Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015"

Átírás

1

2 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat /107

3 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap Az intézmény bemutatása Önértékelési dokumentum A közm vel dési intézmény m ködését szabályozó fontosabb jogszabályok ellen rz kérdései A tevékenységi formák Ismeretterjesztés Képzés Kiállítás Közösségi szolgáltatás M vel d közösség Rendezvény Tábor Származtatott szolgáltatás 3.3. A szervezeti adottságok Egyéb dokumentumok /107

4 1. Jelentkezési lap 3/107

5 Jelentkezési lap A pályázati téma megnevezése: Min sített Közm vel dési Intézmény Cím 2015 A Nemzeti M vel dési Intézet tölti ki! A pályázat kódszáma:... Érkezett:. A pályázó adatai Az intézmény neve Nagy Gáspár Kulturális Központ Az intézmény székhelye Vasvár Bartók B. u./tér 4..házszám Levelezési címe 1..helység u./tér.házszám Telefonszáma 94/ Honlap címe címe Telephely neve 2 Nagy Gáspár Kulturális Központ Telephely címe 9800 Vasvár, Bartók B. utca 4. Adószáma Az intézmény fenntartója önkormányzat; egyesület; alapítvány; non-profit célú gazdasági társaság 3 ; egyéb:. Az intézmény m ködtet je önkormányzat; egyesület; alapítvány; non-profit célú gazdasági társaság 4 ; egyéb:. Az intézmény besorolása az évi CXL. tv. 74. alapján 5 a) m vel dési otthon, ház, központ, szabadid központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, b) az oktatási és közm vel dési, illet leg egyéb feladatokat ellátó általános m vel dési központ, c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közm vel dési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, d) minden olyan egyéb közm vel dési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi m vel dését szolgálja, fenntartójától, m ködtet jét l függetlenül. Az intézmény alapításának éve 1994 Az intézményi alapító okirat, 187/2009./IX.24/ számú képvisel testületi határozat cégjegyzéki nyilvántartási száma Az intézmény törzsszáma Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik meg a székhelynél megadott adatokkal! 2 Szükség esetén sorokkal b víthet. 3 A megfelel aláhúzandó. 4 A megfelel aláhúzandó. 5 A megfelel aláhúzandó. 4/107

6 A pályázott tevékenységi forma Ismeretterjesztés Címre pályázott tevékenységi forma értéke 69 % Képzés Végzett tevékenységi forma értéke 38 % Kiállítás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 63 % Közösségi szolgáltatás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 67 % M vel d közösség Címre pályázott tevékenységi forma értéke 75 % Rendezvény Címre pályázott tevékenységi forma értéke 87 % Tábor Címre pályázott tevékenységi forma értéke 65 % Származtatott szolgáltatás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 81 % Szervezeti adottságok Vezetés Stratégiai tervezés Emberi er források menedzselése 63 % 60 % 80 % Vasvár, PH intézményvezet aláírása 5/107

7 2. Az intézmény bemutatása 6/107

8 A közösségi m vel dés/közm vel dési tevékenységi formák és tartalmak mátrixa 6 Tevékenységi forma Ismeretterjesztés Képzés Kiállítás Közösségi szolgáltatás M vel d közösség Rendezvény Tábor Származtatott szolgáltatás Tartalom Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböz kultúrák közötti X X X X X X kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése közösség- és társadalmi részvétel közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása X X X X állampolgári részvétel növelése X X X X X az önkéntesség és a virtuális közösségek er sítése X X X X X X X gyermekek, az ifjúság, az id sek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi X X X X X m vel désének segítése a szegénységben él k és kirekesztett csoportok társadalmi, X X X X X X X kulturális részvételének fejlesztése a megértés, a befogadás, az esélyegyenl ség el segítése X X X X mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása X X Kérjük, jelölje a mátrixban, hogy az intézményében végzett tevékenységi forma mely kormányzati funkcióba tartozik. 7/107

9 Tevékenységi forma Ismeretterjesztés Képzés Kiállítás Tartalom Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása a település környezeti, szellemi, m vészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népm vészetének, népi iparm vészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése helyi m vel dési szokások és értéktárak a magyar nyelv gondozása, gazdagítása az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése az ünnepek kultúrájának gondozása Közösségi szolgáltatás M vel d közösség Rendezvény Tábor Származtatott szolgáltatás X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8/107

10 Tevékenységi forma Ismeretterjesztés Képzés Kiállítás Tartalom Egész életre kiterjed tanulás, amat r m vészetek Közösségi szolgáltatás M vel d közösség Rendezvény Tábor Származtatott szolgáltatás öntevékeny, önképz tanfolyamok X X X X X X X életmin séget és életesélyt javító tanulási lehet ségek X X X X népf iskolák megteremtése X X X tehetségfejlesztés X X X X X X az ismeretszerz, az amat r alkotó, m vel d közösségek X X X X X X X tevékenységének el segítése alkotó m vel dési közösségek, m vészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása X X X X X X X 9/107

11 Tevékenységi forma Ismeretterjesztés Képzés Kiállítás Közösségi M vel d Származtatott Rendezvény Tábor szolgáltatás közösség szolgáltatás Tartalom Kulturális alapú gazdaságfejlesztés kulturális turizmus X X X X X X X kulturális vidékfejlesztés X X X X X X X közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása digitális tartalomszolgáltatás X X az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása X X X X X 10/107

12 Az intézmény helye a városban és a kistérségben A Vasvári kistérség Vas megye déli részén helyezkedik el, 474 km2 területtel a megye harmadik legkisebb kistérsége. Összesen 23 település, ebb l egy város (Vasvár) és 22 község alkotja. Relatív földrajzi fekvése hazánkon belül szerencsés, amennyiben a Nyugat- Dunántúlon, viszonylag közel az (európai uniós) osztrák és szlovén határhoz helyezkedik el, igaz jelent s távolságra a f várostól. Ugyanakkor viszont Vas megyén belül bizonyos értelemben periférián, amennyiben a legdinamikusabb pólusoktól (Szombathely - K szeg agglomerálódó térség, Sárvár) viszonylag távol, s több pólus vonzáskörzetének peremén van. Mindez - különösen az er sebb vonzások érvényesülése - azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben nem kell képpen érvényesültek az EU-hoz közeli fekvés el nyei, viszont regionális besorolása alapján a kistérség megítélése ("hivatalos versenyképessége") - a realitásoktól kissé elszakadó módon - országosan kedvez volt. Mindebb l az következik, hogy a kistérség fejl dése nem követte (komoly er feszítések és jelent s eredmények ellenére) a régió és Vas megye fejl désének ütemét, attól kissé elmaradt, így pozíciója a régión belül romlott. A Térség megközelíthet sége alapvet en jónak mondható. Északi határán halad a 8-as f út, melyet az Alpok és a Balaton között haladó észak-déli nemzetközi utak Kámnál, illetve Vasvárnál kereszteznek. A közutak burkolatának min sége, - f ként a kisforgalmú, településeket összeköt utak esetében - jelent s kívánnivalót hagy maga után. A vasúti megközelítés Szombathely irányából megfelel nek mondható, az állomások közül Vasvár, és Pácsony esetében jelent sebb az utas-, illetve a teherforgalom. (a 8-as f út közvetlen közelségében található Vasvári vasútállomás térségi logisztikai csomóponttá történ fejlesztése a jöv ben kiemelt feladat lehet.) A Hegyháti Kistérség aprófalvas szerkezet. A kulturális központ munkáját a térséggel való szoros együttm ködés hatja át. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az 5000 f nél kisebb lélekszámú városok közül Vasvárnak adományozta a Kultúra Magyar Városa 2006 címet. A település történelmi emlékeinek ápolásával, a kulturális hagyományok rzésével, új kulturális értékek teremtésével érdemelte ki a kitüntetést. Szintén 2006-ban a város Hild díjat kapott a települési hagyományok méltó ápolásáért, az épített értékek következetes védelméért, a kistérségi szervez munka kiemelked színvonaláért. Vasvár kulturális életét a Nagy Gáspár Kulturális Központ (Névadás 2009.V.2.), dönt en meghatározza. A Nagy Gáspár Kulturális Központ korábban a kolostor egy részében, és az 1962-ben hozzáépített szárnyban m ködött. A város jelent s pályázati forrásokat felhasználva 2004 és 2006 között átépítette, b vítette a M vel dési Házat. Az új épületben egy 270 f s mozi-, és színháztermet és kisebb termeket alakított ki. Az intézményben m vészeti csoportok, civil szervezetek m ködnek. A városon kívül a kistérség lakosságát is megszólítják. A m vel dési ház a város és térség közösségét, annak érzéseit, gondolatait, és szellemiségének struktúráját tükrözi. A m vel dési házban folyó munka lényegileg közösségi indíttatású, és közösségformáló erej, a közösségek fejleszt folyamatain keresztül a kollektív kifejezési szándék válik hétköznapi és ritkábban ünnepi alkotássá. (Idézet a Küldetésnyilatkozatából.) Tudatosan építi a kulturális turizmusát er sítve a fesztiváljait. Castrum Galériáján havonta más-más kiállítás fogadja a vendégeket. A város hivatalos lapja a Vasvári Újság, ami 1991 óta jelenik meg havi rendszerességgel. Megszületése és elindítása az intézményi törekvésekb l ereztethet, és a mai napig a hírforrások jelent s része, illetve az újság készít k köre az intézményb l kerül ki. A városban közel 20 kulturális szervezet m ködik. Kötödésük, vagy éppen bölcs jük révén az intézmény szerepe meghatározó a mai napig. 11/107

13 Szolgáltatások, közm vel dési tevékenység Az elmúlt id szakban a Nagy Gáspár Kulturális Központ szakmai munkájában hangsúlyos volt a lokális közösségek, a helyi cselekvések meger sítése, a helyi értékek fontosságának a hangsúlyossá tétele. A társadalmi változások törvényszer következményeként a hagyományos közm vel dési értékek mellett folyamatosan megjelennek újak is. E változásoknak a létjogosultsága akkor igazolódik vissza a napi közm vel dési tevékenységben, ha szerves fejl dés eredményeként valósulnak meg. Az elmúlt évek szakmai gyakorlatában kialakult rendezvényi struktúra megfelel alapot szolgáltat a folyamatos min ségi megújulásra, fejl désre is. A közm vel dési programok és a nagyrendezvények hatással vannak a településfejlesztés, a kulturális vidékfejlesztés, a kulturális örökség feltárás, és védelem munkáinak elemeire, er sítik a helyi kulturális turizmus kínálatát. A kulturális központ szakmai együttm ködései hatással vannak a kistérség kulturális rendezvényeinek színvonalára. A helyben kiépített szakmai, partneri kapcsolataink a kölcsönösség elve alapján m ködnek. A fenntartó önkormányzattal az együttm ködések jól kialakultak, iránymutatásaik segítik a napi gyakorlati munkát, a törvényesség betartását, a gazdálkodási, munkáltatói, jogi értelmezéseket. A szakbizottság szakmai önállóságunk biztosítása mellett, munkánknak er s fenntartói kontrollja. A Közkincs Kerekasztalok m ködésének életre hívása, a napi gyakorlatban bizonyította létének szükségszer ségét. A térségi identitás er sítésének fontos közéleti és szakmai fórumává vált. A Hegyháti Toborzónak elnevezett nagyrendezvény a kistérség civil közösségeinek kulturális bemutatkozási fóruma lett. A Hegyháti kistérségen túl szakmai kapcsolatok épültek a keszthelyi, zalaszentgróti, rségi, szombathelyi, körmendi kistérségekkel. Tovább er södött a nyári id szak kiemelked, turisztikai vonzer vel rendelkez eseménye a Vasvári Rétes Fesztivál. Min sített Fesztivál címet érdemelt ki az országos megmérettetésben a Vasvári Színjátszó Fesztivál. A Magyar Színjátékos Szövetség Nemzetközi Rendezvényének, az Impro Fesztiválnak választott magyarországi helyszíne a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ. Névadónk a Kossuth-díjas költ példás életm ve, erkölcsi szilárdsága el tt tisztelegve útjára indítottuk a Költ Hazatér vers és prózamondó találkozót, ami az országos vetületben is kiváló helyet vívott ki magának. A szervezési munkálatok együttm ködésekben valósulnak meg. A színház bérletes el adások /feln tt, gyermek /a kistérségnél távolabbi földrajzi környezetb l is vonzzanak közönséget. Intézményünkben e Magyarország pont, és tanácsadó szolgálat m ködik. A demokratikus m ködési elvek tanulásának és a gyakorlásnak fontos helyszíne az intézmény. Az elmúlt id szakban folyamatosan kínálunk részvételi lehet séget, munka tapasztalatszerzést, az önkéntes programokban, szakmai terepgyakorlatokat koordináltunk. A Nagy Gáspár Kulturális Központ városunk emblematikus építészeti alkotása, minden tekintetben korszer közm vel dési színtér. A kulturális közfoglalkoztatási programban az els pillanattól közrem ködünk és a térségben is inspiráltuk. A kultúra közvetítés helyszíneit a kiscsoportok, civil szervezetek, valamint a programok megvalósíthatóságának igényeihez igazítjuk. (A szabadtéri rendezvényeken túl a vendégl k helyiségeiben, t zoltó egyesületnél, illetve az eddig már bejáratott egyéb helyszíneken segítjük a kezdeményezéseket) Az ünnepi és a hétköznapok kultúrájában is az értékelv ség a meghatározója az intézményben folyó szakmai tevékenységnek. A min ségre való törekvés, az állandó kreativitás és innováció az intézmény dolgozóinál és a használóinál is természetes állapottá vált. Többek között ezért is indult újra az intézmény a min sítési folyamatban. 12/107

14 A 2014.évben meger södött értékek az alábbiak: (Bárány Fesztivál) A vidék er teljesebb megjelenése (Járások) a Színjátszó Fesztiválon. Zenét a templomokért (a falvakért) Könyvkóstolók (havonta a könyvtárral) Vidéken könyves rendezvények (Csehimindszent, Nagymákfa) Könyvturnék Vizuális kultúra (alkotó tábor) Nemzetközi kapcsolatok Betlehemezés Filmvetítések (retro és modern és filmek) Megyei m sorellátás (színjátszó csoportok, zeneiskola, fúvósok, kiállítások, technika, falunapok) er söd szerepe. Színházi kultúra fejlesztése Sikerült a bérletes el adások megtartása és a költségek el teremtése. Ügyeltünk továbbra is az értékek megjelenésére. Bérleten kívül is több színházi el adás volt. Nem engedtük a gyengébb színvonalú el adások megjelenését. A show jelleg színész-közönségtalálkozók népszer ek voltak. A színházi esteken az el adások megkezdése el tt, kötetlen formában m értelmezést, m elemzést hallhatott a közönség Voltak más városokból (Körmend, Szombathely) többször visszatér vendégek, s t már bérletet is vásároltak. Sok energiát fektettünk a szervezésbe, de még több kell. A marketingre kevés forrást tudtunk fordítani. Az iskolák és óvodák kéréseit, illetve a nagyközönség igényeit folyamatosan teszteltük. A farsangi rögtönzések / Impro Fesztivál / meger södött és természetes fejl dési folyamatban biztosította helyét a vasvári rendezvények között, miközben jól integrálódott az országos folyamatokhoz. A fesztiválnak több országban, több helyszínen vannak el dönt i. Vasvár ezzel egy nemzetközi színházi eseménysorozat részese. Vizuális kultúra 20 éves lett a Galéria. A kiállítások sokszín technikai és m faji kínálattal voltak jelen. A Költ Hazatér Az értékelt id szakban a rendezvényt sikerült még jobban ismertté tenni az országhatáron is túl. Így voltak résztvev k Burgenlandból és Szerbiából is. Épültek a kapcsolatok a román Parcium (Köröstárkány) és Szilágyság (Szilágycseh, Zilah, Kraszna) közösségeivel is a versmondás kapcsán. Egymás rendezvényeit látogatni fogjuk a jöv ben. Irodalmi táborok zajlottak a Bérbaltavári Emlékházban, amelyek szervezésében az intézmény is részt vett. Iskolások látogatásai az emlékháznál megszaporodtak a kezdeményezéseinkre és ajánlásainkra. A celldömölki Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központtal s a vasvárival karöltve továbbképzést szervezünk az iskolák tanárai részére a helyszínen. Vers és Prózamondó Találkozó Nagy Gáspár Tiszteletére. Az els találkozót /2008. év/ egy alapos és sokrét elemzés, a jöv kép megfogalmazása követte. A találkozó életképesnek, továbbgondolásra alkalmasnak bizonyult. Er s szakmai befolyással alakítottuk a helyi együttm ködéseket, a két település önkormányzatának elképzeléseit hozzáigazítottuk a lehet ségekhez, nivelláltuk a különböz ségeket. 13/107

15 2014 évre, meghirdetett esemény a fenti folyamat szép kiteljesedése volt. Ennek köszönhet en korcsoportonkénti bontásban, párhuzamosan tudtuk bonyolítani a szakmai bemutatókat. Kényelmesen megtöltöttük az épület tereit, a színháztermet. Elegend id maradt a Nagytilaji, Bérbaltavári programokra. A két település Vasvárral kiegészülve teljes egészében a vendégek jó érzetére tudta fordítani figyelmét. A verstalálkozók Nagy Gáspártól ránk hagyományozott sokszín örökség természetes részeként releváns módon épülnek be az évek körforgásába. A találkozók mindenkori szakmai célja: Nagy Gáspár költészetét mind szélesebb körben ismerté tenni. Távlati cél: Vasvár, Nagytilaj és Bérbaltavár kapcsolódása a Vas Megyei irodalmi utakhoz. Kapcsolódások történtek a térség határán lév Zsennye településen született Békássy Ferenc költ, valamint a Kámban hat évet élt Kisfaludy Sándor költ szellemi hagyatékával a településeken él kkel együtt. A Weöres Sándor társasággal is felvettük a kapcsolatot. Az elkövetkez években érnek be az ezekben rejl lehet ségek. Nagymákfai Piknik Golghelóghi A nagymákfai városrész társadalmi összetétele, kulturális jöv képe, korosztályi megoszlása a kis létszámú lakosság számhoz képest nagyon vegyes. Az élhet városrész viszont vonzó lakókörnyezet a távolabbról betelepül knek, a gyökerekkel rendelkez visszatelepül knek, a környezettudatos életmód követ inek és azoknak, akik nem életvitelszer en, de szabadidejükben Nagymákfán élnek, pihennek. Az egyedi adottságú, kulturális örökségi elemeket tartalmazó táji környezet /egyedi t zike él hely, erdei iskola, mint fejlett infrastruktúrával rendelkez közösségi színtér, a közösségi programok befogadását segít nyitott porták / kiegészülve a helyi civil kezdeményezésekkel, újszer kulturális programok bevezetését tették lehet vé. A helyi együttm ködéseknek köszönhet en a programok költség takarékosan voltak m ködtethet k. További fejl dése a helyiek aktivitása és az intézmény szakmaisága révén biztosított. A faragó táboron túl más versmondó és színjátszó tábor is m ködött a múlt évben. Közkincs Kerekasztal A szakmai kapcsolatoknál utaltunk a m ködésére évt l kapcsolódtunk a projektbe. Presztízse tovább n tt az elmúlt évben is. A kistérségen belüli kulturális cserék megsokszorozódtak. Annak ellenére, hogy a központi támogatása megsz nt a projektnek, a térségben az intézmény szervezésével tovább m ködik. Országosan is jó példaként emlegetik és érdekl dnek iránta. Kilépett a kistérség keretei közül és a szomszéd térség közösségeit is megszólította sikerrel. Hegyháti Toborzó A kerekasztalok m ködésének egyik fontos látható rendezvénye lett 2009-t l. Csaknem minden településr l részesévé vált az egymás el tti bemutatkozásnak ben is a térségi együttm ködés szép eseménye volt. A vasváriak részér l is emelkedett a presztízse. Körvonalazódott a továbblépés térségi kistoborzók irányába. e-magyarország továbbra is m ködött az intézményben. Ismerik a használók. Növekedett a szerepe a lakosság digitális ismereteinek a fejlesztésében. A kulturális közfoglalkoztatási programban az intézmény aktívan részt vett 2014-ben is. A képzések is az intézményben zajlottak. Terepgyakorlatként Bérbaltavár és Nagytilaj 14/107

16 községekben végeztek irányításunkkal kiskutatást, adatgy jtést Nagy Gáspárhoz kapcsolódóan. Az intézmény m ködése és szervezete M ködését az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzata pontosan rögzíti. Az intézmény a település önkormányzatának a fenntartásában m ködik. Éves költségvetés és munkaterv alapján végzi a tevékenységét. A munkakörök meghatározottak, de egymás tevékenységét is ismerniük kell a kollégáknak. A m vel dési közösségek, önkéntesek bizonyos esetekben egyenrangú munkatársként jelennek meg az intézmény m ködésében. Az intézmény partnerkapcsolatai Az adott társadalmi környezet kapcsolatait az intézmény folyamatosan vizsgálja. Kialakult kapcsolattartási formákat m ködtet. Kulcsfontosságú partnereivel rendszeresen találkozik. A kistérségi kapcsolattartás és partnerség er södött az értékelési id szakban. 15/107

17 3. Önértékelési dokumentum 16/107

18 3.1. A közm vel dési intézmény m ködését szabályozó fontosabb jogszabályok ellen rz kérdései KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Kérdés Igen Nem Az alapító okirat tartalma megfelel a jogszabályi el írásoknak? X A szervezeti és m ködési szabályzat tartalma megfelel a jogszabályi el írásoknak? X Az intézmény rendelkezik használati szabállyal? X A munkaköri leírások pontosan meghatározzák a munkavállalók feladatait? X A közm vel dési munkakörökben és a közm vel dési munkát segít X munkakörökben dolgozók képesítései megfelelnek a 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben el írtaknak? Az intézmény munkatársai részt vesznek az 1/2000. (I. 14.) NKÖM X rendelet szerinti szervezett képzésben? Az intézmény készít éves munkatervet? X Az intézmény szolgáltat közm vel dési tevékenységér l statisztikai adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? X EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY KÖZALAPÍTVÁNY Kérdés Igen Nem A létesít okirat (alapszabály, alapító okirat) az egyesület, alapítvány céljai, feladatai között tartalmazza a közm vel dési célt (célokat), feladatokat? A közm vel dési feladatellátásban résztvev tagja, vagy foglalkoztatott rendelkezik a 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletnek megfelel szakmai, vagy szakirányú képesítéssel? Az egyesület, alapítvány készít közm vel dési tevékenységére vonatkozó munkatervet? Az egyesület, alapítvány készít szakmai munkájáról éves beszámolót? A szervezet szolgáltat-e közm vel dési tevékenységér l statisztikai adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? VÁLLALKOZÁS (EGYÉNI VAGY TÁRSAS) Kérdés Igen Nem Az egyéni, vagy társas vállalkozás tevékenységi körében, alapító okiratában szerepel a közm vel dési tevékenység ellátása? A közm vel dési feladatellátásban résztvev, vagy foglalkoztatott személy rendelkezik a 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletnek megfelel szakmai vagy szakirányú képesítéssel? A vállalkozás készít közm vel dési tevékenységére vonatkozó munkatervet? A vállalkozás készít szakmai munkájáról éves beszámolót? A vállalkozás szolgáltat közm vel dési tevékenységér l statisztikai adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? 17/107

19 3.2. A tevékenységi formák Ismeretterjesztés AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLEN RZ KÉRDÉSEI Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat Nyilatkozat Igen Nem Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellen rz kérdések 7 Személyi feltételek Kérdés Igen Nem Az ismeretterjesztés szervez je rendelkezik szervez i kompetenciával? x ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályi el írásokat? x Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve x szükség szerint segít munkatársakat alkalmaz, akik betartják a kulturált megjelenés és kommunikáció szabályait? Az ismeretterjeszt feladatokat ellátó rendelkezik az átadásra szánt ismeretek, készségek magasabb szintjével? x el adói kompetenciával? x Tárgyi feltételek Kérdés Igen Nem Az intézmény rendelkezik az adott ismeretterjesztési alkalmaknak x megfelel en berendezett az el adóval egyeztetett, a választott módszernek megfelel en kialakított helyiséggel vagy térrel? Rendelkeznek az ismeretterjesztéshez oktatástechnikai eszközökkel? x Az ismeretterjesztés szervezésekor figyelembe veszik a speciális helyzetben lev k igényeit? x 7 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nemmegfelel ség, hanem csak az a tény, hogy az adott kérdés nem releváns, nem értelmezhet az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt Megjegyzés kiegészítést, magyarázatot kell adni. 18/107

20 Dokumentáció A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok Kérdés Igen Nem Készít az intézmény munkaterve részeként vagy annak mellékleteként x ismeretterjesztési tervet, amely tartalmazza a tervezett tartalmakat és formákat? Készít az intézmény az ismeretterjesztésre vonatkozó költségvetést? x Az intézmény az ismeretterjesztéshez kapcsolódóan köt szerz dést? x Rendelkezik az intézmény az ismeretterjesztés szervezését segít x dokumentumokkal? A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok Kérdés Igen Nem Az intézmény rendelkezik az érdekl d k tájékoztatását szolgáló x anyaggal? A tájékoztató anyag az ismeretterjeszt formának megfelel en x tartalmazza az ismeretterjesztés címét, formáját, célját, célcsoportját, helyét, id tartamát, a részvétel feltételeit, az oktató(k)ról szóló információkat? Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges x nyilvántartást? Amennyiben a részvételr l tanúsítvány szerezhet, az intézmény x dokumentálja a megszerzéshez el írt feltételek teljesülését? Készít az intézmény beszámolót az ismeretterjesztésr l? x Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellen rz kérdések Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellen rz kérdések 8 Kérdés Igen Nem Az intézmény dokumentálja az ismeretterjeszt alkalmak számát? x a résztvev k számát? x a PR megjelenéseket? x a pénzügyi mutatóit? a résztvev k elégedettségét? x a nemzetközi együttm ködésben megvalósuló ismeretterjesztések számát? a tevékenységgel kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás számát? egyéb, éspedig 8 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelez, hogy a min sítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 19/107

21 ÉRTÉKEL LAP A KÖZM VEL DÉSI INTÉZMÉNY MIN SÉGFEJLESZT MUNKÁJÁRÓL Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG Az intézmény 1.1. partnerei körét azonosítja. El adók és az oktatók között vannak a helyi és térségbeli szellemi er k. A megye irodalmi életéb l el adók, filmek alkotói. A közönség szervezése célzottan történik. A felmerült igény (pl.: történelem, irodalom) egy ismert közösségb l indul ki. (Férfiak Baráti Köre) Velük együtt keressük meg azokat, akikr l tudható, hogy a téma iránt érdekl dnek. Az újonnan érdekl d k elérhet ségét, velük megbeszélve rögzítjük. A megtörtént eseményekr l meg rizzük a dokumentumokat a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. Munkatervben meghatározott kolléga tartja a kapcsolatot. Új partnerekkel felveszi a kapcsolatot. A célközönséget írásos és elektronikus úton is tájékoztatja. Az adatok minden kolléga (és általa megbízott akár önkéntes) számára elérhet partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos tudnivalókról. A tervkészítés id szakában az el adókkal konzultál és rögzítik az id pontokat, el adások témáit és a szükséges feltételeket. A célközönséget tájékoztatja az el adások témáiról, idejér l, id tartamáról és a formáról. Az el adó személyér l ismereteket közöl. Törekedett az intézmény arra, hogy a felel s kolléga legyen a partnere a szervezésben minden alkalommal a rendszeresen el adást tartó személynek a partneri igényeket megismer adatgy jtést végez. A felismerésig jutottunk el ennek a szükségességét illet en. Szóbeli úton történ felmérést mindig végeztünk a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó adatgy jtést végez. Els próbálkozásokon túl vagyunk. Levontuk a tapasztalatokat. 20/107

22 Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejleszt intézkedést tesz, törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). Az el adásokat követ en, vagy a szünetekben elhangzott javaslatokat számon tartva jegyzi az intézmény, hogy milyen témában szeretnének ismeretterjeszt el adást hallgatni. Inspirálta az intézmény a résztvev ket a véleményeik szélesebb körben (internet) való megismertetésére, illetve javaslataik nyilvánossá tételére. 21/107

23 Min ségorientációt jelz tevékenységek 2. TANULÁS, BENCHMARKING Az intézmény 2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. Az intézmény erejéhez mérten támogatta és ösztönözte a szakmai fórumokon való részvételét a kollégáknak. Megyei és kistérségi szakmai találkozókon tapasztalatot cseréltek. Minden évben az intézmény dolgozói részt vettek a Nemzeti M vel dési Intézet évnyitó konferenciáján. A közvetlen ismeretszerzésen túl ezen alkalmakon a szakmai legjobbjaival is megismerkedtek. A kistérségi módszereir l, tapasztalatairól az intézmény publikált a szakmai folyóiratokban (SZÍN, MMIKL évkönyve, Falu, Hitel). A vasvári kistérségben több településen (Gersekarát, Nagymákfa,), valamint a megye több településen tartottunk el adásokat információkat gy jt a tevékenységi formával kapcsolatos tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról, és adaptálja azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. Az ismeretterjesztést folytató el adók, szakmai vezet k átadták a tapasztalataikat a kollégáknak. Kistérség településén tapasztaltuk, hogy rendezvényre szervezés esetében milyen fontos az idényjelleg elfoglaltság figyelembevétele. (Jól megválasztott napszak az ismeretszerzési alkalomra rendkívül fontos.) Id sek számára téli id szakban (számunkra eddig szokatlan megoldásként) délel ttre is szervezett el adásokat láttunk máshol, aminek eredményeképpen szerveztünk mi is számítógépes alapismereteket, nyújtó el adást. Színjátszó kiadvány egyben ismeretterjeszt jelleg is más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi formát. A megye néhány városának közm vel dési intézményében folyó ismeretszerz tevékenységeket a helyszíni szakmai tapasztalatcseréken, valamint az írásos (papíralapú) és elektronikus információkból ismertük meg. Összehasonlítást tettünk az el adások számát, célcsoportjait, módszereit illet en. A máshol jól bevált módszereket átvettük a saját gyakorlatunkba. 22/107

24 Min ségorientációt jelz tevékenységek 2. TANULÁS, BENCHMARKING 2.4. részt vesz szervezeti együttm ködésre épül projektekben és/vagy az egymástól való tanulást (is) segít hálózatszer együttm ködésben. City Cooperation, Hegyháti Közkincs Kerekasztal, Városai Civil Fórum olyan együttm ködések, amelyekben az ismeretszerzés is egyik lehetséges tevékenységi forma. El adások a helyi könyvtárban zajlottak. 23/107

25 Min ségorientációt jelz tevékenységek 3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Az intézmény 3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, szervezi. Az intézményi küldetésnyilatkozat, a fenntartó által el írt stratégiai célok az éves tevékenység tervezésekor figyelembe vettük. A célcsoportokra irányítottuk a figyelmet. Részt vett az intézmény a kulturális koncepció el késítésében. Ismeretterjeszt filmek vetítése történt a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, melynek része a tevékenység elindítása el tt végzett helyzetfelmérés. Az el adássorozatok egymásra épülését megtervezzük az el adókkal közösen. Figyelembe vesszük az id közbeni javaslatokat a részvev k oldaláról is. A helyzetfelmérés személyes igények megfogalmazása útján, célcsoportok hangadóinak a véleménykikérésével történt. A részvev k számának az alakulásából, a véleményükb l és a kolléga személyes tapasztalata alapján mérjük az eredményességet. Együttm ködik civil szervezetekkel, lakossági csoportokkal, akik konkrét igényekkel, javaslattal lépnek fel meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. Az intézményi munkatervek rögzítették az elérni kívánt eredményeket. El adások hangzottak el (kiállításokhoz is kapcsolódóan, illetve önállóan is a Kultúrházak Éjjel- Nappal program keretében). 24/107

26 Képzés AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLEN RZ KÉRDÉSEI Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat: Képzési tevékenységet az intézmény végzett közvetett módón. Nem vagyunk feln tt képz intézmény, gyakorlata viszont van az intézménynek a feln ttképzésben annak folytán, hogy a szombathelyi MMIK-val a HEFOP programban együttm ködtünk. (régebben) Helyszíne volt az intézmény egy feln ttképzésnek, és a szervezési folyamatban is részt vett. A munkaügyi központtal több esetben partnerek voltunk a kihelyezett képzéseinél. Az intézmény is folytatott a digitális írástudás fejlesztését szolgáló képzéseket. Folyt az intézményben munkanélküliek képzése tréningként. A kulturális közfoglalkoztatottak képzése térségi szinten nálunk történt. A tevékenységi formát akár úgy is értelmezhettük volna, hogy nem végezzük. Mivel azonban egyre több ilyen ismeretet sajátított el az intézmény és közelebb kerültünk e formához, úgy látjuk, hogy ezt a formát is szükséges értékelnünk, de a többit l eltér sajátságos módón. A feltett kérdésekre adott válaszaink a nálunk képzést folytatott szervezetekkel összefüggésben értend k. Az a kérésünk, hogy a bírálók ezt vegyék figyelembe. Nyilatkozat Igen Nem Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x A feln ttképzési törvény hatálya kiterjed minden támogatott képzésre. A évi LXXVII. törvény a feln ttképzésr l pontja alapján támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés. A évi LXXVII. törvény a feln ttképzésr l 1. (5) bekezdés g) pontja alapján a törvény hatálya nem terjed ki a kultúráért felel s miniszter által akkreditált, tanfolyam jelleg szakmai továbbképzésekre (KAB tanfolyamok). Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellen rz kérdések Személyi feltételek Kérdés Igen Nem A képzési tevékenység szervez je rendelkezik a szervezéshez szükséges kompetenciákkal? x ismeri és alkalmazza a magyarországi feln ttképzési rendszert és a x jogszabályi hátteret? A feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén a x feln ttképzést folytató intézmény szakmai vezet je megfelel a jogszabályban szerepl végzettségi követelményeknek? Az oktató rendelkezik a képzési programban meghatározott x kompetenciákkal? Feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén az x oktató megfelel a jogszabályban szerepl végzettségi követelményeknek? 25/107

27 Tárgyi feltételek Kérdés Igen Nem Rendelkezik az intézmény a képzési programjaiban rögzített, szükséges x tárgyi feltételekkel? Feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén a x képzési helyszín megfelel a jogszabályban szerepl követelményeknek? Feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén x biztosítja a fogyatékos feln ttek számára jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket? Feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén x rendelkezik az információs rendszer m ködtetéséhez szükséges feltételekkel? Feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén x rendelkezik az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer m ködtetéséhez szükséges feltételekkel? (Támogatott egyéb képzést megvalósítókra nem vonatkozik!) Dokumentáció A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok Kérdés Igen Nem Rendelkezik az intézmény a tervezett képzési tevékenységeket tartalmazó A képzési tervvel, mely az éves munkaterv része vagy melléklete? képzést végz A feln ttképzési törvény hatálya alá es képzési tevékenység esetén az intézmény rendelkezik a jogszabályban meghatározott tartalmú, a kérelmében szerepl képzésekhez kidolgozott és feln ttképzési szakért vagy feln ttképzési programszakért által el zetesen min sített képzési programmal? A képzési program minimálisan tartalmazza a képzés során megszerezhet kompetenciát? x a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit? x a tervezett képzési id t? x a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás szerinti x formájának meghatározását? a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét, és a x tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot? a maximális csoportlétszámot? x a képzésben résztvev teljesítményét értékel rendszer leírását x (OKJ-s képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó leírását)? a képzésr l, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzésér l szóló x igazolás kiadásának feltételeit? a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi x feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját? A feln ttképzési tevékenységet folytató intézmény rendelkezik x 26/107 A képzést végz

28 Kérdés Igen Nem jogszabályban meghatározott min ségbiztosítási keretrendszernek megfelel min ségbiztosítási rendszerrel? (Támogatott egyéb képzést megvalósítókra nem vonatkozik!) Az intézmény a jogszabálynak megfelel tartalmú feln ttképzési x szerz dést köt? Készít az intézmény a képzési programokhoz költségkalkulációt, x költségvetést? A képzési tevékenységhez kapcsolódó szerz déseket írásban rögzítik? x 27/107

29 A tevékenységi forma végzését igazoló dokumentumok Kérdés Igen Nem A feln ttképzési tevékenységet folytató intézmény eleget tesz a x jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének? Az intézmény készít a képzésekr l tájékoztató anyagot, amelynek minimális tartalma a képzés címe? x a képzés f bb tartalmi egységei? x a képzés során megszerezhet ismeret, kompetencia, végzettség? x a képzésbe való bekapcsolódás, részvétel feltételei? x a képzés id tartama, ütemezése? x a képzés helye? x a képzés költsége? x az intézmény és a kapcsolattartó elérhet ségei? x Az intézmény feln ttképzés hatálya alá es képzési tevékenység esetén vezeti/dokumentálja, és öt évig meg rzi az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a x képzésben részt vev feln tt által jelenléti ívet? a képzésben résztvev kkel elektronikus úton folytatott szakmai x felkészítést, ellen rzést igazoló dokumentumokat? a képzésben résztvev feln tt követelmények szerint kezelt személyi x adatait? a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket x igazoló eredeti dokumentumokat, vagy a feln ttképzést folytató intézmény általa hitelesített másolatait? a feln ttképzési szerz dést, a képzési programot, a képzésnek a x képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat? a résztvev k hiányzásait dokumentáló haladási naplót? x a képzésben részt vev feln ttnek a sikeres vizsga letételét vagy a x képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a feln ttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételér l szóló elismervény eredeti példányát? a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek x biztosítását szolgáló szerz dések eredeti példányát? a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap x eredeti példányát? az oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos dokumentumokat? x a jogszabály által meghatározott adatokat? x Feln ttképzés hatálya alá es képzési tevékenység esetén az intézmény a képzések befejezését követ en a jogszabályban el írtak szerint méri a képzésben résztvev k elégedettségét? m ködtet oktatói min sítési rendszert? x rendelkezik tartalmilag ellen rizhet, számszer síthet x min ségcélokkal? (Támogatott egyéb képzést megvalósítókra nem vonatkozik!) támogatott egyéb szakmai képzés esetén kiállítja, és nyilvántartja a x jogszabály szerinti tartalommal bíró tanúsítványt? Amennyiben az intézmény akkreditált, tanfolyam jelleg szakmai továbbképzést szervez, x 28/107

30 Kérdés Igen Nem megfelel a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerér l, követelményeir l és a képzés finanszírozásáról szóló jogszabálynak, azaz rendelkezik az akkreditált szakmai továbbképzés indításához szükséges engedéllyel? igazolja tanúsítvány kiadásával? x igazolja a tanulmányi kötelezettségek teljesítését? x igazolja a vizsgakövetelmények teljesítését? x igazolja a szakmai továbbképzés sikeres befejezését? x x A képzést végz Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellen rz kérdések Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellen rz kérdések 9 Kérdés Igen Nem Az intézmény dokumentálja a képzések, képzési alkalmak számát? x a képzéseken résztvev k számát? x a képzések összóraszámát? a lemorzsolódást? az el z évek képzési kínálatában nem szerepl, új képzések számát? a meghirdetett, de el nem indított képzések számát? a résztvev k elégedettségét? a pénzügyi mutatóit? a nemzetközi együttm ködésben megvalósuló képzések számát? a képzési tevékenységgel kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás számát? egyéb, éspedig: 9 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelez, hogy a min sítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 29/107

31 ÉRTÉKEL LAP A KÖZM VEL DÉSI INTÉZMÉNY MIN SÉGFEJLESZT MUNKÁJÁRÓL Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG Az intézmény 1.1. partnerei körét azonosítja. A képzést folytatókkal szerz déseink vannak a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. Szabályozottan rögzített módón partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos tudnivalókról. A képz re értend, aki ezt az elvárások szerint végezte a partneri igényeket megismer adatgy jtést végez. A képz re értend, aki ezt az elvárások szerint végezte a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó adatgy jtést végez. Az intézmény a képz vel együtt végezte a partnerek igényeire reagál (javító, fejleszt intézkedést tesz, törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). A felmerült hiányosságokat orvosoltuk. Javaslatokat méltányoltuk. 30/107

32 Min ségorientációt jelz tevékenységek 2. TANULÁS, BENCHMARKING Az intézmény 2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. Végzett ilyen tevékenységet az intézmény. (Kulturális közfoglalkoztatási képzésr l egy tanulmány készült a Szín folyóiratba.) 2.2. információkat gy jt a tevékenységi formával kapcsolatos tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. Aktívan kapcsolódtunk a terepgyakorlati képzéshez más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi formát. Információkat szereztünk a máshol folyó képzésekr l részt vesz szervezeti együttm ködésre épül projektekben és/vagy az egymástól való tanulást (is) segít hálózatszer együttm ködésben. Az NMI-vel és munkaügyi központtal partneri együttm ködésben dolgozott. 31/107

33 Min ségorientációt jelz tevékenységek 3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Az intézmény 3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, szervezi. A képzési tevékenység beépítése szerepel a stratégiai elképzelések között a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, melynek része a tevékenység elindítása el tt végzett helyzetfelmérés. Az út elején járunk, de tudjuk a következ lépéseket meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. A digitális írástudás, az alapiskolázottsággal nem rendelkez k és a munkából kikerültek képzése a legfontabb. 32/107

34 Kiállítás AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLEN RZ KÉRDÉSEI Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat Nyilatkozat Igen Nem Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGLÉTÉRE VONATKOZÓ ELLEN RZ KÉRDÉSEK 10 Személyi feltételek Kérdés Igen Nem A kiállítások szervez je, rendez je (szakmai munkatárs és/vagy a feladatra felkért, megbízott szakember) rendelkezik kiállítás szervezési és - rendezési kompetenciával? x ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályi el írásokat? x tájékozott a kiállítóról és a kiállítás tartalmáról? x A kiállító személy(ek), szervezet(ek) jogosult(ak) a kiállításra átadott x tárgyak, áruk, él lények nyilvános bemutatására? Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve szükség x szerint segít munkatársat alkalmaz, akik betartják a kulturált megjelenés és kommunikáció szabályait? Tárgyi feltételek Kérdés Igen Nem Rendelkezik az intézmény a kiállítás rendezésére és a bemutatott tárgyak, x áruk, él lények elhelyezésére alkalmas térrel vagy bérelt helyiséggel? Rendelkezik vagy beszerzi (szükség esetén bérli) a kiállítás jellegének x megfelel installációs eszközöket, világítást? Gondoskodnak a kiállítási tárgyak eredeti állagának megtartásáról, x védelmér l? A kiállítások szervezésekor figyelembe veszik a speciális helyzetben lev k igényeit? x 10 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelel ség, hanem csak az a tény, hogy az adott kérdés nem releváns, nem értelmezhet az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt Megjegyzés kiegészítést, magyarázatot kell adni. 33/107

35 Dokumentáció A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok Kérdés Igen Nem Készít az intézmény a munkaterve részeként vagy annak mellékleteként x kiállítási tervet? Készít az intézmény a kiállításra vonatkozó költségvetést? x Rendelkezik az intézmény a kiállítás szervezését segít dokumentummal? x Készít az intézmény a kiállítás rendezéséhez kapcsolódó szerz déseket? x A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok Kérdés Igen Nem Az intézmény rendelkezik az érdekl d k tájékoztatását szolgáló x információs anyaggal? Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges x nyilvántartást? Az intézmény készít beszámolót a kiállítási tevékenységér l? x Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellen rz kérdések Kérdés Igen Nem Alkalmazkodik a kiállítás megnyitó felépítése, programja, valamint a x kiegészít rendezvények tartalma a bemutatott tárgyak jellegéhez, a közönség összetételéhez? A rendez intézmény biztosítja a megadott nyitva tartási id ben a kiállítás x megtekintését, a látogatók informálását? Az él lények kiállítása esetében a rendez intézmény gondoskodik az állatok szakszer elhelyezésér l? x Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellen rz kérdések 11 Kérdés Igen Nem Az intézmény dokumentálja a kiállítások számát (jellegük szerint)? x a látogatók számát? x a kiállítási napok számát? x a pénzügyi mutatóit? x a látogatók elégedettségét? x a PR megjelenések számát? x a nemzetközi együttm ködésben megvalósuló kiállítások számát? x a kiállítási tevékenységgel kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás számát? egyéb, éspedig: 11 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelez, hogy a min sítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 34/107

36 ÉRTÉKEL LAP A KÖZM VEL DÉSI INTÉZMÉNY MIN SÉGFEJLESZT MUNKÁJÁRÓL Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG Az intézmény 1.1. partnerei körét azonosítja. A munkatársak a kialakult munkamegosztás alapján végezték a partneri teend ket. Az adott kiállítás szervezésekor a szervezet birtokában lév kiállításokat látogató közönség adatait felhasználtuk. Az új partnereket regisztráltuk és a további eseményekre meghívtuk. Az intézményi kisközösségek, mint közrem köd partner (tánccsoport, színjátszók, népdalosok, történetüket bemutató kiállítók, megnyitón közrem köd énekes, versmondó, stb.) jelentek meg, rajtuk keresztül az sz kebb partneri köreiket is beazonosítottuk. A napi használókat, mint partnerek azonosítjuk, akiket tájékoztatni szükséges a rendezvény indulásáról, lefolyásáról illetve, hogy milyen hatással lehet a használók tevékenységére. (Pl. kiállítás megnyitó id pontjának az összehangolása fontos az egyéb tevékenységekkel.) A PR munkába bevontuk a médiák partnereinket. A kiállítások szponzoraira állandó partnereink között megkülönböztetett figyelemmel voltunk. (Személyesen történik a meghívásuk.) A többcélú kistérségi társulás, mint potenciális partner jelenik meg. A kiállító m vészek, közrem köd k partnereit a saját partnereink közé bevontuk. A kiállítókról dokumentumokat gy jtöttük és ezeket felhasználtuk. A fenntartó képvisel ivel folyamatosan kapcsolatban álltunk. (Tervezést l, az egyeztetésen át az adott rendezvényig és az azon túli visszacsatolásig.) Alkotókat kistérségi és megyei szinten, alkotócsoportokat általában valamely köt dés (elszármazás, alkotói kapcsolat, f iskola) alapján, számon tartjuk. A lehetséges látogatókat csoportosítottuk: intézmények, magánemberek, vállalkozók, cégek, civil szervezetek, szakmabeliek, vendéglátást készít ket, megnyitó személyeket, amat r színházasokat, zeneiskolásokat, sajtót és médiát. A 2014-es Alkotó Tábor közössége folyamatosan új és újabb partnereket ajánlott. 35/107

37 Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 1.2. partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. A helyi sajtóban el zetes ismertetés jelent meg, valamint a megnyitó és a nyitva tartás, és az azzal kapcsolatos összes információ (nyitva tartási id, tárlatvezetés kérési lehet ség, belép díj és kedvezmények) eljutott a város minden családjához. A városi és az intézményi honlapra felkerült a rendezvény. Az országos kulturális intézmények honlapjaira, illetve minden velünk partneri viszonyba álló honlapra szintén elküldtük, és kontrolláltuk a megjelenést. Az elektronikus címjegyzékünk alapján küldtük e formában is a személyre szóló invitálást. Az on küldött meghívó nem volt azonos a papíralapúval, azon megfontolásból, hogy újabb impulzust és információt kapjon a potenciális látogató. A munkaköri leírás tartalmaz személyre bontott kapcsolattartási teend ket. A nem Vasváron él ket havonta egyszer levélben, -en többször, a Vasváron él ket havonta egyszer az újságban, egyszer meghívóval és természetesen személyesen. A határon kívül él ket havonta egyszer e- mailben. A szakmát meghívóval várta kiállításonként, annak jellege szerint. A megyei sajtót és médiát heti szinten, az országos médiát alkalmanként. Plakátot kéthetente frissítjük a kistérségben. 36/107

38 Min ségorientációt jelz tevékenységek 1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos tudnivalókról. A kiállítás tartalma iránt érdekl d ket célzottan hívtuk. Érdekl dési kör szerint közelítettünk a célcsoportokhoz. Az intézményi kiscsoportok (f leg azok, melyek kiállítási tevékenységgel is foglalkoznak, akár a saját munkáik bemutatásakor, akár adott kiállítás rendezéséhez önkéntes munkával, való hozzájárulással) szóban tájékoztatták a közvetlen ismer seiket. Pontos adatokat és címeket szolgáltattak az intézmény felé, akiknek az érdekl dési körében tudták az adott kiállítás tartalmát. Meghívók készültek és személyre szólóan eljutattuk feléjük. Számuk minden rendezvénnyel növekedett. A fenntartó felé a protokolláris kötelezettségen túl háttér anyagokat adtunk a kiállításról. Az elmúlt években kiállított közrem köd ket meghívtuk. A kistérségben plakátokat helyeztünk el 22 faluban, valamint a közintézményekben. A vidéki iskoláknak külön ajánlásokat fogalmaztunk a kiállítások látogatásának lehet ségeir l és feltételir l. A város és a térség vállalkozói, boltjai részére eljuttattuk a propaganda anyagainkat, ismertet inket. A rendezvényeken vendéglátást biztosító szolgáltatót tájékoztattuk a kiállítás jellegér l, hogy annak megfelel en tudja a szolgáltatásait szervezni. A galéria nyitva tartási rendjér l mindenkit, a látogatókat az alkotóról, m fajról, egyéb, a sajtót és médiát a kiállítás miértjeir l is, fenntartót a lehet ségekr l és az infrastruktúra aktuális állapotáról. A tárlatvezetéshez a különböz ismertet ket legtöbbször a kiállításba építjük bele, amelyek els sorban az alkotó (k)ról, a m fajról, technikáról, illetve az ihletr l szólnak, ez utóbbi többnyire érdekességeket, személyes beszélgetések élményeit tartalmazza. Formailag ezek nagyon tagoltak. A/4-es oldalt nem haladják meg, mivel az emberek kevéssé szeretnek folyamatosan sokat olvasni. Keretezésük és elhelyezésük az adott kiállításba illeszkedik. Ezen kívül a teret is igyekszünk az adott kiállítás jellegének megfelel módon berendezni (székek, asztalok, stb.) 37/107

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Az önkormányzat képvisel -testülete a m vel dési jogokat minden településen

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletről A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: a kulturális javak

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

10/2000.(IV.30.) önkormányzati rendelete. a közművelődésről.

10/2000.(IV.30.) önkormányzati rendelete. a közművelődésről. Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2000.(IV.30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998.(IV.30.) rendelete a helyi közművelődésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0037. projekt 4.fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális,

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. november 4. V. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. november 4. V. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. november 4. V. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott munkaterv

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, valamint a nyilvános

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete Tiszaföldvár Város Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2014.(VII.31.)

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről. I. Rész. Általános rendelkezések

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről. I. Rész. Általános rendelkezések TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről Taksony Nagyközség Önkormányzata A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés Hozzászólások összefoglalója

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben