebben

A fogvatartottak oktatása és képzése

A fogvatartottak oktatása és képzése A fogvatartottak oktatása és képzése I. A büntetés-végrehajtás keretei között folyó nevelés alapvető célja az elítéltek sikeres visszavezetése a társadalomba. A ma uralkodó szemlélet szerint nem a fogvatartottak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PÁLYÁZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI ÁLLÁSÁRA Budapest, 2016. április 05. dr Szatmáriné Vidovszky Éva Az iskola arra való, hogy az ember

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek és az önkormányzat együttmőködési szabályairól Hatályba

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben